infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina week 30 - Gemeente Coevorden

Word gratis lid van een vereniging met de Doe-Mee-Pas

De Doe-Mee-Pas is een pas

waarmee kinderen, jongeren

en 65-plussers gratis lid

kunnen worden van één sportof

culturele vereniging. De

enige voorwaarde voor het

gebruik van deze pas is dat de

gebruiker afhankelijk is van

een inkomen rond het sociaal

minimum. Aan het gratis

lidmaatschap is een maximum

bedrag gekoppeld, maar van

de meeste verenigingen wordt

het lidmaatschapsgeld volledig

vergoed.

De gemeente Coevorden vindt het

belangrijk om, ondanks alle bezuinigingen,

twee kwetsbare groepen

in de samenleving de kans te geven

deel te nemen aan sport- en culturele

activiteiten.

Kinderen die voor deze pas in

aanmerking komen, hebben de pas

afgelopen maart ontvangen van de

gemeente. Heeft uw kind geen pas

ontvangen of bent u 65-plusser en

wilt u de pas aanvragen? Dat kan op

de website:

www.coevorden.nl/doe-mee-pas of

neem contact op met het Klantcontactcentrum,

tel. 14 0524 of e-mail:

doemeepas@coevorden.nl. Ook voor

meer informatie, zoals de verenigingen

die zich hebben aangemeld voor

de pas, kunt u terecht op de website.

Commissie voor de Rechtsbescherming

De Commissie voor de

Rechtsbescherming houdt op

donderdag 4 augustus 2011

een hoorzitting. De hoorzitting

wordt gehouden in het Hof

van Coevorden, Kasteel 1 in

Coevorden en begint om 19.30

uur.

Besluiten Politieke Markt Coevorden

De Politieke Markt Coevorden

vergaderde op 12 juli 2011 en

21 juli 2011 (extra vergadering).

De gemeenteraad heeft de

volgende besluiten genomen

(met algemene stemmen, tenzij

anders vermeld):

Besluiten 12 juli 2011

• Bestemmingsplan Noodwaterberging

Ossehaar:

De raad besluit zijn besluit van

3 juni 2010 in te trekken en het

bestemmingsplan gewijzigd vast

te stellen, akkoord te gaan met

de “Notitie inzake zienswijzen”

en op grond daarvan.de zienswijzen

van dhr. A. Scheffers en

van dhr. A. Prinsen, beiden te

Coevorden, ongegrond te verklaren.

De raad stemt tevens in met

de ambtshalve wijziging van het

ontwerp-bestemmingsplan.

• Uitgangspuntennotitie Integraal

Accommodatiebeleid:

De raad neemt kennis van de

uitgangspuntennotitie Integraal

Accommodatiebeleid en stemt

in met de hierin opgenomen

beleidsuitgangspunten. Er wordt

een drietal amendementen ingediend

met de volgende indiener

en het resultaat van de stemming:

Amendement PAC over instandhouden

bibliotheekvestigingen;

voor: PAC, tegen VVD, PvdA,

CDA, GB en D66. Verworpen

met 19 stemmen tegen en 4 voor.

Amendement PAC over het

niet verminderen van aantal en

Agenda

19.30 uur

Behandeling van een bezwaarschrift

gericht tegen het besluit waarbij het

herhaald verzoek om handhavend

op te treden op grond van artikel

4:6 van de Algemene wet bestuursrecht

is afgewezen.

omvang van speelplekken; voor:

PAC, tegen VVD, PvdA, CDA,

GB en D66. Verworpen met 19

stemmen tegen en 4 voor.

Amendement PAC over uitgangspunten

bij ‘Beleving woonkwaliteit’;

voor: PAC, tegen VVD,

PvdA, CDA, GB en D66. Verworpen

met 19 stemmen tegen en 4

voor.

• Perspectiefnota 2012-2015:

De raad stelt de Perspectiefnota,

de Bestuursproductieagenda en

de 3 e begrotingswijziging 2011

vast.

Er wordt een viertal amendementen

ingediend met de volgende

indiender en resultaat van de

stemming:

Amendement PAC over verkeersmaatregelen

binnenstad

Coevorden; voor: PAC en GB,

tegen VVD, PvdA, CDA en D66.

Verworpen met 17 stemmen

tegen en 6 voor.

Amendement PAC over renovatie/vervanging

Bentheimerbrug;

voor:

PAC en GB, tegen VVD, PvdA,

CDA en D66. Verworpen met 17

stemmen tegen en 6 voor.

Amendement PAC over Heraanleg

van de fietspaden langs de

Van Heutszsingel en de Burgemeester

van der Lelysingel; voor:

PAC, tegen VVD, PvdA, CDA,

GB en D66, Verworpen met 18

stemmen tegen, 4 voor en 1

onthouding.

Amendement PAC over openbaar

toilet Markt Coevorden; voor:

20.00 uur

Behandeling van een bezwaarschrift

gericht tegen het besluit waarbij een

omgevingsvergunning is verleend

voor het geheel slopen van een

schuur, winkel en opslagruimte en

het besluit waarbij een omgevingsvergunning

is verleend voor het

slopen van een boerderij.

VVD, CDA, PAC en GB, tegen:

PvdA en D66.

Aangenomen met 15 stemmen

voor en 8 stemmen tegen.

Tevens worden de volgende moties

ingediend met de volgende

indiener en resultaat van de

stemming:

Motie GB over prioritering van de

grotere projecten: wordt overgenomen

door het college.

Motie VVD, PvdA, CDA,PAC,

GB, D66 over frictiebudget: met

algemene stemmen aangenomen.

Motie PAC over aanpassen gevels

van de Aleida Kramersingel 4

Coevorden: voor PAC en GB,

tegen VVD, PvdA, CDA en D66.

Verworpen met 17 stemmen

tegen en 6 voor.

• Beëindiging gebruik schoolgebouw

en opheffing obs De

Krosbulten te Wezup:

De raad besluit ingaande 1

augustus 2011 het schoolgebouw

‘o.b.s. De Krosbulten’, Brugstraat

22 te Wezup, buiten gebruik te

stellen voor het openbaar basisonderwijs

en de school ingaande

1 augustus 2011 op te heffen.

• Bestemmingsplan Gees-

Dorpsstraat(woning):

De raad besluit het bestemmingsplan

Gees - Dorpsstraat (woning)

ongewijzigd vast te stellen en

geen exploitatieplan vast te stellen.

• Bestemmingsplan kampeerterrein

De Kijl en natuurterrein

Mooi Drenthe te Schoonoord:

20.30 uur

Behandeling van een bezwaarschrift

gericht tegen het besluit waarbij een

omgevingsvergunning is verleend

voor het kappen van 3 Amerikaanse

eiken en 1 eik.

De raad besluit het bestemmingsplan

ongewijzigd vast te stellen

en geen exploitatieverordening

vast te stellen.

• Bestemmingsplan Wachtum,

Middendorp 7 (zorgboerderij):

De raad besluit het bestemmingsplan

vast te stellen en geen

exploitatieverordening vast te

stellen.

• Jaarstukken GGD Drenthe:

De raad besluit zonder opmerkingen

te maken.kennis te nemen

van de concept-jaarrekening

2010, de nota Reserves en

Voorzieningen en de conceptbeleidsbegroting

2012 -2015 van de

GGD Drenthe. De raad stemt in

met de Begrotingsschijf 2012.

Besluit 21 juli 2011

(extra vergadering)

• Dreigende uitzetting familie

Qadiri

De raad neemt met algemene

stemming een motie aan, waarbij

besloten wordt een beroep te

doen op de minister van immigratie

en asiel om gebruik te

maken van zijn bevoegdheid

om het gezin Qadiri alsnog een

verblijfsvergunning te verlenen.

De stukken die op deze vergaderingen

betrekking hebben kunt u inzien

op www.raadcoevorden.nl. Voor

nadere informatie kunt u contact

opnemen met de griffie, telefoon 14

0524, e-mail: griffie@coevorden.nl.

Wethouder Truus Pot

bedankt Plaatselijk Belang

Geesbrug

Wethouder Truus Pot heeft

Plaatselijk Belang Geesbrug

bedankt voor het uitvoeren van

de dorpsanalyse. In de analyse

werd onderzocht wat inwoners

vinden van de leefbaarheid in

hun dorp. Uit het onderzoek

blijkt dat inwoners met plezier

in Geesbrug wonen.

Begin dit jaar heeft Stichting

Welzijn 2000, met Plaatselijk

Belang Geesbrug, Domesta en de

gemeente het startsein gegeven

om de dorpsanalyse in Geesbrug uit

te voeren. Plaatselijk Belang heeft

huis-aan-huis een vragenlijst verspreid.

32 Procent van de huishoudens

in Geesbrug werkte mee aan

het onderzoek. Het merendeel is

tevreden over de groenvoorziening,

verkeersveiligheid, speelvoorzieningen,

verlichting en straten, trottoirs

en voetpaden in het dorp. Wél is

er behoefte aan een ontmoetingsruimte

voor de jeugd van 12 t/m 16

jaar. In samenwerking met instanties

wordt bekeken welke actiepunten

kunnen worden opgepakt.

Uitnodiging

bevolkingsonderzoek

baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt

voor bij vrouwen van alle

leeftijden, maar het meest

bij vrouwen in de leeftijd

van 30 tot en met 60 jaar.

Baarmoederhalskanker

ontwikkelt zich doorgaans

langzaam. Door het

bevolkingsonderzoek is het

mogelijk om vroegtijdig

afwijkingen op te sporen, ook

als u geen klachten heeft.

Deelname aan dit onderzoek

is gratis (via de huisarts) en

vrijwillig.

In de komende maanden worden

vrouwen uitgenodigd die geboren

OFFICIËLE

MEDEDELINGEN

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan

Zweeloo-Aalden, partiële herziening

beschermd dorpsgezicht Oud-Aalden

en ecologische verbindingszone

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden maakt

bekend dat voor een ieder ter inzage ligt

het door de gemeenteraad op 28 juni

2011 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan

Zweeloo-Aalden, partiële

herziening beschermd dorpsgezicht Oud-

Aalden en ecologische verbindingszone.

Het bestemmingsplan

Het plan omvat een algehele herziening

van de gelden planologische regelingen

voor de Oud Aalden en de ecologische

verbindingszone. De tegen het plan ingediende

zienswijzen hebben deels geleid

tot wijziging van het bestemmingsplan.

Wijzigingen

De wijzigingen betreffen:

- het opnemen van algemene wijzigingsbevoegdheid

voor de bestemmingen

Wonen, Agrarisch, Bedrijf en

Centrum;

- Oud Aalden 6 bestemmen als

Agrarisch;

zijn in 1976, 1971 en 1951. Als u in

de afgelopen maanden een uitnodiging

heeft ontvangen maar nog

geen uitstrijkje heeft laten maken,

kunt u alsnog een afspraak maken

met uw huisarts.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen

of mailen met de screeningsorganisatie:

Bevolkingsonderzoek Noord,

telefoon: 0900 20 30 100, e-mail:

info@bevolkingsonderzoeknoord.nl.

Als u geen uitnodiging ontvangt,

neem dan contact op met de Stichting

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Noord Nederland,

telefoon: (050) 521 59 00.

- opnemen bovenwoning garagebox,

Aelderstraat 54d en bedrijfsgebouw,

Oud Aalden 6;

- toevoegen aanduiding parkeerterrein

op bestemming ‘Groen’, kruising

Aelderstraat en Oud Aalden.

Wanneer en waar kunt het bestemmingsplan

inzien?

De betreffende bestemmingsplannen, met

raadsbesluit en onderliggende stukken,

kunnen door één ieder worden ingezien

van donderdag 28 juli tot en met woensdag

7 september 2011 op werkdagen

van 08.30 tot 12.00 uur en tevens op

woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en

op donderdag van 16.00 tot 19.30 uur in

het Klantcontactcentrum in het Hof van

Coevorden. Na telefonische afspraak is inzage

in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling

een mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

U kunt de bestemmingsplannen digitaal

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en

op de gemeentelijke website

www.coevorden.nl/terinzage.

Vastgesteld bestemmingsplan Noodwaterberging

Ossehaar

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden maakt

bekend dat voor een ieder ter inzage

ligt het door de gemeenteraad op 12 juli

Aanleg kademuur bij De Vlijt in Coevorden

De aanleg van de kademuur

naast De Vlijt aan de Haven in

Coevorden is naar verwachting

in september afgerond. Het

voormalige pakhuis De Vlijt

wordt momenteel verbouwd

tot hotel. Tegelijk worden de

contouren van de Haven verlegd,

zoals in het Masterplan voor

het centrum van Coevorden is

vastgelegd.

De inham in de Haven ter hoogte

van De Vlijt is aangelegd om de

fundering van het voormalige pakhuis

te beschermen tegen het water.

Voor de inham komt een drijvende

steiger te liggen waar boten kunnen

aanleggen. Aan weerszijden van De

Vlijt wordt een nieuwe kademuur

opgetrokken. Inmiddels is deze aan

de kant van de Burg. Gaultiersingel

gerealiseerd en wordt nu gewerkt

aan de kant van het gebouw aan

Kasteel 4. In de kademuur wordt een

trap aangelegd om vanaf de steiger

naar boven te lopen.

Met de aanleg van de kademuur

ontstaat de definitieve vorm van de

Haven waardoor de citadel rondom

het Kasteel zijn voltooiing nadert.

Alleen de citadelpunt achter de

Rabobank ontbreekt nog.

Dit project wordt mede gerealiseerd

door financiële steun van Provincie

Drenthe en Europees Landbouwfonds

voor plattelangsontwikkeling.

Europees Landbouwfonds voor

plattelandsontwikkeling: Europa

investeert in zijn platteland

posters op te hangen, mee te

dansen of te knutselen, limonade te schenken, etc.

2011 (opnieuw) vastgestelde bestemmingsplan

Noodwaterbering Ossehaar.

Het bestemmingsplan omvat de juridisch

planologische regeling voor de realisatie

van een noodwaterberging ter grootte

van 430.000 m³, bedoeld voor de noodopvang

van water voor eens in de 75

tot 100 jaar. Het plan maakt onderdeel

uit van de te nemen maatregelen in het

kader van het Nationaal Bestuursakkoord

Water waarin rijk, provincies, gemeenten

en waterschappen hebben afgesproken

de waterproblematiek in Nederland gezamenlijk

en integraal op te pakken.

De beoogde locatie ligt ten noorden van

de wijk Ossehaar te Coevorden en is in

overeenstemming met het provinciaal

beleid.

De bestemming noodwaterberging is een

extra bestemming: de oorspronkelijke

bestemming blijft daarnaast gewoon bestaan.

Een afbeelding van het plangebied

is bij deze publicatie gevoegd en op de

gemeentelijke website geplaatst.

Bestemmingsplan opnieuw vastgesteld

Het bestemmingsplan werd eerder vastgesteld

op 3 juni 2010.

Gebleken is, dat hierbij verzuimd is in de

overwegingen een ingediende zienswijze

tegen het ontwerpbestemmingsplan mee

te nemen.In verband hiermee is het plan

opnieuw vastgesteld.

Wanneer en waar kunt het bestemmingsplan

inzien?

De betreffende bestemmingsplannen, met

raadsbesluit en onderliggende stukken,

kunnen door een ieder worden ingezien

van donderdag 28 juli tot en met

woensdag 7 september 2011 tijdens de

openingstijden van het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden, Kasteel

1 in Coevorden. Na telefonische afspraak

is inzage in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Desgewenst kan op de

afdeling een mondelinge toelichting op de

stukken worden verkregen.

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging

kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze

bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht,

alsmede een belanghebbende aan

wie redelijkerwijs niet kan worden verweten

dat hij/zij niet overeenkomstig artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,

juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht zijn/haar zienswijze bij de

gemeenteraad naar voren heeft gebracht

beroep instellen bij de Raad van State

Voorzover de gemeenteraad bij de vaststelling

van het plan daarin wijzigingen

heeft aangebracht ten opzichte van het

ontwerpplan, kan een ieder gedurende de

termijn van terinzagelegging daartegen

beroep in stellen. Een beroepschrift moet

worden gericht aan:

Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

Als u tegen een besluit beroep instelt,

heeft dit geen schorsende werking.

Dit betekent dat het genomen besluit

mag worden uitgevoerd zolang niet in

een nieuw besluit, of door de Raad van

State, anders is beslist. Uitvoering van

een besluit kan echter nadelig voor u

zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen

definitieve uitspraak over uw bezwaar

of beroep is, bij afzonderlijke brief een

voorlopige voorziening - bij voorbeeld een

schorsing - vragen aan de voorzitter van

de afdeling Bestuursrechtspraak van de

Raad van State.

Vergunningen

Door de burgemeester van de

gemeente Coevorden is vergunning

verleend aan

Coevorden

C.v.v. Germanicus voor het organiseren

van het 100 jarig jubileum van C.v.v

Germanicus op het parkeerterrein van

sportpark “de Pampert” aan de Sportlaan

in Coevorden vanaf woensdag 31 augustus

2011 tot en met zondag 4 september

2011. Er is toestemming verleend voor

het plaatsen van een feesttent.

Informatie

infopagina

Openingstijden

Klantcontactcentrum

Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur

en van 16.00 tot 19.30 uur

Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

Milieustraten (Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo (Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van de

gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie

kunt u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524-598500

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 0524-512293 (Boom Uitgevers)


Erm

Stichting “De Ronde van Erm” voor

het organiseren van de 30 e Ronde van

Erm op het terrein op de hoek van de

Dalerstraat en De Brinken op 16 en 17

september 2011.

Ten behoeve van het evenement is

toestemming verleend om de De Brinken

vanaf 16 september 12.00 uur tot en

met 18 september 2011 02.00 uur voor

het doorgaande verkeer af te sluiten.

Zweeloo

Werkgroep Jongerendag Zweeloo voor

het organiseren van Sweelpop 2011

op het sportcomplex ’t Alterbarg op 26

augustus 2011 vanaf 19.00 uur tot 27

augustus 2011 02.00 uur.

Door de burgemeester van de

gemeente Coevorden is ontheffing

verleend aan

Coevorden

C.v.v. Germanicus, op grond van de

Drank- en Horecawet, voor het schenken

van zwak alcoholhoudende dranken

in de feesttent op het parkeerterrein van

sportpark “de Pampert“ tijdens de viering

van het 100 jarig jubileum van 31

augustus tot en met 4 september 2011.

Door de burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden

is vergunning verleend aan:

Erm

Ermerstrand Camping B.V, op grond van

de Drank- en Horecawet, voor het

schenken van alcoholhoudende dranken

in de horeca-inrichting op het perceel

Steenbakkersweg 3.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij de burgemeester danwel

het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzieningenrechter van de rechtbank,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men u

precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U kunt

daarvoor terecht bij het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden, Kasteel

1 in Coevorden. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Vergunningen Publieksservice,

team Vergunningen

Ingekomen aanvragen

Uit te voeren projecten en activiteiten

Burgemeester en wethouders van Coevorden

maken bekend dat in week 28

en 29 van 2011 aanvragen om een omgevingsvergunning

als bedoeld in de artikelen

2.1 en 2.2 van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn

ontvangen voor de volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een omgevingsvergunning

die de reguliere voorbereidingsprocedure

zullen volgen:

Aalden – Hoekenakker 2: ontvangen

op 14 juli 2011, nr. 20110316 voor de

volgende activiteiten: het kappen van 2

bomen;

Coevorden – Nieuwe Krim 41:

ontvangen op 20 juli 2011, nr.

20110328/171447 voor de volgende

activiteiten: het bouwen van een schuur;

Coevorden – Printer 25: ontvangen op

15 juli 2011, nr. 20110322/168800 voor

de volgende activiteiten: het oprichten

van een Welkoop/Euro Grenzland

winkel;

Coevorden – Sleedoorn 12: ontvangen

op 19 juli 2011, nr. 20110326 voor de

volgende activiteiten: het bouwen van

een erker aan de voorgevel;

Coevorden – Veenschapsweg 9:

ontvangen op 11 juli 2011, nr.

20110311/165843 voor de volgende

activiteiten: het saneren van asbesthoudende

golfplaten;

Coevorden – Veenschapsweg 39A: ontvangen

op 13 juli 2011, nr. 20110313

voor de volgende activiteiten: het

verbouwen van een woonboerderij, het

slopen van een schuur en de nieuwbouw

van een kapschuur;

Dalen – Galgaten 1: ontvangen op 15

juli 2011, nr. 20110327/168653 voor de

volgende activiteiten: het afgraven en

weer ophogen van een perceel grond;

Dalen – Thyakkerstraat 34: ontvangen

op 16 juli 2011, nr. 20110318/169461

voor de volgende activiteiten: het kappen

van 2 kastanjes;

Dalen – Westerwijk 16: ontvangen

op 18 juli 2011, nr. 20110324 voor de

volgende activiteiten: het vergroten

van een woning en slopen van enkele

bijgebouwen;

Erm – Steenbakkersweg 7-424: ontvangen

op 20 juli 2011, nr. 20110315 voor

de volgende activiteiten: het kappen van

een 7-tal bomen;

Holsloot – Schoolstraat ong.: ontvangen

op 15 juli 2011, nr. 20110321/168700

voor de volgende activiteiten: het kappen

van 4 eiken;

Langs de spoorbaan Zwolle – Emmen:

ontvangen op 13 juli 2011, nr.

20110317/167169 voor de volgende

activiteiten: het kappen van 11 bomen;

Meppen – Mepperdennenweg

ong.: ontvangen op 13 juli 2011, nr.

20110320 voor de volgende activiteiten:

het nieuw bouwen van een woning;

Oosterhesselen – Burg. de Kockstraat

93: ontvangen op 14 juli 2011, nr.

20110323/167540 voor de volgende

activiteiten: het uitbreiden van de woning;

Schoonoord – Scheerturfstraat

49: ontvangen op 13 juli 2011, nr.

20110325/166766 voor de volgende activiteiten:

het bouwen van een carport;

Sleen – Dingspelstraat 10a: ontvangen

op 18 juli 2011, nr. 20110314/170189

voor de volgende activiteiten: het kappen

van een ceder en een berk;

Ingekomen aanvragen om een omgevingsvergunning

die de uitgebreide

voorbereidingsprocedure zullen volgen:

Coevorden – Kasteel 6: ontvangen op

18 juli 2011, nr. 20110319/170089 voor

de volgende activiteiten: het verbouwen

en restaureren van een voormalig

pakhuis;

Geesbrug – Luchiesweg 4: ontvangen

op 5 juli 2011, nr. 20110310/162075

voor de volgende activiteiten: het aanleggen

van een lijnvormige beplanting

en medewerking aan toestemming voor

strijdig gebruik;

Meppen – Oldeveen 7: ontvangen op

28 juni 2011, nr. 20110312/149974

voor de volgende activiteiten: het uitbreiden

van de varkenshouderij met een

luchtwasser;

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal

81: ontvangen op 27 juni 2011, nr.

20110309/131683 voor de volgende

activiteiten: het wijzigen van een zeugenhouderij;

Voor inlichtingen omtrent de aanvragen

kunt u contact opnemen met de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Verleende Vergunningen

Omgevingsvergunningen die de reguliere

voorbereidingsprocedure hebben

gevolgd:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

19-07-2011 Dalen – Benterdijk 5: ontvangen

op 18 mei 2011,

nr. 20110232/136366

voor de volgende activiteiten:

- het nieuw bouwen van

een jongveestal,

- het slopen van 2 schuren;

19-07-2011 Dalen – Vossebelt 32: ontvangen

op 24 mei 2011,

nr. 20110230/140139

voor de volgende activiteiten:

het binnenplans

afwijken van het geldende

bestemmingsplan voor het

opsplitsen van de woning;

19-07-2011 Erm – Ermerzand 98:

ontvangen op 12 april

2011, nr. 20110173 voor

de volgende activiteiten:

- het uitbreiden van een

recreatiebungalow,

- het gebruiken van

gronden en onderhavig

bouwwerk in strijd met het

bestemmingsplan;

19-07-2011 Gees – Dorpsstraat

51: ontvangen op

30 juni 2011, nr.

20110284/156787 voor

de volgende activiteiten:

het verbouwen van de

woning;

19-07-2011 Wachtum – Oostereind

30a: ontvangen

op 25 mei 2011, nr.

20110235/141000 voor

de volgende activiteiten:

het bouwen van een woning

(voor het onderdeel

bouwen met toepassing

van de op 13 oktober

2009 verleende vrijstelling

op grond van artikel

19 lid 1 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening);

20-07-2011 Coevorden – Van den

Boetzelaerlaan 27: ontvangen

op 6 juni 2011, nr.

20110253/53539 voor de

volgende activiteiten: het

uitbreiden van de woning;

20-07-2011 Wezup – Brinkstraat 11:

ontvangen op 4 mei 2011,

nr. 20110203/127910

voor de volgende activiteiten:

- het geheel verbouwen

van een boerderij tot een

woning,

- het intern slopen van een

boerderij;

20-07-2011 Zweeloo – Noordweg

12: ontvangen

op 16 juni 2011, nr.

20110261/151976 voor

de volgende activiteiten:

het verwijderen van asbesthoudende

golfplaten;

21-07-2011 Coevorden – Europaweg

1: ontvangen

op 15 april 2011, nr.

20110180/118161 voor

de volgende activiteiten:

het plaatsen van reclame;

21-07-2011 Dalen – N34 - westelijke

picknickplaats

(Vogelpoel): ontvangen

op 27 mei 2011, nr.

20110238/142172 voor

de volgende activiteiten:

het realiseren van een

kunstwerk;

21-07-2011 Holsloot – Schoolstraat

ong.: ontvangen

op 15 juli 2011, nr.

20110321/168700 voor

de volgende activiteiten:

het kappen van 4 eiken;

22-07-2011 Coevorden – Weijerswold

Europaweg 31: ontvangen

op 26 mei 2011, nr.

20110236/141579 voor

de volgende activiteiten:

het bouwen van een

woning;

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men u

precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U kunt

daarvoor terecht bij het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden. Daar

kunt u tevens informatie krijgen over

het indienen van een bezwaarschrift

en een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening.

Omgevingsvergunningen die de uitgebreide

voorbereidingsprocedure hebben

gevolgd:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

25-07-2011 Gees – Tilweg 1: ontvangen

op 28 maart 2011, nr.

20110144/104782 voor

de volgende activiteiten:

- het verbouwen van een

aangebouwde schuur tot

fysiotherapieruimte,

- het gebruiken van

gronden en onderhavig

bouwwerk in strijd met het

bestemmingsplan, omdat

niet wordt voldaan aan de

doeleindenomschrijving en

gebruiksbepalingen,

- het in enig opzicht wijzigen

van een beschermd

monument;

Overeenkomstig het bepaalde in artikel

3:44 van de Algemene wet bestuursrecht

ligt het besluit en de andere ter

zake zijnde stukken met ingang van 28

juli 2011 tot en met 8 september 2011,

elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur

en tevens op woensdag van 12.00 tot

16.00 uur en op donderdag van 16.00

tot 19.30 uur ter inzage in het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten openingstijden mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een

mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit

besluit conform artikel 6:8 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang

van 29 juli 2011 tot en met 8 september

2011 schriftelijk een gemotiveerd

beroep indienen bij de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA te Assen. Een

beroepschrift heeft geen schorsende

werking. Degene die een beroepschrift

heeft ingediend kan, om te voorkomen

dat door uitvoering van het besluit

onomkeerbare gevolgen ontstaan,

een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening indienen bij de

Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u beroep indient, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men u

precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U kunt

daarvoor terecht bij het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden.

Daar kunt u tevens informatie krijgen

over het indienen van een beroepschrift

en een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente

Coevorden maakt bekend dat zij de

volgende verkeersmaatregel heeft

vastgesteld:

een parkeerplaats nabij de Harm

Smeengestraat 17 te Coevorden als een

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

aan te wijzen voor mevr. A.H.M.

Meuge-Imming, Harm Smeengestraat

17 te Coevorden door het plaatsen van

verkeersbord E6 van Bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990, met een onderbord met vermelding

van het betreffende kenteken.

De op dit besluit betrekking hebbende

stukken liggen met ingang van donderdag

28 juli 2011 tot en met woensdag

7 september 2011 voor een ieder ter

inzage tijdens de openingstijden van

het Klantcontactcentrum in het Hof van

Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

Belanghebbenden kunnen gedurende

bovengenoemde termijn een bezwaarschrift

indienen bij Burgemeester en

wethouders van Coevorden, Postbus

2, 7740 AA Coevorden. De bezwaren

moeten gemotiveerd zijn en belangen

betreffen die door de verkeerswetgeving

worden beschermd.

Welstandscommissie

Vergadering Welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in de even

week

Tijd en plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 2 augustus 2011

Tijd en plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

Kasteel 1 te Coevorden

Epaper:(www.coevorden.nl)

De agenda’s van diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter

inzage in het Klantcontactcentrum in het

Hof van Coevorden.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met de ambtelijk secretaris, de heer

A.J. Leewering, telefoon 14 0524.

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines