infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina week 25 - Gemeente Coevorden

Informatieavond herontwikkeling Holwert-Zuid

In Hotel Talens aan de

Sallandsestraat 51 in Coevorden

wordt op woensdag 30 juni 2010

een informatieavond gehouden

over de herontwikkeling

Holwert-Zuid. Tijdens deze

avond worden de plannen

toegelicht, waarbij de nadruk

zal komen te liggen op het

stedenbouwkundig plan en het

bestemmingsplan en minder op

het exploitatieplan. Iedereen die

belangstelling heeft is welkom

om deze avond bij te wonen.

De informatieavond begint om

19.30 uur.

Ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan

Holwert-Zuid, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan

Holwert-Zuid en het

ontwerp-exploitatieplan Holwert-

Zuid liggen ter inzage bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen en in het

Informatiecentrum Coevorden

Beweegt.

Kijk ook op:

www.coevorden.nl/terinzage.

De plannen hebben betrekking op

de herontwikkeling van het zuidelijke

deel van het bedrijventerrein De

Holwert (Holwert-Zuid) tot een

woonlocatie met maximaal 140 woningen/appartementen

en maximaal

7000 m2 grootschalige commerciële

ruimtes (waaronder 3 supermarkten).

Informatiecentrum gesloten op

woensdag 30 juni 2010

Het Informatiecentrum woensdag 30

juni 2010 gesloten.

De reguliere openingstijden van het

Informatiecentrum zijn:

Woensdag 13.00 - 16.00 uur

Donderdag 13:00 - 17.00 uur &

18:00 - 20.00 uur

Vrijdag 10:00 - 16.00 uur

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Tekeningen voorterrein Kasteel

en ontwerp Markt-Kasteel in

Informatiecentrum Coevorden

Beweegt

Vanaf deze week kunt u in het

Informatiecentrum Coevorden

Beweegt de tekening komen

bekijken van het voorterrein

van het Kasteel. Het voorterrein

van het Kasteel wordt opnieuw

bestraat en er komt een loper

voor de verbinding naar De

Vlijt. De werkzaamheden

aan het voorterrein van het

Kasteel worden op dit moment

uitgevoerd.

Daarnaast ligt er een tekening ter

inzage van het ontwerp voor de

Inschrijving bouwkavels

Woningbouwlocatie “Uitbreiding

Koematen” in Wachtum

Vanaf 16 juni 2010 kunt u zich

inschrijven voor een bouwkavel

in het bestemmingsplan

“Uitbreiding Koematen” te

Wachtum. Er worden twee

bouwkavels uitgegeven voor de

bouw van vrijstaande woningen.

U kunt zich inschrijven tot en

met 7 juli 2010, tot ’s middags

12.00 uur. De inschrijfkosten

bedragen € 45,-. Bij de verkoop

van de kavels wordt gebruik

gemaakt van een lotingsysteem.

reconstructie van de Markt-Kasteel

(de straat). Dit ontwerp is gemaakt

ter voorbereiding op de uiteindelijke

aanbesteding en wordt op dit

moment nog besproken in de Klankbordgroep.

Wat op deze tekening

is te zien, is dus nog niet allemaal

definitief.

Wilt u zien wat de plannen zijn voor

het voorterrein van het Kasteel en

voor de Markt-Kasteel, komt u dan

eens langs in het Informatiecentrum

Coevorden Beweegt. De openingstijden

vindt u elders op deze pagina.

Voor de kaveluitgifte van het

bestemmingsplan “Uitbreiding

Koematen” is een informatiemap

beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in

een informatiemap en bijbehorend

inschrijfformulier, dan kunt u deze

aanvragen bij de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, telefoon

14 0524.

Uitnodiging bevolkingsonderzoek

baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt voor

bij vrouwen van alle leeftijden,

maar het meest bij vrouwen in de

leeftijd van 30 tot en met 60 jaar.

Baarmoederhalskanker ontwikkelt

zich doorgaans langzaam. Door het

bevolkingsonderzoek is het mogelijk

om vroegtijdig afwijkingen op te

sporen, ook als u geen klachten

heeft. Deelname aan dit onderzoek is

gratis (via de huisarts) en vrijwillig. In

2010 worden de volgende vrouwen

opgeroepen:

Oproepmaand Geboortejaar

mei/juni 1965

augustus 1975

september/oktober 1970

november 1950

Commissie voor de

Rechtsbescherming

Op donderdag 1 juli aanstaande

houdt de Commissie voor

de Rechtsbescherming een

hoorzitting. Tijdens deze

zitting, die in principe openbaar

is, worden reclamanten,

het bestuursorgaan en

derde-belanghebbenden in

de gelegenheid gesteld te

reageren op het te behandelen

bezwaarschrift. Overigens kan

de voorzitter besluiten om in

beslotenheid te vergaderen.

De hoorzitting wordt

gehouden in de gemeentelijke

vergaderlocatie aan de Markt

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen

of mailen met de screeningsorganisatie:

Bevolkings-onderzoek Noord,

telefoon: 0900-20 30 100, e-mail:

info@bevolkingsonderzoeknoord.nl.

Als u geen uitnodiging ontvangt,

neem dan contact op met de

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Noord Nederland,

telefoon: (050) 521 59 00.

5 te Coevorden en begint om

19.30 uur.

Na het horen van belanghebbende(n)

en het verwerende bestuursorgaan,

beraadslaagt de commissie achter

gesloten deuren over het aan het

betreffende bestuursorgaan uit te

brengen advies.

Voor meer informatie of voor agendapunten

kunt u contact opnemen

met de secretaris van de Commissie

voor de Rechtsbescherming, mevrouw

I. Timmer-Stavast, telefoon

14 0524.

Bouwkavels te koop

In een aantal bestemmingsplannen zijn nog bouwkavels te koop. Het gaat

hier om kavels die tijdens de gehouden verlotingen niet verkocht zijn. Deze

kavels zijn in optie te nemen of aan te kopen. Het betreft de volgende kavels:

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare kavels:

Nieuwbouwplan

”Invulling Bosrand” te Meppen

“Ossehaar” te Coevorden

“Ossehaar” te Coevorden

De Oevers (fase C)

“Steigerwijk” te Dalerpeel

“Toldijk” te Zwinderen

Aantal/type bouwkavel

1 kavel voor de bouw van een helft

van een twee-onder-een-kap woning

2 kavels voor vrijstaande woningen

7 kavels voor vrijstaande woningen of

voor 7 kavels twee-onder-een-kap

woningen (keuzemogelijkheid)

43 kavels vanaf 1.000 m 2 voor

vrijstaande woningen

2 kavels voor vrijstaande of

halfvrijstaande woningen

1 kavel voor vrijstaande woning

Voor informatie over de kavels of het aanvragen van een brochure kunt u

vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, telefoon 14 0524.

Agenda Politieke Markt Coevorden

1 JULI 2010

Locatie: Cornelis Dalen Aanvang 19.00 uur

Kamer 3

Oordeelsvorming

19.00 1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling agenda

4. Spreekrecht

19.05-20.05 5. Bespreekpunten

Algemene beschouwingen eerste termijn fracties

(10 min. per fractie)

1. Eerste Bestuursrapportage

2. Jaarverslag en jaarrekening 2009

3. Voorstellen ROTK II

4. Visiedocument “Behoedzaam doorwerken”

5. Nota “Perspectiefdocument 2011”

20.05-20.30 Pauze, voorbereiding beantwoording door college

20.30-21.15 Reactie college (11 min. per portefeuillehouder)

21.15-21.35 Fractieberaad, voorbereiding amendementen etc.

21.35-22.05 Tweede termijn raad (5 min. per fractie)

22.05-22.20 Tweede termijn college (5 min. per portefeuillehouder)

22.20 Afsluiting Kamer 3

Kamer 4

Besluitvorming

22.20-22.45 1. Vaststelling agendapunten uit Kamer 3

2. Stemming over amendementen

3. Besluitvorming over de afzonderlijke onderdelen:

1. Eerste Bestuursrapportage

2. Jaarverslag en jaarrekening 2009

3. Voorstellen ROTK II

4. Visiedocument “Behoedzaam doorwerken”

5. Perspectiefdocument 2011

4. Stemming over moties

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje

en een drankje in verband met de informele afsluiting van het raadsseizoen.

Medebouwer gezocht

Zoals u hierboven kunt lezen, zijn er in verschillende bestemmingsplannen in

de gemeente nog kavels beschikbaar. Voor sommige kavels wordt een medebouwer

voor de bouw van een twee-onder-een-kap woning gezocht.

Het betreft de kavels:

“Invulling Bosrand”

“Ossehaar”

te Meppen

te Coevorden

Indien u hiervoor interesse heeft kunt u contact opnemen met de medewerkers

van de afdeling Publieksservice, team Vergunningen. Zij kunnen u de

gegevens doorgeven van diegenen die op zoek zijn naar een medebouwer

zodat er overleg kan plaatsvinden om een gezamenlijk bouwplan te ontwikkelen.

Zij kunnen u ook een brochure toesturen van het nieuwbouwplan.

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, telefoon 14 0524.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk bestemmingsplan

“buitengebied Oosterhesselen-Verlengde

Hoogeveense Vaart 116-118

te Geesbrug (mechanisatiebedrijf)”

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden

maken bekend dat het bestemmingsplan

“buitengebied Oosterhesselen-Verlengde

Hoogeveense Vaart 116-118 te Geesbrug

(mechanisatiebedrijf)”, vastgesteld door

de gemeenteraad op 22 april 2010, onherroepelijk

is geworden.

Het plan voorziet in een planologische

samenvoeging van de percelen Hoogeveense

Vaart 116 en 118 te Geesbrug ten

behoeve van een mechanisatiebedrijf. De

agrarische bestemming van het perceel

Verlengde Hoogeveense Vaart 118 krijgt

in dit plan een bedrijfsbestemming. Door

de bestemmingswijziging bestaat ook de

mogelijkheid om een opslagschuur ten

behoeve van het mechanisatiebedrijf op

dit perceel te bouwen.

Het bestemmingsplanligt met ingang

van donderdag 24 juni 2010 ter inzage

tijdens de openingstijden op werkdagen

van 08.30 tot 12.00 uur en op donderdag

tevens van 16.00 tot 18.00 uur, in het

gemeentehuis van Coevorden bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Goedkeuring gedeputeerde staten

van bestemmingsplan Witte

Menweg 4b Geesbrug (Gasterij het

Geeserveld)

Burgemeester en wethouders van Coevorden

maken het volgende bekend.

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben

bij besluit van 11 mei 2010 het bestemmingsplan

Witte Menweg 4 b Geesbrug

(Gasterij het Geeserveld), zoals dit door

de gemeenteraad op 8 september 2009 is

vastgesteld, gedeeltelijk goedgekeurd. Dit

college heeft alleen aan artikel 3 van de

voorschriften (Horeca), met betrekking tot

punt 4, onder sub a3 en b3, goedkeuring

onthouden.

Het bestemmingsplan betreft het geven

van een actuele regeling tot het formaliseren

van het bestaande restaurant De

Gasterij en de mogelijkheid dit bedrijf

(kleinschalig) uit te breiden.

Het besluit van gedeputeerde staten

ligt met ingang van donderdag 24 juni

2010 gedurende 6 weken voor een ieder

ter inzage tijdens de openingstijden op

werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en op

donderdag tevens van 16.00 tot 18.00

uur, in het gemeentehuis van Coevorden,

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Tijdens deze termijn kan door een belanghebbende

bij de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA ’s Gravenhage, beroep

worden ingesteld. Geen beroep kan

worden ingesteld door een belanghebbende

aan wie redelijkerwijs kan worden

verweten geen bedenkingen bij gedeputeerde

staten te hebben ingediend.

Het besluit van gedepueerde staten

treedt in werking daags na afloop van de

beroepstermijn, tenzij binnen die termijn

in samenhang met een ingesteld beroep

een afzonderlijk verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend bij de Voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State. In dat geval treedt

het besluit niet in werking voordat op dat

verzoek is beslist.

Wijzigingsplan “bestemmingsplan

Buitengebied Dalen, wijzigingsplan

grondgebonden agrarisch bedrijf (De

Drift te Dalen)”

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken op basis

van artikel 3:42 van de Algemene wet

bestuursrecht het volgende bekend.

Op 11 mei 2010 hebben zij op basis van

artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening het

“bestemmingsplan Buitengebied Dalen,

wijzigingsplan grondgebonden agrarisch

bedrijf (De Drift te Dalen)” vastgesteld.

Gemeente

bellen?

Kies het nieuwe

centrale nummer:

14 0524

Dit wijzigingsplan ligt het met de hierop

betrekking hebbende stukken vanaf donderdag

24 juni 2010 gedurende 6 weken,

elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en

op donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur, op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen

ter inzage. Na telefonische afspraak is

inzage in de stukken buiten kantoortijden

mogelijk. Wanneer dit wordt gewenst, kan

deze afdeling een mondelinge toelichting

op deze stukken geven. Tevens kan dit

wijzigingsplan digitaal worden ingezien via

www.coevorden.nl/terinzage.

Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden

tegen het wijzigingsplan beroep

instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Alleen

de belanghebbende aan wie redelijkerwijs

niet kan worden verweten dat hij/zij niet

zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht,

kan bij de Raad van State beroep

instellen.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking

met ingang van de dag na die waarop de

beroepstermijn afloopt. De werking wordt

opgeschort als gedurende de beroepstermijn

met betrekking tot het vaststellingsbesluit

bij de voorzieningenrechter van de

Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek

tot voorlopige voorziening is gedaan en

op dat verzoek is beslist.

Kapvergunningen

Verleend

Coevorden

- Promens-Care voor het kappen van 1

berk op het perceel H. Roland Holstlaan

2-12

Dalen

- P.J. de Hoop-van Zanten voor het

kappen van 1 prunus op het perceel

Middenkamp 1

Geesbrug

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik nabij Kanaalweg 22

Informatie

infopagina

Openingstijden

Loketten Coevorden:

Belastingen, Burgerzaken, Werk,

Inkomen en Zorg (WIZ) en

Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 12.00 uur.

Extra openingstijden:

Burgerzaken, MO

Woensdag 12.00 tot 16.00 uur

Belastingen, Burgerzaken, MO

Donderdag 16.00 tot 19.30 uur

Loket Dalen: Vergunningen

Maandag t/m vrijdag

08.30 tot 12.00 uur

Donderdag 16.00 tot 18.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van de

gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie

kunt u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524-598500

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 0524-512293 (Boom Uitgevers)


Meppen

- H.G. Korenblik voor het kappen van

3 sparren op het perceel Mepperdennenweg

7

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzieningenrechter van de rechtbank,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Aangevraagd

Aalden

- Woonservice voor het kappen van 1

es op het perceel Brinkmaten 44

Belanghebbenden kunnen een zienswijze

of een verzoek om informatie, naar

aanleiding van de voorgenomen kap,

mondeling of schriftelijk richten aan de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Vergunningen

Door de burgemeester van de

gemeente Coevorden is vergunning

verleend aan:

Aalden

Speeltuincommissie Aalden voor het

organiseren van een speeltuindag op

zaterdag 26 juni 2010 van 10.00 uur

tot 13.00 uur in de speeltuin aan de

Wachthoorn.

Er is toestemming verleend om gedurende

het evenement, nabij de speeltuin,

de Wachthoorn te Aalden op de kruisingen

met de Weersmaten, Oostermaten,

Brinkmaten af te sluiten voor het

doorgaande verkeer.

Coevorden

Comité Coevorder Grachtenloop voor

het organiseren van de Coevorder

Grachtenloop op zondag 4 juli 2010 van

12.00 uur tot 17.00 uur in het centrum

van Coevorden. Na de prijsuitreiking om

17.15 uur mag er op de verschillende

terrassen nog tot 19.00 uur op beperkte

schaal muziek ten gehore worden gebracht.

Voor de kinderen zal een draaimolen en

een springkussen op de Markt worden

geplaatst.

De routes van de senioren is als volgt:

Markt, Bentheimerstraat, Spoorhavenstraat,

Koewegje, Spoorsingel,

Melkkade, Dwenger, Haven, Gedempte

Haven, Kasteel, Aleida Kramersingel,

Coehoornstraat, Fietspad van Heutszsingel,

Friesestraat en weer terug naar

de Markt.

De route voor de jongeren is als volgt:

Markt, Bentheimerstraat, Rijnsestraat,

Gedempte Haven, Kasteel, Aleida Kramersingel,

Molenstraat, Friesestraat en

weer terug naar de Markt.

Bovengenoemde straten zullen gedurende

het evenement voor het doorgaande

verkeer worden afgesloten.

Zweeloo

- The Sweelsingers voor het organiseren

van een shantyfestival op podia

in de Hoofdstraat en in het weiland

achter restaurant “Tante Sweel”

aan de Hoofdstraat te Zweeloo op

zondag 27 juni 2010 van 12.00 tot

18.00 uur. Er wordt tevens toestemming

verleend voor het plaatsen van

marktkramen.

Gedurende het evenement zal de

Hoofdstraat in Zweeloo worden

afgesloten voor het doorgaande

verkeer. In de Kruisstraat en Klooster

zal een parkeerverbod te worden

ingesteld.

- W.K.H. Germs voor het organiseren

van een feest in een tent op 2 juli

2010 van 20.00 tot 01.00 uur op het

perceel Hoofdstraat 19.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij de burgemeester, Postbus 2,

7740 AA Coevorden. Een bezwaarschrift

heeft geen schorsende werking. Degene

die een bezwaarschrift heeft ingediend

kan, om te voorkomen dat door de

uitvoering van het besluit onomkeerbare

gevolgen ontstaan, een verzoek tot het

treffen van een voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechter van

de rechtbank, Postbus 30009, 9400 RA

Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Door de burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden is

vergunning verleend aan:

Aalden

R. Niks voor het innemen van standplaats

op de donderdagmiddagen op de

locatie voor woon- en zorgcentrum “De

Korenhof” aan de Aelderstraat voor de

verkoop seniorenkleding en aanverwante

artikelen.

Coevorden

- Zeevishandel A. de Graaf voor het

innemen van een standplaats voor

de verkoop van vis en visproducten

op de vrijdagen van 08.00 tot 18.00

uur op de parkeerplaats van Super de

Boer aan de Arjen Vonkweg 6-8.

- Bananas NC BV voor het innemen

van een standplaats met een

promotiestand voor the Coca-Cola

Company op de Markt nabij het

trafostation op 24 juni 2010 van

15.00 tot 21.00 uur en op 7 juli

2010 van 11.00 tot 18.00 uur.

- Vishandel Zwaantje voor het innemen

van een standplaats op de

vrijdagen van 10.00 tot 18.00 uur op

de locatie nabij het trafostation op de

Markt voor de verkoop van gebakken

vis en aanverwante artikelen.

- Menodi voor het innemen van een

standplaats gedurende de periode 6

tot en met 9 juli 2010 op de locatie

nabij het trafostation op de Markt

met een informatiestand over de

omgang met dieren.

Coevorden/Dalen

S. Duran voor het innemen van standplaats

voor de verkoop van gegrilde

kip en aanverwante artikelen op de

volgende locaties en tijdstippen:

- Op de dinsdagen van 10.00 tot

20.00 uur op het parkeerterrein voor

de kerk aan de Hoofdstraat te Dalen.

- Op de woensdagen van 10.00 tot

20.00 uur op de Markt te Coevorden

naast het trafostation.

- Op de vrijdagen van 10.00 tot 20.00

uur op het parkeerterrein van C1000

aan de Spoorhavenstraat te Coevorden

- Op de zaterdagen van 10.00 tot

20.00 uur op het parkeerterrein van

Super de Boer aan de Ing. Arjen

Vonkweg te Coevorden.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzieningenrechter van de rechtbank,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Vergunningen Afdeling

Publieksservice team

Vergunningen

Overzicht ingekomen aanvragen

Bouwplannen

Burgemeester en wethouders van

Coevorden maken bekend dat in week

23 en 24 van 2010 verzoeken om een

bouwvergunning als bedoeld in artikel

40, lid 1 van de Woningwet zijn ontvangen

voor de volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een lichte

bouwvergunning:

Dalerveen – Boekweitakkers 6: het

plaatsen van een dakkapel;

Meppen – Brinken 15: het geheel vernieuwen

van een schuur;

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 7: het

vergroten van een garage/berging;

Schoonoord – Ringstraat 28: het plaatsen

van een serre en wijzigen van de

voorgevel van de garage;

Sleen – Havixhorst 18: het vergroten

van een schuur;

Ingekomen aanvragen om een reguliere

bouwvergunning:

Coevorden – Kasteel 29: het plaatsen

van een kunstwerk;

Coevorden – Klooster 49: het op de

woning aanbrengen van dakpanplaten

over het bestaande riet;

Coevorden – Rijnsestraat 2: het gedeeltelijk

vergroten van de woning boven

de winkel;

Coevorden – Veenschapsweg 18: het

uitbreiden van een jongveestal;

Dalerpeel – Pr. Hendrikstraat 60: het

bouwen van een garage;

Geesbrug – Ambachtsweg 7: het vergroten

van een bedrijfshal;

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning:

Dalen – Bosweg 1: het geheel slopen

van een veestal;

Dalen – Dalerveensestraat 17: het geheel

slopen van een varkensschuur;

Voor inlichtingen omtrent de bouwplannen

kunt u contact opnemen met de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Overzicht verleende

vergunningen

Lichte Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

16-06-2010 Coevorden – Europaweg

22: het gedeeltelijk

vergroten van een woning

(wijzigen buitenschil);

16-06-2010 Wezuperbrug – Oranjekanaal

N.Z. 11: het

verbouwen van dorpshuis

“D’ Oale Schoelstee”;

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht op de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Wet Milieubeheer

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van

Coevorden, maken op grond van het

bepaalde in artikel 3.12 van de Algemene

wet bestuursrecht bekend dat bij

hen een aanvraag voor een vergunning

ingevolge de Wet milieubeheer is

ingekomen van:

- A. Prinsen te Coevorden voor een

nieuwe de gehele inrichting omvattende

(revisie)vergunning voor het

in werking hebben van een melkrundveehouderij

op het perceel Burg.

Legroweg 15a te Zwinderen,

en dat zij voornemens zijn de vergunning

te verlenen onder het stellen

van voorschriften om het milieu te

beschermen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en

de andere ter zake zijnde stukken liggen

ter inzage van donderdag 24 juni 2010

tot en met woensdag 4 augustus 2010,

elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur

en op donderdagmiddag van 16.00 tot

18.00 uur bij de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, Hoofdstraat 2

in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

U kunt hier ook terecht voor een

mondelinge toelichting op de stukken.

Tegen vergoeding van de kosten kan

een afschrift van de ter inzage gelegde

stukken worden verkregen.

Een ieder kan tot en met 4 augustus

2010 schriftelijk of mondeling zijn

zienswijze tegen het ontwerp naar voren

brengen. Alleen als u nu uw zienswijze

naar voren brengt kunt u, mits u tevens

belanghebbende bent, in een later

stadium in beroep gaan. De naar voren

gebrachte zienswijzen worden mede ter

inzage gelegd.

Degene die schriftelijk een zienswijze

naar voren brengt, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te

maken. Het daartoe strekkend verzoek

moet gelijktijdig met de zienswijze worden

ingediend.

Degene die mondeling een zienswijze

naar voren wil brengen, dient dit een

week voor afloop van bovenstaande

termijn kenbaar te maken. Vervolgens

wordt dan een gedachtenwisseling

gehouden tussen de aanvrager, de gemeente

en de overige aanwezigen.

Meldingen

Op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, zijn de navolgende

meldingen ingekomen in het kader van

de Wet milieubeheer:

Gedurende deze termijn kan een ieder

Besluit algemene regels voor inrichtingen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn

milieubeheer (Activiteitenbesluit):

zienswijze over het verzoek naar voren

- Intergas Heatings Assets BV te brengen bij het college van burgemeester

Coevorden, voor het oprichten en

en wethouders.

in werking nemen van een fabriek Schriftelijke zienswijzen moeten worden

voor centrale verwarmingstoestellen gericht aan het college van burgemeester

op het perceel Europark-Allee 2 te

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden;

te Coevorden. Mondelinge zienswijzen

- Karwei Bouwmarkt Coevorden voor kunnen naar voren worden gebracht bij

het in werking hebben van een bovengenoemde Publieksservice, team

bouwmarkt op het perceel Monierweg

Vergunningen (locatie Dalen).

2a in Coevorden;

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren

- Gebr. Vroege te Dalen, voor het uitbreiden

brengt, kunt u in een later stadium be-

van het agrarisch bedrijf met Epaper:(www.coevorden.nl)

zwaar maken c.q. beroep indienen tegen

de verleende vrijstelling.

een bijproductenhal op het perceel

Burg. ten Holteweg 39 in Dalen;

- Pompstation Dalen voor het vervangen

van de drinkwaterzuiveringsinstallatie

op het perceel Benterdijk 16

in Dalen.

Bovengenoemde meldingen liggen ter

inzage van donderdag 24 juni 2010

tot en met woensdag 7 juli 2010, elke

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur bij de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een

mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Wet ruimtelijke ordening

Ontheffing als bedoeld in artikel

3.22 van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

een aanvraag om ontheffing als bedoeld

in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke

ordening ter inzage ligt voor:

Ermerstrand strandexploitatie b.v. voor

het tijdelijk gebruiken van de gronden

aan de Steenbakkersweg 3 te Erm en

naastgelegen gronden voor het evenement

Beachvolleybaltoernooi 2010 voor

de periode 20 tot en met 22 augustus

2010.

Het ontwerpbesluit en andere stukken

ligt met ingang van donderdag 24 juni

tot en met woensdag 4 augustus 2010,

elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur

en op donderdagmiddag van 16.00 tot

18.00 uur ter inzage op de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Na telefonische

afspraak is inzage in de stukken buiten

openingstijden mogelijk. Als men dat

wenst kan op deze afdeling een mondelinge

toelichting op de stukken worden

gegeven.

Gedurende genoemde termijn van 6

weken kunnen belanghebbenden tegen

het voornemen ontheffing te verlenen

schriftelijk of mondeling hun zienswijze

naar voren brengen bij het college van

burgemeester en wethouders van Coevorden,

Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren

brengt kunt u, als u tevens belanghebbende

bent, in een later stadium in

beroep gaan. De ingekomen zienswijzen

worden mede ter inzage gelegd.

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van

de WRO

Burgemeester en wethouders maken

bekend, dat een aanvraag om vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 1 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening is

ontvangen voor het bouwen van een

twee-onder-een-kapwoning op een

open plek gelegen tussen de percelen

Dorpsstraat 64 en Oranjestraat 5 te

Dalerpeel. Burgemeester en wethouders

zijn voornemens hiervoor vrijstelling ex

artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening te verlenen.

Het ontwerp vrijstellingsbesluit en de

andere ter zake zijnde stukken liggen ter

inzage van donderdag 24 juni 2010 tot

en met woensdag 4augustus 2010, elke

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur bij de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een

mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Welstandscommissie

Vergadering Welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in de oneven

week

Tijd en Plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 29 juni 2010

Tijd en Plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen

Hoofdstraat 2 te Dalen

De agenda’s van de diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter

inzage op het gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met de ambtelijk secretaris, de heer

A.J. Leewering, telefoon 14 0524.

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines