Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 16 - april 2013

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Twitter: @gem_coevorden

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Collecteren voor het Prins Bernhard

Cultuurfonds en eigen kas

De jaarlijkse Anjeractie, de collecte voor

het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe,

wordt dit jaar gehouden van 26 mei tot en

met 1 juni 2013. De gemeente Coevorden

nodigt culturele verenigingen en verenigingen

op het gebied van natuurbehoud

uit om actief aan deze collecte deel te

nemen.

Eigen kas

Van de opbrengst mag de vereniging 1/3 deel

in de eigen verenigingskas stoppen. Bovendien

kan de collecterende vereniging bij een

aanvraag om een ondersteuningsbijdrage een

bonus tegemoet zien.

Geven met gulle hand komt ten goede aan allerlei

projecten in Drenthe. Vorig jaar heeft het

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe een paar

honderd bijdragen verstrekt voor allerlei activiteiten

op het gebied van cultuur en natuurbehoud

in onze provincie en in de gemeente

Coevorden. Hiermee was een totaal bedrag van

circa € 285.000,- gemoeid.

Aanmelden

Verenigingen die belangstelling hebben voor de

collecte kunnen zich aanmelden tot 1 mei 2013

bij de coördinator van de Anjeractie in onze gemeente,

mevrouw A. Lugies, telefoon 14 0524.

Laatste betalingstermijn gemeentelijke

belastingen 2013

De aanslagen gemeentelijke belastingen

2013 zijn in januari verstuurd. Wanneer u

geen machtiging tot automatische incasso

aan de gemeente heeft afgegeven moet de

aanslag voor 30 april 2013 betaald zijn.

Betaalt u niet op tijd, dan loopt u het risico

dat u een aanmaning ontvangt. Als u na

de aanmaning ook niet betaalt, dan volgt

dwanginvordering. De extra kosten van een

aanmaning en dwangbevel moeten door u

betaald worden.

Kwijtschelding

Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft

ingediend, wordt de invordering uitgesteld.

Dit geldt alleen voor volledige verzoeken

met de daarbij gevraagde bewijsstukken.

Wanneer u een kwijtscheldingsverzoek aanvraagt

na ontvangst van een aanmaning en/

of dwangbevel dan moeten de extra kosten

door u betaald worden. U ontvangt geen

kwijtschelding voor deze kosten.

gedeeld door het aantal nog beschikbare

termijnen.

Als incasso niet mogelijk is door bijvoorbeeld

een te laag saldo, dan kan dit leiden

tot intrekken van de automatische incasso.

Het openstaande bedrag wordt dan per

direct volledig invorderbaar. De machtiging

tot automatische incasso is een doorlopende

machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend

verlengd. Een formulier voor het afgeven van

een automatische incasso kunt u downloaden

via de productencatalogus op

www.coevorden.nl of aanvragen bij de

gemeente, telefoon 14 0524.

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift tegen

de aanslag gemeentelijke belastingen ontheft

u niet van de verplichting tot betalen van de

aanslag. De aanslag dient, bij niet-automatische

incasso, vóór 30 april 2013 volledig te

zijn voldaan.

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen van de gemeente

Coevorden vindt u op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Inwoners kunnen zich ook aanmelden

voor een attenderingsservice via

e-mail. Dit kan op de landelijke website

www.overheid.nl.

Constructieve

bijeenkomsten

drank- en

horecawet

De gemeente, horecabedrijven, paracommerciële

organisaties (o.a. dorpshuizen en sportkantines),

supermarkten en slijterijen hebben drie

constructieve bijeenkomsten over de nieuwe

drank- en horecawet achter de rug.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en

Horecawet ingegaan. Gemeenten zijn vanaf

2014 verantwoordelijk voor handhaving van

deze wet. Daardoor kan drankmisbruik onder

jongeren beter worden aangepakt.

De gemeente Coevorden maakt een nieuw

alcoholbeleid. Daarvoor zijn drie bijeenkomsten

georganiseerd waarin de gemeente informatie

gaf over de nieuwe drank- en horecawet. Ook

konden genodigden aangeven welke onderwerpen

terug moeten komen in het nieuwe

alcoholbeleid van de gemeente. Alle genodigden

ontvangen een verslag van alle bijeenkomsten.

Het concept-beleid wordt in juli 2013 ter inzage

gelegd.

G

p

d

z

A

t

d

e

b

m

k

H

w

k

G

v

O

z

S

A

e

K

K

l

t

V

d

k

h

d

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Automatische incasso

U kunt nog, vóór 30 april 2013, een automatische

incasso afgeven. Als de automatische

incasso loopt dan wordt er tot 30 november

2013 maandelijks een bedrag ingehouden

dat gelijk is aan het openstaande bedrag

Vragen

Als u vragen heeft over de gemeentelijke

belastingen kunt u contact opnemen met het

Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524.

U kunt ook e-mailen naar info@coevorden.nl.

Besluiten Politieke

Markt Coevorden

De gemeenteraad vergaderde op 26

maart 2013 en heeft de volgende

besluiten genomen (met algemene

stemmen, tenzij anders vermeld):

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Agenda bijzondere raadsvergadering

dinsdag 23 april om 19.00 uur in de raadzaal in het Hof

van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden

Gemeenteraad 1 en 2 (Raadzaal)

Vijftig jaar stedenband Nordhorn – Coevorden

• Presentatie vijftig jaar stedenband Nordhorn – Coevorden door de heer Henk Mepschen,

archivaris van de gemeente Coevorden

• Toespraak door de heer Thomas Berling, burgemeester van Nordhorn

• Toespraak door de heer Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden

• Ondertekening overeenkomst continuering stedenband Nordhorn - Coevorden

Er is aansluitend een gecombineerde Politieke Kamer 1 en 2 als er aanmeldingen

zijn voor het inspreekrecht of als er andere actualiteiten zijn.

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de Politieke Kamers 1 en 2 van

de Politieke Markt Coevorden. U kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de

raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet

gevoerd worden over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat, of open heeft

gestaan, benoemingen e.d. van personen en ook niet over een gedraging waarover een

klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. U kunt

wel onderwerpen aankaarten die niet op de agenda staan.

Informatie en meekijken

De Politieke Markt Coevorden is live op internet te bekijken op www.raadcoevorden.nl.

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen op de agenda.

• Projectplan Holwert-Midden: de raad

besluit ten behoeve van de opstelling

van het definitieve Projectplan een voorbereidingskrediet

beschikbaar te stellen

van € 40.000.

• Programma van eisen benoeming

accountant: vastgesteld.

• Motie 13-07 PAC Discussies over

gemeentelijke herindeling in Drenthe:

de motie, met als voorgesteld

besluit: “De raad spreekt uit *tegen

weer een gemeentelijke herindeling in

Drenthe te zijn waarbij ook de gemeente

Coevorden wellicht in fusies met andere

gemeenten zou kunnen worden betrokken*

geen voorstellen te willen steunen

voor nieuwe gemeentegrenzen die niet

worden gesteund door de betreffende

buurgemeente(n)”, wordt verworpen

met 7 stemmen voor (PAC, D66, GB) en

16 stemmen tegen (VVD, PvdA, CDA).

Meer informatie

De op de besluiten betrekking hebbende

stukken zijn te vinden op de website

www.raadcoevorden.nl onder de desbetreffende

vergaderdatum.

Voor nadere informatie kunt u ook terecht

bij de griffie, telefoon 14 0524 of per

e-mail griffie@coevorden.nl.


ehandicaptenarkeerkaart

uidelijk

ichtbaar plaatsen

Als u gebruik maakt van een gehandicaptenparkeerkaart

moet u deze dusdanig aan

de vooruit aanbrengen dat de voorkant

ervan buiten het motorvoertuig goed zichtbaar

is. Uit de praktijk blijkt dat het oude

model gemakkelijk verkeerd neergelegd

kan worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

erkt aan een nieuw model kaart, die het makelijker

maakt om de voorkant te herkennen.

emeenten mogen de oude modellen nog uitgeen

tot deze op zijn, dit om kosten te besparen.

p die modellen wordt dan een sticker ‘voorijde’

aangebracht.

ticker

ls u een oud model kaart heeft en graag

en sticker wilt, kunt u deze afhalen bij het

lantcontactcentrum in het Hof van Coevorden,

asteel 1 in Coevorden of bellen met het Wmooket,

telefoon 14 0524. U krijgt de sticker dan

huis gestuurd.

oor alle gehandicaptenparkeerkaarten gelden

e volgende regels als u parkeert: plaats de

aart met de voorzijde naar boven en zorg dat

et kaartnummer duidelijk zichtbaar is. Als u

at niet doet, riskeert u een bekeuring.

INFORMATIEAVOND GRONDVERZET

Op maandag 22 april 2013 organiseren de gemeenten Coevorden,

De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Westerveld een

informatieavond over het nieuwe bodembeleid voor grondverzet

(Besluit bodemkwaliteit).

De avond vindt plaats in het Hoogeveense Raadhuis, Raadhuisplein

1, 7901 BP Hoogeveen. De bijeenkomst is bedoeld voor

medewerkers van aannemings- en grondverzetbedrijven. De zaal is

open vanaf 18:30 uur.

Om 19:00 uur opent de heer Van de Boer, gedeputeerde van de

provincie Drenthe, de avond. Daarna krijgt u uitleg over het door de

gemeenten opgestelde beleid voor grondverzet, de

bodemkwaliteitskaart, het digitale meldsysteem waarmee de

toepassingen van grond vooraf gemeld moeten worden en de wijze

waarop de gemeenten toezicht gaan houden.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een hapje en

drankje.

Het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u aanwezig zijn dan verzoeken

wij u om dit te laten weten aan de heer M. van Rijssen per e-mail

m.vanrijssen@hoogeveen.nl. In de omgeving van het Raadhuis is

voldoende (betaalde) parkeergelegenheid.

Uitschrijving uit

gemeentelijke

basisadministratie

‘Coevorden werkt’

Coevorden werkt…

Afgelopen februari opende het Vrijwilligers

Informatie Punt (VIP) haar deuren

aan de Wilhelminasingel 9 in Coevorden.

Het VIP maakt onderdeel uit van het

Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het VIP

is van maandag tot en met donderdag

elke middag van 14.00 tot 16.00 uur

geopend.

aan vrijwilligerswerk

Als u verhuist moet u dit melden bij

de gemeente waar u gaat wonen,

u wordt dan ingeschreven op het

nieuwe adres. Als u geen wijziging

doorgeeft kan er door de gemeente

een onderzoek ingesteld worden. Er

wordt dan onder andere een aangetekende

brief naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de

nieuwe gegevens door te geven, dan kan

de gemeente u uitschrijven uit de GBA.

Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld

een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een rijbewijs of

paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze

weg te wijzen op het feit dat u een wijziging

moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft het voornemen om ingevolge

artikel 83 Wet GBA onderstaande personen

uit te schrijven:

1. J. Osseforth, geboren 12-02-1979,

m.i.v. 27-03-2013;

2. S. Tammenga, geboren 07-12-1985,

m.i.v. 04-04-2013;

De genoemde personen hebben vier

weken de tijd om een adreswijziging

door te geven. Wanneer dit niet gebeurt

worden zij uitgeschreven op de datum

die staat vermeld. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met de afdeling

Publieksservice, telefoon: 14 0524.

Inge Vegter (47) is coördinator bij het Steunpunt

Vrijwilligerswerk. “Eigenlijk is het een

beetje mijn kindje”, lacht Inge. “Ik heb het

Steunpunt destijds opgezet. Helaas kan ik

mijn werk niet voortzetten door de bezuinigingen.

Mijn plaats wordt ingenomen door

een collega van Welzijn 2000.”

Schot in de roos

Het VIP blijkt een schot in de roos. “Het loopt

zelfs boven verwachting goed”, vertelt Inge,

“mensen weten de weg wel te vinden. Ze

komen hier natuurlijk om de vrijwilligersvacatures

door te kijken, maar het VIP blijkt ook

een ontmoetingspunt. Dat hadden we van

tevoren niet bedacht, maar het is wel leuk

om te zien hoe mensen elkaar vinden.”

Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk worden

jaarlijks ongeveer 200 vacatures ingevuld.

“We brengen de vacatures digitaal onder de

aandacht via onze website, door oproepen

op deze informatiepagina en nu dus ook in

het VIP”, vervolgt Inge. “Iedereen kan ons op

die manier vinden en dat werkt goed. De vier

vacatures die drie weken geleden op de informatiepagina

stonden, zijn nu al ingevuld!”

Zilveren kracht

Een van de leukste kanten van haar werk

vindt Inge het om een goede match te maken

tussen de vrijwilligers en de organisaties die

hen zoeken. “Ook het ondersteunen van organisaties

met tips om vrijwilligers te werven

en te behouden doe ik graag”, vervolgt Inge.

Een goede tip aan organisaties om jongeren

te interesseren voor vrijwilligerswerk is om

eens in hun leefwereld te kijken. Jongeren zijn

vaak heel handig met computers, laat ze een

website maken. En denk ook eens aan, wat

wij noemen, de zilveren kracht. Veel ouderen

die met pensioen of werkeloos zijn, dragen

graag hun ervaring over aan anderen.”

Iets nieuws

Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en

maten. “Veel mensen denken bij vrijwilligerswerk

aan de zorgsector, maar we bieden

heel brede werkzaamheden aan”, aldus Inge.

“Denk aan werken in een museum, werken

met dieren of administratief werk. Je kunt

vrijwilligerswerk doen dat dicht bij je eigen

werk of interesse ligt, maar het is ook leuk

om juist eens iets heel anders te gaan doen.

Op die manier voeg je iets nieuws toe aan je

leven!”

Zelf vrijwilligerswerk doen?

U kunt iedere werkdag tussen 14.00 en

16.00 uur terecht in het VIP, Wilhelminasingel

9 in Coevorden.

Of bekijk de vacatures in de vacaturebank op

www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl/

coevorden.

More magazines by this user
Similar magazines