Infopagina week 51 - Gemeente Coevorden

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina week 51 - Gemeente Coevorden

Besluiten Politieke Markt Coevorden

De Politieke Markt Coevorden

vergaderde op 8 december

2009. De volgende besluiten

zijn genomen (unaniem, tenzij

anders vermeld):

• Benoeming mevr. E. Schaper

als lid College van Bestuur St.

Openbaar Voortgezet Onderwijs

Coevorden

• Meerjarenbegroting 2010-

2013 St. Openbaar Voortgezet

Onderwijs e.o. De Nieuwe

Veste

• Concept-begroting 2010

EMCO

• Facet-bestemmingsplan geluidszone

bedrijventerrein De

Tweeling

• Benoeming en beëdiging mevr.

E.M. Perk als extern lid van de

Rekenkamercommissie

• Visiedocument BOCE (Borger-

Odoorn, Coevorden, Emmen)-

samenwerking

• Behandeling diverse moties

inzake Uitgaan in de gemeente

Coevorden (allen verworpen)

• Behandeling motie inzake

Vervoermanagementplan voor

personeel en bestuur Coevorden

(verworpen)

• Behandeling moties inzake

invulling locatie voormalige

brandweerkazerne (ingetrokken)

Inlichtingen

U vindt de voorstellen op de gemeentelijke

website

www.coevorden.nl

Voor nadere informatie kunt u

contact opnemen met de griffier,

Bert Kunnen, tel: 14 0524 of per

email: griffier@coevorden.nl

Burgerschapskalender gratis

af te halen

Het Ministerie van

Binnenlandse Zaken

heeft een speciale

burgerschapskalender

uitgebracht. Het per week

ingedeelde jaaroverzicht

met spreuken, citaten,

opdrachten en adviezen is

het resultaat van diverse

discussiebijeenkomsten

over verantwoordelijk

burgerschap. Een gratis

exemplaar van deze

burgerschapskalender is af te

halen bij het gemeentehuis of

bibliotheek.

De kalender is ook gratis te

bestellen via de link:

www.handvestburgerschap.

nl/handvest-burgerschap/bestel.

Bekendmaking

Door het college van burgemeester

en wethouders is de “Beleidsregel

carbidschieten Coevorden 2008” vastgesteld

waarin verschillende locaties zijn

aangewezen waar is toegestaan om met

carbid te schieten op 31 december 08.00

uur tot 1 januari 02.00 uur. Er zijn enige

locaties nieuwe toegevoegd.

Op de volgende plaatsen is het toegestaan

om op 31 december met carbid te

schieten.

Plaats Locatie

Aalden Terrein nabij voormalig

Aelder Hooghe

Aalden Marsstukken/J. Mensinghstraat

Aalden Achter pand Aelderstraat 1

Aalden Tegenover Boermarkebosje

Aalden Terrein kruising Gelpenberg-Nooitgedacht

Achterste Erm Brinkje Achterste Erm

Benneveld Terrein aan de Haarmaatsdijk

Benneveld Terrein aan de Haarmaatsdijk

wordt terrein aan het

verlengde van de Westersteeg.

Coevorden Kruising Ossehaarseweg/

Bawina van Heemstralaan

Coevorden Eendrachtstraat nabij v.m.

volkstuintjes O. Vosmatenweg

Coevorden Nabij Ballastweg 57

Coevorden Terrein aan de Jeroen

Boschstraat

Coevorden Nabij Klooster 54

Coevorden Nabij Alte Picardiekanaal 24

Coevorden Achter van Bothnialaan en

van Toutenburglaan

Coevorden Nabij scoutinggebouw

Ballastweg

Coevorden Nabij Krimweg 70

Coevorden Vosmaten

Coevorden Hoofdveld Pampert

Coevorden Klinkenvlier-Europaweg

Coevorden Nabij Looweg 82

Coevorden Nabij café Otten Weijerswold

Coevorden Weiland nabij Gerrit Woltersomstraat

18

Coevorden Pampert voetbalveld

Germanicus

Coevorden Nabij de Loo 70

Coevorden Nabij basketveld Ballast

Coevorden Grasveld voor Teuthuus op

de Pampert

Dalen Achter Gluvinksweg 12

Dalen Terrein aan de Molenakkers

Dalen Evenemententerrein Thijakkerstraat

Dalen Nabij Vossebelt 36

Dalen Nabij Burg. ten Holteweg 35

Dalen Nabij Reindersdijk 31

Dalerpeel Hoek Oranjestraat/Pr.

Hendrikstraat

Diphoorn Terrein aan de Middelakkersweg

Erm Terrein aan de Harstakker

Erm Achter Oostereind 23

Erm Naast Oostereind 33

Gees

Gees

Goringdijk naast ijsbaan

Hoek Zeeweg/Kruisakkersweg

Meppen Naast De Kockstraat 6

Noord-Sleen Op de Brink

Noord-Sleen Waterkampenweg tussen

Diphoorn en Noord-Sleen

Oosterhesselen Naast café Deen

Schoonoord Parkeerterrein Openluchtmuseum

Ellert en

Brammert

Schoonoord Terrein aan de Slenerweg

Sleen Terrein aan de Haarstdiek

Steenwijksmoer Achter Hoofdweg 63

Stieltjeskanaal Nabij Stieltjeskanaal 90

Wezup Wezuperstraat richting

ijsbaan

Wezuperbrug Wezuperbrug-

Oranjekanaal NZ 13

Zweeloo

Zwinderen

Tegenover Rabobank

Terrein aan de Stobbenakkersweg.

1. De eigenaar van de grond waarop

het carbidschieten plaatsvindt dient

toestemming te hebben gegeven.

2. De inhoud van de bus waarmee

het carbidschieten plaatsvindt mag

maximaal 50 liter bedragen.

3. Er dient geschoten te worden in een

richting die tegengesteld is aan de

richting van de woonbebouwing.

4. Het vrije schootsveld is minimaal 75

meter.

5. Binnen het vrije schootsveld liggen

geen verharde openbare wegen of

paden.

6. Er dienen maatregelen te worden

genomen om de veiligheid van

degenen die deelnemen aan het

afschieten van carbid alsmede van de

eventuele toeschouwers te waarborgen.

7. Schade aan eigendommen van

anderen toegebracht moet worden

vergoed. Alle redelijkerwijs mogelijke

maatregelen moeten worden

genomen om te voorkomen dat de

gemeente dan wel derden door het

carbidschieten schade lijden.

8. De gemeente kan op geen enkele

wijze aansprakelijk worden gesteld

voor schade als gevolg van het organiseren

van genoemde activiteiten

en/of het gebruik van gemeente

eigendommen

9. Aanwijzingen gegeven door of

namens de politie en/of brandweer

en/of de manager van de afdeling

Beheer & Realisatie dienen stipt en

onmiddellijk te worden opgevolgd.

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan

“Herstel bestemming recreatieve

doeleinden Ermerstrand”

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden

maakt bekend, dat voor een ieder ter

inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan

“Herstel bestemming recreatieve

doeleinden Ermerstrand”. Het ontwerpbestemmingsplan

ligt ter inzage van

donderdag 17 december 2009 tot en

met woensdag 27 januari 2010 bij de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen, tijdens

de openingstijden op werkdagen van

08.30 tot 12.00 uur en op donderdag

tevens van 16.00 tot 18.00 uur. Het

ontwerp-bestemmingsplan is tevens

digitaal in te zien via www.coevorden.

nl/terinzage.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om

de in het geldende bestemmingsplan

aan een deel van het recreatiepark

Ermerstrand toegekende bestemming

“wegverkeer” weer een recreatieve bestemming

te geven. Tijdens deze termijn

kan een ieder naar keuze schriftelijk of

mondeling zijn zienswijze over dit ontwerp

bestemmingsplan bij de gemeenteraad

naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden

gericht aan de gemeenteraad, postbus

2, 7740 AA Coevorden. Mondelinge

zienswijzen kunnen naar voren worden

gebracht bij de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, na afspraak via

telelefoonnummer 14 0524. Van wat

mondeling naar voren wordt gebracht,

wordt een verslag gemaakt.

Voorontwerp facet-bestemmingsplan

paardenbakken

Het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de

gemeente vast wat zij in een bepaald

gebied toestaat aan gebruik en bebouwing.

Een bestemmingsplan is onder

andere een toetsingsgrond voor bouwaanvragen.

Het is ook een belangrijk

beleidsdocument van de gemeente

Het voorontwerp

Burgemeester en wethouders hebben

een voorontwerp van bestemmingsplan

gemaakt die op een groot aantal bestemmingsplannen,

die in de gemeente

Coevorden gelden, van toepassing zal

worden verklaard. Dit bestemmingsplan

heet “facet bestemmingsplan

paardenbakken”. Dit plan maakt het

straks mogelijk om via het verlenen van

een ontheffing mee te werken aan het

realiseren van paardenbakken op alleen

die locaties die in landschappelijk minder

kwetsbare gebieden zijn gelegen.

Inspraak en wanneer en waar in te zien?

Om een ontwerp-bestemmingsplan

te kunnen maken, is een voorontwerp

gemaakt. De bedoeling van de inspraak

is dat iedereen die dat wil meepraat over

het gemaakte voorontwerp en zijn of

haar reactie hierop geeft. Het plan ligt

voor een ieder ter inzage van donderdag

17 december 2009 tot en met woensdag

27 januari 2010, op werkdagen van

08.30 tot 12.00 uur en op donderdag

tevens van 16.00 tot 18.00 uur, in het

gemeentehuis van Coevorden bij de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

U kunt het voorontwerp-bestemmingsplan

ook inzien op de gemeentelijke

website www.coevorden.nl/terinzage.

Hoe te reageren?

Een ieder kan zijn inspraakreactie

mondeling of schriftelijk indienen.

Schriftelijke reacties kunnen verzonden

worden aan het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

in Coevorden. Voor mondelinge reacties

kan tijdens de periode van terinzagelegging

contact opgenomen worden met

de heer F. Agteres, telefoonnummer: 14

0524 voor een afspraak. Van wat mondeling

naar voren wordt gebracht maakt

de gemeente een verslag dat bij het plan

wordt gevoegd.

Het vervolg

Na afloop van de inspraakperiode

verwerkt het college alle inspraak- en

overlegreacties in de plantoelichting

die bij het bestemmingsplan hoort.

De reacties worden gebruikt om een

ontwerp-bestemmingsplan te maken.

Met dat ontwerp kan dan een formele

bestemmingsplanprocedure worden

gestart. Iedereen die reageert tijdens de

inspraakperiode krijgt persoonlijk bericht

over wat er met de reacties is gebeurd.

Kapvergunningen

Epaper:(www.coevorden.nl)

Aangevraagd

Aalden

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik, 1 beuk en 1 els achter

Bosakker 4, 1 eik en 1 beuk achter

Bosakker 6, 2 eiken achter Bosakker

8, 1 eik achter Bosakker 10, 2 eiken

achter Bosakker 16, 1 eik achter

Bosakker 22, 1 eik achter Bosakker

24

- S. Bos vooor het kappen van 1

esdoorn op het perceel Gelpenberg

12

Coevorden

- S.H.B. Wittendorp voor het kappen

van 5 bomen op het perceel van

Eijbergenstraat 21

- A. Otten voor het kappen van 2

Indische kersen op het perceel v.d.

Duyn van Maasdamstraat 39

Dalen

P.H. Gras voor het kappen van 4 eiken

op het perceel Oude Dalerveensestraat

18a

’t Haantje

F. Vogelaar voor het kappen van 3

berken en 1 kastanje op het perceel ’t

Haantje 48

Wezup

W. Dunning voor het kappen van 1 eik

op het perceel Brugstraat 10

Belanghebbenden kunnen een zienswijze

of een verzoek om informatie, naar

aanleiding van de voorgenomen kap,

mondeling of schriftelijk richten aan de

afdeling Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Vergunningen Publieksservice

team Vergunningen

Overzicht ingekomen aanvragen

Bouwplannen

Burgemeester en wethouders van

Coevorden maken bekend dat in week

49 en 50 van 2009 verzoeken om een

bouwvergunning als bedoeld in artikel

40, lid 1 van de Woningwet zijn ontvangen

voor de volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een lichte

bouwvergunning

Coevorden – Vlieghuis Europaweg 44:

het gedeeltelijk intern verbouwen van

een woning;

Coevorden – Wilhelmina Nijhoffstraat

36: het plaatsen van twee dakkapellen;

Ingekomen aanvragen om een reguliere

bouwvergunning

Coevorden – Nieuwe Dijk 23: het

geheel oprichten van een melkstal voor

melkrundvee met wachtruimte;

Coevorden – Tuinstraat 1: het gedeeltelijk

vergroten van een apotheek;

Coevorden – Willem Mantelstraat 42

(kavel 228): het geheel oprichten van

een woning;

Dalen – Benterdijk 6: het bouwen van

een rundveestal;

Dalerveen – Hoofdstraat 102: het verbouwen

van een bakhuisje;

Geesbrug – Coevorderstraatweg 20: het

vergroten van een woning;

Holsloot – Veldweg 12: het geheel

oprichten van een woning;

Meppen – Brinken 2: het verbouwen

van een woning;

Sleen – Schapenveld 20-22: het gedeeltelijk

veranderen van woningen;

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning

Coevorden – Gramsbergerstraat 75/77:

het gedeeltelijk slopen van een voormalige

aardappelmeelfabriek;

Voor inlichtingen omtrent de bouwplannen

kunt u contact opnemen met de

afdeling Publieksservice Team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Overzicht verleende vergunningen

Lichte Bouwvergunningen

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

07-12-2009 Coevorden – Schutselaan

2: het gedeeltelijk veranderen

van een woning;

08-12-2009 Geesbrug – Eikenlaan 18:

het geheel plaatsen van 2

dakkapellen;

09-12-2009 Wachtum – Grevenberg 1:

het geheel oprichten van

een carport;

10-12-2009 Coevorden – Spoorsingel

9A: het geheel oprichten

van een berging;

Lichte Bouwvergunningen verleend

met toepassing van artikel 3.6, eerste

lid, onderdeel c van de Wet ruimtelijke

ordening

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

08-12-2009 Erm – Ermerzand 5: het

gedeeltelijk vergroten van

een recreatiebungalow;

Reguliere Bouwvergunningen

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

09-12-2009 Coevorden – Watersnip

25: het gedeeltelijk vergroten

van een woning;

10-12-2009 Coevorden – De Hulteweg

20: het geheel oprichten

van een opslagloods;

10-12-2009 Coevorden – Willem Mantelstraat

40 (kavel 229):

het geheel bouwen van

een woning;

Sloopvergunningen

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

10-12-2009 Gees – Dorpsstraat 66: het

gedeeltelijk slopen van een

fabriekspand;

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht op de afdeling

Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Wet Geluidhinder

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

zij voornemens zijn in te stemmen met

het verzoek om hogere grenswaarde

vanwege wegverkeerslawaai tot maximaal

55 dB ingevolge de Wet Geluidhinder

vast te stellen ten behoeve van de

bouw van een agrarische bedrijfswoning

op het perceel Vlieghuis-Europaweg 45

in Coevorden..

De ontwerpbeschikking en de andere ter

zake zijnde stukken liggen ter inzage van

17 december 2009 t/m 27 januari 2010,

elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur

en op donderdagmiddag van 16.00 tot

18.00 uur bij de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, Hoofdstraat 2

in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

U kunt hier ook terecht voor een

mondelinge toelichting op de stukken.

Tegen vergoeding van de kosten kan

een afschrift van de ter inzage gelegde

stukken worden verkregen.

Belanghebbenden kunnen tot en met

27 januari 2010 schriftelijk of mondeling

hun zienswijze tegen het ontwerp naar

voren brengen. Alleen als u nu uw zienswijze

naar voren brengt kunt u in een

later stadium in beroep gaan. De naar

voren gebrachte zienswijzen worden

mede ter inzage gelegd.


Degene die schriftelijk een zienswijze

naar voren brengt, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te

maken. Het daartoe strekkend verzoek

moet gelijktijdig met de zienswijze worden

ingediend.

Degene die mondeling een zienswijze

naar voren wil brengen, dient dit een

week voor afloop van bovenstaande

termijn kenbaar te maken. Vervolgens

wordt dan een gedachtenwisseling

gehouden tussen de aanvrager, de gemeente

en de overige aanwezigen.

Wet Milieubeheer

Ontwerpbeschikking intrekken

voorschrift

Burgemeester en wethouders van

Coevorden, maken op grond van het

bepaalde in paragraaf 3.12 van de

Algemene wet bestuursrecht bekend

dat zij voornemens zijn voorschrift E.1

behorende bij de milieuvergunning van

het volgende bedrijf in te trekken:

- Nijhof Wassink Intermodal B.V. te

Rijssen, n.a.v. het in gebruik nemen

van opslaghal 2 voor de opslag van

verpakte, vaste, onbrandbare gevaarlijke

stoffen in emballage, zijnde ADR

klasse 8, VG III op het perceel De

Mars 18 in Coevorden.

De ontwerpbeschikking en de andere

ter zake zijnde stukken liggen ter inzage

van 17 december 2009 tot en met 27

januari 2010, elke werkdag van 08.30

tot 12.00 uur en op donderdagmiddag

van 16.00 tot 18.00 uur bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Na telefonische

afspraak is inzage in de stukken buiten

kantoortijden mogelijk. Desgewenst kan

op de afdeling een mondelinge toelichting

op de stukken worden verkregen.

Een ieder kan tot en met 27 januari 2010

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze

tegen het ontwerp naar voren brengen.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren

brengt, kunt u in een later stadium in

beroep gaan. De ingekomen bedenkingen

worden mede ter inzage gelegd.

Degene, die schriftelijk een zienswijze

naar voren brengt, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te

maken. Het daartoe strekkend verzoek

moet gelijktijdig met de bedenkingen

worden ingediend.

Degene die mondeling een zienswijze

naar voren wil brengen, dient dit een

week voor afloop van bovenstaande

termijn kenbaar te maken. Vervolgens

wordt dan een gedachtenwisseling

gehouden tussen de aanvrager, de gemeente

en de overige aanwezigen.

Melding art. 8.19

Burgemeester en wethouders van

Coevorden maken bekend dat bij hen de

volgende meldingen op grond van art.

8.19 Wet milieubeheer zijn ontvangen:

- Maatschap Klaassen te Coevorden

voor het wijzigen van een varkenshouderij

op het perceel

Schansweg 4 te Coevorden;

- Nijhof Wassink Intermodal B.V. te

Rijssen, n.a.v. het in gebruik nemen

van opslaghal 2 voor de opslag van

verpakte, vaste, onbrandbare gevaarlijke

stoffen in emballage, zijnde ADR

klasse 8, VG III op het perceel De

Mars 18 in Coevorden,

en dat akkoord gegaan wordt met

bovenstaande wijzigingen om reden dat

de toegestane milieubelastingen welke

zijn aangegeven in de vergunningen niet

worden overschreden.

De meldingen en de andere ter zake

zijnde stukken liggen ter inzage van 17

december 2009 tot en met 27 januari

2010, elke werkdag van 08.30 tot 12.00

uur en op donderdagmiddag van 16.00

tot 18.00 uur bij de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, Hoofdstraat

2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

U kunt hier ook terecht voor een

mondelinge toelichting op de stukken.

Tegen vergoeding van de kosten kan

een afschrift van de ter inzage gelegde

stukken worden verkregen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 27

januari 2010 bezwaar maken tegen de

meldingen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740

AA Coevorden.

Alleen als u nu een bezwaarschrift

indient, kunt u in een later stadium in

beroep gaan. De ingekomen bezwaarschriften

worden mede ter inzage

gelegd.

Degene die schriftelijk een bezwaarschrift

indient, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te

maken. Het daartoe strekkend verzoek

moet gelijktijdig met het bezwaarschrift

worden ingediend.

De meldingen worden na 27 januari

2010 van kracht, tenzij voor deze datum

een verzoek wordt ingediend tot het

treffen van een voorlopige voorziening

bij de Voorzitter van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA

‘s-Gravenhage.

Voor het indienen van een verzoek tot

het treffen van een voorlopige voorziening

dienen griffie-rechten te worden

betaald. De griffierechten bedragen

€ 150,- voor natuurlijke personen en

€ 297,- voor rechtspersonen.

Meldingen

Op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, zijn de navolgende

meldingen ingekomen in het kader van

de Wet Milieubeheer:

Besluit landbouw milieubeheer

J. Katerberg en W. van der Spoel,

Aalden, voor het uitbreiden van een

melkveehouderij op het perceel

Gelpenberg 26 te Aalden.

Besluit mobiel breken bouw- en

sloopafval

Oude Nijeweeme Zand en Grind BV,

Langeveen, voor het tijdelijk in werking

hebben van een mobiele

puinbreker, op het perceel Bosweg 2 in

Dalen.

Besluit algemene regels voor

inrichtingen (Activiteitenbesluit):

Enexis BV, Emmen, voor het vervangen

van een gasdrukregelinstallatie op

perceel Tramstraat 83a in

Schoonoord.

Bovengenoemde meldingen liggen ter

inzage van 17 december 2009 tot en

met 30 december 2009, elke werkdag

van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur bij de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een

mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Wet ruimtelijke ordening

Ontheffing als bedoeld in artikel

3.23 van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

een aanvraag om ontheffing als bedoeld

artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke

ordening ter inzage ligt voor:

Coevorden – Truus Wijsmüllerstraat

19: het gedeeltelijk vergroten van een

woning.

Overeenkomstig het bepaalde in

afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit en

de andere ter zake zijnde stukken met

ingang van 17 december 2009 tot en

met 27 januari 2010, elke werkdag van

08.30 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag

van 16.00 tot 18.00 uur ter

inzage bij de afdeling Publieksservice,

Team Vergunningen, Hoofdstraat 2 in

Dalen. Na telefonische afspraak is inzage

in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling

een mondelinge toelichting op de

stukken worden verkregen.

Gedurende genoemde termijn van 6 weken

kunnen belanghebbenden tegen het

voornemen ontheffing en bouwvergunning

te verlenen schriftelijk of mondeling

hun zienswijze naar voren brengen

bij het college van burgemeester en

wethouders van Coevorden, Postbus

2, 7740 AA Coevorden. Alleen als u nu

uw zienswijze naar voren brengt kunt

u, mits u tevens belanghebbende bent,

in een later stadium in beroep gaan. De

ingekomen zienswijzen worden mede ter

inzage gelegd.

Welstandscommissie

Vergadering Welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in de oneven

week

Tijd en Plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 22 december

2009

Tijd en Plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen

Hoofdstraat 2 in Dalen

De agenda’s van de diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter

inzage bij de afdeling Publieksservice,

Team Vergunningen, Hoofdstraat 2

in Dalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met de ambtelijk secretaris, de heer

A.J. Leewering, tel. 14 0524.

Epaper:(www.coevorden.nl)

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines