binnen

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina week 26 - Gemeente Coevorden

Nieuwe Seniorenraad Coevorden

Met het aantreden van een

nieuwe gemeenteraad is er

ook een nieuwe Seniorenraad

aangetreden. De Seniorenraad

is een adviescollege van

het College van B&W, dat

gevraagd en ongevraagd advies

uitbrengt over zaken die van

belang zijn voor de senioren in

de gemeente Coevorden. De

nieuwe Seniorenraad is als volgt

samengesteld: .

Anton Beekman (voorzitter)

Henk van den Heuvel (secretaris)

Piet Moons (penningmeester)

Bertus Bos

Johannes Breukelman

Mieke Hartong

Ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten die hulp nodig

hebben bij het regelen van

zorg, hulp of financiële steun

kunnen een beroep doen op de

Regelhulp.nl. De website leidt

mensen door het woud aan

regelingen, voorzieningen en

uitkeringen. Inwoners van de

gemeente Coevorden vinden

in Regelhulp lokale informatie

over Wmo-voorzieningen en

andere oplossingen die de

gemeente biedt.

Uniek is dat u via Regelhulp direct

voorzieningen kunt aanvragen of u

kunt aanmelden voor een gesprek,

met één formulier én bij verschillende

organisaties tegelijk! U kunt

de aanvraag ondertekenen met

DigiD, uw digitale handtekening.

Landelijk en lokaal loket in één

Veel mensen met een beperking en

ouderen hebben een meervoudige

hulpvraag. Naast een woningaanpassing

hebben zij bijvoorbeeld

hulp in de huishouding nodig.

En vervoer om naar hun werk te

gaan. Of misschien een aangepaste

computer voor een opleiding. Al die

voorzieningen komen van verschillende

organisaties. Het is al een

hele toer om uit te zoeken waar je

moet zijn voor welke voorziening.

Kees Kromhout

Grietje Soer

Hennie Turien

Jan Tuyn

De Seniorenraad heeft in deze

nieuwe samenstelling besloten om

de werkzaamheden te verrichten

aan de hand van enkele thema’s, die

zij als speerpunten ziet:

- Wonen, zorg & welzijn

- Consultatiebureau voor Ouderen

- Verkeersveiligheid

- Armoedebeleid

- Onafhankelijke professionele

ouderenadviseur

- Positie adviesorganen

Voor al deze speerpunten zijn

werkgroepen gevormd die zich de

En als dat gelukt is, moet je bij

iedere instantie opnieuw al je gegevens

doorgeven. Regelhulp maakt

hier een einde aan! De site wijst u

de weg naar de juiste instantie. En

u kunt direct via Regelhulp voorzieningen

aanvragen bij CIZ, UWV,

UWV WERKbedrijf (voorheen CWI)

en de gemeente Coevorden. Met

één formulier, waarop uw maar één

keer uw gegevens invult. Regelhulp

zorgt ervoor dat de juiste instantie

de benodigde gegevens krijgt.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente ondersteunt mensen

met een beperking in het kader

van de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo). Inwoners van

de gemeente Coevorden vinden in

Regelhulp lokale informatie over

Wmo-voorzieningen en andere

oplossingen die de gemeente biedt.

Via een digitaal formulier en thuis,

achter de computer, 24 uur per

dag zeven dagen per week. Of met

hulp van een familielid, kennis of

professionele hulpverlener, bijvoorbeeld

van MEE (Coevorden).

Zoeken op situatie

De weg vinden in Regelhulp is

gemakkelijk. U hoeft maar één

ding te weten: wat is uw situatie?

U heeft bijvoorbeeld een

komende tijd met een van deze

thema’s gaan bezighouden. Waar

nodig zullen hierover ook adviezen

aan B&W worden uitgebracht.

De vergaderingen van de Seniorenraad

zijn openbaar. Wanneer deze

plaatsvinden wordt bekend gemaakt

op deze infopagina en op de website

van de gemeente Coevorden,

www.coevorden.nl.

Voor nadere inlichtingen of suggesties

kunt u contact opnemen met

de secretaris van de Seniorenraad,

Henk van den Heuvel, telefoon

0524 53 25 14 of per e-mail

info@henkvandenheuvel.nl.

Gemeente Coevorden doet mee aan

landelijk webloket Regelhulp

kind met handicap, u komt net

uit het ziekenhuis of u ervaart

beperkingen door uw leeftijd.

Vanuit deze herkenbare situaties

helpt Regelhulp u stap voor stap

verder. En uiteindelijk weet u welke

oplossingen mogelijk zijn, waar

u moet zijn en kunt u de meeste

zaken direct digitaal regelen! Wie

al meer informatie heeft, kan ook

zoeken op soort hulp, organisatie

of onderwerp.

Meer informatie

Ga naar www.regelhulp.nl en

ervaar het gemak van dit digitale

loket.

Hebt u na het bekijken van de website

nog vragen? Neem dan contact

op met het loket Maatschappelijke

Ondersteuning, telefoon 14 054

of mail naar

wmoloket@coevorden.nl.

U kunt het loket Maatschappelijke

Ondersteuning in het gemeentehuis

ook altijd bezoeken.

De bezoektijden vindt u elders op

deze pagina.

Staal stampleemwand

Hof van Coevorden in

Informatiecentrum

In het Informatiecentrum aan

de Sallandsestraat kunt u een

staal komen bekijken van de

stampleemwand die geplaatst

zal worden in de centrale hal in

het nieuwe gemeentehuis.

Door het gebruik van leem blijft de

luchtvochtigheid in de centrale hal

van het Hof van Coevorden beperkt

tussen de 40 en 60%. Voor mensen

met astma is dit een goed klimaat.

Bovendien houdt de leemwand

warmte vast en geeft die vervolgens

af aan de omgeving. De bekende

nadelen van luchtverwarming, zoals

stof- en tochtvorming kunnen zo

worden voorkomen. Kou heeft

weinig vat op een stampleemwand

zodat er een stabiel en tochtvrij binnenklimaat

ontstaat, zonder grote

schommelingen in temperatuur.

Houten lamellen

Behalve de staal van de stampleemwand,

ligt er ook een staal van de

houten lamellen, die aan de buitenkant

van de noordgevel geplaatst

zullen worden. Deze lamellen

zorgen voor zelfbeschaduwing en

voorkomen opwarming. De lamellen

Besluiten

Politieke

Markt

Coevorden

24 juni 2010

zijn gemaakt van duurzaam gekookt

platohout. Kom eens langs in het

Informatiecentrum Coevorden

Beweegt om de stalen te bekijken.U

bent van harte welkom.

Informatiecentrum Coevorden

Beweegt woensdag 30 juni

gesloten.

Reguliere openingstijden

Informatiecentrum:

Woensdag 13.00 - 16.00 uur

Donderdag 13:00 - 17:00 uur &

18:00 - 20:00 uur

Vrijdag 10:00 - 16.00 uur

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

In de politieke Markt Coevorden zijn door de gemeenteraad besluiten genomen

over de volgende onderwerpen: (unaniem, tenzij anders vermeld)

- Jaarrekening 2009 en conceptbegroting 2011 en volgende jaren GGD (D66

tegen enkele onderdelen)

- Evaluatie en actualisatie bestemmingsplannen

- Vaststelling bestemmingsplan Leeuwerikenveld II-distributiecentrum

- Vaststelling bestemmingsplan recreatieterrein Ermerstrand-Plazagebouwen

- Vaststelling herziening bestemmingsplan Steenwijksmoer

- Vaststelling bestemmingsplan Coevorden Looweg (bouw woningen)

- Vaststelling bestemmingsplan Noord-Sleen, Markeweg 25 (yogacentrum)

- Vaststelling herziening bestemmingsplan de Kiel

- Benoeming lid Raad van toezicht Stichting Esdalcollege

- Tijdelijke vermindering tijdsbestedingsnorm wethouder R. Wilting

Het bestemmingsplan herstel bestemming recreatieve doeleinden Ermerstrand

is van de agenda afgevoerd.

U vindt de agenda en de voorstellen op de website www.raadcoevorden.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffier, Bert Kunnen,

telefoon 14 0524 op per e-mail: griffie@coevorden.nl.

Gemeente breidt digitale

dienstverlening uit

Bij de gemeente Coevorden

staat dienstverlening hoog in

het vaandel. Daar hoort ook

digitale dienstverlening bij. Via

de website coevorden.nl kunt

u rechtstreeks zaken doen met

de gemeente, 24 uur per dag, 7

dagen per week. En er komen

steeds meer zaken bij die u via

internet kunt regelen.

Zo kunt u nu ook de volgende zaken

via internet regelen:

• indienen van een officiële klacht

• aanvragen van bedrijfshuisvesting

• verhuizen naar het buitenland /

emigratie

• wijzigen gebruik achternaam

• verzoek geheimhouding

Bestemmingsplannen

Vaststelling facet bestemmingsplan

recreatie (minicamping en bed &

breakfast)

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Coevorden maken bekend dat de

gemeenteraad op 20 mei 2010 het facet

bestemmingsplan recreatie (minicamping

en bed & breakfast) gewijzigd heeft

vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op

een groot aantal bestemmingsplannen,

die in de gemeente Coevorden gelden.

Het plan maakt het straks mogelijk om

via het verlenen van een ontheffing

mee te werken aan het realiseren van

minicampings en voorzieningen voor een

bed & breakfast. Met betrekking tot de

bestaande minicampings geldt dat deze

hun bestaande rechten houden.

De raad heeft zoals gezegd het bestemmingsplan

gewijzigd vastgesteld. Deze

wijziging maakt het realiseren van een

bed & breakfastvoorziening onder

omstandigheden ook in een bijgebouw

mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan kan worden

ingezien van donderdag 1 juli tot en

met woensdag 11 augustus 2010, op

werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en

op donderdag tevens van 16.00 tot 18.00

uur, in het gemeentehuis van Coevorden

bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Na

telefonische afspraak, telefoon 14 0524,

is inzage in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Als men dat wenst, kan op

de afdeling een mondelinge toelichting op

de stukken worden gegeven. U kunt het

bestemmingsplan ook inzien op de gemeentelijke

internetsite www.coevorden.

nl/terinzage.

Beroep

Vanaf vrijdag 2 juli 2010 kan gedurende

een termijn van 6 weken door belanghebbenden

beroep tegen het vaststellingsbesluit

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State,

postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Tegen de plandelen, die ongewijzigd zijn

vastgesteld, is uitsluitend beroep mogelijk

als u eerder in de procedure uw zienswijze

over het ontwerpplan heeft ingediend.

Als het gaat om wijzigingen die bij de

vaststelling zijn doorgevoerd, staat voor

persoonsgegevens uit de gemeen

telijke basisadministratie

Begin juli 2010 worden ook de volgende

transacties beschikbaar:

• aanvragen leerlingenvervoer

• makelaarsverzoeken: bodeminfor

matie en bestemmingsplannen

• aanvraag vergunning voorwerpen

op de weg. Wilt u tijdelijk een

container plaatsen bijvoorbeeld,

dan hoeft u geen papieren meer in

te vullen, maar kunt u dat via inter

net regelen.

U vindt alle producten en diensten

op de homepage van

www.coevorden.nl in het oranje

kader rechts.

iedere belanghebbende de beroepsmogelijkheid

open.

Het bestemmingsplan treedt in werking

met ingang van de dag na die waarop

de beroepstermijn afloopt. Als u tegen

een besluit beroep instelt, heeft dit geen

schorsende werking. Uitvoering van een

besluit kan echter nadelig voor u zijn.

Daarom kunt u, zolang er nog geen

definitieve uitspraak over uw beroep is,

binnen de hiervoor genoemde beroepstermijn

bij afzonderlijke brief een voorlopige

voorziening vragen aan de Voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State. De werking van het

bestemmingsplan wordt dan opgeschort

totdat op het verzoek is beslist.

Kapvergunningen

Aangevraagd

Coevorden

- J. Kwint voor het kappen van 1 eik

achter perceel Krimweg 30.

- Rotman-Steenwijk voor het kappen

van 1 boom op het perceel Clematisstraat

17.

Belanghebbenden kunnen een zienswijze

of een verzoek om informatie, naar

aanleiding van de voorgenomen kap,

mondeling of schriftelijk richten aan de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Verleend

Aalden

- Timmer Boomverzorging voor het

kappen van 1 eik op het perceel Brinkmaten

24a

Coevorden

- C. Werink, voor het kappen van 1

berk op het perceel Jan van Scorelstraat

26

- Domesta voor het kappen van 1

lijsterbes nabij het perceel Secr. Bruintjesstraat

5

Oosterhesselen

- W. Bakker voor het kappen van 1 eik

op het perceel Welhaak 9

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking schriftelijk

en gemotiveerd bezwaar indienen bij het

college van burgemeester en wethouders,

Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Een

bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. Degene die een bezwaarschrift

heeft ingediend kan, om te voorkomen

dat door de uitvoering van het besluit

Commissie

voor de

Rechtsbescherming

Op donderdag 8 juli

aanstaande houdt de

Commissie voor de

Rechtsbescherming een

hoorzitting. De hoorzitting

wordt gehouden in de

gemeentelijke vergaderlocatie

aan de Markt 5 te Coevorden

en begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie of voor

agendapunten kunt u contact

opnemen met de secretaris van de

Commissie voor de Rechtsbescherming,

mevrouw I. Timmer-Stavast,

telefoon 14 0524.

onomkeerbare gevolgen ontstaan, een

verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank, Postbus

30009, 9400 RA Assen.

Ontheffingen

Ontheffing bed & breakfast voorziening

Dalerstraat 53 Erm

Burgemeester en wethouders maken

bekend, dat met ingang van donderdag

1 juli tot en met woensdag 11 augustus

2010 tijdens de openingstijden op

werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en

op donderdag tevens van 16.00 tot 18.00

uur, bij de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen,

gedurende zes weken, voor een ieder het

verzoek tot het realiseren van een bed

& en breakfast voorziening op het adres

Dalerstraat 53 te Erm ter inzage ligt.

Het vrijstellingsverzoek met bijlagen is

tevens digitaal in te zien via www.coevorden.nl/terinzage.

Deze ontheffing is mogelijk op basis van

het inmiddels door de raad vastgestelde,

maar nog niet onherroepelijke facet-bestemmingsplan

recreatie (minicamping en

bed & breakfast).

Tijdens deze termijn kan een ieder naar

keuze schriftelijk of mondeling zijn

zienswijze over dit vrijstellingsverzoek bij

burgemeester en wethouders, postbus 2,

7740 AA Coevorden, naar voren brengen.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar

voren worden gebracht bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen, na

afspraak via telefoonnummer 14 0524.

Vergunningen

Door de burgemeester van de

gemeente Coevorden is vergunning

verleend aan:

Coevorden

Ouderraad Paul Krugerschool voor het

organiseren van een pleinfeest op het

schoolplein en in de Paul krugerstraat

op 2 juli 2010 van 15.00 tot 19.30 uur.

Gedurende deze activiteit zal de Paul

Krugerstraat worden afgesloten voor het

doorgaande verkeer.

Gemeente

bellen?

Kies het nieuwe

centrale nummer:

14 0524

Dalen

Groen Land Achmea Drentse Fiets-

4Daagse voor het organiseren van de fiets

4 daagse waarbij ook gebruik zal worden

gemaakt van de wegen en fietspaden binnen

de gemeente Coevorden gedurende

de periode 13 tot en met 16 juli 2010.

Ten behoeve van de nieuwe startplaats

in Dalen wordt u gedurende de periode

13 tot en met 16 juli 2010 van 08.00 tot

10.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur,

nabij de start- en finishplaats restauarant

Cornelis aan de Hoofdstraat te Dalen.,

toestemming verleend voor het afsluiten

van de weg voor motorvoertuigen. Voor

het stallen van de fietsen is toestemming

verleend om de parkeerplaatsen tussen

restaurant de Baander en restaurant

Cornelis en de parkeerplaatsen langs de

toegangsweg naar de begraafplaats aan

de Hoofdstraat te Dalen aan het verkeer

te onttrekken.

Op een weiland aan de Bente en op het

evenemententerreinaan de Thijakkerstraat/Fonteijn-straat

zullen parkeerterreinen

worden ingericht voor de motorvoertuigen

van deelnemers.

Stichting Promotie Dalen voor het organiseren

van de volgende evenementen:

- Zaterdag 3 juli 2010 vam 12.00 tot

13.30 uur in samenwerking met de

Stichting Dametin een ceremoniële

bijeenkomst bij het monument voor de

Spinde.

Gedurende de ceremonie zal de

Hoofdstraat vanaf de Binnenweg tot

de afslag Emmerweg worden afgesloten

voor het verkeer.

- Zomeravondmarkten in de Hoofstraat

op de volgende woensdagen van

18.30 tot 21.30 uur: 14, 21, 28 juli en

4, 11, 18 augustus 2010.

Op de avonden van de markten zal

de Hoofdstraat vanaf de Stationsstraat

tot aan de Emmerweg van 16.30 tot

22.30 uur voor het verkeer worden

afgesloten.

- Kindermarkt op woensdag 25 augustus

2010 van 18.00 tot 21.00 uur in

de Hoofdstraat.

Ten behoeve van de kindermarkt zal

de Hoofdstraat vanaf de Stationstraat

tot de Kruisstraat van 17.00 toto

21.30 uur voor het verkeer worden

afgesloten.

- Slenteravond met Muziekspektakel op

het parkeerterrein voor de kerk aan de

Hoofdstraat op zaterdag 7 augustus

van 20.00 tot 02.00 uur.

Op zondag 8 augustus Miss-summerverkiezingen

van 10.00 tot 18.00 uur

op het parkeerterrein voor de kerk aan

de Hoofdstraat.

Gedurende de Slenteravond/Muziekspektakel

en de Miss Summerverkiezing

zal de Hoofdstraat vanaf de

Stationsstraat tot aan de Kruisttraat

voor het verkeer worden afgesloten.

Informatie

infopagina

Openingstijden

Loketten Coevorden:

Belastingen, Burgerzaken, Werk,

Inkomen en Zorg (WIZ) en

Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 12.00 uur.

Extra openingstijden:

Belastingen, Burgerzaken, MO

Woensdag 12.00 tot 16.00 uur

Belastingen, Burgerzaken, MO

Donderdag 16.00 tot 19.30 uur

Loket Dalen: Vergunningen

Maandag t/m vrijdag

08.30 tot 12.00 uur

Donderdag 16.00 tot 18.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van de

gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie

kunt u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524-598500

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 0524-512293 (Boom Uitgevers)


Erm

Recreatiepark Ermerstrand voor het

organiseren van een Beachvolleybaltoernooi

op 20 en 21 augustus 2010 van

9.00 uur tot 01.00 uur en 22 augustus

2010 van 9.00 tot 18.00 uur. Er is

tevens toestemming verleend voor het

plaatsen van een feesttent op het terrein

gelegen tussen de beachclub en de

klimtoren In deze tent mag op 20 en 21

augustus 2010 van 19.00 uur tot 01.00

uur live muziek ten gehore gebracht.

Deze activiteiten zullen plaatsvinden op

het recreatieterrein “Het Ermerstrand”

Steenbakkersweg 3 te Erm.

Voor het overnachten van de deelnemers

mag vanaf 20 augustus 09.00 uur

tot 22 augustus 2010 18.00 uur een

tijdelijke camping en een parkeerterrein

worden ingericht op het terrein naast het

Ermerstrand.

Wachtum

Stichting Concours Hippique Wachtum

voor het organiseren van een concours

hippique op het terrein aan de Noordenveldseweg

op zondag 4 juli 2010 van

10.00 tot 21.00 uur.

Door de burgemeester van de

gemeente Coevorden is ontheffing

verleend aan:

Erm

Ermerstrand Strandexploitatie BV op

grond artikel 35 van de van de Dranken

Horecawet voor het schenken van

zwak alcoholhoudende dranken in de

feesttent op het perceel Steenbakkersweg

3 de tijdens het Beachvolleybaltoernooi

van 20 tot en met 22 augustus

2010.

Wachtum

Dorpshuis “De Kom” op grond artikel

35 van de van de Drank- en Horecawet

voor het schenken van zwak alcoholhoudende

dranken in de tent tijdens het

concourshippique op 4 juli 2010 op het

perceel aan de Noordenveldseweg.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij de burgemeester, Postbus 2,

7740 AA Coevorden. Een bezwaarschrift

heeft geen schorsende werking. Degene

die een bezwaarschrift heeft ingediend

kan, om te voorkomen dat door de

uitvoering van het besluit onomkeerbare

gevolgen ontstaan, een verzoek tot het

treffen van een voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechter van

de rechtbank, Postbus 30009, 9400 RA

Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht bij de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Vergunningen afdeling

Publieksservice team

Vergunningen

Overzicht ingekomen aanvragen

Bouwplannen

Burgemeester en wethouders van

Coevorden maken bekend dat in week

24 en 25 van 2010 verzoeken om een

bouwvergunning als bedoeld in artikel

40, lid 1 van de Woningwet zijn ontvangen

voor de volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een reguliere

bouwvergunning:

Dalen – Thyakkerstraat 15: het bouwen

van een garage/schuur;

Noord-Sleen – Volmachten 16 en 18:

het bouwen van een dubbele woning

met bijgebouwen;

Oosterhesselen – Beatrixlaan 5 t/m 19

(oneven): het bouwen van 8 levensloop

bestendige woningen;

Schoonoord – Alle Boelensstraat 27: het

bouwen van een woning met vrijstaande

garage;

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning:

Aalden – Witte Zandpad 1: het saneren

van diverse asbestonderdelen;

Coevorden – D.S.M. weg 1: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – D.S.M. weg 3: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – D.S.M. weg 5/5A: het

geheel slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – D.S.M. weg 7: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Krimweg 10: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Krimweg 12: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Krimweg 16/18A: het

geheel slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Nieuwe Dijk ong.: het

slopen van een vloeistofopslag;

Coevorden – Parallelweg 13A: het

geheel slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Parallelweg 15: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Parallelweg 17: het geheel

slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Parallelweg 25/27 en

D.S.M. weg 2A/B: het geheel slopen

van een bedrijfspand;

Coevorden – Parallelweg 27A: het

geheel slopen van een bedrijfspand;

Coevorden – Parallelweg 29: het geheel

slopen van een dockshelter;

Oosterhesselen – Beatrixlaan 5 t/m

23 (oneven): het geheel slopen van 10

woningen met opstallen;

Voor inlichtingen omtrent de bouwplannen

kunt u contact opnemen met de

afdeling Publieksservice team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Overzicht verleende vergunningen

Reguliere Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

22-06-2010 Coevorden – IJsvogel

13: het bouwen van een

woning;

22-06-2010 Dalen – nabij de Broekkampsdijk

en Wachtum

– op de hoek Trambaan-

Grönningweg in het tracé

hoogspanningsleiding

Dalerpeel-Holsloot: het

gedeeltelijk veranderen van

3 hoogspanningsjukken

zijnde nr. 208A (Dalen) en

nrs. 66 en 66A (Wachtum);

22-06-2010 Erm – De Hoek 33: het

plaatsen van een tijdelijke

woonunit voor de periode

van 5 jaar;

23-06-2010 Zwinderen – Toldijk 5 + 7:

het samenvoegen van

twee woningen tot één

woning;

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht op de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Lichte Bouwvergunningen verleend met

toepassing van artikel 3.23 van de Wet

ruimtelijke ordening, zonder dat tegen

het ontwerpbesluit zienswijzen naar

voren zijn gebracht:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

22-06-2010 Coevorden – Rembrandtlaan

16: het gedeeltelijk

veranderen van de

winkelruimte, en voor- en

achtergevel;

Reguliere Bouwvergunningen verleend

met toepassing van artikel 3.23 van de

Wet ruimtelijke ordening, zonder dat

tegen het ontwerpbesluit zienswijzen

naar voren zijn gebracht:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor::

24-06-2010 Schoonoord – Tramstraat

31: het geheel vernieuwen

van een schuur;

Overeenkomstig het bepaalde in artikel

3:44 van de Algemene wet bestuursrecht

ligt het besluit en de andere ter

zake zijnde stukken met ingang van

donderdag 1 juli 2010 tot en met donderdag

12 augustus 2010, elke werkdag

van 08.30 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag

van 16.00 tot 18.00 uur ter

inzage op de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, Hoofdstraat 2 in

Dalen. Na telefonische afspraak is inzage

in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling

een mondelinge toelichting op de

stukken worden verkregen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit

besluit conform artikel 6:8 van de Algemene

wet bestuursrecht met ingang van

2 juli 2010 tot en met 12 augustus 2010

schriftelijk een gemotiveerd beroep indienen

bij de Rechtbank Assen, Postbus

30009, 9400 RA te Assen. Een beroepschrift

heeft geen schorsende werking.

Degene die een beroepschrift heeft ingediend

kan, om te voorkomen dat door

uitvoering van het besluit onomkeerbare

gevolgen ontstaan, een verzoek tot het

treffen van een voorlopige voorziening

indienen bij de Voorzieningenrechter

van de Sector bestuursrecht van de

Rechtbank Assen, Postbus 30009, 9400

RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u beroep indient, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht op de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een beroepschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Wet ruimtelijke ordening

Ontheffing als bedoeld in artikel

3.6, eerste lid onder c van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

zij voornemens zijn om met toepassing

van artikel 3.6, eerste lid onder c van de

Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse

ontheffing) bouwvergunning te verlenen

voor:

1. Coevorden – Europark Allee 1: het

geheel oprichten van een bedrijfsgebouw

met kantoren;

2. Coevorden – Modem 21: het gedeeltelijk

veranderen van kantoren tot

woonhuis.

Overeenkomstig het bepaalde in

artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke

ordening kunnen belanghebbenden met

ingang van donderdag 1 juli 2010 tot en

met woensdag 14 juli 2010 tegen het

voornemen ontheffing en bouwvergunning

te verlenen schriftelijk of mondeling

hun zienswijze naar voren brengen

bij het college van burgemeester en

wethouders van Coevorden, Postbus 2,

7740 AA Coevorden.

Ontheffingen als bedoeld in artikel 3.23

van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

een aanvraag om ontheffing als bedoeld

artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke

ordening ter inzage ligt voor:

Dalen – Dalerveensestraat 17: het geheel

oprichten van een (kap)schuur.

Overeenkomstig het bepaalde in

afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit en

de andere ter zake zijnde stukken met

ingang van donderdag 1 juli 2010 tot en

met woensdag 11 augustus 2010, elke

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur ter inzage op de afdeling Publieksservic,

team Vergunningen, Hoofdstraat

2 in Dalen. Na telefonische afspraak is

inzage in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Desgewenst kan op de

afdeling een mondelinge toelichting op

de stukken worden verkregen.

Gedurende genoemde termijn van 6 weken

kunnen belanghebbenden tegen het

voornemen ontheffing en bouwvergunning

te verlenen schriftelijk of mondeling

hun zienswijze naar voren brengen

bij het college van burgemeester en

wethouders van Coevorden, Postbus

2, 7740 AA Coevorden. Alleen als u nu

uw zienswijze naar voren brengt kunt

u, mits u tevens belanghebbende bent,

in een later stadium in beroep gaan. De

ingekomen zienswijzen worden mede ter

inzage gelegd.

Welstandscommissie

Vergadering Welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in

de oneven week

Tijd en Plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 6 juli 2010

Tijd en Plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen

Hoofdstraat 2 te Dalen

De agenda’s van de diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de

gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter inzage op

het gemeentehuis Coevorden, locatie

Dalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met de ambtelijk secretaris, de heer A.J.

Leewering, telefoon: 14 0524.

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines