Ondersteuning

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 35 - augustus 2012

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Gemeente Coevorden besteedt

hulp bij het huishouden aan

De gemeente Coevorden besteedt hulp bij

het huishouden opnieuw aan. De nieuwe

contracten worden vormgegeven op basis

van de speerpunten van het beleidsplan

Maatschappelijke Ondersteuning: gebiedsgericht

werken, eigen kracht, integraal

werken en financieel toekomstbestendig.

De aanbesteding is inmiddels aangekondigd.

De definitieve gunning is begin

november.

Agenda dinsdag 4 september 2012, locatie Hof van Coevorden,

Kasteel 1 in Coevorden

Politieke Kamer 1

• Inspreekrecht

• Economisch beleidsplan

• Uitgangspunten actualisatie Bestemmingsplannen

recreatieterreinen

• Bestemmingsplan Zweeloo-Aalden

Kloosterdwarsweg 5

• Bestemmingsplan Buitengebied Dalen

– Hooya’s Oord 2

• Bestemmingsplan Benneveld

– Bennevelderstraat Almaatsweg

• Bestemmingsplan Buitengebied Coevorden

– Veenschapsweg 39a (recreatiebedrijf)

• Bestemmingsplan Witte Menweg 4b,

Geesbrug (Gasterij Het Geeserveld)

• Brief Wecycle, d.d. 19 juni 2012, inzake

benchmark afgifte elektrische apparaten

e-waste).

De gemeenteraad heeft op 10 juli ingestemd

met de basistarieven voor de aanbesteding en

met het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning.

Eén van de speerpunten uit het

beleidsplan is financieel toekomstbestendig.

De gemeente geeft op dit moment meer uit

aan hulp bij het huishouden dan dat ze van

het rijk ontvangt. Door hulp bij het huishouden

opnieuw aan te besteden, streeft de gemeente

ernaar om deze vorm van ondersteuning binnen

de begroting uit te voeren. Ook voert de

gemeente hulp bij het huishouden voortaan gebiedsgericht

uit. De gemeente wordt verdeeld

in acht gebieden die zijn ingedeeld op basis van

geografische en sociaal economische omstandigheden.

In ieder gebied worden schoonmaakhulp

en hulp bij het huishouden aanbesteed.

Algemene voorziening

Eén van de uitgangspunten voor de aanbesteding

die voortkomt uit de Wmo-nota is

dat hulp bij het huishouden een algemene

voorziening wordt. Inwoners die zelf de regie

over hun huishouden kunnen voeren, kunnen

schoonmaakhulp aanvragen. Als inwoners een

beperking ondervinden en aan de voorwaarden

van de Wet maatschappelijke ondersteuning

voldoen, wordt de schoonmaakhulp financieel

gecompenseerd door de gemeente. Maar ook

inwoners zonder beperkingen kunnen gebruik

maken van schoonmaakhulp. Inwoners die

niet zelf de regie over hun huishouden kunnen

voeren, komen in aanmerking voor hulp bij het

huishouden 2. Het tarief voor hulp bij het huishouden

2 is gebaseerd op de CAO Verpleeg- en

verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Inspanningsverplichting

Onderdeel van het bestek is dat eventuele

nieuwe aanbieders een inspanningsverplichting

hebben om personeel over te nemen.

Wethouder Truus Pot: “We doen er, binnen de

mogelijkheden die we hebben, alles aan om

de aanbesteding voor medewerkers zo gunstig

mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor

klanten. Zo hebben we in het bestek opgenomen

dat klanten voor zover mogelijk dezelfde

medewerker houden.”

• 19.30 uur Gemeenteraad 1 en 2 Oordeelsvorming/besluitvorming

Reguliere agendapunten

• 20.00 uur Politieke Kamer 1 en 2 Beeldvorming / Oordeelsvorming

Politieke Kamer 2

• Inspreekrecht

• Brief college van B&W, d.d. 27 mei 2012,

inzake internationaal beleid

• Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

en verordening schuldhulpverlening

gemeente Coevorden 2012

• Verbeterplan Meerjarige aanvullende

uitkering 2012-2014

• Jaarverslag 2011 GR EMCO-groep

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de Kamers 1 en 2 van de Politieke

Markt Coevorden. U kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier,

via email: griffie@coevorden.nl of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet gevoerd worden

over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat, of open heeft gestaan, benoemingen

e.d. van personen en ook niet over een gedraging waarover een klacht op grond

van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. U kunt wel onderwerpen

aankaarten die niet op de agenda staan.

Informatie en meekijken

De Politieke Markt Coevorden is live op internet te bekijken op www.raadcoevorden.nl.

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen op de agenda.

Bekendmakingen

Kijk voor de bekendmakingen op:

www.coevorden.nl/bekendmakingen

Vraag van

de week

Hoe voorkom ik

stank en

ongedierte in de

afvalcontainer?

In de zomer kan de container voor

groente-, fruit- en tuinafval (gft) overlast

veroorzaken door stank of ongedierte.

Dit komt omdat het afval gaat rotten,

Bij hogere temperaturen verloopt het

rottingsproces sneller dan normaal.

Om de overlast te beperken kunt u de

onderstaande tips toepassen.

• Zet de container op een schaduwrijke

plek.

• Laat het afval uitlekken voor u het in

de container doet en wikkel het in een

dunne krant.

• Een krant onder in de container

voorkomt dat gft-afval achterblijft na

het ledigen.

• Vul de gft-bak in laagjes: leg op een

laag keukenafval een laagje gras,

bladeren of ander tuinafval. Dit maakt

het gft een stuk droger. Laat het

tuinafval eerst even drogen voor u het

in de container doet.

• Maak de container regelmatig schoon

met water en groene zeep. Gebruik

hiervoor geen chloor want dat is

schadelijk voor het milieu.

• Beluchten, bijvoorbeeld door middel van

een stukje hout tussen deksel en bak,

kan veel stank voorkomen.

• Als het echt niet anders kan, mag vleesen

visafval in de zomer wel voor een

keertje in de grijze container, als die het

eerst wordt opgehaald. Ook dan kunt u

dat het beste inpakken in een krant.

• Klimop is giftig voor maden. Af en

toe een paar verse takjes klimop

in de container helpt om maden te

voorkomen.


Coevorden zijn we samen

Positieve reacties op beleidsplan

schuldhulpverlening gemeente Coevorden

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Agnes Warmolts

– vrijwilliger bij Spelweek Sleen

Agnes Warmolts (44) uit Sleen is

bestuurslid bij Spelweek Sleen.

Samen met vele andere vrijwilligers

organiseert ze een spelweek voor alle

kinderen uit Sleen, Noord-Sleen, Erm,

Diphoorn, ’t Haantje en omgeving. Dit

jaar wordt de 47e spelweek gehouden

van 27 t/m 31 augustus. Agnes is er

voor het 10e jaar bij, een persoonlijk

jubileum dus.

“Als bestuur doen we alles samen”, vertelt

Agnes, “maar we hebben ook ieder een

specifieke taak. Ik zorg bijvoorbeeld voor de

indeling van de leiding en groepen kinderen

en organiseer de slotavond.”

Agnes zit in het kappersvak en staat iedere

vrijdag op de markt in Emmen in een notenen

zuidvruchtenkraam. “Maar voor de Spelweek

neem ik altijd een week vrij”, zegt

Agnes. “Veel van onze vrijwilligers doen dat,

en dat is best wel bijzonder, het toont de

inzet die ze hebben.”

Spontaan

Aan de Spelweek doen zo’n 160 kinderen

mee in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. De

kinderen worden ingedeeld in groepen, ieder

met twee personen tussen de vijftien en

twintig jaar als leiding. “Het mooie is dat we

nooit hoeven te zoeken naar jongeren die

de leiding op zich willen nemen”, vervolgt

Agnes. “Ze melden zich spontaan aan, via

de website maar ook wel als ik ze toevallig

tegenkom in de supermarkt.”

Het bestuur vergadert eens in de zes weken,

rond de Spelweek is de frequentie wat

hoger. “Maar ik geniet volop”, lacht Agnes.

“Van de kinderen, het samenzijn, de gezelligheid

en de enthousiaste vrijwilligers. Je

doet iets voor een ander, maar beleeft er

zelf ook veel plezier aan.”

Dankzij sponsoren gaat tijdens de Spelweek

het bestuur in rode en de leiding in gele

shirts gehuld. “Die heb ik vorige week

allemaal nog gewassen”, zegt Agnes.

“Je had de tuin hier moeten zien, alles hing

vol, tot en met de pergola!”

Voor elkaar iets betekenen

Voor de afsluitdag van de Spelweek stelt

de Stichting Promo Sleen hun tent beschikbaar.

“Wij op onze beurt leveren tijdens de

Promo dan weer mensen om te schminken

of zwarte pieten tijdens de intocht van

Sinterklaas”, vertelt Agnes. “Dat vind ik nu

het mooie van een hechte gemeenschap als

die in Sleen en van het vrijwilligerswerk. We

kunnen voor elkaar wat betekenen, het is

toch mooi als dat zo kan?”

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Het concept beleidsplan ‘Integrale schuldhulpverlening 2012-2016’ van de

gemeente Coevorden heeft ter inzage gelegen. Zowel de cliëntenraad Wet Werk en

Bijstand en de Wmo-raad zijn positief over het plan. Beide raden hebben dezelfde

twee wijzigingen waardoor het plan is aangepast.

Eén van de wijzigingen in het beleidsplan is dat is opgenomen hoe de gemeente omgaat met

hypothecaire schulden. Dit vanwege het verwachte aantal stijgingen van dit type schulden.

De andere wijziging is dat in de visie onder het kopje ‘Financieel toekomstbestendig’ de cliënt

meer centraal staat. Het aangepaste plan is inmiddels vastgesteld door het college van

burgemeester en wethouders en wordt op 4 september 2012 behandeld in de gemeenteraad.

Hulp bij schulden

De gemeente Coevorden biedt al langer hulp bij schulden aan. Per 1 juli 2012 treedt de Wet

gemeentelijke schuldhulpverlening in werking en krijgen de gemeenten ook de verantwoordelijkheid

voor deze hulpverlening. De gemeenteraad moet iedere vier jaar een beleidsplan

voor integrale schuldhulpverlening vaststellen. De basis voor dit beleidsplan wordt gevormd

door het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 ‘Veur mekaor’. De uitgangspunten

in deze nota zijn ook bij schuldhulpverlening leidend: integraal werken, gebiedsgericht

werken, eigen kracht en financieel toekomst bestendig. Naast deze speerpunten

staan de komende beleidsperiode de kernwaarden laagdrempelig en maatwerk centraal bij

het uitvoeren van schuldhulpverlening.

Passende ondersteuning

De doelstelling van dit beleidsplan is dat de gemeente passende ondersteuning biedt aan

iedereen die zich meldt bij schuldhulpverlening. Dit kan een traject bij de gemeente zelf zijn,

of bij één van de vele partners waar de gemeente mee samenwerkt.

Zelfredzaamheid

Het college streeft daarbij naar zelf-redzame inwoners, die op een verantwoorde manier met

hun inkomsten en uitgaven omgaan. De gemeente zet in op de eigen kracht van inwoners

en biedt ondersteuning, maar verwacht dat cliënten gemotiveerd zijn en actief deelnemen

aan het schuldhulpverleningstraject. Daarnaast zet de gemeente in op preventie, waarbij

jongeren een belangrijke groep vormen, en op nazorg. Mensen die uit de schulden komen,

moeten uit de schulden blijven. Ook bij preventie en nazorg werkt de gemeente samen met

partnerorganisaties.

Integraal

In dit beleidsplan ligt de nadruk op een integrale aanpak van schuldhulpverlening.

De gemeente kijkt verder dan alleen de financiële problemen. Vaak spelen er meer factoren

mee, zoals de thuissituatie of psychologische problemen. De gemeente heeft een regierol en

brengt de betrokken partners samen.

More magazines by this user
Similar magazines