Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 20 - mei 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Wanneer u verhuist moet u die wijziging

doorgeven bij de gemeente. Uw gegevens

worden dan aangepast in de Gemeentelijke

Basisadministratie (GBA). Als u

geen wijziging doorgeeft kan er door

de gemeente een onderzoek ingesteld

worden. Er wordt dan onder andere een

aangetekende brief naar u verzonden. Als

u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe

gegevens door te geven, dan kan de gemeente

u uitschrijven uit de GBA. Dit kan

gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een

uitkering, ziektekostenverzekering of het

aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze weg

te wijzen op het feit dat u een wijziging moet

doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft het voornemen om ingevolge artikel 83

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:

Gewijzigde openingstijden Hof van Coevorden

Het Hof van Coevorden is op donderdag

17 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 18

mei gesloten. Voor de aangifte van een

geboorte kunt u op vrijdag 18 mei telefonisch

contact opnemen met het Klantcontactcentrum.

U kunt hiervoor tussen

10.00 en 10.30 uur bellen met telefoon

(06) 46223707 en een afspraak maken.

Storingsnummer

Bij zeer dringende meldingen met betrekking

tot het onderhoud van de openbare ruimte in

19.00 uur Kamer 1 en 2 Beeldvorming /

Oordeelsvorming

• Inspreekrecht

• Meerjarenbegroting 2012-2015 De Nieuwe

Veste

• Begroting 2012 Onderwijsstichting ARCADE

• Afronden krediet Hof van Coevorden

• Ontwerp-begroting 2013 / jaarverslag en

jaarrekening 2011 Veiligheidsregio Drenthe

• Vaststelling Verordening Basisregistratie

Personen (verordening BRP)

• Brief Vereniging van Griffiers, d.d. 12 april

2012 inzake verzoek om bijdrage voor organiseren

jaarcongres op 28 september 2012.

21.00 uur Kamer 3 en 4 Oordeelsvorming

/ Besluitvorming

Bespreekpunten

• Gemeentelijke huisvesting

Hamerstukken

• Extra krediet erfgoedhuis

• NGE baggeren stadsgracht

• Bestemmingsplan AZC te Aalden

• Voorbereidingsbesluit recreatieterrein De

1. E. van der Weide, geboren 11-01-1973,

m.i.v. 03-05-2012;

2. N. Azizi, geboren 00-00-1982, m.i.v. 04-05-

2012;

3. K.S. Kouakou, geboren 17-02-1979, m.i.v.

04-05-2012;

4. S. Miah, geboren 10-02-1972, m.i.v. 04-05-

2012;

5. S.N. Ikegbuna, geboren 22-10-1976, m.i.v.

04-05-2012;

6. B. Sembajja, geboren 03-03-1986, m.i.v.

04-05-2012;

7. R.V. Veenstra, geboren 21-09-1975, m.i.v.

29-03-2012;

8. B. Bolk, geboren 28-11-1975, m.i.v. 29-03-

2012

De genoemde personen hebben vier weken de

tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer

dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven

op de datum die staat vermeld. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met het

Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524.

uw directe leefomgeving, kunt u bellen met de

storingsdienst, telefoon: (0524) 598 500.

Inzameling huisvuil

De huisvuilinzameling komt op Hemelvaartsdag

te vervallen. In plaats daarvan wordt het huisvuil

op zaterdag 19 mei ingezameld.

Milieustraten

De milieustraten aan de Morseweg 2 in Coevorden

en het Kieveen 4 in Zweeloo zijn op

Hemelvaartsdag gesloten.

Agenda dinsdag 22 mei 2012,

locatie Hof van Coevorden

Tip, Wico en Ermerzand

• Alternatieve bluswatervoorziening

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het

inspreekrecht in de Kamers 1 en 2 van de

Politieke Markt Coevorden. U kunt zich voor

aanvang van de vergadering melden bij de

raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.

nl of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet

gevoerd worden over een besluit waartegen

bezwaar en beroep openstaat, of open heeft

gestaan, benoemingen e.d. van personen

en ook niet over een gedraging waarover

een klacht op grond van de Algemene wet

bestuursrecht kan of kon worden ingediend. U

kunt wel onderwerpen aankaarten die niet op

de agenda staan.

Informatie en meekijken

De Politieke Markt Coevorden is live op internet

te bekijken op www.raadcoevorden.nl.

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen

op de agenda.

Besluiten Politieke Markt Coevorden

De Politieke Markt Coevorden vergaderde

op 17 april 2012 en heeft de volgende

besluiten genomen (met algemene stemmen,

tenzij anders vermeld):

Plattelandsvernieuwing

De raad besluit de notitie “Naar een nieuw plattelandsbeleid”

en de hierbij behorende Notitie

zienswijzen vast te stellen. Bij het nieuwe plattelandsbeleid

worden als beleidsuitgangspunten

genomen het project Buitengewoon Platteland

te beëindigen en de vier deelgebiedscommissies

op te heffen. Het contact met de bevolking

wordt behouden via de Wijk- en Dorpsorganisaties

en de verbeterde Wijk- en Dorpenrondes.

Een door het PAC ingediende motie wordt

verworpen met 4 stemmen voor (PAC) en 20

tegen (VVD, PvdA, CDA, GB en D66). Met deze

motie wenste het PAC te bereiken dat er in

september 2012 een raadsbijeenkomst over

burgerparticipatie wordt georganiseerd.

Centrum voor Jeugd en Gezin-decentralisatie

CJG 2012

De raad besluit in te stemmen met de begroting

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Coevorden

2012 en kennis te nemen van de indicatieve

begroting 2013 en 2014. Tevens wordt

ingestemd met de inzet van een overschot in

de rijksbijdrage ad. € 180.000 als dekking voor

de incidentele kosten in de jaren 2012 tot en

met 2014. De raad neemt verder kennis van

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die

wettelijk geheel gepubliceerd moeten worden

vindt u op deze pagina alleen nog de adressen

van bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli

2012, daarna verdwijnen de bekendmakingen

volledig van deze pagina. U kunt de officiële

bekendmakingen uit de gemeente ook raadplegen

op de website: www.coevorden.nl/

bekendmakingen. U kunt zich met uw

postcode abonneren op de gratis attenderingsservice

zodat u de bekendmakingen uit uw

directe leefomgeving krijgt gemaild.

Tijdelijke verkeersmaatregelen –

afsluiting van wegen

De Stichting Rallysport De Vechtstreek te

Hengelo organiseert op zaterdag 19 mei 2012

een klassementsproef in het gebied tussen

het Stieltjeskanaal en de bebouwde kom van

Dalen. In verband hiermee heeft het college

van burgemeester en wethouders besloten

om de Bosweg (gedeeltelijk), de Reindersdijk

(gedeeltelijk), de Drift, de Oude Dalerveensestraat

(gedeeltelijk) en de Stroetendijk

(gedeeltelijk) in Dalen tijdelijk voor het

verkeer af te sluiten.

Aalden - Aelderstraat 65

Aalden - Rutgerswal 2

Benneveld - Bennevelderstraat 38

Coevorden - Bekendmaking gemeentelijke

besluiten

Coevorden - De Hulteweg 10

Coevorden - E.E.G.-laan 9

Coevorden - Goudiep 2

Coevorden - Haven 2-6

Coevorden - Joke Smitstraat 7

Coevorden - Nobelweg 9

Coevorden - Parallelweg nabij nr. 41

Dalen - Kymmelskampen naast nr. 37

Coevorden - Rijnsestraat 2

Coevorden - Roelie Duinkerkenstraat 11

Coevorden - Spoorhavenstraat 26

Coevorden – Veenschapsweg 39a

Coevorden - Wulp 1

Dalen - Achterbente 3

Dalen - Keuterbrink 2

Dalen - Kymmelskampen 10

Dalen - Maandehof 32

Dalen - Reindersdijk ong.

Erm - Oosterlangen 10

Erm - Steenbakkersweg 7-373

Geesbrug - Berkenlaan 19

Geesbrug - Iepenlaan

Geesbrug - Luchiesweg 6

Geesbrug - Verl. Hoogeveense Vaart ong.

Geesbrug - Witte Menweg 4a-5

Holsloot - Oosterhesselerweg 1

Holsloot - Van Goghstraat 48

Nieuwlande Coevorden - Veldweg 5

Noord-Sleen - De Hullen 6

Noord-Sleen - Dorpsstraat 19

Oosterhesselen - Beatrixlaan 77

Schoonoord - Het Slag 1

Schoonoord - Kibbelveen 6

Schoonoord - Slenerweg 83-40A

Schoonoord - Tramstraat en

Wezup - Wezuperstraat 5

Wachtum - Noordenveldseweg 5

Zweeloo - Kloosterdwarsweg 14

de notitie “Voortgang Centrum voor Jeugd en

Gezin en de Pilot Jeugd Drenthe 2012”.

Motie nr. 12-08 inzake gemeentelijk detailhandelbeleid

stad Coevorden.

De door het PAC ingediende motie met betrekking

tot de beleidsreactie van het college op

het Distributie Planologisch Onderzoek wordt

verworpen met vier stemmen voor (PAC) en 20

stemmen tegen (VVD, PvdA, CDA, GB en D66.

Met de motie wilde het PAC bereiken dat nader

zou worden bezien hoe de plannen voor Holwert-Zuid

kunnen worden bijgesteld zodat er

geen of minder vierkante meters detailhandel

worden gerealiseerd. Tevens stelde men de

raad voor geen medewerking te verlenen aan

de vestiging van een supermarkt in de wijk

Binnenvree.


Coevorden zijn we samen

Laatste betalingstermijn gemeentelijke

belastingen 2012

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Reina Meijerink – vrijwilliger te paard

Sinds haar dochter ging paardrijden is

Reina Meijerink (54) uit Schoonebeek

ook besmet met het paardenvirus. Al 18

jaar is ze actief vrijwilliger bij PSV De

Kasteelruiters in Coevorden.

Aanstaand weekend houdt PSV De Kasteelruiters

haar jaarlijkse concours hippique in

het park in Coevorden. In de aanloop naar

dit grote festijn neemt Reina zelfs een paar

dagen vrij van haar baan als administratief

medewerkster bij een assurantiekantoor.

“Mijn mobieltje rinkelt die dagen voortdurend”,

lacht Reina, “en de e-mails stromen

binnen. Dus is er even geen tijd voor mijn

dagelijkse baan, maar ben ik druk met de

indeling van alle paarden en hun ruiters voor

het concours.”

Er nemen zo’n 1300 paarden en 700 ruiters

deel aan het concours “Dankzij de gemeente

Coevorden hebben we een prachtige locatie

voor het concours”, zegt Reina, “en dat trekt

veel deelnemers.”

Reina beheert het wedstrijdsecretariaat,

maar heeft tijdens het concours nog meer

taken. Zo zorgt ze er onder andere voor dat

bewoners rondom het park worden geïnformeerd

over de activiteiten tijdens het

concours. “En rond Oud en Nieuw stuur ik

alle sponsoren een kerstkaart, zij zijn belangrijk

voor ons en we willen ze laten weten

dat we ook buiten het concours om aan hen

denken.”

op tegen de paarden. Behalve deelnemers uit

Nederland komen er ook ruiters en paarden

uit Duitsland. “Kinderen uit beide landen

nemen het tegen elkaar op tijdens een

spelparcours”, zegt Reina. “Vorig jaar heeft

Duitsland gewonnen, dus we moeten dit jaar

aan de bak”.

Reina is al 18 jaar actief bij PSV De Kasteelruiters,

sinds 2001 bij het wedstrijdsecretariaat.

Ze rijdt zelf ook paard en vroeger had de

familie eigen paarden. “Maar daar gaat erg

veel tijd inzitten”, aldus Reina, “nu rijd ik op

een paard van de manege. Ik ben in het vrijwilligerswerk

gegroeid omdat ik zo betrokken

ben bij de paardensport. Volgend jaar gaat

het zelfs dubbelop, want behalve het concours

is er ook Zuidenveld in Coevorden. Bij

de organisatie daarvan ben ik ook actief.”

Dat haar betrokkenheid groot is, bleek toen

het concours eens niet door kon gaan vanwege

de MKZ-crisis. Reina: “Dan loop ik dus

echt met mijn ziel onder de arm.”

De aanslagen gemeentelijke belastingen

2012 zijn in februari verstuurd.

Wanneer u geen machtiging tot automatische

incasso aan de gemeente

heeft afgegeven moet de aanslag voor

31 mei 2012 betaald zijn. Dit geldt niet

voor automatische incasso’s, bestaande

betalingsregelingen en in behandeling

zijnde verzoeken om kwijtschelding.

Betaalt u niet op tijd, dan loopt u het risico

dat u een aanmaning ontvangt. Als u na

de aanmaning ook niet betaalt, dan volgt

de dwanginvordering. U ontvangt dan

een dwangbevel. De extra kosten van een

aanmaning en dwangbevel moeten door u

worden betaald.

Kwijtschelding

Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft ingediend,

wordt de invordering uitgesteld. Dit

geldt alleen voor volledige verzoeken met de

daarbij gevraagde bewijsstukken. Wanneer

u een kwijtscheldingsverzoek aanvraagt na

ontvangst van een aanmaning en/of dwangbevel

dan moeten de extra kosten door u

worden betaald. U ontvangt geen kwijtschelding

voor deze kosten.

Automatische incasso

U kunt nog, vóór 31 mei

2012, een automatische

incasso afgeven. Als de

automatische incasso

loopt dan wordt er tot

31 december 2012

maandelijks een bedrag

ingehouden dat gelijk is aan

het openstaande bedrag gedeeld

door het aantal nog beschikbare

termijnen. Als incasso niet mogelijk is

door bijvoorbeeld een te laag saldo, dan kan

dit leiden tot intrekken van de automatische

incasso. Het openstaande bedrag wordt

dan per direct volledig invorderbaar. De

machtiging tot automatische incasso is een

doorlopende machtiging en wordt ieder jaar

stilzwijgend verlengd. Een formulier voor het

afgeven van een automatische incasso kunt

u downloaden via www.coevorden.nl -> producten

en diensten -> automatische incasso

of aanvragen bij de gemeente.

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift tegen

de aanslag gemeentelijke belastingen ontheft

u niet van de verplichting tot betalen

van de aanslag. De aanslag dient, bij niet

automatische incasso, vóór 31 mei 2012 volledig

te zijn voldaan.

Vragen

Als u vragen heeft over de gemeentelijke

belastingen kunt u contact opnemen met het

klantcontactcentrum, telefoon 14 0524. U

kunt ook e-mailen naar info@coevorden.nl

“Ik wil graag benadrukken dat er nog heel

veel meer vrijwilligers zijn”, zegt Reina. “We

hebben een draaiboek en daarin staan alle

taken omschreven met de verantwoordelijke

vrijwilliger erbij. Iedereen werkt hard tijdens

het concours en ik ben trots op al die mensen

en hun tomeloze inzet.”

Omdat het concours dit jaar voor de 30e

keer in het park in Coevorden wordt gehouden,

staan er extra activiteiten gepland. Zo

is er een Kür for Fun, waarbij ruiter en paard

versierd zijn en neemt een motorrijder het

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Levering reisdocumenten

Op paspoorten en identiteitskaarten is in

de afgelopen periode een stormloop ontstaan

omdat kinderen vanaf 26 juni een

eigen reisdocument nodig hebben

om naar het buitenland te reizen. Hiernaast

vragen veel mensen vlak voor de

zomer een reisdocument aan. Door de

grote vraag lopen de productietijden bij

de leverancier momenteel op.

Op onze website treft u dagelijks actuele

informatie aan over de productietijden en kunt

u zien wanneer u uw nieuwe reisdocument kunt

afhalen.

Om de productietijden van reisdocumenten

weer omlaag te krijgen heeft het ministerie van

Binnenlandse Zaken vorige week besloten dat u

niet langer dan 1 maand voor het verlopen van

het reisdocument een nieuwe aanvraag kunt

doen. Wie op reis gaat naar een land waar een

reisdocument nodig is dat nog een minimumperiode

geldig is, kan nog wel een aanvraag

doen maar moet dit kunnen aantonen.

Voor de levertijden van paspoorten en identiteitskaarten

verwijzen we u graag naar www.

coevorden.nl. Ook kunt u contact opnemen met

ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524.

Wat moet ik doen bij overlast door plaagdieren?

In de gemeente Coevorden wordt de

bestrijding van ratten en muizen uitgevoerd

door Area Reiniging. Voor de

bestrijding van andere plaagdieren kunt

u bij Area Reiniging terecht voor informatie

en advies.

De bestrijding van ratten en muizen op

werkdagen is gratis. Voor de bestrijding van

andere plaagdieren, zoals kakkerlakken,

vlooien en wespen bent u een vergoeding

verschuldigd.

Overlast beperken

De kans op overlast door ratten en muizen

kunt u beperken door:

• Geen voedselresten rond te laten slingeren

• Kieren in huizen en schuren te dichten

•Fijn gaas aan te brengen in ventilatieopeningen

in de buitenmuur

• Geen etenswaren in de tuin te gooien

• Geen diervoedselproducten op te hangen in

de tuin

• Het tafelkleed niet buiten uit te kloppen

• Regelmatig te controleren of plaatsen waar

buizen, kabels en leidingen de woning,

garage of schuur binnenkomen wel goed

zijn afgedicht.

Natuurlijke middelen

Bij geringe overlast van ongedierte, bijvoorbeeld

door mieren, kunt u deze zelf

bestrijden. Gebruik hierbij wel natuurlijke

middelen, giftige bestrijdingsmiddelen zijn

vaak erger dan de kwaal. Een goede tip voor

het bestrijden van mieren is het uitgieten van

uien- of knoflooksap. Muggen laten zich graag

verjagen door de geur van citroen. Schakel

bij het verwijderen van een wespennest altijd

een vakman in, wespen zijn erg agressief en

sommige mensen krijgen een sterk allergische

reactie als ze gestoken worden.

Contact en informatie

Meer informatie over plaagdierbestrijding

vindt u op www.areareiniging.nl, onder het

tabblad gemeente Coevorden, Afval Abc. Voor

de bestrijding en advies kunt u bellen met

(0900) 234 55 55.

More magazines by this user
Similar magazines