Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 18 - mei 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Concept Wmo-nota ligt ter inzage

Het concept beleidsplan Wet maatschappelijke

ondersteuning 2012-2016 ‘Veur

mekaor’ van de gemeente Coevorden ligt

tot en met 29 mei 2012 ter inzage. Het

college van burgemeester en wethouders

heeft op 1 mei ingestemd met het concept.

De vier speerpunten in het beleidsplan

zijn: integraal werken, gebiedsgericht

werken, eigen kracht en financieel

toekomstbestendig.

Gemeenten krijgen er meer Wmo-taken bij,

maar ontvangen minder budget vanuit het Rijk.

Door Wmo-taken slim te combineren, is de

gemeente Coevorden in de toekomst in staat

een beter aanbod te bieden aan inwoners, een

impuls te geven aan de leefbaarheid van wijken

en dorpen en de kosten te beperken. Om dit

mogelijk te maken, vraagt het gemeentebestuur

de komende tijd meer van haar inwoners

die dat financieel en sociaal kunnen dragen.

Op die manier blijft het mogelijk om inwoners

die het écht nodig hebben, ondersteuning te

bieden zodat ze mee kunnen doen aan de samenleving.

Dat laatste is hét doel van de Wmo.

Gebiedsgericht werken

Eén van veranderingen die in het beleidsplan

staat, is dat de gemeente gebiedsgericht gaat

werken. Mede door de vergrijzing is de leefbaarheid

in sommige gebieden in de gemeente

een aandachtspunt. Door voorzieningen en

ondersteuning dichtbij inwoners te organiseren,

bevordert de gemeente de leefbaarheid. Hierbij

kan gedacht worden aan het onderhouden van

de tuin van de mantelzorger door inwoners met

een beperking, waardoor de mantelzorger tijd

heeft om haar vader te ondersteunen zodat hij

zelfstandig kan blijven wonen.

GPS wijst kinderen de weg

Vanuit het Nationaal Actieplan Sport

en Bewegen hebben combinatiefunctionarissen

van de gemeente Coevorden

in samenwerking met wandelsportcentrum

Drenthe GPS-clinics georganiseerd.

Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de

basisscholen in Schoonoord, de Kiel en

Oosterhesselen en de klassen 1 van het

voortgezet onderwijs in Oosterhesselen

kregen les van een GPS–instructeur.

Kennismaking

Van instructeurs van het wandelsportcentrum

kregen de kinderen aan de hand van een powerpointpresentatie

een interesante uitleg over

GPS. GPS (Global Positioning System) is een

systeem dat satellieten gebruikt om exact een

positie op de aarde te bepalen. Daarna was het

tijd voor de praktijk en gingen de kinderen met

19 coördinatiepunten onderweg. Deze punten

geven de route aan die de kinderen moeten

lopen. De kinderen eindigden weer gezamenlijk

in de klas. Een zeer leuke clinic!

NASB

De sportimpuls Nationaal Actieplan Sport en

Bewegen richt zich op de inactieven binnen de

gemeente Coevorden. Binnen deze impuls is

het doel om aan de volgende doelgroepen in

het bijzonder aandacht te geven:

- Jeugd tot 12 jaar

- Jeugd 12 tot 23 jaar

- 55+

- Mensen met een beperking

- Minima

Door voor deze doelgroepen verschillende

activiteiten te organiseren wil de gemeente

bereiken dat ook de inactieven binnen deze

groepen actief worden.

In het nieuwbouwplan Ossehaar, De

Velden, Fase B2 in Coevorden zijn nog

meerdere kavels, voor zowel de bouw van

een twee-onder-een-kap woning als voor

een vrijstaande woning, in optie te nemen

of direct aan te kopen.

Ter inzage

Het concept beleidsplan is in te zien via de

website van de gemeente: www.coevorden.nl/

bekendmakingen of tijdens openingstijden in

het Klantcontactcentrum van de gemeente

Coevorden. Op de website of in het Klantcontactcentrum

vindt u ook meer informatie hoe

u kunt reageren op het plan. Na de ter inzage

termijn worden de inspraakreacties verwerkt

en komt de nota nogmaals in het college,

waarna het door de gemeenteraad wordt

behandeld.

Combinatiefunctionaris

Sinds 2010 heeft de gemeente Coevorden

vier combinatiefunctionarissen; Romina Caria,

Jasper Blankert, Maike Heus en Eddy van der

Let. Zij zijn binnen vier kernen in de gemeente

(Poppenhare/Lootuinen, de Binnenvree,

Oosterhesselen en Schoonoord) actief.

Kavels nieuwbouwplan Ossehaar in optie te nemen

Voor meer informatie of het opvragen van een

brochure kunt u contact op nemen met de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

mevrouw H. Bakker, telefoon 14 0524.

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die

wettelijk geheel gepubliceerd moeten worden

vindt u op deze pagina alleen nog de adressen

van bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli

2012, daarna verdwijnen de bekendmakingen

volledig van deze pagina. U kunt de officiële

bekendmakingen uit de gemeente ook raadplegen

op de website: www.coevorden.nl/

bekendmakingen. U kunt zich met uw

postcode abonneren op de gratis attenderingsservice

zodat u de bekendmakingen uit uw

directe leefomgeving krijgt gemaild.

Bekendmaking gemeentelijke besluiten

Het college van burgemeester en wethouders

van Coevorden heeft in zijn vergadering van

20 december 2011 besloten:

1. de openbare bekendmakingen per 1 februari

2012 elektronisch bekend te maken;

2. per 1 juli 2012 geheel af te zien van de

papieren bekendmakingen in het in de

gemeente verschijnend huis aan huisblad

waarin gemeentelijke publicaties / bekendmakingen

worden geplaatst;

3. www.coevorden.nl te bepalen als internetadres

waarop het elektronisch publicatieblad

(gemeenteblad) wordt geplaatst.

Dit besluit treedt in werking op de dag na

bekendmaking.

Dit besluit ligt ter inzage in het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden, Kasteel 1

in Coevorden en is ook te raadplegen op

www.coevorden.nl

Tegen betaling van kosten zijn exemplaren

van deze stukken verkrijgbaar.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de

afdeling Bedrijfsvoering & Ondersteuning,

team bestuurszaken en dienstverlening,

mw. M. Grootjans, telefoon 14 0524.

Aalden - Rutgerswal 2

Benneveld - Westersteeg 6

Coevorden - Aanwijzing gebied in het kader

van beleidsregel gebiedsontzeggingen

Coevorden - Concept-Beleidsplan maatschappelijke

ondersteuning 2012-2016

Coevorden - E.E.G.-laan 9

Coevorden - Friesestraat 17

Coevorden - het houden van een verloting

Coevorden - Kasteel 4a

Coevorden - Markt, Weeshuisweide, Kasteel

Coevorden - Meindert vd Thijnensingel 2-4

Coevorden - Nobelweg 9

Coevorden - Parallelweg t.o. nr. 41

Coevorden - Roelie Duinkerkenstraat 11

Coevorden - Spoorhavenstraat 26

Coevorden - Van Harencarspelstraat 2

Coevorden - Van Heutszpark 12

Coevorden - Vlier 8

Coevorden - Wulp 1

Dalen - Achterbente 3

Dalen - Kymmelskampen 10

Dalen - Kymmelskampen naast nr. 37

Dalen - start-/eindpunt Molenwijk 4

Dalerveen - De Lichtenbrug 22-24

Gees - De Kamp 5

Geesbrug - Coevorderstraatweg 6

Geesbrug - Iepenlaan

Gemeente Coevorden - gebied Noord

Nieuwlande Coevorden - Veldweg 5

Noord-Sleen - De Hullen 6

Schoonoord - Slenerweg 83-40A

Schoonoord - Tramstraat en

Wezup - Wezuperstraat 5

Sleen - Brink 12 - Mottenkampsteeg (wonen)

Zwinderen - Verl. Hoogeveense Vaart 41

Vergaderingen

Wsw-raad

De Wsw-raad vergadert op dinsdag 15 mei

2012 om 19.30 uur in zaal C4.07 in het gemeentehuis

in Emmen (ingang Vreding). Deze

raad behartigt de belangen voor alle inwoners

van de gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn

met een indicatie Wet sociale werkvoorziening.

De vergaderingen zijn openbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met één van de leden van de raad, telefoon

(06) 12323915 of e-mail: WSW-raad@live.nl.


Coevorden zijn we samen

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Lucie Robben-Hoge – vrijwillig mantelzorger

Naast een drukke baan van 32 uur per

week als loonadministrateur is Lucie

Robben-Hoge (58) uit Coevorden vrijwillig

ondersteuner van een mantelzorger

bij Welzijn 2000.

Ze doet dit vrijwilligerswerk als sinds 1996

en met veel plezier. “Als je me vraagt wat

ik precies doe kan ik het misschien het

beste omschrijven als gezelschapsdame”,

zegt Lucie. “Ik ga nu elke vrijdagmiddag op

bezoek bij een oudere dame en dan voeren

we gezellige gesprekken. Over hoe ze de

oorlogsjaren in Amsterdam heeft beleefd, of

over de jaren dat mevrouw in Indië woonde.”

Als er een hulpvraag binnenkomt bij Welzijn

2000, bijvoorbeeld door een huisarts, dan

zorgt Welzijn 2000 voor een match. Op die

manier is Lucie al in contact gebracht met

een man en zes dames.

“Het kan natuurlijk dat het niet klikt”, zegt

Lucie, “maar dan kan ik dat aangeven. Dat

geldt uiteraard ook voor de zorgvrager, het

is wel de bedoeling dat het van beide kanten

een leuk bezoek is. Maar dat is me in al die

jaren nog maar een keer overkomen.”

Basis

Vrijwilligers zoals Lucie zijn er niet voor de

lichamelijke verzorging. “Daar zijn de mantelzorgers

voor en andere mensen bijvoorbeeld

van de Thuiszorg. Wij komen puur en

alleen om met de zorgvragers te praten. Als

mensen ouder worden vallen er rond om hen

heen mensen weg, van familie, vrienden en

kennissen. Het is dan fijn als er iemand op

regelmatige basis langs komt om daar mee

te praten.”

De gesprekken gaan vaak ook dieper dan

een gezellig babbeltje. “We praten ook over

de zorgen die er zijn”, aldus Lucie. “Zorgvragers

willen niet altijd hun zorgen delen

met familie, en wij bieden dan een luisterend

oor. Vaak praten ze ook anders met mij dan

bijvoorbeeld met hun eigen kinderen, omdat

ze die niet willen belasten met hun zorgen.”

Vrijwilligers als Lucie verlenen niet alleen

hulp bij oudere mensen, het kan ook zo zijn

dat ze langsgaan bij een gezin waarvan de

vader of moeder ziek is. Of met een kind uit

een druk gezin naar het zwembad gaan, of

juist thuis blijven met de andere kinderen

zodat vader of moeder mee kan naar het

zwembad.

Genieten

Lucie komt zelf graag bij wat oudere mensen

over de vloer. “Ik heb natuurlijk al mijn baan

en op maandagmiddag volg ik regelmatig

een korte studie bij de Stenden Hogeschool

in Emmen. Een druk gezin, wordt me dan teveel,

maar van een middag bij de mevrouw

bij wie ik nu kom, kan ik echt genieten. Ik

vind die verhalen van vroeger, bijvoorbeeld

over de oorlog wel spannend. Van je eigen

ouders hoor je die vaak niet, om dezelfde

reden eigenlijk als waarom mevrouw ze wel

vertelt. Je wilt je kinderen er niet mee lastig

vallen.”

Als Lucie als vrijwilliger ergens tegen aan

loopt bij haar werk, kan ze altijd terecht bij

Welzijn 2000. “Het is plezierig als je weet dat

er een organisatie achter zit”, aldus Lucie.

“Als ik eens ergens mee zit, heb ik altijd een

back up. En je krijgt gelegenheid om cursussen

te volgen of lezingen bij te wonen.”

“Professionals leveren de zorg, wij leveren

het welzijn”, zo omschrijft Lucie haar vrijwilligerswerk.

“Regelmaat hoort daar bij, vooral

oudere mensen rekenen op vastigheid. Ik

zou het geweldig vinden als meer mensen

zich aanmelden voor deze vorm van mantelzorg,

want er komen steeds meer ouderen

die alleen zijn of waarvan de kinderen in het

buitenland wonen. “

Waardering

Dat Lucie echt van haar vrijwilligerswerk geniet,

blijkt wel als ze zegt: “Een heel enkele

keer kan ik niet op vrijdagmiddag, maar dan

ga ik gewoon op zondagmiddag. Dat is dan

misschien wel heel vrijwillig, maar ik doe het

met plezier want de waardering is zo groot!”

Eén op de acht Nederlanders is mantelzorger

en zorgt voor een chronisch zieke, verstandelijk

en/of lichamelijk beperkte volwassene,

kind of dementerende. Dit wordt met heel

veel liefde gedaan, maar het kan ook te

veel worden. In zo’n geval kan een beroep

worden gedaan op de Mantelzorgconsulent

van Welzijn 2000. Zij kunnen een vrijwilliger

inzetten die de zorgtaak overneemt.

Als het u aanspreekt om als vrijwilliger bij

iemand individueel te helpen, dan bent u van

harte welkom.

Aanmelden kan bij Geesken van Knapen,

Mantelzorgconsulent Welzijn 2000,

telefoon (0524) 516831 of e-mail

geeskenvanknapen@welzijn2000.nl.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Werkplein Zuidoost-Drenthe stopt voorlopig

met herbeoordelingen uitkeringen

Het Werkplein Zuidoost-Drenthe stopt

voorlopig met de herbeoordelingen van

lopende uitkeringen vanwege de huishoudinkomenstoets.

Nieuwe aanvragen

van klanten uit de gemeenten Emmen,

Borger-Odoorn en Coevorden worden

wél op reguliere wijze ingenomen.

Bij de voorbereidende besprekingen over de

begroting 2013 in de Tweede Kamer is een

voorstel opgenomen over de afschaffing van

de huishoudinkomenstoets. De drie gemeenten

kunnen nu nog niet precies zeggen wat

dit voor klanten met een bijstandsuitkering

betekent. De gemeenten wachten op verdere

toelichting en instructies van het ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nadat het ministerie de te verwachten

informatie heeft bekendgemaakt, nemen de

gemeenten een definitief besluit over de herbeoordelingen.

Zodra dit het geval is, komt

er een nieuwsbericht op de websites van de

drie gemeenten te staan.

Huishoudinkomenstoets

De Wet Werk en Bijstand is op 1 januari

2012 gewijzigd. Daarbij is de huishoudinkomenstoets

ingevoerd. Met deze toets

wordt gekeken naar de gehele inkomens- en

vermogenssituatie in een huishouden. De

financiële situatie van het hele gezin wordt

onder de loep genomen bij het opnieuw bepalen

van de bijstandsuitkering, niet alleen

die van de aanvrager. Ook het vermogen van

andere gezinsleden wordt meegewogen in

het bepalen van de hoogte en het recht op

een bijstandsuitkering. Deze toets gold vanaf

Laat uw plastic niet zwerven

Zwerfafval is afval dat door mensen is

weggegooid of achtergelaten op plaatsen

die daar niet voor bestemd zijn. Het

bestaat voor het grootste deel uit verpakkingen

van eten en drinken, sigarettenpeuken

en kauwgom. Niet alleen ergeren

veel mensen zich aan zwerfvuil, het staat

ook rommelig is en slecht voor het milieu.

Een groot deel van zwerfafval bestaat uit

plastic van verpakkingen en plastic frisdrankflesjes.

Weggegooid plastic blijft ongeveer 10

jaar liggen als het niet wordt opgeruimd. In de

gemeente Coevorden wordt plastic apart van

ander huisvuil ingezameld. Op deze manier kan

het worden gebruikt om te recyclen. Plastic

dat niet gescheiden wordt ingezameld, wordt

verbrand. Omdat een groot deel van het plastic

giftig is, is dit erg schadelijk voor het milieu.

Ingezameld plastic wordt niet verbrand maar

verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten

zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards,

mobiele telefoons, tennisballen en fleecetruien.

Vraag van de week

1 januari 2012 voor nieuwe klanten. Vanaf

1 juli 2012 zou de toets ook ingaan voor

bestaande klanten. Om de invoering van

deze toets voor te bereiden, is inmiddels met

driekwart van de klanten een herbeoordelingsgesprek

gehouden waarin de financiële

situatie van het hele huishouden van de

klant is besproken. Mede naar aanleiding van

deze gesprekken, wordt de hoogte van de

uitkering opnieuw beoordeeld. De herbeoordelingen

van deze klanten worden voorlopig

opgeschort. Zodra er duidelijkheid is vanuit

het ministerie kan het zijn dat de huishoudinkomenstoets

en de beschikkingen die naar

de klanten zijn verstuurd, alsnog worden

uitgevoerd. Het kan ook zijn dat deze niet

worden uitgevoerd.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met

het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Dit kan

telefonisch via 14 0591 of kom langs aan de

Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen.

De balie is op werkdagen geopend van 9.00

tot 17.00 uur.

Gratis inzamelzakken

Gooi daarom onderweg uw plastic afval niet

weg, maar neem het mee naar huis en verzamel

het daar in de speciale afvalzakken die

u gratis kunt afhalen bij het Klantcontactcentrum,

Kasteel 1 in Coevorden. De inzamelzakken

zijn ook gratis te verkrijgen bij Kringloop

Het Goed, Printer 17 in Coevorden, Het Klaverblok,

Bannerschultestraat 12 in Sleen en bij

het Infoplein Schoonoord,

Kerklaan 10 in Schoonoord.

Digitaal aanvragen kan bij

www. areareiniging.nl.

Meer informatie over

plastic, de inzameling,

verbranding en

recycling ervan kunt u

lezen op www.drentsplastic.nl.

Moet ik het beheer over mijn inkomsten en uitgaven aan

de gemeente overdragen als ik voor schuldhulpverlening

in aanmerking wil komen?

Vervanging bomen bij hertenkamp Coevorden

De bomen bij het hertenkampje aan de

Poppenharelaan in Coevorden, die in

maart zijn vernield, worden in september

vervangen door nieuwe exemplaren.

Dit kan niet direct, omdat er nieuwe

bomen voor moeten worden besteld.

De bomen die zijn vernield waren net nieuw en

dienden als vervanging voor zieke bomen die in

het najaar zijn gekapt.

Vernielingen

De gemeente merkt dat er met enige regelmaat

vernielingen plaatsvinden in de openbare

ruimte. Het gaat hierbij om bomen (zowel jong,

als monumentaal), maar bijvoorbeeld ook om

verkeersborden. Ziet u zelf iets in de openbare

ruimte dat kapot of beschadigd is? Doe hier

dan melding van bij de gemeente. Dit kan via

telefoonnummer 14 0524, of via de website

www.coevorden.nl. Zoek op de website naar

‘melding openbare ruimte’.

Nee, het is niet verplicht uw budget door

schuldhulpverlening te laten beheren als u

financiële hulpverlening wilt. Soms is het

noodzakelijk dat uw budget door de schuldhulpverlener

(tijdelijk) wordt overgenomen.

Hier kunnen verschillende aanleidingen voor

zijn. Bijvoorbeeld omdat een schuldeiser dit

eist, of omdat het beter is in uw situatie. Of

het in uw situatie nodig is, wordt besproken

tijdens het eerste gesprek met de schuldhulpverlener.

Budgetbeheer

Als uw financiën worden overgenomen door

de schuldhulpverlener betekent dit in de

praktijk dat uw inkomen bij de gemeente

binnenkomt. De hulpverlener betaalt hiervan

vervolgens uw rekeningen. U krijgt zelf ook

een bedrag dat u vrij kunt besteden. Hier

koopt u bijvoorbeeld uw boodschappen

van. Voor alle cliënten wordt een individueel

budgetplan opgesteld. Samen met de

hulpverlener stelt u een plan op dat past bij

uw situatie.

Voor vragen over schuldhulpverlening kunt u

contact opnemen met het Klantcontactcentrum

telefoon 14 0524 of email:

schuldhulp@coevorden.nl.

More magazines by this user
Similar magazines