Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

coevorden.nl
  • No tags were found...

doel intenties Fam Vroege te Coevorden - Gemeente Coevorden

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen


1 Inleiding

Het bedrijf van de familie Vroege, Burgemeester ten Holteweg 39 te Dalen, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gespecialiseerd

melkveehouderijbedrijf. In 2007 is een eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een gespecialiseerd melkveebedrijf met een omvang van 1200

melkkoeien plus bijbehorend jongvee. In dat jaar is namelijk een nieuwe ligboxenstal voor 550 melkkoeien gerealiseerd en een melkstalgebouw met

een grote draaimelkstal die qua capaciteit reeds afgestemd is op uitbreiding van de melkveestapel tot ca. 1200 melkkoeien. Momenteel wordt de

realisatie van de gewenste omvang van het bedrijf voorbereid in de vorm van een tweede ligboxenstal voor melkkoeien met 700 melkkoeien waardoor

in totaal 1200 melkkoeien gehouden kunnen worden.

Het ontwerp van de stal is gereed en de gewenste situering van de

stal is ingegeven door het kunnen realiseren van korte looplijnen

voor het melkvee rondom het melken en de routing ten opzichte

van het reeds gerealiseerde melkstal-gebouw met wachtruimte.

Bij een bedrijf met een omvang van 1200 melkkoeien met

bijbehorend jongvee behoort een relatief grote oppervlakte aan

stalgebouwen en ruwvoeropslag terwijl de maatvoering van de

gebouwen redelijk fors is. Daarom is het van belang dat er op

adequate wijze aandacht besteed wordt aan een optimale

landschappelijke inpassing van het totale bedrijf in de omgeving.

In de volgende hoofdstukken worden de landschapsaspecten van

de huidige situatie en de toekomstige situatie geanalyseerd. Op

basis van deze analyse wordt een concreet inrichtingsplan

uitgewerkt met een duidelijk advies t.a.v. de landschappelijke

inpassing van de gewenste bedrijfsopzet van de Mts. Vroege.


2 Doel en intenties

Een goede landschappelijk inpassing van de nieuw te bouwen veestal van de Fam.Vroege te Dalen.

De gemeente heeft aangegeven mee te willen werken aan het project. Om de plannen te kunnen realiseren is een wijziging van het vigerende

bestemmingsplan noodzakelijk. Het plan moet tevens een landschappelijke inpassing bevatten.

In deze notitie wordt het uitbreidingsplan en wenselijke landschappelijke inpassing toegelicht.

Referentie beelden


3 Huidige Landschap en zijn kenmerken de waarden.

Het huidige bedrijf ligt in een voormalige veen

ontginning. Openheid en regelmatigheid van

de landschappelijke patronen zijn waardevol.

De ontstaansgeschiedenis is daarin goed

leesbaar.

Typisch en kenmerkend zijn de strakke,

rationele verkaveling, verspreide clusterbeplanting,

plaatselijke weg- en erfbeplanting

en verder de relatief compacte erven met

redelijk groen.

Het huidige landschap en verkaveling is

ontstaan in de laatste ruilverkaveling.

(rationele kavels).

Erven in dit landschap zijn vaak geordend en

verankerd aan bestaande wegen en bestaan uit

een voorhuis (met voorerf ) met

daarachter(omheen) de schuren en stallen, het

“werkerf “. Ze zijn vaak omsloten met het

nodige groen.


Huidige erf en aanzichten


4 Huidige erf en zijn “rol”

Het erf is typisch en karakteristiek voor deze omgeving en voldoet redelijk aan de hierboven genoemde criteria.

Wel is te zien dat er in het verleden volop is bijgebouwd zonder aanpassing op landschappelijk gebied.

Men kan hier ook niet meer van een normaal erf spreken gezien de maat en schaal die reeds is ontstaan.

Het is meer een agrarisch “bedrijven terrein” zeker in combinatie met het aanliggende buur erf.

Het erf ligt direct aan een groene oksel van het Coevorden-Zwinderenkanaal met zijn zware groene structuur.

Dit zorgt er voor dat het erf vanaf het zuiden en oosten onzichtbaar is. Alleen als men op de Burg. Ten Holteweg zelf staat is het erf waarneembaar.

De plaatselijk landschappelijke open hoofdstructuur wordt begrensd aan de ene zijde door het kanaal met zijn hoeveelheid groen aan weerszijden en

aan de andere zijde door het groene lint van de ruilverkavelingsweg (Veenhuizerweg) met de aangrenzende groene erven.

Openheid en de zgn. doorkijken zijn groots: openheid tot wel 3km diep !

Verder is er een redelijke hiërarchie /samenhang op het erf. Een voorerf met de 2 woningen ,daarachter de bedrijfsgebouwen!

De silo liggen een beetje naast het erf, waarschijnlijk uit praktische overweging ontstaan.

grootschaligheid


5 De inpassing van de nieuwe situatie

In de structuurnota van de gemeente Coevorden staat:

“Versterken en herstellen van de landschap structuur”. Het gebied heeft een agrarische functie!

De nieuwe stal die achter het huidige bedrijf zal komen heeft geen invloed op de bestaande open hoofdstructuur!

De nieuwbouw geeft juist nieuwe kansen tot een betere invulling van een nieuw te maken landschap rond het huidige erf.

Een erf van deze maat moet niet alleen plaatselijk worden ingepast, maar ook verder op in het landschap zijn aanpassingen nodig.

Kortom: aanpassingen (Bomen) vlakbij de locatie hebben in deze schaal en maat niet veel invloed! Het zal bijvoorbeeld jaren duren voor een boom

14 m hoog en enigszins waarneembaar wordt! Juist groen verder weg zal het erf sneller en beter doen opgaan in het landschap.

Een forse groenstrook aan de oostzijde langs de sleufsilo richting het noorden (historische richting), in combinatie met een rij bomen langs de “Nam”

weg zal het erf goed inpassen. Oplossingen die niet ten koste gaan van de huidige open structuur en toekomst gericht zijn. Eventuele uitbreidingen in

de toekomst kunnen hier op voortborduren.

Dit alles zal er toe bijdragen dat het bedrijf niet beeldbepalend in de omgeving wordt maar juist een uitstraling krijgt zoals die gewenst is in dit type

landschap.

Een erf wat ook in de toekomst zal zorgen voor een betere samenhang en hiërarchie tussen de gebouwen en omgeving en wat tevens rekening houdt

met verdere uitbreiding.

Tevens zal het zorgen voor een beter klimaat voor flora en fauna en voor de bewoners.


6 Natuurwaarde

Het regenwater van daken en bestrating kan ter plaatse in een sloot of wadi

zijgen en d.m.v. een overstort op de sloot.

Dit samen met de andere voorgestelde groene aanpassingen kan zorgen voor

een toename van flora en fauna. De bosjes, hagen, bomen en de wadi

zullen nieuwe kansen bieden.

Erf-en stalverlichting tot een minimum beperken. Daar waar uitstraling richting

omgeving zal zijn dit evt opvangen met groen.

Bij voorkeur stalverlichting in de winter vroeg aan en 's avonds vroeg uit!

Bijlage


A1 inrichtingsplan

Bronnen

− Structuurnota buitengebied Coevorden

− Provinciaal omgevingsplan provincie Drenthe (aangepast)

Landschappelijke inpassing in het buitengebied van Coevorden Milieufederatie Drenthe 2009

− Atelier Mooi Drenthe “Schaal vergroting in de landbouw “

− Boerenerven in de noordelijke provincies ( Greet Bierema)

www.burovoorgroeneruimtes.nl

info@wilfriedreuvers.nl

tel 0591-372328 juni 2012

More magazines by this user
Similar magazines