opgeknapt

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 8 - februari 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Coevorden zijn we samen

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Vandaag is het woord aan Bep Westenbrink,

één van de twaalf vrijwilligers in

de bibliotheek in Schoonoord. Wie haar

zoekt, kan haar daar sinds 1996 iedere

donderdagmiddag vinden tussen de

boeken. “En met heel veel plezier”, aldus

Bep. “Ik ben besmet met het bibliotheekvirus

en dat raak je nooit meer

kwijt. Bovendien geniet ik van de sociale

contacten. Niet alleen met de bezoekers

van de bibliotheek, maar ook met de andere

vrijwilligers. We hebben regelmatig

een etentje of maken een uitstapje.”

Sinds ze op 17-jarige leeftijd een opleiding

als bibliotheekassistente ging volgen, heeft

Bep altijd in bibliotheken gewerkt. Haar

laatste betaalde baan was als documentalist

in de mediatheek van het Dr. Nassau

College in Assen. “Ik ben altijd met boeken

bezig geweest. Was het vroeger nog ouderwets

stempelen bij het uitlenen van boeken,

nu is alles geautomatiseerd. Die ontwikkeling

heb ik natuurlijk van dichtbij meegemaakt.

Er waren toen geen vrijwilligers,

alleen vakkrachten. Door al mijn ervaring

heb ik in mijn hoofd nog steeds veel kennis

paraat. Het doet me altijd plezier als ik een

bezoeker een boek kan aanbevelen.

Door de komst van computers is het soort

boeken dat wordt uitgeleend veranderd.

Niet wat betreft romans, wel wat betreft

informatieve boeken. Kinderen die materiaal

nodig hebben voor een spreekbeurt zoeken

dat nu zelf op via internet. Bijzonder is dat

er in Schoonoord opvallend veel thrillers

worden uitgeleend. Geen idee waarom dat

zo is, maar het is wel frappant.”

De bibliotheek van Schoonoord ziet er ruim

en fris uit. Twee jaar geleden is alles opgeknapt.

“Daar hebben wij ons als vrijwilligers

ook voor ingezet”, zegt Bep. “Het resultaat

is verschillende hoekjes met voor elk wat

wils. Zo hebben we een uitgebreide collectie

met boeken in het Drents, maar ook grote

letterboeken, luisterboeken en boeken voor

kinderen met leesproblemen. Het is hier

met recht een paradijs voor lezers. En dus

ook voor mij, er staat altijd wel een stapeltje

boeken naast mijn bed of stoel.”

Dat het werk van Bep en de andere vrijwilligers

belangrijk is blijkt wel uit het feit

dat de bibliotheek, behalve als uitleenpunt

voor boeken, ook voorziet in de behoefte

van mensen aan sociale contacten. Bep:

“We hebben vaste klanten die hier met een

lekker kopje koffie erbij de maandbladen of

de kranten doornemen. Zo is de bibliotheek

ook een ontmoetingspunt in het dorp.”

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Oud-raadsleden bezoeken Hof van

Coevorden

Voormalige raadsleden van de gemeente Coevorden hebben op vrijdag 10 februari een bezoek

gebracht aan het Hof van Coevorden. Zij waren betrokken bij de besluitvorming rond de nieuwbouw

van het gemeentehuis in Coevorden, reden om hen nu te laten zien hoe het gebouw is

geworden.

Na een kort welkom in de Raads-/theaterzaal kregen de oud-raadsleden een toelichting over de

uiteindelijke realisering van het gebouw. Daarna volgde een rondleiding waarin de raadsleden

kennis maakten met alle facetten van het Hof van Coevorden.

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die

wettelijk geheel gepubliceerd moeten worden

vindt u op deze pagina alleen nog de adressen

van bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli 2012,

daarna verdwijnen de bekendmakingen volledig

van deze pagina.

• Aalden - Aelder Hooghe (bij openluchttheater)

• Aalden - Baander 20

• Aalden - Oldeveen 8

• Benneveld - Bennevelderstraat, Almaatsweg

• Coevorden - Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen

Poppenhare-noord

• Coevorden - Ballastweg (t.o. de scouting)

• Coevorden - Beleidsregels uitwegen

• Coevorden - Bestemmingsplan

Gramsbergerstraat

• Coevorden - centrum

• Coevorden - Coevorderkanaal, spoorbrug

Bentheimer Eisenbahn

• Coevorden - Grambergerstraat

• Coevorden - Intrekking aanwijsbesluit van de

locaties voor paasvuren

• Coevorden - Kruising Eendrachtstraat/

Cotoneaster

• Coevorden - nabij Europaweg 6, sportpark

Klinkenvlier

• Coevorden - Nadere regels paasvuren

• Coevorden - Nadere regels Woonschepen

• Coevorden - Schansweg 4

• Coevorden - Weijerswold Europaweg 35A

• Coevorden - Wilhelmina Druckerstraat 19

• Dalen - Broekkampsdijk 9

• Dalen - De Kamp 3

• Dalen - Oude Dalerveensestraat 22 (sportpark)

• Dalerveen - Hoofdstraat 153

• Dalerveen - Noorderakkers 12

• Erm - Dalerstraat 15

• Erm - Dalerstraat 53

• Erm - Steenbakkersweg 3

• Holsloot - Oosterhesselerweg 1

• Meppen - Mepperstraat 20-22

• Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 56

• Oosterhesselen - Edveensweg 12

• Schoonoord - Tramstraat 1

• Sleen - Bannerschultestraat 10-12

• Sleen - Zetelveenweg, Schaapstreek,

Broeklanden, Kleikoelenweg, Hellingenweg

en De Haarstdiek

• ’t Haantje – ’t Haantje 66

• Zwinderen - Nijlandsweg 3

Verordeningen in het kader van de Wet

werk en bijstand (Wwb)

De gemeenteraad van Coevorden heeft in zijn

openbare vergadering van 7 februari 2012

besloten tot vaststelling van de Toeslagenverordening,

Re-integratieverordening, Afstemmingsverordening,

Handhavingsverordening, Langdurigheidstoeslagverordening

en de Verordening

Maatschappelijke participatie.

De verordening treedt in werking op 1 januari

2012 en ligt met ingang van woensdag 22 februari

2012 gedurende 12 weken ter inzage in

het Klantcontactcentrum, Kasteel 1 in Coevorden.

Daarnaast is de verordening te raadplegen via

www.coevorden.nl/verordeningen. Tegen betaling

van de kosten zijn exemplaren van deze stukken

verkrijgbaar. Voor nadere informatie kunt u

terecht bij afdeling Publieksservice, Team Werk,

mw. S.M. Brouwer, telefoon 14 0524.

Algemeen Plaatselijke Verordening Coevorden

De raad van de gemeente Coevorden heeft

besloten op 07 februari j.l. de herziene Algemeen

Plaatselijke Verordening Coevorden vast te

stellen. De Algemeen Plaatselijke Verordening

Coevorden ligt vanaf heden in het gemeentehuis

van Coevorden ter inzage en is te raadplegen op

www.coevorden.nl. Tegen betaling van kosten

zijn exemplaren van deze stukken verkrijgbaar.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij afdeling

Beleid & Strategie, de heer M. Anemaet, telefoon

14 0524.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Coevorden maakt bekend dat zij

heeft besloten om een gedeelte van de Handelsstraat,

gelegen tussen de Coevorderstraatweg en

de Handelsstraat, te Geesbrug af te sluiten voor

het gemotoriseerde verkeer met uitzondering van

fietsers en bromfietsers, conform situatietekening

11.096 van juli 2011 en om de borden C2 en C3

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990, conform situatietekening

11.096 van juli 2011, te verwijderen.

Het besluit en de op dit besluit betrekking

hebbende stukken kunnen worden ingezien van

woensdag 22 februari tot en met dinsdag

3 april 2012 tijdens de openingstijden in het

Klantcontactcentrum. Buiten de openingstijden is

inzage na telefonische afspraak met de afdeling

(telefoon 14 0524), ook mogelijk. Desgewenst

kan op de afdeling een mondelinge toelichting op

de stukken worden verkregen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende boven

genoemde termijn bezwaar indienen. De bezwaren

moeten gemotiveerd zijn en belangen betreffen

die door de verkeerswetgeving worden

beschermd.


Vraag van de week

Gemeentelijke belastingen 2012

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

U komt in aanmerking voor kwijtschelding

van de gemeentelijke-/waterschapsbelastingen

als u een inkomen

heeft op bijstandsniveau en u geen

vermogen heeft. Of u kwijtschelding

krijgt hangt af van uw inkomen, uw

vermogen en de uitgaven die u heeft.

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u

de aanslag gemeentelijke belastingen heeft

ontvangen. De gemeente Coevorden handelt

zowel de kwijtscheldingsverzoeken voor

Lococensus (Waterschap Velt & Vecht) als

de gemeente af. U hoeft dus maar één keer

kwijtschelding aan te vragen bij de gemeente.

De financiële situatie op het moment

van indienen van het formulier is bepalend

voor de beoordeling van uw verzoek. In het

belang van een snelle afhandeling adviseren

wij om het verzoek om kwijtschelding zo

spoedig mogelijk in te dienen.

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen,

controleert de gemeente vooraf of

u recht heeft op kwijtschelding. Is dat het

geval dan hoeft u geen aanvraag meer in te

dienen. U ontvangt hierover vóór 1 maart

a.s. bericht van de gemeente. Als aan u

geen kwijtschelding wordt verleend, kunt u

zelf alsnog kwijtschelding aanvragen.

U kunt een kwijtscheldingsformulier downloaden

via www.coevorden.nl/belastingen.

Ophalen bij het Hof van Coevorden, Kasteel

1 in Coevorden kan ook. Als u telefonisch

een formulier wilt aanvragen, bel dan met

telefoon 14 0524. Houdt u burgerservicenummer

bij de hand, dit nummer staat op

uw aanslagbiljet. Een digitaal verzoek voor

het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier

kunt u doen via www.coevorden.nl/

belastingen.

Wijzigingen per 1 april 2012

De wettelijke normen voor inkomsten wijzigen

per 1 april 2012 als gevolg van de invoering

van het gezinsinkomen. Dit kan leiden

tot afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek.

Als u uw verzoek uiterlijk 31 maart 2012

verstuurt, gelden de huidige normen nog.

Hulp bij invullen

Voor hulp bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier

kunt u een afspraak maken

met de invulhulp van de gemeente

Coevorden, telefoon 14 0524.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u graag

naar de website, www.coevorden.nl/

belastingen of neem contact op het het

Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524.

Mailen kan naar belastingen@coevorden.nl.

Aanvragen Subsidies Verenigingen

Verenigingen in de gemeente Coevorden

kunnen ook in 2012 subsidie aanvragen.

Het gaat daarbij om muziek-, toneel- en

zangverenigingen, culturele verenigingen,

sportverenigingen en beheerders van

speellocaties.

Aanvraagformulieren kunt u downloaden via

www.coevorden.nl/subsidies.

Landmacht biedt schildje aan

Militairen van de Koninklijke Landmacht hebben

de afgelopen week een oefening gehouden, onder

andere in de gemeente Coevorden. Daarbij

werden allerlei rampenscenario’s geoefend

waarbij het leger ingezet kan worden.

De aanvragen moeten voor 1 april 2012 ingediend

zijn. Verzoeken die na 1 april binnenkomen

worden niet behandeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met de afdeling Beleid & Strategie, team

Samenleving, mevrouw A. Lugies, telefoon

14 0524 (op maandag, dinsdag en donderdag).

Als dank voor de medewerking en de gastvrijheid

van de gemeente Coevorden boden opperwachtmeester

Kremer en Majoor Spaans van

de 320e Herstelcompagnie een schildje aan.

Loco-burgemeester Truus Pot nam het schildje

in ontvangst.

Binnenkort vallen de aanslagen gemeentelijke belastingen weer in de bus. Op

deze aanslag kunt u zien wat u in 2012 aan onroerende-zaakbelasting (OZB),

rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen. Bij de aanslag ontvangt u een

bijsluiter met alle informatie over de nieuwe Woz-waarde en over de op het aanslagbiljet

genoemde belastingen.

Op het biljet staat de Woz-waarde vermeld

van de onroerende zaak waarvan u eigenaar

en/of gebruiker bent. De Woz-waarden van

onroerende zaken worden elk jaar opnieuw

vastgesteld. Bij de waardebepaling wordt

uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou

kunnen opbrengen op de waardepeildatum

1 januari 2011. Het kan voorkomen dat u

geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt

omdat de waardering van sommige woningen

en niet-woningen nog niet is afgerond.

In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

De algemene heffingen gebruiken wij voor

het betalen van de kosten van voorzieningen

waar u van profiteert. Denk hierbij

aan de aanleg en onderhoud van straten,

parken, plantsoenen en bossen, zorg voor

openbare verlichting, culturele ontspanning,

veiligheid (zoals de brandweer), sportvoorzieningen,

bibliotheek, gemeentelijke

uitgaven ten behoeve van onderwijs etc.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het aanslag-/

beschikkingsbiljet? Neemt u dan eerst

telefonisch contact met ons op.

We nemen samen met u het aanslag-/

beschikkingsbiljet door. Mogelijk hoeft u dan

geen bezwaarschrift te schrijven. Komen we

er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar

maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift

indient binnen zes weken na de

dag waarop deze aanslag is verzonden.

Het indienen van een bezwaar kan:

• digitaal, met uw DigiD,

via www.coevorden.nl;

• door het downloaden van het bezwaarformulier

via:

www.coevorden.nl/belastingen of

www.coevorden.woz-portaal.nl

(inloggen via DigiD of

burgerservicenummer (BSN);

• schriftelijk bij de heffingsambtenaar van

de gemeente Coevorden, Postbus 2,

7740 AA Coevorden.

Maakt iemand anders namens u bezwaar?

Stuur dan een machtiging met het bezwaarschrift

mee. Een bezwaarschrift indienen

via email is niet mogelijk. Het indienen van

een bezwaarschrift ontheft u niet van de

verplichting tot betalen van de aanslag.

Heeft u vragen?

Meer informatie over de Woz-beschikking

en de aanslagen gemeentelijke belastingen

vindt u op www.coevorden.nl/belastingen

en in de bijsluiter. Als u nog vragen heeft,

neemt u dan contact met ons op via

info@coevorden.nl of via telefonisch

14 0524.

Zoekperiode voor jongeren bij

aanvraag bijstandsuitkering

Ben je 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar? Wil je een bijstandsuitkering aanvragen

omdat je geen werk hebt en geen opleiding volgt? Houd er dan rekening mee dat

je een verplichte zoekperiode van vier weken hebt voordat je de uitkering mag aanvragen.

In de zoekperiode ontvang je nog geen uitkering.

De zoekperiode gaat in zodra je je voor een uitkering meldt op www.werk.nl of bij het UWV

WERKbedrijf in Emmen (Verlengde Spoorstraat 2). In die periode ga je op zoek naar werk en/of

een opleiding. De gemeente geeft aan wat er van je wordt verwacht. Bijvoorbeeld hoe vaak je

moet solliciteren.

Vraag je na vier weken alsnog een bijstandsuitkering aan omdat het niet is gelukt om werk en/of

een opleiding te vinden? Dan verwacht de gemeente dat je aantoont hiervoor voldoende te hebben

gedaan. Als dat niet zo is, dan verlaagt de gemeente de uitkering of krijg je opnieuw een

zoekperiode van vier weken zonder dat je een uitkering ontvangt.

Jaarlijkse rioolreiniging en inspectie

Ieder jaar wordt een deel van het rioolstelsel

van de gemeente Coevorden gereinigd

en/of geïnspecteerd. In januari is een start

gemaakt met het reinigen van de riolering in

Dalerveen, Dalerpeel en Wachtum.

Deze week wordt er ook aan het riool

gewerkt in de wijken Ballast, Tuindorp,

Klinkenvlier, Oranje-wijk, Heege Noord en

De Hare in Coevorden.

Reinigings- en inspectiebedrijf Lohmann voert

de werkzaamheden in opdracht van de gemeente

Coevorden uit.

Als je een uitkering krijgt toegekend, maakt de gemeente samen met jou een plan van aanpak.

Daarin staat:

• hoe je de kans op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkstage;

• wat de gemeente daarbij van jou eist en verwacht;

• hoe de gemeente jou daarbij helpt.

Voorop staat dat de gemeente jou helpt om zo snel mogelijk aan het werk te gaan of om een

opleiding te volgen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team Werk,

telefoon 14 0524 of e-mail: info@coevorden.nl.

More magazines by this user
Similar magazines