06.09.2015 Views

Infopagina

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina - Gemeente Coevorden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Infopagina</strong><br />

Week 18 - mei 2012<br />

Informatie<br />

Openingstijden<br />

Klantcontactcentrum<br />

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur<br />

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur<br />

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur<br />

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en<br />

van 16.00 tot 19.30 uur<br />

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur<br />

Invulloket<br />

Voor hulp bij het invullen van<br />

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,<br />

schuldhulpverlening en belastingen<br />

iedere woensdagmiddag tussen<br />

13.30 en 16.00 uur in het<br />

gemeentehuis Coevorden.<br />

Milieustraten<br />

(Area Reiniging):<br />

tel. 0900 - 234 55 55<br />

Openingstijden Coevorden<br />

(Morseweg 2) en Zweeloo<br />

(Kieveen 4):<br />

Dinsdag tot en met vrijdag:<br />

13.00 tot 16.00 uur<br />

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur<br />

Vervoersservice<br />

Voor € 2,27 kunnen inwoners van<br />

de gemeente op dinsdagochtend en<br />

donderdagavond per deeltaxi retour<br />

naar het gemeentehuis.<br />

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400<br />

(Arriva). Voor meer informatie kunt<br />

u bellen met tel. 14 0524<br />

Telefoonnummers<br />

Bij storingen: 14 0524<br />

Bij storingen (dringend)<br />

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00<br />

Redactie<br />

Tel. 14 0524<br />

E-mail: communicatie@coevorden.nl<br />

Internet: www.coevorden.nl<br />

Bezorgklachten<br />

Bel 088 - 800 20 02<br />

(NDC mediagroep)<br />

Herdenkingsplechtigheden Nationale<br />

Dodenherdenking<br />

Op diverse plaatsen in de gemeente<br />

Coevorden zijn er herdenkingsplechtigheden<br />

tijdens de Nationale Dodenherdenking<br />

op vrijdag 4 mei.<br />

Reizen met kinderen<br />

Vaders en moeders met een andere achternaam<br />

dan hun kinderen, hebben soms<br />

problemen bij de persoonscontrole op een<br />

luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.<br />

Sommige landen eisen een verklaring<br />

waaruit blijkt dat de meereizende volwassene<br />

ook daadwerkelijk de ouder is of het<br />

gezag over het kind heeft.<br />

Informeer hiernaar bij de ambassade of het<br />

consulaat van het land van bestemming. Meer<br />

Uitschrijving uit gemeentelijke<br />

basisadministratie<br />

Wanneer u verhuist moet u die wijziging<br />

doorgeven bij de gemeente. Uw gegevens<br />

worden dan aangepast in de Gemeentelijke<br />

Basisadministratie (GBA).<br />

Als u geen wijziging doorgeeft kan er<br />

door de gemeente een onderzoek worden<br />

ingesteld.<br />

Er wordt dan onder andere een aangetekende<br />

brief naar u verzonden. Als u daarna alsnog<br />

verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven,<br />

dan kan de gemeente u uitschrijven uit de<br />

GBA. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld<br />

een uitkering, ziektekostenverzekering of<br />

het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.<br />

De gemeente probeert u nu ook via deze weg<br />

te wijzen op het feit dat u een wijziging moet<br />

doorgeven.<br />

Een compleet overzicht van deze herdenkingsplechtigheden<br />

vindt u op www.coevorden.nl en<br />

is op 24 april verschenen op de informatiepagina<br />

van de gemeente.<br />

informatie over grenscontrole aan de Nederlandse<br />

grens als u reist met uw kind vindt u op<br />

www.defensie.nl/marechaussee/service/reizenmetkinderen.<br />

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of<br />

Nederlandse identiteitskaart kunt u er overigens<br />

voor kiezen om de naam van de (gewezen)<br />

echtgenoot of geregistreerd partner in het<br />

document te laten opnemen.<br />

Het college van burgemeester en wethouders<br />

heeft het voornemen om ingevolge artikel 83<br />

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:<br />

1. J. Grave, geboren 09-07-1971,<br />

m.i.v. 25-04-2012;<br />

2. J.M. Kossink, geboren 13-01-1961,<br />

m.i.v. 25-04-2012;<br />

3. H. Wang, geboren 05-04-1976,<br />

m.i.v. 25-04-2012;<br />

4. H. Schaap, geboren 30-03-1959,<br />

m.i.v. 25-04-2012;<br />

De genoemde personen hebben vier weken de<br />

tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer<br />

dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op<br />

de datum die staat vermeld. Voor meer informatie<br />

kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,<br />

telefoon 14 0524.<br />

Bekendmakingen<br />

Kijk voor de volledige bekendmakingen op<br />

www.coevorden.nl/bekendmakingen.<br />

Bekendmakingen<br />

Met uitzondering van enkele publicaties die<br />

wettelijk geheel gepubliceerd moeten worden<br />

vindt u op deze pagina alleen nog de adressen<br />

van bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli<br />

2012, daarna verdwijnen de bekendmakingen<br />

volledig van deze pagina. U kunt de officiële<br />

bekendmakingen uit de gemeente ook raadplegen<br />

op de website: www.coevorden.nl/<br />

bekendmakingen. U kunt zich met uw<br />

postcode abonneren op de gratis attenderingsservice<br />

zodat u de bekendmakingen uit uw<br />

directe leefomgeving krijgt gemaild.<br />

Aalden - Oud Aalden 6<br />

Coevorden - Aanwijzing gebied in het kader<br />

van beleidsregel gebieds-ontzeggingen (Ossehaar,<br />

gebied gelegen tussen en met deze<br />

straten inbegrepen: Jan Benjaminstraat,<br />

Hartog Zilverbergstraat en Jan Frowijnstraat)<br />

Coevorden - Ballastweg 1<br />

Coevorden - Denemarkenstraat 1<br />

Coevorden - Friesestraat 37<br />

Coevorden – Parallelweg t.o. nr. 41<br />

Coevorden – Spoorhavenstraat 26<br />

Coevorden - Stephensonweg 12B<br />

Coevorden - Truus Wijsmüllerstraat 1<br />

Coevorden – Van Harencarspelstraat 2;<br />

Coevorden – Vlier 8;<br />

Coevorden: diverse wegen tijdelijk afgesloten<br />

Dalen – Achterbente 3;<br />

Dalen - Hooya’s Oord 2<br />

Dalen - Keuterbrink 2<br />

Dalen – Kymmelskampen naast nr. 37<br />

Dalerpeel - Steigerwijk 22<br />

Dalerveen – De Lichtenburg ong.;<br />

De Kiel - aan Rolderstraat op parkeerterrein<br />

Erm - Dalerstraat 23<br />

Gees – De Kamp 5;<br />

Gees - Verl. Hoogeveense Vaart 52<br />

Geesbrug - Coevorderstraatweg 19<br />

Geesbrug – Coevorderstraatweg 6<br />

Geesbrug – Iepenlaan<br />

Gemeente Coevorden – gebied Noord<br />

Holsloot - Den Hool 4<br />

Holsloot - Van Goghstraat 41<br />

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 56<br />

Oosterhesselen - Geserweg 6<br />

Oosterhesselen - Langbos 20<br />

Sleen - Boelkenweg 4<br />

Sleen - Brink<br />

Sleen - Carspelstraat 20<br />

Zwinderen - Burg. Legroweg 4<br />

Zwinderen – Verl. Hoogeveense Vaart 41<br />

Agenda dinsdag 8 mei 2012,<br />

locatie Hof van Coevorden<br />

19.00 uur Kamer 1 en 2 Beeldvorming /<br />

Oordeelsvorming<br />

• Inspreekrecht<br />

• Extra krediet erfgoedhuis, gekoppeld aan<br />

een korte presentatie door de vormgever<br />

de heer C. Conijn<br />

• Niet gesprongen explosieven baggeren<br />

stadsgracht<br />

• Bestemmingsplan AZC in Aalden<br />

• Voorbereidingsbesluit recreatieterrein De<br />

Tip, Wico en Ermerzand<br />

• Alternatieve bluswatervoorziening<br />

• Brief van het college van b&w dd. 30 januari<br />

2012 inzake opheffen Seniorenraad<br />

21.00 uur Kamer 3 en 4 Oordeelsvorming<br />

/ Besluitvorming<br />

Bespreekpunten<br />

• Gemeentelijke huisvesting<br />

Stukken met korte stemverklaring<br />

• Slim en Zuinig, Plan van aanpak i.h.k.v.<br />

“Voorsorteren op de toekomst”<br />

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?<br />

Dat kan! U kunt gebruik maken van het<br />

inspreekrecht in de Kamers 1 en 2 van de<br />

Politieke Markt Coevorden. U kunt zich voor<br />

aanvang van de vergadering melden bij de<br />

raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl<br />

of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet<br />

gevoerd worden over een besluit waartegen<br />

bezwaar en beroep openstaat, of open heeft<br />

gestaan, benoemingen e.d. van personen<br />

en ook niet over een gedraging waarover<br />

een klacht op grond van de Algemene wet<br />

bestuursrecht kan of kon worden ingediend.<br />

U kunt wel onderwerpen aankaarten die niet<br />

op de agenda staan.<br />

Informatie en meekijken<br />

De Politieke Markt Coevorden is live op internet<br />

te bekijken op www.raadcoevorden.nl.<br />

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen<br />

op de agenda.<br />

Wij zijn er voor<br />

jou... en je gezin!<br />

0800 470 0000<br />

www.cjgcoevorden.nl


Coevorden zijn we samen<br />

Heeft u een bijstandsuitkering?<br />

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere<br />

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden<br />

zijn we samen.<br />

Bertus Bos – vrijwilliger op de fiets<br />

Bertus Bos (64) uit Sleen is vrijwilliger<br />

bij het project Duofietsen in Sleen. Iedere<br />

dinsdag- en donderdagmiddag en<br />

één keer per twee weken ook op woensdagmiddag<br />

stappen drie vrijwilligers<br />

met een duopassgier op een zogenaamde<br />

duofiets voor een rondje om Sleen en<br />

omgeving. Het project is opgezet door<br />

de voorzitter van de werkgroep Duofietsen,<br />

Henk Nieuwenhuizen, en is een<br />

groot succes.<br />

“Het enthousiasme voor het project is groot”,<br />

zegt Bertus, “zowel bij de vrijwilligers als<br />

bij onze passagiers. We zijn ongeveer twee<br />

uur onderweg, waarbij we ook altijd een<br />

gezellige stop maken om ergens een ijsje<br />

te eten of een kopje koffie met appeltaart.<br />

Zo’n fietstochtje is een geweldige manier om<br />

sociale contacten aan te halen, en wat mij<br />

betreft werkt dat naar twee kanten.”<br />

De meeste passagiers van Bertus wonen in<br />

woonzorgcentrum De Schoel in Sleen. Hij<br />

heeft een zwak voor oudere mensen. “Ik<br />

zeg altijd: die mensen hebben voor ons bij<br />

wijze van spreken de straat nog schoongemaakt,<br />

daar mogen we wel wat voor terug<br />

doen. Door dit project komen ze lekker naar<br />

buiten en het is altijd leuk om te zien hoe ze<br />

herkenningspunten hebben langs de routes<br />

die we rijden. “<br />

Het project in Sleen heeft de beschikking<br />

over drie duofietsen, met elektrische aandrijving.<br />

“Soms vinden mijn passagiers het<br />

wel een beetje eng op de fiets”, zegt Bertus.<br />

“De fietsen zijn natuurlijk breed omdat we<br />

naast elkaar zitten en bij tegenliggers op een<br />

fietspad schrikken ze soms een beetje. Maar<br />

dat ze genieten van de fietstocht blijkt wel<br />

uit het feit dat ze elkaar er enthousiast voor<br />

maken.“<br />

Bertus trekt er ongeveer een keer per<br />

maand met de fiets op uit. “Ik ben met de<br />

pre-vut en heb behalve dit project ook nog<br />

andere hobby’s. Ik heb een camper en mag<br />

graag sleutelen aan alles wat maar draait en<br />

beweegt. Maar ik vind het ook belangrijk om<br />

vrijwilligerswerk te doen, zeker als je ziet<br />

hoe goed dit project aanslaat. Er is ook al<br />

een groep in Dalen en in Aalden wordt ook<br />

een groep opgestart. Ik zeg wel eens: als alle<br />

vrijwilligers ermee zouden stoppen, valt alles<br />

om.”<br />

En dan is het tijd om op de fiets te stappen.<br />

Vandaag is meneer Volkerts de duopassagier<br />

van Bertus. Hij helpt meneer Volkerts op de<br />

fiets en zorgt ervoor dat de schoenbindingen<br />

goed vast zitten. Met een brede armzwaai<br />

gaat het duo ervandoor, lekker een rondje<br />

fietsen.<br />

Dan krijgt u vanaf 1 juli 2012 te maken<br />

met de huishoudinkomenstoets. Met<br />

deze toets wordt gekeken naar de gehele<br />

inkomens- en vermogenssituatie in<br />

een huishouden. De financiële situatie<br />

van het hele gezin wordt onder de loep<br />

genomen bij het opnieuw bepalen van<br />

de bijstandsuitkering, niet alleen die<br />

van de aanvrager. Ook het vermogen<br />

van andere gezinsleden wordt meegenomen<br />

en van de uitkering afgetrokken.<br />

De huishoudinkomenstoets is een gevolg van<br />

de gewijzigde Wet werk en bijstand. Ouders<br />

en inwonende meerderjarige kinderen krijgen<br />

vanaf 1 juli één gezamenlijke gezinsuitkering.<br />

Er wordt niet meer alleen gekeken naar de<br />

inkomsten van de ouders, maar ook naar die<br />

van inwonende kinderen. Deze inkomens samen<br />

worden het huishoudinkomen genoemd.<br />

Als gezinsleden al andere inkomsten hebben,<br />

worden die van het bedrag aan gezinsbijstand<br />

afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld<br />

om inkomsten uit betaald werk, maar ook uit<br />

een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend<br />

pensioen, een WW-uitkering en een<br />

uitkering uit de WAO of WIA.<br />

Sommige inkomsten tellen niet mee voor de<br />

huishoudtoets.<br />

Dat zijn bijvoorbeeld:<br />

• inkomsten van minderjarige kinderen tot<br />

16 jaar;<br />

• inkomsten van kinderen van 16 en 17 jaar<br />

tot € 2.480,- per kwartaal;<br />

• inkomsten van thuiswonende kinderen van<br />

18 jaar en ouder die studiefinanciering of<br />

een tegemoetkoming voor schoolkosten<br />

(WTOS) krijgen of kunnen krijgen, tot<br />

€1.059,49 per maand.<br />

Deze inkomsten mag het gezin houden naast<br />

de bijstandsuitkering.<br />

Gesprek<br />

De huishoudinkomenstoets wordt uitgevoerd<br />

door het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Wellicht<br />

heeft u al een herbeoordelingsgesprek<br />

gehad. Zo niet, dan ontvangt u voor 1 juni<br />

een uitnodiging voor een gesprek. In het gesprek<br />

wordt de financiële situatie binnen uw<br />

huishouden besproken en aangegeven wat er<br />

verandert door de huishoudinkomenstoets.<br />

Zo’n drie weken na het gesprek ontvangt u<br />

een brief waarin staat of er voor u iets verandert<br />

vanaf 1 juli.<br />

Vragen?<br />

Heeft u vragen over de huishoudinkomenstoets?<br />

Neem dan contact op met het<br />

Werkplein Zuidoost-Drenthe, tel. 14 0591 of<br />

kom langs aan de Verlengde Spoorstraat 2 in<br />

Emmen. De balie is op werkdagen geopend<br />

van 9.00 tot 17.00 uur.<br />

Schuldhulpverlening<br />

Dreigt u door deze verandering (nog verder)<br />

in de schulden te raken en weet u niet hoe u<br />

zelf uit de schulden moet komen? Neem dan<br />

zo snel mogelijk contact op met het Klantcontactcentrum<br />

van de gemeente Coevorden.<br />

De medewerkers van schuldhulpverlening<br />

kunnen u misschien helpen. Kijk voor meer<br />

informatie op: www.coevorden.nl/schuldhulpverlening<br />

of neem contact op met de<br />

gemeente, telefoon<br />

14 0524 of e-mail: info@coevorden.nl.<br />

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,<br />

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via<br />

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.<br />

Vergaderingen<br />

Wmo-raad<br />

De Wmo-raad vergadert maandag 7 mei om<br />

13.30 uur in de Tuinzaal in het Hof van Coevorden,<br />

Kasteel 1 in Coevorden. Op de agenda<br />

staan de volgende punten: Beleidsnotitie<br />

Wmo-beleid, Decentralisatie AWBZ en Concept<br />

jaarverslag.<br />

Uitgifte kavels nieuwbouwplan Ossehaar<br />

In het nieuwbouwplan Ossehaar, De<br />

Velden, Fase B2 in Coevorden zijn nog<br />

meerdere kavels, voor zowel de bouw van<br />

een twee-onder-een-kap woning als voor<br />

een vrijstaande woning, in optie te nemen<br />

of direct aan te kopen.<br />

U kunt zich hiervoor donderdag 3 mei 2012 van<br />

08.30 tot 09.00 uur melden bij het Klantcontactcentrum<br />

in het Hof van Coevorden, Kasteel<br />

Stembureaus in gemeente<br />

Coevorden ongewijzigd<br />

De indeling van de stembureaus in de gemeente<br />

Coevorden blijft ongewijzigd. Het<br />

college van b en w was van plan om een<br />

andere indeling van de stemdistricten te<br />

maken omdat de verdeling van het aantal<br />

stemmen per stemdistrict heel ongelijk<br />

was. Omdat dit extra kosten met zich<br />

meebrengt, wilde het college hierop bezuinigen.<br />

Nu ziet het college hier toch vanaf:<br />

het blijkt erg lastig om goede normen voor<br />

de omvang van de stemdistricten vast te<br />

stellen. Bovendien stuitte het voornemen<br />

op bezwaren vanuit de bevolking en de<br />

gemeenteraad.<br />

1 in Coevorden. Zijn er meer belangstellenden<br />

voor een optie dan er kavels zijn, dan worden<br />

de kavels die ochtend onder de aanwezigen<br />

verloot.<br />

Voor meer informatie of het opvragen van een<br />

brochure kunt u contact op nemen met de<br />

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,<br />

mevrouw H. Bakker, telefoon 14 0524.<br />

In sommige stemdistricten is de hoeveelheid<br />

uitgebrachte stemmen zo groot, dat het niet<br />

lukt om dezelfde dag nog alle stemmen te<br />

tellen. In andere stemdistricten is het aantal<br />

uitgebrachte stemmen juist klein, wat onevenredig<br />

veel kosten met zich meebrengt.<br />

Mede naar aanleiding van bezwaren van bevolking<br />

en raad heeft het college besloten de<br />

indeling van de stemdistricten niet te wijzigen.<br />

Als in de toekomst weer gestemd mocht worden<br />

met stemmachines, kan het college zich<br />

alsnog beraden over een nieuwe indeling van<br />

de stemdistricten.<br />

Vraag van de week<br />

Waar kan ik oude elektrische apparaten inleveren?<br />

Oude elektrische apparaten, zoals televisies,<br />

koelkasten en koffiezetapparaten<br />

kunt u inleveren bij de milieustraten<br />

Coevorden en Zweeloo. De apparaten<br />

worden dan gerecycled en dat levert<br />

weer grondstoffen op voor nieuwe<br />

producten.<br />

Maak kans op een luxe hotelovernachting<br />

De eerste honderd inwoners die vanaf vandaag<br />

oude elektrische apparaten en/of spaarlampen<br />

inleveren bij de Milieustraat, krijgen<br />

gratis de unieke Wecycle-stuntvlieger!<br />

Ook deelt AREA Reiniging 500 kanskaarten<br />

uit, met kans op een luxe hotelovernachting.<br />

Om te helpen kleine elektrische apparaten en<br />

kapotte spaarlampen te verzamelen in huis,<br />

krijgt iedereen, zolang de voorraad strekt,<br />

een gratis inzamelbox Jekko mee.<br />

Afval is grondstof<br />

Recycling is heel belangrijk. Door recycling<br />

behouden we namelijk de grondstoffen voor<br />

generaties na ons en hoeven er minder<br />

grondstoffen te worden onttrokken aan de<br />

natuur. Ook komen de schadelijke stoffen<br />

niet terecht in het milieu. Van kleine<br />

elektrische apparaten wordt momenteel 75%<br />

gerecycled. Spaarlampen worden voor zelfs<br />

meer dan 90% gerecycled. Afvalsoorten als:<br />

kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden<br />

na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen.<br />

Maar dan moeten de apparaten en<br />

spaarlampen wél apart worden ingeleverd.<br />

Per jaar verdwijnt hiervan echter 2 kilo per<br />

persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 33<br />

miljoen kilo verloren voor recycling. AREA<br />

Reiniging, de gemeente Coevorden en<br />

Wecycle willen dit tegengaan.<br />

Openingstijden Milieustraten gemeente<br />

Coevorden<br />

Morseweg 2 te Coevorden<br />

De Milieustraat is dinsdag tot en met vrijdag<br />

geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag<br />

is de Milieustraat van 9.00 uur tot 12.00<br />

uur geopend. Maandag is de Milieustraat<br />

gesloten.<br />

Kieveen 4 te Zweeloo<br />

De Milieustraat is dinsdag tot en met vrijdag<br />

geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag<br />

is de Milieustraat van 9.00 uur tot 12.00<br />

uur geopend. Maandag is de Milieustraat<br />

gesloten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!