Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 45 - november 2012

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

BROEM-opfriscursus autorijden

Voor autobestuurders van 50 jaar en ouder organiseert Veilig Verkeer Nederland

(afdeling gemeente Coevorden) met ondersteuning van de gemeente Coevorden twee

dagen een opfriscursus (een zogenaamde BROEM-cursus).

Op dinsdag 27 november 2012 wordt bij en in de verkeersschool Oudeboon in Sleen

deze BROEM-opfriscursus gegeven van ca. 09.00 - 16.00 uur.

Op donderdag 29 november 2012 wordt bij en in de kantine van voetbalvereniging

CSVC in Coevorden, een BROEM-opfriscursus gegeven van ca. 09.00 - 16.00 uur.

U kunt zich voor beide cursussen opgeven voor 12 november 2012.

Deze BROEM-opfriscursus is geen herexamen.

Het heeft ook geen enkele consequentie voor het rijbewijs.

De kosten zijn €25,00 per persoon.

Geïnteresseerden kunt zich opgeven bij Harry Elzer tel 0591-381581 of via de e-mail;

harryelzer@kpnplanet.nl, of bij Piet Swaanenvelt tel: 0524-511541 of via de e-mail;

pietswa@home.nl.

Besluiten Politieke Markt Coevorden (PMC)

van 16 oktober 2012

(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)

• Welstandsnota 2012

De raad besluit:de nota vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Welstandsnota

2009 en dezen in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking en digitaal

bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad.

Ter informatie:

De op de besluiten betrekking hebbende stukken zijn te vinden op de website

www.raadcoevorden.nl onder de desbetreffende vergaderdatum.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de griffie, tel.14 0524 of per e-mail

griffie@coevorden.nl.

Agenda dinsdag 13 november 2012

locatie Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden

De gemeenteraad van Coevorden behandelt de begroting 2013 en de

meerjarenraming 2014-2016.

19.30 uur Gemeenteraad 1 en 2 Oordeelsvorming/Besluitvorming

Gemeenteraad 1

Oordeelsvorming

1. Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2016 (Rv. nr. )

2. Vaststelling belastingverordeningen 2013 (Rv. nr. )

19.30 - 20.30 uur Bijdragen fracties eerste termijn (10 min. per fractie)

20.30 - 20.45 uur Schorsing voor fractie-/collegeberaad

20.45 - 21.15 uur Eerste termijn college

21.15 - 21.30 uur Pauze

21.30 - 22.00 uur Tweede termijn raad (5 min. per fractie)

22.00 - 22.15 uur Tweede termijn college

Gemeenteraad 2

Stemmingen en besluiten

22.15 - 22.30 uur 1. Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2016 (Rv. nr.)

2. Vaststelling belastingverordeningen 2013 (Rv. nr.)

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de Politieke Kamers 1 en 2 van

de Politieke Markt Coevorden. U kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de

raadsgriffier, via e-mail: griffie@coevorden.nl of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet

gevoerd worden over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat, of open heeft

gestaan, benoemingen e.d. van personen en ook niet over een gedraging waarover een

klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. U kunt

wel onderwerpen aankaarten die niet op de agenda staan.

Informatie en meekijken

De Politieke Markt Coevorden is live op internet te bekijken op www.raadcoevorden.nl.

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen op de agenda.

Bekendmakingen

Kijk voor alle bekendmakingen en het

maken van bezwaar op:

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo)

Ontwerpbeschikking Waterkampenweg 7

Noord-Sleen

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

maken bekend dat zij voornemens zijn de

vergunning te verlenen onder het stellen van

voorschriften om het milieu te beschermen voor:

• Noord-Sleen - Waterkampenweg 7: voor het

verlengen van een ligboxenstal (Het uitbreiden

van een melkrundveehouderij (oprichten van

een inrichting) o.b.v. art 2.1 lid 1 onderdeel

e van de Wabo).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de

andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage

van 6 november 2012 tot en met 17 december

2012, in het Klantcontactcentrum in het Hof van

Coevorden, Kasteel 1. Na telefonische afspraak

is inzage in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. U kunt hier ook terecht voor een

mondelinge toelichting op de stukken. Tegen

vergoeding van de kosten kan een afschrift

van de ter inzage gelegde stukken worden

verkregen.

Een ieder kan tot en met 17 december 2012

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze tegen

het ontwerp naar voren brengen. Alleen als u

nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits

u tevens belanghebbende bent, in een later stadium

in beroep gaan. De naar voren gebrachte

zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

Degene die schriftelijk een zienswijze naar

voren brengt, kan verzoeken zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken. Het daartoe

strekkend verzoek moet gelijktijdig met de

zienswijze worden ingediend.

Degene die mondeling een zienswijze naar voren

wil brengen, dient dit een week voor afloop

van bovenstaande termijn kenbaar te maken.

Vervolgens wordt dan een gedachtenwisseling

gehouden tussen de aanvrager, de gemeente en

de overige aanwezigen.

Ontwerpbeschikking Alte Picardiëkanaal

24 Coevorden

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

maken bekend dat zij voornemens zijn het

• verzoek van mevrouw Rombouts, Watersnip

20 te Coevorden en omwonenden tot intrekking

omgevingsvergunning van 12 oktober

2006 van H. Kimman, Alte Picardiëkanaal 24

te Coevorden af te wijzen.

De ontwerpbeschikking en de andere ter zake

zijnde stukken liggen ter inzage van 6 november

2012 tot en met 17 december 2012, in het

Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden,

Kasteel 1. Na telefonische afspraak is inzage

in de stukken buiten openingstijden mogelijk.

U kunt hier ook terecht voor een mondelinge

toelichting op de stukken. Tegen vergoeding van

de kosten kan een afschrift van de ter inzage

gelegde stukken worden verkregen.

Een ieder kan tot en met 17 december 2012

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze tegen

het ontwerp naar voren brengen. Alleen als u

nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits

u tevens belanghebbende bent, in een later stadium

in beroep gaan. De naar voren gebrachte

zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

Degene die schriftelijk een zienswijze naar

voren brengt, kan verzoeken zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken. Het daartoe

strekkend verzoek moet gelijktijdig met de

zienswijze worden ingediend.

Degene die mondeling een zienswijze naar voren

wil brengen, dient dit een week voor afloop

van bovenstaande termijn kenbaar te maken.

Vervolgens wordt dan een gedachtenwisseling

gehouden tussen de aanvrager, de gemeente en

de overige aanwezigen.

Coevorden, 6 november 2012

Burgemeester en wethouders van Coevorden


Nieuwe gemeentegids Coevorden

De gemeente Coevorden is bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids.

De gemeentegids wordt in opdracht van de gemeente Coevorden verzorgt door De Kleine

Media BV.

In de gids staan alle verenigingen, instellingen en organisaties binnen de gemeente.

De gemeentegids verschijnt ieder jaar en wordt gratis huis aan huis verspreid in de hele

gemeente.

De Kleine Media BV is inmiddels gestart met de acquisitie voor de nieuwe gemeentegids die

in januari 2013 gaat verschijnen. Iedere ondernemer in de gemeente heeft de mogelijkheid

te adverteren in de gids. Binnenkort kunt u benaderd worden door een vertegenwoordiger

van De Kleine Media BV die u kan informeren over alle mogelijkheden tot adverteren.

De vertegenwoordiger is in het bezit van een opdrachtbrief van de gemeente waarin de

gemeente bevestigt dat De Kleine Media BV de enige officiële uitgever is van de gemeentegids.

Mocht u al eerder meer informatie willen over advertentiemogelijkheden kunt u te

allen tijde contact opnemen met 0224-210990 of via www.dekleinemedia.nl.

Donderdag 22 november inloopbijeenkomst

Praat mee over het wensbeeld!

Coevorden zet de komende jaren in op het behoud en het herstel van de historische

kenmerken van stad en het versterken van de beleving ervan. Coevorden kan zich nog

beter positioneren als aantrekkelijke stad waar veel te zien en te beleven valt en waar het

aangenaam winkelen en wonen is. Dat is één van de speerpunten uit het wensbeeld 2012

‘Welkom in Coevorden’, dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Dit wensbeeld is geen vervanger van het wensbeeld uit 2001, maar een vervolg. Het

dient als kompas voor de stadsvernieuwing; het geeft de richting aan waarin de stad zich in

de komende jaren moet ontwikkelen.

Het nieuwe wensbeeld ligt tot en met 11 december 2012 ter inzage voor inspraak. Op donderdag

22 november wordt van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het

Hof van Coevorden waar iedereen zich kan laten informeren over de inhoud van het wensbeeld

en daarop kan reageren. Ook op de website van de gemeente www.coevorden.nl/

wensbeeld is het complete wensbeeld te vinden en kan iedereen via een formulier reageren.

Daarna wordt het wensbeeld ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Coevorden zijn we samen

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Gerard Schras

vrijwilliger bij Ganzenmarkt

Onderhoud landschappelijke

beplanting

De tweede maandag van november. In Coevorden hoef je dan eigenlijk al niets

meer te zeggen, dat is namelijk de dag van Ganzenmarkt. Een feest voor jong en

oud, waarbij jaarlijks traditioneel de nieuwe Miss en mini-Miss Ganzenhoedster

worden gekozen. Gerard Schras (76) kijkt ook ieder jaar weer uit naar het evenement.

Hij is inmiddels al zeven jaar van de partij als vrijwilliger.

Alles op orde

“Jaren geleden zag ik een advertentie in de

huis-aan-huis: ‘Vrijwilligers gezocht voor

Ganzenmarkt’. Het leek mij wel wat en ik

heb contact gezocht, het klikte meteen.

Op de dag zelf ben je eigenlijk de hele dag

bezig. Je doet van alles wat. Ik help bij het

ontbijt, begeleid de Missen en de ganzen.

Het bestuur doet de grote dingen, maar als

vrijwilligers zorgen we dat alles blijft lopen

en in orde is.”

Ganzen in het gareel

Hoewel het een gemoedelijk feest is, moet

Gerard ook wel eens streng optreden in

zijn rol als begeleider. “We begeleiden de

Missen met de ganzen door de stad naar

het podium. Het is belangrijk dat dat goed

verloopt. Ik heb wel eens ruzie gehad met

een fotograaf die op straat lag om een foto

te nemen. De ganzen schrikken daarvan en

lopen dan alle kanten uit. Dat kan natuurlijk

niet, alles moet goed en veilig verlopen.”

Waardering

“Heel veel evenementen kunnen bestaan

door de hulp van vrijwilligers. Het wordt ook

steeds belangrijker. Overal is minder geld

beschikbaar tegenwoordig. Het mooie aan

vrijwilligerswerk vind ik de waardering die

je er voor krijgt. Dat is wel belangrijk hoor,

dat mensen dankbaar zijn voor wat je doet.

Ze hoeven het niet elke keer te zeggen, daar

hou ik niet van, maar het is fijn dat ze laten

merken dat ze je inzet waarderen. Het moet

niet te vanzelfsprekend zijn.”

Genieten

“Het mooiste deel vind ik de middag. Dan

zijn de mini-Missen er. Die kinderen zijn zo

spontaan en reageren zo eerlijk. Daar geniet

ik ieder jaar weer van. Mijn dochter zegt wel

eens: ‘Pap, doe eens wat rustiger aan, je

moet ook aan jezelf denken’. Daar heeft ze

wel gelijk in, maar ach, als het leuk is en ik

kan het nog doen. Ik hoop in elk geval dat ik

nog wel een tijdje mee kan doen!”

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

De komende tijd gaat de gemeente op diverse plaatsen weer snoeien in de windsingels, houtwallen

en bosjes. Dit gebeurt aan de hand van de beheerrichtlijn boombeplantingen gemeente

Coevorden. Hierin is omschreven hoe de verschillende landschapselementen moeten worden

onderhouden en wat het eindbeeld is. Dit kan betekenen dat in sommige gevallen alleen struiken

worden teruggesnoeid maar dat in ander gevallen wat rigoureuzer moet worden ingegrepen en

er ook bomen moeten worden geveld.

Het streven is een zo gevarieerd mogelijke en vitale beplanting te ontwikkelen met hoge natuurwaarden.

Daarnaast heeft het snoeien tot doel om de veiligheid voor het verkeer te waarborgen.

Werkzaamheden aan fietstunnel

’t Haantje nabij Noord-Sleen

In de periode van 12 november 2012 tot 31 januari 2013 voert de provincie Drenthe

werkzaamheden uit aan fietstunnel ’t Haantje. De fietstunnel is de verbinding tussen de

Odoornerweg en ’t Haantje nabij Noord-Sleen, gelegen onder de weg N381.

In verband met deze werkzaamheden word de fietstunnel volledig afgesloten voor het

fietsverkeer. Het fietsverkeer zal worden omgeleid via viaduct Rusing, gelegen in de N376.

De omleidingsroute zal met borden worden aangegeven. Het verkeer op de N381 heeft

geen hinder van de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen het tijdstip en/of de duur van de uitvoering van het werk

beïnvloeden. De maatregelen zijn van kracht gedurende de periode, dat de desbetreffende

borden zijn geplaatst, al naar gelang dat voor de uitvoering van het werk zal zijn vereist.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer W. Wouda van de afdeling Wegen en

Kanalen an de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365739.

U kunt ook www.verkeer.drenthe.nl raadplegen.

More magazines by this user
Similar magazines