Infopagina - Gemeente Coevorden

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 46 - november 2012

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Coevorden zijn we samen

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Stephan Broertjes – vrijwilliger bij

Schaakclub Het Kasteel

Veel mensen in Coevorden zullen Stephan Broertjes (56) uit Coevorden kennen

door zijn werk als postbode. Dat hij een fanatieke schaker is weet misschien niet

iedereen. Als vrijwillig jeugdleider bij Schaakclub Het Kasteel stimuleert hij jongeren

om te gaan schaken.

Zelf is Stephan al vroeg begonnen met

schaken, maar hij werd pas later lid van

Het Kasteel. “Ik was destijds een fanatieke

lange afstandloper, daar ging mijn aandacht

ook naar uit”, vertelt Stephan. “Bovendien

stonden destijds de speelzalen nog blauw

van de rook en aangezien ik astmatisch ben

was dat een probleem.”

Regionale talenten

Drie middagen in de week geeft Stephan

schaakles, verdeeld over de Picardtschool,

de Buitenvreeschool en de Parkschool. “Ik

vind het heel leuk om jonge mensen te

stimuleren om te gaan schaken. Niet elk

kind is een talentje, ik concentreer me op

de kinderen die aanleg hebben en gemotiveerd

zijn. Dat laatste is belangrijk, want

als je goed wilt leren schaken, kost dat heel

veel tijd en jaren studie. Momenteel geef ik

les aan drie meisjes uit één gezin. Dat zijn

regionale talenten voor onze schaakclub.

Ze spelen veel toernooien en worden daarin

door hun ouders gestimuleerd en begeleidt.”

Wereldwijd zijn er zo’n 500 tot 600 miljoen

schakers. “In sommige landen is schaken

zelfs verplichte leerstof”, aldus Stephan.

Veel kinderen leren tegenwoordig schaken

op de computer, een goede manier om een

basis te hebben. Als je echt goed wilt worden,

moet je iedere dag zeker zes tot zeven

uur studeren.”

Drijvende krachten

Schaakclub Het Kasteel heeft momenteel

14 jeugdleden, maar als het aan Stephan

ligt moeten dat er meer worden. “Ik zet

me daar als vrijwilliger graag voor in. Al

heb ik zelf eigenlijk helemaal niet het idee

dat ik als vrijwilliger bezig ben, dat komt

waarschijnlijk omdat ik zo fanatiek ben over

schaken. Het hoort gewoon bij mijn leven,

ik volg ook vaak wereldwijd wedstrijden via

de computer. Maar zonder vrijwilligers was

onze schaakclub waarschijnlijk al ter ziele

gegaan. In het algemeen kunnen clubs niet

bestaan zonder vrijwilligers, dat zijn de drijvende

krachten.”

Jaloers

“Zolang het kan, blijf ik dit vrijwilligerswerk

doen. Ik vind het prachtig om te zien hoe

jonge mensen gaan schaken en zich daarin

ontwikkelen en steeds beter worden. Ik kan

er zelfs wel eens jaloers op worden, dan

denk ik: was ik zelf maar eerder begonnen!”

Bekendmakingen

Kijk voor alle bekendmakingen en het

maken van bezwaar op:

www.coevorden.nl/bekendmakingen

Ingekomen meldingen in het kader van de

Wet Milieubeheer

Op de afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

zijn de navolgende meldingen ingekomen

in het kader van de Wet Milieubeheer:

Activiteitenbesluit milieubeheer

• V.A. Bruckmann, Houten, voor het oprichten

en in werking hebben van een windturbine

op een perceel aan de Brusselseweg te

Coevorden;

• NOV Tuboscope, Coevorden, voor het vervangen

van 2 oude opslagcontainers voor de

opslag van gevaarlijke stoffen, door 1 nieuwe

container op het perceel De Hulteweg 3b te

Coevorden;

Bovengenoemde meldingen liggen ter inzage

van woensdag 14 tot en met dinsdag 27 november

2012, tijdens de openingsuren van het Hof

van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

Na telefonische afspraak is inzage in de stukken

buiten kantoortijden mogelijk. Desgewenst kan

op de afdeling een mondelinge toelichting op de

stukken worden verkregen.

Wij zijn er

...voor jou!

0800 470 0000

www.cjgcoevorden.nl

info@cjgcoevorden.nl

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

cjg_stoppers_2012_1kol.indd 2 17-02-2012 18:

Wmo-raad

vergadert

Besluiten Politieke Markt Coevorden

De Politieke Markt Coevorden vergaderde op 30 oktober 2012 en heeft de volgende besluiten

genomen (met algemene stemmen, tenzij anders vermeld):

Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland:

de raad besluit kennis te nemen van het conceptplan en middels een brief zijn gevoelens

hierover kenbaar te maken.

Verordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012:

de raad besluit de verordening vast te stellen.

De op de besluiten betrekking hebbende stukken zijn te vinden op de website

www.raadcoevorden.nl onder de desbetreffende vergaderdatum. Voor nadere informatie

kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14 0524 of per e-mail griffie@coevorden.nl.

De Wmo-raad vergadert op

donderdag 15 november om

14.00 uur in het Hof van Coevorden,

Picardtzaal 3, Kasteel 1 in

Coevorden.

Agenda

• Evaluatie vergadering Koepel Wmoraden

8 nov.

• Evaluatie en bespreking werkplan 2012

• Indienen werkplan 2013

• Nieuwtjes van de projectgroepen: Vervoer,

Mantelzorg, Hulpmiddelen, Jeugd

• Korte terugblik met de buurgemeenten

in CoBoEm

• Voortgang verandering binnen de

Wmo-raad


Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Als u verhuist moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat wonen, u wordt dan ingeschreven

op het nieuwe adres. Als u geen wijziging doorgeeft kan er door de gemeente een onderzoek

ingesteld worden. Er wordt dan onder andere een aangetekende brief naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven, dan kan de gemeente u

uitschrijven uit de GBA. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze weg te wijzen op het feit dat u een wijziging moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om ingevolge artikel 83 Wet

GBA onderstaande personen uit te schrijven:

1. R.M. Beckker, geboren 10-07-1951, m.i.v. 24-10-2012;

2. J.R. van Corler, geboren 16-05-1952, m.i.v. 17-09-2012;

3. H.T. Poker, geboren 14-03-1964, m.i.v. 25-10-2012;

4. L.A. van der Meer, geboren 27-04-1985, m.i.v. 25-10-2012;

5. M. Schmitz, geboren 29-04-1965, m.i.v. 29-10-2012;

6. M. Exel, geboren 28-06-1958, m.i.v. 30-10-2012;

7. N. van der Weide, geboren 25-04-1984, m.i.v. 01-11-2012;

8. H. Kisanga, geboren 10-12-1970, m.i.v. 02-11-2012;

Donderdag 22 november inloopbijeenkomst

Praat mee over het wensbeeld!

Coevorden zet de komende jaren in op het behoud en het herstel van de historische

kenmerken van stad en het versterken van de beleving ervan. Coevorden kan

zich nog beter positioneren als aantrekkelijke stad waar veel te zien en te beleven

valt en waar het aangenaam winkelen en wonen is.

Dat is één van de speerpunten uit het wensbeeld 2012 ‘Welkom in Coevorden’, dat door het

college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit wensbeeld is geen vervanger

van het wensbeeld uit 2001, maar een vervolg. Het dient als kompas voor de stadsvernieuwing;

het geeft de richting aan waarin de stad zich in de komende jaren moet ontwikkelen.

Het nieuwe wensbeeld ligt tot en met 11 december 2012 ter inzage voor inspraak. Op

donderdag 22 november wordt van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden

in het Hof van Coevorden waar iedereen zich kan laten informeren over de inhoud van het

wensbeeld en daarop kan reageren.

Ook op de website van de gemeente www.coevorden.nl/wensbeeld is het complete

wensbeeld te vinden en kan iedereen via een formulier reageren.

Daarna wordt het wensbeeld ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De genoemde personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging door te geven.

Wanneer dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op de datum die staat vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksservice, telefoon: 14 0524.

Vraag van de week

Welkom in Coevorden

Hoe regelt de gemeente de

gladheidsbestrijding?

De gemeente Coevorden gaat ook deze winter weer haar uiterste best doen om

bij (verwachte) gladheid de wegen die bij ons in beheer zijn, begaanbaar te houden.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk preventief (voordat het glad wordt) te

strooien.

Hoofdroutes eerst

Het is ondoenlijk om alle wegen te strooien, daarom is er voor gekozen alleen de

belangrijkste (doorstroom)wegen te strooien, de zogeheten hoofdroutes. De wegen en

fietspaden die zijn opgenomen in de hoofdroutes kunt u vinden op onze website www.

coevorden.nl/strooiroutes.

Bij (langdurig) aanhoudende gladheid blijft de aandacht gericht op de hoofdroutes. Pas als

deze onder controle zijn kan het personeel en materieel worden ingezet op wegen met een

lagere prioriteit, waarbij de werkzaamheden altijd in dagdienst worden uitgevoerd.

Provincie Drenthe en Rijkswaterstaat verzorgen de gladheidbestrijding op de wegen die in

hun beheer zijn.

Water algemene begraafplaatsen in

winter afgesloten

Ieder jaar wordt de watervoorziening op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Coevorden

afgesloten. Dit gebeurt uit voorzorg om bevriezing van de waterleiding te voorkomen.

In de loop van deze week wordt de watervoorziening afgesloten. Zodra het weer het toelaat

wordt de watervoorziening op de algemene begraafplaatsen weer aangesloten. De verwachting is

dat dit in het vroege voorjaar zal zijn.

Hoe graag we het ook willen, de gemeente is niet in de gelegenheid om overal te strooien

of te schuiven. Naast de inzet vanuit de gemeente om wegen begaanbaar te houden, blijft

het een goed idee om uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Wanneer u uw eigen

tuinpad of stoep voor uw woning wilt vrijmaken van sneeuw en ijzel, moet u zelf strooizout

aanschaffen. Strooizout kunt u onder andere kopen bij doe-het-zelf-zaken, tuincentra en

agrowinkels.

Meer weten?

Wilt u over de gladheidbestrijding meer weten of heeft u opmerkingen of klachten, belt u

dan tijdens kantooruren met de afdeling Beheer & Realisatie, telefoon 14 0524. Of bezoek de

website van de gemeente Coevorden: www.coevorden.nl/strooiroutes.

More magazines by this user
Similar magazines