Emmerweg

coevorden.nl
  • No tags were found...

infopagina - Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden biedt inwoners gratis

budgetcursus ‘In Balans’ aan

Inwoners van de gemeente

Coevorden kunnen vanaf 31

mei 2010 gratis meedoen aan

de budgetcursus ‘In balans’ van

de gemeente Coevorden. Het

doel van de cursus is om de

deelnemers inzicht te geven

in de manier waarop ze hun

geld uitgeven. Ook krijgen zij

tips om hun financiële positie

te verbeteren, onder meer

door gebruik te maken van de

voorzieningen waar deelnemers

recht op hebben. Verder leren

de cursisten zelf een budgetplan

op te stellen. De budgetcursus

bestaat uit zes bijeenkomsten

van ongeveer twee uur. Na

afronding van de cursus bestaat

de mogelijkheid voor een

individueel nazorggesprek.

Het aantal mensen met problematische

schulden neemt de laatste jaren,

in Nederland en ook in Coevorden,

toe. Het voorkomen van problematische

schulden is erg belangrijk. Het is

immers (relatief) gemakkelijker kleine

schulden op te lossen dan problematische

schulden. De gemeente

Coevorden geeft daarom de inwoners

gratis de mogelijkheid om de

budgetcursus ‘In balans’ te volgen.

De oorzaken van het ontstaan van

de schulden zijn verschillend. De gemeente

Coevorden ziet steeds vaker

dat bij minima zogenaamde overlevingsschulden

ontstaan. Ook de

gevolgen van de economische recessie

worden langzaam zichtbaar. Door

de terugval in inkomsten moeten

mensen leren omgaan met een lager

inkomen en hun uitgavenpatroon

hier op aanpassen.

De budgetcursus is in 2006 ontwikkeld

door Schuldhulp Emmen.

Inmiddels is de cursus met succes

en tot grote tevredenheid van de

deelnemers daar meerdere keren

georganiseerd.

Aanmelden voor de budgetcursus

‘In Balans’

Het komende jaar starten budgetcursusssen

in mei en in november.

Afscheid wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden nodigt u uit voor de afscheidsreceptie

van de wethouders

Jetty Remmelts-van Royen

en

Geert Braam.

Hun beider vertrek willen wij niet ongemerkt voorbij

laten gaan en daarom bieden wij hen graag een receptie

aan om iedereen in de gelegenheid te stellen afscheid

van hen te nemen. De receptie wordt gehouden op

woensdag 28 april 2010 van 16.00 uur tot 18.00 uur in

restaurant ’t Oelnbret, Hoofdstraat 36 in Dalen. U bent

van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wij verzoeken u om uiterlijk 16.00 uur aanwezig te zijn.

Na een kort formeel gedeelte heeft u vanaf ongeveer

16.45 uur de gelegenheid om persoonlijk afscheid te

nemen.

Het gemeentebestuur van Coevorden,

B.J. Bouwmeester, burgemeester

M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Aanmelden en meer informatie opvragen

kan bij Heidi Assen van

Bureau Schuldhulp van de gemeente

Coevorden: h.assen@coevorden.nl of

via telefoon 14 0524.

De cursus wordt vanaf 31 mei elke

maandagmiddag van 14.30-16.00

uur gehouden. Bij voldoende animo

kan er een avondcursus worden

gestart van 19:00-20:30 uur. Beide

cursussen zijn aan de Markt 5 in

Coevorden.

Commissie voor de

Rechtsbescherming

De Commissie voor de

Rechtsbescherming houdt

op woensdag 28 april

aanstaande een hoorzitting.

De hoorzitting wordt

gehouden in de gemeentelijke

vergaderlocatie aan de Markt

5 te Coevorden en begint om

19.30 uur.

Voor meer informatie of voor

agendapunten kunt u contact

opnemen met de secretaris van

de Commissie voor de Rechtsbescherming,

mevrouw I. Timmer-

Stavast, telefoon 14 0524.

Maximumsnelheid

milieustraat Zweeloo

De knoppen zitten weer aan de

bomen, de tuinen komen in bloei,

voor veel mensen is dit de tijd van

het jaar om de tuin op orde te

brengen. Dit levert afval op dat kan

worden afgeleverd bij één van de

twee milieustraten in de gemeente;

in Coevorden en in Zweeloo. Bij de

milieustraat in Zweeloo (Kieveen 4)

geldt een maximumsnelheid van 30

km/u. De gemeente verzoekt iedereen

vriendelijk om zich aan deze

snelheid te houden.

Stremming Waterkampenweg

in Noord-Sleen

Het gedeelte Waterkampenweg

tussen de Boerhoornstraat en

de Kampakkers in Noord-Sleen

is tussen maandag 26 april en

vrijdag 21 mei 2010 gestremd

voor al het doorgaande verkeer.

Voor het project Buitengewoon

Platteland zijn vier

deelgebiedscommissies

ingesteld. De vergaderingen van

deze commissies zijn openbaar.

U bent van harte welkom

om bij deze bijeenkomsten

aanwezig te zijn. Kijk voor

meer informatie op www.

buitengewoonplatteland.nl.

Deelgebiedscommissie II vergadert

op woensdag 28 april om 20.00 uur

in Café Deen, Burg. De Kockstraat

34 in Oosterhesselen.

Het Waterschap Velt & Vecht voert

in die tijd werkzaamheden uit aan

het gemaal in Noord-Sleen. Een

omleiding wordt door middel van

borden aangegeven.

Vergadering deelgebiedscommissie

Agenda

• Nieuwe projecten:

- Digitale ontsluiting van het

deelgebied

- landschapsplan

• Stand van zaken diverse projecten:

- o.a.:

- digitalisering wandelroutes

- belevingsonderzoek

• Bespreking verkenningennota

structuurvisie

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Meppen

- Hoek Mepperdennenweg/

Mepperstraat (woning)

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden

maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 Wet

ruimtelijke ordening, bekend dat gedurende

een termijn van 6 weken ter inzage

ligt het ontwerpbestemmingsplan Meppen

- Hoek Mepperdennenweg/Mepperstraat

(woning).

Het plan

Het plan maakt het mogelijk om op het

perceel kadastraal bekend gemeente

Zweeloo, sectie K, nummer 3475 te Meppen

(plaatselijk bekend hoek Mepperdennenweg/Mepperstraat)

een woning te

realiseren.

Wanneer en waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan

inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de

hierbij behorende stukken, kan worden

ingezien van donderdag 22 april 2010

tot en met woensdag 2 juni 2010, op

werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en op

donderdag tevens van 16.00 tot 18.00

uur, bij de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak met de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen (tel.

14-0524) is inzage in de stukken buiten

openingstijden mogelijk. Desgewenst kan

op de afdeling een mondelinge toelichting

op de stukken worden verkregen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan

digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.

nl en op de gemeentelijke website

www.coevorden.nl/terinzage .

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging

zijn/haar zienswijzen mondeling

en/of schriftelijk bij de gemeenteraad

indienen. Schriftelijke reacties kunnen

verzonden worden aan de gemeenteraad

van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te

Coevorden. Voor mondelinge reacties kan

contact opgenomen worden met de afdeling

Publieksservice, team vergunningen

(mevrouw H. de Wit, tel. 14 0524) voor

het maken van een afspraak.

Huisnummering

Wijziging huisnummeraanduidingen

De teamleider Burgerzaken en Belastingen

maakt bekend dat ten gevolge van de

invoering van de Wet Basisregistraties

Adressen en Gebouwen (BAG) enkele

huisnummeraanduidingen in de Gemeentelijke

Basisadministratie persoonsgegevens

(GBA) zijn gewijzigd. De wijziging

van de huisnummeraanduidingen was

nodig om tot de vereiste eenduidige

registratie van adressen te komen. De Wet

BAG staat geen streepjes toe. De huisnummeraanduidingen

waarin dit streepje

nog voorkwam, zijn als volgt gewijzigd.

Bijvoorbeeld: 2 -1 is nu 2 01, 2 -12

is nu 2 12. Meer informatie over de voorwaarden

van de Wet BAG zijn te vinden

op de website www.bag.vrom.nl.

Kapvergunningen

Verleend

Aalden

- J. Timmer Boomverzorging voor het

kappen van 3 lariksen op het perceel

Aelderstraat 17

Coevorden

- J.H. Blaauwgeers voor het kappen van

1 esdoorn op het perceel Commissaris

Cramerlaan 7

- J.A.J. Goffin voor het kappen van 1

conifeer en 10 dennen op het perceel

Churchilllaan 8

Dalen

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 2 eiken, één aan de Kymmelskampen

t.o. nr. 17 en één op de hoek

Luunkamp-Oude Dalerveensestraat

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 amerikaanse eik aan de Emmerweg

nabij nr. 11 en 1 eik aan de

Veenschapsweg nabij de nrs. 50-52

- G.J. Lennips voor het kappen van 2

elzen op het perceel De Mars 10

Schoonoord

- A. Kars voor het kappen van 1 eik op

het perceel Tramstraat 58

Zweeloo

- J. Timmer Boomverzorging voor het

kappen van 4 eiken op het perceel

Hoofdstraat 16

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking schriftelijk en

gemotiveerd bezwaar indienen bij het

college van burgemeester en wethouders,

Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Een

bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. Degene die een bezwaarschrift

heeft ingediend kan, om te voorkomen

dat door de uitvoering van het besluit

onomkeerbare gevolgen ontstaan, een

verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank, Postbus 30009,

9400 RA Assen.

Aangevraagd

Aalden

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik aan de Gelpenberg, vanaf

golfbaan 23 e boom links richting

Aalden

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik aan de Gebbeveen, vanaf

ingang golfbaan 23 e boom richting de

Gelpenberg

Achterste Erm

- H. Weinans Hanenberg voor het

kappen van 1 linde op het perceel

Achterste Erm 16a

Coevorden

- P.B. Veenstra voor het kappen van 2

kersenbomen op het perceel

Schutselaan 33

- M.M. Helmich-de Baar voor het kappen

van 5 coniferen op het perceel

Churchilllaan 83

- B.S.V. Poppenhare voor het kappen

van 1 els op het perceel Jan van Eyckstraat

9

- Hoveniersbedrijf F. Curatio voor het

kappen van 2 pinussen op het perceel

Comm. Cramerlaan 1

- J.H.A. Meijering voor het kappen van

1 berk die deel uit maakt van een rij

bomen ter plaatse van het perceel

Klooster 12 (nieuwe woning)

Dalen

- Gemeente Coevorden voor eht kappen

van 1 berk nabij Noordwijk 2

De Kiel

- Joop Timmer Boomverzorging voor het

kappen van 15 à 20 sparren/coniferen

op het perceel Rolderstraat 44

Gees

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 prunus aan de Schaapsveensweg

de 2 e boom links vanaf de Oude Steeg

Geesbrug

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik aan de Twaalfellenweg,

vanaf driesprong 23 e boom links

richting Nieuw Balinge

Oosterhesselen

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 berk voor het perceel Kloppertsweg

3

Schoonoord

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik voor het perceel Brugstraat 6

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik voor de percelen Kerklaan 22

en 23

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik voor Kerklaan 30

Zwinderen

- H. Beyerbacht voor het kappen van 1

zwarte es op de scheiding van perceel

Verlengde Hoogeveense Vaart nr. 96

en 98

Belanghebbenden kunnen een zienswijze

of een verzoek om informatie, naar aanleiding

van de voorgenomen kap, mondeling

of schriftelijk richten aan de afdeling

Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Kennisgevingen

Kennisgeving overeenkomst tot het

verhalen van kosten (grondexploitatie

en planschade)

Overeenkomstig artikel 6.24, derde lid

van de Wet ruimtelijke ordening maken

burgemeester en wetouders bekend dat

zij een overeenkomst in de zin van artikel

6.24 van de Wet ruimtelijke ordening hebben

gesloten.

Deze overeenkomst heeft betrekking op

het perceel kadastraal bekend gemeente

Zweeloo, sectie K, nummer 3475 te Meppen

(plaatselijk bekend hoek Mepperdennenweg/Mepperstraat).

Een gedeelte van

dit perceel maakt onderdeel uit van het

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan

“Meppen – Hoek Mepperdennenweg/

Mepperstraat (woning)”.

Vergunningen Afdeling Publieksservice

team Vergunningen

Overzicht ingekomen aanvragen

Bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Coevorden

maken bekend dat in week 14 en 15

van 2010 verzoeken om een bouwvergunning

als bedoeld in artikel 40, lid 1 van

de Woningwet zijn ontvangen voor de

volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een lichte

bouwvergunning:

Coevorden – Lijsterbes 7: het aanbouwen

van een bijkeuken;

Dalen – Burg. ten Holteweg 20: het vergroten

van de woning met een aanbouw;

Dalen – Vossebelt 45: het gedeeltelijk

uitbreiden van een woning;

Meppen – Driftweg 1A: het geheel plaatsen

van een pergola.

Ingekomen aanvragen om een reguliere

bouwvergunning:

Coevorden – Disc 5: het gedeeltelijk

vernieuwen van gevelbekleding;

Coevorden – Europark Allee 1: het geheel

oprichten van een bedrijfsgebouw met

kantoren;

Coevorden – Friesestraat 42: het gedeeltelijk

veranderen van de bovenverdieping;

Dalen – Achterbente 6: het geheel plaatsen

van een loods voor agrarisch gebruik;

Dalerpeel-Holsloot: het gedeeltelijk veranderen

van een hoogspanningsmast;

Dalerpeel-Holsloot: het gedeeltelijk veranderen

van 3 hoogspanningsjukken;

Dalerpeel-Holsloot: het plaatsen van

tijdelijke veiligheidsvoorzieningen;

Sleen – Oldengaerde 23: het geheel plaatsen

van een overkapping/werkruimte;

Zwinderen – Toldijk 5 + 7: het samenvoegen

van twee woningen tot één woning.

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning:

Dalen – Achterbente 6: het geheel slopen

van een kapschuur;

Diphoorn – Diphoorn 26: het gedeeltelijk

slopen van een stal;

Erm – Esweg 8: het geheel slopen van een

schuur;

Geesbrug – Lantschapsweg 5: het geheel

slopen van een rundveestal;

’t Haantje – Kanaaldijk Zuidzijde: het

slopen van het controlegebouw en technische

installaties.

Voor inlichtingen omtrent de bouwplannen

kunt u contact opnemen met de afdeling

Publieksservice Team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Informatie

infopagina

Openingstijden

Loketten Coevorden:

Belastingen, Burgerzaken, Werk,

Inkomen en Zorg (WIZ) en

Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 12.00 uur.

Extra openingstijden:

Burgerzaken, MO

Woensdag 12.00 tot 16.00 uur

Belastingen, Burgerzaken, MO

Donderdag 16.00 tot 19.30 uur

Loket Dalen: Vergunningen

Maandag t/m vrijdag

08.30 tot 12.00 uur

Donderdag 16.00 tot 18.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van de

gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie

kunt u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524-598500

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 0524-512293 (Boom Uitgevers)


Overzicht verleende vergunningen

Lichte Bouwvergunningen:

Bekendmaking

Besluit: Vergunning verleend voor:

12-04-2010 Dalen – De Brinken 12:

het geheel plaatsen van

een berging;

13-04-2010 Coevorden – Rijnsestraat

2: het gedeeltelijk veranderen

van de buitengevel;

15-04-2010 Coevorden – Lijsterbes 7:

het aanbouwen van een

bijkeuken;

15-04-2010 Dalen – Burg. ten Holteweg

20: het vergroten

van de woning met een

aanbouw;

15-04-2010 Meppen – Driftweg 1A:

het geheel plaatsen van

een pergola;

Reguliere Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

13-04-2010 Coevorden – De Hulteweg

3A: het uitbreiden van een

kantoorpand;

13-04-2010 Coevorden – Willem

Mantelstraat 34 (kavel

232): het geheel oprichten

van de helft van een tweeonder-een-kapwoning;

14-04-2010 Coevorden – Krimweg

52: het oprichten van een

opslag voor kledingmaterialen

en verhuur t.b.v.

buurtvereniging;

14-04-2010 Coevorden – Moesdistel

11: het vergroten van de

berging en verhogen van

de garage;

14-04-2010 Coevorden – Printer 20A:

het gedeeltelijk veranderen

van een bedrijfsruimte;

14-04-2010 Holsloot – Schoolstraat

6: het vergroten van een

ligboxenstal;

15-04-2010 Dalen – De Loo 2: het

bouwen van een garage/

berging;

Reguliere Bouwvergunningen verleend

met toepassing van artikel

19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening, zonder dat tegen

het ontwerpbesluit zienswijzen

naar voren zijn gebracht:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

15-04-2010 Noord-Sleen – Dorpsstraat

14a: het geheel plaatsen

van een woning;

Sloopvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

12-04-2010 Coevorden – Tuinstraat 1:

het slopen van de gevelbekleding;

14-04-2010 Dalen – Kymmelskampen

13: het geheel slopen van

een woning;

15-04-2010 Coevorden – Rembrandtlaan

16: het gedeeltelijk

slopen van een plafond

met asbesthoudend plaatmateriaal;

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht op de afdeling

Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 te Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Verkeer

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden

maakt bekend dat zij hebben besloten:

1. tot het instellen van een snelheidsregime

van 60 km/u op de Reindersdijk

en omgeving te Dalen door

plaatsing van de verkeersborden

A1 “60 km”zonaal en A2 “60 km”

zonaal als bedoeld in bijlage I van

het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens op de Achterloo nabij

de kruising met de Hulsvoorderdijk,

de Reindersdijk nabij de kruising met

de Stroetendijk en de Drift, de Reindersdijk

ter hoogte van de Dwarsdijk,

De Veldkampen ter hoogte van de

bebouwde kom van Dalen en de

kruising met de Reindersdijk en de

Oude Coevorderweg ter hoogte van

de bebouwde kom van Dalen;

2. tot het instellen van voorrangskruisingen

op de kruising Achterloo-

Oude Coevorderweg- Huidmaten te

Dalen en ter hoogte van de ingang

en uitgang van Plopsa Indoor Coevorden

en Center Parcs de Huttenheugte

aan de Reindersdijk te Dalen,

door plaatsing van de verkeersborden

B3, B4, B5 en B6 als bedoeld

in bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens en

het aanbrengen van haaietanden;

3. tot het instellen van een parkeerverbod

door plaatsing van de borden

E1 als bedoeld in bijlage I van

het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens, langs beide zijden

van de Reindersdijk te Dalen vanaf

de kruising met de Achterloo tot de

kruising Stroetendijk;

4. tot het instellen van een parkeerverbod

langs beide zijden van de Reindersdijk

te Dalen voor wat betreft de

toegangsweg naar het parkeerterrein

van Plopsa Indoor Coevorden en

Center Parcs de Huttenheugte door

plaatsing van de borden E1 van bijlage

I van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens;

5. het pad langs de Reindersdijk te

Dalen vanaf de kruising Achterloo

tot aan de kruising Stroetendijk aan

te wijzen als verplicht fietspad door

plaatsing van de borden G11 van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens.

Het besluit en de hierop betrekking hebbende

stukken liggen met ingang van

donderdag 22 april 2010 t/m woensdag

2 juni 2010 elke werkdag van 8.30 uur

tot 12.00 uur en op donderdagmiddag

van 16.00 tot 18.00 uur bij de afdeling

Publieksservice, Hoofdstraat 2 in Dalen

voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden

kunnen gedurende bovengenoemde

termijn een bezwaarschrift

indienen bij Burgemeester en wethouders

van Coevorden, Postbus 2, 7740

AA Coevorden. De bezwaren moeten

zijn gemotiveerd en belangen betreffen

die door de verkeerswetgeving worden

beschermd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

– afsluiting van wegen

Wielervereniging “De Peddelaars” te

Hoogeveen organiseert op zaterdag 24

april 2010 een wielerronde. In verband

hiermede heeft het college van burgemeester

en wethouders besloten om de

Boerdijk en de Veldweg te Nieuwlande

tijdelijk voor het verkeer af te sluiten.

Wet ruimtelijke ordening

Ontheffingen als bedoeld in artikel

3.23 van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

een aanvraag om ontheffing

als bedoeld artikel 3.23 van de Wet

ruimtelijke ordening ter inzage ligt voor:

Schoonoord – Tramstraat 31: het geheel

vernieuwen van een schuur.

Overeenkomstig het bepaalde in

afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit en

de andere ter zake zijnde stukken met

ingang van donderdag 22 april 2010

tot en met woensdag 2 juni 2010, elke

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur

ter inzage bij de afdeling Publieksservice,

Team Vergunningen, Hoofdstraat

2 in Dalen. Na telefonische afspraak is

inzage in de stukken buiten openingstijden

mogelijk. Desgewenst kan op de

afdeling een mondelinge toelichting op

de stukken worden verkregen.

Gedurende genoemde termijn van 6 weken

kunnen belanghebbenden tegen het

voornemen ontheffing en bouwvergunning

te verlenen schriftelijk of mondeling

hun zienswijze naar voren brengen

bij het college van burgemeester en

wethouders van Coevorden, Postbus

2, 7740 AA Coevorden. Alleen als u nu

uw zienswijze naar voren brengt kunt

u, mits u tevens belanghebbende bent,

in een later stadium in beroep gaan. De

ingekomen zienswijzen worden mede ter

inzage gelegd.

Welstandscommissie

Vergadering Welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in de oneven

week

Tijd en Plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 27 april 2010

Tijd en Plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen

Hoofdstraat 2 te Dalen

De agenda’s van de diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter

inzage op het gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met de ambtelijk secretaris, de heer

A.J. Leewering, telefoon 14 0524.

Epaper:(www.coevorden.nl)

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines