infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina week 15 - Gemeente Coevorden

Verkeersexamens scholieren

Bijna 200.000 kinderen van het

basisonderwijs in Nederland

doen op donderdag 15 april

mee aan het schriftelijk

verkeersexamen. In de gemeente

Coevorden doen leerlingen uit

groep 7 en 8 van de basisscholen

mee aan het examen.

Voor kinderen is verkeerskennis en

-ervaring van levensbelang.

Het verkeersexamen van Veilig

Verkeer Nederland levert hierbij een

helpende hand.

Acht scholen uit de gemeente Coevorden

doen op 22 april praktisch

verkeersexamen in Coevorden. Op 8

juni doen nog eens zes scholen uit de

gemeente examen in Schoonoord. In

totaal leggen 400 kinderen examen

af. De geleerde verkeersregels zullen

dan in de praktijk worden gebracht.

Ervaring

Bij het theorie-examen maken de

meeste kinderen meestal fouten in

vragen over voorrangregels. Bij het

praktijkexamen worden de meeste

fouten gemaakt door het niet uitsteken

van een hand en het niet goed

achterom kijken bij het afslaan.

Tijdens de Politieke Markt

Coevorden van 8 april j.l. heeft

de gemeenteraad de volgende

raadsleden benoemd in diverse

(advies)organen van de raad:

Rekenkamercommissie:

de heer F. Sieders (VVD) en de heer

G.A. Zoons (PvdA),

Ervaring in het verkeer krijgt het kind

door veel te oefenen op de fiets.

Ouders kunnen met de kinderen

oefenen en zien of het geleerde in de

praktijk ook goed wordt uitgevoerd.

Seniorenraad geïnstalleerd

Tijdens een vergadering van

de Seniorenraad op donderdag

8 april 2010 is een nieuwe

Seniorenraad geïnstalleerd.

Leden van de Seniorenraad

treden af op dezelfde dag

als waarop de leden van de

gemeenteraad aftreden. Zij

kunnen terstond herbenoemd

worden. De Seniorenraad

bestaat in totaal uit negen

leden, zes leden op aanwijzing

van de ouderenbonden die in

de gemeente actief zijn en drie

leden op persoonlijke titel,

die door het college worden

aangewezen.

Tijdens de vergadering werd afscheid

genomen van de heer C. Huizing,

mevrouw S. Jonkers-Timmer,

mevrouw G. Streutker-Hutten, de

Besluiten Politieke Markt Coevorden 8 april 2010

Auditcommittee (vaste leden):

de heer A.H. Merts (D66), de heer

J.M. van der Ploeg (PAC) en de heer

G. Zuur (CDA),

Auditcommittee (plaatsvervangende

leden):

de heer R. Albring (PvdA) en de heer

J. Dijkstra (VVD),

Eerste plaatsvervangend voorzitter

gemeenteraad: mevr. H. Lugies

(VVD),

heer H. de Vries en mevrouw A.

Zondag-Tiems. Er zijn vier personen

nieuw benoemd: de heer L. Bos, de

heer C.J. Kromhout, mevrouw G.

Soer en de heer J.W.N. Tuyn. De heer

H.J. van den Heuvel is aangetrokken

als aspirant lid. Er zijn vier personen

herbenoemd: de heer A. Beekman,

mevrouw M. Hartong-Keuter, de

heer P.W. Moons, en de heer

H.G. Turien.

Tijdens het afscheid kregen alle aanwezigen

uit handen van wethouder

Truus Pot-Eland het boek “Picardtclub

Prenten 1973-2004” uitgereikt.

De Seniorenraad Coevorden is een

adviesorgaan van het college van

burgemeester en wethouders van

de gemeente Coevorden en geeft

gevraagd en ongevraagd advies over

het ouderenbeleid.

Op de website: www.veiligverkeernederland.nl is extra oefenstof

voor het verkeersexamen beschikbaar.

Tweede plaatsvervangend voorzitter

gemeenteraad:

de heer B.W. Ensink (PAC),

Voorzitter kamer 1 PMC:

de heer J. Huizing (CDA),

Plaatsvervangend voorzitter kamer

1 PMC:

de heer W.J. Slomp (PvdA)

Voorzitter kamer 2 PMC:

de heer B.W. Ensink (PAC)

Plaatsvervangend voorzitter kamer 2

PMC: mevr. H. Lugies (VVD)

U vindt de PMC-agenda en de bijbehorende

voorstellen op de website

www.raadcoevorden.nl.

Voor meer informatie kunt u ook

contact opnemen met de griffier,

Bert Kunnen, telefoonnummer 14

0524 of per e-mail:

griffier@coevorden.nl.

De huidige Seniorenraad met wethouder T. Pot-Eland. Bovenste rij v.l.n.r.:

de heer H.G. Turien, mevrouw M. Hartong-Keuter, de heer A. Beekman, wethouder

T. Pot-Eland, mevrouw G. Soer, de heer L. Bos. Onderste rij v.l.n.r.:

de heer C.J. Kromhout, de heer P.W. Moons en de heer J.W.N. Tuyn.

(foto: H. de Vries)

Uitnodiging bevolkingsonderzoek

baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt voor bij vrouwen van alle leeftijden,

maar het meest bij vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar.

Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich doorgaans langzaam. Door het

bevolkingsonderzoek is het mogelijk om vroegtijdig afwijkingen op te

sporen, ook als u geen klachten heeft. Deelname aan dit onderzoek is

gratis (via de huisarts) en vrijwillig. In 2010 worden de volgende vrouwen

opgeroepen:

Oproepmaand

Geboortejaar

maart/april 1960

mei/juni 1965

augustus 1975

september/oktober 1970

november 1950

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de screeningsorganisatie:

Bevolkingsonderzoek Noord, telefoon: 0900-20 30 100,

e-mail: info@bevolkingsonderzoeknoord.nl.

Als u geen uitnodiging ontvangt, neem dan contact op met de

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Noord Nederland, telefoon: (050) 521 59 00.

Vergadering

deelgebiedscommissies

Voor het project Buitengewoon

Platteland zijn vier

deelgebiedscommissies ingesteld.

De vergaderingen van deze

commissies zijn openbaar. U bent

van harte welkom om bij deze

bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Kijk voor meer informatie op

www.buitengewoonplatteland.nl.

Deelgebiedscommissie III vergadert

op donderdag 15 april 2010 om

20.00 uur in De Tiphof, Lindenlaan

2 in Geesbrug.

Agenda

• Taakverdeling 2010

• Stand van zaken/

taakverdeling projecten

- vissteiger Dalerpeel

- kanosteigers/hellingen

Bijeenkomst sportverenigingen

Met ingang van 1

maart 2010 zijn vijf

combinatiefunctionarissen

sport & bewegen werkzaam

in de gemeente Coevorden.

Drie daarvan werken in de

stad Coevorden, te weten in

Binnenvree, in Poppenhare-

Lootuinen en een functionaris

die vanuit het gemeentehuis

werkt.

Op dinsdag 20 april a.s. organiseren

zij een bijeenkomst voor sportverenigingen

in de stad Coevorden.

Tijdens deze bijeenkomst willen de

functionarissen de sportverenigingen

informeren over wie zij zijn en

- informatieborden

- ontbrekende schakel

oostopgaande

- luchtfoto’s

- witte vlekken

- steiger Geesbrug

• Communicatie / PR

• Informatieavond

Structuurvisie

• Procedure voorzitterschap

Deelgebiedscommissie IV vergadert

op woensdag 21 april 2010 om

20.00 uur in Dorpshuis ‘De Kom’,

Middendorpweg 25 in Wachtum.

Agenda

• Ingekomen stukken

- verkenningen nota

structuurvisie

• Actiepuntenlijst

wat zij voor de verenigingen kunnen

betekenen. Er is voldoende gelegenheid

om vragen aan de combinatiefunctionarissen

te stellen.

De bijeenkomst start om 19.30 uur

in de gemeentelijke lokatie aan de

Markt 5.

Sportverenigingen hebben hiervoor

een uitnodiging ontvangen. Mocht

u bestuurslid zijn van een sportvereniging

en heeft u deze uitnodiging

niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met de coördinator

sport&bewegen Inge Rundervoort,

telefoon 14 0524 (maandag,

woensdag, vrijdag) of per e-mail

i.rundervoort@coevorden.nl.

Bekendmaking

Wijziging gemeenschappelijke

regeling EMCO-groep

De gemeenteraden van Borger-Odoorn,

Coevorden en Emmen hebben besloten

de gemeenschappelijke regeling EMCOgroep

te wijzigen. De voornaamste aanpassing

betreft de bestuursamenstelling.

Vanaf 1 mei 2010 zullen geen raadsleden

meer zitting hebben in het algemeen

bestuur van de EMCO-groep. Het nieuwe

algemeen bestuur bestaat uit leden van de

colleges van burgemeester en wethouders

van de drie gemeenten. De gemeente

Emmen gaat twee bestuursleden leveren,

de gemeente Borger-Odoorn één en de

gemeente Coevorden ook één. De inhoud

van het besluit van de raad van Emmen

is te vinden op de site van de raad onder

nummer RA09.0134 uit de vergadering

van 28 januari 2010, onder agendapunt

13.

Kapvergunningen

Verleend

Coevorden

- Koenen Bouw- en Aannemingsmaatschappij

B.V. voor het kappen van 1

wilg op het perceel Gramsbergerstraat

75/77

Dalerpeel

- J.H. van de Poll voor het kappen van

2 populieren op het perceel Berkmeerweg

34

Erm

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik op het perceel Oostereind 2

Geesbrug

- H.K. Evers voor het kappen van 4

sparren en 2 acacia’s op het perceel

Luchiesweg 6

Noord-Sleen

- S. van der Laan voor het kappen van

2 berken en 1 ceder op het perceel

Boerhoornstraat 12

Schoonoord

- Gemeente Coevorden het kappen

van 3 sparren en 3 coniferen op de

begraafplaats

- D. Alting voor het kappen van 1 kastanje

op het perceel Ellertstraat 48

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking schriftelijk en

gemotiveerd bezwaar indienen bij het

college van burgemeester en wethouders,

Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Een

bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. Degene die een bezwaarschrift

heeft ingediend kan, om te voorkomen

dat door de uitvoering van het besluit

onomkeerbare gevolgen ontstaan, een

verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank, Postbus 30009,

9400 RA Assen.

Aangevraagd

Aalden

- A. Kregel-Westerhof voor het kappen

van 2 eiken op het perceel

Gelpenberg 9a

Coevorden

- Dagcentrum Promens Care voor het

kappen van 1 berk op het perceel

Elemastraat 1

Oosterhesselen

- H. Dekker voor het kappen van 9

populieren en 2 berken op het perceel

Pandijk 8

Belanghebbenden kunnen een zienswijze

of een verzoek om informatie, naar aanleiding

van de voorgenomen kap, mondeling

of schriftelijk richten aan de afdeling

Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Vergunningen Afdeling

Publieksservice team

Vergunningen

Overzicht ingekomen aanvragen

Bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Coevorden

maken bekend dat in week 13 en 14

van 2010 verzoeken om een bouwvergunning

als bedoeld in artikel 40, lid 1 van

de Woningwet zijn ontvangen voor de

volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een lichte

bouwvergunning:

Coevorden – Drostenstraat 3: het bouwen

van een slaapruimte;

Coevorden – H. Roland Holstlaan 41: het

plaatsen van een carport;

Coevorden – Krimweg 64a: het verbouwen

van een garage en het plaatsen van

een carport;

Coevorden – Rembrandtlaan 16: het gedeeltelijk

veranderen van de winkelruimte,

voor- en achtergevel;

Coevorden – Thorbeckestraat 2: het

bouwen van een garage;

Coevorden – Van Houtenstraat 10: het

plaatsen van een garage/berging;

Coevorden – Van Twickelolaan 82: het

vergroten van de keuken;

Dalen – De Brinken 12: het geheel plaatsen

van een berging;

Erm – De Hoek 10: het gedeeltelijk vergroten

van de woning;

Oosterhesselen – Beatrixlaan 8: het geheel

oprichten van een garage met afdak.

Ingekomen aanvragen om een reguliere

bouwvergunning:

Coevorden – Akkerwinde 4: het aanbrengen

van een vrijdragende vloer in de

garage;

Coevorden – Katshaarweg (NAM-locatie

Simwell): het plaatsen van een v.m.

elektriciteitsgebouwtje;

Coevorden – Moesdistel 13 en 15: het

gedeeltelijk vergroten van 2 woningen;

Coevorden – Nieuwe Dijk 23: het vergroten

van een ligboxenstal;

Coevorden – Scholekster 2: het bouwen

van een bedrijfsgebouw;

Coevorden – Scholekster 4: het bouwen

van een bedrijfspand;

Dalen – Meester Cassastraat 15: het

vergroten van de woning;

Dalerpeel – Pr. Hendrikstraat 60: het

bouwen van een garage;

Dalerpeel-Holsloot: het gedeeltelijk veranderen

van 2 hoogspanningsmasten;

De Kiel – Kwekebosweg 1: het plaatsen

van een enkelzijdige lichtbak;

Erm – De Hoek 33: het plaatsen van een

tijdelijke woonunit;

Wezup – Wezuperstraat 15: het aanbrengen

van neonreclame;

Zweeloo – Klooster ongenummerd (locatie

v.m. busstation): het plaatsen van het

beeld “Demeter”.

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning:

Coevorden – achter Nieuwe Krim 17: het

gedeeltelijk slopen van een gasbehandelingsinstallatie

en het geheel slopen van

het fakkelterrein;

Coevorden – Van Houtenstraat 10: het

slopen van de bestaande garage;

Dalerveen – Stroetendijk 3: het gedeeltelijk

slopen van het plafond van de schuur.

Voor inlichtingen omtrent de bouwplannen

kunt u contact opnemen met de afdeling

Publieksservice team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Overzicht verleende vergunningen

Lichte Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

31-03-2010 Coevorden – Van Heutszsingel

18/20: het plaatsen

van 2 dakkapellen;

31-03-2010 Dalerpeel – Vlonder 14: het

bouwen van een schuur met

overkapping en schuttingen;

01-04-2010 Dalen – Achterkamp 12: het

gedeeltelijk veranderen van

een gevel.

06-04-2010 Coevorden – Van Houtenstraat

10: het plaatsen van

een garage/berging;

08-04-2010 Coevorden – Dr. Picardtlaan

1: het gedeeltelijk vergroten

van een woning;

08-04-2010 Coevorden – Looweg 40:

het gedeeltelijk vergroten

van een woning;

09-04-2010 Coevorden – Looweg 12: het

wijzigen van de achtergevel.

Lichte Bouwvergunningen verleend met

toepassing van artikel 50, lid 3 van de

Woningwet (opheffing aanhoudingsplicht):

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

09-04-2010 De Kiel – Eserstraat 24: het

bouwen van een serre.

Reguliere Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

08-04-2010 Coevorden – Carry Pothuislaan

2: het vervangen

van een schuur door een

aanbouw aan de woning;

09-04-2010 Coevorden – Willem Mantelstraat

45 (kavel 221): het

bouwen van een woning

met garage.

Reguliere Bouwvergunningen verleend

met toepassing van artikel 3.6, eerste

lid, onderdeel c van de Wet ruimtelijke

ordening (ontheffing):

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

30-03-2010 Coevorden – Alte Picardiëkanaal

24: het

geheel oprichten van een

mestvergister – bioinstallatie

(de ontheffing is bedoeld

voor het overschrijden van

de toegestane breedte van

de bebouwing van 100

meter langs de weg met 1,5

meter);

08-04-2010 Zwinderen – Verl. Hoogeveense

Vaart 45a: het

gedeeltelijk vernieuwen van

een woonboerderij.

Sloopvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

06-04-2010 Coevorden – Van Houtenstraat

10: het slopen van de

bestaande garage;

08-04-2010 Holsloot – Veldweg 12:

het geheel slopen van een

woning;

12-04-2010 Coevorden – Padhuis Europaweg

48: het slopen van

een aantal binnenmuren.

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking schriftelijk en

gemotiveerd bezwaar indienen bij het

college van burgemeester en wethouders,

Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Een bezwaarschrift

heeft geen schorsende werking.

Degene die een bezwaarschrift heeft

ingediend kan, om te voorkomen dat door

de uitvoering van het besluit onomkeerbare

gevolgen ontstaan, een verzoek tot

het treffen van een voorlopige voorziening

indienen bij de Voorzieningenrechter van

de Sector bestuursrecht van de Rechtbank

Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat u

bezwaar maakt, informatie te vragen op

het gemeentehuis. Daar kan men u precies

vertellen hoe het betreffende besluit tot

stand is gekomen. U kunt daarvoor terecht

op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Daar kunt u tevens informatie krijgen

over het indienen van een bezwaarschrift

en een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening.

Informatie

infopagina

Openingstijden

Loketten Coevorden:

Belastingen, Burgerzaken, Werk,

Inkomen en Zorg (WIZ) en

Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 12.00 uur.

Extra openingstijden:

Burgerzaken, MO

Woensdag 12.00 tot 16.00 uur

Belastingen, Burgerzaken, MO

Donderdag 16.00 tot 19.30 uur

Loket Dalen: Vergunningen

Maandag t/m vrijdag

08.30 tot 12.00 uur

Donderdag 16.00 tot 18.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van de

gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie

kunt u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524-598500

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 0524-512293 (Boom Uitgevers)


Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van

Coevorden maken op grond van het

bepaalde in artikel 3.12 van de Algemene

wet bestuursrecht bekend dat bij

hen een aanvraag voor een vergunning

ingevolge de Wet milieubeheer is

ingekomen van:

- Grondbereik te Lochem voor het tot

uiterlijk 8 september 2013 in werking

hebben van een baggerdepot op een

perceel aan de Gebbeveenweg te

Aalden, kadastraal bekend Zweeloo

sectie R, nr. 426,

en dat zij voornemens zijn de vergunning

te verlenen onder het stellen

van voorschriften om het milieu te

beschermen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en

de andere ter zake zijnde stukken liggen

ter inzage van donderdag 15 april 2010

tot en met woensdag 26 mei 2010, elke

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

U kunt hier ook terecht voor een

mondelinge toelichting op de stukken.

Tegen vergoeding van de kosten kan

een afschrift van de ter inzage gelegde

stukken worden verkregen.

Een ieder kan tot en met 26 mei 2010

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze

tegen het ontwerp naar voren brengen.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren

brengt kunt u, mits u tevens belanghebbende

bent, in een later stadium in

beroep gaan. De naar voren gebrachte

zienswijzen worden mede ter inzage

gelegd.

Degene die schriftelijk een zienswijze

naar voren brengt, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te

maken. Het daartoe strekkend verzoek

moet gelijktijdig met de zienswijze worden

ingediend.

Degene die mondeling een zienswijze

naar voren wil brengen, dient dit een

week voor afloop van bovenstaande

termijn kenbaar te maken. Vervolgens

wordt dan een gedachtenwisseling

gehouden tussen de aanvrager, de gemeente

en de overige aanwezigen.

Wet ruimtelijke ordening

Ontheffing als bedoeld in artikel

3.6, eerste lid onder c van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

zij voornemens zijn om met toepassing

van artikel 3.6, eerste lid onder c van de

Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse

ontheffing) bouwvergunning te verlenen

voor:

Sleen – Seendstraat 3: het uitbreiden

van een woning.

Overeenkomstig het bepaalde in

artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke

ordening kunnen belanghebbenden met

ingang van 15 april 2010 tot en met 28

april 2010 tegen het voornemen ontheffing

en bouwvergunning te verlenen

schriftelijk of mondeling hun zienswijze

naar voren brengen bij het college van

burgemeester en wethouders van Coevorden,

Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Ontheffingen als bedoeld in artikel

3.22 en 3.23 van de Wro

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Coevorden maken bekend dat

een aanvraag om ontheffing

als bedoeld:

1. artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke

ordening ter inzage ligt voor:

Coevorden – Nieuwe Dijk 2: het

plaatsen van een tijdelijke woonruimte

(unit) voor de periode van 1,5

jaar;

2. artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke

ordening ter inzage ligt voor:

Oosterhesselen – Rijksweg A37: het

geheel plaatsen van een mast t.b.v.

mobiele telecommunicatie.

Overeenkomstig het bepaalde in

afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit en

de andere ter zake zijnde stukken met

ingang van 15 april 2010 tot en met

26 mei 2010, elke werkdag van 08.30

tot 12.00 uur en op donderdagmiddag

van 16.00 tot 18.00 uur ter inzage

op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten openingstijden mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een

mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Gedurende genoemde termijn van 6 weken

kunnen belanghebbenden tegen het

voornemen ontheffing en bouwvergunning

te verlenen schriftelijk of mondeling

hun zienswijze naar voren brengen

bij het college van burgemeester en

wethouders van Coevorden, Postbus

2, 7740 AA Coevorden. Alleen als u nu

uw zienswijze naar voren brengt kunt

u, mits u tevens belanghebbende bent,

in een later stadium in beroep gaan. De

ingekomen zienswijzen worden mede ter

inzage gelegd.

Welstandscommissie

Vergadering Welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in de oneven

week

Tijd en plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 20 april 2010

Tijd en plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen

Hoofdstraat 2 te Dalen

De agenda’s van de diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter

inzage op het gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met de ambtelijk secretaris, de heer

A.J. Leewering, telefoon 14 0524.

Epaper:(www.coevorden.nl)

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines