Rijksmonumenten

coevorden.nl
  • No tags were found...

Monumentenfolder - Gemeente Coevorden

Verbouw, onderhoud en restauratie van monumenten

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

In de gemeente Coevorden

staan ongeveer 170 Rijksmonumenten

zoals woonhuizen,

boerderijen, kerken, militaire

objecten en molens.

Deze gebouwen zijn niet alleen

heel beeldbepalend, ze vormen

ook een belangrijk deel van het

erfgoed in onze gemeente.

In de Monumentenwet (1988)

is vastgelegd dat monumenten

beschermd moeten worden.

Maar wat betekent dat in de

praktijk voor u als eigenaar?


De Monumentenwet van 1988

Artikel 11 van de Monumentenwet

1988 stelt:

Het is verboden een beschermd

monument te beschadigen of te

vernielen.

Het is verboden zonder of in

afwijking van een vergunning:

• een beschermd monument af

te breken,

te verstoren, te verplaatsen of in

enig opzicht te wijzigen;

• een beschermd monument te

gebruiken op een wijze waardoor

het wordt ontsierd of in gevaar

gebracht.

Voor eigenaren van een monument

is het soms verwarrend.

In de Woningwet wordt gesproken

van licht en regulier bouwvergunningsplichtige

bouwwerken,

en zelfs van bouwvergunningsvrije

bouwactiviteiten. Maar voor

monumenten geldt, dat er bijna

altijd een vergunning nodig is.

Neem daarom altijd eerst

contact op met de afdeling

Bouwen en Wonen van de

gemeente als u onderhoud wilt

plegen aan uw monument of

deze wilt verbouwen of restaureren.


Wijzigingen of ontsieringen

Eigenlijk is voor alle ingrepen

die een wijziging of ontsiering

van de bestaande bouwkundige

structuur en historische kenmerken

inhouden, een vergunning

nodig. Omdat het te ver gaat

om alle mogelijke wijzigingen

op te sommen, volgen hier de

belangrijkste:

• bouwkundige zaken, zoals

het doorbreken van muren, het

wijzigen van een kapconstructie,

het plaatsen van een dakkapel

en zelfs het bestrijden van bonte

knaagkevers door het boren van

injectiegaten;

• architectonische zaken, zoals

het wijzigen van de gevelindeling

of de plattegrond;

• aanbouwen aan een monument

of het afbreken van

aanbouwen;

• kleine wijzigingen in de gevel,

zoals het aanbrengen of verwijderen

van details (bijvoorbeeld

het plaatsen van een nieuwe

voordeur of het plaatsen van

een gevelsteen);

• veranderen van de kleurstelling

van het monument, zowel

wat betreft interieur als exterieur,

door het schilderen van

stucwerk, het in een andere kleur

schilderen van houtwerk, het

aanbrengen van andere dakpannen,

etc.;

• veranderen van het voegwerk,

bijvoorbeeld door het toepassen

van een ander soort voeg;

• reinigen van gevels;

• aanbrengen van isolatieglas

in bestaande ramen of door het

plaatsen van voorzetramen;

• het verplaatsen of slopen van

(delen van) een monument;

• op zodanige wijze restaureren

dat bestaande materialen door

nieuwe worden vervangen.

Welke vergunningen zijn nodig?

Het mag duidelijk zijn: in bijna

alle gevallen is een monumentenvergunning

nodig. Om

hierover zekerheid te krijgen is

het verstandig om altijd overleg

te plegen met de gemeente. Als

er een vergunning nodig is, gaat

dit altijd om een vergunning op

grond van art.11 van de monumentenwet.

Als de verandering aan het monument

ook een bouwkundige

verandering betekent, heeft u

ook een bouwvergunning nodig.

Hoe gering de verbouwing ook

is. Daarbij wordt het volgende

onderscheid gemaakt:

Lichte bouwvergunning:

voor bouwwerkzaamheden die

normaal gesproken bouwvergunningsvrij

zijn; als de werkzaamheden

aan, op, bij of in een

monument plaatsvinden.

Reguliere bouwvergunning:

voor bouwwerkzaamheden die

niet binnen deze categorie vallen

heeft u een reguliere bouwvergunning

nodig.

Wat is nodig?

Wat moet u meenemen voor een

monumentenvergunning:

• de aanvraagformulieren voor

een monumentenvergunning;

• de bestektekeningen met

bestaande en nieuwe situatie

van de plattegronden, gevels,

doorsneden en details;

• een technische omschrijving

van de uit te voeren werkzaamheden;

• foto’s van de feitelijke situatie.

Afhankelijk van de omvang van

de verbouw of restauratie kan

aanvullend nog nodig zijn:

• een bouwhistorisch rapport;

• een kleurenonderzoek;

• een inspectierapport van de

technische staat.

Voor een bouwvergunning

heeft u -naast de hierboven

genoemde stukken- ook de

bouwaanvraagformulieren

nodig. Verder kunnen nog

aanvullende eisen gesteld worden

op grond van het ‘Besluit

indieningsvereisten aanvraag

bouwvergunning’ (Biab).

Dit is echter afhankelijk van de

omvang van uw (ver)bouwplan.

More magazines by this user
Similar magazines