□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

coevorden.nl
  • No tags were found...

bezwaarformulier - Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden

Postbus 2

7740 AA Coevorden

Telefoon: 14 0524

Fax (0524) 598555

BEZWAARSCHRIFT

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN / WOZ BESCHIKKING

Lees eerst de bijsluiter bij het aanslag-/ beschikkingsbiljet goed door!

• Een bezwaar tegen de waardevaststelling (WOZ-waarde) wordt tevens aangemerkt als een bezwaar

tegen de aanslag onroerendezaakbelasting, rioolheffing eigenaar en/of de aanslag forensenbelasting

(voorzover dit van toepassing is).

• Met dit formulier kunt u géén kwijtschelding aanvragen.

• Let op. Voor een bezwaar geldt een indieningstermijn van zes weken na dagtekening van het

aanslagbiljet en/of waardebeschikking. Stuur het bezwaarschrift binnen zes weken naar:

gemeente Coevorden, t.a.v. de Heffingsambtenaar, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Algemene gegevens

bezwaar

Naam en voorletters

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoonnummer

Burgerservicenummer (BSN)

Aanslagnummer

Gebruik bij meerdere

objecten of verdere

motivering de achterzijde

van dit biljet.

Belastingjaar

Dagtekening aanslag

Bezwaar betreft het object (adres)

Bezwaar tegen

WOZ-waarde Rioolheffing gebruiker Afvalstoffenheffing

Onroerende-zaakbelastingen Rioolheffing eigenaar vastrecht Extra container(s)

Rioolheffing eigenaar WOZ Reclamebelasting

Tenaamstelling

Voeg kopie bij van een

bewijsstuk, bijvoorbeeld

notariële transportakte/

akte van levering, huuropzegging

en/of kopie

van de eindafrekening

van het energie- en/of

waterbedrijf.

Ik maak bezwaar om de volgende reden(en):

Ik was op 1 januari 2012 geen eigenaar van het bovenstaande object.

Het is verkocht bij notariële akte van (datum invullen): ____________________________________________

Ik was op 1 januari 2012 geen gebruiker van het bovenstaande object.

Ik ben op (datum invullen)

____________________________________________

verhuisd naar: Adres: ____________________________________________

Anders, namelijk:

Postcode/Woonplaats:

____________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Pagina 1 van 4

___________________________________________________________________________________


______________

WOZ-waarde

Op het taxatieverslag staan onjuiste gegevens (bijvoorbeeld dakkapel, garage, etc), namelijk:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

De inhoud is niet juist door:

Sloop van een deel van het pand.

(Ver)bouw.

Anders, namelijk:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

De juiste inhoud is: ________________ m³

De waarde is te hoog vastgesteld, want de panden op het taxatieverslag zijn niet goed

vergelijkbaar. De panden zijn om de volgende reden(en) niet goed vergelijkbaar:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

De waarde is te hoog vastgesteld omdat de waarde te veel afwijkt van de prijs waarvoor ik de

onroerend zaak (niet langer dan twee jaar geleden) heb gekocht.

De koopovereenkomst is getekend op (datum invullen):

____________________________________

De akte is gepasseerd bij de notaris op (datum invullen): ____________________________________

Verkoop via makelaar? Ja / Nee

Vraagprijs € _________________________

Verkoopprijs: € ______________________________

Soort verkoop: (invullen, slechts één keuze mogelijkheid aankruisen!)

familietransactie verkoop aan zittende huurder normale verkoop

scheiding anders, namelijk: _______________________________________

Voeg een kopie van het

taxatierapport bij.

Ik bezit een recent taxatierapport (niet ouder dan twee jaar) waarin voor het pand een andere waarde is

bepaald, namelijk € ________________ (bedrag invullen).

Reden taxatie: (invullen, slechts één keuzemogelijkheid aankruisen!)

voor hypotheek/financiering waarde-indicatie door makelaar speciaal voor WOZ-waardering

voor schadeverzekering anders, namelijk: _______________________________________

Mijn pand staat momenteel voor een ander bedrag te koop of te huur bij makelaardij: _______________

(naam makelaardij invullen) € __________________ (bedrag invullen).

Reden verkoop: (invullen, slechts één keuze mogelijkheid aankruisen!)

familietransactie verkoop aan zittende huurder normale verkoop/verhuur

scheiding anders, namelijk: _______________________________________

De vastgestelde waarde is niet juist. Deze bedraagt volgens mij: € __________________________

Mijn motivering hiervoor is:

___________________________________________________________________________________

Pagina 2 van 4

___________________________________________________________________________________


Rioolheffing

gebruiker

Ik maak bezwaar, omdat: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Rioolheffing

eigenaar vastrecht

Ik maak bezwaar, omdat: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Rioolheffing

eigenaar op basis

van de WOZ

waarde

Ik maak bezwaar, omdat: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Afvalstoffenheffing

Voeg kopie bij van een

bewijsstuk, bijvoorbeeld

huuropzegging en/of

kopie van de eindafrekening

van het

energie- en of waterbedrijf.

Ik ben aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden. Dit is onjuist, ik ben alleenwonend

per (datum invullen) ________________________

Ik ben verhuisd naar een woning buiten de gemeente Coevorden per (datum inullen): ________________

Anders, namelijk:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Extra container(s)

Ik maak geen gebruik van extra container(s). Het aantal in gebruik zijnde containers is (aantal invullen):

________ grijze container(s) en ________ groene container(s)

Container(s) is (zijn), door Area Reiniging, opgehaald per: ________________________ (datum inullen)

Anders, namelijk:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Reclamebelasting

Ik maak bezwaar, omdat: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Pagina 3 van 4

___________________________________________________________________________________


Overige objecten

Indien u bezwaar maakt

tegen meerdere

objecten vult u dan hier

de overige adresgevens

in en uw nadere

motivering.

Overige objecten waartegen ik bezwaar maak (adres):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Mijn motivering hiervoor is:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Machtiging

Ik machtig de volgende persoon om namens mij bezwaar in te dienen:

Naam en voorletters

_________________________________________

Adres

_________________________________________

Postcode / Woonplaats

_________________________________________

Telefoon privé _________________________

Telefoon werk ___________________________

Datum _________________________ Handtekening ___________________________

Let op.

Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen van de aanslag.

Indien uw bezwaar gegrond blijkt te zijn, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw bank- of

girorekening.

Ondertekening

Datum _________________________ Plaats __________________________________

Handtekening _________________________

Pagina 4 van 4

More magazines by this user
Similar magazines