Wensbeeld - Gemeente Coevorden

coevorden.nl
  • No tags were found...

Wensbeeld - Gemeente Coevorden

Welkom in Coevorden

actualisatie wensbeeld

centrum coevorden


Welkom in Coevorden


Verbeteren ruimtelijke

kwaliteiten

Parkeerstructuur

Fietsers

Wandelgebieden/loopstructuur

Verbetering kwaliteit/

panden/winkelpuien

Positionering centrum door

eenduidige uitstraling

Horecaconcentratie

Kernwinkelgebied

Prioriteiten woningbouw

Wonen boven winkels

PKort

Herstel vestingstructuur

PLang

De stad als museum

(gebieden en objecten)

Herbestemming cultuurhistorisch

waardevolle bebouwing

PKort

PLang

Wensbeeld


Sommige bedreigingen waaien weer

over; zij laten hun sporen wel na, maar

in betere tijden kunnen ze weer uitgewist.

Andere hebben permanente

gevolgen, tenminste als we het ons

laten overkomen en het hoofd -geknakt,

gekneveld en geknecht 1 - in de schoot

leggen van onze belegeraar(s). Zoals er

ook toen, met soms weinig middelen,

listige plannen konden worden gesmeed

voor een herovering, zijn er ook

nu plannen te smeden om de belegering

het hoofd te bieden.

Coevorden heeft

visie op de toekomst

Coevorden wordt ‘belegerd’. Stond in 1672 Bommen

Berend dreigend voor de poort met zijn vreeswekkend

wapentuig, anno 2012 wordt de in vroeger tijden

vermaarde vestingstad bedreigd door krimp, internet

en economische crisis. Een overheid die steeds minder

middelen heeft om in de stad te investeren en dit aan

de markt wil overlaten. Een markt die wel wil, maar ook

weinig in handen heeft om daadwerkelijk te investeren.

In de afgelopen ruim 10 jaar zijn op een

flink aantal plaatsen in de binnenstad

van Coevorden ingrepen gepleegd. Aan

de hand van het Wensbeeld centrum

Coevorden 2001 is gewerkt aan een

sterke binnenstad, een stadshart dat

weer bruisend moet worden en gekenmerkt

wordt door historie, water en

gezelligheid. De resultaten daarvan zijn

op vele plekken zichtbaar. De in 2001

gewenste versterking van de binnenstad

is nagenoeg gerealiseerd. De binnenstad

is echter nog niet af.

Het moment is daar om een vervolg te

geven aan het vernieuwen van de binnenstad

van Coevorden aan de hand

van nieuwe prioriteiten. Het vervolg

moet passen in de stappen die in de

afgelopen jaren al zijn gezet en daarmee

samenhangen.

De prioriteiten zijn mede een antwoord

op de bedreigingen die we het hoofd

moeten bieden. De belegering zal immers

nog wel even voortduren. Het

is aan ons –middenstand, bewoners,

marktpartijen en gemeente- om de

belegering het hoofd te bieden en de

binnenstad van Coevorden te versterken en zo nodig te

heroveren. De stad Coevorden heeft in het verleden de

nodige gevaren getrotseerd en overwonnen. Zij heeft het

in zich om tegenstand te bieden aan de bedreigingen

van tegenwoordig en de toekomst. Ons gemeentewapen

getuigt hier van: multis periculus supersum.

De structuur van de binnenstad biedt alle kansen om

verdere stappen te zetten. De compactheid en overzichtelijkheid

van de binnenstad betekent geborgenheid

en identiteit: waarden waar mensen mede als gevolg

van globalisering steeds meer naar op zoek zijn. Om dit

in Coevorden te kunnen bieden, moet er op een aantal

punten nog wel wat gebeuren.

Van bewegen naar beleven

De nu voorliggende visie is het wensbeeld voor het centrum

van Coevorden voor de komende jaren. Hierin zijn

de beslispunten en prioriteiten opgenomen waaraan gewerkt

moet worden als voortzetting op het proces dat in

1999 in de stad Coevorden is gestart. Dit proces is gestart

onder het motto Coevorden beweegt en heeft geleid tot

een vernieuwing van de binnenstad aan de hand van een

stedenbouwkundige visie die aangeeft hoe de stad er uit

moet zien. De stad is in de afgelopen jaren letterlijk in

beweging geweest. In de komende jaren zal het er vooral

om gaan om vanuit die basis de beleving van de stad te

vergroten en iedereen die in Coevorden is Welkom in

Coevorden te heten. Die beleving kan alleen gestalte krijgen

als het hele palet aan mogelijkheden wordt ingezet

en met elkaar wordt verbonden: de cultuurhistorie, de

bedrijvigheid, het woon- en vestigingsklimaat.

Het actuele wensbeeld is onder andere tot stand gekomen

in samenwerking met vertegenwoordigers van

betrokken partijen en belangenorganisaties in de stad

Coevorden. Samen met enkele externe adviseurs is in

focusgroepen aan de hand van de thema’s Cultuurhistorie,

Economie en Wonen een advies opgesteld over de

toekomstige prioriteiten in de stadsvernieuwing. In een

open proces is van gedachten gewisseld over de inhoud

van het actuele wensbeeld. Dit advies is mede bepalend

geweest voor de inhoud van het wensbeeld. Wij kunnen

zeggen dat het grootste deel van de inbreng van deze

focusgroepen ook terugkomt in dit wensbeeld. Op deze

plaats past het om nogmaals dank en waardering uit te

spreken naar de betrokkenen.

Prioriteiten

De prioriteiten voor de toekomst liggen in het algemeen

op het vlak van:

• het behoud en het herstel van de historische kenmerken

van de stad Coevorden. Dit is het identiteitskenmerk

en unique selling point voor de stad. Daar

waar mogelijk moet deze worden versterkt;

• de versterking van de beleving van de stad. Coevorden

kan zich nog beter positioneren als aantrekkelijke

stad waar wat te zien en te beleven valt, waar

het prettig en aangenaam winkelen en wonen is;

• het aanpakken van de leegstand en verpaupering. In

het verlengde daarvan is ook de kwaliteitsverbetering

van de panden in het centrum een prioriteit;

• een passende parkeerstructuur en –verwijzing.

8 9


Daarnaast zijn de nog niet gerealiseerde beslispunten van het

Wensbeeld 2001 integraal onderdeel van de visie die nu voorligt.

De visie die over deze punten in 2001 is geformuleerd, blijft onverkort

gelden. Concreet gaat het om de volgende beslispunten:

1. Herontwikkeling zwembadlocatie

2. Plein bij de Nederlands Hervormde Kerk

Samen sterk

Zoals de inwoners van Coevorden in vroeger tijden de handen

ineen sloegen in tijden van crisis en zorgen, is er ook nu het besef

dat voor de versterking van Coevorden we moeten uitgaan van

‘samen sterk’. De participatie van ondernemers, inwoners en

marktpartijen in de stadsvernieuwing is meer dan gewenst en

past in de tijd en het moment van de stadsvernieuwing. Na de

grondige stedenbouwkundige vernieuwing van de afgelopen

jaren, waarbij de gemeente zich heel actief heeft opgesteld, is

de tijd gekomen dat de vervolgstappen door andere partijen

worden opgepakt. De rol van de gemeente zal soms samenwerkend

zijn, maar in de meeste gevallen faciliterend of stimulerend

door inbreng van bijvoorbeeld kennis en kunde. In de toekomst

komt het aan op participatie van de betrokken partijen (bewoners,

ondernemers, marktpartijen) waarbij de gemeente de regie

voert, en vanuit die rol kaders stelt en richting geeft. Uitzondering

hierop vormt de maatregelen die wij willen nemen in de openbare

ruimte.

Hierna wordt aan de hand van de thema’s Cultuurhistorie,

Wonen, Economie en Verkeer een verantwoording gegeven van

de keuzes en beslispunten. Per thema worden de beslispunten

aangegeven en deze worden daarna samengevat in een integrale

kaart. Sommige beslispunten zijn niet nieuw, maar eerder een

bevestiging van de lijn die met het Wensbeeld uit 2001 is ingezet.

Naast de visievorming zijn uit het proces met de focusgroepen

ook concrete onderwerpen op tafel gekomen. Ook deze worden

genoemd en voor zover nodig voorzien van beslispunten. Tenslotte

wordt een zestal strategische projecten genoemd, waar wij

samen met de partners in de binnenstad verder vorm en inhoud

aan willen geven.

Kompas

Uit deze verantwoording zal blijken dat wij met dit actuele

wensbeeld het motto van water, historie en gezelligheid kunnen

voortzetten. Weliswaar een voortzetting met accentverschillen,

maar met dezelfde doelstelling om van Coevorden weer een

bruisend stadshart te maken waar de inwoners trots op zijn. Deze

thema’s blijven onverkort als sturende thema’s van toepassing. Dit

wensbeeld wil dan ook geen vervanger zijn van het Wensbeeld

uit 2001, maar een vervolg: het is geen nieuw kompas voor de

stadsvernieuwing, maar het wil het kompas richten op nieuwe

opgaven. Welkom in Coevorden geeft die richting en helpt ons

om te bepalen waar wij nu staan, waar wij naar toe willen en hoe

wij daar komen.

De focusgroepen zijn een mooi voorbeeld van hoe participatie

kan werken. Door middel van deelname en inbreng is het wensbeeld

mede tot stand gebracht. Daaruit is een aantal projecten

gekomen waarvan de betrokken partijen bereid zijn om ze te

realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, kwaliteitsverbetering

van de panden en citymanagement. De gemeente wil

een faciliterende en aanjagende rol daarin spelen, ook al betekent

dit dat soms een andere rol van ons wordt gevraagd dan we

gewend zijn.

10 11


4

Herstel vestingstructuur

De stad als museum

(gebieden en objecten)

Herbestemming cultuurhistorisch

waardevolle bebouwing

2

3

4

Cultuurhistorie

4

1

5

1. Herstel radiale stratenpatroon

2. Herstel stadsgracht

1

5

3

3. Friesse Poort & Bentheimerpoort

4. Stadsentrees

5. Bentheimerblok & Latijnse school

(Rijnsestraat)

4


Herstel van het stratenpatroon

en de vestinggracht

Het radiale stratenpatroon in de binnenstad wordt

herkenbaar gemaakt door een eenduidige uitstraling in

de openbare ruimte. De catalogus openbare ruimte van

2005 is voor ons daarin nog steeds het vertrekpunt 2 . Op

een aantal onderdelen wordt het stratenpatroon zoveel

mogelijk hersteld (1), waardoor de radiale structuur weer

heel kan worden gemaakt.

Coevorden heeft

een rijke historie

Hetzelfde geldt voor de vestinggracht. In de herontwikkeling

van de stationsomgeving is het beslispunt uit Wensbeeld

2001 opgenomen om de vestinggracht bij het

bedrijventerrein De Holwert zoveel mogelijk te herstellen(2).

Stad als museum

Tegelijk met de verbouwing van het stedelijk museum tot

erfgoedhuis wordt een begin gemaakt met de ‘stad als

museum’. Met dit project wordt beoogd het historisch

verhaal van Coevorden op een aantal punten in de binnenstad

weer zichtbaar te maken, met als gedachte dat

de historie niet alleen te vinden is in het museum, maar

ook op straat.

Gelukkig zijn er van deze vestingstad

nog enkele zichtbare elementen over:

het radiale stratenpatroon, een deel van

de vestinggracht, het Kasteel, Arsenaal,

Weeshuisweide en enkele kazernegebouwen.

Het is, samen met de cultuurhistorisch

waardevolle elementen van

na de vestingtijd, het historisch kapitaal

dat behouden moet blijven en hersteld

waar dat nog mogelijk is. Het maakt de

binnenstad van Coevorden immers tot

Als voormalige vestingstad heeft het vele verhalen

te vertellen over belegering, verovering en

herovering en welke betekenis dit had voor het

alledaagse leven. Een stad waar de reiziger, bisschop,

handelaar toen niet omheen kon. Een stad met een

militaire betekenis, waarin op historische momenten

sprake was van oorlog en oorlogsdreiging.

wat het is: een compact centrum,

dat overzichtelijk is en geborgenheid

en gezelligheid kan bieden.

De historie van Coevorden vormt

de verbindende factor voor nu en de

toekomst. Het is het identiteitskenmerk

van Coevorden en de stad onderscheidt

zich daarmee van de omgeving. Wij zien

het vestingverleden als de kans om de

stad te positioneren als plaats om te

winkelen, te recreëren, te wonen en

te werken. Het verhoogt de toeristischrecreatieve

waarde van Coevorden en

geeft mensen het gevoel dat zij welkom

in Coevorden zijn.

Wij willen daarom verder bouwen aan

het behoud en herstel van de cultuurhistorische

waarden van Coevorden

en de historie van Coevorden zo waarachtig

mogelijk verbeelden.

Coevorden is in het project Geopark De Hondsrug de

expeditiepoort Oorlog en Vrede 3 . De stad als museum

wil daarop aansluiten. Wij willen dit in de toekomst voortzetten

door:

• bronpunten in de binnenstad te markeren. Zij maken

zichtbaar en herkenbaar waar de historie van

Coevorden is te vinden en waar je de voormalige

vesting binnenkomt (3). Deze bronpunten zijn

onderdeel van een wandelroute;

• op deze en andere punten in de binnenstad verhalen

te vertellen over de historie van Coevorden. Om de

vindbaarheid en toegankelijkheid daarvan te vergroten

wordt ook gebruik gemaakt van passende moderne

technieken (QR-code, hologrammen, augmented

reality);

• (tijdelijke) lege of minder fraaie plekken in de

binnenstad te benutten om een historisch verhaal

van Coevorden uit te lichten door middel van

evenementen, fotoprints op gevels enz.

Om de herkenbaarheid van de voormalige vesting te

vergroten worden bovendien bij de punten waar de

bezoeker de binnenstad binnenkomt fraaie stadsentrees

gemaakt (4).

Herbestemming van historische

bebouwing en kwaliteitsverbetering

Door de Cultuurhistorische Inventarisatie (CHI) hebben

wij een goed beeld van de waardevolle bebouwing in

het centrum. Een aantal daarvan staat al enige tijd leeg,

waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Wij willen samen

met eigenaren en partners strijden voor behoud van de

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en zoeken

naar een herbestemming, waardoor verpaupering wordt

tegengegaan. Een radiaal stratenpatroon zonder bebouwing

verliest immers zijn waarde. Leegstandsbeheer en

de inzet van andere instrumenten wordt door middel van

een tijdelijk gebruik, leegstand en verpaupering tegengegaan.

Voor monumenten zal dit vanwege de wettelijke

bescherming geen probleem vormen. Voor andere

bebouwing is dit minder het geval: het Bentheimerblok,

de Latijnse school (5) zijn kenmerkende voorbeelden

daarvan, maar het geldt voor alle bebouwing die in de

CHI een waarde toegekend heeft gekregen. Het gaat

daarbij niet alleen om bebouwing uit de vestingperiode,

maar ook om bebouwing van de periode daarna.

14 15


Coevorden heeft

vele verhalen te vertellen

Wij willen het proces van kwaliteitsverbetering van bebouwing

voortzetten. De verbetering van de kwaliteit van panden

komt de uitstraling van de binnenstad ten goede. De compactheid

van de historische binnenstad maakt dat een kleine

verbetering al leidt tot een impuls voor een groter geheel.

Wij willen dit doen, door bijvoorbeeld een spreekuur te

openen voor eigenaren die hun panden willen aanpassen en

nauw contact te onderhouden met ondernemers, winkeliers

en citymanagement om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Uitgangspunt daarbij is het beeldkwaliteitsplan voor de

historische kern van Coevorden 4 .

Beslispunten

Voor de cultuurhistorie van Coevorden

gelden de volgende beslispunten:

• Het behoud van het historische stratenpatroon van

Coevorden. Dit geldt voor de radialen, de binnenringen,

de stegen en de middeleeuwse straten. De stappen die

zijn gezet om dit patroon herkenbaar en een eenduidige

uitstraling te geven, worden voortgezet, waarbij de

Catalogus openbare ruimte als vertrekpunt blijft gelden.

De ‘ontbrekende’ delen van het stratenpatroon worden

hersteld;

• De grachtenstructuur wordt zoveel mogelijk hersteld

door bij het bedrijventerrein De Holwert een gracht

aan te leggen die de voormalige buitengracht in het

Van Heutszpark ‘verbindt’ met de gracht ter hoogte van

het kanaal Coevorden-Zwinderen;

• De bronpunten die de historie van Coevorden vertellen

worden gemarkeerd. Het initiatief hiervoor ligt bij de

gemeente en wordt in samenwerking met ToReCo

uitgewerkt;

• Er worden stadsentrees gemaakt op de plekken waar je

de voormalige vesting binnenkomt, te beginnen bij de

Bentheimerbrug, de Burgemeester van der Lelysingel

en de Stationsstraat;

• Er wordt bij de gemeente een spreekuur geopend voor

eigenaren van panden in de binnenstad om advies te

krijgen over de verbetering van hun pand(en);

• Het tegengaan van leegstand en het zoeken naar

herbestemming is een verantwoordelijkheid van meerdere

partijen. De coördinatie van alle vragen op dit

gebied ligt bij het citymanagement.

16 17


Prioriteiten woningbouw

Wonen boven winkels

4

3

2

Wonen

1

1. Rijnsestraat

2. Sallandsestraat

3. Kasteel/Mijndert

van der thijnensingel

4. Molenbelt


Lange adem

De woningbouw voor deze doelgroepen is niet van de

een op de andere dag gerealiseerd. De woningcorporatie

en zorginstellingen in de binnenstad hebben uitgesproken

dat zij de haalbaarheid van deze strategische

projecten verder willen onderzoeken, waarbij realisatie

pas aan de orde is als de behoefte naar huisvesting

van deze doelgroepen vaststaat. Huisvesting van deze

doelgroepen wordt, wanneer haalbaar, gerealiseerd in de

volgende prioritaire gebieden:

• Rijnsestraat (1);

• Sallandsestraat (2);

• Kasteel/Mijndert van der Thijnensingel (3);

• Molenbelt (4).

De komende jaren zal voor de woningbouw in de binnenstad van

Coevorden prioriteit liggen bij het afmaken van de plannen die op de

plank liggen en waarvan een aantal nu wordt gerealiseerd. Het zijn

hoofdzakelijk projecten die hun oorsprong vinden in het Wensbeeld

centrum Coevorden 2001 en het Masterplan centrum Coevorden

2005.

Coevorden zorgt

voor wonen

In de tussentijd moet worden voorkomen dat leegstand

optreedt, (verdere) verpaupering en onnodige sloop van

eventuele cultuurhistorische bebouwing. In sommige

gevallen is er geen bebouwing en is het een kwestie van

tijdelijk groen aanleggen. Wij zijn er van overtuigd dat

iedereen er belang bij heeft dat de binnenstad schoon

en netjes blijft en willen daar dan ook samen met de

partners in de binnenstad voor zorgen. Ook hier kunnen

in de samenwerking met betrokkenen mooie resultaten

worden bereikt, bijvoorbeeld door:

• Leer/werktrajecten, waardoor met relatief weinig

middelen gebouwen kunnen worden opgeknapt en

werkzoekenden samen met bedrijven, woningcorporatie

en particuliere eigenaren ervaring kunnen

opdoen;

• Met de eigenaren van panden te bepalen welke

oplossingen er zijn voor de aanpak van de leegstand

en de verpaupering in de binnenstad en welk beleid

daarvoor moet worden gevoerd.

Met de realisatie van deze projecten

wordt ruimschoots voorzien in de behoefte

aan woningen voor de komende

10 jaar. Dit zorgt voor een dilemma

voor de binnenstad. Er zijn immers nog

plekken in de binnenstad die vragen om

een (nieuwe) invulling door middel van

renovatie of herontwikkeling.

De woningbouwstrategie voor de stad

Coevorden en de prognoses voor de

bevolkingsontwikkeling in deze regio

zijn leidend voor de keuzes die wij op

het gebied van wonen willen maken.

Dit betekent dat wij niet kiezen voor

reguliere woningbouw op nieuwe

plekken, behalve de plekken die uit het

Wensbeeld 2001 en het Masterplan

voortkomen.

Wij willen voor de prioritaire gebieden

inzetten op andere vormen van wonen:

wonen in combinatie met zorg (beschermd

wonen) en huisvesting van stagiaires

en pas afgestudeerden die in de

Coevorder bedrijven en zorginstellingen

werkzaam zijn (‘short stay’). Uit de bijeenkomsten

over dit thema is duidelijk

geworden dat deze doelgroepen nog

kansen bieden om tot een versterking

van het aanbod te komen.

Beslispunten

Voor het thema Wonen gelden de volgende beslispunten:

• Het afmaken van de woningbouwplannen die in het

kader van het Masterplan centrum Coevorden 2005

zijn gestart;

• In de prioritaire gebieden wordt, wanneer haalbaar,

woningbouw gerealiseerd ten behoeve van bijzondere

doelgroepen: ‘short stay’ en wonen gecombineerd

met zorg;

• Voor het opknappen van de gebouwde omgeving

in de binnenstad worden sociale contracten met de

partners in de binnenstad gesloten (gemeente, woningcorporatie,

city- en parkmanagement) 5 .

20 21


Verbetering kwaliteit/

panden/winkelpuien

Positionering centrum door

eenduidige uitstraling

Horecaconcentratie

Kernwinkelgebied

1

2

2

1

Economie

1. Kernwinkelgebied: eenduidige

uitstraling openbare ruimte

2. Molenstraat/schoolstraat:

eenduidige uitstraling

1


Coevorden heeft

economische kansen

De detailhandel in binnensteden in Nederland staat onder druk.

Internetwinkelen, afname in bevolkingsgroei en een consument die

steeds meer denkt vanuit het product en zich minder verbonden

voelt aan een winkel (shopping 3.0), maken dat het aantal winkelbezoeken

en de verblijfsduur van de consument in de winkelstraten

afnemen. In Coevorden zijn de effecten daarvan ook zichtbaar: op

sommige plaatsen ontstaat leegstand en achteruitgang en een middenstand

die zoekende is naar een antwoord op de ontwikkelingen

in de retail. Het distributieplanologisch onderzoek (DPO) van 2011 is

mede input geweest in de gesprekken over dit thema.

Om het economisch hart van de binnenstad te laten

blijven kloppen, wordt op de volgende onderwerpen

ingezet.

Kwaliteitsverbetering panden

Een binnenstad met kwaliteit en uitstraling heeft aantrekkingskracht

op de bezoeker. Dit betekent dat winkelpanden

en –puien een goede uitstraling moeten hebben. Op

sommige plekken in de winkelstraten zijn voorbeelden te

vinden van wat een kwaliteitsverbetering kan betekenen.

Wij willen pandeigenaren en winkeliers, die met hun pand

aan de slag willen, op weg helpen in wat zou kunnen en

moeten gebeuren om de uitstraling van hun panden te

verbeteren. De betrokken ondernemers bij de focusgroepen

hebben aangegeven samen met de eigenaren de

kwaliteit te verbeteren van de panden aan de Weeshuisstraat.

Een mooi voorbeeld van hoe in gezamenlijkheid

een verbetering tot stand kan worden gebracht.

Eenduidige uitstraling

openbare ruimte

In de afgelopen jaren hebben wij de openbare ruimte in

delen van de binnenstad opnieuw ingericht. De Catalogus

Openbare Ruimte van december 2005 is daarvoor

het uitgangspunt geweest. Dit proces moet worden

voortgezet, bijvoorbeeld in de winkelstraten van Coevorden

(1) en de straten die de winkelstraten kruisen (2).

Coevorden wordt daarmee mooier en aantrekkelijk.

Bovendien is er daarmee samenhang tussen de verscheidene

projecten in de binnenstad.

Kernwinkelgebied

Geen enkele binnenstad kan zonder visie over het

winkelhart. Voor Coevorden is helderheid nodig over

de plaats, rol en functie van het kernwinkelgebied, de

bereikbaarheid ervan en de verbindingen met andere

gebieden.

Het kernwinkelgebied in Coevorden wordt gevormd

door de Friesestraat, de Bentheimerstraat tot de kruising

Spoorhavenstraat/Oostersingel en de Sallandsestraat tot

aan de Kromme Elleboog/St. Jansstraat. Op en rondom

het Marktplein is gezelligheid in de vorm van horeca en

evenementen en andere activiteiten. Aan of in de directe

nabijheid van de Markt is ruimte voor een publiekstrekker

om de bezoeker van Coevorden ook hier naar toe te

verleiden.

In het centrum van Coevorden wordt voor voldoende

parkeerruimte gezorgd om voor korte duur te parkeren.

Voor langdurig bezoek is er vestingparkeren in de

periferie.

24 25


Citymanagement en marketing

Een goed functionerend winkelcentrum kan niet zonder

citymanagement en marketing. De positionering van

het centrum van de binnenstad is van levensbelang om

zichtbaar te zijn en aantrekkingskracht te organiseren. De

raakvlakken met de historie van Coevorden zijn duidelijk.

Het vestingverleden is een kernwaarde dat omgezet kan

worden in het unique selling point van Coevorden. Voor

de positionering van de stad waar gewinkeld, gewoond

en gerecreëerd kan worden, is dat het vertrekpunt. In

Coevorden kan wat beleefd worden en het is de combinatie

van functies (winkels, horeca, recreatie en cultuur)

die deze beleving vorm en inhoud geeft. Door de vesting

en het verleden daarvoor in te zetten, onderscheidt

Coevorden zich van de directe omgeving en kan het de

toerist, de woningzoekende en het bedrijf naar zich toe

trekken.

Beslispunten

Voor het thema economie gelden de volgende beslispunten:

• De kwaliteitsverbetering van de panden aan de

Weeshuisstraat wordt samen met ondernemers,

eigenaren en gemeente opgepakt;

• De stappen die zijn gezet in de verbetering van de

openbare ruimte worden voortgezet. Met de Catalogus

openbare ruimte als vertrekpunt willen wij

dit in ieder geval in het historische stratenpatroon

voortzetten, zoals de Friesestraat, Sallandsestraat en

Bentheimerstraat en de binnenringen;

• De positionering van Coevorden als stad waar wat

te beleven valt, de marketing die daarvoor nodig is,

krijgt handen en voeten in citymanagement. Citymanagement

vervult tevens een coördinerende rol

als het gaat om het tegengaan van leegstand en

verpaupering.

Met deze inzet kan een belangrijke bijdrage worden

geleverd aan de versterking van het stadshart in economisch

opzicht. Realiteit is echter dat de invloed ervan op

ontwikkelingen als internet, veranderend koopgedrag van

consumenten niet zonder de ondernemers en winkeliers

kan. Zij moeten opnieuw hun positie en toegevoegde

waarde voor de klant bepalen. Voor de klant is

het bezoeken van een winkel immers geen voorwaarde

meer voor het kopen van een product. Een focus op

onroerend goed en winst per transactie is verleden tijd,

de winkelier moet op zoek naar de nieuwe kansen die

shopping 3.0 biedt.

26

727


Verbeteren ruimtelijke

kwaliteiten

Parkeerstructuur

Fietsers

Wandelgebieden/loopstructuur

PKort

2

PKort

Verkeer

1

PLang

1. Verbetering openbare ruimte

N.H. Kerk-Tuinstraat & botersteeg

2. opheffen parkeerplaats

Weeshuisweide


30

Er zijn nog aanzienlijke verbeteringen

nodig op het gebied van verkeer en

parkeren. De catalogus openbare ruimte

van 2005 zal ook hiervoor het vertrekpunt

zijn. De structuur en de inrichting

van de openbare ruimte moeten uitstralen

dat een ieder die de binnenstad binnenkomt

zich ‘Welkom in Coevorden

voelt en geleid wordt naar de plek waar

hij naar toe wil, kan of moet.

Belangrijk onderdeel van een goed functionerende binnenstad is

een duidelijke verkeers- en parkeerstructuur. In de afgelopen jaren

is in het kader van het Masterplan centrum Coevorden voornamelijk

gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de binnenstad en de openbare

ruimte. Het heeft op een aantal punten geleid tot een wijziging

in de verkeerstructuur, bijvoorbeeld aan de Melkkade en Spoorsingel

waar doorgaande verbindingen zijn weggehaald en het verblijfskarakter

is versterkt.

Coevorden timmert

aan de weg

Verkeer

Een van de beslispunten uit het Wensbeeld

2001 was de verlegging van de

Wilhelminasingel en de aanpassing van

de bestaande singel, zodanig dat de

radiale structuur tussen Sallandsestraat

en Schoolstraat zou kunnen worden

hersteld en er een driehoekig plein zou

kunnen komen. Als gevolg daarvan zou

een impuls worden gegeven aan de

leefbaarheid en het verblijf in dat gebied.

In de gebiedsvisie stationsomgeving van

2012 is naast de verlegging van de Wilhelminasingel

een variant opgenomen

waarin de Wilhelminasingel niet wordt

verlegd en de bestaande singel zodanig

wordt aangepast dat de ruimtelijke

kwaliteit, de leefbaarheid en het verblijf

worden verbeterd. In deze variant is verlegging

niet nodig. Deze variant is in het

voorjaar van 2012 besproken met de

bevolking en positief ontvangen.

In de gebiedsvisie voor de stationsomgeving is bovendien

een herinrichting van het stationsplein opgenomen. Doel

daarvan is om de bezoeker in dit gebied welkom te heten

in Coevorden en een aantrekkelijke verbinding te maken

tussen de Holwert en het kernwinkelgebied. Het nieuwe

stationsplein moet een aantrekkelijk beginpunt zijn van

een bezoek aan Coevorden. Een rode loper voor de bezoeker

van Coevorden. Op deze en andere startpunten

wordt de bezoeker de mogelijkheden aangereikt om de

binnenstad te verkennen, te beleven en gebruik te maken

van de voorzieningen.

Naast de plannen in de stationsomgeving willen wij op

korte termijn werken aan de herinrichting van de Van

Heutszsingel en de Burgemeester van der Lelysingel. De

huidige inrichting doet geen recht aan het karakter van

deze singel en de gebouwen die er aan staan. Bovendien

vormt het een barrière tussen de binnenstad en het Van

Heutszpark, waardoor dit fraaie gedeelte van de binnenstad

niet zichtbaar en vindbaar is voor de toerist als

bezoeker van de binnenstad.

Met de nieuwe inrichting van de singels zal er een

mooie verbinding ontstaan tussen het groen van het Van

Heutszpark en de binnenstad, zodat het onderdeel wordt

van de binnenstad en de belevering er van. Voor inwoners

en bezoekers van Coevorden betekent dit dat de

toegankelijkheid wordt vergroot.

Tot slot zullen wij ook binnen nu en een aantal jaren de

Bentheimerbrug gaan vervangen. Daarmee is een mooie

gelegenheid om een toegangspoort, een stadsentree,

naar de binnenstad te creëren. De manier waarop en hoe

de combinatie kan worden gevonden tussen de brug als

verkeerskundige verbinding en het cultuurhistorische

karakter van deze toegang moet nog worden uitgewerkt.

Parkeren

In de openbare ruimte in de binnenstad kan vrijwel overal

worden geparkeerd. En van die ruimte wordt ook volop

gebruik gemaakt. Het leidt tot een rommelig straatbeeld

met op sommige plekken een lage verblijfskwaliteit.

Wij willen toe naar een situatie waarin de openbare

parkeerruimte in de binnenstad alleen voor bezoekers

en winkelend publiek is bestemd dat kort in de binnenstad

wil verblijven. Voor het lang parkeren wordt ruimte

gecreëerd in de periferie. Ten oosten van de binnenstad

is ruimte voor lang parkeren gerealiseerd op de Pampert.

Bij de herinrichting van het stationsgebied zal in de

toekomst ook parkeerruimte worden gevonden voor lang

parkeren.

Deze ingrepen bieden de mogelijkheid om parkeerruimte

in de binnenstad op te ruimen en te hergroeperen op die

plaatsen waar kort parkeren ook echt wordt toegestaan.

Daarmee zijn er kansen om ‘rommelige’ situaties in de

binnenstad te verbeteren of de locaties een nieuwe impuls

te geven, in ieder geval op de volgende plekken:

• Het plein rond de Nederlands Hervormde Kerk (1) in

combinatie met de Tuinstraat en de Botersteeg;

• De Weeshuisweide (2).

31


Ook op andere wellicht minder prominente plekken kan

als gevolg van deze ingrepen parkeerruimte worden opgeheven,

omdat op andere centrale plaatsen in Coevorden

voldoende ruimte is.

Om de bezoeker van Coevorden op de juiste parkeerplaats

te krijgen wordt een parkeerverwijzing en –route

aangebracht.

Coevorden werkt

Samen met bewoners

De maatregelen op het gebied van verkeer en parkeren

leiden bovendien tot een toename in een aangenaam

verblijfsgebied voor wandelaar en fietser.

Beslispunten

Voor het thema verkeer en parkeren gelden de volgende

beslispunten:

• De parkeerruimte in de binnenstad is hoofdzakelijk

bestemd voor de bezoekers van Coevorden. Voor

bezoekers die kort verblijven in de binnenstad is er

parkeergelegenheid op centraal gelegen locaties

in het centrum. Voor bezoekers die langer willen

verblijven is er parkeergelegenheid in de periferie.

De eerste stap wij daarin willen zetten is de zonering

van diverse parkeerterreinen in de binnenstad. Een

systeem van betaald parkeren kan een volgende

stap zijn om dit doel te bereiken;

• Overbodige parkeerruimte in het centrum wordt

opgeheven en heringericht;

• Bij de herinrichting van openbare ruimte staat het

creëren van een aangenaam verblijfskwaliteit centraal.

De bezoeker en inwoner van Coevorden voelt

zich daardoor welkom in Coevorden.

32

33


In de focusgroepen is nog een heel scala aan onderwerpen aan

de orde gekomen die het noemen waard zijn, maar niet verbeeld

kunnen worden in kaarten. Wij willen ze niet ongenoemd laten,

omdat zij iets zeggen over het waardevolle proces dat wij met de

focusgroepen hebben gehad en zij niet los staan van wat hiervoor

bij de verschillende thema’s is gezegd. Zij kunnen dan ook onderdeel

zijn van de uitvoering van de prioriteiten die gesteld worden in dit

wensbeeld. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Wat kunnen we

nog meer doen?

• Sterke en eenduidige promotie, bijvoorbeeld

door een gezamenlijke economische uitagenda,

gebruik van social media, professionalisering van

evenementen en een lichtkrant bij de centrale

ingangen van Coevorden. Bestaande en nieuwe

activiteiten in het centrum van Coevorden kunnen

bovendien nog sterker verbonden worden aan het

verleden. Het initiatief voor dit onderwerp ligt bij

citymanagement.

• We need you as an ambassador. Het verhaal

van Coevorden moet verteld, wil het tot de

verbeelding spreken en levend blijven. Daarmee

bedoelen wij niet alleen het vestingverleden, maar

ook de meer recente historie. Gebouwen, plekken

en straten komen tot leven aan de hand van de

verhalen die er verteld kunnen worden. Met moderne

technieken kan voorzien worden in deze

behoefte. Er zijn echter ook altijd mensen voor

nodig om de verhalen te vertellen en de historie

van Coevorden levend te houden. Ambassadeurs

kunnen bovendien zorgen voor de herkenbaarheid

en vindbaarheid van de bronpunten. Het

initiatief hiervoor ligt bij ToReCo.

• Wandelroutes. De bezienswaardigheden in

een stad of dorp zijn nog steeds het beste te zien

per voet. In Coevorden zijn er meer dan genoeg

bezienswaardigheden; zij zijn echter verspreid en

voor de bezoeker niet altijd te vinden en herkennen.

Wandelroutes met voor elk wat wils kunnen

daar, ook met gebruikmaking van moderne technieken,

verandering in brengen. Het historische

stratenpatroon is uitermate geschikt om logische

routes te creëren en de bezienswaardigheden met

elkaar te verbinden. Het samenspel tussen winkelen,

recreëren en historie is daarin belangrijk.

• Bedrijvigheid in de vesting. Het kleinschalige

karakter en de compactheid van het centrum

leent zich prima voor bepaalde typen bedrijvigheid,

bijvoorbeeld op het gebied van het ambacht.

Verder kan zondagopenstelling van de winkels

leiden tot meer aantrekkingskracht, want waarom

zijn de winkels gesloten op de dag dat wij blij zijn

en onszelf willen verwennen? 6 35

Daarnaast zijn er locaties in de binnenstad die nu of in de toekomst de aandacht vragen. Een passend

antwoord of een visie op wat er op die plekken moet gebeuren, is niet zomaar gevonden. Wij willen met

eigenaren en andere betrokkenen onderzoeken welke mogelijkheden zich hier kunnen voordoen. Het gaat

in ieder geval om de volgende plekken:

• Voormalige zwembadlocatie aan de Molenbelt;

• Supermarktlocatie aan de Spoorsingel/Kerkstraat;

• Voormalige locatie Roadhouse aan de Stationsstraat.


Verbeteren ruimtelijke

kwaliteiten

Parkeerstructuur

Fietsers

Wandelgebieden/loopstructuur

Verbetering kwaliteit/

panden/winkelpuien

Positionering centrum door

eenduidige uitstraling

Horecaconcentratie

Kernwinkelgebied

Prioriteiten woningbouw

Wonen boven winkels

PKort

Herstel vestingstructuur

PLang

De stad als museum

(gebieden en objecten)

Herbestemming cultuurhistorisch

waardevolle bebouwing

Holwert-Midden

Holwert-Zuid

PKort

RSP/Stationsgebied

PLang

Samenhang


Coevorden zoekt

de verbinding

36

Het wensbeeld is geen visie als het niet

samenhangt met projecten die al uitgevoerd

zijn of nog worden voorbereid.

De versterking en vernieuwing van de

binnenstad van Coevorden moet op integrale

wijze plaatsvinden, wil het kloppen

en een toegevoegde waarde hebben.

Een belangrijke conclusie is dat wij het motto van

het Wensbeeld 2001 kunnen voortzetten. Ook in

dit wensbeeld staan historie, water en gezelligheid

centraal, zij het met accentverschillen. De puzzel

van dit wensbeeld en de projecten die ter uitvoering

van het Masterplan zijn en worden gerealiseerd,

past daarmee ook prima in elkaar. Dit geldt

ook voor de projecten die worden voorbereid in

de stationsomgeving en de Holwert.

In de bijeenkomsten van de focusgroepen is

ruime aandacht besteed aan de relaties met deze

projecten. In de groep rondom het thema Economie

was er vooral veel zorg over de consequenties

van de herontwikkeling Holwert-Zuid voor het

kernwinkelgebied van Coevorden. Detailhandel in

dit gebied zou ten koste gaan van het winkelbestand

in de binnenstad.

Dit deel van de voormalige vesting verdient het

wat ons betreft om opnieuw te worden ontwikkeld,

waardoor het gebied functioneel bij de

binnenstad gaat horen en de bezoeker die vanaf

de Krimweg Coevorden binnenkomt zich welkom

voelt in Coevorden. Duidelijk is dat dit in de

huidige situatie niet het geval is. De verplichtingen

die voor dit project een aantal jaren geleden

zijn aangegaan, geven ook alle aanleiding om dit

project voort te zetten.

In de herinrichting van het stationsgebied willen

wij zorgen voor een stationsplein dat de bezoeker

van Coevorden ook welkom heet in Coevorden

en uitnodigt om een bezoek te brengen aan

de binnenstad. Via het stationsplein zal er een

verbinding tussen binnenstad, stationsplein en de

Holwert worden gerealiseerd. De kansen die ons

daarin met het Regio Specifiek Pakket (RSP) geboden

worden, willen wij graag waar maken.

37


Strategische projecten

1. opknappen panden aan de Weeshuisstraat

2. citymanagement

3. ‘short stay’ wonen

4. spreekuur voor ondernemers

5. reconstructie van heutszsingel

6. leegstandsbeheer


Coevorden heeft

werk te doen

Uit de bijeenkomsten van de focusgroepen zijn 6 projecten

naar voren gekomen waarvan de betrokken partijen

hebben aangegeven bereid te zijn de haalbaarheid verder

te onderzoeken en ze te realiseren. Deze 6 projecten

kunnen als voorbeeld dienen voor de realisatie van dit

wensbeeld en een impuls zijn voor anderen om samen sterk

de schouders eronder te zetten. Ze zijn een voorbeeld

voor het perspectief dat er kan zijn voor de vernieuwing

van de binnenstad in tijden waarin financiële mogelijkheden

beperkt.

1. Opknappen panden aan

de Weeshuisstraat

Met de herinrichting van de Weeshuisweide,

de restauratie van het kasteel en

de Hof van Coevorden is het kwaliteitsverschil

met de bebouwing aan de Weeshuisstraat

groot geworden. De Coevorder

Handelsvereniging (CHV) heeft het idee

gelanceerd om deze panden met de eigenaren,

ondernemers en De Bentheimer

op te knappen. Zij heeft gevraagd of de

gemeente wil faciliteren in dit project.

Het initiatief voor dit project ligt bij de

CHV. De gemeente zal haar bijdrage leveren

door partijen bij elkaar te brengen en

samen na te denken over hoe de kwaliteit

van de panden kan worden verbeterd.

Planning

2012/2013: partijen bij elkaar brengen,

haalbaarheid onderzoeken en voorbereiding

van uitvoering

2013: uitvoering

2. Citymanagement

In de binnenstad is er sprake geweest

van citymanagement van 2006 tot en

met 2011. De destijds gekozen vorm had

niet meer voldoende draagvlak. In 2012

opperden de ondernemers een nieuwe

vorm van citymanagement. Deze vorm

wordt in 2012 nader onderzocht en uitgewerkt.

Citymanagement is als speerpunt

ook opgenomen in het economisch

beleidsplan.

Het initiatief voor de uitvoering ligt bij de

CHV. De gemeente gaat een subsidierelatie

aan met de CHV en ondersteunt

ambtelijk.

Met dit project kan invulling worden

gegeven aan het beslispunt citymanagement

en kan de wens worden gerealiseerd

om tot eenduidige promotie en

marketing te komen, leegstand in de winkelstraten

tegen te gaan en de activiteiten

in het centrum centraler te organiseren.

Planning

2012: onderzoek naar de juiste vorm en

mogelijkheden van citymanagement

2013: inrichting organisatie en aanstelling

citymanager

2014: ontwikkelen organisatie

3. ‘Short stay’ wonen

Domesta en de zorginstellingen hebben

de bereidheid getoond om de haalbaarheid

te onderzoeken van ‘short stay’

wonen: woonruimte voor bijvoorbeeld

studenten, stagiaires, pas afgestudeerden.

Deze vorm van wonen kan in een

of meerdere van de prioritaire gebieden

worden gerealiseerd. Het is goed mogelijk

dat de behoefte aan dit type wonen

breder is dan alleen bij de zorginstellingen,

bijvoorbeeld bij de bedrijven in

Coevorden.

Het initiatief voor het onderzoeken van

de haalbaarheid en de behoefte ligt bij de

gemeente. De gemeente brengt in het

kader daarvan de betrokken partijen bij

elkaar.

Planning

2012- zomer 2013: behoefte- en haalbaarheidsonderzoek

(business cases)

najaar 2013: besluitvorming

2014: uitvoering

Wij willen samen met de betrokken partijen deze projecten

oppakken, daarvoor de aanjager zijn en de faciliteiten

bieden.

40

41


4. Spreekuur voor

ondernemers

Het proces van kwaliteitsverbetering van de

gebouwen in de binnenstad moet worden

voortgezet. Dit komt de uitstraling van

de binnenstad ten goede en leidt tot een

vergroting van gezelligheid en veiligheid in

de binnenstad. De gemeente wil eigenaren/winkeliers

bijstaan in de manier waarop

de uitstraling van panden kan worden

verbeterd en richt daarvoor een spreekuur

in voor ondernemers.

Het initiatief voor de uitvoering ligt bij de

gemeente.

Planning

2012: inrichting organisatie en communicatie

2013: uitvoering

5. Reconstructie Van

Heutszsingel

De reconstructie van de Van Heutszsingel

vanaf de rotonde aan het stationsplein tot

en met de Burgemeester Van der Lelysingel

biedt kansen om een aantal beslispunten

uit dit wensbeeld te realiseren:

• De stadsentree aan de Burgemeester

Van der Lelysingel;

• De verbinding van het Van Heutszpark

met het centrum door een groene

inrichting en vermindering van de

barrièrewerking van de singel zelf.

Door gebruik te maken van kenmerkende

punten (watertoren, monument

Mijndert van der Thijnen) kunnen

verbindingen worden gemaakt met

een van de fraaiste restanten van de

vestingperiode.

De regie voor dit project ligt bij de gemeente.

De inrichting van de singels wordt

met de bewoners voorbereid.

6. Leegstandsbeheer

Leegstand is funest voor de uitstraling in de

binnenstad en de waarde van het vastgoed.

Leegstandsbeheer kan ervoor zorgen dat

leegstand niet leidt tot verpaupering en

op termijn sloop door middel van tijdelijk

gebruik en een voortdurend zoeken naar

nieuwe huurders.

Wij willen dit project gezamenlijk met het

op te zetten citymanagement voorbereiden.

Er is een groot aantal partijen dat

betrokken is bij dit onderwerp en het citymanagement

kan daar de schakel in zijn.

Planning

2012: onderzoeken juiste vorm en mogelijkheden

2013: opzetten organisatie en contractvorming

2013: start uitvoering

Verwijzingen

1. Jan Pierre Rawie & Driek van Wissen, Rijmkroniek van Coevorden 1407-2007, 2008, p. 11

2. De Catalogus Openbare Ruimte Centrum Coevorden is door Buro Khandekar Stadsontwerp &

Landschapsarchitectuur in opdracht van de gemeente opgesteld en is onderdeel van de stedenbouwkundige

uitwerking van het Masterplan centrum Coevorden van 2005. De catalogus

is de leidraad geweest voor de herinrichtingen van de afgelopen jaren in de binnenstad.

3. Geopark De Hondsrug is een project dat ten doel heeft om het unieke verhaal van het gebied

De Hondsrug als geologische eenheid te versterken, zodanig dat de identiteit van het gebied

toeneemt, waardoor mensen zich meer verbonden voelen met hun eigen gebied en er met elkaar

gebouwd kan worden aan een duurzame toekomst. Het streven is om De Hondsrug op de

werelderfgoedlijst van de UNESCO te krijgen. Het Geopark kent een aantal expeditiepoorten,

waarvan Coevorden er een is. www.geoparkdehondsrug.eu

Planning

2012: voorbereiding en aanbesteding

2013: uitvoering

4. Het beeldkwaliteitsplan historische kern Coevorden is door Buro Khandekar Stadsontwerp &

Landschapsarchitectuur in opdracht van de gemeente opgesteld. Het plan bevat de stedenbouwkundige

richtlijnen en welstandscriteria die van toepassing zijn op de gebouwde omgeving

in de binnenstad en worden toegepast bij bouwkundige ingrepen in de binnenstad. Buro

Khandekar heeft in de uitvoering de rol van supervisor.

5. Onder sociale contracten verstaan wij de ontwikkeling van (vernieuwende) samenwerkingsvormen

tussen bedrijven en overheid, die voor beide een win-win situatie opleveren.

6. Molenaar, C. (2011), Het einde van winkels. De strijd om de klant, Den Haag, Academic Service,

p. 18.

42

43

More magazines by this user
Similar magazines