Stationsomgeving Coevorden

coevorden.nl
  • No tags were found...

conceptgebiedsvisie stationsomgeving - Gemeente Coevorden

1.0

Inleiding

1.1 Aanleiding voor de gebiedsvisie

In 1999 is de gemeente Coevorden gestart met de

planvorming om de binnenstad aantrekkelijk te maken. De

ooit befaamde vestingstad - de huidige binnenstad - is

verouderd, de ontsluiting is slecht en er bevindt zich een

enorm rangeerterrein binnen de vroegere grenzen van de

vestingstad. Het aanzicht van de binnenstad wordt aan de

westzijde gedomineerd door een vervallen bedrijventerrein,

Holwert. Kortom, wil de binnenstad van Coevorden kunnen

concurreren met omliggende binnensteden dan moet men

aan de slag.

In het Wensbeeld centrum Coevorden (december 2001)

worden drie thema’s benoemd die de binnenstad weer

aantrekkelijk moeten maken:

- Historie: Versterk/benadruk/herstel het historische

karakter van de vestingstad

- Water: Haal meer water de stad in. Geef de stad een

‘waterpoortfunctie’

- Gezelligheid: Het hart van de stad (de markt en directe

omgeving) moet gezellig worden met horeca, terrasjes en

recreatieve activiteiten

Een belangrijk punt in het Wensbeeld centrum Coevorden is

het herstel van de structuren van de oude vestingstad. Het

huidige stationsgebied vormt een ruimtelijke barrière. Het

is de ambitie van Coevorden deze barrière op te heffen en

het stationsgebied tot een belangrijke verbindingszone

naar de binnenstad te ontwikkelen. Het spooremplacement

bij het station zal grotendeels moeten verdwijnen. Hierdoor

ontstaan mogelijkheden voor de uitvoering van enkele

projecten uit het Wensbeeld.

Het kabinet heeft eind 2007 een negatief besluit genomen

ten aanzien van de Zuiderzeelijn. Als alternatief heeft het

kabinet gekozen voor een samenhangend pakket van

infrastructurele maatregelen. Dit pakket wordt het

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) genoemd. De

gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving Coevorden

is in een nieuw daglicht komen te staan door het

beschikbaar komen van de middelen uit het RSP-ZZL. De

‘Integrale gebiedsontwikkeling (IGO) Coevorden

1 . 0 i n l e i d i n g


Stationsgebied’ is één van de twee deelprojecten binnen

het RSP Coevorden. Het RSP Coevorden maakt deel uit van

RSP project Verbetering spoorlijn Zwolle-Emmen, welke is

opgenomen in het Regionale Mobiliteitsfonds.

Op basis van het Basisdocument (9 juni 2011) is in het

najaar van 2011 gewerkt aan de gebiedsvisie

stationsomgeving Coevorden. In de gebiedsvisie zijn de

verschillende gebieden die tezamen de stationsomgeving

vormen verder onderzocht en uitgewerkt. Het gaat hierbij

om het stationsplein, de toegangswegen en

bedrijventerrein Holwert. De opgave bestaat uit het

verbinden, organiseren en aantrekkelijk maken van de

stationsomgeving. Een nieuw stationsplein moet de

verbinding gaan vormen met de binnenstad enerzijds en

het bedrijventerrein Holwert anderzijds. Aan de zijde van

het bedrijventerrein kan het plein een eigentijdse betekenis

voor het bedrijfsleven in Coevorden krijgen. Voor Holwert is

een nieuwe structuur, uitstraling en positionering

noodzakelijk door dreigende leegstand en onaantrekkelijke

openbare ruimte.

1.2 De opgave voor de stationsomgeving

In het Basisdocument zijn de uitgangspunten en

bijbehorende keuzes genoteerd. De gebiedsvisie laat zien

wat de ruimtelijke consequenties zijn van de keuzes

afzonderlijk en de wijze waarop de keuzes elkaar

beïnvloeden. Op basis van de keuzes kan de gemeente een

eerste inzicht ontwikkelen op de (financiële) consequenties

van de keuzes.

De gebiedsvisie heeft daarnaast nog een aantal belangrijke

functies:

- De gebiedsvisie moet ruimte bieden voor initiatieven van

private partijen

- De gebiedsvisie stuurt investeringen van publieke en

private partijen

- De gebiedsvisie verduidelijkt de rol van de overheid in de

ontwikkeling van het stationsgebied

- De gebiedsvisie wordt gebruikt als middel om op de

agenda te komen van regionale en nationale overheden

- De gebiedsvisie is de basis voor het projectplan Holwert

Midden

Het doordenken van de strategische keuzes, de ambities,

randvoorwaarden en kansen zijn het vertrekpunt geweest

voor het uitwerken van de opgaven in de gebiedsvisie. Dit

proces heeft er toe geleid dat we een samenhangend

toekomstbeeld voor de stationsomgeving kunnen tonen. En

dat een aantrekkelijke verbindingszone met de binnenstad

mogelijk is.

1 . 0 i n l e i d i n g


De gebiedsvisie is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar een

inspirerende visie waarin kansen worden benoemd en

uitgewerkt. De huidige economische situatie vraagt om een

visie die aantrekkelijk is voor particuliere partijen. Een visie

die hen ruimte biedt voor het ontwikkelen van initiatieven

die de aantrekkelijkheid van de historische binnenstand

van Coevorden versterken.

1.3 Proces

Voor het proces is gekozen om zoveel mogelijk samen aan

de gebiedsvisie te werken. In een viertal werkateliers heeft

de projectgroep intensief samengewerkt aan het

doordenken van de verschillende keuzes. De projectgroep

bestond uit specialisten van de gemeente Coevorden, de

provincie Drenthe, het bureau de Stec-groep en Enno

Zuidema Stedebouw.

In het eerste ontwerpatelier zijn de strategische keuzes

naast de ontwikkelingen in Coevorden geplaatst. In

hoeverre zijn de strategische keuzes nog actueel en welke

opties moeten worden onderzocht.

Het tweede werkatelier was het eerste moment waarop in

teams is getekend aan de verschillende opties.

Uitgangspunten waaraan de opties moeten voldoen zijn

opgesteld en middels schetsmodellen is tot op de vierkante

meter onderzocht of het past.

Naar aanleiding van werkatelier twee is een concept

visiekaart gemaakt. De resultaten boden voldoende

aanknopingspunten om een eerste aanzet te geven tot een

samenhangend beeld voor de stationsomgeving en de

relatie met bedrijventerrein Holwert.

In het laatste werkatelier is door de leden van het

projectteam vooral gewerkt aan het vastleggen van

voorkeuren en alternatieven. Wat zien we als de beste

oplossing, maar mocht dit om financiële of politieke

redenen niet wenselijk zijn dan kunnen we goede

alternatieven tonen.

10 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


1.4 Leeswijzer

Dit document bevat de gebiedsvisie stationsomgeving

Coevorden. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de waarde

van de stationsomgeving voor de inwoners, ondernemers

van Coevorden en voor bezoekers van de stad. Vervolgens

bevat hoofdstuk 3 de visie, de ruimtelijke opzet en

programmering van de stationsomgeving. In hoofdstuk 4

wordt een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling en

fasering van de stationsomgeving.

Tot slot bevat hoofdstuk 4 een aantal studies die hebben

geleid tot de visie. Dit hoofdstuk is in zekere zin te

beschouwen als een verslag van het onderzoek van de

strategische keuzes. Het laat zien wat de uitgangspunten

waren, wat de verschillende opties zijn en wat de

ruimtelijke consequenties per uitwerking zijn. Ook wordt

duidelijk waarom is gekozen voor een bepaalde optie

middels het beschrijven van de voor- en nadelen ten

opzichte van de uitgangspunten.

1 . 0 i n l e i d i n g

11


2.0

Welkom in Coevorden

‘Welkom in Coevorden’ was het centrale begrip bij het

werken aan de gebiedsvisie. Letterlijk slaat dit begrip op de

bewoners en bezoekers die uitstappen op station

Coevorden. Maar tijdens het proces heeft het ook andere

betekenissen gekregen:

- Het historische verhaal van de vestingstad Coevorden

uitdragen

- De ondernemingsgeest van Coevorden uitdragen

- Weten dat je in Coevorden bent

- Fijn winkelen in Coevorden

- Op vakantie in Coevorden

- Coevorden als toegangspoort naar de regio

Waar ‘welkom in Coevorden’ in ieder geval voor staat is het

bepalen voor wie de stad een nieuw en aantrekkelijke

stationsomgeving gaat maken. Wie gaat er gebruik maken

van de stationsomgeving? Wat is de betekenis van de

stationsomgeving voor hen?

De aanpak van de binnenstad is inmiddels in volle gang.

Een nieuw stadhuis, de markt is opnieuw ingericht, de Vlijt

en het Kasteel zijn gerenoveerd. Dit zijn enkele voorbeelden

van projecten die inmiddels bijdragen aan een

aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers.

Maar Coevorden is meer. Coevorden is vooral ook een

ondernemende stad. Aan de west- en zuidzijde liggen

enorme bedrijfsgebieden. Toch mist de stad voorzieningen

die passend zouden zijn voor het aantal en type bedrijven

dat zich hier heeft gevestigd, zoals goede hotels en

congresruimten. Kortom, een representatieve plek waar

ondernemer en klant elkaar kunnen ontmoeten is niet

aanwezig.

Om te kunnen bepalen hoe de stationsomgeving

aantrekkelijk kan worden gemaakt wordt eerst genoteerd

wat de waarde zouden moeten zijn voor de verschillende

gebruikers. Er zijn drie type gebruikers te onderscheiden:

- de bewoners

- de ondernemers

- de bezoekers

Als de bewoners en ondernemers trots zijn op hun stad en

dit willen uitdragen wordt de stad Coevorden aantrekkelijk

voor bezoekers. In de onderstaande paragrafen wordt

beschreven hoe de stationsomgeving voor de drie type

gebruikers moet gaan functioneren.

2 . 0 w e l k o m i n c o e v o r d e n

13


Bewoners

Wonen in Coevorden is prettig. Men kan winkelen, uitgaan,

eten en drinken in een aantrekkelijke binnenstad. Een

binnenstad die het verleden als befaamde vestingstad

uitstraalt. Historische panden, kleine straatjes en de

vestinggracht geven de binnenstad een unieke sfeer.

Bewoners zullen op weg naar de binnenstad gebruik maken

van de stationsomgeving, de westelijke entree. Door het

terugbrengen van de historische structuren wordt het

gebied onderdeel van de binnenstad. De gracht, ingebed in

een groene ruimte, vormt een enorm park waarin

gewandeld, gespeeld en ontmoet kan worden. Bewoners

beseffen dat ze in een unieke stad wonen.

Bezoekers

Een bezoekje brengen aan een stad begint uiteraard met

het zien van beelden. De affiches met beelden van het

Kasteel, het Arsenaal, de Vlijt en de terrasjes op de markt

maken bezoekers nieuwsgierig. Wat Coevorden uniek

maakt in Noord-Nederland is de geschiedenis van de stad.

Als befaamde vestingstad heeft Coevorden verhalen

genoeg.

Het welkomstgevoel van Coevorden begint dan ook met het

binnenkomen in de stationsomgeving. De vestinggracht,

het groen en verwijzingen naar het verleden dragen bij aan

de beleving van Coevorden en de wens deze stad te

bezoeken.

Ondernemers

Imago en betrokkenheid zijn belangrijke peilers voor

moderne ondernemingen. De vestingstad Coevorden vormt

een uniek beeld waar bedrijven zich graag mee willen

afficheren.

Het herstel van de gracht in de stationsomgeving zorgt voor

een kwalitatieve uitstraling voor de ondernemingen. In

Holwert wordt ruimte geboden voor nieuw programma dat

de ondernemingen in de binnenstad ondersteund. En een

nieuwe directe verbinding tussen Holwert en de binnenstad

zorgt er voor dat er nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen

worden. Ondernemers voelen zich betrokken bij de

inspanningen van de stad en zijn bereid om te investeren in

hun gebouw en in hun relaties met de stad.

2 . 0 w e l k o m i n c o e v o r d e n

15


3.0

De visie

De afgelopen 10 jaar is hard gewerkt aan de binnenstad van

Coevorden. Er is een nieuw gemeentehuis gebouwd. De

Markt is opnieuw ingericht en geworden tot een prettig

horecaplein. Het kasteel van Coevorden heeft in samenhang

met pakhuis de Vlijt met de komst van châteauhotel

Coevorden weer de uitstraling die het verdient. Dit waren

de eerste belangrijke stappen in het aantrekkelijk maken

van de binnenstad. Nu is het de beurt aan de

stationsomgeving, de westelijke entree van de binnenstad.

3 . 0 d e v i s i e

17


3.1 Wensbeeld centrum Coevorden

In het Wensbeeld centrum Coevorden (december 2001) is de

ambitie uitgesproken om een aantrekkelijke binnenstad te

maken. Het zichtbaar maken van het bijzondere verleden

van Coevorden draagt in grote mate bij aan een

aantrekkelijke binnenstad. Belangrijke historische

gebouwen moeten gerenoveerd worden en de historische

structuren moeten weer hersteld worden. In het Wensbeeld

worden drie thema’s benoemd die moeten bijdragen aan

een aantrekkelijke binnenstad:

- Historie: Versterk/benadruk/herstel het historische

karakter van de vestingstad

- Water: Haal meer water de stad in. Geef de stad een

‘waterpoortfunctie’

- Gezelligheid: Het hart van de stad, de markt en directe

omgeving, moet vooral gezellig worden met horeca,

terrasjes en recreatieve activiteiten

Wensbeeld centrum Coevorden (Buro voor stadsontwerp ir S.V. Khandekar, 2001)

18 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


3.2 De ambities

De ambities zoals beschreven in het Basisdocument zijn de

volgende:

- In het IGO Stationsomgeving is een duidelijke relatie

tussen Holwert, het stationsgebied en het centrum van

Coevorden

- Opheffen van de barrièrewerking die het stationsgebied

vormt tussen het centrum en Holwert

- Het stationsgebied moet dienen als toegangspoort tot

het centrum van de stad en vormt een knooppunt tussen

Holwert en het centrum

- De historie van de stad Coevorden gebruiken als drager

voor de ontwikkelingen van het stationsgebied

- Attractief maken van het stationsgebied, met andere

woorden het stationsgebied meer allure geven

- Een groen/blauwe invulling geven aan het stationsgebied

en Holwert Midden

- Vergroten van de sociale veiligheid rond het

stationsgebied en het gevoel van veiligheid vergroten

- Verbetering van de routestructuur voor auto en

fietsverkeer naar het centrum

- Autoluw maken van het centrum, door het aanpassen

van de verkeersstructuur en het verminderen van het

(zichtbaar) parkeren in het centrum. Dit kan deels

opgelost worden door parkeermogelijkheden te realiseren

in de (groene) omgeving van het stationsgebied

- Heldere routestructuur richting parkeerterreinen met

voldoende capaciteit

- Waterberging in combinatie met een aantrekkelijke

invulling en het herstel van de stadsgracht

- Om het stationsgebied en Holwert op korte termijn al

(meer) aantrekkelijk te maken moeten er cosmetische

ingrepen plaatsvinden in de openbare ruimte

De opgave voor de stationsomgeving

Om te komen tot de gebiedsvisie is een aantal studies

gedaan. Deze worden beschreven in hoofdstuk 5. Deze

studies zijn aanleiding om de stationsomgeving op te delen

in drie opgaven, die aansluiten bij de ambities:

- Het herstellen van de historische structuur

- Het verbinden van de binnenstad met Holwert

- Een nieuw imago voor Holwert

In de volgende paragrafen worden eerst de opgaven

afzonderlijk besproken. Vervolgens wordt in de laatste

paragraaf het gezamenlijke beeld beschreven.

3 . 0 d e v i s i e

19


3.3 Het herstellen van de historische structuur

Vanaf het einde van de 19e en het begin van de 20e is

Coevorden aangesloten op het netwerk van tram- en

spoorlijnen. De impact hiervan is tot op de dag van vandaag

zichtbaar. Het spooremplacement is dominant binnen de

grenzen van de oude vestingstad aanwezig. Verder

herinneren veel gebouwen in de stationsomgeving

(voormalige stationsgebouwen en woningen) ons nog aan

deze periode uit de geschiedenis van Coevorden. Vanaf de

eind jaren 40 van de 20e eeuw is het bedrijventerrein

Holwert in ontwikkeling genomen. Door de genoemde

ontwikkelingen zijn de historische structuren in de

stationsomgeving verdwenen. Het betreft hier o.a. de

stadsgracht en het bastion Overijssel.

Het herstellen van de historische structuur sluit aan bij de

volgende ambities:

- De historie als drager voor de stationsomgeving

- Aantrekkelijk maken van de stationsomgeving door een

groen/blauwe inrichting

- De stationsomgeving en Holwert op korte termijn

aantrekkelijk maken

- Het realiseren en beheren van het oppervlaktewater, met

als uitgangspunten schoon, veilig en aantrekkelijk.

Het herstellen van de historische structuren

De historie als drager voor de stationsomgeving

De aanleg van de gracht betekent dat de binnenstad ook

aan de westzijde weer wordt omsloten door de oude

vestingstructuren. De huidige stadsgracht is omzoomt met

ruim opgezette groene ruimten, waaronder het Van

Heutszpark aan de noordzijde van de binnenstad. De gracht

ligt hier nog op de historische locatie. De gracht wordt aan

20 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Verlegde Wilhelminasingel

Voor de bereikbaarheid van het centrum (o.a. bevoorrading

winkels) is de Wilhelminasingel van belang. De

Wilhelminasingel is voor een deel gelegen op de historische

wegenstructuur. De huidige inrichting en de

verkeersintensiteit (ca. 8.000 mvt/dag) vormt een barrière

tussen de appartementen en het centrum.

Door het verplaatsen van de Wilhelminasingel is het mogelijk

om de historische structuur van Coevorden te herstellen. De

Schoolstraat wordt weer volgens de oude structuur van de

binnenringen verbonden met de Gasthuisstraat.

De binnenring heeft zowel een verbindende als een

verblijfsfunctie. De inrichting sluit aan bij de rest van het

centrum. Aan de binnenring liggen meerdere pleinruimtes.

Het driehoekige plein bij de Schoolstraat krijgt meer ruimte

en kan aantrekkelijk ingericht worden. Hetzelfde geldt voor

de Rooms Katholieke kerk: kerkgangers kunnen nog even

napraten op het rustige voorplein. Ook het Bastion krijgt een

voorplein. De huidige functies in de plint van het gebouw

worden zichtbaar en daardoor onderdeel van het centrum.

Aantrekkelijk maken van de stationsomgeving door

een groen/blauwe inrichting

Het aanleggen van de Stadsgracht is niet alleen de gracht

maar ook een inbedding in een groene aantrekkelijk ruimte.

De taluds en bermen worden ingeplant met gras en biedt

ruimte voor bloemen en boomgroepen. Nadrukkelijk wordt

niet gekozen voor linten omdat gekozen is om aan te

sluiten op het Van Heutszpark. Zo ontstaat een

aaneengesloten parkzone aan de noord- en westzijde van

de binnenstad.

Het graven van de Stadsgracht betekent een grote

hoeveelheid grond (ca. 80.000 m3) waar iets mee gedaan

moet worden. De wens is om de grond in de

stationsomgeving te gebruiken. Een interessant idee is om

de grond te gaan gebruiken om verschillende

grondlichamen rondom de gracht aan te leggen.

Grondlichamen als verwijzing naar de wallen, kunnen

dienst doen als speelobjecten en om het parkeren aan het

zicht te onttrekken. De grondlichamen bieden tevens de

mogelijkheid om verscheidene winkeltjes, ateliers of

werkruimtes in onder te brengen.

Op korte termijn aantrekkelijk

Door het vrijkomen van het spooremplacement, bij de

aanleg van de spoorboog ten zuiden van Coevorden,

ontstaat ruimte voor de Stadsgracht. De aanleg van de

gracht kan ook zonder ruimtelijke ingrepen in Holwert

worden aangelegd. Tussen de Parallelweg en de te

handhaven sporen is voldoende ruimte om de gracht en

groene ruimte aan te leggen. Zodra de sporen zijn

22 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


verwijderd en de gronden van ProRail zijn gekocht biedt dit

mogelijkheden om op korte termijn te starten met de aanleg

van de Stadsgracht.

Door de aanleg van de Stadsgracht komen de bestaande

woningen en bedrijven aan de binnenstadzijde te liggen

aan een bijzondere en aantrekkelijke openbare ruimte.

Maar ook voor het bedrijventerrein Holwert ontstaat de

aanleiding om opnieuw te investeren in het huidige

vastgoed en het aantrekken van nieuwe programma’s.

Waterhuishouding verbeteren

De aanleg van de Stadsgracht heeft naast het toevoegen

van ruimtelijke kwaliteit ook een positief effect op

waterhuishouding. De gracht wordt vanuit het Van

Heutszpark middels duikers en sloten via Holwert

verbonden met het Kanaal Coevorden-Zwinderen. Door de

aanleg van de gracht ontstaat een open waterverbinding

direct op het kanaal. Door de gracht een diepgang te geven

van ongeveer 2.5 meter ontstaat een watergang met een

prima afvoer en doorvoercapaciteit. Wel moet er tussen de

gracht en het kanaal vanwege verschillende waterpeilen

een stuw worden aangelegd. De waterhuishoudkundige

uitgangspunten zorgen voor een ruim opgezette watergang

met een bovenbreedte (op maaiveld) van meer dan 15

meter. Dit betekent dat we langs het spoor een riante

watergang kunnen aanleggen die goed zichtbaar is in de

stationsomgeving.

3 . 0 d e v i s i e

23


3.4 Het verbinden van de binnenstad met

Holwert

Het spooremplacement vormt bij de herstructurering van

Holwert een enorme barrière. De herstructureringsopgave

voor Holwert wordt met name gevonden in een verandering

van het programma. Het nieuwe programma is gericht op

het aantrekken van publiek. Een combinatie van moderne

(kleinschalige) werklocaties, grootschalige detailhandel

(PDV/GDV) en diensten vormt het speerpunt voor in het

revitaliseren van Holwert tot een gemengd gebied.

Het maken van een verbinding tussen de binnenstad en

Holwert heeft de volgende doelen:

- In het IGO Stationsomgeving is een duidelijke relatie

tussen Holwert, het stationsgebied en het centrum van

Coevorden

- Opheffen van de barrièrewerking die het stationsgebied

vormt tussen het centrum en Holwert

- Het stationsgebied moet dienen als de westelijke

toegangspoort tot het centrum van de stad en vormt een

knooppunt tussen Holwert en het centrum

- Autoluw maken van het centrum door het aanpassen

van de verkeersstructuur en het verminderen van het

(zichtbaar) parkeren in het centrum. Dit kan deels

opgelost worden door parkeermogelijkheden te realiseren

in de (groene) omgeving van het stationsgebied

Het verbinden van de binnenstad met De Holwert

24 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Een duidelijke relatie maken

De aanpak voor zowel de binnenstad als Holwert betekent

dat beide gebieden een nieuwe relatie met elkaar moeten

aangaan. De binnenstad wordt een gebied waar het vooral

gezellig moet zijn. Hier zijn de winkels en de horeca

gevestigd. Op de Markt vinden de evenementen en

activiteiten plaats. Op Holwert wordt ruimte geboden aan

kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven, grootschalige

winkelprogramma’s en ondernemingen in de

dienstensector.

De herinrichting van Holwert en het stationsgebied zorgt

ervoor dat een bezoek aan beide gebieden wordt

gestimuleerd. Een noodzakelijke ingreep wordt dan ook om

het publiek een goede verbinding tussen beide gebieden

aan te bieden.

De belangrijkste winkelstraat in de binnenstad is de

Friesestraat, de verbinding tussen de Markt en het

Stationsplein. Aan de oostzijde van de Markt vormt de

Oosterstraat een aanloopstraat vanaf De Pampert waar

geparkeerd kan worden. De verbinding zal een logisch

vervolg zijn van deze winkelroute over het spoor naar

Holwert.

Opheffen van de barrièrewerking van het spoor

De ligging van het doorgaande spoor en het

spooremplacement vormt een barrière tussen de

binnenstad en Holwert . De huidige gelijkvloerse overgang

naar het perron mag niet, als interwijkverbinding tussen

het centrum en Holwert, worden doorgetrokken. De opgave

3 . 0 d e v i s i e

25


is dan ook om op een nieuwe plek een verbinding te maken

die niet gelijkvloers is. De onderzochte opties zijn:

- Een voetgangersbrug over het spoor

- Een voetgangerstunnel onder het spoor

- Een fietstunnel onder het spoor

In hoofdstuk 5 zijn de drie opties onderzocht en uitgewerkt.

De drie opties zijn vergeleken om te komen tot een

voorkeur. De voetgangerstunnel is nadrukkelijk naar voren

gekomen als de optie met de meeste potenties. Deze optie

biedt de meeste kansen voor een aantrekkelijke verbinding.

De belangrijkste voordelen zijn:

- Het ruimtebeslag van de tunnel biedt mogelijkheden om

een aantrekkelijk plein te kunnen maken

- De relatief korte lengte van de tunnel maakt het mogelijk

om te landen bij de juiste routes en programma’s

- De relatief korte lengte van de tunnel maakt het mogelijk

om de Stadsgracht dicht bij het station te kunnen situeren

- Het geringe hoogteverschil maakt de tunnel

gebruiksvriendelijk

De belangrijkste voorwaarde is:

- De tunnel moet prettig voelen door een extra ruime

breedte

- Op het niveau van de tunnel dient aan beide entrees een

voorruimte aangelegd te worden om licht en lucht toe

laten in de tunnel

De toegang tot het centrum

De stationsomgeving vormt de spil in het netwerk van

toegangswegen, winkelroutes en het spoor. Bij aankomst

van het gebied moet duidelijk zijn waar je naar toe kunt en

dat je welkom wordt geheten in de stad Coevorden. Het

merendeel van de ambities voor de verbinding zijn onder te

brengen in het maken van een overzichtelijke knoop in een

aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte.

De rol van de stationsomgeving is het maken van een

markant punt in al deze routes. Enerzijds is de

verkeersfunctie (veiligheid en doorstorming) van belang en

anderzijds dient de verblijfskwaliteit in de

stationsomgeving verbeterd te worden. In de visie wordt

met name ingezet op het aantrekkelijk maken van de

openbare ruimte. Een aantrekkelijke openbare ruimte nabij

het station (aan weerszijden van het spoor), waar ruimte is

voor fietsers en voetgangers die via deze ruimte toegang

hebben tot het station. Daarnaast dient de openbare ruimte

geschikt te als ontmoetingsplaats. De ruimte wordt

aantrekkelijk gemaakt door naast de verharding gebruik te

maken van groen en boomgroepen.

26 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


3 . 0 d e v i s i e

27


3.5 Een nieuw imago voor Holwert

Het bedrijventerrein Holwert is opgedeeld in een drietal

gebieden:

- Holwert Zuid

- Holwert Midden

- Holwert Noord

Het bedrijventerrein holwert is opgenomen in het

Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP)

Bedrijventerreinen Drenthe 2009-2013. Hiertoe is eind

december 2011 door het college van de gemeente

Coevorden het ‘Projectplan Holwert, samen succesvol

revitaliseren en herprofileren’ vastgesteld en bij de

provincie ingediend. Holwert Midden en een gedeelte van

holwert Noord is in het Projectplan opgenomen.

Holwert Zuid

De planvorming voor Holwert Zuid bevindt zich in een ver

gevorderd stadium, het bestemmingsplan is in procedure.

De opzet en programmering is vastgelegd en vormt een

uitgangspunt voor de visie voor de stationsomgeving. De

visie onderzoekt hoe de herstructurering van Holwert

Midden kan aansluiten op Holwert Zuid. De winkelformules

voor beide gebieden zijn nagenoeg hetzelfde waardoor

beide gebieden een relatie met elkaar aangaan. Beide

gebieden zullen publiek aantrekken en zijn gebaad bij een

aantrekkelijke verbinding met de binnenstad.

Een nieuw imago voor De Holwert

28 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Holwert Midden

Holwert Midden is een bedrijventerrein met twee gezichten.

Het gedeelte grenzend aan het spooremplacement is

vervallen, staat leeg of ondernemingen willen vertrekken.

De ondernemingen in achterliggende gedeelte zijn goed

opererende ondernemingen die vooral behoefte hebben

aan een goed georganiseerde openbare ruimte. De huidige

wegen zijn verouderd. De rijbanen zijn te smal, er wordt

geparkeerd op de rijbaan en het groen draagt niet bij aan

een aantrekkelijke uitstraling van het terrein. De

herstructurering van het terrein staat dan ook in teken van

het reorganiseren van de straatprofielen en bijdragen aan

een representatieve uitstraling van een goed draaiend

bedrijventerrein. Ingrepen die vervolgens ondernemers

moeten verleiden om weer te investeren in huisvesting en

inrichting van de kavel.

Holwert Noord

Holwert Noord is een goed draaiend gebied. De bedrijven

zullen door hun gedane investeringen niet snel vertrekken.

Het is niet het terrein zelf dat aangepakt moet worden maar

de inrichting en sfeer van de toegangswegen naar Holwert

Zuid en Midden.

Gebiedsontwikkeling

In de visie wordt alleen een ruimtelijk voorstel gedaan voor

Holwert Midden. Wel is onderzocht hoe de aangrenzende

gebieden kunnen profiteren van de aanpak in Holwert

Midden. Daarnaast zijn de toegangswegen door Holwert

Zuid en Midden onderzocht in de organisatie van Holwert

Midden.

De Stec groep heeft de ‘Markt en gebiedsstrategie voor

Holwert Midden, prettig werken, winkelen en verblijven’

opgesteld. De ‘Markt en gebiedsstrategie’ is input geweest

voor het uitwerken van het ruimtelijk voorstel.

Het bieden van een nieuw imago voor Holwert Midden heeft

de volgende doelen:

- In het IGO Stationsomgeving is een duidelijke relatie

tussen Holwert, het stationsgebied en het centrum van

Coevorden

- Attractief maken van het stationsgebied, met andere

woorden het stationsgebied meer allure geven

- Een groen/blauwe invulling geven aan het stationsgebied

en Holwert Midden

- Om het stationsgebied en Holwert op korte termijn al

(meer) aantrekkelijk te maken voor investeerders moeten

er cosmetische ingrepen plaatsvinden in de openbare

ruimte

3 . 0 d e v i s i e

29


Een duidelijke relatie maken

Door de nieuwe programmering van het bedrijventerrein

Holwert Midden wordt de relatie met de binnenstad van

Coevorden versterkt. Het aantrekken van publiek door het

mogelijk maken van PDV/GDV (Perifere Detail Voorzieningen

/ Grootschalige Detail Voorzieningen) betekent dat de

inrichting van de openbare ruimte aantrekkelijk moet

worden. Daarnaast wordt het terrein door een nieuwe

verbinding over het spoor met de binnenstad verbonden.

Een attractief stationsgebied

Naast de nieuwe programmering voor Holwert Midden

wordt vooral ingezet op de uitstraling van de

bedrijfsgebouwen aan de randen van het terrein. Met name

de rand aan het spooremplacement en Holwert Zuid dragen

bij aan de uitstraling van de stationsomgeving. Voor het

uitgifteveld grenzend aan het spoor is nadrukkelijk gekozen

voor kleine bedrijfskavels en hoogwaardige bedrijvigheid.

De kans dat de architectuur en schaal bijdraagt aan een

aantrekkelijke uitstraling is hierdoor groot.

Om op korte termijn tot een attractief stationsgebied te

komen is het verstandig om in te zetten op een gefaseerde

aanpak. De eerste ingreep zou de herinrichting van de

Parallelweg in Holwert zijn. De parallelweg is in het bezit

van de gemeente en kan op korte termijn worden

uitgevoerd. Juist door deze ingreep kan de uitstraling van

de openbare ruimte in het bedrijventerrein verbeteren.

Maar het is ook een begin. Ondernemers zien dat er wordt

geïnvesteerd in het gebied. Het is voor hen het moment om

na te denken over investeringen in het bedrijfspand en

nieuwe ontwikkelingen in Holwert.

De aanleg van de gracht, het stationsplein aan de westzijde

en de herinrichting van de straten in Holwert zijn

afhankelijk van de grondposities in het gebied. De aankoop

van gronden betekent voorinvesteren en dat is in de

huidige economische situatie een groot risico. Het is

verstandiger om voortdurend te kijken naar kleinschalige

initiatieven die laten zien dat partijen investeren in het

gebied.

Een groen/blauwe invulling voor het stationsgebied

Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt

aangesloten op het groene karakter van de

vestingstructuur. Veel groen met boomgroepen moeten

gaan bijdragen aan een ontspannen en fraaie uitstraling

van de openbare ruimte in Holwert Midden.

Verbeteren van de openbare ruimte

Een snelle aanpak voor een revitalisatie tot een modern

gemengd terrein wordt met name gevonden in de randen.

Aan het spoor vormt het terugbrengen van de Stadsgracht

een impuls voor de uitstraling van het terrein in de

stationsomgeving. Een ingreep die bij het vrijkomen van

een groot gedeelte van het spooremplacement mogelijk

wordt.

30 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


3 . 0 d e v i s i e

31


3.6 Welkom in Coevorden

De uitwerking van de drie opgaven voor de

stationsomgeving het herstellen van de historische

structuur, het verbinden van de binnenstad met Holwert en

een nieuw imago voor Holwert vormen tezamen een

inspirerend toekomstbeeld voor de stationsomgeving.

Het herstellen van de historische structuur voegt een

aantrekkelijke openbare ruimte aan de stationsomgeving

toe. Het biedt aanleidingen voor ondernemers om te

investeren in bestaand vastgoed en in nieuwe initiatieven.

Het is een belangrijke verwijzing naar het verleden. Het

verleden van Coevorden als vestingstad wordt weer

beleefbaar voor inwoners en bezoekers.

Het verbinden van de binnenstad met Holwert biedt kansen

voor de stad Coevorden. Door in Holwert complementaire

programma’s te ontwikkelen ontstaat een binnenstad met

een compleet programma.

Een nieuw imago voor Holwert biedt de kans om nieuwe

programma’s toe te voegen aan de binnenstad.

Hoogwaardige diensten en bedrijven die de binnenstad

ontgroeid zijn kunnen dicht bij de binnenstad worden

gehuisvest. Een toplocatie die middels een goede

verbinding met het spoor en wegen snel en makkelijk te

bereiken is.

De drie opgaven bieden tezamen de kans om de binnenstad

te profileren. Aantrekkelijke openbare ruimten,

gebruiksvriendelijke routes en nieuwe programma’s gericht

op publiek kunnen ervoor zorgen dat de concurrentiepositie

in de regio wordt vergroot.

32 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


34 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


4.0

Hoe nu verder?

De gebiedsvisie voor de stationsomgeving Coevorden vormt

het ruimtelijk strategische kader voor het gebied en

daarmee het eindproduct van de initiatieffase van de

integrale gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving.

De gebiedsvisie laat zien op welke wijze de aanpak in de

verschillende gebieden tot één geheel kan leiden. De vraag

is nu dan ook waar en wie er gaat beginnen?

De inzet van de gemeente is met name gericht op de

voorwaardenscheppende (her)inrichting van het openbaar

gebied. Deze inzet dient als katalysator te werken voor de

(private) gebiedsontwikkeling.

In de gebiedsvisie zijn voorstellen gedaan voor de aanpak

van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor een

belangrijk deel in handen van de gemeente. Voor het

overige gedeelte zal de gemeente met eigenaren afspraken

maken over de aankoop en levering van de benodigde

gronden. De voorgestelde inrichting van het gebied, maakt

private ontwikkelingen op korte termijn al mogelijk.

Hierdoor kan de gebiedsontwikkeling organisch

plaatsvinden.

parkeervoorzieningen in de stationsomgeving aan te leggen

nog door de politiek genomen worden. Verder is de keuze

voor de verbinding over/onder het spoor niet alleen een

ruimtelijke afweging. De keuze om geen fietstunnel aan te

leggen heeft consequenties voor de fietsverbindingen op de

schaal van de stad. Bij de aanleg van een voetgangersbrug of

tunnel betekent dat fietsers zullen moeten omfietsen.

Daarnaast moet er ook een financiële (aanleg- en

onderhouds-kosten) en maatschappelijke (sociale veiligheid

en toegankelijkheid) afweging worden gemaakt.

De gebiedsvisie bepaald de koers voor de stationsomgeving.

De komende inspanningen zullen zich vooral richten op de

vragen hoe, waar en met welke partners kunnen we deze

koers verwezenlijken. Deze vragen zullen in een

uitvoeringsprogramma nader worden uitgewerkt.

De gebiedsvisie laat ook zien dat er nog keuzes gemaakt

moeten worden. De consequenties van de keuzes zijn

verwerkt in de visie maar zijn sterk afhankelijk van politieke

besluitvorming. Zo moet de keuze om lang

4 . 0 H o e n u v e r d e r

35


5.0

Studies

Om te komen tot een goeddoordachte gebiedsvisie is een

uitgebreid onderzoek gedaan naar de ruimtelijke

consequenties van de verschillende onderdelen. De

randvoorwaarden, kansen, dilemma’s uit het

Basisdocument bepaalden welke onderdelen verder

onderzocht dienden te worden. De beslispunten uit het

Basisdocument stonden centraal in de studies en zijn

beantwoord in de gebiedsvisie. De beslispunten zijn:

- Nieuwe gracht niet historiserend, maar op locatie zoals

opgenomen in het Wensbeeld

- Verbinding oude gracht met nieuwe gracht

- Ontsluiting en interne routestructuur Holwert

- Parkeerlocaties ten behoeve van centrum (kort parkeren

in centrum, lang parkeren buiten het centrum)

- Stedenbouwkundige relatie tussen Holwert Zuid en

stationsgebied;

- Oversteek voor fietsers en/of voetgangers via tunnel of

brug

- Krimweg voor bestemmingsverkeer centrum,

ontmoedigen doorgaand verkeer Wilhelminasingel - Van

Heutszsingel

- Verkeerskundige inrichting stationsplein oostzijde

- Ontwikkelstrategie Holwert Midden

In dit hoofdstuk zijn de volgende onderdelen onderzocht:

- Het stationsgebied

- De Stadsgracht

- Holwert Midden

- Wilhelminasingel

Zowel de ruimtelijke consequenties van het onderdeel zelf,

als voor het geheel worden beschreven.

5 . 0 S t u d i e s

37


5.1 Het stationsgebied

In het Basisdocument zijn de randvoorwaarden, kansen en

dilemma’s genoteerd. De projectgroep heeft deze in de

werkateliers vertaald in de volgende uitgangspunten voor

het stationsgebied:

Sfeer

- In het stationsgebied voel je je ‘Welkom in Coevorden’.

Het stationsgebied bestaat eigenlijk uit twee delen, het

centrumdeel en het deel aan de kant van Holwert. De

centrumzijde sluit wat betreft inrichting en sfeer zoveel

mogelijk aan bij het centrum. Holwert-zijde is onderdeel

van de groene omgeving rondom de nieuwe gracht.

Stadsgracht

- De nieuwe gracht geeft sfeer en kwaliteit aan Holwert

Midden. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich

oriënteren (de voorkant) op de gracht.

- De gracht omsluit als het ware het ontvangstplein van

Holwert (daar waar de brug of tunnel aanlandt) en buigt

daarna zo snel mogelijk af naar het spoor. Deze ligging

tussen het spoor en de Parallelweg biedt de meeste

mogelijkheden om een kwalitatieve ruimte rondom de

gracht te maken. Bovendien kunnen op deze manier

efficiënte en goed faseerbare uitgiftevelden gerealiseerd

worden.

- De kavelgrens van Intergas is als een vast gegeven

beschouwd. De ligging van de Stadsgracht dient hierop te

worden afgestemd.

- Het Van Gend & Loos gebouw moet behouden kunnen

blijven. De ligging van de Stadsgracht moet hierop

afgestemd zijn.

Verbinding

- Het stationsgebied bevat een verbinding over of onder de

sporen. Deze brug of trap vormt de verbinding tussen de

Markt van Coevorden via de Friesestraat met Holwert.

- De verbinding is tevens het middel om op het perron te

kunnen komen. Het perron is zowel met een trap als met

een lift bereikbaar. De huidige gelijkvloerse overgang

komt te vervallen.

- De tunnel onder of de brug over het spoor sluit op het

breedste deel aan op het perron, zodat er naast de trap

en lift voldoende ruimte overblijft op het perron. Het stuk

juist ten Noorden van het Van Gent & Loos gebouw is het

breedste deel.

Infrastructuur

- De Van Heutszsingel, (Verlegde) Wilhelminasingel en

Stationsstraat zijn belangrijk voor de ontsluiting van

Coevorden en moeten onderling met elkaar verbonden

zijn. Dit is een geregelde aansluiting vanwege de

hoeveelheid verkeer.

- Het tracé van de Parallelweg blijft grotendeels op dezelfde

plaats liggen. Onder weg liggen veel kabels en leidingen.

Verplaatsing daarvan brengt veel kosten met zich mee.

De Parallelweg maakt tevens onderdeel uit van de

ontsluitingsturctuur van Holwert-Zuid.

- Er blijven 3 sporen gehandhaafd, 2 sporen voor

personenvervoer, 1 spoor voor goederenvervoer.

38 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Drie opties voor de verbinding

De verbinding over/onder het spoor vormt de meest

cruciale ingreep voor het stationsgebied. Alle andere

ingrediënten worden voor een belangrijk deel bepaald door

het type verbinding dat wordt gekozen. De onderscheidene

opties die zijn onderzocht voor de verbinding zijn:

- Een voetgangerbrug

- Een voetgangerstunnel

- Een fietstunnel

Hieronder volgt een toelichting van de opties. De opties

vragen om een integrale benadering waarin de keuzes over

het type verbinding, de inrichting van de stationsomgeving,

de aansluiting van de verschillende wegen en de ligging

van de gracht direct met elkaar samen hangen.

5 . 0 S t u d i e s

39


Optie 1 Voetgangersbrug

Typering van de voetgangersbrug:

- Een brug over het spoor

- Een brug alleen voor voetgangers

- Een brug als markant punt in de winkelroute

- Een brug als oriëntatiepunt in de stationsomgeving

- Een brug met trappen

- Drie liften verbinden de brug met het maaiveld en het

stationsperron

Oriëntatiepunt

Het stationsgebied is onderdeel van de groene

vestingstructuur. De groene inrichting met de nieuwe

stadsgracht bepaalt de sfeer. De brug ligt hoog boven het

spoor en de bomen en vormt zodoende een markant punt in

het gebied. Een gebied waar Reizigers, bezoekers,

inwoners en ondernemers welkom geheten worden. De

brug is van verre zichtbaar en biedt oriëntatie in het

stationsgebied. Het ontwerp van de brug dient ook als

zodanig uitgewerkt te worden, een landmark in de

stationsomgeving.

Een aantrekkelijke winkelroute

De brug ligt in het verlengde van de Friesestraat waardoor

een logische route ontstaat tussen de Markt, het station en

Holwert. De route vormt in het aantrekkelijk maken van de

binnenstad de belangrijkste route in het stationsgebied. De

Van Heutszsingel, Stationsstraat en Verlegde

Wilhelminasingel zijn ondergeschikt. Om ruimte te bieden

voor een prettige oversteek voor voetgangers en fietsers

wordt de huidige rotonde vervangen door verkeerslichten

(VRI).

Het inpassen van de hierboven aangegeven straten is

ondergeschikt aan de winkelroute, maar dient vanwege het

groot aantal verkeersbewegingen wel goed georganiseerd

te worden in het stationsgebied.

Het handhaven van De Van Heutszsingel, Stationsstraat en

Verlegde Wilhelminasingel op de huidige locatie betekent

dat de ruimte voor het stationsplein zo groot mogelijk is

gehouden. Dit is nodig om allerlei voorzieningen voor het

functioneren van het station een plaats krijgen. Op en

grenzend aan het plein bevinden zich een busstation,

fietsenstallingen, een kiss & ride plek en de mogelijkheid

om bijvoorbeeld een snackbar en bloemenshop te plaatsen.

Daarnaast biedt dit ruimte om een aantrekkelijk plein te

kunnen maken. Richting het noorden wordt de inrichting

steeds groener. Door middel van bomen wordt het

stationsplein beëindigd. Het plein is stenig met enkele

bomen en biedt voetgangers en fietsers de mogelijkheden

om zowel het station te bereiken als de binnenstad in te

gaan.

40 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Het stationsgebied met een voetgangersbrug

5 . 0 S t u d i e s

41


Aan de westzijde van het station overheerst het groene

karakter van de gracht. De voetgangersbrug landt hier op

een plein waar verschillende routes samenkomen. Het Van

Gend & Loos gebouw wordt opgeknapt en krijgt een horeca

functie. Hiermee wordt het plein de nieuwe

ontmoetingsplek van Holwert.

Parkeervoorzieningen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden het

langparkeren uit het cenetrum te verplaatsen naar

grootschalige parkeermogelijkheden op korte afstand van

het centrum. Op de Pampert is inmiddels een

parkeervoorziening gerealiseerd.Met de realisatie van een

voetgangersbrug wordt het ook interessant om in Holwert

te parkeren en van hieruit naar het centrum te wandelen.

De visie gaat uit van meerdere parkeervelden tussen

Holwert Zuid en de nieuwe gracht. De benodigde

parkeerplaatsen worden verdeeld over meerdere velden,

waardoor deze minder massaal ogen en onderdeel kunnen

worden van de groene wereld van de nieuwe gracht. In de

verdere uitwerking van de gebiedsvisie zal gekeken moeten

worden of de afstand tussen de parkeervelden en de brug

verkleind kan worden. De sfeer en het karakter van de

gracht moet echter de boventoon blijven voeren wil dit

gebied kunnen functioneren als ontvangstplek van Holwert.

Stadsgracht

De nieuwe stadsgracht komt grotendeels te liggen op het

huidige spooremplacement en is duidelijk zichtbaar vanaf

de brug. Om ruimte te maken voor het plein waarop de brug

landt buigt de gracht om het plein. Dit biedt tevens de

mogelijkheden om in de gracht historische verwijzingen

aan te brengen. Het plein krijgt de vorm van een bastion. In

de uiteindelijke inrichting van het plein en de gracht moet

onderzocht worden wat een passende vertaling van het

bastion zou kunnen zijn.

42 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


+ 17,6 NAP

1:4

+ 11,0 NAP (mv)

+ 12,2 NAP

1:4

Lengtedoorsnede van de voetgangersbrug

29,0 29,0

29,0

+ 12,2 NAP

1:2

Dwarsdoorsnede van de voetgangersbrug

5,0

5 . 0 S t u d i e s

43


Optie 2 Voetgangerstunnel

Typering van de voetgangerstunnel:

- Een tunnel onder het spoor

- Een tunnel voor voetgangers

- Een tunnel waar de fiets aan de hand genomen kan

worden

- Een tunnel met trappen

- Drie liften verbinden de tunnel met het maaiveld en het

stationsperron

Het einde van de tunnel is altijd zichtbaar. Daarnaast wordt

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht en wijken de

wanden aan de bovenzijde. Aan beide zijden van de tunnel

bevindt zich een pleinruimte. Vanaf de pleinruimte

beginnen de trappen. Deze trappen zijn flauw en waaieren

uit, zodat de bezoeker of reiziger overzicht heeft over het

plein op maaiveld.

Functionele verbinding

In hoofdopzet is er geen verschil tussen een

voetgangersbrug en een voetgangerstunnel. Ook nu gaat

het om een prettige ontvangstruimte voor Coevorden en het

logisch organiseren van de routes rondom het station. Het

verschil zit in de manier waarop de sporen gepasseerd

worden. In deze optie wordt de verbinding tussen het

centrum en Holwert gemaakt door een voetgangerstunnel.

Een voetgangerstunnel heeft een zeer beperkt

ruimtebeslag. Dit heeft te maken met het geringe

hoogteverschil (4 meter onder bovenkant maaiveld).

Aangename verbinding

Belangrijk aandachtspunt bij het inpassen van een tunnel is

de sociale veiligheid; de tunnel moet geen donker gat

worden. In de studie wordt uitgegaan van een 5 meter

brede onderdoorgang van waaruit het perron en beide

zijden van het station bereikbaar zijn. De tunnel is recht,

waardoor reizigers en passanten goed overzicht hebben.

44 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Het stationsgebied met een voetgangerstunnel

5 . 0 S t u d i e s

45


+ 11,0 NAP (mv)

+ 12,2 NAP

1:3

+ 7,0 NAP

1:3

Lengtedoorsnede van de voetgangerstunnel

13 35

13

+ 12,2 NAP

1:2

5,0

Dwarsdoorsnede van de voetgangerstunnel

46 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


5 . 0 S t u d i e s

47


Optie 3 Fietstunnel

Typering van de fietstunnel:

- Een tunnel onder het spoor

- Een tunnel voor fietsers en voetgangers

- Een tunnel met hellingbanen (5%)

- Drie liften verbinden de tunnel met het maaiveld en het

stationsperron

Ruimtebeslag

Deze optie gaat uit van een tunnel voor zowel fietsers als

voetgangers. Aangezien de tunnel nu ook toegankelijk is

voor fietsers is deze, uitgaande van een hellingspercentage

van 5%, 80 meter lang. Er is aan beide zijden van het spoor

onvoldoende ruimte om de tunnel in een rechte lijn in te

passen. Om de sociale veiligheid te kunnen waarborgen is

het daarom belangrijk om zoveel mogelijk overzicht te

creëren. Dit kan onder andere bereikt worden door het

maximaliseren van de daglichttoetreding en de schuinte

van de wanden.

Een aantrekkelijke route

Het fiets/voetpad sluit aan op de Friesestraat en gaat uit

van een zo direct verbinding tussen het centrum en Holwert

voor zowel voetgangers als fietsers. Om voldoende lengte

te kunnen maken slingert het fiets/voetpad naar de tunnel.

Om te voorkomen dat er onveilige en onoverzichtelijke

situaties ontstaan worden de wanden hellend uitgevoerd.

Het stationsplein wordt daarmee een landschap van

hellende vlakken. Deze vlakken hebben allemaal een

andere helling en lopen van het maaiveld af naar het fiets/

voetpad. Sommige vlakken zijn groen ingericht en anderen

zijn vormgegeven als trappen.

Aan de westzijde van het station buigt de tunnel af naar het

noorden en sluit na 80 meter aan op de afgewaardeerde

Parallelweg. Ook hier heeft de tunnel schuine wanden.

Deze grastaluds zijn onderdeel van de groene wereld van de

nieuwe gracht en vormen een eenheid met de

hoogteverschillen in het park.

De monding van de tunnel ligt centraal in Holwert en sluit

zowel aan op nieuwe functies in Holwert Midden als op het

doorgaande fietspad langs de Parallelweg als op de

parkeervelden tussen de gracht en de Parallelweg.

In het opgeknapte Van Gend & Loos gebouw zou een

horecafunctie kunnen worden ondergracht met bv.

flexwerkplekken. Het plein rondom dit gebouw wordt het

nieuwe hart van Holwert. Via een trap is dit plein direct

verbonden met de tunnel en daarmee met het centrum van

Coevorden. Tussen de nieuwe gracht en Holwert Zuid is

ruimte voor kleinschalige kantoren.

Deze gebouwen staan met hun voeten direct in het groen en

kunnen wellicht in samenhang met hoogteverschillen

worden ontworpen. De Parallelweg wordt afgewaardeerd en

vormt een belangrijke schakel tussen de programma’s in

Holwert Midden, de tunnelmond, de parkeervelden, het

plein, Holwert Zuid en de kantoortjes in het groen.

48 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Het stationsgebied met een fietstunnel

5 . 0 S t u d i e s

49


Functionele verbinding

De tunnel is zowel bedoeld voor doorgaande fietsers en

bezoekers van het centrum en Holwert als voor de

treinreizigers om naar het stationsperron te komen. De

fietsers en voetgangers hebben verschillende snelheden en

hebben daarom een eigen ruimte nodig. De tunnel bestaat

daarom uit een 3,5 meter breed fietspad en een 3 meter

breed voetpad die duidelijk van elkaar zijn gescheiden.

Organisatie doorgaande wegen

Aan de oostzijde van het station wordt zoveel mogelijk

ruimte gecreëerd door de Stationsstraat evenwijdig aan het

spoor te leggen. Deze ligt ter plaatse van de tunnel iets

verhoogd, zodat de lengte van de tunnel daarmee

geminimaliseerd kan worden. Ten zuiden van het

stationsplein sluiten de Stationsstraat, de Van Heutszsingel

en de Verlegde Wilhelminasingel op elkaar aan door middel

van een rotonde. Het busstation takt slim aan op de

Stationsstraat en de Van Heutszsingel en heeft daardoor

een beperkt ruimtebeslag.

De Parallelweg in Holwert blijft gehandhaafd. Dit leidt er

toe dat de helling voor de tunnel afbuigt naar het noorden.

50 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


+ 11,0 NAP (mv)

+ 12,2 NAP

+ 7,0 NAP (mv)

1:20 (5%)

1:20 (5%)

80

Lengtedoorsnede van de fietstunnel

46 80

+ 12,2 NAP

1:2

Dwarsdoorsnede van de fietstunnel

6,5

5 . 0 S t u d i e s

51


Voorkeur

Om te komen tot een voorkeur voor de verbinding worden

hieronder de voor- en nadelen uiteengezet.

De voetgangersbrug

De voetgangersbrug is ruimtelijk gezien de optie die de

meeste kansen biedt om een aantrekkelijke, heldere en

bijzondere stationsomgeving te kunnen ontwikkelen. De

benodigde ruimte voor het inpassen van een

voetgangersbrug is beperkt, waardoor er voldoende ruimte

blijft om een prettig, bruikbaar en goed functionerend

stationsgebied te ontwikkelen. De ingreep is beperkt en

sluit aan bij de maat en schaal van Coevorden. Bovendien

kan de brug een landmark voor de binnenstad worden. Een

brug betekent wel dat de fietsers moeten omrijden, maar de

bestaande overgangen bij de Krimweg en de Wethouder J.B

Hemelweg zijn reële alternatieven. Door een transparant

ontwerp van de brug is zicht op en vanaf de brug mogelijk

en is de sociale veiligheid gewaarborgd. Belangrijk

aandachtspunt is de hoogte van de brug (6 meter boven de

maaiveld). Door middel van de steilte van de trap, plateaus

en liften is een prettige verbinding mogelijk.

De voetgangerstunnel

Ook de voetgangerstunnel biedt volop kansen om een

aantrekkelijke en prettige stationsomgeving te kunnen

ontwikkelen. Vanwege het beperkte ruimtebeslag is er

voldoende ruimte voor een bruikbaar en goed

functionerend stationsgebied. Fietsers moeten omrijden via

de Krimweg en de Wethouder J.B. Hemelweg, maar dit zijn

reële alternatieven. Ook nu is de ingreep beperkt en sluit

aan bij de maat en schaal van Coevorden. Zoals gezegd is

de sociale veiligheid een belangrijk aandachtspunt, maar

door de juiste maatvoering, materialisering, vormgeving en

geringe hoogteverschil is een prettige en sociaal veilige

onderdoorgang mogelijk.

De fietstunnel

De inpassing van de fietstunnel heeft een groot

ruimtebeslag, waardoor een ingewikkeld en opgedeeld

gebied ontstaat. Vanwege de beperkte ruimte die overblijft

is het lastig om een prettige, bruikbare en goed

functionerende stationsomgeving te ontwikkelen. Hierbij is

het de vraag of de ingreep past bij de maat en schaal van

Coevorden.

Het belangrijkste aandachtspunt van de fietstunnel is de

(sociale) veiligheid en bij de verdere uitwerking van deze

visie vraagt dit om een heel precieze uitwerking. Hoe

verhoudt de extra oversteek voor fietsers zich tot de

kwaliteit van de stationsomgeving? Hoe worden reizigers

en bezoekers welkom geheten? Het logisch organiseren van

routes en het plaatsen van de verschillende functies

moeten in samenhang bekeken worden.

Voorkeur voor de voetgangerstunnel

In de gebiedvisie is gekozen voor de voetgangerstunnel.

Met name de gebruiksvriendelijkheid en geringe

inpassingruimte bieden kansen om een aantrekkelijke

verbinding en stationspleinen te maken.

52 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Het stationsgebied met een voetgangerstunnel

5 . 0 S t u d i e s

53


5.2 De Stadsgracht

Met de aanleg van de Stadsgracht is de grachtenstructuur

rondom het centrum van Coevorden weer gesloten en het

beeld van Coevorden als vestingstad weer zichtbaar. De

locatie van de Stadsgracht komt niet overeen met de

historische ligging, maar hangt samen met keuzes voor het

stationsgebied, de verkeersstructuur en de kansen die de

Stadsgracht biedt voor de herstructurering van Holwert. De

Stadsgracht bestaat niet alleen uit een waterverbinding

tussen het Kanaal Coevorden-Zwinderen en de Gracht. Het

is ook een groene omgeving waarin en waaraan mensen

kunnen ontspannen, werken en winkelen.

Locatie van de Stadsgracht

De Stadsgracht ligt tussen de Parallelweg en het spoor in.

Met het vrijkomen van een gedeelte van het

spooremplacement ontstaat hier ruimte voor de

Stadsgracht. De ligging evenwijdig aan de Parallelweg zorgt

er bovendien voor dat de bedrijven zich presenteren aan de

Stadsgracht. Immers, vanaf deze zijde is het kavel

bereikbaar en daarom zullen hier ook de representatieve

functies zoals kantoren en entree gesitueerd worden. Deze

voorkanten dragen bij aan de uitstraling en de sociale

veiligheid van de Stadsgracht. Door deze ligging naast het

spoor draagt de Stadsgracht nadrukkelijk bij aan het

aantrekkelijk groene ontvangst van Coevorden.

Rondom het stationsgebied ligt de locatie van de

Stadsgracht nog niet vast. Hier hangt de ligging samen met

de keuze voor de verbinding over het spoor. Wanneer er

gekozen wordt voor een fietstunnel dan buigt de

Stadsgracht vrij snel af naar het westen. Bij een

voetgangersbrug of voetgangerstunnel kan de Stadsgracht

langer meelopen met het spoor en zal iets later afbuigen. In

alle gevallen geldt wel dat de Stadsgracht het

stationsgebied als het ware omsluit. Er ontstaat hier een

soort bastion dat dient als ontmoetingsplek van Holwert.

Tot slot buigt de Stadsgracht nogmaals af naar het westen

en sluit dan aan op het Kanaal Coevorden-Zwinderen. Hier

wordt de ligging voornamelijk bepaalt door de aanwezige

bodemvervuiling.

Aansluiting op de Gracht

De Stadsgracht is de ontbrekende schakel in de

vestingstructuur, met de aanleg ervan is de vesting weer

compleet. Doel is ook om de vesting weer beleefbaar te

maken. Het moet duidelijk zijn wanneer je de vesting

binnenkomt of uitgaat. In dit kader vraagt de aansluiting

van de Noordelijk stadsgracht op de nieuwe gracht extra

aandacht. Hier is het niet mogelijk om de Stadsgracht

fysiek door te laten lopen in de Gracht, vanwege de ligging

van de sporen en een benzinestation. De vormgeving van

54 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


de kop van de Stadsgracht moet daarom de suggestie

wekken dat deze afbuigt naar het oosten om aan te sluiten

op de Gracht. Verder is de visuele verbinding tussen beide

delen van de vesting belangrijk. Bossages worden

verwijderd en wellicht kunnen nieuwe

beplantingsstructuren de verbinding extra aanzetten.

De Stadsgracht maakt de vesting van Coevorden compleet

5 . 0 S t u d i e s

55


Parallelweg - huidig profiel

Inrichting van de Stadsgracht

De vestingstructuur van Coevorden is ingericht met gras en

boomgroepen. De overgang tussen land en water wordt

door middel van grastaluds vormgegeven. De precieze

breedte van het water en de naastgelegen groenzone

varieert en is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Aangezien de Stadsgracht onderdeel is van de

6,5

vestingstructuur zal hier uitgegaan worden van dezelfde

inrichtingsprincipes.

rijbaan spoor perron

De breedte van de Stadsgracht is afhankelijk van de

beschikbare ruimte, maar is minimaal 10 meter. Flauwe

grastaluds gaan over in een parkachtige omgeving met

daarin slingerende wandelpaden en boomgroepen. Er is

ruimte voor sport en spel, werknemers wandelen in de

min. 49,5

min. 56,0

pauze een rondje.

De grond die vrijkomt bij het graven van de Stadsgracht

wordt gebruikt bij de inrichting van de vesting. De

grondlichamen zijn een verwijzing naar de vroegere wallen

en kunnen gebruikt worden als speelobjecten, het inpassen

van de parkeervelden of gebouwen.

Tot slot is het mogelijk om kleinschalige gebouwen in te

passen in de groene ruimte van de Stadsgracht. Met name

het stationsgebied is interessant voor ondernemers of

kunstenaars. Zij kunnen de paviljoen-achtige gebouwen

gebruiken als atelier, winkel of werkruimte. De schaal van

de gebouwen moet passen bij die van de Stadsgracht en

door de aanwezigheid van programma zal het publiek het

park gebruiken.

uitgeefbaar rijbaan stadsgracht spoor perron

2,0

Het nieuwe profiel van de Parallelweg

2,0

7,5

2,0

1,5 6,4 1,5 2,0 variabel 1,5 variabel 15,0 6,0 min. 16,6

17,4 min. 8,5 15,0

min. 22,6

min. 56,0

56 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1

Parallelweg - toekomstig profiel


Verder onderzoeken:

- Is het mogelijk om de gracht op korte termijn alleen aan

te leggen op het vrijgekomen spooremplacement? De

verbinding naar het Kanaal Coevorden-Zwinderen zou in

dit geval op langere termijn plaats vinden.

De verbinding van de gracht naar het Kanaal Coevorden-

Zwinderen bevindt zich op de gronden waarop andere

bestemmingen liggen of aangekocht moeten worden. Voor

de uitstraling van de stationsomgeving is de aanleg van

de gracht van grote waarde. De kans dat de revitalisering

van Holwert op gang komt wordt vergroot door de aanleg

van de gracht.

Het is de vraag of een ‘doodlopende’ gracht wenselijk is

voor de waterkwaliteit.

5 . 0 S t u d i e s

57


5.3 Holwert Midden

Holwert is inmiddels sterk verouderd. Bedrijfsgebouwen

staan leeg of staan er vervallen bij. De inrichting van de

openbare ruimte functioneert niet optimaal. Het

bedrijventerrein mist een duidelijke identiteit waardoor het

in de loop der jaren een grote verscheidenheid aan

bedrijven huisvest. Dit neemt niet weg dat een aantal

bedrijven zoals Intergas, Veenstra en Forbo Novilon goed

opererende bedrijven zijn en van grote waarde zijn voor

economie in de stad Coevorden en de regio.

Holwert ligt zeer strategisch, deels binnen de grenzen van

de oude vestingstad, aan het station en dichtbij de

binnenstad. De kansen om te komen tot een aantrekkelijk,

economisch vitaal en modern bedrijventerrein zijn

aanwezig. In het Projectplan Holwert (december 2011)

wordt dan ook vooral ingezet op zowel een flinke

revitalisering als het stimuleren van nieuwe kleinschalige

en hoogwaardiger bedrijvigheid en grootschalige retail. Een

programmering die complementair is aan de binnenstad en

zodoende een bijdrage kan leveren aan de

concurrentiekracht als prettige winkel- en werkstad in de

regio.

Uitgangspunten

In de gebiedsvisie zijn met name de kansen voor Holwert

Midden onderzocht. Het vastgestelde

stedenbouwkundigplan van Holwert Zuid geldt als

uitganspunt voor de gebiedsvisie. Voor Holwert Noord is

geen directe aanleiding om ingrepen voor te stellen. Beide

gebieden zijn wel meegenomen in het onderzoeken van een

goed werkende ontsluiting van Holwert Midden.

Tezamen met de Stec groep zijn de kansen voor een nieuw

programma onderzocht. Een programma dat aansluiting

zoekt bij de binnenstad. In eerste instantie wordt ingezet

op nieuwe kleinschalige en hoogwaardige bedrijvigheid en

grootschalige retail.

De tijden van het maken van blauwdrukken is sinds het

begin van de crisis in 2008 echt over. In de aanpak voor

Holwert Midden is dan ook met name gezocht naar

manieren om met minimale kosten en ingrepen

aanleidingen te maken om een ontwikkeling op gang te

brengen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare

ruimte en de uitgeefbare kavels. De openbare ruimte is

grotendeels in het bezit van de gemeente en kan direct

worden aangepakt. In Holwert Midden zijn een gering

aantal kavels in het bezit van de gemeente. Het is in deze

tijden dan ook belangrijk dat middels ingrepen in de

openbare ruimte de ondernemers worden verleid om te

investeren op de kavel.

58 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


De Holwert Midden

5 . 0 S t u d i e s

59


Uitgangspunten voor De Holwert Midden

Uitgangspunten:

- Parallelweg blijft op huidige locatie

- Drie sporen handhaven

- Locatie van de Stadsgracht heeft consequenties voor De

Holwert Midden

- De locatie van de nieuwe verbinding over/onder het spoor

heeft consequenties voor De Holwert Midden

- Het groene karakter van de Stadsgracht wordt

overgenomen voor de openbare ruimte in De Holwert

Midden

- (Blijf buiten de contouren van de vervuilde gronden – nog

aangeven!)

60 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Aanpak uitgeefbaar terrein

Het terrein bestaat uit een drietal uitgiftevelden. Samen

met de Stec groep is gekozen voor een verdeling van

programma’s per uitgifteveld. Het eerste uitgifteveld,

grenzend aan het spoor en de Parallelweg, ligt het dichtst

bij het station en de binnenstad. Daarnaast is hier de

noodzaak tot revitalisatie het grootst. Bedrijfspanden staan

leeg of zijn in vervallen staat. Voor dit veld wordt ingezet op

kleinschalige en hoogwaardige bedrijvigheid. De grootte

van de panden en type bedrijfshuisvesting zullen een

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een aantrekkelijke

uitstraling.

Op het middelste uitgifteveld bevindt zich het bedrijf

Intergas. Dit bedrijf gaat verhuizen naar het Europark en is

voornemens de locatie aan Holwert te verkopen. De grootte

van de kavel en de wens om PDV/GDV van

bedrijventerreinen elders te verplaatsen vormen een kans

om dit programma dichtbij te binnenstad te plaatsen. De

schaal van de gebouwen bepaalt voor een belangrijk deel

de uitstraling op het terrein, maar niet aan de rand naar de

binnenstad toe.

Aanpak openbare ruimte

De inrichting van de bedrijfsstraten is inmiddels sterk

verouderd. De rijbaan wordt gebruikt voor parkeren en

opslag en de breedte van de rijbaan is te smal voor het

vrachtverkeer. Voor het merendeel van de bedrijfsstraten

wordt dan ook voorgesteld om de rijbanen te verbreden tot

een asfaltstrook van 6 meter (6,4 m achter de banden).

5,8 6,4

3,8 2,0

18,0

Het standaardprofiel voor De Holwert

5 . 0 S t u d i e s

61

De Holwert - basisprofiel


Vrachtwagens kunnen elkaar zodoende goed passeren. De

rijbaan is echter niet zo breed dat het verkeer wordt verleid

te hard te rijden. Zo kunnen fietsers gebruik maken van

dezelfde rijbaan.

De nieuwe programma’s voor Holwert Midden leiden tot het

aantrekken van meer publiek. De openbare ruimte heeft

naast een functionele inrichting ook een aantrekkelijke

inrichting nodig. Door aan te sluiten op het groene karakter

van de Stadsgracht ontstaat een prettige sfeer in de

openbare ruimte. Dit betekent dat er naast de rijbaan ruime

grasbermen worden aangelegd met ruimte voor

boomgroepen.

Het nieuwe standaardprofiel heeft een breedte van 18

meter. Helaas past dit nieuwe profiel niet altijd en dit

betekent dat grond aangekocht moet worden. De straat

tussen de bedrijfskavel van Veenstra en Directbouw is een

bijzondere situatie. Door de huidige parkeerplaatsen op de

kavel van Veenstra op te nemen in het nieuwe profiel wordt

het mogelijk om de straat kwalitatief in te richten.

De DSM-weg vraagt om een aparte aanpak. De plannen voor

Holwert-Zuid voorzien in een aansluiting op de Wethouder

J.B. Hemelweg. Het is nog onduidelijk of dit haalbaar is.

Wanneer dit wel gerealiseerd zal worden, wordt de DSMweg

een ontsluitingsweg voor Holwert Midden en Zuid. Dit

betekent aanzienlijk toename van het aantal

verkeersbewegingen en dan rijst de vraag of hier een

vrijliggend fietspad noodzakelijk is. Er worden twee opties

voorgesteld:

- Op de aangrenzende bedrijfskavels wordt een strook van

6,5 meter aangekocht. In deze strook kan een fietspad en

een voetpad aangelegd worden.

- Een alternatief is het aanleggen van een fietspad aan de

overzijde van het kanaal. Middels een brug wordt een

verbinding gemaakt. Dit fietspad kan doorgetrokken

worden naar Hoogehaar en Steenwijksmoer.

De Parallelweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor

Holwert Midden. Dit betekent dat een verwachte toename in

verkeersbewegingen een losliggend fietspad noodzakelijk

maakt. Het nieuwe profiel heeft aan weerszijde van de

rijbaan een vrijliggend fietspad in één richting.

Verder onderzoeken:

- Is het mogelijk om een fietspad in twee richtingen aan te

leggen aan één zijde van de rijbaan? De kosten van deze

optie zijn lager en maakt het mogelijk om het wandelpad

in het talud van de gracht beter in te passen.

62 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Directbouw

Intergas

Veenstra

Directbouw

Directbouw

Intergas

Veenstra

Directbouw

De Holwert - huidig profiel

De Holwert - huidig profiel

De Holwert - huidig profiel

De Holwert - huidig profiel

Directbouw

uitgeefbaar

Veenstra

Directbouw

5,8 6,4

3,8 2,0

18,0

2,0

5,0 6,4

5,8

19,2

Directbouw

uitgeefbaar

Het huidige (boven) en nieuwe (onder) profiel van de weg tussen Directbouw en Intergas

Het Veenstra huidige (boven) en nieuwe (onder) profiel van de weg tussen Veenstra en Directbouw

5 . 0 S t u d i e s

De Holwert - toekomstig profiel

6,4

5,8 3,8 2,0

18,0

De Holwert 2,0 - toekomstig 6,4 profiel

5,0 5,8

19,2

63


ijbaan spoor perron

6,5

min. 49,5

min. 56,0

rijbaan spoor perron

Parallelweg - huidig profiel

6,5

min. 49,5

min. 56,0

Parallelweg - huidig profiel

uitgeefbaar rijbaan stadsgracht spoor perron

2,0 2,0 2,0 1,5 6,4 1,5 2,0 variabel 1,5 variabel 15,0 6,0 min. 16,6

uitgeefbaar 17,4rijbaan min. 8,5 stadsgracht 15,0

min. 22,6 spoor perron

7,5

min. 56,0

Het huidige (boven) en nieuwe (onder) profiel van de Parallelweg

64 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1

Parallelweg - toekomstig profiel

2,0

2,0

7,5

2,0

1,5 6,4 1,5 2,0 variabel 1,5 variabel 15,0 6,0 min. 16,6

17,4 min. 8,5 15,0

min. 22,6

min. 56,0


DSM-weg - huidig profiel

Directbouw

1,0

3,5 2,0 2,6 3,0 6,4

3,0 1,8

26,3

18,8 21,4

DSM-weg - toekomstig profiel

Directbouw

2,6 3,0 6,4 3,0 1,8 18,8 21,4

16,8

Directbouw

Twee opties voor de DSM-weg: fietspad onderaan langs de DSM-weg (boven) of fietspad langs kanaal (onder)

5 . 0 S t u d i e s

DSM-weg - huidig profiel2,6 2,0 1,5

6,4

2,4 1,8

19,8

18,8 9,0 3,5

9,0

21,4

65


5.4 De Wilhelminasingel

Huidige knelpunten:

- Ontbreken van fietsvoorzieningen: op dit moment

moeten fietsers op de rijbaan fietsen. Er zijn geen

(losliggende) fietspaden of suggestiestroken. Dit levert

verkeersonveilige situaties op.

- Oversteekbaarheid Wilhelminasingel voor voetgangers:

In het Bastion zitten meerdere voorzieningen voor onder

andere ouderen en mindervaliden. Het oversteken van

de Wilhelminasingel wordt door met name deze twee

doelgroepen als onveilig ervaren.

- Onvoldoende parkeermogelijkheden: Er zijn te weinig

parkeerplaatsen en daarom wordt er op de rijbaan

geparkeerd. Bovendien heeft de parkeerplaats van het

Bastion een rommelige en onverzorgde uitstraling.

- Teveel aansluitingen op de Wilhelminasingel: De

Wilhelminasingel is onderdeel van het verkeersnetwerk

van het centrum van Coevorden. Dit betekent dat er

veel verkeer gebruik maakt van deze weg en dat de

snelheid 50 km/u is. Gezien deze functie is het aantal

aansluitingen op de weg te hoog.

Ambities:

- Herstel van binnenringen en radialen: De historische

structuur van Coevorden bestaat uit een aantal radialen

en binnenringen. In het Wensbeeld is aangegeven dat

deze structuur zoveel mogelijk hersteld moet worden en

zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare

ruimte vastgelegd.

- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid:

De Wilhelminasingel is op dit moment vooral een grote

asfaltvlakte met veel doorgaand verkeer. De weg is slecht

oversteekbaar en verkeersonveilig. De gemeente heeft

aangegeven de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in dit

deel van het centrum te willen verbeteren.

Een tweetal opties worden onderzocht op de mogelijkheden

om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Een nieuwe inrichting, herprofilering van de rijbaan en een

verplaatsing van de doorgaande weg zijn onderzocht. Een

nader te onderzoeken mogelijkheid om de doorstroming af

te laten nemen is door het verkeer vanaf de N34 deels via

de Noordelijk ringweg te verwijzen naar het centrum. Nu

gaat het meeste verkeer via de aansluiting bij de Krimweg.

Twee opties:

- De Wilhelminasingel verleggen naar het spoor en het

bestaande tracé herinrichten: Het doorgaande verkeer

op de Verlegde Wilhelminasingel rijdt min of meer langs

het centrum. De historische structuur van het centrum

kan hersteld worden en het bestaande tracé wordt

verblijfsgebied.

- De bestaande Wilhelminasingel herinrichten: De

Wilhelminasingel blijft op zijn huidige tracé liggen, maar

wordt versmald. De singel krijgt meer verblijfskwaliteit,

onder andere door het parkeren op te lossen tussen het

Bastion en het spoor.

66 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


Verlegde Wilhelminasingel

De Wilhelminasingel is noodzakelijk voor de ontsluiting van

het centrum en heeft daarom een doorgaand karakter. Er zit

veel verkeer op de weg en dit maakt de weg lastig

oversteekbaar. Door de Wilhelminasingel te verplaatsen

richting het spoor vormt de weg geen barrière meer binnen

het centrum van Coevorden. Door deze verplaatsing wordt

de singel onderdeel van het ‘Welkom in Coevorden’.

Immers, dit is de eerste aanblik van Coevorden voor

treinreizigers vanuit Zwolle.

Door het verplaatsen van de doorgaande singel is het

mogelijk om de historische structuur van Coevorden te

herstellen. Het gebied wordt heringericht volgens de

uitgangspunten van het Wensbeeld en krijgt

verblijfskwaliteit. Het Bastion is onderdeel van het centrum

en daar ook goed mee verbonden.

Verlegde Wilhelminasingel

Ruimtelijk gezien loopt de Verlegde Wilhelminasingel door

in de Spoorsingel: de buitenring van het centrum. De

Krimweg sluit daar haaks op aan. In de verkeerskundige

structuur is de verbinding tussen de Verlegde

Wilhelminasingel en de Krimweg echter essentieel. Dit

vraagt om een nauwkeurige uitwerking van de

spoorovergang.

De verlegde Wilhelminasingel is geen nieuwe optie. Een

verlegde Wilhelminasingel is opgenomen in het vigerend

bestemmingsplan, overeenkomstig met het voorstel in het

Wensbeeld uit 2001.

De Verlegde Wilhelminasingel wordt hoogwaardig maar

sober ingericht. De rijbaan wordt in asfalt uitgevoerd, het

fietspad in asfalt met een rode splitlaag en het voetpad aan

Door de Wilhelminasingel te verleggen kan de historische structuur hersteld worden

5 . 0 S t u d i e s

67


de zijde van het Bastion in gebakken klinkers. De bestaande

kastanjes, net ten zuiden van de fietsenstallingen blijven

zoveel mogelijk staan en worden doorgezet richting de

Krimweg. Deze bomen zijn onderdeel van de groene

ontvangst van Coevorden. Ook de tuintjes van de woningen

in het Bastion dragen bij aan deze groene sfeer.

Het nieuwe Bastion is reeds een alzijdig gebouw. Het

oriënteert zich op het centrum, maar ook de zijde langs het

spoor heeft een representatieve uitstraling. Dit geldt niet

voor het noordelijk deel van het Bastion, het huidige TNTgebouw.

De zijde richting de Verlegde Wilhelminasingel en

het spoor is heel duidelijk een achterkant, met een logistieke

functie en een niet representatieve uitstraling. Hier ligt een

belangrijke opgave, omdat deze zijde heel nadrukkelijk

onderdeel wordt van het gezicht van Coevorden.

Transformatorhuisje

Op dit moment staat er tussen het Bastion en het spoor een

transformatorhuisje. Deze moet echter vervangen worden en

kan daarmee ook verplaatst worden. De eisen die gelden

voor de verplaatsing zijn:

- Het nieuwe huisje moet binnen een straal van 100 meter

verplaatst worden.

- De afmetingen van het nieuwe huisje zijn 3 x 3 meter.

- Een hekwerk rond het huisje is niet noodzakelijk.

Het transformatorhuisje kan verplaatst worden naar de

groene zone langs het spoor net ten zuiden van de Krimweg,

tussen de Spoorsingel en het spoor. Met deze verplaatsing

verdwijnen ook de kabels en leidingen tussen het Bastion en

het spoor en kunnen hier bomen geplant worden.

Herstel van radialen en binnenring

Door het verplaatsen van de Wilhelminasingel is het

mogelijk om de binnenring te herstellen. De Schoolstraat

wordt weer op een logische manier verbonden met de

Gasthuisstraat en kan ingericht worden als woonerf (30

km/uur). De binnenring heeft zowel een verbindende als

een verblijvende functie en de inrichting sluit aan bij de rest

van het centrum. Naast de smalle rijbaan wordt haaks

geparkeerd. De binnenring sluit door middel van een

nieuwe weg ten noorden van het Bastion aan op de

Verlegde Wilhelminasingel. Deze weg heeft vooral een

verkeerskundige betekenis, maar maakt geen deel uit van

de historische structuur en heeft daarom een

terughoudende inrichting.

Aan de binnenring liggen meerdere pleinruimtes. Het

driehoekige plein bij de Schoolstraat krijgt meer ruimte en

daardoor meer betekenis. Hetzelfde geldt voor de Rooms

Katholieke kerk: kerkgangers kunnen nog even napraten op

het rustige voorplein. Ook het Bastion krijgt een voorplein.

De huidige functies in de plint van het gebouw worden

zichtbaar en daardoor onderdeel van het centrum.

De Sallandsestraat wordt zoveel mogelijk gecontinueerd

richting de Krimweg. . Om sluipverkeer te voorkomen is de

Sallandsestraat voor autoverkeer niet aangesloten op de

Krimweg - Verlegde Wilhelminasingel. Voor fietsers en

voetgangers is het wel een doorgaande verbinding. Naast

de rijbaan wordt haaks geparkeerd en de inrichting gaat uit

van gebakken klinkers.

Verder onderzoeken:

- De spoorovergang: De Verlegde Wilhelminasingel sluit

aan op de Krimweg en maakt vlak voor de spoorovergang

een scherpe bocht. Gezien de doorgaande functie

68 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


van deze route is het belangrijk dat het verkeer, ook

vrachtwagens, goed kan doorstromen. Dit vraagt om een

gedegen verkeerskundige uitwerking waarbij het wellicht

nodig is om de spoorovergang te verbreden. Hierbij

ook rekening houdend met het ruimtelijke wensbeeld,

namelijk dat de Verlegde Wilhelminasingel overgaat in de

Spoorsingel.

- Routing van fietsers en voetgangers: is het veiliger en

aantrekkelijker om de fietsers door te laten fietsen naar

de huidige Wilhelminasingel en niet op te nemen in het

profiel van de verlegde Wilhelminasingel?

- Hoeveelheid parkeren: In de heringerichte

Wilhelminasingel is minder ruimte voor parkeren.

Uitgezocht moet worden hoeveel parkeerplaatsen er

nodig zijn. Is er een optimalisatie mogelijk? Is het gebruik

van parkeervergunningen nodig?

Het Bastion

Het Bastion

Het Bastion

4,7 9,6

3,1

17,4

4,7 9,6

3,1

17,4

Woningen

4,7 9,6

3,1

Woningen

Wilhelminasingel - huidig profiel Wilhelminasingel - huidig profiel

17,4

Wilhelminasingel - huidig profiel

Spoor

Tuinen

Het Bastion

Tuinen

Het Bastion

Het Bastion

Het Bastion

Woningen

variabel

1,5 7,0

1,5 2,0 variabel 4,8

12,0

Tuinen

1,5 7,0

1,5 2,0

4,8

Het Bastion 12,0

Het Bastion

4,0 6,0

5,0

2,4

17,4

4,0 6,0

5,0

2,4

Woningen

17,4

Het huidige (boven) en nieuwe (onder) profiel van de (Verlegde) Wilhelminasingel

variabel

1,5 5 . 7,0 0 S t u d1,5

i e s 2,0

4,8

12,0

rlegde Wilhelminasingel

Verlegde Wilhelminasingel

4,0 6,0

5,0

2,4

17,4

Wilhelminasingel - toekomstig Wilhelminasingel profiel - toekomstig profiel

69


De herinrichting van de Wilhelminasingel verbetert de ruitemelijke kwaliteit en leefbaarheid

Huidige Wilhelminasingel

De Wilhelminasingel blijft liggen, maar wordt heringericht.

Hierdoor kan de historische structuur niet hersteld worden,

maar de herinrichting verbetert wel de ruimtelijke kwaliteit

en de leefbaarheid.

De Wilhelminasingel wordt zoveel mogelijk versmald. De

inrichting sluit aan bij het Wensbeeld: de rijbaan in asfalt

uitgevoerd en het fietspad in asfalt met een rode splitlaag.

Hiernaast ligt het voetgangersgebied dat in gebakken

klinkers uitgevoerd wordt. Deze inrichting zorgt ervoor dat

dit gebied onderdeel wordt van het centrum en verbindt de

historische assen van de Schoolstraat, Sallandsestraat en

Gasthuisstraat.

Het parkeren wordt verplaatst naar een parkeerstraat

tussen het Bastion en het spoor. Hierdoor ontstaat ruimte

voor een aantal verblijfsgebieden. De eerste pleinruimte is

het voorplein van het Bastion. De huidige functies in de

plint van het gebouw worden zichtbaar en onderdeel van

het centrum. Het driehoekige pleintje bij de Schoolstraat

krijgt meer lucht door het voorplein aan de overzijde van de

weg . Bovendien ligt het niet meer verstopt achter de

geparkeerde auto’s. Het voorplein van de Rooms Katholieke

kerk krijgt meer betekenis door de hoogwaardige inrichting

en de bomen langs de Wilhelminasingel.

Het gebied tussen het Bastion en het spoor wordt

onderdeel van het ‘Welkom in Coevorden’. Met name door

het verplaatsen van het transformatiehuisje ontstaat hier

ruimte voor een groene inrichting. De bestaande kastanjes,

net ten zuiden van de fietsenstallingen blijven zoveel

mogelijk staan en worden waar mogelijk doorgezet richting

de Krimweg. Deze Het Bastion heeft reeds een

70 s t a t i o n s o m g e v i n g c o e v o r d e n - g e b i e d s v i s i e - d e c e m b e r 2 0 1 1


epresentatieve uitstraling, het noordelijke gebouw van de

TNT vraagt echter de nodige aandacht.

Tot slot draagt de parkeerstraat door haar zorgvuldige

inrichting bij aan

Tuinen

een warm

Het

ontvangst

Bastion

in Coevorden.

Het Bastion

Woningen

variabel

12,0

rlegde Wilhelminasingel

Verder onderzoeken:

- Hoeveelheid parkeren: Zijn er voldoende parkeerplaatsen

in de parkeerstraat? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er

nodig? Biedt het gebruik van parkeervergunningen een

oplossing?

Verkeerslichten bij de spoorovergang: Zijn er

verkeerslichten nodig? Hierbij moet onder andere rekening

1,5 7,0

1,5 2,0

4,8

gehouden worden met de veiligheid van fietsers, de

veiligheid rondom het spoor, het invoegende verkeer vanaf

de Spoorsingel en de gevolgen van de verkeersafremmende

werking van verkeerslichten.

Voorkeur

Zowel voor het herstellen van de binnenringen en radialen

ter plaatse van de Wilhelminasingel en het verbeteren van

de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid biedt de verlegde

Wilhelminasingel de meeste kansen.

Het Bastion

4,0 6,0

5,0

2,4

17,4

9,6

Wilhelminasingel 4,7 - toekomstig profiel

3,1

17,4

Wilhelminasingel - huidig profiel

Woningen

Het Bastion

Woningen

Tuinen

Het Bastion

3,0 1,5 7,0

1,5 4,4

17,4

Het huidige Het Bastion (boven) en nieuwe (onder) profiel van de heringerichte Wilhelminasingel

Woningen

variabel

5 . 0 S t u d i e s

1,5 7,0

1,5 2,0

4,8

12,0

Wilhelminasingel - huidig profiel

4,0 6,0

5,0

2,4

17,4

71

More magazines by this user
Similar magazines