Werk Inkomen Zorggids

coevorden.nl
  • No tags were found...

Werk Inkomen Zorggids - Gemeente Coevorden

2010

Werk

Inkomen

Zorggids


Voorwoord

De Werk Inkomen Zorggids

(WIZ-gids) wordt alweer

voor de zevende keer uitgegeven

door de gemeente

Coevorden. Met de gids wil

de gemeente graag alle regelingen

op het gebied van

werk, inkomen en zorg bij u

onder de aandacht brengen.

De gids is in twee delen gesplitst.

Het groene deel gaat

over Werk en Inkomen, het

oranje deel gaat over Maatschapelijke

Ondersteuning.

Werk en Inkomen

Als gemeente creëren we zo veel

mogelijk werkgelegenheid om de

werkloosheid zo laag mogelijk te

houden. Zo wordt in het voorjaar

van 2010 het eerste Nederlandse

Plopsapark in Coevorden geopend.

Het park levert veel werkgelegenheid

op.

Door bedrijven en daarmee werkgelegenheid

aan te trekken, willen

we bereiken dat zo veel mogelijk

inwoners een baan kunnen vinden.

Sommige mensen hebben daar

meer moeite mee omdat ze, bijvoorbeeld

vanwege ziekte, lange

tijd niet konden werken. Hen zijn

we graag van dienst. De gemeente

heeft verschillende leer/werkprojecten.

Deze projecten duren een

jaar. In zo’n project kunt u deelnemen

aan cursussen en doet u werkervaring

op zodat u na het project

makkelijker een baan kunt vinden.

In deze gids komen verschillende

inwoners aan het woord die zo’n

leer/werkproject volgen en daarmee

hun kans op een reguliere

baan vergroten.

De gemeente heeft verschillende

(financiële) regelingen voor mensen

die rond moeten komen van

een minimuminkomen. Al deze regelingen

staan in deze gids. Lees ze

eens door en neem contact op met

de gemeente om u te laten informeren.

We vinden het belangrijk

dat iedereen mee kan doen aan de

samenleving, ongeacht uw inkomen.

Maatschappelijke Ondersteuning

In deze gids leest u alles over Maatschappelijke

Ondersteuning. De gemeente

heeft verschillende woon-,

vervoer- en zorgvoorzieningen.

Doel van deze voorzieningen is dat

iedereen kan deelnemen aan de

maatschappij. De medewerkers van

het loket Maatschappelijke Ondersteuning

informeren u graag en

kunnen u helpen bij de aanvraag

van een voorziening.

Gesproken WIZ-gids

Op verzoek van de Stichting Platform

Gehandicaptenbeleid heeft

Radio Loco dit jaar opnieuw met

een aantal vrijwilligers alle teksten

uit de WIZ-gids op cd opgenomen

waardoor de informatie over werk,

inkomen en zorg toegankelijk is

voor mensen met een visuele handicap

of met taalproblemen. Met

de gesproken WIZ-gids hoopt de

gemeente haar voorzieningen bij

een nog breder publiek bekend te

maken. De gesproken WIZ-gids op

cd is op aanvraag verkrijgbaar via

wmoloket@coevorden.nl en via

www.coevorden.nl. Ook kan de cd

worden aangevraagd door te bellen

naar de gemeente: tel. 14 – 0524.

Ik hoop dat u ook dit jaar veel heeft

aan de informatie in deze (gesproken)

WIZ-gids en contact opneemt

met de gemeente om erachter te

komen wat we voor u kunnen

betekenen. Wij staan voor u klaar.

Als u vragen of opmerkingen heeft

dan horen wij die graag.

Truus Pot-Eland

Wethouder Werk, Inkomen en Zorg

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

3


Belangrijke telefoonnummers

Hulpdiensten en ziekenhuizen

Alarmnummer

(politie, brandweer, ambulance): 112

Politie (niet dringende zaken): 0900 – 8844

Centrale Huisartsenpost Emmen

(buiten kantooruren): 0900 – 112 0 112

Ziekenhuis Röpke Zweers Hardenberg: 0523 – 276 000

Scheper Ziekenhuis Emmen: 0591 – 691 911

Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen: 0528 – 286 222

Dagziekenhuis/zorgcentrum

Aleida Kramer Coevorden: 0524 – 526 000

Gemeente

Gemeente Coevorden: 14 – 0524

vanuit het buitenland: 0031 – 524 – 598 598

Stichtingen en instanties

Algemeen Maatschappelijk Werk: 0524 – 597 700

Arriva, vervoerservice : 0591 – 644 400

Bedrijvenloket Emmen: 0591 – 658 555

Buurtacademie,

contactpersoon Freddy van Eerd: 06 – 50 47 10 82

Cliëntenraad WWB: 06 – 29 22 28 18

EMCO-groep: 0591 – 636 600

Jongerenloket: 0591 – 788 590

Meldpunt Huiselijk Geweld: 0900-3 711 711

Meldpunt OGGZ: 0900-3 722 722

Promens Care: 0592 – 394 777

Seniorenraad,

secretaris S. Jonkers-Timmer: 0591 – 362 138

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid,

secretaris H.L. Abbing-Kappelle: 0524 – 517 553

Stichting Welzijn 2000: 0524 – 523 844

UWV WERKbedrijf: 0591 – 788 590

Verslavingszorg Noord-Nederland: 0592 – 306 666

Werkplein zuidoost Drenthe: 0591 – 788 590

Wmo-raad,

contactpersoon Dinie Kamping (gemeente): 14 – 0524

Wsw-raad zuidoost Drenthe,

voorzitter Wim Helder: 0591 – 635 841

Inhoud

Belangrijke telefoonnummers

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Loket Werk, Inkomen en Zorg

Werk staat voorop

Wet werk en bijstand

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Uit de praktijk

Wet sociale werkvoorziening

Regelingen voor minima

Bijzondere bijstand

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Hulp bij schulden

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Maatschappelijk Ondersteuning

Loket Maatschappelijke Ondersteuning

Aanvraag Wmo

Dit kunt u allemaal regelen via het

loket Maatschappelijke Ondersteuning

Digitaal loket Maatschappelijke

Ondersteuning

Invulhulp

Mantelzorg

Cursus Lees & Schrijf

Stichtingen en instanties

5

7

7

8

9

10

12

14

17

18

19

21

22

23

25

27

27

28

31

31

33

33

34

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

5


Werk en Inkomen

De gemeente Coevorden besteedt

veel aandacht aan

werkgelegenheid door bedrijven

aan te trekken en

door mensen te helpen bij

het vinden van een baan.

Echter, niet iedereen lukt het

om werk te vinden. Voor hen

bestaan voorzieningen zodat

ze toch rond kunnen komen.

Heeft u geen werk en/of minder inkomsten

dan de voor u geldende bijstandsnorm,

dan meldt u zich allereerst

bij de balie van het UWV

WERKbedrijf aan de Verlengde

Spoorstraat 2 in Emmen

(tel. 0591 – 788 590). Het UWV

WERKbedrijf is op werkdagen geopend

van 9.00 tot 17.00 uur. Inschrijving

kan van 9.00 tot 11.30 uur

en van 13.00 tot 15.30 uur. Neem bij

een bezoek aan het UWV WERKbedrijf

de volgende documenten mee:

• een officieel document met uw

burgerservicenummer (voorheen

sofinummer);

• een geldig Nederlands paspoort,

een geldige Europese of Nederlandse

identiteitskaart of een verblijfsvergunning.

De eerste zorg van het UWV WERKbedrijf

is, samen met de gemeente

Coevorden, u te bemiddelen naar

werk. Werk gaat boven een uitkering

in Nederland.

Jongeren

De Wet Investeren in Jongeren

(WIJ) is een nieuwe wet die ervoor

moet zorgen dat alle jongeren van

16 tot 27 jaar een opleiding volgen

of werken. Ook de jongeren die nu

niet naar school gaan en geen werk

hebben. Alle jongeren die naar het

jongerenloket van het Werkplein

zuidoost Drenthe gaan voor werk of

een uitkering, krijgen van de gemeente

een opleiding of een baan

aangeboden. De jongere heeft

recht op een werkleeraanbod en

daarnaast, als de jongere niet in

staat is om het werkleeraanbod uit

te voeren of als het werkleeraanbod

niet genoeg inkomen oplevert,

zo nodig op een inkomensvoorziening.

Raadpleeg voor meer informatie

het hoofdstuk Wet Investeren in

Jongeren in deze gids (pagina 12).

Ook kun je terecht bij het jongerenloket

dat is gevestigd in het Werkplein

zuidoost Drenthe, Verlengde

Spoorstraat 2 in Emmen,

tel. 0591 – 788 590.

Colofon

Uitgave in opdracht van de gemeente

Coevorden.

ETT Media

Postbus 70112

9704 AC Groningen.

Tel.: 050 – 313 7 600

E-mail: info@ettgroep.nl

Internet: www.ettmedia.nl.

Teksten: gemeente Coevorden

Foto’s: gemeente Coevorden en

Jan Sibon Fotografie

Concept en realisatie:

ETT Media en Geografisch BV

Oplage: 17.900 exemplaren

Overname van artikelen is in beginsel

toegestaan mits hieraan

vooraf toestemming van de uitgever

of de gemeente wordt verkregen.

Deze krant is met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. Zowel de uitgever

als de gemeente zijn niet aansprakelijk

voor fouten en/of

omissies in deze gids.

Gemeente Coevorden

Aleida Kramersingel 4

7741 GE Coevorden

Tel. 14 – 0524,

vanuit het buitenland:

0031 – 524 – 598 598

Fax. 0524 – 598 555

E-mail: gemeente@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

7


Loket Werk, Inkomen en Zorg

Bij het Loket Werk, Inkomen

en Zorg in het gemeentehuis

in Coevorden kunt u terecht

met al uw vragen over werk,

inkomen en zorg, zoals over

het verstrekken van uitkeringen,

schuldhulpverlening en

wetten op het gebied van

werk en inkomen.

Adresgegevens Loket Werk, Inkomen

en Zorg

Gemeente Coevorden

Loket Werk, Inkomen en Zorg

Aleida Kramersingel 4

7741 GE Coevorden

Tel. 14 – 0524

Vanuit het buitenland tel.:

0031 – 524 – 598 598

Internet: www.coevorden.nl

Openingstijden Loket Werk, Inkomen

en Zorg

Maandag tot en met vrijdag van

08.30 tot 12.00 uur.

Vervoerservice

Voor € 2,27 kunt u op dinsdagochtend

en donderdagavond per deeltaxi

retour naar het gemeentehuis.

U kunt zich hiervoor aanmelden

door te bellen naar Arriva,

tel.: 0591 – 644 400.

Bedrijfsverzamelgebouw

Voor vragen over werk en inkomen

kunt u terecht in het Bedrijfsverzamelgebouw

aan de Verlengde

Spoorstraat 2 in Emmen. De gemeenten

Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn

en het UWV WERKbedrijf

bundelen hun krachten wat

betreft hun inspanningen op het

gebied van arbeidsmarktbeleid en

sociale zekerheid in de regio. Raadpleeg

voor de actuele stand van

zaken: www.coevorden.nl en

www.werk.nl.

8

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Wanneer u een bijstandsuitkering

aanvraagt, staat

begeleiding naar (betaald)

werk voorop. Bij de intake in

het Werkplein Zuidoost

Drenthe wordt direct gekeken

of er werk voor u is. Als

dit niet het geval is, kunt u

een uitkering aanvragen.

Als u een uitkering ontvangt van de

gemeente Coevorden bent u verplicht

zelf al het mogelijke te doen

om werk te vinden. Mocht dit geen

resultaat opleveren, dan krijgt u ondersteuning

van de gemeente.

Deze ondersteuning is echter niet

vrijblijvend. De gemeente stelt met

iedere bijstandsgerechtigde die een

arbeidsverplichting heeft een trajectplan

op. Hierin staat wat u moet

doen om aan werk te komen en

wat uw rechten en plichten zijn. Uw

klantmanager bij de gemeente kan

u vertellen welke mogelijkheden er

zijn. Deze klantmanager wordt aan

u toegewezen zodra u een uitkering

aanvraagt.

Voor werkgevers

Leer/werkprojecten

Voor (geschikte) nieuwe en bestaande

uitkeringsgerechtigden

heeft de gemeente leer/werkprojecten

ontwikkeld. Een leer/werkproject

duurt meestal een jaar. U

wordt intensief begeleid in de zoektocht

naar werk. U krijgt een werkervaringsplaats

aangeboden en indien

noodzakelijk cursussen. Op

die manier wordt u (bij)geschoold

en doet u werkervaring op waardoor

een optimale doorstroom

naar een reguliere baan is gegarandeerd.

Zorg en dienstverlening

Mensen met belemmeringen worden

opgenomen in speciale trajecten,

waarin geprobeerd wordt de

belemmeringen te verminderen of

weg te nemen. Het uiteindelijke

De accountmanager richt zich op contacten met werkgevers om op deze

manier kansen op werk te creëren voor de uitkeringsgerechtigden van de

gemeente Coevorden. De accountmanager kan samen met de bedrijvencontactfunctionaris

op diverse vlakken van betekenis zijn voor de (toekomstige)

ondernemers in de gemeente Coevorden. De accountmanager

richt zich op personele aangelegenheden en de hieraan verbonden

subsidies en andere maatregelen. Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de gemeente: tel. 14 – 0524.

Werk staat voorop

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u van

maandag tot en met vrijdag de

gemeente bellen tussen 9.30

uur en 11.30 uur en vragen naar

het loket Werk, Inkomen en

Zorg, tel.: 14 – 0524.

doel is dat iedereen in staat moet

worden gesteld te kunnen werken.

Met behulp van diverse activiteiten

wordt bekeken welke kwaliteiten u

heeft, zodat u makkelijker aan (betaald)

werk kunt komen.

Nuggers en Anw’ers

De gemeente kan ook niet uitkeringsgerechtigden

(nuggers) en personen

met een Anw-uitkering (Algemene

Nabestaandenwet) helpen.

De aanpak bestaat voornamelijk uit

het aanbieden van trajecten, met

een maximale tijdsduur van een

jaar, die gericht moeten zijn op

werk.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

9


Wet werk en bijstand

Iedere Nederlander moet

zelf in zijn levensonderhoud

voorzien. Lukt u dat niet én

zijn er geen andere voorzieningen,

dan helpt de gemeente

u bij het zoeken

naar werk. Totdat u werk

heeft gevonden, krijgt u een

bijstandsuitkering. Dit staat

in de Wet werk en bijstand

(WWB). Bent u jonger dan 27

jaar, dan komt u niet in aanmerking

voor een WWB uitkering.

Voor deze groep jongeren

is de Wet Investeren in

Jongeren (WIJ) per 1 oktober

2009 van kracht. Zie daarvoor

het hoofdstuk Wet

Investeren in Jongeren

(pagina 12).

Waar vraagt u een bijstandsuitkering

aan?

U vraagt een bijstandsuitkering

aan bij het UWV WERKbedrijf aan

de Verlengde Spoorstraat 2 in

Emmen. Daar wordt eerst bekeken

of u direct aan het werk kunt. Het

UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag

door naar de gemeente. De

gemeente beoordeelt binnen acht

weken of u recht heeft op bijstand.

U ontvangt een beschikking

waarin staat hoe hoog uw uitkering

is, wat er van u wordt verwacht

bij het vinden van werk en

welke ondersteuning u daarbij

eventueel krijgt.

Wanneer heeft u recht op bijstand?

U heeft recht op een bijstandsuitkering

als u in Nederland woont,

niet genoeg inkomen of vermogen

heeft om in uw levensonderhoud

te voorzien en ook niet in aanmerking

komt voor een andere uitkering.

Onder bepaalde omstandigheden

(o.a. te hoog vermogen,

gedetineerden) heeft u geen recht

op een bijstandsuitkering. Raadpleeg

voor meer informatie over

het recht op bijstand de website:

http://coevorden.rechtopbijstand.nl

of bel of bezoek het Loket Werk,

Inkomen en Zorg in het gemeentehuis.

Welke verplichtingen heeft u als u

een uitkering krijgt?

Krijgt u bijstand, dan moet u aan

een aantal verplichtingen voldoen.

U moet:

• als werkzoekende ingeschreven

staan bij het UWV WERKbedrijf;

• laten zien dat u uw best doet om

zelf in uw levensonderhoud te

voorzien, dit geldt ook voor uw

partner;

• zich kunnen identificeren;

• solliciteren, dat geldt ook voor

mensen die ouder zijn dan 57,5

jaar en voor alleenstaande ouders;

• meewerken aan de ondersteuning

die de gemeente u biedt om werk

te vinden;

• meewerken aan alle andere zaken

die te maken hebben met de uitvoering

van de wet, zo moet u bijvoorbeeld

huisbezoek of psychologisch

of medisch onderzoek

toestaan;

• de gemeente van de juiste informatie

voorzien.

Hoe kan de gemeente u helpen bij het

vinden van werk?

De gemeente kan u helpen bij het

vinden van werk. Zij kan dat bijvoorbeeld

doen met een sollicitatiecursus,

werkervaringsplaats of

gesubsidieerd werk. U bent verplicht

mee te werken.

Naar welke banen moet u

solliciteren?

U bent verplicht te solliciteren naar

alle soorten normaal geaccepteerd

werk. Dus ook werk dat niet aansluit

bij uw opleiding en werkervaring.

10

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Wat is de WIJ?

WIJ staat voor Wet Investeren in

Jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe

wet die ervoor moet zorgen dat alle

jongeren tot 27 jaar een opleiding

volgen of werken. Ook de jongeren

die nu niet naar school gaan en

geen werk hebben. Alle jongeren

die naar het UWV WERKbedrijf of

het jongerenloket gaan voor werk

of een uitkering, krijgen van de gemeente

een opleiding of een baan

aangeboden. Jongeren die werken

of een opleiding doen en niet genoeg

geld hebben, kunnen een

uitkering krijgen.

Waarom is deze wet voor jongeren

er?

De regering wil niet dat jongeren

zonder diploma of zonder werkervaring

thuis zitten. Met deze wet

probeert de regering zoveel mogelijk

jongeren aan een goede opleiding

en een goede baan te helpen.

Juist als je jong bent, is het belangrijk

dat je je school afmaakt en

werkervaring opdoet. Doe je dat

niet, dan kun je daar je hele leven

last van hebben. De kans dat je dan

lang van een uitkering moet leven,

is groot. En van een uitkering word

je niet rijk.

Met een diploma of werkervaring

heb je meer kans een goede baan

te vinden. Je bent dan onafhankelijk

en verdient je eigen geld. En er

zijn altijd mensen met een diploma

nodig. Nu en in de toekomst.

Ik wil niet werken of naar school,

maar wel een uitkering. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Je krijgt alleen

een uitkering als je ook werkt of

naar school gaat. Er is een uitzondering:

kun je door een ziekte of

psychische of lichamelijke problemen

niet werken of leren, dan kun

je wél een uitkering krijgen.

Wat gebeurt er als ik een uitkering

aan wil vragen?

Zodra je bij het UWV WERKbedrijf

of jongerenloket komt voor een uitkering,

krijg je een gesprek met een

medewerker. Die bekijkt welke opleiding

je hebt gedaan en of je al

werkervaring hebt. Misschien is er

een geschikte baan voor je en kun

je meteen solliciteren. Is er geen

betaald werk voor jou? Dan krijg je

een werkleeraanbod. Dat is een opleiding

of werk, of allebei. Pas als je

die opleiding volgt of werkt, kun je

een uitkering krijgen. Maar die krijg

je alleen als je niet genoeg geld

hebt om van te leven. Krijg je voor

de opleiding en het werk dat je

doet bijvoorbeeld maar een kleine

vergoeding? Dan kun je daarbij nog

een uitkering krijgen.

Wat is een werkleeraanbod?

Dit is een opleiding of een baan of

allebei. Er kunnen ook nog andere

zaken bij het werkleeraanbod

horen, zoals:

• vrijwilligerswerk;

• een cursus hoe je moet omgaan

met geld en schulden;

• een inburgeringscursus;

• begeleiding bij het afkicken van

een verslaving.

Wat je precies gaat doen, hangt af

van wat jij wilt en goed kunt, maar

ook van wat de gemeente nodig

vindt voor jou en je kan aanbieden.

Dit verschilt per gemeente. Dat

komt omdat elke gemeente zelf afspraken

maakt met scholen, werkgevers

en organisaties. Je kunt leren

voor een vak en daarin stage

lopen of werken. Je kunt bijvoorbeeld

leren voor loodgieter of timmerman

of een opleiding volgen in

de horeca en tegelijk meewerken in

een kantine. Maar dit zal geen gewone

(v)mbo- of hbo-opleiding

zijn. Die horen niet bij een werkleeraanbod.

12

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Hoe gaat een werkleeraanbod in zijn

werk?

Je praat met je klantmanager over

wat je gaat doen en wanneer. Dit is

je werkleertraject. Geef hierbij aan

wat jij graag wilt doen. Je klantmanager

zet de mogelijkheden en

jouw wensen op papier, in je trajectplan.

Je krijgt daarna een officiële

brief van de gemeente waarin de

afspraken over jouw trajectplan

staan. De gemeente probeert zoveel

mogelijk rekening te houden

met jouw wensen, maar beslist uiteindelijk

wat je precies gaat doen.

Dat kan dus ook iets anders zijn

dan wat jij wilt.

Hoe lang duurt een werkleertraject?

Een werkleertraject duurt net zo

lang als nodig is. Het stopt wanneer

je:

• een betaalde baan hebt gevonden;

• een opleiding gaat doen waarvoor

je studiefinanciering of Wtos (een

tegemoetkoming in de schoolkosten)

krijgt;

• 27 jaar wordt.

Ben je klaar met het werkleertraject,

maar heb je nog geen betaalde

baan? En ben je ook nog geen

27 jaar? Dan krijg je opnieuw een

werkleeraanbod van de gemeente.

Mag ik altijd om een werkleeraanbod

vragen?

Ja, dat mag. Je moet natuurlijk wel

tussen de 16 en 27 jaar oud zijn.

Ben je 16 of 17 jaar? Dan moet je

wel een schooldiploma hebben

(HAVO, VWO of MBO2). En je mag

best al een baantje hebben, maar

voor niet meer dan 15 uur per

week.

Maar soms heeft het geen zin om

een werkleeraanbod aan te vragen.

Je hebt namelijk niet altijd recht op

een werkleeraanbod (en op een

uitkering), zoals in de volgende gevallen:

• Je hebt meer inkomsten dan wat

je aan uitkering kunt krijgen (zie

‘Hoe hoog is de uitkering voor

jongeren?’). Het maakt hierbij niet

uit of je een partner hebt met

(veel) inkomsten. En het maakt

ook niet uit of je nog vermogen

hebt, bijvoorbeeld spaargeld. Het

gaat alleen om jouw eigen inkomsten;

• Je hebt recht op een andere uitkering,

bijvoorbeeld een WW-uitkering

of Wajonguitkering;

• Je hebt al een uitkering voor kunstenaars

(WWIK) of je partner

heeft een WWIK-uitkering;

• Je kunt recht hebben op een uitkering

voor zelfstandigen (Bbz), zie

pagina 23 voor meer informatie;

• Je hebt van je baas onbetaald verlof

gekregen;

• Je hebt je niet aan de afspraken

met de gemeente gehouden. Je

krijgt dan een tijdje geen werkleeraanbod;

• Je zit in de gevangenis;

Wanneer heb ik recht op een

uitkering?

Voor een uitkering moet je 18 jaar

of ouder zijn. Daarbij zijn er twee

mogelijkheden:

• Je hebt een werkleeraanbod gekregen.

Heb je weinig of geen inkomsten

of vermogen en je partner

ook niet? Dan kun je recht

hebben op een uitkering;

• Je hebt een ernstige ziekte of een

beperking. Daardoor kun je niet

leren of werken en dus ook geen

werkleertraject volgen: Wanneer je

geen eigen inkomsten of vermogen

hebt (en je partner ook niet),

kun je recht hebben op een uitkering

voor jongeren.

Vermogen is geld of een voorwerp

dat veel geld waard is, zoals een

auto. Heb je vermogen? Dan mag

dat niet méér waard zijn dan een

bepaald bedrag. Dat bedrag is

€ 5.455 als je alleenstaand bent of

€ 10.910 als je alleenstaande ouder

bent of getrouwd bent of samenwoont.

Heb jij (of je partner)

meer vermogen? Dan heb je geen

recht op een uitkering.

Hoe hoog is de uitkering voor jongeren?

De hoogte van de uitkering hangt

af van je leeftijd. Er is een bedrag

voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar

en een bedrag voor jongeren van

21 jaar en ouder. Als je jonger bent

dan 18 jaar krijg je geen uitkering.

Je ouders kunnen dan nog kinderbijslag

voor jou krijgen. Verder

maakt het uit of je alleen woont of

samen met een partner of kind. Er

zijn verschillende bedragen voor alleenstaanden,

alleenstaande ouders

en voor gehuwden en samenwonenden.

Je krijgt alleen een

uitkering voor gehuwden of samenwonenden

als jouw partner ook

een werkleeraanbod heeft. De uitkering

is altijd een aanvulling op je

eigen inkomsten. Verdien je geld

met het werk dat je doet, maar niet

zo veel? Dan vult de uitkering dit

aan tot het uitkeringsbedrag dat

voor jou geldt. Je kunt ook zeggen

dat je salaris van de uitkering wordt

afgetrokken.

Woon je samen of ben je getrouwd?

Dan tellen de inkomsten

van je partner ook mee. Inkomsten

als kinderbijslag, huur- en zorgtoeslag

tellen niet mee voor de uitkering.

Die mag je dus houden naast

je uitkering.

Meer informatie?

Als je vragen hebt, kunt je contact

opnemen met het jongerenloket

dat is gevestigd in het

Werkplein zuidoost Drenthe,

Verlengde Spoorstraat 2 in

Emmen, tel. 0591 – 788 590.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

13


Uit de praktijk

De gemeente heeft verschillende

projecten om werkloosheid

te bestrijden. Mensen

zonder werk kunnen via

de gemeente cursussen volgen

om zo de kans op het

vinden van een baan te vergroten

of werkervaring opdoen

door een werkervaringsplaats.

Maak kennis

met mensen die er samen

met de gemeente alles aan

doen om een reguliere baan

te vinden.

Martine Eldering uit Coevorden

verricht de administratie en doet

secretarieel werk voor het Parkmanagement

Coevorden, diervoederfabriek

IAMS en re-integratiebureau

De Bentheimer. Ze heeft twee kinderen.

‘Toen ik ging scheiden, raakte

ik in de bijstand. Via de gemeente

kon ik hier in maart 2009 aan de

slag en werd er kinderopvang geregeld.

Ik werk 32 uur en had er in

het begin best moeite mee dat ik

niet meer de hele dag bij mijn kinderen

was. Gelukkig ben ik er nu

aan gewend.’

“‘Met thuiszitten

schiet je niets


op’

Ze heeft het naar haar zin. ‘Het

werk is afwisselend doordat ik voor

drie verschillende bedrijven werk. Ik

vind het leuk om zaken uit te pluizen.

Bovendien hou ik van aanpakken

en dat is vereist voor dit werk.’

Haar leidinggevende, parkmanager

Jan Kees Klapwijk, is tevreden over

Martine. ‘Ze had in het begin moeite

om in het arbeidsritme te komen,

maar ze doet het nu prima.’

Het is een leer/werkproject voor

een jaar waarna het de bedoeling is

dat ze uitstroomt naar een reguliere

baan. ‘Gezien de banenmarkt grijp

ik alles aan, maar ik blijf het liefste

administratief werk doen.’

Ze is blij dat ze de stap heeft genomen

om aan het werk te gaan.

‘Tegen iedereen die thuis zit, zou ik

graag willen zeggen dat ze aan het

werk moeten gaan. Met thuiszitten,

schiet je niets op. Het is fijn om

weer mee te kunnen doen in de

samenleving.’

Gretha Reuver uit Coevorden is volop

bezig met het opzetten van de

Ganzenwinkel in Coevorden die

een paar weken later opengaat.

Ganzenschilderijen, ganzenborden,

ganzenknuffels; in de winkel is alles

te vinden wat met ganzen te maken

heeft. De twee vaste medewerkers

zijn creatief en verzinnen iedere

dag iets nieuws wat ze in de

winkel kunnen verkopen. Gretha:

‘Ik vind het leuk om ideeën te delen.

Dat werkt voor mij heel inspirerend

en motiverend. Zo hebben we

bedacht dat achterin de winkel een

fotostudio komt waar bezoekers

zich in ganzenhoederkostuum kunnen

steken waarna wij ze op de

foto zetten.’

“‘Het is fijn


om

weer mee te doen in

de samenleving’

14

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Gretha werkte voor verschillende

horecabedrijven totdat ze op 1 juli

2009 werkloos werd. ‘Ik vroeg een

uitkering aan en kreeg een klantmanager

van de gemeente toegewezen

die me hielp om werk te

vinden. Ik heb jarenlang een eigen

zaak gehad, Expert in Coevorden,

en daarom ben ik gevraagd om de

ganzenwinkel op te zetten en te

beheren.’ Ze kreeg gelijk een vast

contract aangeboden. Daarnaast

werkt ze in de kinderopvang en is

ze bezig met het opzetten van een

eigen pedicuresalon. ‘Ik ben graag

aan het werk. Dat geeft mij voldoening.’

Erna Moossdorff uit Coevorden

moest vanwege suikerziekte stoppen

met haar baan waarin ze kerstpakketten

moest inpakken. Anderhalf

jaar zat ze thuis. ‘Het ging niet zo

goed met me in die periode. Op een

gegeven moment krabbelde ik wat

op en wilde ik weer wat gaan doen.

Ik ben naar de gemeente gegaan en

via het project ‘Coevorden in Beweging’

van re-integratiebureau De

Bentheimer kon ik computer- en

persoonlijke effectiviteitstrainingen

“‘Ik vind het leuk om


ideeën te delen’

volgen. Zo kwam ik erachter wat ik

aankon.’ Haar man werkt via De

Bentheimer bij Aquano en zo hoorde

ze dat De Bentheimer een wasserette

ging opzetten. ‘Toen heb ik aan

de bel getrokken want het leek me

leuk daar te gaan werken. Nu werk

ik hier als voorvrouw wasserij.’

Haar taken bestaan onder meer uit

het inwerken van personeel, wassen

en verpakken van de was en

het maken van een planning. ‘En

natuurlijk gezellig koffie drinken

met mijn collega’s’, lacht Erna. Want

dat er een goede werksfeer hangt,

wil ze graag benadrukken. ‘Iedereen

die hier werkt, wil graag terug

in het arbeidsproces en straalt dat

uit.’ De wasserette wast en verwerkt

kleding van sportteams, beddengoed

en handdoeken van hotels en

overalls van bedrijven. Ook maken

de medewerkers poetsdoeken van

afgekeurde handdoekrollen. ‘We

krijgen goede reacties van klanten.

De was is schoon en goed verzorgd.’

“‘Iedereen die hier

werkt, wil graag

terug in


het

arbeidsproces’

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

15


Wet sociale werkvoorziening

De Wet sociale werkvoorziening

(Wsw) is er voor mensen

die om verschillende redenen

alleen in aangepaste

omstandigheden kunnen

werken. Bijvoorbeeld als een

lichamelijke of verstandelijke

handicap u hindert bij het

werk, of als u een psychische

stoornis heeft en uw leven

weer aan het opbouwen

bent. De Wsw wordt voor de

gemeente Coevorden uitgevoerd

door het Werkvoorzieningsschap

de EMCO-groep.

Een veelzijdige, klantgerichte

onderneming met een

sociaal gezicht.

Werken bij de EMCO-groep

Bij de EMCO-groep werken ongeveer

1800 mensen. Het doel van de

EMCO-groep is om u via scholing,

training en werkervaring verder te

ontwikkelen en mogelijkheden te

bieden om (weer) in een normaal

bedrijf te gaan werken. Het werken

bij de EMCO-groep is tijdelijk.

Toelating EMCO-groep

U kunt niet rechtstreeks solliciteren

bij de EMCO-groep. Eerst moet u

via het UWV WERKbedrijf, uitkeringsinstanties

en reïntegratiebedrijven

geprobeerd hebben om aan

het werk te komen. Het belangrijkste

voor de toelating is dat u met

uw beperkingen in staat bent tot

productieve arbeid.

Als u in aanmerking wilt komen

voor werk bij de EMCO-groep, kunt

u zich daarvoor aanmelden bij het

UWV WERKbedrijf. Onderzoek en

advies van een onafhankelijke commissie

van deskundigen bepalen of

u in aanmerking komt. Deelname

aan het onderzoek is verplicht. Als

u in aanmerking komt, krijgt u van

het UWV WERKbedrijf een indicatie

voor maximaal drie jaar, waarna

een nieuwe indicatie volgt.

Re-integratie

Indien u een bijstandsuitkering

heeft, is de gemeente waarvan u de

uitkering ontvangt verantwoordelijk

voor uw re-integratie. Ook hiervoor

kunt u door de gemeente worden

doorverwezen om, al dan niet met

behoud van een uitkering, tijdelijk

bij de EMCO-groep te werken. U

komt dan in contact met re-integratie

bedrijf Accel. Zij proberen u in

eerste instantie buiten de muren

van de EMCO-groep te plaatsen.

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u bellen

of mailen naar de EMCO-groep,

tel.: 0591 – 636 600, e-mailadres:

algemeen@emco-groep.nl

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

17


Als u moet rondkomen

van een minimuminkomen,

heeft u vaak weinig geld

voor activiteiten in uw vrije

tijd of de aanschaf van duurzame

gebruiksgoederen. De

gemeente Coevorden heeft

daarom een aantal regelingen

om de positie van de minima

te verbeteren.

Fonds Maatschappelijke Activiteiten

De gemeente vindt dat iedereen gebruik

moet kunnen maken van de

voorzieningen op maatschappelijk,

cultureel en sportief gebied. Als u

een jaar of langer een inkomen heeft

op het sociaal minimum of lager komen

u, uw eventuele partner en kinderen

jonger dan achttien jaar in

aanmerking voor een bijdrage. Bijvoorbeeld

voor een abonnement op

het zwembad of de bibliotheek. De

gemeente houdt daarbij rekening

met uw eventuele vermogen. De gemeente

betaalt €116,- per gezinslid

per jaar.

Langdurigheidstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een uitkering

op het bijstandsniveau dan

komt u wellicht in aanmerking voor

een langdurigheidstoeslag. Dit houdt

in dat u jaarlijks een extra bijdrage

krijgt voor uw levensonderhoud. Let

op: als u een langdurigheidstoeslag

heeft ontvangen, komt u niet meer

in aanmerking voor de éénmalige

bijdrage. De hoogte van de toeslagen

is 40 procent van de van toepassing

zijnde bijstandsnorm.

Eenmalige bijdrage

Bent u drie jaar of langer aangewezen

op een inkomen tot 120 procent

van het minimum én komt u niet in

aanmerking voor langdurigheidstoeslag,

dan komt u één keer in de drie

jaar in aanmerking voor een bijdrage

van € 227, - per huishouden. Dit

geld is bedoeld als tegemoetkoming

voor de aanschaf of vervanging van

duurzame gebruiksgoederen, zoals

een wasmachine of meubels.

Collectieve zorgverzekering

Uw voordeel kan oplopen tot enkele

honderden euro’s per jaar.

De gemeente Coevorden sluit ook

voor 2010 een contract af met zorgverzekeraar

Groene Land Achmea

om haar minima een collectieve

zorgverzekering aan te bieden. Het

gaat om verzekeringen voor mensen

met een bijstandsuitkering, maar

ook voor inwoners met een inkomen

tot 120 procent van de bijstandsnorm.

Het contract bestaat uit een basisverzekering,

een aanvullende verzekering

en een gemeente extra–pakket

voor zaken als een bril of eigen bijdragen

voor bijvoorbeeld de thuiszorg

of kraamzorg. Het gaat daarbij

om kosten waarvoor mensen op dit

Regelingen

voor minima

moment een beroep kunnen doen

op de bijzondere bijstand.

Let op!

In het gemeente-extra pakket is ook

de vergoeding voor het eigen risico

van maximaal € 155,- opgenomen.

Dit betekent dat u over 2010 geen

eigen risico hoeft te betalen. De eigen

bijdrage die u moet betalen

voor de WMO of AWBZ is ook in het

pakket opgenomen.

www.berekenuwrecht.nl

Op deze website kunt u zelf op

eenvoudige wijze nagaan of u recht

heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Als u al uw gegevens bij de

hand heeft (uw inkomensgegevens,

uw banksaldi en uw huurgegevens),

dan duurt het invullen vijf

tot tien minuten. Als u de juiste gegevens

invoert, dan geeft het programma

zo nauwkeurig mogelijk

aan op welke gemeentelijke vergoeding

u recht heeft. Om deze gemeentelijke

vergoeding te krijgen,

moet u een aanvraag indienen bij

de gemeente. De gemeente bekijkt

of u daadwerkelijk recht heeft op

een vergoeding. Het programma

geeft dus géén recht op een gemeentelijke

vergoeding maar helpt

u bij een aanvraag.

18

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Bijzondere bijstand

Soms kan het dat u onvermijdbaar

bijzondere uitgaven

tegenkomt die moeilijk

van uw inkomen te betalen

zijn. Daarvoor bestaat de bijzondere

bijstand.

Omstandigheden

Krijgt u te maken met bijzondere

kosten, zoals bijvoorbeeld bijdragen

voor medische diensten of studiekosten;

dan heeft u wellicht recht

op bijzondere bijstand. Als u wordt

geconfronteerd met bijzondere

noodzakelijke kosten die u niet zelf

kunt betalen, adviseren wij u contact

op te nemen met het loket

Maatschappelijke Ondersteuning

van de gemeente.

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u van

maandag tot en met vrijdag tussen

8.30 uur en 12.00 uur het

loket Werk Inkomen en Zorg van

de gemeente bellen,

tel.: 14 – 0524.

De hoogte van de bijzondere bijstand

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt,

is afhankelijk van de gemaakte

kosten en financiële middelen.

Heeft u een inkomen onder

120 procent van de geldende bijstandsnorm,

dan worden de bijzondere

noodzakelijke kosten meestal

volledig vergoed. Ook uw vermogen

is van invloed op de hoogte

van de bijzondere bijstand. Afhankelijk

van de gezinssituatie wordt

een bepaald gedeelte van uw vermogen

echter vrijgelaten.

Het aanvragen van bijzondere

bijstand

Als u bijzondere bijstand bij het loket

Maatschappelijke Ondersteuning

aanvraagt, moet u het volgende

doen:

• een aanvraagformulier invullen;

• zich identificeren met een geldig

paspoort of een identiteitsbewijs;

• bewijsstukken overhandigen

waaruit blijkt welke middelen u

heeft om in kosten van het bestaan

te kunnen voorzien;

• bewijsstukken overhandigen van

de bijzondere kosten die u heeft

gemaakt.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

19


Eigenlijk moet iedereen de

aanslag gemeentelijke belastingen

betalen. Personen

met een inkomen op het niveau

van een bijstandsuitkering

en een beperkt vermogen,

hebben echter recht op

kwijtschelding van een aantal

belastingen.

Voor welke belastingen en heffingen

kunt u kwijtschelding aanvragen?

• Onroerende-zaakbelasting

• Afvalstoffenheffing

• Rioolheffing gebruikers

Wie kan kwijtschelding aanvragen?

Iedereen met een inkomen op het

niveau van de bijstand heeft in principe

recht op kwijtschelding van gemeentelijke

en waterschapsbelastingen.

Door kwijtschelding aan te

vragen, kan een huishouding een

behoorlijk bedrag aan lasten besparen.

De rijksoverheid heeft regels

vastgesteld die bij de beoordeling

van een verzoek om kwijtschelding

gelden. Of u in aanmerking komt

voor kwijtschelding hangt af van uw

persoonlijke financiële omstandigheden.

Uw betalingscapaciteit

wordt getoetst en er wordt onderzoek

gedaan naar uw vermogenspositie.

Wanneer is er sprake van vermogen?

• Bij bank/giro en/of spaartegoeden,

die in totaal meer bedragen dan

het voor u geldende normbedrag:

• Indien u in het bezit bent van een

dure auto;

• Bij overwaarde van een eigen woning.

Hiervan is sprake als de vrije

verkoopwaarde hoger is dan de

nog resterende hypotheekschuld.

De berekening van de kwijtschelding

Belangrijk bij kwijtschelding is uw

betalingscapaciteit. Deze wordt berekend

aan de hand van uw inkomsten

verminderd met bepaalde lasten

zoals de woonlasten en de

bijdrage aan het ziekenfonds. De

berekende betalingscapaciteit wordt

vergeleken met de normbedragen.

Deze normbedragen zijn onder andere

afhankelijk van de gezinssamenstelling

en de leeftijd. Is de betalingscapaciteit

lager dan het

normbedrag dan kunt u (gedeeltelijke)

kwijtschelding krijgen.

Als u voor de eerste keer kwijtschelding

aanvraagt

Kwijtschelding van

gemeentelijke

belastingen

Uw verzoek om kwijtschelding moet

u binnen zes weken na de dagtekening

van het aanslagbiljet indienen.

Formulieren zijn te verkrijgen bij de

receptie en het loket Belastingen in

het gemeentehuis in Coevorden. U

vindt het formulier ook op onze website,

www.coevorden.nl.

Als u hulp wilt bij het invullen van de

formulieren kunt u contact opnemen

met één van de medewerkers van

het loket Belastingen voor het maken

van een afspraak. Ze helpen u graag

en kunnen meteen nakijken of de

gevraagde gegevens compleet zijn.

Als u in 2009 ook kwijtschelding

heeft aangevraagd

U hoeft geen formulier in te zenden,

uw verzoek wordt geautomatiseerd

getoetst. U ontvangt na toetsing een

uitspraak waarin staat of u wel of

niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Indien u een afwijzing

ontvangt en van mening bent dat

dit niet juist is, kunt u alsnog kwijtschelding

aanvragen. Dit zal op de

gebruikelijke wijze in behandeling

worden genomen en beoordeeld.

Loket Belastingen

Aleida Kramersingel 4

in Coevorden

tel. 14 – 0524

Openingstijden:

Maandag, dinsdag en vrijdag van

08.30 tot 12.00 uur;

Woensdag van

08.30 tot 16.00 uur;

Donderdag van 08.30 tot 12.00

uur en van 16.00 tot 19.30 uur.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

21


Hulp bij schulden

Soms hebben mensen zulke

grote financiële problemen

dat ze daarvoor zelf geen

oplossing meer weten. In de

gemeente Coevorden bestaat

de mogelijkheid om

voor deze financiële problemen

de hulp in te roepen

van de medewerkers van het

bureau schuldhulpverlening

van de gemeente.

2010

Hoe ziet deze hulp eruit:

• Er wordt een intakegesprek gepland

waarin met u wordt gesproken

over een doelstelling en

de mogelijkheden om die doelstelling

te halen, de consequenties,

de voor- en nadelen en de

motivatie en emoties die dit met

zich mee kan brengen komen aan

de orde;

• Als u besluit door te gaan wordt

Moeite met lezen?

samen met u een budgetteringsprogramma

opgezet om de inkomsten

en uitgaven in balans te

brengen, de betaling van vaste

lasten te laten doorgaan of te hervatten

en er wordt een plan gemaakt

om de schulden op- en af

te lossen;

• Als met schuldeisers en instanties

geen regeling is te treffen, waardoor

doelstellingen niet haalbaar

lijken, bestaat de mogelijkheid

om een beroep te doen op de

Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen.

Werk

Inkomen

Zorggids

Gratis gesproken

versie verkrijgbaar

bij Wmo-loket

Deze wet biedt u de mogelijkheid

om na gemiddeld drie jaar met een

schone lei te beginnen. Schuldeisers

worden dan door de rechter

gedwongen om mee te werken

aan een saneringsvoorstel. Tijdens

deze drie jaren wordt u onder bewind

van een bewindvoerder geplaatst.

De bewindvoerder wordt

door de rechtbank aangesteld.

Meer informatie ?

Voor meer informatie kunt u van

maandag tot en met vrijdag de

gemeente bellen tussen 8.30 en

16.00 uur en vragen naar

Bureau schuldhulpverlening,

tel.: 14 – 0524.

22

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Besluit bijstandverlening

zelfstandigen

voor ondernemers die (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben

Het Besluit bijstandverlening

zelfstandigen (Bbz) is bedoeld

voor zelfstandige ondernemers

of vrije beroepsbeoefenaren

die –door

welke oorzaak dan ook– tijdelijk

in financiële problemen

zijn geraakt of dreigen

te raken. Door het besluit

kunnen ondernemers toch in

hun eigen inkomen blijven

voorzien.

De gevestigde ondernemer

Bij investeringen en/of financiële

problemen: een rentedragend krediet

of een aanvullende uitkering.

De oudere ondernemer

De ondernemer tussen de 55 en 65

jaar, die de laatste tien jaar onafgebroken

en rechtmatig een bedrijf

heeft gevoerd: een aanvulling op

het inkomen.

weten of u in aanmerking komt

voor financiële ondersteuning door

het Bbz? Bij het Bureau zelfstandigen

van de gemeente Emmen

wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden

voldoet. De gemeente

Coevorden heeft de uitvoering van

het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

overgedragen aan het

Bureau zelfstandigen van de gemeente

Emmen.

Wie kunnen een beroep

doen op deze regeling en

wat houdt het in?

De startende ondernemer

Mensen die een uitkering ontvangen

omdat ze werkloos zijn en een

bedrijf willen starten met het doel

in het levensonderhoud te kunnen

voorzien:

• begeleiding bij de voorbereiding

van het te starten bedrijf (alleen

voor mensen met een uitkering

van de Wet Werk en Bijstand);

• een rentedragend krediet en/of

een tijdelijke aanvulling op het inkomen.

De ondernemer met een marginaal

inkomen

Bij een structureel laag inkomen,

waar wel van rond te komen valt,

kan de Bbz-regeling incidenteel in

een plotselinge kredietbehoefte

voorzien.

De ondernemer die moet stoppen

De ondernemer die zijn bedrijf

moet beëindigen: een uitkering ter

aanvulling op het eigen inkomen

tot aan de bedrijfsbeëindiging.

Voorwaarden:

Aan het gebruik van de Bbz-regeling

is een aantal voorwaarden verbonden,

zoals het aantal uren dat

er gewerkt wordt, wettelijke eisen

etc. Herkent u zich in een van de

bovenstaande profielen en wilt u

Meer informatie?

Aanvragen op grond van het Besluit

bijstandverlening zelfstandigen

kunnen worden ingediend

bij het Bureau zelfstandigen van

de gemeente Emmen op de locatie

van het Bedrijvenloket aan

het Marktplein 140 in Emmen.

Het spreekuur van het Bureau

zelfstandigen vindt uitsluitend

plaats op afspraak. U kunt elke

morgen tussen 9.00 en 12.00

uur via het telefoonnummer

van de gemeente Emmen,

tel. 0591 – 685 555 een afspraak

maken. Tevens is het Bureau

zelfstandigen elke werkdag

tussen 9.00 en 9.30 uur voor

vragen telefonisch bereikbaar op

tel.: 0591 – 689 517.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

23


Maatschappelijk Ondersteuning

Bij het loket Maatschappelijke

Ondersteuning in het gemeentehuis

(Aleida Kramersingel

4) in Coevorden kunt

u terecht voor hulp, advies

en ondersteuning over

Maatschappelijke Ondersteuning.

Ook kunt u er een

voorziening aanvragen. De

medewerkers van het loket

helpen u graag met het vinden

van de juiste ondersteuning

en regelen die voor u.

Gemeenten zijn verantwoordelijk

voor allerlei vormen van ondersteuning

die mensen nodig hebben om

zelfstandig te kunnen wonen en

werken. Voor een deel zijn dit voorzieningen

zoals scootmobielen en

vervoerspassen, maar ook het regelen

van huishoudelijke hulp hoort

bij de Wmo.

Het doel van de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) is dat

iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Sommige mensen kunnen

dat niet alleen en hebben hulp of

zorg nodig. Die hulp krijgen ze van

familie, vrienden, buren of van welzijnsinstellingen.

Als dat niet voldoende

is, kunnen ze een beroep

doen op de gemeente.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

25


Loket Maatschappelijke

Ondersteuning

Adresgegevens Loket Maatschappelijke

Ondersteuning

Gemeente Coevorden

Loket Maatschappelijke

Ondersteuning

Aleida Kramersingel 4

7741 GE Coevorden

Tel. 14 – 0524

of vanuit het buitenland,

tel. 0031 - 524 - 598 598

E-mail: Wmoloket@coevorden.nl

Website:

www.wmoloketcoevorden.nl

Openingstijden Loket Maatschappelijke

Ondersteuning

Maandag, dinsdag en vrijdag van

08.30 tot 12.00 uur;

Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur;

Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur

en van 16.00 tot 19.30 uur.

Vervoerservice

Het loket Maatschappelijke Ondersteuning

is goed toegankelijk voor

gehandicapten. Heeft u een pasje

voor de Regiotaxi, dan kun u hiervan

gebruik maken om naar het

loket te komen. Wie geen Regiotaxi-pas

heeft, kan gebruik maken

van de vervoerservice van de gemeente.

Voor € 2,27 kunt u op

dinsdagochtend en donderdagavond

per deeltaxi retour naar het

gemeentehuis. U kunt zich hiervoor

aanmelden door te bellen

naar Arriva, tel.: 0591 – 644 400.

Wanneer dat nodig is, kan ook

een afspraak voor een huisbezoek

worden gemaakt.

Wanneer u hulp of een voorziening

nodig heeft, kunt u

contact opnemen met de

medewerkers van het Loket

Maatschappelijke Ondersteuning.

U kunt langskomen,

maar bellen of mailen

mag ook. Daarnaast is het

mogelijk dat de medewerker

bij u thuis komt.

De Wmo-consulent bekijkt hoe u

het beste kunt worden geholpen en

kan u assisteren bij het indienen

van een aanvraag. U kunt op twee

manieren hulp krijgen:

• Zorg in natura: u krijgt een voorziening

(bijvoorbeeld een woningaanpassing

of een vervoerspas) of er

wordt hulp voor u geregeld;

Bij het loket Maatschappelijke Ondersteuning

kunt u een aanvraagformulier

krijgen en desgewenst

met de Wmo-consulent invullen.

Soms kan uw aanvraag telefonisch

of schriftelijk worden afgehandeld,

soms is nog een huisbezoek nodig.

Ook kan het zijn dat er nog een advies

van het Centrum Indicatiestel-

• Persoonsgebonden budget: u ontvangt

geld en regelt daarmee zelf nen beoordelen welke hulp of

ling Zorg nodig is om goed te kun-

uw hulp (hier zijn voorwaarden voorziening u nodig heeft.

aan verbonden, raadpleeg voor

meer informatie het loket Maatschappelijke

Ondersteuning). voor welke voorziening u in aan-

Uiteindelijk beslist de gemeente

merking komt. U krijgt daar een

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Aanvraag Wmo

brief over: de beschikking. Daarin

staat waar u recht op heeft en wat

u kunt doen als u het daar niet

mee eens bent.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

27


Dit kunt u allemaal regelen via het

loket Maatschappelijke Ondersteuning

U kunt op drie gebieden

voorzieningen regelen via

het loket Maatschappelijke

Ondersteuning: Prettig wonen,

Vervoer op maat en

Zorg dichtbij.

Prettig wonen

Zelfstandig wonen is prettig, maar

alleen als u zonder obstakels in uw

huis kunt functioneren. Wanneer u

een beperking heeft, lukt dat soms

niet zo gemakkelijk. Bijvoorbeeld

omdat u niet meer kunt traplopen,

of omdat uw sanitair niet afgestemd

is op uw beperkingen. In

zo’n geval kunt u een woningaanpassing

aanvragen, bijvoorbeeld

een traplift of een toiletverhoger.

Maar soms is het niet afdoende om

uw huis aan te passen en is een

verhuizing nodig. Dan kunt u via de

Wmo in aanmerking komen voor

een vergoeding van de verhuis- en

inrichtingskosten.

Om welke woonvoorzieningen gaat

het?

• Woningaanpassing. Bijvoorbeeld

een traplift, een douchezitje,

steunbeugels, aanpassingen voor

rolstoelen zoals brede deuren,

verlaagd aanrecht en wastafel;

• Woonvoorzieningen. Dit zijn losse

voorzieningen in uw huis, zoals

een verrijdbare douchestoel, een

verrijdbare tillift of een toiletverhoger;

• Verhuis- en inrichtingskosten.

Wanneer de kosten van een

woningaanpassing boven een bepaalde

grens uitkomen, wordt gekeken

of verhuizen naar een voor

u geschikte woning een betere

oplossing is. Hiervoor kunt u een

verhuisvergoeding krijgen.

Belangrijk is dat u eerst toestemming

vraagt bij de gemeente voordat

u een woningaanpassing laat aanbrengen

of verhuist. Aanvragen achteraf

worden namelijk niet vergoed.

Vervoer op maat

Iedereen moet mee kunnen doen

in onze samenleving. Daarvoor is

het belangrijk dat u zich kunt verplaatsen

en dat u vervoer heeft om

op bezoek te gaan of op een andere

manier deel te nemen aan het

maatschappelijke verkeer. Als u

door een lichamelijke of geestelijke

beperking niet met het openbaar

vervoer kunt reizen, kunt u in aanmerking

komen voor een vervoersvoorziening.

Om welke voorzieningen gaat het?

• Vervoersvoorzieningen in uw directe

omgeving. Bijvoorbeeld een

scootmobiel, aangepaste (driewiel)fiets

of een rolstoel;

• Collectief taxivervoer. Dit zijn de

taxibusjes en de rolstoeltaxi’s.

Heeft u een indicatie voor vervoer

en wilt u ergens heen, dan krijgt u

een vervoerspas en kunt u gebruik

maken van de taxi’s;

28

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


• Individuele vervoersvoorziening.

Als de algemene vervoersvoorziening

niet toereikend is, komt u in

aanmerking voor een individuele

vervoersvoorziening. U krijgt dan

een financiële vergoeding voor uw

eigen auto of voor taxivervoer;

• Rolstoelen. Als u langdurig een

rolstoel nodig heeft, kunt u deze

aanvragen bij het loket Maatschappelijke

Ondersteuning. U

krijgt de rolstoel dan in bruikleen

van de gemeente. U hoeft geen

eigen bijdrage te betalen.

Heeft u slechts een korte periode

(minder dan zes maanden) een

rolstoel nodig dan kunt u hiervoor

terecht bij het Icare-Thuisleenpunt

(Melkkade 20 in Coevorden, openingstijden:

maandag tot en met

vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur).

Hetzelfde geldt voor krukken. Gebruikt

u een rolstoel alléén op

werk of op school, dan valt deze

onder de Wet Werk en Inkomen

naar Arbeidsvermogen (WIA) en

moet u deze aanvragen bij het

UWV (werknemers tel.:

0900 – 92 94, werkgevers tel.:

0900 – 92 95);

• Gehandicaptenparkeerkaart. Voor

het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart

kunt u contact

opnemen met het loket Maatschappelijke

Ondersteuning.

Zorg dichtbij

Ramen lappen, de badkamer

schoonmaken, stofzuigen, eten koken,

allemaal huishoudelijk werk

dat moeilijk gaat als u een lichamelijke

of psychische beperking heeft.

Als u hulp nodig heeft bij het huishouden,

kunt u een beroep doen

op de Wmo.

Wanneer komt u in aanmerking?

Als u zich vanwege lichamelijke of

psychische beperkingen niet meer

zelf kunt redden en hulp nodig

heeft bij het huishouden. Voordat

de gemeente u hulp toewijst, wordt

eerst bekeken wat uw hulpvraag

precies is. Een specialist van de gemeente

beoordeelt of u in aanmerking

komt voor huishoudelijke hulp.

U komt bijvoorbeeld niet in aanmerking

als er binnen uw gezin andere

personen zijn die u kunnen

helpen bij het huishouden.

Heeft u recht op hulp dan kunt u

kiezen uit de zorgaanbieders waarmee

de gemeente een contract

heeft (zorg in natura) of u regelt

zelf de hulp in de huishouding (bijvoorbeeld

een buurvrouw) met een

persoonsgebonden budget. U krijgt

dan onder voorwaarden geld om

zelf uw hulp in te kopen.

Wat zijn de voordelen en de nadelen?

In natura:

• U heeft vrijwel geen administratie;

• U heeft kans op wisselende hulp;

• De hulp kan op wisselende tijdstippen

plaatsvinden.

Persoonsgebonden budget

• U kunt zelf uw hulp bepalen;

• U dient zelf personeel werven;

• U dient zelf afspraken te maken;

• U dient zelf uw hulp uit te

betalen;

• U bent zelf verantwoordelijk voor

het bijhouden van de administratie;

• U dient hierover verantwoording

afleggen aan de gemeente.

Trijnie Krol-Van de Belt uit Sleen heeft de ziekte van Parkinson, waardoor

ze moeizaam beweegt en bijna niet meer kan lopen. Via het loket Maatschappelijke

Ondersteuning heeft ze diverse voorzieningen aangevraagd.

‘Ik heb een elektrische rolstoel en de woning is grotendeels aangepast. Er

is beneden een slaapkamer gebouwd en de douche is groter gemaakt. Er

loopt nu nog een aanvraag voor een elektrische rolstoel om buiten te gebruiken.’

Ook krijgt ze twee ochtenden in de week hulp bij het huishouden.

‘Dat is om mijn man te ontlasten. Hij helpt me veel en ik ben me er

niet altijd van bewust hoe vaak ik vraag of hij iets wil doen.’ Ze regelt haar

huishoudelijke hulp via het persoonsgebonden budget. ‘Dat werd eerst

rechtstreeks door de gemeente betaald, maar toen kwam er iedere keer

iemand anders. Dat wilde ik niet meer. Daarom heb ik een persoonsgebonden

budget aangevraagd en nu regel ik het zelf. Er komt hier nu al jaren

iemand uit het dorp. Dat is prettiger.’

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

29


Digitaal loket Maatschappelijke

Ondersteuning

Op de website

www.wmoloketcoevorden.nl

vindt u veel informatie over de

Wmo. Alle aanbieders van

voorzieningen op het gebied

van wonen, welzijn en zorg

staan hier bij elkaar. Ook is het

mogelijk via het digitale loket

voorzieningen aan te vragen,

zoals hulp bij het huishouden

of een vervoersvoorziening. Dit

bespaart u een bezoek aan het

loket Maat schappelijke Ondersteuning.

U kunt niet alleen naar producten

en organisaties in de gemeente

Coevorden zoeken, maar in een

straal tot honderd kilometer rond

Coevorden. Ook voorzieningen in

bijvoorbeeld Emmen en Assen worden

getoond. Tevens staan alle relevante

instanties (zoals huisartsen,

tandartsen en zorgverzekeraars,

maar ook uitkeringsinstanties, ouder-

en gehandicaptenverenigingen)

op de website.

Het is mogelijk om via de website

verschillende organisaties onderling

te vergelijken, evenals de producten

die zij aanbieden zoals aangepaste

fietsen en scootmobielen. De site

beschikt op dit moment al over

ruim 2600 organisaties en 600 producten,

die op relevante kenmerken

(bijvoorbeeld tandarts, rolstoel)

vindbaar zijn voor de bezoeker. Het

aantal producten en organisaties

groeit met de dag omdat continu

meer gegevens worden ingebracht.

Iedereen die hulp nodig

heeft bij het invullen van

formulieren (zoals belastingformulieren

en formulieren

voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag)

kan terecht

bij de Invulhulp, het loket

voor ondersteuning bij het

invullen van formulieren.

Invulhulp

Na het maken van een afspraak

(tel. 14 – 0524) helpen de medewerkers

u graag. De Invulhulp is te

vinden in het gemeentehuis aan de

Aleida Kramersingel 4 in Coevorden

en is iedere woensdag van 13.30

tot 16.00 uur geopend. Ondersteuning

van de

Invulhulp is gratis.

31

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Mantelzorgers zorgen langdurig

en intensief voor hun

hulpbehoevende, chronisch

zieke of gehandicapte partner,

ouder, kind, vriend of

buur. Zij doen dit naast hun

normale bezigheden en dat

maakt de zorg vaak zwaar.

Via de gemeente kunt u informatie

en ondersteuning krijgen bij het geven

van mantelzorg. Hierdoor kan

overbelasting van de mantelzorger

voorkomen worden. Iedere donderdag

is er van 15.00 tot 16.00 uur

een mantelzorgconsulent in het loket

Maatschappelijke Ondersteuning

aanwezig, maar u kunt ook tijdens

de overige openingstijden in

het loket Maatschappelijke Ondersteuning

terecht met uw vragen.

Mantelzorg

Aleid Murk uit Coevorden wil voorop

stellen dat ze haar man met liefde verzorgt.

Het gaat op het moment van

schrijven heel goed met hem omdat

hij onlangs een nieuwe nier heeft gekregen,

maar hij leefde daarvoor anderhalf

jaar met nieren die niet meer

werkten. Dit had als gevolg dat hij niet

kon lopen. Ook ging hij drie keer per

week naar het ziekenhuis om zijn nieren

te laten spoelen. ‘Via het loket

Maatschappelijke Ondersteuning hebben

we diverse voorzieningen gekregen,

zoals een rolstoel en douchestoel.

Ook komt één ochtend in de week

huishoudelijke hulp.’ Met dat laatste

heeft ze lang gewacht. ‘Ik kwam regelmatig

bij het loket voor advies en heb veel gehad aan de mantelzorgconsulent.

Zij raadde me aan om hulp in het huishouden aan te vragen omdat

de zorg anders te zwaar voor me werd.’ Ondanks dat het een zware

periode was, kijken Aleid en haar man er ook met plezier op terug. ‘Wij

zijn in het diepe gegooid, maar we waren er voor elkaar. Ook leer je van

de kleine dingen te genieten, bijvoorbeeld naar het terras of naar de bibliotheek.’

Cursus Lees & Schrijf

Om mee te kunnen doen in

de samenleving is kunnen

lezen en schrijven van groot

belang. In Nederland leven

ongeveer 1,5 miljoen mensen

die dit niet of onvoldoende

kunnen. In de gemeente

Coevorden zijn dat

zo’n 37.000 volwassen inwoners.

Heeft u moeite met lezen of schrijven

of kent u iemand in uw omgeving

die hier moeite mee heeft? Dat

is helemaal niet raar. Er zijn veel

meer mensen die niet kunnen lezen

of schrijven of hier moeite mee

hebben. Maar er is iets aan te doen

door middel van speciale cursussen

Lees & Schrijf voor volwassenen.

Het Drenthe College verzorgt deze

cursus in opdracht van de gemeente

Coevorden. Neem voor meer informatie

contact op met Freddy van

Eerd van het Drenthe College, tel.:

06 - 50 47 10 82 of tel.:

0800 - 881 23 45 (centraal nummer

van het Drenthe College).

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

33


Stichtingen en instanties

Wmo-raad

De Wmo-raad voert nauw overleg

met de gemeente over Wmo-beleid

en behartigt de belangen van iedereen

die als cliënt met de Wmo te

maken heeft. In de raad zitten vertegenwoordigers

van diverse cliëntengroepen,

zoals ouderen en mensen

met een handicap.

Op dit moment wordt een nieuwe

Wmo-raad opgericht. Tot die tijd

fungeert als contactpersoon: Dinie

Kamping, beleidsmedewerker Welzijn

gemeente Coevorden, tel.: 14 –

0524, e-mail:

d.kamping@coevorden.nl.

Seniorenraad Coevorden

De Seniorenraad Coevorden adviseert

het College van Burgemeester

en Wethouders over het ouderenbeleid.

Ook heeft de raad overleg

met het gemeentebestuur, ambtenaren,

commissies en politieke partijen

en bezoekt de raad bijeenkomsten

en praat met relevante

partijen, zoals woningstichtingen.

De Seniorenraad is bereikbaar via

secretaris S. Jonkers-Timmer, Oostereind

14, 7843 PH Erm, tel.:

0591-362 138.

Stichting Platform

Gehandicaptenbeleid

De Stichting Platform

Gehandicaptenbeleid

gemeente Coevorden

heeft als doel de integratie

en participatie in de samenleving

van mensen met een beperking

en/of chronische ziekte en

hun partners te bevorderen. De

stichting overlegt met de gemeente

(Wmo-raad) en de samenleving en

werkt aan de totstandkoming van

goede gemeentelijke voorzieningen

op het terrein van de gehandicaptenzorg.

De Stichting inventariseert

en signaleert knelpunten, zoals de

toegankelijkheid van de openbare

ruimte en openbare gebouwen.

Contactpersonen: H.L. Abbing-

Kappelle (secretaris), tel.:

0524 – 517 553, e-mail:

lorie54@hetnet.nl en J.G. Schlüter

(voorzitter), tel.: 0524 – 517 008,

e-mail: wschluter@planet.nl.

Stichting Welzijn 2000

Stichting Welzijn

2000 is de welzijnsinstelling

in de gemeente

Coevorden.

De stichting biedt inwoners

een breed pakket aan ondersteunende

diensten en activiteiten

voor jong en oud, zoals een

kinderclub, maaltijdvoorziening en

sociale dagopvang. Uitgangspunt is

dat de stichting iedere inwoner van

de gemeente Coevorden de kans

wil bieden volwaardig deel uit te

maken van de samenleving. Als u

vragen heeft over welzijn dan kunt

u bellen naar: tel.: 0524 – 523 844.

De stichting is gevestigd in Oosterhesselen,

Coevorden, Dalen, Geesbrug en

Schoonoord. Kijk voor adressen op:

www.welzijn2000.nl.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Als u problemen

heeft dan komt u

daar meestal zelf wel

uit, of met de hulp

van familie en vrienden.

Soms lukt dat

niet of is er niemand met wie u

kunt praten. U kunt dan gratis terecht

bij het Algemeen Maatschappelijk

Werk Coevorden. Het AMW

Coevorden houdt inloopspreekuren

in Coevorden, Dalen, Sleen, Oosterhesselen

en Schoonoord.

Kijk voor tijden en locaties op:

www.amwcoevorden.nl, bel naar:

tel. 0524 – 597 700 of mail naar:

info@amwcoevorden.nl.

34

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S


Promens Care

Promens Care is een organisatie

voor mensen met een verstandelijke

beperking, mensen met beperkingen

als gevolg van psychiatrische

problemen en mensen die gebruik

maken van maatschappelijke opvang.

Voor meer informatie over de

locaties kunt u contact opnemen

met Promens Care,

tel.: 0592 - 394 777. Ook kunt u

kijken op www.promens-care.nl.

Verslavingszorg Noord Nederland

Inwoners uit

Drenthe die vragen

of problemen

hebben rond alcohol-, drugs-,

medicijn- of gokverslaving kunnen

terecht bij Verslavingszorg Noord

Nederland. U kunt hulp of advies

vragen als u zelf problemen heeft

of als u zich zorgen maakt over iemand

in uw naaste omgeving.

Op het bureau Hulpverlening in

Emmen (Parallelweg 36) is iedere

werkdag van 11.00 tot 12.30 uur

spreekuur: tel. 0591 – 614 660. U

kunt dit nummer ook bellen voor

het maken van een afspraak in

Emmen of op het spreekuuradres

in Coevorden. Voor algemene informatie

over voorlichting en preventie

kunt u op werkdagen tussen

13.00 en 16.00 uur bellen naar:

tel. 0592 – 306 666. Ook kunt u

uw vraag via de chatservice stellen

op www.vnn.nl.

Meldpunt Huiselijk

Geweld

Het Meldpunt Huiselijk

Geweld Drenthe is er

voor slachtoffers, daders, hun omgeving

en voor professionals. Bij

het meldpunt kunt u mishandeling

of vermoedens hiervan melden. U

kunt ook uw verhaal en vragen

kwijt. Medewerkers van het meldpunt

denken met u mee over oplossingen,

geven adviezen én verwijzen

u zonodig door naar

hulpverleners. Het meldpunt is 24

uur per dag telefonisch bereikbaar

op tel. 0900 – 3 711 711. U kunt er

ook voor kiezen om een e-mail te

sturen naar:

aanpakhuiselijkgeweld@

ggddrenthe.nl.

Kijk voor meer informatie op:

www.huiselijkgewelddrenthe.nl.

Meldpunt

OGGZ

Het Meldpunt

OGGZ is bedoeld voor

mensen die op een bepaald

moment in hun leven een helpende

hand nodig hebben. Ze kunnen

het bijvoorbeeld moeilijk vinden

om voor zichzelf te zorgen en verwaarlozen

zichzelf, vereenzamen of

raken verslaafd. Wanneer u zich

zorgen maakt over of overlast ondervindt

van mensen in uw omgeving,

dan kunt u contact opnemen

met het OGGZ meldpunt,

tel.: 0900 – 3 722 722 of mail naar:

oggzmeldpunt@ggddrenthe.nl.

U wordt naderhand geïnformeerd

over wat er met uw melding is gedaan.

Wsw-raad zuidoost Drenthe

De Wsw-raad (Wet sociale werkvoorziening)

is begin 2009 ingesteld

door de gemeenten Emmen,

Coevorden en Borger-Odoorn en

bestaat uit mensen met een zogenaamde

Wsw-indicatie. Dat kunnen

mensen zijn die bij de sociale werkplaats

werken, maar ook mensen

die met een Wsw-indicatie bij een

gewone werkgever werken of die

nog op de Wsw-wachtlijst staan.

Met de instelling van de Wsw-raad

wordt beoogd dat Wsw-geïndiceerden

invloed kunnen uitoefenen op

het Wsw-beleid van de gemeenten

en op de uitvoering van dat beleid.

Dat gebeurt onder meer door gevraagd

en ongevraagd advies uit te

brengen aan de colleges van burgmeester

en wethouders. De Wswraad

vergadert in het gemeentehuis

van Emmen. De vergadertijden

worden bekend gemaakt in Coevorden

Huis-aan-Huis. Iedereen is welkom

de vergaderingen te bezoeken.

Bezoekers worden aan het begin

van de vergadering in de gelegenheid

gesteld iets naar voren te

brengen.

U kunt de Wsw-raad telefonisch bereiken

via de voorzitter, Wim Helder,

(0591 – 635841) of per e-mail

wswraad@live.nl.

W E R K , I N K O M E N , Z O R G G I D S

35

More magazines by this user
Similar magazines