POLITIEKE MARKT COEVORDEN

coevorden.nl
  • No tags were found...

Raadsvoorstel Eerste Berap 2010 - Gemeente Coevorden

POLITIEKE MARKT COEVORDEN

behandeling in PMC d.d. 24 juni 2010

________________________________________________________________

Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2010

Kamer 1

Agendanr. 4

Soort behandeling

doel behandeling

inspreekmogelijkheid

openbaar/besloten

voorafgaande

behandeling

toelichting

(x) beeldvorming en oordeelsvorming over raadsvoorstel

( ) korte stemverklaring

( ) hamerstuk

(x) bespreken voorstel

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling

( ) informatievergaring

(x) plenaire oordeelvorming+besluitvorming in Kamer 3 en 4 op 1 juli 2010

(x) ja

( ) nee

(x) openbaar

( ) besloten, met als reden: …………………..

(x) n.v.t.

De raad wordt gevraagd:

De rapportage vast te stellen en diverse financiële handelingen te

bekrachtigen.

Uitkomst behandeling

( ) rijp voor agendering in Kamer 4 (besluitvorming)

( ) terug naar volgende Kamer 1 of 2 (beeldvorming/oordeelsvorming)

( ) rijp voor behandeling in Kamer 3 (plenaire oordeelsvorming)

( ) voor nader beraad terug naar college

( ) voldoende besproken, (voorlopig) geen vervolgbehandeling


Raadsvoorstel gemeente Coevorden

PMC : 24 juni 2010

Agendapunt : Kamer 1, 4

Rv.nr. :

Portefeuillehouder : Wethouder R. Wilting

Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2010

Voorstel : 1. de eerste bestuursrapportage 2010 vast te stellen;

2. de 1 e wijziging van de begroting 2010 vast te stellen;

3. kredieten beschikbaar te stellen voor:

a. Nieuwe locatie Havenvereniging van € 41.000;

b. Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering van € 483.400;

c. Groot onderhoud Dr. Picardtschool van € 150.000;

d. Halteplan van € 320.800;

4. te onttrekken aan de:

a. Reserve recreatieve voorzieningen van € 26.000;

b. Reserve Wmo van € 40.000;

c. Reserve BDU – CJG van € 22.000;

d. Algemene reserve van € 910.000;

e. Reserve onderhoud gebouwen van € 753.000;

5. toe te voegen aan de:

a. Reserve onderhoud gebouwen van € 127.000.

Aan de raad,

Coevorden, 14 juni 2010

Inleiding

Met deze eerste bestuursrapportage 2010 geven wij u inzicht in de voortgang van de activiteiten

en de hiermee gemoeide inzet, zoals opgenomen in de programmabegroting 2010. De rapportage

is met name gericht op afwijkingen en geeft de situatie weer over het eerste kwartaal van 2010.

In het eerste kwartaal van 2010 zien wij de effecten van de economische crisis terug in het

resultaat. De eerste bestuursrapportage sluit met een tekort van € 1.186.100.Oplopende kosten

voor bijstand en teruglopende opbrengsten bouwleges veroorzaken voor een groot deel het

tekort. Daarnaast heeft de afgelopen winter zijn effecten gehad op het financiële beeld voor

2010. Tot slot moeten wij rekening houden met een oplopend meerjarig tekort als gevolg van de

aanbesteding van de hulp bij het huishouden (Wmo).

Gelet op de deze ernstige situatie zijn wij bezig voorstellen te ontwikkelen om het tekort op te

lossen. Wij verwerken de resulaten in de tweede bestuursrapportage.


Argumenten

1. De bestuursrapportage geeft inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting

per 1 april 2010.

De informatie informeert u op hoofdlijnen over de realisatie van zowel het voorgenomen beleid

alsmede de bijbehorende middelen. Door de vaststelling van de bestuursrappportage kunt u

invulling geven aan uw kaderstellende en controlerende rol.

2. Het wijzigen van de begroting is het budgetrecht van de raad

De financiële gevolgen van deze bestuursrapporage zijn verwerkt de 1 e begrotingswijziging.

3. Het beschikbaarstellen van investeringskredieten is een bevoegdheid van de raad

De kredieten zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging.

4. Mutaties van reserves zijn een bevoegdheid van de raad

De mutaties ten laste van de reserves zijn verwerkt in de 1 e begrotinsgwijziging.

Kosten, baten en dekking

De eerste berap sluit met een tekort van € 1.186.100. Wij treffen passende maatregelen om het

ontstane tekort op te lossen. Bij de tweede bestuursrapportage kunt u voorstellen tegemoet zien.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de secretaris

M.N.J. Broers

de burgemeester

B.J. Bouwmeester

More magazines by this user
Similar magazines