1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ...

coevorden.nl
  • No tags were found...

1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ...

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR

VAN 17 oktober 2006

Aanwezig: de heer J. Westerhof (plv. voorzitter) en de leden de heren G.A. Zoons, W.J. Slomp,

L. Zwaan, F. Klasen, G. Roeles, J.M. van der Ploeg, H. Bouwers, J. Huizing, H. Nijmeijer,

B. W. Ensink, R. Wilting, J.J. Geertsema, mevr. A. Kramer-van Os, mevr. J. Mulder-

Reinders en mevr. M.J.G. Besselink-Eeftink.

burgemeester dhr. B.J. Bouwmeester, wethouder mevr. T. Pot-Eland, wethouder mevr.

H.A. Remmelts-van Royen, wethouder dhr. G.H. Braam en wethouder dhr. P.H. Snijders.

ambtenaren: de heer F.A.C. Lucassen (commissiegriffier).

Afwezig: mevr. H. Lugies en mevr. C.J.M. Bosman-Geurts (met kennisgeving)

Publiek:

21 personen.

Agendapunten

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer J. Westerhof

vervangt de heer R. Roeles als voorzitter.

2. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inspreekrecht

Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

Ter advisering:

4. Actualisatie voortgang nieuwbouw en renovatie gemeentehuis

Voorstel van B&W aan de Raad:

1. het gewijzigde Programma van Eisen vast te stellen;

2. geen parkeergarage onder het gemeentehuis te realiseren. De benodigde 50

plaatsen toe te voegen aan de te realiseren parkeergarage onder de Markt;

3. te kiezen voor alternatief “bouwen met extra krediet” (variant 1) en hiervoor het

extra krediet beschikbaar te stellen van € 768.000 voor nieuwbouw en renovatie

gemeentehuis;

4. in het ontwerp voor het gemeentehuis duurzaamheid als uitgangspunt te kiezen.

Maatregelen uit te werken die een terugverdientijd hebben van 10 jaar of minder;

5. de gevels van kasteel 5 en kasteel 7 in te passen en de architect te vragen

voorstellen te doen om die delen uit Kasteel 7 die waardevol zijn te behouden en

te integreren. De financiële consequenties zijn verwerkt (onder beslispunt 3);

6. de grondkosten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis van € 578.000 ten

laste van de reserve Nieuwbouw gemeentehuis te brengen en de daarbij

behorende begrotingswijziging vast te stellen;

7. ter invulling van de PM-raming voor de inrichting van het gemeentehuis een

krediet beschikbaar te stellen van € 811.000 en de hieruit voortvloeiende

begrotingswijziging vast te stellen;

8. het plan uit te werken om CQ te verplaatsen naar de Markt te verplaatsen

aansluitend op het binnen de gestelde voorwaarden.

1


Toelichting:

In december 2004 heeft de gemeenteraad het Programma van Eisen voor de nieuwbouw en

renovatie van het gemeentehuis vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de

nieuwbouw en renovatie van het gemeentehuis wordt ingevuld. Toen is tevens het

kantoorconcept vastgesteld: het combi-kantoorconcept. Dit kantoorconcept kenmerkt zich

door zijn flexibiliteit en openheid. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw van het gemeentehuis

in de eerste helft van 2009 gereed is. Het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis is

daarmee een belangrijke zichtbare stap in de uitvoering van het Centrumplan.

De renovatie van het gemeentehuis aan de Aleida Kramersingel zal starten na de oplevering

van de nieuwbouw. De planning is dat de renovatie in de eerste helft van 2010 afgerond zal

zijn. In december 2005 heeft de gemeenteraad het centrumplan voor Coevorden vastgesteld.

Een onderdeel van het centrumplan was de beschikbaarstelling van het krediet voor de bouw

en renovatie van het gemeentehuis. De opdracht die de gemeenteraad heeft meegegeven

tijdens de vergadering van 19 december 2005 luidt als volgt: “ zoek naar een oplossing,

inclusief voor parkeren, voor het bedrag van € 8.000.000 “. Een aantal punten van het

gemeentelijk huisvestingsplan was nog niet ingevuld bij de vaststelling van het Programma

van Eisen in december 2004. De nadere uitwerking van deze beslispunten ligt thans voor.

Naast de onderwerpen waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden, heeft het college een

tweetal varianten uitgewerkt, te weten een variant waarbij extra krediet benodigd is (variant I),

en een variant waarbij versoberen centraal staat (variant II). In variant I is rekening gehouden

met de uitgangspunten zoals deze verwoord zijn in het Masterplan.

5. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

2

More magazines by this user
Similar magazines