stedenbouwkundig plan DUIVENVOORDECORRIDOR

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Stedenbouwkundig plan - Gemeente Leidschendam-Voorburg

stedenbouwkundig plan

DUIVENVOORDECORRIDOR

GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG


stedenbouwkundig plan

DUIVENVOORDECORRIDOR

20 augustus 2013

GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG


2 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

COLOFON

Titel document: Stedenbouwkundig plan Duivenvoordecorridor

Datum: 20 augustus 2013

Auteur:

okRA landschapsarchitecten

Opdrachtgever: gemeente Leidschendam-Voorburg

Documentnaam: 20130820_SP_DVC

Status:

definitief, vastgesteld als indicatief richtinggevend plan door het College van B&W van de

gemeente Leidschendam-Voorburg op 20 augustus 2013

Voor het samenstellen van dit document heeft OKRA getracht alle auteurs, fotografen en andere rechthebbenden te benaderen.

Mocht iemand in dit document een illustratie aantreffen, waarop hij of zij rechten kan doen gelden of een niet correcte

bronvermelding aantreffen, gelieve zich dan te melden.

Alle rechten zijn voorbehouden, zowel voor het gehele werk als delen ervan. Niets uit dit document mag in enige vorm of op enige

wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale

vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 3

INHOUD

1. DE OPGAVE

5

2. HUIDIGE SITUATIE

2.1 Plangebied

2.2 Cultureel erfgoed

2.3 Landschap en bodem

2.4 Natuur

2.5 Water

11

13

19

21

23

25

3. BESTEMMINGSPLAN

27

4. STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

4.1 Verankering in de omgeving

4.2 Landschappelijk raamwerk

4.3 Landschap en bodem

4.4 Bereikbaarheid en parkeren

4.5 Recreatie

31

33

35

37

39

41

5. INDICATIEF STEDENBOUWKUNDIG PLAN

5.1 Vijf buitenplaatsen, vijf thema’s

5.2 Buitenplaats Noorthey

5.3 Buitenplaats Leythof

5.4 Buitenplaats Vlietlust

5.5 Buitenplaats De Belvédère

5.6 Buitenplaats Oostbosch

43

45

47

49

51

53

55


4 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

VOORSCHOTEN

KASTEEL DUIVENVOORDE

SPOORLIJN DEN HAAG - LEIDEN

VEURSEWEG

NOORTHEYLAAN

HAAGWIJK

SCHAKENBOSCH

VEURSESTRAATWEG

OOSTVLIETWEG

LEIDSCHENDAM

VLIET


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 5

1. DE OPGAVE

doel van de Duivenvoordecorridor

Als onderdeel van het Regiopark Duin, Horst, Weide heeft de Duivenvoordecorridor tot doel het behoud

en de ontwikkeling van de landschappelijke verbinding tussen kust en groene hart. Daarbij dient de

corridor groene recreatieve ruimte te bieden in de nabijheid van de stedelijke regio’s van Den Haag en

Leiden. Hierbij staan de unieke ruimtelijke, ecologische, recreatieve en cultuurhistorische kwaliteiten

van de Duivenvoordecorridor centraal.

de opgave voor Leidschendam-Voorburg

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg omvat de opgave de sanering van ca. 35 hectare

glastuinbouwgebied. Concreet betekent dit het uitkopen van meerdere bedrijven, het slopen van de

kassen en de aanleg van groen en blauw. Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is inmiddels

onherroepelijk vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat ca. 75% van het glastuinbouwgebied een

groenbestemming krijgt in de vorm van weiland, bos, siertuin, oppervlaktewater of recreatieve routes.

Het is de bedoeling dat deze ontwikkeling bekostigd wordt met de realisatie van woningen op het

resterende gebied. Hierbij is de Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040 richtinggevend. De geplande

woningbouw sluit aan op de ambitie om hoogwaardige woonmilieus toe te voegen.

winst

De winst is dat de openheid aanzienlijk wordt vergroot. Dit resulteert in nieuwe vergezichten vanaf

de Veursestraatweg en grote open groengebieden grenzend aan de Vliet. De natuurwaarden worden

versterkt middels de aanleg van nieuwe weides, bossages en waterpartijen. Het gebied wordt goed

toegankelijk met nieuwe verbindingen en bestemmingen voor fietser, voetganger, ruiter en varende

recreanten. De nieuwe woningen voegen zich in de karakteristieke typologie van buitenplaatsen,

boerderijclusters, buurtschappen en lintwoningen.

doel en status van dit plan

Het indicatief richtinggevend stedenbouwkundig plan heeft als doel het vastleggen van de beoogde

stedenbouwkundige en landschappelijk kwaliteit, waar de op te stellen uitwerkingsplannen in het kader

van de Wro worden gebaseerd. Indicatief richtinggevend houdt in dat de inrichting van het gebied

niet geheel definitief vastligt. Optimalisaties zijn binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan

mogelijk op één of op alle locaties. Wij bepalen als gemeente of er wel of niet verdicht gaat worden en

onder welke voorwaarden. Deze wijzigingen/optimalisaties mogen in geen geval ten koste gaan van de

ruimtelijke kwaliteit. Het behouden van enige flexibiliteit in het plan is van belang voor het beheersen

van de projectrisico’s. Het plan kan aan toekomstige (markt)ontwikkelingen en onderzoeksresultaten

worden aangepast, zolang dit binnen de gestelde kaders van het bestemmingsplan plaatsvindt.

< luchtfoto

Duivenvoordecorridor

met

markering van

het ca. 35

hectare grote

glastuinbouwgebied

> Structuurschets

Duivenvoordecorridor


6 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 7


8 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 9


10 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 11

2. huidige situatie


12 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

^ Nieuw routentewerk in de

Duivenvoordecorridor in relatie tot het

recreatief routenetwerk op regionale schaal.


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 13

2.1 Plangebied

Het plangebied van de Duivenvoordecorridor is gelegen in de zuidvleugel van de

Randstad. Het gebied heeft een strategische betekenis voor mensen, dieren en

voor het landschap. Als uitloopgebied voor de stedeling, als leefgebied voor tal van

diersoorten, als laatste resterende ecologische verbinding tussen kust en polder.

De corridor fungeert als verbinding tussen het Groene Hart in het oosten en het

strandwallenlandschap rond Wassenaar in het westen. Daarnaast heeft het een

functie als recreatief uitloopgebied voor de regio’s Holland-Rijnland en Haaglanden.

De opbouw van dit landschap bestaat uit buitenplaatsen, boerderijclusters en

lintbebouwing. Karakteristiek is de losse opzet van de lintbebouwing langs

Veurseweg en Veursestraatweg (inclusief de karakteristieke historische hoofdopzet

van deze bebouwing in een bouwlaag met een kapverdieping) en de monumenten

langs deze weg en aan de Noortheylaan.

Onder invloed van technologische vernieuwingen heeft de vollegrondteelt in de

afgelopen eeuw plaats gemaakt voor een gestaag groeiende glastuinbouw. In

de directe nabijheid van kasteel Duivenvoorde is het landschap nog gaaf, maar

op iets grotere afstand wordt het landschapsbeeld steeds meer door kassen

en opslagloodsen bepaald. De kassen vullen het volledige oppervlak tussen

Veursestraatweg en Vliet en ook ten noorden van de Veursestraatweg en langs de

Noortheylaan blokkeert het glas het zicht op het gras.


14 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Kassen 18.01ha (51.04%)

Loodsen 0.61ha (1.73%)

Beton/asfaltverharding 2.85ha (8.07%)

waterreservoirs 1.77ha (5.01%)

Totaal 23.25ha (65.90%)

Plangebied

^ Kaart huidig ruimtegebruik

Duivenvoordecorridor


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 15

Om een verdere verstedelijking van deze groene schakel te voorkomen heeft de

Rijksoverheid hieraan al in 1993 een beschermingsstatus toegekend. Sindsdien

maakt de corridor deel uit van de voormalige Rijksbufferzone Den Haag - Leiden

- Zoetermeer. De corridor is nu onderdeel van de Structuurvisie Infrastructuur en

Ruimte. Het plangebied is gelegen in het landelijke gebied van Leidschendam-

Voorburg ten noordwesten van de Vliet. Het plangebied wordt globaal begrensd

door de gemeentegrenzen met de buurgemeente Voorschoten in het noordoosten;

de Vliet ofwel het Rijn - Schiekanaal in het zuidoosten; de grens van de bebouwde

kom langs Schakenbosch in het zuidwesten en de spoorlijn, de sportvelden en de

begraafplaats Noorthey in het noordwesten.

Het plangebied wordt voor ruim tweederde gevuld met kassen, opslagloodsen,

waterreservoirs en (deels verwarmde) beton en asfaltvloeren. Het overige oppervlak

bestaat deels uit open veldjes en deels uit vollegrondskwekerij. Dit laatste is met

name aanwezig tussen de Noortheylaan en de rand van Schakenbosch.

De ontsluiting van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer omvat een

provinciale weg (N 447) en een aantal secundaire ontsluitingswegen te weten de

Noortheylaan en de Lijtweg. Bij het spoor is het eveneens van belang het landschap

aan de overzijde van het spoor te betrekken. In de corridor zijn een tweetal

onderdoorgangen in het spoor, welke de verbinding leggen richting Wassenaar en

de kust.


16 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 17


18 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 19

2.2 Cultureel erfgoed

Vanzelfsprekend ontstond ook in dit gebied de eerste bewoning op de hogere

en drogere gronden. Men verplaatste zich in eerste instantie vooral over water.

De Vliet was in die tijd een belangrijke vaarroute. Dit verklaart tal van opvaarten

vanaf de Vliet: de natte kapstok. Ter plaatse van de Vliet is het van belang ook de

Westvlietweg aan de overzijde van de Vliet te betrekken in de planvorming. Hier ligt

een fantastische fietsroute rondom de Vogelplas Starrevaart waar de corridor nog

beter op kan aansluiten.

De droge kapstok bestaat uit de individuele ontsluiting van de buitens en

de boerderijerven op de Veursestraatweg. Waar de buitens een rijk beplante

laan hebben, zijn de opgangen naar de boerderijerven veelal onbeplant.

Belangrijk is het noemen van de karakteristieke maatvoering van de lanen in de

Duivenvoordecorridor. De bomen, doorgaands zomereik, staan in een compact

plantverband van vijf keer acht meter, waarbij de bomen tot een flinke hoogte van

ca. zes meter worden opgekroond.

De Duivenvoordecorridor heeft een aantal karakteristieke landschapsstructuren en

bebouwingspatronen. Te noemen zijn de uiteenlopende vergezichten, waaronder in

het bijzonder de zogenaamde as van Duivenvoorde. Tevens dient rekening te worden

gehouden met restanten van de voormalige buitenhuizen uit de 18e/19e eeuw, de

mogelijke aanwezigheid van de gracht van Corbulo en een weg uit de Romeinse tijd

en zogenaamde veenpaden tussen de Veursestraatweg en de Vliet.

Het plangebied ten noordwesten van de Veursestraatweg is aangeduid als

beschermd stads- en dorpsgezicht. Mede op grond hiervan is het wenselijk om

aanwezige waarden te behouden en waar mogelijk te versterken. Daarbij moet

worden gedacht aan (soms afzijdig gelegen) karakteristieke elementen zoals de

clusterbebouwing inclusief parterres op het landgoed Duivenvoorde of aan oude

tuinstructuren die door een achterstallig onderhoud of eigentijds beheer verloren

dreigden te gaan.

< Noordaa kaart

Duivenvoordecorridor

omstreeks 1850


20 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 21

2.3 Landschap en bodem

Op grond van verschillen in bodemgesteldheid en het hieraan gekoppelde

grondgebruik kunnen in het plangebied verschillende landschapseenheden worden

onderscheiden. Meer concreet zijn dit de strandwallen tussen de spoorlijn Den Haag

- Leiden en de Vliet en de oude veengronden in een smalle strook langs de Vliet.

De strandwallen worden gekenmerkt door een grotere hoeveelheid aan kleine

waardevolle landschapselementen zoals bomenrijen, oprijlanen, hagen etc. Vanouds

lagen de strandwallen fors hoger, maar minder dan een eeuw geleden zijn grote

delen van de strandwal afgegraven voor zandwinning, waardoor een deel van het

reliëf is verdwenen. Het strandwallengebied is niet een heel groot gebied, maar het

heeft wel heel veel detail. Fascinerend is het lint van boerenerven op de subtiele

gradiënt van strandwal naar strandvlakte. In het veld is dit beleefbaar door kleine

hoogteverschillen tussen het erf en het land, het patroon van bosschages en singels

en de wateringen met verschillende waterstanden. Beeldbepalend is hier kasteel

Duivenvoorde met de bijbehorende landgoedbossen en landerijen. Samen bieden zij

een zeer gevarieerd beeld van deels open, deels besloten landschapseenheden en

dragen zij in hoge mate bij aan de landschappelijke kwaliteiten van de corridor.

De oude veengronden langs de Vliet liggen duidelijk lager dan de strandwallen

(overwegend beneden NAP), waardoor zij een intensievere afwatering behoeven en

landbouwkundig in feite alleen als weidegronden gebruikt kunnen worden. In de

afgelopen jaren zijn her en der natuurontwikkelingsprojecten op gang gekomen,

waarbij de weidegronden worden omgezet in natte graslanden, ruigte of nieuw

oppervlaktewater. De Vliet lag van origine als een natuurlijke veenstroom in het

veenweidegebied. Inmiddels is het veengebied steeds verder gezakt, waardoor de

Vliet als een verhoogd element in het landschap is komen te liggen.

< Bodemkaart met

de strandwallen

in rood, de

strandvlakten

in lichtpaars

en de vroegere

buitenplaatsen in

geel.


22 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 23

2.4 Natuur

De corridor heeft een belangrijke betekenis als ecologische verbinding tussen

het polderlandschap van het Groene Hart en het duinlandschap van de kust.

Bestaande groene functies zullen hun functie behouden en waar mogelijk worden

uitgebreid. De functieverandering blijft in feite beperkt tot terreinen die thans

een glastuinbouwbestemming hebben. De herinrichting is vooral gericht op de

sanering van tuinbouwbedrijven en een omvangrijke groenontwikkeling. Bestaande

natuurwaarden blijven behouden en worden versterkt middels de omvangrijke

groenontwikkeling.

De ecologische waarden in het plangebied worden vanzelfsprekend ook veilig

gesteld door de handhaving van bestaande natuurgebieden zoals de weidegronden

in de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder - ten oosten van de spoorlijn Den Haag/

Leiden -, waarvan de open ruimte zich uitstrekt tot aan Wassenaar en de stadsrand

van Den Haag. Hier zal het beheer van de gronden afgestemd blijven op de

hoofdfunctie als natuurgebied, hetgeen agrarisch medegebruik niet uitsluit.

< Waterpartij

nabij Kasteel

Duivenvoorde


26 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 27

3. BESTEMMINGSPLAN


28 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


30 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 31

4. STEDENBOUWKUNDIGE

UITGANGSPUNTEN


32 Stedenbouwkundig stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Vaste waarde

Natte kapstok

Droge kapstok

Route netwerk


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 33

4.1 verankering in de omgeving

De rijke geschakeerdheid van het Hollandse kustlandschap met oude duinen,

strandvlaktes, strandwallen en lager gelegen veengebied is inspiratie voor de

plaatsing van de nieuwe buitens: niet in het natte veengebied direct langs de Vliet,

maar wel op afstand op de hoger gelegen strandwallen.

Een tweede inspiratie is de aanwezige rijkdom in de omgeving. Kasteel

Duivenvoorde, de Vliet en de kerktorens van Leidschendam en Stompwijk zijn

belangrijke kwaliteiten waar de nieuwe buitenplaatsen middels zichtlijnen op

georiënteerd worden. Oude en nieuwe plekken vormen samen een samenhangend

geheel. De vijf buitenplaatsen worden als compacte ensembles in het relatief open

landschap van de corridor ingepast. Nieuwe boscomplexen en lanen zorgen voor

een spel van verhullen en onthullen.

De verrassende rust en stilte op andere plekken in de corridor is aanleiding om ook

in dit deel van de corridor gericht te ontwerpen aan drukte en rust. Hiervoor is een

intelligent routenetwerk met een drietal recreatieve knopen bedacht; een netwerk

wat aantakt op de grotere context van Schakenbosch, Vlietzone, Zoetermeer en de

kust.

Vanuit de lange lijnen van Veursestraatweg, Vliet en spoorlijn moet het landschap

zichtbaar en beleefbaar blijven. Waar mogelijk moet het vrije zicht op de open

ruimte in de omgeving behouden blijven of weer worden hersteld. Vanuit de

historische betekenis van de weg is het wenselijk om de Veursestraatweg over de

gehele lengte van de corridor opnieuw te voorzien van de originele laanbeplanting.

< Schematische

weergave van

natte en droge

kapstok met het

voorgestelde

nieuwe

routenetwerk.


34 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Vaste waarde

Natte kapstok

Droge kapstok

Zonering

Assen en accenten

Route netwerk

Ondergrond

GBKN

Vliet

Veursestraatweg

Kasteel Duivenvoorde

Schakenbosch


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 35

4.2 landschappelijk raamwerk

De sanering van ca. 35 ha. glastuinbouwgebied heeft tot gevolg dat de

landschappelijke openheid van het gebied fors toeneemt. Het glas maakt

plaats voor open weideland, nieuwe sloten, lommerrijke lanen, publieke tuinen,

kleine boscomplexen en ca. 260 woningen. Minimaal 75% van het te saneren

glastuinbouwgebied wordt ontwikkeld als een omvangrijke groenontwikkeling.

De verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de

corridor krijgt op verschillende schaalniveaus gestalte. Op het niveau van

landschapseenheden wordt het patroon van het reeds aanwezige coulisselandschap

versterkt met nieuwe bosschages en open ruimten, welke recht doen aan de

karakteristiek van een landgoederenzone. De plekken voor kostendragende

nieuwbouw zijn daarbij zodanig gekozen, dat waar mogelijk (delen van) de oude

buitens kunnen worden hersteld. Op het schaalniveau van de buitenplaatsen komen

de belangrijkste hoofdelementen van de afzonderlijke buitens terug in de nieuwe

plannen. Daarbij moet worden gedacht aan oude geometrische tuinstructuren, oude

hoofdassen, beschermende houtwallen en typische details als vijvers of oprijlanen.

Hierdoor neemt de recreatieve potentie van de Duivenvoordecorridor aanzienlijk

toe. Allereerst voor de directe bewoners van het plangebied en de inwoners van

het noordoostelijk deel van Leidschendam. Daarnaast ook voor fietsers vanuit

Zoetermeer / Stompwijk richting Wassenaar / Strand en vice versa. Of parallel aan

de Vliet vanuit Voorburg richting Leiden en vice versa. De maaswijdte van het fiets/

wandelnetwerk kan verder geoptimaliseerd worden door toevoegen van een nieuw

voet/fietsveer in de Vliet. Maar ook voor spelevaren op het water, of met een groter

plezierjacht varen op de Vliet en afmeren langs een van de bestaande opvaarten in

het gebied. Voorzieningen zijn er in de vorm van een bescheiden horecafunctie ten

zuiden van de Veursestraatweg. Naar verwachting zal de dagattractie ‘Vlinders aan

de Vliet’ eveneens naar de zuidzijde van de Veursestraatweg verhuizen.

< Schematische

weergave van

belangrijkste

stedenbouwkundige

principes:

zonering, assen

en accenten en

routenetwerk.

De verwachting bestaat dat deze uitbreiding van het groenareaal niet alleen een

bijdrage levert aan de recreatiemogelijkheden voor de omwonende stedelingen.

Het biedt ook mogelijkheden voor een versterking van de in het plangebied

aanwezige flora en fauna. Bestaande landerijen worden immers verruimd,

waardoor het leefmilieu voor weidevogels wordt verbeterd en met de nieuwe

bosschages ontstaan nieuwe vestigingsmogelijkheden voor broedvogels en betere

foerageermogelijkheden voor tal van knaagdieren en amfibieen. Kansen zijn er

in het oversteekbaar maken van de Vliet voor bijvoorbeeld herten. Dit kan op

eenvoudige wijze door in- en uitstapplaatsen in de oever van de vaarweg op te

nemen.


36 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Onderdelen

Bos

Weide

Water

Laan

Publieke tuin

Erf / bouwveld

Specials

Landhuizen

Ondergrond

GBKN

Vliet

Veursestraatweg

Kasteel Duivenvoorde

Schakenbosch


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 37

4.3 buitenplaatsen en bouwvelden

Kader voor de bouw van nieuwe woningen in het gebied is het onherroepelijke

bestemmingsplan. Hierin is vastgelegd dat maximaal 25% van het te saneren

glastuinbouwgebied wordt ontwikkeld als woning en/of private buitenruimte.

Daarbij zijn in het bestemmingsplan ook de kwantitatieve aspecten voor de

nieuwbouw vastgelegd, zoals maximaal oppervlak footprint, maximale goothoogte

en maximale nokhoogte. De kwalitatieve aspecten van de nieuwbouw worden

bewaakt door het, tezamen met gemeente Voorschoten, ingestelde Kwaliteitsteam

Duivenvoordecorridor.

De nieuwe hoofdgebouwen zijn zo in het landschap geplaatst, dat het de

hoofdmomenten worden van nieuwe zichtlijnen en vergezichten. De hoofdgebouwen

bestaan over het algemeen uit appartementengebouwen. De nieuwe woningen

geven het landschap identiteit, allure. De doorzichten vanuit de omgeving op het

huis maken het landschap interessanter, zij geven ‘extra’ kleur aan het landschap

en maken dat de geschiedenis van het landschap afleesbaar is. De lanen bij de

buitenplaatsen zijn nu vaak de mooiste routes om te fietsen en te wandelen. Veel

van de parken en bossen herbergen belangrijke natuurwaarden en zijn deels

voor het publiek opengesteld waarmee de mogelijkheden om van het landschap

te genieten enorm zijn toegenomen. Ook nu moet de private ontwikkeling van

buitenplaatsen leiden tot het toevoegen van collectieve kwaliteit.

Op het schaalniveau van de bebouwing wordt aandacht besteed aan de

karakteristiek van de bebouwing op de buitenplaatsen, boerenhoeven en in de

lintbebouwing. Hiervoor is het Beeldkwaliteitplan Duivenvoordecorridor vervaardigd,

dat voor een aantal bebouwingstypen duidelijke randvoorwaarden bepaalt. Deze

kenmerken zijn in passende bebouwingsregels vertaald met betrekking tot: de

omvang van de bebouwing in relatie tot het groen in de rechtstreekse omgeving de

hoogte van de bebouwing en de hiërarchie tussen hoofd- en bijgebouwen.

De nieuwe bebouwing vormt samen met het landschap, bos, park en tuin een

nadrukkelijke eenheid, waarbij ook aspecten als parkeren en private buitenruimte bij

de woningen op harmonische wijze is opgelost.

< Schematische

weergave van

belangrijkste

stedenbouwkundige

onderdelen en

specials.


38 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Bereikbaarheid

ontsluitingsweg

wandelpad

erf

nooddiensten

fietspad


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 39

4.4 BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

De nieuwe woningen worden via nieuwe toegangswegen ontsloten. De nieuwe wegen

takken aan op de Veursestraatweg. In de kaart is het onderscheid weergegeven

tussen ontsluitingsweg, erftoegangsweg, routes voor nooddiensten, fietspaden en

wandelpaden.

In het gedeelte ten zuidoosten van de Veursestraatweg zit een spanning tussen

enerzijds de natte kapstok (de opvaarten) en de wens om een aaneengesloten

routenetwerk te ontwerpen. Verbindingen over de opvaarten worden bij voorkeur

vormgegeven als slanke bruggetjes.

Ten behoeve van de nieuwe woningen worden ten minste 2,3 parkeerplaatsen

per woning aangelegd en in stand gehouden. Parkeervoorzieningen bij de

hoofdgebouwen worden verdiept onder het hoofdgebouw uitgevoerd.

< Schematische

weergave van

voorgestelde

nieuwe ontsluiting:

onsluitingsweg,

erf, fietspad,

wandelpad, route

voor nooddiensten.


40 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Recreatie

Camping

Horeca

Vlindertuin

Buitenplaats

Siertuin

Bos

Haven

natte natuur

Manege

Weiland

Fruitboomgaard

Landhuis

Vliet oever

Wonen

Voetveer

Fiets/wandelroute

Bushalte

Wandelroute

Parkeerplaats

Men/ruiterroute


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 41

4.5 recreatie

Recreatie is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor.

De Duivenvoordecorrdior heeft tot doel het behouden en versterken van de

landschappelijke en recreatieve verbinding tussen kust en Groene Hart. Daarbij

zal de corridor groene recreatieve verblijfsruimte bieden in de nabijheid van de

stedelijke regio’s van Den Haag en Leiden. Bij de recreatieve ontwikkeling staan

de unieke landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van de

Duivenvoordecorridor centraal.

Nevenstaande kaart geeft de beoogde ambitie voor verblijfsrecreatie in het

Leidschendamse deel van de Duivenvoordecorridor weer. Het is een wensbeeld

van de verschillende routes en bestemmingen in het gebied. In het bijzonder is

aandacht voor de recreatieve ontwikkeling van de oever van de Vliet. De verdere

uitwerking van dit wensbeeld vindt plaats in samenwerking met initiatiefnemers en

betrokken partijen in het gebied.

De belangrijkste elementen van de recreatieve ontwikkeling van het gebied zijn:

• een recreatief netwerk van voet- en fietspaden met

• hoge wandelbruggetjes over de bevaarbare opvaarten;

• koppelingen van dit recreatief netwerk aan doorgaande recreatieve routes

en de omgeving;

• kleine haven, waarbij onderzocht wordt of en in welke vorm een

horecavoorziening gekoppeld kan worden aan de haven;

• aanlegsteigers in de opvaarten;

• recreatieve groene ruimtes aan de Vliet bij buitenplaats

Oostbosch en De Belvédère;

• voetveer over de Vliet tussen De Belvédère en Oostvlietweg;

• verbindende ruiterroute (over asfalt) tussen Voorschoten/Stompwijk en

Wassenaar;

• nieuwe locatie Vlindertuin met horeca;

• natte natuur tussen de Vliet en de buitenplaatsen Vlietlust en De Belvédère.

De recreatieve voet- en fietspaden in de Duivenvoordecorridor worden onderdeel

van een goede attractieve overgang tussen stad en land. Dit recreatieve

wensbeeld draagt bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van dit waardevolle

cultuurlandschap.

< Schematische

weergave van

voorgestelde

(nieuwe) receatieve

punten.


42 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 43

5. STEDENBOUWKUNDIG PLAN


44 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

Vogelvlucht met zicht op buitenplaats Leythof en buitenplaats Noorthey.

Vogelvlucht met zicht op buitenplaats Vlietlust, buitenplaats De Belvédère en buitenplaats Oostbosch.


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 45

5.1 vijf deelgebieden en vijf thema’s

Dit hoofdstuk beschrijft het indicatief stedenbouwkundig plan voor de

vijf afzonderlijke deelgebieden van het Leidschendamse deel van de

Duivenvoordecorridor. Per deelgebied worden achtereenvolgens beschreven:

verankering in de omgeving, landschappelijk raamwerk, buitenplaatsen en

bouwvelden, bereikbaarheid en parkeren en ten slotte recreatief medegebruik.

Buitenplaats Noorthey is genoemd naar de voormalige buitenplaats op deze locatie,

later in gebruik als internaat. Buitenplaats Leythof verwijst naar de nabij gelegen

Leytweg. Buitenplaats Vlietlust verwijst naar de nabijheid van de Vliet. Buitenplaats

De Belvédère is een mooi uitzichtpunt vanuit de tuin op het omringende landschap.

Buitenplaats Oostbosch was eerst de naam van het bos op deze plek en later de

naam van de voormalige buitenplaats op deze locatie.


46 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 47

5.2 Buitenplaats Noorthey

verankering in de omgeving

De ca. 14 hectare grote buitenplaats Noorthey ligt aan de noordzijde van de

Veursestraatweg tussen de bosopstanden van Schakenbosch in het zuiden en

de open ruimte rondom kasteel Duivenvoorde in het noorden. Deze buitenplaats

voorziet in nieuwe doorzichten in de richting van het kasteel en in de richting van de

Veursestraatweg. Daarbij komen nieuwe fiets- en wandelroutes tussen de bestaande

Noortheylaan en het routenetwerk op het terrein van Schakenbosch. Richting de

sportvelden in het westen zijn geen routes voorzien vanwege het afgesloten karakter

van deze sportvelden.

landschappelijk raamwerk

De basis wordt gevormd door nieuwe boscomplexen met hierbinnen een centraal

gelegen publieke parktuin van ca. 1.5 hectare groot. De tuin heeft een geometrische

hoofdopzet met een tweetal hoofdassen haaks op elkaar. De tuin is aan drie zijden

omlijst met brede watergangen en lanen.

buitenplaatsen en bouwvelden

De verschillende hoofdgebouwen op de buitenplaats staan in de twee hoofdassen

in de tuin en verschillen in positie: een hoofdgebouw in de tuin, een hoofdgebouw

aan het open weiland en een hoofdgebouw aan de brede bomenlaan. In de vier

hoekkwadranten van de buitenplaats worden min of meer gesloten bouwblokken

voorgesteld. Daarnaast zijn er nog een aantal kavels in het bos met vrijstaande

boswoningen.

bereikbaarheid en parkeren

De buitenplaats is bereikbaar via een nieuwe laan aan de zuidwestzijde. Parkeren

vindt plaats op eigen terrein of op mandelig gebied aan de binnenzijde van het

bouwblok. Onder de hoofdgebouwen zijn parkeergarages voorzien. De tuin zelf

is in de basis autovrij. Ten behoeve van bereikbaarheid voor nooddiensten en/of

verhuisauto’s is de rand van de tuin wel toegankelijk. Ook zijn er voor dit bijzondere

verkeer een tweetal routes vanuit de tuin naar de Noortheylaan en een in de richting

van Schakenbosch.

recreatief medegebruik

Naast het verbindende netwerk voor voetgangers en fietsers is de parktuin

op buitenplaats Noorthey een aantrekkelijke bestemming. De tuin is publiek

toegankelijk.


48 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 49

5.3 Buitenplaats Leythof

verankering in de omgeving

Buitenplaats Leythof is een relatief kleine buitenplaats direct achter de noordelijke

lintbebouwing van de Veursestraatweg. Aan drie zijden grenst deze plek aan open

weilanden. De hoofdopzet kiest voor een prominente zichtas van het lint naar

de achtergelegen buitenplaats Noorthey en een sterke oriëntatie op de zuidelijk

gelegen open weideruimte rondom de Leytweg.

landschappelijk raamwerk

De basis wordt gevormd door een monumentale laan gericht op de open ruimte.

Aan de zuidzijde ligt achter de laanbebouwing een informeel hof wat zich opent

naar het zuiden. De noordzijde van buitenplaats Leythof is met houtwallen en

bosschages dicht geplant, zodat vanuit de omgeving van het kasteel de buitenplaats

aan het zicht wordt onttrokken. Langs de zuidgrens van de buitenplaats is een

enkele rij bomen voorzien, terwijl naar het westen toe de buitenplaats direct grenst

aan de grote open ruimte tussen buitenplaats Leythof en buitenplaats Noorthey.

buitenplaatsen en bouwvelden

Buitenplaats Leythof is eerder de voorpost van buitenplaats Noorthey dan een

buitenplaats in zichzelf. Daarom ontbreekt het hoofdgebouw op deze buitenplaats

en bestaat de aanwezige bebouwing voornamelijk uit lossere bebouwing in de vorm

van vrijstaande woningen en tweeondereenkapwoningen.

bereikbaarheid en parkeren

De buitenplaats is bereikbaar via dezelfde nieuwe laan die ook buitenplaats

Noorthey ontsluit. Parkeren vindt plaats op eigen terrein of op mandelig gebied aan

de achterzijde van de rijwoningen.

recreatief medegebruik

Naast het verbindende netwerk voor voetgangers en fietsers is er op buitenplaats

Leythof een beperkte publieke tuin aanwezig van circa drieduizend vierkante meter.

De tuin is publiek toegankelijk.


50 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 51

5.4 Buitenplaats Vlietlust

verankering in de omgeving

Buitenplaats Vlietlust wordt een typische buitenplaats langs de Vliet met een

voorname zichtas haaks op de Vliet.

landschappelijk raamwerk

De buitenplaats bestaat uit een langgerekte strook tussen Veursestraatweg en Vliet

met een drietal verschillende zones. Achter het lint is er eerst de open ruimte, dan

het hof met de woonbebouwing en daarachter het natte grasland met sloten en riet

aan de Vliet.

buitenplaatsen en bouwvelden

Het hoofdgebouw staat in de as met zowel een voorzijde naar de open ruimtes aan

de Vliet als een voorzijde naar het hof en de laan.

bereikbaarheid en parkeren

De buitenplaats is bereikbaar via een nieuwe laan vanaf de Veursestraatweg.

Parkeren vindt plaats naast de woning op eigen terrein. Onder het hoofdgebouw is

een parkeergarage voorzien.

recreatief medegebruik

Naast het verbindende netwerk voor voetgangers en fietsers is er op buitenplaats

Vlietlust een beperkte publieke tuin aanwezig van circa duizend vierkante meter. De

tuin is publiek toegankelijk.


52 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 53

5.5 Buitenplaats De Belvédère

verankering in de omgeving

Buitenplaats De Belvédère is een ca. 6 hectare grote buitenplaats direct achter

de zuidelijke lintbebouwing van de Veursestraatweg. Het stedenbouwkundig plan

voorziet hier in een pontje voor fietsers en voetgangers tussen beide zijden van de

Vliet. Samen met Provincie Zuid-Holland wordt nog bekeken of en op welke wijze

deze wens haalbaar en uitvoerbaar is.

landschappelijk raamwerk

Net als bij buitenplaats Vlietlust blijft het lagere veengebied langs de Vliet vrij van

bebouwing. Op de overgang van veen en zand wordt een rij populieren voorgesteld.

Een tweede hoofdstructuur parallel aan de Vliet wordt gevormd door een tweetal

open ruimtes in de as van buitenplaats Oostbosch. De grote ruimte is hierbij een

schakelruimte tussen de verschillende richtingen in het gebied, de lange smalle

ruimte is ter ondersteuning van de monumentale as naar buitenplaats Oostbosch.

Beide ruimtes worden omlijst door sloten.

buitenplaatsen en bouwvelden

Net als bij buitenplaats Leythof ontbreekt op deze buitenplaats het hoofdgebouw

zelf. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds willen we voorkomen dat er een

monotoon en repeterend beeld aan de Vliet ontstaat, door een herhaling van

dezelfde type hoofdgebouwen; en net als bij buitenplaats Leythof is dit buiten

eerder het voorportaal van een buiten verderop. Anderzijds is het gezien de

aanwezigheid van het tuincentrum Life & Garden ook minder vanzelfsprekend om

direct achter het tuincentrum een buitenplaats te suggereren. Daarom wordt op

deze buitenplaats gekozen voor de typologie van een laantje met lintbebouwing.

Dichter bij de Vliet zijn de woningen rondom een hof gegroepeerd. In het plan is

voor de bouwvelden gezocht naar een zo rustig en eenvoudig mogelijke plattegrond.

bereikbaarheid en parkeren

De buitenplaats is voor fietsers en voetgangers bereikbaar via een nieuwe laan aan

de noordzijde van het terrein. De ontsluiting voor autoverkeer is voorzien via de

oprijlaan van buitenplaats Oostbosch. Parkeren vindt plaats naast de woningen op

eigen terrein.

recreatief medegebruik

Naast het verbindende netwerk voor voetgangers en fietsers is er op buitenplaats De

Belvédère een kleinere publieke parktuin aanwezig van circa vierduizend vierkante

meter. De parktuin ligt los van de bebouwing en grenst direct aan de oevers van de

Vliet. De parktuin is publiek toegankelijk.


54 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 55

5.6 Buitenplaats Oostbosch

verankering in de omgeving

Buitenplaats Oostbosch is een ca. 10 hectare grote buitenplaats direct achter

de zuidelijke lintbebouwing van de Veursestraatweg. Aan de noordzijde van deze

buitenplaats ligt het vroegere buiten Haagwijk in Voorschoten, wat eveneens wordt

ontwikkeld tot nieuwe buitenplaats.

landschappelijk raamwerk

Net als bij buitenplaats Vlietlust en buitenplaats De Belvédère blijft het lagere

veengebied langs de Vliet vrij van bebouwing. Wel wordt hier een haven voorgesteld

welke bereikbaar is via een verbreding aan de monding van een bestaande opvaart.

Op de overgang van veen en zand wordt een rij populieren voorgesteld. Een

tweede hoofdstructuur parallel aan de Vliet wordt gevormd door de hoofdas van

buitenplaats Oostbosch. Haaks op deze as is een nieuwe laan voorzien welke met

een lichte knik afbuigt naar de Veursestraatweg. Tussen de laan en buitenplaats

Haagwijk is een open weideruimte voorzien, waarmee de kavelstructuur van

langgerekte percelen haaks op de Vliet wordt ondersteund.

buitenplaatsen en bouwvelden

Het hoofdgebouw staat op de kruising van een tweetal zichtassen haaks op en

parallel aan de Vliet. Anders dan het hoofdgebouw buitenplaats Vlietlust ligt dit

hoofdgebouw iets verscholen vanaf de Vliet. Tussen de bosschages door is het

gebouw wel zichtbaar, maar altijd in de tweede lijn. Net als bij Slot Zeist zijn aan

weerszijden van de hoofdas hoven bedacht in de vorm van min of meer gesloten

bouwblokken. Langs de opvaart zijn een aantal vrijstaande woningen voorzien

welke samen met het laantje met lintbebouwing bij buitenplaats De Belvédère een

ruimtelijke eenheid vormen.

bereikbaarheid en parkeren

De buitenplaats is bereikbaar via een nieuwe laan aan de noordzijde van het

terrein. Via deze laan wordt ook de autoontsluiting van buitenplaats De Belvédère

afgewikkeld. Parkeren vindt plaats achter de woningen op mandelig terrein.

Onder het hoofdgebouw is een parkeergarage voorzien. Het erf aan de voorzijde

van de hofwoningen is in de basis autovrij. Ten behoeve van bereikbaarheid voor

nooddiensten en/of verhuisauto’s is deze ruimte rondom toegankelijk.

recreatief medegebruik

Naast het verbindende netwerk voor voetgangers en fietsers is er op buitenplaats

Oostbosch een royale publieke parktuin aanwezig van circa achtduizend vierkante

meter. De hoftuin ligt centraal voor en naast het hoofdgebouw en heeft een minder

formeel karakter dan de tuinen op buitenplaats Noorthey. De hoftuin is publiek

toegankelijk. Ligplaatsen in het nieuwe haventje zijn bestemd voor de toekomstige

bewoners van het gebied. Daarnaast is de haven een aantrekkelijke bestemming om

naar bootjes te kijken of te verblijven op een van de plankieren aan het water.


56 stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg

OKRA

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV

OUDEGRACHT 23 | 3511 AB UTRECHT

T. +31 (0)30 273 42 49 | F. +31 (0)30 273 51 28

MAIL@OKRA.NL | WWW.OKRA.NL


stedenbouwkundig plan duivenvoordecorridor | gemeente leidschendam-voorburg 57


OKRA

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV

OUDEGRACHT 23 | 3511 AB UTRECHT

T. +31 (0)30 273 42 49 | F. +31 (0)30 273 51 28

MAIL@OKRA.NL | WWW.OKRA.NL

More magazines by this user
Similar magazines