Subsidiestop en een nieuw adres

haagsmilieucentrum.nl
  • No tags were found...

Ontdek de Haagse Beek - Haags Milieucentrum

Subsidiestop en een nieuw adres

Op 20 december 2010 ontving het

Haags Milieucentrum (HMC) het schriftelijke

besluit van het College van B&W dat

de subsidie per 1 januari 2011 in drie jaar

tijd beëindigd wordt. Directeur Frans

van der Steen legt uit waarom dat geen

goed idee is.

De gemeente heeft vanzelfsprekend

alle recht om een subsidie te beëindigen,

al doe je dat niet op zo’n korte termijn.

Waar we wél door geschokt zijn,

is dat geen enkele reden werd gegeven

voor het beëindigen van een twintigjarige

subsidierelatie. De grote vraag is dus

waarom?

Heel wat mensen en organisaties zien

het HMC als een uitstekend functionerende

organisatie die veel voor elkaar krijgt.

Wij worden gezien als een onmisbare,

duurzame spin in het web van de stad.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hartverwarmende

reacties bij ons twintigjarig jubileum

van vier voormalige wethouders

en van verschillende gemeenteraadsleden,

van de directeuren van de Kamer van

Koophandel, Dunea, Vestia, Om Den Haag

en Fonds 1818, van Eneco en de Haagse

Hogeschool, van bekende milieugoeroes

als Maurits Groen en Jan Rotmans, van

Arnold Heertje en vele anderen.

Waarom een organisatie decimeren

die Haagse burgers en organisaties met

elkaar en met het stadsbestuur verbindt?

En die het brede terrein van duurzaamheid

en milieu op een integrale manier

benadert? We hebben aandacht voor

zowel mobiliteit, stedelijke ontwikkeling,

energie, afval, renovatie, stedelijke natuur,

schone lucht, biodiversiteit, voedsel als

water, en verbinden dit met beleidsterreinen

als recreatie en economie. In de loop

der jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd,

kennis en ervaring waar andere

organisaties niet over beschikken en die

we inzetten voor het duurzamer maken

van onze stad. Bovendien ondersteunt

het HMC 17 aangesloten (vrijwilligers)

organisaties die zich inzetten voor de verduurzaming

van Den Haag. Dat gooi je

toch niet zomaar weg?

Niet alleen wij vinden het onvoorstelbaar

dat er in deze tijd, waarin duurzaamheid,

klimaat en milieu terecht hoog op

de publieke en politieke agenda staan,

over drie jaar in Den Haag geen door de

gemeente gesubsidieerd milieucentrum

meer zou zijn en in Amsterdam, Rotterdam

en Utrecht wel. Wij zullen ons daar

niet bij neerleggen. Zonder financiële

steun van de gemeente kunnen wij bijvoorbeeld

amper een rol spelen in een

nieuw Klimaatcentrum - een HMC-initiatief

dat de gemeente heeft overgenomen.

Ondanks de donkere wolken die zich

boven het HMC samenpakken gaan we

de komende jaren door met het werken

aan een groen en duurzaam Den Haag.

En dat vanuit een nieuw, centraal gelegen

onderkomen met een veel duurzamere

uitstraling.

Een nieuwe lente, een nieuw gebouw

Het nieuwe onderkomen van het

Haags Milieucentrum, ‘Het Magazijn’

aan het Esperantoplein, was oorspronkelijk

een magazijn van het GEB,

het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Toen

deze functie verloren ging, heeft KOW

stedenbouw en architectuur het pand

behoed voor sloop en er een verzamelgebouw

voor creatieve beroepen

van gemaakt. 1 April 2011 gaat Het

Magazijn zijn derde leven in: als centrum

voor duurzaamheid in de regio

Haaglanden en thuishaven van de

stichting Groenlicht voor Duurzaamheid.

Deze wil duurzaamheid dieper

verankeren in de samenleving, vooral

in de Haagse regio.

In Het Magazijn kunnen duurzame

organisaties werkplekken huren. Ze

kunnen er gebruikmaken van gedeelde

faciliteiten, activiteiten organiseren,

gelijkgestemden ontmoeten en

zich ontplooien. Behalve KOW stedenbouw

en architectuur gaat het op dit

moment om Cieremans marketing en

communicatie, Studio A Mediamelange

en Culistar biologische catering. Culistar

verlaat Het Magazijn binnenkort en maakt

plaats voor een ander cateringsbedrijf.

“Alle gebruikers van Het Magazijn zijn

vertegenwoordigd in de stichting en

bepalen samen de koers en het gebruik”,

vertelt bestuursvoorzitter Hans Kuiper.

Van een ballotagecommissie of iets dergelijks

wil hij niet weten: “Welnee, we

willen juist laten zien dat duurzaamheid

gewoon léuk is. Ik ben niet van het vingertje

of van ‘ben jij wel groen genoeg?’”

Met een knipoog naar sociëteit ‘De

Witte’ zal Het Magazijn onderdak bieden

aan ‘De Groene Sociëteit’. Deze zal maandelijks

een activiteit organiseren. Er moet

weer ‘reuring’ komen in het gebouw dat

als gevolg van de crisis in de bouw helaas

een stuk stiller is geworden.

Kick off

Reuring belooft er in in geval te zijn

op de ‘kick off’, de openingsmanifestatie

van GroenLicht voor Duurzaamheid, op

1 april van 17 tot 20 uur. De organisaties

die in Het Magazijn werken of gaan werken

zullen zich dan presenteren. Refunc

(www.refunc.nl) toont hoe ze gevonden

materialen een kunstzinnig tweede leven

geeft. Architecte Terry van der Heide licht

het restaurant van de toekomst toe, en

uiteraard kan ook tijdens de manifestatie

(biologisch) gegeten worden. The Clarks

brengen duurzame muziek ten gehore

(ook wel bekend als ‘covers’) en er wordt

een lezing gehouden over ‘sustainisme’,

het nieuwe modernisme. Zie voor meer

informatie www.groenlicht.org.

april - juni branding 3


Een ecozone als gemeentegrens

De grens tussen Den Haag en Rijswijk

is voor een groot deel niet zomaar een

streep op de kaart. Enkele kilometers

lang is ze heel tastbaar aanwezig, in de

vorm van de Broeksloot. Deze waterweg

maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur

van Den Haag en watert af op

de Vliet. Het deel van de sloot tussen het

Rijswijkse park Overvoorde en de Haagse

Guntersteinweg is onlangs verbreed en

van natuurvriendelijke oevers voorzien.

De bomen die er al stonden zijn aangevuld

met Hollandse linde en els en

er zijn heesters als liguster en kornoelje

aangeplant. De ecologische opkikker

is een prettige bijkomstigheid van de

bouwwerkzaamheden in Den Haag Zuidwest,

vertelt Ans Hendrikse, ecologe bij

de gemeente Den Haag. Het Hoogheemraadschap

van Delfland eist dat er, als

ergens nieuwbouw plaatsvindt, waterbergingscapaciteit

wordt gerealiseerd. De

nieuwbouwwijk Stadspark Overvoorde

aan de overkant van de Guntersteinweg

watert af op de Broeksloot. De verbreding

van de sloot moet een betere afvoer van

het water garanderen.

Maar alleen verbreding van de Broeksloot

is onvoldoende om aan de norm van

325m 3 /ha te kunnen voldoen. Een stukje

richting de Schaapweg is grond afgegraven

- het openluchtbuurtcentrum van de

stichting Stad en Kerk (Stek) moest hiervoor

wijken - en daar ligt nu een driehoekige

vijver. De standaarddiepte is circa

een meter, maar er zijn twee plekken uitgegraven

waar de diepte anderhalve

meter is. Dit moet speciaal de visstand ten

goede komen.

Waterkwaliteit

Op het gebied van waterleven heeft

de Broeksloot ter hoogte van Overvoorde

op dit moment nog maar weinig te bieden.

Niet voor niets klaagde de beheerster

van de buurttuin van Stek over stinkend

water. Hendrikse beaamt het probleem,

hoewel er in de sloot wel snoek is

gesignaleerd, en die vissoort is erg kieskeurig

als het om de kwaliteit van het

water gaat. Maar ze verwacht dat de huidige

ingreep de waterkwaliteit sterk ten

goede zal komen. Als in mei ook de waterplanten

zijn aangeplant – zoals gele lis,

egelskop en lisdodde, om er maar enkele

te noemen - zal de sloot veel interessanter

worden voor dieren als libellen en

vlinders. En Hendrikse hoopt er over een

tijdje ook kikkers, padden en salamanders

aan te treffen. De Broeksloot ter hoogte

van Overvoorde moet dan even mooi zijn

als de Laak nu is.

Niet minder trots is Ans Hendrikse op

de Erasmuszone. In en om het water langs

de Erasmusweg zijn de afgelopen jaren

diverse maatregelen genomen om de

natuurwaarden te vergroten. Ook zijn er

looprichels voor dieren aangebracht en

duikers zodat ze onder de weg door kunnen.

Onlangs is het laatste stuk, tussen de

Loevesteinlaan en station Moerwijk, voltooid.

Het heeft natuurlijk nog een tijd

nodig om tot volle wasdom te komen,

maar, vindt Hendrikse, “we mogen blij zijn

dat we in Den Haag zoveel aandacht aan

zulke zaken kunnen besteden.”

4 branding april-juni


Burgers in actie voor

een laan met allure

Groothertogin Sophie von Sachsen-

Weimar-Eisenach (1824-1897) was een

beschermvrouwe van de wetenschap, literatuur

en kunst en zette zich in voor sociale

verbeteringen. Haar naam leeft voort in

een verkeersriool, maar het ziet ernaar uit

dat de Groot Hertoginnelaan een deel van

haar oude allure terugkrijgt.

“De Groot Hertoginnelaan mist respect”,

vinden Ed Annink en Henk van der

Kuur van de Werkgroep herinrichting

Groot Hertoginnelaan. Ze wilden niet langer

toekijken hoe hun laan steeds verder

afglijdt en startten een burgerinitiatief

om het tij te keren. Hun ideaal was

de terugkeer van de middenberm met

bomen, zoals de laan er tot 1967 uitzag

(zij het dat er toen een dubbele bomenrij

was). Verder twee in plaats van de huidige

vier rijbanen, geflankeerd door vrijliggende

fietspaden. Ook zouden er veilige

trottoirs en goede parkeervoorzieningen

voor fietsen moeten komen.

Hun burgerinitiatief - een manier

om een probleem op de agenda van de

gemeenteraad te zetten - viel in vruchtbare

aarde. De voltallige gemeenteraad

stemde in met het plan Herinrichting

Groot Hertoginnelaan, waarbij verkeerswethouder

Peter Smit zijn waardering

uitsprak voor het slimme ‘meeliften

met rioleringswerkzaamheden die toch al

gedaan moesten worden. Smit zal onderzoeken

of de herinrichting geen problemen

oplevert voor de verkeersdoorstroming

in het smalste deel van de laan,

maar heeft er goede hoop op.

Betekent dit dat er extra bomen op de

laan komen? Nee, dat is niet de bedoeling.

De bomen die ter compensatie van

de in 1967 verdwenen bomen zijn aangeplant,

leveren tal van problemen op. Ze

onttrekken de veelal prachtige gevels aan

het oog, belemmeren het uitzicht vanuit

de huizen en de toetreding van daglicht.

Daarnaast wrikken de wortels stoeptegels

omhoog en groeien ze, aldus de

Werkgroep herinrichting Groot Hertoginnelaan,

in de funderingen van gebouwen

langs de laan.

Wat vindt de AVN?

De meeste bomen langs de huizen zullen

dus gekapt moeten worden. Wat vindt

de Algemene Vereniging Natuurbescherming

(AVN) daarvan, de organisatie die er

in Den Haag op toeziet dat bomen niet

nodeloos sneuvelen?

Langs de Groot Hertoginnelaan staan

veelal monumentaaliepen (Ulmus minor

‘Sarniensis’), heeft AVN-bomendeskundige

Bas Steenks geconstateerd. Deze circa

een halve eeuw oude bomen zijn nog niet

uitgegroeid en zullen verder in kruinomvang,

stambreedte en wortelpakket toenemen.

Wel is een deel ervan ten prooi

gevallen aan vooral de iepziekte en vervangen

door een andere iepensoort, de

Ulmus ‘Lobel’. Deze past goed tussen de

monumentaaliepen en is vrijwel resistent

tegen iepziekte.

De afgelopen vijf jaar zijn uitgevallen

iepen echter vervangen door exemplaren

van de Japanse notenboom, de Ginkgo

biloba. Iepen die recentelijk ten prooi vielen

aan de iepziekte zijn nog niet vervangen,

wat volgens Steenks plaatselijk een

erg rommelig beeld oplevert.

Verplanten?

In totaal gaat het om ruim honderd

volwassen bomen, heeft Steens geteld.

Het verplanten hiervan moet als niet haalbaar

worden beschouwd. De 27 Ginkgo

biloba’s zijn wel verplantbaar. Verreweg

de meeste bomen zijn vitaal. Maar betekent

dit dat kappen taboe is? Niet per

se, want de bomen staan wel erg dicht

tegen de gevels aan. Dit brengt met zich

mee dat ze pakweg elke vijf jaar gesnoeid

moeten worden. Maar niet alleen de

kroon groeit, ook het wortelstelsel. Sommige

boomspiegels hebben inmiddels

een afmeting van 5 x 2 meter, zodat het

voetpad op diverse plaatsen nog maar

vier tegels smal is. En dan is er natuurlijk

het probleem van de wortelopdruk.

Resumerend zegt Steenks: “De Groot

Hertoginnelaan is een beschermd stadsgezicht.

In dit spanningsveld zal een

afweging van belangen gemaakt moeten

worden, om een goede keus te kunnen

maken. Het rooien van zo’n grote groep

bomen zal een grote impact hebben op

de omgeving, maar wat mij betreft is dit

een voorbeeld van de verkeerde boom op

de verkeerde plaats. Ik had de monumentaaliepen

ouder ingeschat dan vijftig jaar.

Dit houdt voor mij in dat de bomen een

sterke groeikracht hebben en alleen maar

voor meer problemen zullen zorgen. Uiteindelijk

wordt de situatie onhandelbaar.”

Voortgang

Ondanks het raadsbrede enthousiasme

voor het initiatief loopt het projectmanagement

toch enige vertraging op

met het doorrekenen van metingen, het

maken van schetsen en dergelijke. De

gemeentelijke bezuinigingen zijn daar

debet aan. De situatie is nu zo dat in de

tijd dat deze Branding verschijnt het ontwerp

– een groene middenberm met

bomen, halvering van het aantal rijbanen

en vrijliggende fietspaden met behoud

van de stoepbreedte – ambtelijk besproken

wordt. Onder meer buigt de Adviescommissie

Openbare Ruimte zich erover.

In mei staat het plan op de agenda van

het College van B&W, waarna burgers

zich erover mogen uitspreken. Daartoe

zal in het Museon een presentatie worden

gehouden. Behandeling in de gemeenteraad

vindt naar verwachting pas na de

zomer plaats.

6 branding april-juni


Een pril begin voor nieuwe natuur

Geleidelijk aan verliest de Zuid-Hollandse

kustlijn de vorm waarmee we vertrouwd

zijn geraakt. Oorzaak is de zandmotor, die

op 17 januari van dit jaar is gaan ‘draaien’.

Milieukundige Johan Apeldoorn is er

enthousiast over.

Om te beginnen: wat is die zandmotor

precies? Ter hoogte van Ter Heide wordt

tegen de kust een schiereiland opgespoten

met behulp van 21 miljoen kubieke

meter zand (zie ook www.kustvisie.nl). Dit

is echt heel veel, want jaarlijks wordt er

voor de gehele Nederlandse kust circa 12

miljoen kuub opgespoten. Met het aanbrengen

van deze puist zand in een keer,

hoopt Rijkswaterstaat tussen Hoek van

Holland en Scheveningen voor een flink

aantal jaren klaar te zijn met het jaarlijkse

opspuiten. Verder is de verwachting dat

de gestage verspreiding van een deel van

deze puist over dit kustgedeelte voor een

meer natuurlijke duinaanwas zorgt. Het is

een nieuwe ontwikkeling in de kustverdediging

en daarom wordt het project

intensief gemonitord.

Waterman voorbij

Eerdere kustuitbreidingsplannen op

deze kuststrook, waarvan het oude Plan

Waterman het meest ambitieus was, liepen

stuk. Een jaar of dertig geleden wilde

Ronald Waterman de strook land aanwinnen

tussen de uiteinden van de pieren

van Hoek van Holland en Scheveningen,

met als gebruiksdoelen natuur, recreatie,

glastuinbouw en stedelijke uitbreiding.

Toen een jaar of zeven geleden de zwakke

schakels bij Ter Heide en Kijkduin vanwege

de Deltawet moesten worden versterkt,

kwam het Plan Waterman in een

sterk uitgeklede vorm terug. De landaanwinning

werd nu beperkt tot een nieuwe

duinstrook van Hoek van Holland

tot Scheveningen met een gemiddelde

breedte van ruim driehonderd meter.

Geen stedelijke uitbreiding en kassenbouw,

maar voornamelijk natuur en recreatie.

Vanwege wederom weerstand bij de

bevolking werd echter besloten de maatregelen

vrijwel te beperken tot de zwakke

schakels zelf.

Toen ik een jaar geleden in de gaten

kreeg dat de zandmotor er zou komen,

vermoedde ik haast dat een briljant strateeg

dit plan naar voren had geschoven

om via een achterdeur alsnog tot de

gewenste duinaangroei van gemiddeld

driehonderd meter te komen. Want als

de badplaatsen in een paar jaar via deze

sluipweg zo’n honderd meter extra duinen

voor hun deur krijgen, kunnen zij aan

het idee wennen (meer natuur en recreatie)

en een verdere verbreding gemakkelijker

accepteren.

Verstandiger

Het zandmotorproject is een voorbeeld

van de trend dat overheden verstandiger

omgaan met de publieke opinie

bij het introduceren van grote projecten.

Nog maar tien jaar geleden, bij de

start van de grootschalige duinrevitalisering,

ging het goed mis. In het duingebied

Berkheide (bij Wassenaar) werden de

sliblagen uit niet meer gebruikte bezinkvijvers

en de begroeiing volledig verwijderd.

Met behulp van bulldozers, natuurlijke

processen en een beetje helmaanplant

ontstond uit de kale zandvlakte binnen

twee jaar een vitaal duingebied met

afwisselend duinenrijen en uitgestoven

natte duinvalleien, met de daarbij behorende

flora en fauna. De duinen werden,

vrij van vreemde invloeden, teruggebracht

naar hun eigen aard.

De plannen waren goed doordacht

en gericht op optimale natuurwaarden.

Alleen waren de deskundigen vergeten

om het publiek en de wethouders bij dit

proces te betrekken. Het publiek reageerde

ontzet op de grootschalige werkzaamheden

en noemde het gebied in Berkheide

al gauw smalend de Kalahari. Het

gevolg was dat een serie vervolgprojecten

volkomen strandde. De goodwill voor

dit soort projecten komt nu hopelijk lang-

8 branding april-juni


zamerhand van de grond, temeer daar het

succes van de ingreep voor ieder bezoeker

duidelijk is. Als IVN-gids geef ik regelmatig

excursies in het gebied, en ik merk

dat bij een goede uitleg er zeker begrip is

voor zulke ingrepen.

Bij de zandmotor heeft men het beter

aangepakt. Er is serieus ingegaan op

bezwaren van burgers, zoals een verwachte

verhoging van de grondwaterstand

bij de bestaande bebouwing en

Zandmotor beheerd door

Zuid-Hollands Landschap

De Stichting Het Zuid-Hollands

Landschap (ZHL) gaat de natuur

van de Zandmotor voor een periode

van zes jaar beheren en monitoren,

zo heeft de Provincie besloten.

Het ZHL gaat wandelroutes aanbieden,

toezicht houden, voorlichting

en educatie geven en ontwikkelingskansen

scheppen voor planten

diersoorten.

gevaren voor zwemmers. De klagers hebben

vertrouwen in de te nemen maatregelen.

Laten we hopen dat het project onder

het huidige gunstige gesternte zijn weg

mag vervolgen. Naar verwachting leidt de

zandmotor tot een natuurlijke duinaanwas

van circa 100 hectare. Als er een algemeen

gedragen enthousiasme ontstaat

over de eerste resultaten zou een mogelijke

herstart van de zandmotor kunnen

leiden tot een kustverbreding van bijvoorbeeld

300 tot 500 meter. We komen dan in

de buurt van een derde van ‘Waterman’.

Fantastische impuls

Wat mij betreft gaan we nog een stap

verder en vullen we deze kuststrook tussen

de havenhoofden van Hoek van Holland

en Scheveningen helemaal op. We

krijgen dan een uniek, breed duingebied

dat de behoefte aan natuur en recreatie

van de stadsgebieden Den Haag en

Rotterdam kan dekken. Het nieuwe land

moeten we niet gebruiken voor kassenbouw

en/of stadsuitbreiding, maar wel

voor bungalowparken, campings, strandvertier

en eventueel één of twee kleine

kustplaatsjes, en sowieso heel veel natuur.

Deze gehele zone is prima bereikbaar te

maken via openbaar vervoer, als we de

spoorlijn van Schiedam-West naar Hoek

van Holland vervangen door een Randstadrail

en langs de kust doortrekken naar

Den Haag. Op deze manier sparen we heel

veel parkeervlaktes uit. Als we dit ook nog

combineren met het opwaarderen van de

strook langs de Nieuwe Waterweg en het

verrommelde gebied van Hoek van Holland

en omgeving, krijgen we een fantastische

impuls voor de leefkwaliteit van

Zuid-Holland. En hoe betalen we dat als

we geen dure grond kunnen verkopen

voor kassenbouw en stadsontwikkeling?

Volgens mij kan je nauwelijks een nuttiger,

duurzamer en noodzakelijker project

vinden voor het fonds van de aardgasbaten.

Wat vindt u, gewoon morgen doen?

Johan Apeldoorn

Het Nivon Zuid-Holland West

Natuur en cultuur staan tegenwoordig

niet in een goede reuk. Dus wat moeten

we denken van een organisatie die

zich niet alleen richt op natuur en cultuur,

maar dat ook nog eens doet met een

ook al zoiets verdachts – educatief doel?

Dat het een prima organisatie is, die

zowel voor de natuur als voor geïnteresseerde

stedelingen waardevolle activiteiten

organiseert.

Het NIVON, want daarover hebben we

het, is een landelijk opererende vereniging

met 32.000 leden. De volledige naam

is Nederlands Instituut voor VolksOntwikkeling

en Natuurvriendenwerk. Er zijn

tientallen lokale groepen verspreid over

het land, waarvan in onze regio de afdeling

Nivon Zuid-Holland West actief is.

En als we schrijven ‘actief’, dan bedoelen

we ook actief. “Het jaar 2010 zal de

boeken ingaan als een van de meest

actieve jaren die onze afdeling gekend

heeft”, aldus afdelingssecretaris Jack

Kroes. Kroes is degene die de vaste activiteit

op de zaterdagochtenden introduceerde.

Dit leidde tot zulke gevarieerde

bezigheden als natuurwandelingen

op diverse locaties in de regio, stadswandelingen

in Gouda, Leiden en Delft,

fietstochten rond verschillende thema’s,

debatten over de invoering van de OVchipkaart

en over de kustversterking, en

lezingen over een breed scala aan onderwerpen.

Dit jaar springt de themaserie De

Kloof eruit, een lezingenserie in Het Nutshuis

waarvoor Kroes zulke coryfeeën als

Jan Pronk, Abram de Swaan en Maurice

de Hond heeft weten in te schakelen.

Lichte toonzetting

Niet minder interessant zijn de activiteiten

die op donderdagavonden in Rijswijk

georganiseerd worden. Momenteel

loopt daar een serie lezingen over De

Levende Aarde, waarbij geografe Marijke

Smit ingaat op zulke diepgravende onderwerpen

als de bewegingen van de aardkorstplaten,

de vorming en afbraak van

gebergten en de gesteentekringloop. De

serie Eten en praten met buitenlanders

op de donderdagavonden was vorig jaar

zo’n succes dat deze in 2011 wordt voortgezet.

Kroes: “Onder het genot van een

zelfgekookte maaltijd spraken Antillianen,

Marokkanen en Turken met autochtone

inwoners van Rijswijk. Dat waren vrolijke,

maar soms ook openhartige gesprekken,

waarbij alles aan de orde kwam: religie,

vooroordelen, cultuur, discriminatie, politiek,

taal, familie, de positie van de vrouw,

kinderen, schooluitval. Zware onderwerpen

in een lichte en informele toonzetting.

Een formule die zowel bij de immigranten

als bij de oorspronkelijke Rijswijkers

bijzonder bleek aan te slaan.”

De NIVON-secretaris hoopt dat dit

ertoe leidt dat ook meer allochtonen de

weg naar het NIVON weten te vinden.

Over de belangstelling voor de activiteiten

die zijn afdeling organiseert is hij

overigens tevreden, maar meer leden

dan de huidige 2249 zijn altijd welkom.

Kroes heeft goede hoop: “Op basis van de

belangstelling in de regio voor onze vereniging

moet er een flink potentieel zijn

aan te boren!”

Zie voor meer informatie over het

NIVON www.nivon.nl.

De website van de afdeling vindt u op

www.nivon-zuid-holland.nl.

april - juni branding 9


Verloofd!

Eén van de leukste opdrachten die ik krijg

zijn bruiloften. Al heeft het lang geduurd voordat

ik wist dat trouwerijen ook leuk kunnen zijn.

In mijn jeugd maakte ik meerdere bruiloften

mee, voornamelijk die van mijn oudere neven en

nichten. En die bruiloften zagen er allemaal hetzelfde

uit. Eerst naar het Gemeentehuis, daarna

de kerk, vervolgens een drukke receptie in een

afgehuurd sfeerloos zaaltje. En dan naar huis. Het

bruidspaar dineerde alleen met de belangrijkste

gasten. Soms mocht ik dan nog terugkomen voor

het grote avondfeest, in datzelfde zaaltje. Met

lange rijen tafels waaraan iedereen zijn vaste plek

leek te hebben. Natuurlijk werden we getracteerd op de clichérijke

toneelstukjes waarvan iedereen blij was als die voorbij waren. Een

saai bandje moest ervoor zorgen dat de gasten niet alleen van tafel

kwamen om naar de wc te gaan, maar ook om te dansen.

Met een beetje mazzel kwam er op het einde van de avond nog

een koud buffet. En ook dat buffet zag er ongeacht de locatie elk

feest hetzelfde uit: veel ‘koude schotel’, stokbrood, gekookte eitjes,

augurkjes en asperge uit blik. Om 23.45 uur kwam dan de koffie wat

ook het sein was om daarna de zaal snel te verlaten.

Later leken zelfs de 25-jarige bruiloften van mijn ooms en tantes

hetzelfde te zijn. Deed men dat in heel Nederland zo? Hoorde je het

zo te vieren of was mijn familie niet creatiever? Ik wist het niet. Eén

ding werd voor mij wel duidelijk: ik hoef niet te trouwen!

Mede hierdoor heeft ’s-Peer catering geen standaard menu’s. En

zeker niet voor bruiloften.

Een trouwerij begint voor mij met een gesprek in mijn keuken.

Niet alleen om het bruidspaar een beetje te leren kennen, maar ook

om het menu te kunnen samenstellen. Gelukkig zijn de stellen die

mij benaderen een heel stuk creatiever dan mijn familie in de jaren

‘70 en ‘80. Zij willen een eigen invulling geven aan ‘hun’ dag. En dat

is precies ook mijn idee voor de catering. Een van de eerste vragen

die ik stel is dan ook: wat vinden jullie niet lekker? Dan eten we dat

dus niet!

De bruiloften die ik tot nu toe heb mogen cateren lijken in de verste

verte niet op elkaar. Zo verzorgde ik een eenvoudige lunch voor

11 personen, bij het bruidspaar thuis. Een uitgebreid buffet voor 50

personen in de bossen. En een heel weekend met hapjes, drankjes

en een diner voor 120 personen op Schiermonnikoog. Van soep met

brood, een bruinebonenschotel tot een sjiek vijfgangendiner. Alles

komt voorbij.

Eén van die opdrachten zal ik niet snel vergeten. In juli 1998

bracht ik in de ochtend manden met vers gebakken belegde broodjes

voor een picknick. Als ik de straat inrij zie ik tegen de gevel van

het huis tal van fietsen staan, terwijl de regen met bakken uit de

lucht valt. De picknick vond plaats op de grond in de woonkamer.

Maar de broodjes smaakten goed, want 12,5 jaar later bracht ik naar

hetzelfde adres een buffet, op een mooie zonnige winterdag.

Over trouwen en het trouwfeest ben ik inmiddels heel anders

gaan denken. Jawel, ik ben verloofd! We hebben nog geen idee hoe

we het ingaan vullen en ons grootste probleem… wat gaan we eten

en wie gaat er voor ons koken?

Smaakstof

Pètrix’ kookideeën

Griekse spinaziequiche met courgette en

doperwt

Benodigdheden:

1 kg spinazie

1 courgette

1 ui

300 gr doperwt

4 eieren

olijfolie

zout en peper

een kruidenmengsel van paprika, komijn, koriander, cayennepeper,

kardemom, kruidnagel, zwarte peper en nootmuskaat

(je kunt ook in de natuurvoedingswinkel een zakje gyroskruiden

kopen)

1 teen knoflook

5 plakjes bladerdeeg

Bakvorm

Voorbereidingen:

Snij de ui fijn en fruit deze glazig in olijfolie. Was de courgette,

snij deze in dunne, gehalveerde plakjes en bak deze

even bruin op hoog vuur. Was de spinazie, snij hem fijn en

bak deze kort in de pan. Meng de spinazie, de courgette en

de doperwten.

Klop de eieren, voeg zout, peper en het kruidenmengsel

(gyroskruiden) toe en klop nog even door. Roer het ei door

het groentemengsel.

Vet de bakvorm in met olie of boter en bekleed hem

met bladerdeeg. Verdeel de uien over de bodem. Schep het

groentemengsel op de uien.

Bak de quiche in een voorverwarmde oven ca. 45 min. op

180 graden.

Smakelijk eten,

Pètrix

Reacties naar info@speercatering.nl

twitter.com/speercatering

10 branding april-juni


Korte berichten

Kust&Zee x-Pierience

Het benedendek van de Scheveningse

Pier biedt sinds medio maart onderdak

aan de Kust&Zee x-Pierience, het bezoekerscentrum

van de vereniging Kust &

Zee. Hiermee wil de vereniging voor

zoveel mogelijk mensen een belevenis

maken van de kust en de zee, onder het

overkoepelende thema ‘een gezonde zee

voor mens en dier’.

De inrichting draagt nu nog een tijdelijk

karakter, maar in de komende maanden

worden het centrum en een deel

van de overdekte promenade definitief

ingericht als expositie-, activiteiten- en

ontmoetingsruimte. Kunstschilder Rob

van Assen toont en verkoopt er schilderijen

uit zijn oceaan-collectie en laat een

deel van de opbrengst aan Kust&Zee ten

goede komen. Ook zijn er onderdelen

van de SEALIFE-tentoonstelling ‘Duik de

Noordzee schoon’ te zien en presenteert

Sea Shepherd er een fotocollectie. De etalage

van het centrum is ingeruimd voor

de Gezonde ZeeWijzer, met tien tips voor

een gezonde zee.

De Kust&Zee x-Pierience heeft niet

alleen behoefte aan bezoekers, maar ook

aan vrijwilligers! Zie voor meer informatie

www.kustenzee.nl/vrijwilligerswerk.

Cursus natuur- en milieuvriendelijk tuinieren

Het Haags Milieucentrum en Gezonde Gronden organiseren in april een tweedaagse

cursus Natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. De cursus is geschikt voor iedereen, en

richt zich vooral op mensen die weinig tijd om te tuinieren hebben. Aan de orde komen

onderwerpen als planten, dieren, water, bodem, ziektes, bemesten en zaadwinning. En,

zoals de titel aangeeft, hoe rekening te houden met het milieu. Na afloop gaan de cursisten

naar huis met een compleet plan voor een natuur- en milieuvriendelijke tuin.

De cursus wordt gehouden op de zaterdagen 9 en 16 april, van 14.00-16.30 uur in het

Zuiderpark. De kosten bedragen € 25,-, voor Ooievaarspashouders € 12,50.

S.v.p. opgeven bij Geert van Poelgeest, e-mail geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl,

tel. 070 - 30 50 286

Vergroening Den Haag CS uitgesteld

De groene gevel van station Den Haag Centraal, waarover in de vorige Branding een

artikel stond, laat nog op zich wachten. De Nederlandse Spoorwegen vinden de kosten

te hoog. De denktank die zich – onder auspiciën van het Haags Milieucentrum – met de

plannen voor het vertikale groen heeft beziggehouden, hoopt dat ook de gemeente

Den Haag en sponsors een bijdrage willen leveren.

Ooievaarsexcursies

De ooievaar, het dier dat het Haagse logo siert, is helemaal terug in de Hofstad. De

soort wordt regelmatig waargenomen in Reigersbergen en Marlot en bezoekt ook De

Uithof, aan de andere kant van de stad.

Op zaterdag 25 juni organiseert de Haagse Vogelbescherming een excursie naar enkele

ooievaarsnesten in het Bezuidenhout. Tijdens de ongeveer 1,5 uur durende excursie

hoort u iets over de achtergronden van de Haagse Ooievaar, over de ooievaars in Nederland

en over de bewoners van de bezochte nesten. Om 10.00 uur wordt verzameld op de

Marlotlaan hoek Offenberglaan, van waar er goed zicht is op het ooievaarsnest. Vervolgens

wordt een bezoek gebracht aan de Bezuidenhoutseweg hoek Zuidwerflaan, waarvandaan

het nest op de flat van het Isabellaland te zien is. Eventueel besluit de excursie

met een bezoek aan het ooievaarsnest aan de Parelmoerhorst en dat bij de Britse School

aan Het Kleine Loo.

In 2009 plaatste de gemeente Voorburg een ooievaarspaal naast Molen de Vlieger.

Het daaropvolgende voorjaar al bracht een ooievaarspaar er drie jongen groot. Op zaterdag

18 juni kunt u samen met de Haagse Vogelbescherming een bezoek brengen aan

het nest. Om 10.00 uur wordt verzameld bij de Molen, die toegankelijk is vanaf het fietspad

Essepad vanaf de Rodelaan. Deelnemers aan de excursie van een jaar geleden herinneren

zich nog dat ze jonge ooievaars vliegoefeningen zagen doen!

Aanmelden is niet nodig, meer informatie krijgt u via telefoonnummer (070) 3681303.

Struinen in Haagse Tuinen

In het weekend van 18 en 19 juni wordt

voor de vijfde keer het Haagse opentuinenweekend

Struinen in Haagse Tuinen

gehouden. Ruim veertig Haagse tuinen

zijn dan te bezoeken, variërend van kleine

tot grote en van romantische tot moderne.

Het toegangsbewijs is een boekje, dat

voor vier euro te koop is bij de VVV, bij De

Jongens in de Reinkenstraat en bij Primera

in de Bankastraat 3A. Voor meer informatie:

www.struineninhaagsetuinen.nl.

april-juni branding 11


Column

door: Julius Pasgeld

Handel in bagatel-delicten

Voor de zoveelste keer reed ik een paar kilometer harder

dan was toegestaan. En voor de zoveelste keer werd mij

een sanctie opgelegd. U wilt niet weten hoeveel het Centraal

Justitieel Incassobureau al van mij heeft ontvangen. Ikzelf

trouwens ook niet.

En laten we nou toch wel wezen: als je veel op de snelweg zit

is het volkomen normaal dat je af en toe eens wat te hard gaat. En

dan heb ik het natuurlijk niet over 150 waar je 80 moet. Zelfs niet

over 130 waar je 100 moet. Maar wel over 127 waar je 120 moet.

Twaalf keer in een jaar heel even 127 in plaats van 120 levert de

Nederlandse Staat al gauw zo’n 700 euro op. En dat op een weg

waar je binnenkort 130 mag. Ineens is 130 dan wel veilig. Maar niet

met terugwerkende kracht. Want naar die 700 euro kan je fluiten.

En dan zwijg ik nog maar over mevrouw Pasgeld die laatst twee

bonnen kreeg omdat ze binnen één minuut 87 reed waar ze tachtig

moest. Ik vroeg in een bezwaarschrift aan de officier van justitie

hoeveel bonnen je in principe binnen één minuut kon krijgen.

Maar daar had hij niks mee te maken. Ik kreeg niet eens antwoord.

Als het aan de Nederlandse Staat ligt kan een zwerver dus

minstens 90 bonnen krijgen als hij anderhalve minuut tegen een

boompje piest.

Misstanden dus. Waar snel iets aan moet worden gedaan. En

nu had ik zo gedacht: als we iedere Nederlander aan het begin

van het jaar nou eens een quotum van 20 bonnen in de categorie

bagatel-delicten cadeau geven. Dan zijn alleen de veelplegers van

bagatel-delicten de klos.

Bagatel-delicten? Wat zijn dat nou weer? Bagatel-delicten zijn

zaken die ons allemaal wel eens overkomen zonder dat we er erg

in hebben dat het erg is. Even ietsje te hard rijden. Een politieagent

de waarheid zeggen. Tegen een boompje piesen. Met de

fiets door rood licht rijden.

Met zo’n quotum van 20 gratis bonnen overwint het gezonde

verstand het van de ridicule bemoeizucht van de overheid. En

wordt normaal gedrag op een fatsoenlijke wijze gescheiden van

abnormaal gedrag.

Een gratis quotum dus ter waarde van twintig bonnen in de

lichtere categorie. Voor iedere Nederlander. Ook voor babies

dus? En voor personen die geen auto hebben? Of die nooit tegen

boompjes aan piesen? Ja. Voor iedereen. Want het grote voordeel

is, dat de niet gebruikte rechten dan verhandeld kunnen worden.

Een voorbeeld: Meneer A heeft tegen het eind van het jaar

van zijn quotum van 20 nog 15 ongebruikte gratis bonnen over.

Meneer B heeft op dat moment 30 bekeuringen gekregen (alles

dus in de categorie bagatel-delicten). B koopt nu van A 10 bekeuringen

tegen een schappelijk prijsje van iets onder de marktwaarde

en levert op 31 december keurig netjes 30 bonnen in. A heeft

er nu nog 5 over. Die zet hij op Marktplaats. Meneer C heeft interesse.

En omdat de koersen van de rechten inmiddels fors zijn

gestegen koopt hij die voor twee keer de waarde. Ouders van

jonge kinderen kunnen dan naar keuze òf twee keer zoveel bekeuringen

per jaar oplopen dan kinderloze ouders òf de rechten van

hun kind doorverkopen, beleggen of opsparen voor als hun kinderen

groot zijn.

Als het systeem aanslaat kunnen ook andere dan bagatel-delicten

in de handel worden betrokken. Zo zouden vijf bagatelrechten

gelijk kunnen staan aan één recht in de categorie lichtere misdrijven.

Dat moord en doodslag, evenals verkrachting, pedofilie, landverraad

en gesjoemel met snoepreisjes door wethouders buiten

het systeem van verhandelbare quota dienen te vallen behoeft

hier geen betoog.

Kijk. Het is natuurlijk nog maar een schets. In overleg met vertegenwoordigers

van het Openbaar Ministerie dienen de details

nog te worden uitgewerkt. Maar de voordelen zijn nu al overduidelijk.

Door de eerste twintig boetes gratis te maken en de resterende

rechten onderhevig te maken aan de vrije marktwerking

worden kinderachtigheden, misvattingen, onnodig overwerk in

de Paleizen van Justitie en machtsmisbruik van de politie voorkomen.

En verder hoef ik er waarschijnlijk niemand op te wijzen dat

het hier voorgestelde systeem van bonnenrechten een enorme

inhaalslag zal betekenen bij de bestrijding van de bureaucreatie.

Een utopie denkt u?

Welnee. Op het gebied van de CO 2 -emissierechten zijn ze al

een heel stuk verder.

12 branding april-juni


Afkoppelen kan ook in Transvaal

‘Afkoppelen van Transvaal’ heette de

studiedag die het Haags Milieucentrum

jl. januari organiseerde. Niet afkoppelen

in Transvaal, maar van Transvaal. Een

ambitieuze taakstelling, zeker voor wie

weet dat deze wijk niet gezegend is met

enig oppervlaktewater. En afkoppelen

– het zorgen dat hemelwater niet meer

via het riool naar de waterzuivering afgevoerd

wordt – gaat nou juist zo lekker als

er oppervlaktewater in de buurt is.

Maar dat maakt het nou precies zo

interessant, vindt projectleider Geert van

Poelgeest. Als het lukt om dáár af te koppelen,

lukt het overal. Daarnaast vindt in

Transvaal op dit moment een grote herstructurering

plaats, dus dat is een goede

gelegenheid om afkoppelen aan de orde

te stellen.

En zo sloeg een twintigtal mensen op

een middag in stadsherberg ‘t Goude

Hooft aan het brainstormen. Voorbeelden

van elders zijn altijd behulpzaam om te

zien wat er allemaal mogelijk is. In Hessen

bijvoorbeeld, de Duitse deelstaat waar

Hiltrud Pötz van bureau OpMaat vandaan

komt, moeten inwoners belasting betalen

voor iedere vierkante meter die ze verharden.

Zo wil je wel zorgen dat je tuin groen

blijft. En denken we dat afkoppelen in

Transvaal moeilijk is? Wat dan te denken

- A D V E R T E N T I E -

Zijlstra

van Berlijn, een miljoenenstad die compleet

afgekoppeld is?

Afkoppelingsadviseur

Als we onze blik van het oosten verleggen

naar het zuiden kan dat ook verfrissend

zijn. Zo is in Vlaanderen afkoppelen

sinds 2008 de regel. Vlaamse gemeenten

zijn in principe verplicht bij (her)aanleg

van rioleringen afvalwater en hemelwater

volledig te scheiden, en ook voor verschillende

vormen van bestaande bebouwing

is afkoppelen verplicht. Er zijn subsidies

voor beschikbaar en het proces wordt

begeleid door een functionaris met de

fraaie titel ‘afkoppelingsadviseur’.

In Nederland is afkoppelen eerder uitzondering

dan regel. De Haagse vinexlocaties

zijn van meet af aan afgekoppeld,

maar in de oude stad is afkoppelen

niet iets dat je even doet. Het is duur en

niet altijd doelmatig, zoals rioleringsambtenaar

Arthur Hagen op de studiemiddag

uitlegde. Gelukkig zijn er ook andere

mogelijkheden: groene daken, bijvoorbeeld.

Die houden niet alleen water vast,

maar bieden daarnaast nog diverse andere

voordelen.

In de huidige situatie is Transvaal verregaand

versteend. In de Reitzstraat, een

Een gat in de bebouwing van de Reitzstraat

zijstraat van de De la Reyweg, is echter

een woningblok met zowel voor- als achtertuintjes

in ontwikkeling. Dit inspireerde

de deelnemers aan de studiemiddag

tot verschillende ideeën. Regenwater zou

bijvoorbeeld in een container opgevangen

kunnen worden en kunnen dienen

om het toilet door te spoelen. Overtollig

water zou via een bedding door de aangrenzende

tuinen kunnen worden afgevoerd

naar een wadi. Dat ziet er leuk uit,

en vergroot de betrokkenheid van de

bewoners bij het watervraagstuk.

Ook andere mogelijkheden passeerden

de revue, zoals een grindput en bergkratten

in de tuinen. Om te voorkomen

dat mensen hun tuinen gaan verstenen,

werd het idee geopperd om contractueel

een maximum percentage verharding

vast te leggen.

Lege riolering

De ideeën die tijdens de middag

opborrelden werden gepresenteerd aan

hoogheemraad Van den Ende van het

Hoogheemraadschap van Delfland. Die

zag er, ondanks het beperkte schaalniveau,

heel leuke ideeën tussen. Alle beetjes

helpen weliswaar, maar de bijdrage

die Van den Ende aan de discussie leverde

legde behoorlijk wat gewicht in de schaal:

verspreid over de stad ligt er in de Haagse

bodem nog dertig kilometer aan oude

rioleringsbuizen, die niet meer in gebruik

zijn sinds de nieuwe waterzuivering in de

Harnaschpolder in bedrijf is genomen.

Volgens de hoogheemraad zijn die prima

geschikt om tijdelijk water in op te slaan.

De gemeente mag ze hebben. “Een kans

om niet te missen!”, aldus Geert van Poelgeest.

april - juni branding 13


Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van excursies, cursussen, lezingen e.d.?

Neem dan een gratis abonnement op de elektronische nieuwsbrief Milieumail

via info@haagsmilieucentrum.nl!

editie april mei juni 2011

diverse data

Publieksactiviteiten Haagse

Stadsboerderijen

Zie www.denhaag.nl/stadsboerderijen

iedere 1e zaterdag van de maand

Open middag Egelasiel

tijd: 14.00 tot 16.00 uur

waar: vanaf hoek De Savornin

Lohmanlaan - Laan van Poot

bordjes ‘Egelopvang’ volgen

informatie: 070 3254045

organisatie: Stichting Egelopvang

iedere 1e zondag van de maand

Open dag Vogelasiel de Wulp

tijd: 13.00-16.00 uur

waar: Heliotrooplaan 15

informatie: 070 3231568

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

zaterdag 2 april

Excursie Boer Geijsel en de

Ronde Hoep

tijd: 8.00 uur

waar: parkeerplaats station

Mariahoeve zijde Voorburg

informatie en opgave: 070 3548974

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

Excursie Scheveningen-haven:

getijdengebied

tijd: 11.00 uur

waar: boulevard ter hoogte van

eindpunt lijn 11

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

zondag 3 april

Excursie De Horsten

tijd: 10.00 uur

kosten: toegang € 1,-

waar: ingang Horstlaan,

Voorschoten

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Excursie Zuiderpark: Heimanshof

tijd: 10.30 uur

waar: stadsboerderij Herweijerhoeve,

Anna Polakweg 7

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

donderdag 7 april

Vroege vogelzangexcursie

Westduinen

tijd: 6.30 uur

waar: hoek Fuutlaan/Laan van

Poot

informatie en aanmelden:

070-3465388, jengel@casema.nl

organisatie: KNNV

zaterdag 9 april

Excursie Markiezaat (bij Bergen

op Zoom) en Tholen

tijd: 8.00 uur

waar: parkeerplaats station

Mariahoeve zijde Voorburg

informatie en opgave: 070 3548974

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

Excursie Mieren in Ockenburgh

tijd: 12.45 uur

waar: hoofdingang Ockenburg

(bij de brug)

informatie en aanmelden: 070

3634402 of njegovan@planet.nl

organisatie: KNNV

zondag 10 april

Excursie Te Werve

tijd: 10.00 uur

waar: ingang Van Vredenburchweg,

Rijswijk

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Excursie Monumentale bomen,

o.a. Joodse begraafplaats

tijd: 10.30 uur

waar: Plein 1813, heren dienen

hoofddeksel te dragen

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN + SBOL

vanaf woensdag 13 april

Cursus Biologisch-Dynamisch

tuinieren

tijd: 6x woensdag 20.00 u. en

6x zaterdag 10.00 u.

kosten: € 225,-

waar: Speelruimte, Laan van Eik

en Duinen 116 en ATV Nut en

Genoegen, Meppelweg 882

informatie: 06 48728505 of

fromeijn@planet.nl

organisatie: Gezonde Gronden

donderdag 14 april

Vroege vogelzangexcursie

Westduinen

zie onder 7 april

zaterdag 16 april

Vogelexcursie

tijd: 10.00 uur

waar: ingang Gamma Veursestraatweg,

Leidschendam, bus 45

en 39, halte Noortheylaan

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN + SBOL

zondag 17 april

Excursie Haagse Beek

tijd: 10.00 uur

waar: hoek Segbroeklaan/

Fahrenheitstraat

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

dinsdag 19 april

Het Milieucafé

tijd: 17.00 uur

waar: Nutshuis, Riviervismarkt 5

informatie: 070 3050286

organisatie: Haags Milieucentrum

donderdag 21 april

Vroege vogelzangexcursie

Westduinen

zie onder 7 april

Lezing Levende Aarde:

Gesteenten en fossielen

tijd: 19.30-21.00 uur

waar: Het Oude Raadhuis, Laan

Hofrust 4, Rijswijk

informatie:

www.nivon-zuid-holland.nl

organisatie: Nivon Z-H West

zaterdag 23 april

Excursie Landgoederen

bij Leiden en Oegstgeest:

Stinzenplanten

tijd: 9.15 uur

waar: Den Haag CS bij Bruna

informatie en aanmelden:

070 3238629 of 015 2571535

organisatie: KNNV

Excursie Marlot: bomen, exoten

op het landgoed

tijd: 10.00 uur

waar: hoofdingang Marlot,

Bezuidenhoutseweg naast de

ambulancepost

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Open dag Het Knaaghof

waar: Het Knaaghof, Huis te

Landelaan 2, Rijswijk

informatie: www.hetknaaghof.nl

organisatie: Het Knaaghof

Excursie Kijfhoek/Bierlap

tijd: 11.00 uur

waar: begin Meijendelseweg,

parkeerplaats Kievitstop,

Wassenaar

informatie en opgave: di t/m vrij

10.00-16.00 uur tel. 070 5117276

organisatie: IVN

woensdag 27 april

Excursie Sorghvliet

tijd: 14.00 uur

waar: ingang Scheveningseweg

(hoek Goekooplaan)

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

donderdag 28 april

Vroege vogelzangexcursie

Westduinen

zie onder 7 april

Lezing Levende Aarde: Ontstaan

en vorming van Nederland

tijd: 19.30-21.00 uur

waar: Het Oude Raadhuis, Laan

Hofrust 4, Rijswijk

informatie:

www.nivon-zuid-holland.nl

organisatie: Nivon Z-H West

zaterdag 30 april

Geraniummarkt

tijd: 9.00-17.00 uur

waar: Lange Voorhout

informatie: 070 3233506

organisatie: KMTP/ Groei & Bloei

14 branding april-juni


zondag 1 mei

Excursie Nachtegalen in

Meijendel

tijd: 04.45 uur

waar: parkeerplaats station

Mariahoeve zijde Voorburg

informatie en opgave:

070 3548974

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

zaterdag 7 mei

Vaarexcursie door het Ilperveld

en andere gebieden in N-H

tijd: 8.00 uur

waar: parkeerplaats station

Mariahoeve zijde Voorburg

informatie en opgave: 070 3548974

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

Excursie Duivenvoordse en

Veenzijdse polder

tijd: 10.00 uur

waar: bruggetje over de

Molensloot bij Achterbos

informatie en aanmelden:

070 3465388, jengel@casema.nl

organisatie: KNNV

Excursie Harstenhoek:

bruikbare en eetbare planten

tijd: 10.15 uur

waar: koffiehuisje hoek

Pompstationsweg/Van

Alkemadelaan

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Excursie De Uithof

tijd: 14.00 uur

waar: ingang schaatscentrum

a/d Jaap Edenweg

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

zondag 8 mei

Excursie de Horsten

tijd: 10.00 uur

waar: hoofdingang Papeweg,

toegang € 1,-

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Excursie Scheveningen-haven:

basaltdijk

tijd: 14.00 uur

waar: eindpunt lijn 11

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

zaterdag 14 mei

Excursie Groene Jonker,

de Haeck en Graslanden

tijd: 8.30 uur

waar: Kiosk bij NS station

Voorburg

informatie en aanmelden:

079 3310369

organisatie: KNNV

Excursie Clingendael

tijd: 10.00 uur

waar: hoek Van Mojalenlaan/Van

Ouwenlaan

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN + SBOL

zondag 15 mei

Excursie fossielen in de stoep

op en rond Het Binnenhof

tijd: 10.30 uur

informatie en aanmelden:

max.leerentveld@planet.nl of

070 3252405

organisatie: IVN

Slootjesexcursie Vlietland

tijd: 14.00 uur

waar: parkeerterrein op de

Kniplaan (Stompwijk) bij de

brug over de A4

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

dinsdag 17 mei

Het Milieucafé

zie 19 april

woensdag 18 mei

Excursie Duivenvoorde:

bloeiende bomen

tijd: 14.00 uur

kosten: toegang € 1,-

waar: beheerderswoning halverwege

de oprijlaan, bus 39 en 45,

halte Kniplaan

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN + SBOL

donderdag 19 mei

Excursie Kijfhoek en Bierlap

zie onder 23 april

zaterdag 21 mei

Excursie Landgoed Utrecht,

in Noord-Brabant

kosten: € 27,50

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

zie voor overige gegevens onder

9 april

Excursie Berkheide

tijd: 13.00 uur

waar: parkeerplaats hotel

Duinoord Wassenaarse Slag

informatie en aanmelden:

06 51638885 of 06 18146226

organisatie: KNNV

Groenochtend met plantenruilbeurs/Rotsplanten

tijd: 10-11.30 uur

waar: Stadskwekerij

informatie: 070 3233506

organisatie: KMTP/ Groei & Bloei

Excursie Park Rusthout

tijd: 14.00 uur

waar: Noordsingel t.o. parkeergarage

Leidsenhage, Leidschendam

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

zondag 22 mei

Haagse BeekWandeling

zie het artikel op pagina

Excursie Marlot-Reigersbergen

tijd: 14.00 uur

waar: hoek Reigersbergenweg/

Bezuidenhoutseweg

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

zaterdag 28 mei

Excursie De Uithof

tijd: 14.00 uur

waar: ingang van het schaatscentrum

aan de Jaap Edenweg

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Klaas Kromhoutexcursie naar

Neeltje Jans

informatie en aanmelden:

070 3201485 of 070 3179290

organisatie: KNNV

zondag 29 mei

Excursie Westduinpark: Natte

Pan

tijd: 10.00 uur

waar: hoek De Savornin

Lohmanlaan/Laan van Poot

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

Excursie Clingendael

tijd: 10.00 uur

waar: ingangshek aan de

Wassenaarseweg Den Haag

informatie en opgave:

070 3548974

organisatie: Haagse

Vogelbescherming

zaterdag 11 juni

Excursie Ockenburgh

tijd: 14.00 uur

waar: begin van de oprijlaan bij

de brug

informatie: 070 3681400 of

070 3858676

organisatie: IVN

vrijdag 17 juni

Symposium Het glas halfleeg of

halfvol? - Milieucommunicatie

op het scherp van de snede

tijd: 13-17 uur

kosten: € 25,-, gratis voor aangesloten

organisaties, studenten

halve prijs

waar: Het Magazijn,

Esperantoplein 19

informatie:

info@haagsmilieucentrum.nl

organisatie: Haags Milieucentrum

zaterdag 18 juni

Groenochtend met plantenruilbeurs

en open spreekuur tuinproblemen

tijd: 10-11.30 uur

waar: Stadskwekerij, Kwekerijweg

8a, Den Haag

informatie: 070-3233506

organisatie: KMTP/ Groei & Bloei

Excursie naar het ooievaarsnest

bij Molen de Vlieger

zie het bericht op pagina 11

Struinen in Haagse Tuinen

zie het bericht op pagina 11

zondag 19 juni

Struinen in Haagse Tuinen

zie het bericht op pagina 11

Vergeten Dieren Tocht

Sponsorloop door natuurgebieden

voor ‘vergeten dieren

informatie:

www.vergetendierentocht.nl

organisatie: Dierenbescherming

dinsdag 21 juni

Het Milieucafé

zie 19 april

zaterdag 25 juni

Excursie naar het ooievaarsnest

in Marlot

zie het bericht op pagina 11

april-juni branding 15


Koppelen in Het Knaaghof

111. Honderdelf konijnen zitten momenteel

in opvangcentrum Het Knaaghof op

een liefhebbend baasje te wachten. Als het

aan de beheerders ligt zijn dit geen honderdelf

baasjes, maar de helft. Want, aldus

Marleen Welbergen, “een konijn alleen is

gewoon zielig.”

Konijnen zijn van nature groepsdieren,

legt ze uit. Die willen andere konijnen om

zich heen hebben, en hebben veel minder

met mensen. Komen ze terecht bij baasjes

die allebei de hele dag werken, dan is het

voor zo’n konijn helemáál een eenzame

bedoening. En als het konijn dan ook nog

eens in een klein hok zit, zijn gedragsproblemen

het logische gevolg. Zo’n konijn

zou best eens in Het Knaaghof verzeild

kunnen raken, of wordt – als het pech

heeft – ‘teruggezet in de natuur’. Een tam

konijn zal dit laatste niet overleven.

Kinderen die bij Het Knaaghof komen

voor een knuffeldier, raadt Welbergen

trouwens geen konijn aan maar een rat.

“Een konijn wil over het algemeen het

liefst konijn zijn. Af en toe een knuffel

vindt-ie best, maar als prooidier is een

konijn soms schrikachtig en daardoor

minder geschikt voor jonge kinderen.

Veel ratten daarentegen willen niets liever

dan lekker geknuffeld worden en vinden

het minder eng om overal mee naartoe

te gaan. Het zijn meestal de ouders

die wat huiverig zijn voor ratten; kinderen

vinden ze vaak spannend eng. Ook ratten

zijn trouwens groepsdieren, dus ook die

plaatsen we alleen maar in groepen van

twee of meer.”

Speeddaten

Om die paartjes te vormen doet Het

Knaaghof aan speeddaten. Daarvoor is

een speciale koppelren gefabriceerd,

waar Marleen Welbergen en haar collega

Vera Lipman kijken hoe de dieren op

elkaar reageren. Konijnen kunnen onderling

enorm in karakter verschillen, vandaar

dat hier altijd naar gevraagd wordt

als iemand een dier bij Het Knaaghof aanbiedt.

De één kan uitgesproken passief

zijn, de ander uitgesproken actief. Ook

de leeftijden moeten niet al te ver uit

elkaar liggen. En de liefde moet natuurlijk

van twee kanten komen Een belangrijk

teken is dat twee konijnen nieuwsgierig

zijn naar elkaar en dus interesse

in elkaar tonen. Daarnaast is het belangrijk

om te zien welk konijn gaat rijden en

of het andere konijn dat toelaat. “Dat is

niet zozeer iets seksueels”, legt Welbergen

uit, “maar is een teken van dominantie.

Zowel mannetjes als vrouwtjes rijden.

Als je twee konijnen hebt die beide dominant

willen zijn, zullen ze zich ertegen verzetten.

Die blijven ruzie houden omdat

ze allebei graag de baas willen zijn. Overigens

hebben bij konijnen de vrouwtjes

het doorgaans voor het zeggen.”

Gaat het om konijnen die allebei in

Het Knaaghof verblijven, dan wordt het

proces van bij elkaar zetten een aantal

malen herhaald als ze elkaar lijken te

mogen. Blijft het goed gaan, dan kunnen

ze in naastgelegen hokken terechtkomen,

waarvan de tussenschotten verwijderd

kunnen worden. Daar kunnen ze lekker

tegen elkaar aan liggen te slapen.

Het kan ook zijn dat gekeken wordt of

het klikt tussen een Knaaghof-konijn en

een konijn dat mensen al thuis hebben.

Als het tijdens de speeddate blijkt te klikken,

dan kunnen ze het konijn meteen

adopteren. Maar thuis gaat het koppelen

nog wel verder. Hiervoor is een uitvoe-

Eline en Jaap hebben elkaar gevonden

Een konijn met een heel hoge aaibaarheidsfactor

rig informatieblad opgesteld, want Het

Knaaghof vindt voorlichting van enorm

belang. In dierenwinkels en vooral in tuincentra

is het daarmee vaak heel droevig

gesteld, wat zeker bijdraagt aan de vele

ellende waarmee de knaagdierenopvangcentra

geconfronteerd worden.

Geen probleem

“De meeste mensen die hier komen

vinden het geen probleem om twee

konijnen te nemen in plaats van één”, antwoordt

Welbergen desgevraagd. “Wie

een dier uit een asiel van de Dierenbescherming

haalt, heeft zich er vaak al wat

meer in verdiept. Als we goed uitleggen

dat het voor een konijn heel belangrijk is

om een maatje te hebben, accepteren ze

het wel. We doen ons best om dat op een

leuke manier uit te leggen, niet met een

opgeheven vingertje. Mensen die vroeger

al eens een konijn hebben gehad, moeten

toegeven dat er niet veel lol is aan een

dier dat maar een beetje stil in een hoekje

zit.”

Het verzorgen van niet alleen 111 konijnen,

maar ook van een groot aantal ratten,

cavia’s en zelfs twee gerbils is natuurlijk

een arbeidsintensieve klus. Het Knaaghof

prijst zich dan ook gelukkig met de

inzet van stagiaires van het Wellant College

en van een groot aantal vrijwilligers.

Maar méér vrijwilligers zijn altijd welkom.

Zie voor meer informatie http://konijnenopvangdenhaag.dierenbescherming.nl.

Open Dag

Op 23 april a.s. is het Open Dag op Het

Knaaghof, met rondleidingen en diverse

leuke activiteiten. Op bovengenoemde

website vindt u meer informatie.

Het Knaaghof

Huis te Landelaan 2

2283 SG Rijswijk

Tel. 070-3945523

info@hetknaaghof.nl

16 branding oktober-december

More magazines by this user
Similar magazines