Bouwplan voor een nieuwe loods op het perceel Mieddyk 5 te Blije

ferwerderadiel.nl
  • No tags were found...

Bouwplan voor een nieuwe loods op het perceel Mieddyk 5 te Blije

Advys oan

Boargemaster en wethâlders

Registraasjenûmer:

Koördinearjende sektor: III

Ferwert, d.d. 24 mei 2012

Underwerp: verzoek om beoogde uitbreiding en stallingsmogelijkheden Mieddyk 5 te Blije mee te nemen in nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Advys fan:

Irene Feenstra

Sektor I

Boargersaken

Sektor II

Middels & Stipe

Sektor III

Grûngebiet

Stêfburo

Sintrale

ynkeap

d.d. d.d. d.d. d.d. d.d. d.d.

Akkoart d.d. d.d. d.d. d.d. d.d. d.d.

Sjoch taljochting d.d. d.d. d.d. d.d d.d. d.d.

Griffier

Akkoart haad

koördinearjende sektor

Gearfetsjend advys:

Na positieve advisering door de mad en de raadscommissie:

aanvrager mededelen dat de nieuw beoogde activiteiten aan Mieddyk 5 te Blije kunnen

worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied mits deze activiteiten

binnen de bestaande bebouwing plaatsvinden en voor zover deze binnen een nieuw op te

richten gebouw plaatsvinden, de nieuwbouw ondergeschikt dient te zijn aan de overige

bebouwing op het perceel.

Akkoart gemeentesiktaris d.d. par.

Opmerkings siktaris

Boargemaster

Wethâlder I

Wethâlder II

Akkoart Beprate Opmerkings

Beslút B & W d.d. 12 juni 2012

nûmer: 6P

CONFORM ADVIES

De gemeentesiktaris,

Publikaasje gemeentlike website:

Ja

Nee

Yn ‘e ried fan:


Toelichting

Verzoek

Op 4 mei 2011 heeft de heer Wijbenga een verzoek ingediend voor het oprichten van een nieuwe

loods op het perceel aan Mieddyk 5 te Blije. De oppervlakte van de huidige loods is 420m2. De

oppervlakte van de nieuw beoogde loods bedraagt ongeveer 1000m2 en is bedoeld als opslag –en

stallingsruimte voor met name agrarische producten, evenals de stalling van transportmiddelen,

caravans, vervoersmiddelen en attributen t.b.v. evenementen (zoals springkussens ed).

Verzoek getoetst aan bestemmingsplan

Het perceel aan de Mieddyk 5 heeft ingevolge bestemmingsplan buitengebied 2000 de

bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden met de aanduiding ‘ka’ (kleinschalig agrarisch),

inhoudende dat de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte op het bouwperceel zoals die bestond op

het moment van ter inzage legging van het ontwerp, mag worden vermeerderd met 200m2.

De beoogde uitbreiding overschrijdt deze maximaal toelaatbare oppervlakte aan bebouwing.

Verzoek getoetst aan gemeentelijk beleid

Ingevolge de uitgangspuntennotitie (hierna UPN) is het bij een wijziging naar een bedrijfsfunctie van belang dat

er sprake is van een functie die passend is binnen het agrarisch gebied. Er mag, afhankelijk van de ligging en

de bereikbaarheid, geen sprake zijn van een te grote verkeersaantrekkende werking. De functie moet binnen

bestaande bebouwing plaatsvinden, waarbij in geringe mate ruimte wordt geboden voor aanvullende

nieuwbouw. Tot slot mag er geen sprake zijn van buitenopslag.

Aanvrager wenst de beoogde activiteiten in een nieuw op te richten loods te ontplooien. Dit is in strijd met de

UPN. Des te meer omdat de omvang van de loods niet ondergeschikt van aard is ten opzichte van de overige

op het perceel aanwezige bebouwing.

Verzoek getoetst aan Provinciaal beleid, Verordening Romte

Op een (voormalig) agrarisch bouwperceel kunnen dienstverlenende en industriële bedrijven

behorende tot de categorieën 1,2 en 3 worden toegestaan, mits functioneel passend in de

karakteristiek van de omgeving. Er wordt vanuit gegaan dat het hier om hergebruik van

voormalige agrarische gebouwen gaat. Enige aanvullende nieuwbouw wordt toegestaan mits deze

qua omvang duidelijk ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

Zoals reeds aangegeven wordt de oprichting van een forse nieuwe schuur beoogd

hetgeen strijdig is met bovengenoemd uitgangspunt in de Verordening Romte.

Milieu

De beoogde loods ligt op meer dan 100meter van het dichtstbijzijnde bedrijf. Om die reden

worden mede vanwege de lichte categorie waar het hier om gaat, geen problemen verwacht. Wel

dient het verzoek nog aan de mad te worden voorgelegd.

Advies:

Gelet op het voorgaande wordt u na positieve advisering door de mad en de raadscommissie

geadviseerd:

aanvrager mede te delen dat de nieuw beoogde activiteiten kunnen worden meegenomen in het

nieuwe bestemmingsplan Buitengebied mits deze activiteiten binnen de bestaande bebouwing

plaatsvinden en voor zover deze binnen een nieuw op te richten gebouw plaats vinden, de

nieuwbouw ondergeschikt dient te zijn aan de overige bebouwing op het perceel.

More magazines by this user
Similar magazines