Výroční zpráva 2007 - Katedra hospodářských dějin - Vysoká škola ...

khd.vse.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva 2007 - Katedra hospodářských dějin - Vysoká škola ...

Vysoká škola ekonomická. Národohospodářská fakulta.

KATEDRA HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (č. m. 345–348 NB)

http://khd.vse.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN

NF VŠE V PRAZE

ZA ROK 2007

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Prof. Ing. Václav Průcha, CSc.

PhDr. Radek Soběhart

PhDr. Jaromír Soukup

PhDr. Pavel Szobi

PhDr. Stanislav Tumis, M.A.

Mgr. Ing. Daniel Váňa

ČLENOVÉ KATEDRY:

Vedoucí:

Zástupce vedoucího:

Tajemník:

Referent pro knihovnu:

Ostatní členové:

Sekretářka:

Alena Šalbabová

Interní doktorandi:

Ing. Klára Fabiánková (od září 2007)

Ing. Zdenka Jeřábková (od září 2007)

Ing. Tereza Košťáková (do června 2007)

Ing. Pavel Tomíček

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A.

Ing. Petr Chalupecký

Ing. Roman Vykopal

1


Pomocné vědecké síly:

Jolana Hornová (do června 2007)

Zuzana Chocholová (do června 2007)

Štěpán Růt (od září 2007)

Daniel Morávek (od září 2007)

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

Pokračovala nadále výuka zavedených povinných předmětů a volitelných kurzů, vedlejší specializace

„Novodobé hospodářské a sociální dějiny“, proběhly volitelné státní zkoušky „Hospodářské dějiny“.

Interní doktorandi se podíleli na výuce předmětů MAE100 Industrial Organization; DET453

Chicagská škola; DET 308 Bakalářský seminář.

Dále probíhala výuka diplomových seminářů a byl připraven bakalářský seminář pro obor

hospodářská politika.

Katedra poskytovala studijní vědeckou literaturu pedagogům a studentům z vlastních spravovaných

fondů.

Katedra se podílela na výuce předmětu 0VS101 Ekonomická propedeutika, část: Hospodářské dějiny.

Katedra dokončila přípravu magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny, který v roce 2008

předloží k akreditaci.

Na webových stránkách KHD byly vyvěšeny další Materiály k výuce, které mj. zahrnují rozšířené

sylaby předmětů.

Vedoucí katedry hospitoval u všech pedagogů s celým úvazkem.

Pravidelně se konaly schůze a jednání katedry.

ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ OBLAST:

PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. a prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. byli 28. 5. zvoleni do výboru

Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky.

Od 24. září na KHD pracují

1) profesor hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, prof.

PhDr. Ivan Jakubec, CSc., který se specializuje na výzkum hospodářských a sociálních dějin, dějin

techniky a komunikací především střední Evropy v 18.–20. století; je autorem 5 monografií, 85 kapitol

v monografiích a původních prací v publikacích a sbornících, 7 učebních textů, více než 60

drobnějších prací a recenzí;

2) absolvent oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. Pavel Szobi,

odborník na hospodářské a politické dějiny východního bloku.

V září byla ustavena Knihovní komise KHD (V. Průcha, A. Skřivan, P. Szobi, R. Soběhart), která

uskuteční revizi všech knih umístněných ve sborovně.

V říjnu byl prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. jmenován proděkanem pro vědu Filozofické fakulty

Univerzity Karlovy v Praze.

Vědecká rada NF VŠE na svém zasedání 10. října udělila za přítomnosti prof. Ing. Václava Klause,

CSc. ocenění Za zásluhy o Národohospodářskou fakultu VŠE prof. Ing. Václavu Průchovi, CSc.

2


Zároveň mu byl slavnostně předán sborník k jeho 75. narozeninám (Acta Oeconomica Pragensia 15,

2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007). Jako host se předání

zúčastnila Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. z katedry ekonomie Ekonomické fakulty Vysoké školy

báňské Technické univerzity Ostrava.

Dne 27. listopadu složil Státní rigorózní zkoušku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. P. Szobi a získal titul doktor filozofie (PhDr.).

Od 1. ledna 2008 byli prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. a doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. jmenováni

rektorem VŠE členy ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia.

V rámci výběrového řízení byli od 1. ledna 2008 na KHD přijati na částečné úvazky:

1) profesorka českých dějin prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (habilitována v oboru historie –

hospodářské a sociální dějiny – historie vědy a techniky). Její odborností je česká historie a zejména

historie techniky (elektrotechniky) a její evropské spojitosti a souvislosti. Působí na Elektrotechnické

fakultě ČVUT, katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

2) PhDr. Pavel Szobi, odborník na hospodářské a politické dějiny východního bloku. Doktorské

studium realizuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

3) PhDr. Jaromír Soukup, odborník na politické a hospodářské dějiny anglosaského světa, působí na

Fakultě sociálních věd UK v Praze a doktorské studium realizuje na Filozofické fakultě Univerzity

Karlovy v Praze.

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. se stejně jako v předchozím roce zaměřil na pravidelnou

aktualizaci webových stránek katedry http://khd.vse.cz. Obsahují mj. úvodní stránku, aktuality,

přehled činnosti katedry, sbor katedry, vyučované předměty, materiály k výuce, konzultace, informace

v angličtině a němčině. Technickou stránku skvěle zajišťovala Ing. Soňa Veverková.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Spolupráce s ostatními vysokými školami a s odbornou praxí (v České republice):

KHD spolupracovala (účast na společných projektech, grantech, skriptech, primárním výzkumu,

vedení a oponování diplomových a doktorských prací; vzájemná vědecká spolupráce v oborových

radách doktorského studijního programu; vědecké konzultace) především s pracovišti: Centrum pro

ekonomiku a politiku, Praha; Česko-čínská společnost při Orientálním ústavu AV ČR; Historický

ústav AV ČR Praha; Katedra dějepisu Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci; Katedra

mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy; Liberální institut, Praha; Národní

technické muzeum Praha; Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav

historických věd Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové; Ústav hospodářských a sociálních

dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav slavistických a

východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav světových dějin Filozofické

fakulty Univerzity Karlovy; Vysoká škola Báňská – Technická univerzita v Ostravě.

Členství v redakčních a odborných radách a organizacích

I. Jakubec je členem redakčního kruhu a odpovědný redaktor cizojazyčného vědeckého periodika

Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers,

členem redakční rady Historického obzoru a Prague Papers on History of International Relations,

ICOHTECu, mimořádným členem Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, České

společnosti pro výzkum 18. století, Historického klubu České republiky, Humboldtova klubu Česká

republika a jejího výboru, členem Společnosti pro dějiny věd a techniky, Společnosti pro hospodářské

a sociální dějiny a jejího výboru, viceprezidentem Národního komitétu pro dějiny vědy při AV ČR.

3


Dále členem oborové rady studijního programu Historické vědy: Hospodářské a sociální dějiny/

Historie techniky (FF UK). Člen oborové rady (8) Grantové akademie vědy ČR.

M. Kovář je členem vědecké rady NF VŠE v Praze, vědecké rady FF UK v Praze, vědecké rady FF JU

v Českých Budějovicích, Akademické rady Liberálního institutu, ediční rady ročenky Dvacáté století

(vydává Seminář nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze), redakční rady časopisu

Historický obzor, ediční rady ročenky Prague Papers on History of International Relations, oborové

rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny

(FF UK), komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“, komise pro

obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ NF VŠE, Společnosti pro dějiny věd a

techniky, České společnosti pro výzkum 18. století, Společnosti pro výzkum východní a střední

Evropy a prezidentem The British Club, P. P.

V. Průcha je členem výboru Společnosti ČR pro hospodářské a sociální dějiny, komise pro státní

doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“ NF VŠE, Historického klubu České

republiky, Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy, Severské společnosti, redakčních rad

Biografického slovníku českých zemí na HÚ AV ČR a sborníku Prager wirtschafts- und

sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers.

A. Skřivan ml. je členem Česko-čínské společnosti při Orientálním ústavu Akademie věd České

republiky a členem výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky.

R. Soběhart je členem Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy, Společnosti pro dějiny věd

a techniky a Historického klubu České republiky.

F. Stellner je členem vědecké rady NF VŠE v Praze, předseda grantové a ediční komise NF VŠE, člen

redakční rady časopisu Historický obzor, redakční rady časopisu Dvacáté století. Ročenka Semináře

nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ediční rady

ročenky Prague Papers on History of International Relations, ediční rady časopisu Acta Oeconomica

Pragensia, oborové rady doktorského studia a komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru

„Hospodářská politika“, komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ NF

VŠE, oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor

Historie/Obecné dějiny (FF UK), oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy

(FSV UK), Grantové komise IGA VŠE, Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, České

společnosti pro výzkum 18. století, Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy, Historického

klubu České republiky a recenzentem MŠMT ČR a GA ČR.

GRANTY, STIPENDIA:

Řada studií členů KHD vznikla v rámci projektu Grantové agentury České republiky „Efektivnost

volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní“,

registrační číslo 402/07/0137, jehož hlavním řešitelem je doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

I. Jakubec

Rozvojové programy ÚD503017 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií -

tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší

specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (spoluřešitel).

M. Kovář

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,

projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize

v 19. století“ (hlavní řešitel).

4


Rozvojové programy ÚD503017 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií –

tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší

specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (spoluřešitel).

V. Průcha

Vypracoval řadu posudků na granty a výsledné práce pro Grantovou agenturu České republiky,

Grantovou agenturu Akademie věd České republiky, Hlávkovo nadání, Archivní správa MV ČR.

A. Skřivan ml.

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,

okruh III, České země uprostřed Evropy ve 20. století, základní téma výzkumu: Pozice

Československa v hospodářském prostoru střední Evropy (spoluřešitel).

Grant FIGA, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, název projektu:

Rakousko-uherský export do Číny a jeho pozice v celkovém vývozu habsburské monarchie.

Grant GA ČR (GA 503 027): „Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky“,

projekt zahájen 1. ledna 2007.

R. Soběhart

Studentský grant GA UK, č. projektu 7/2006/R. „Analýza východní politiky Willy Brandta vůči

východnímu bloku v letech 1966–1974. Proměna západoněmecké zahraniční politiky v období

détente“, UK 2006– (hlavní řešitel).

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,

projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize

v 19. století“ (spoluřešitel).

Rozvojové programy ÚD503017 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií –

tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší

specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (spoluřešitel).

Americko-německé ekonomické vztahy 1924–1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám

meziválečné éry, IGA VŠE 2007–2008 (spoluřešitel).

J. Soukup

Rozvojové programy ÚD503017 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií –

tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší

specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (spoluřešitel).

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,

projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize

v 19. století“ (spoluřešitel).

F. Stellner

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,

projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize

v 19. století“ (hlavní řešitel).

5


Rozvojové programy ÚD503017 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií –

tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší

specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (hlavní řešitel).

Americko-německé ekonomické vztahy 1924–1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám

meziválečné éry, IGA VŠE 2007–2008 (spoluřešitel).

Projektu 409/08/0561 „Formování sociálních států ve střední Evropě v letech 1945-1960“ neudělila

GA ČR z důvodu nedostatku finančních prostředků grant (spoluřešitelé byli další členové KHD).

P. Szobi

Rozvojové programy ÚD503017 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií –

tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší

specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (spoluřešitel).

L. Tajovský

Americko-německé ekonomické vztahy 1924–1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám

meziválečné éry, IGA VŠE 2007–2008 (hlavní řešitel).

S. Tumis

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,

projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize

v 19. století“ (spoluřešitel).

M. Zajíček

Výzkumný projekt „Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora

internacionalizace na FNH VŠE v Praze“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy (spoluřešitel).

VĚDECKÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

monografie:

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha, Nakladatelství Libri, 2007 (2. vydání).

ZAJÍČEK, Miroslav, ZEMAN Karel, Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: Ronald Harry Coase,

Nakladatelství VŠE Oeconomica, 2007.

kapitoly v monografiích:

JAKUBEC, Ivan, Vytváření obchodnických elit se zvláštním zřetelem k pražské obchodní a

živnostenské komoře, in: Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, ed. Jiří Štaif,

Praha, Dokořán, 2007, s. 111–127.

sborníky:

KHD se podílela na vydání sborníku z konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische,

wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der

internationalen Konferenz in Prag vom 24.–25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter

Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007. Do sborníku přispěli mj.

6


M. Kovář, J. Schwarz, R. Soběhart, F. Stellner a kolegyně a kolegové z Francie, Německa, Rakouska a

V. Británie. Recenzenty byli I. Jakubec a J. Šíma.

(příloha č. 1)

Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75.

narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická

v Praze, 2007.

Jako mimořádné číslo časopisu Acta Oeconomica Pragensia vyšel tento sborník, kterým Vysoká škola

ekonomická ocenila celoživotní dílo předního znalce světových a československých hospodářských a

sociálních dějin a doyena Katedry hospodářských dějin NF VŠE – profesora Václava Průchy. Ve

sborníku jsou otištěny laudatia nejbližších spolupracovníků, jubilantův životopis a výběrová

bibliografie prací a především odborné studie k hospodářským a sociálním dějinám 19.–20. století

předních odborníků z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Polska a

Rumunska. Editorem sborníku je F. Stellner. M. Kovář a S. Tumis zajistili vytvoření anglických

resumé a R. Soběhart pomáhal s administrativou celého projektu.

(příloha č. 2)

KHD připravila do tisku další monotematické číslo Acta Oeconomica Pragensia, Německé

hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze.

Obsahuje odborné studie k hospodářským dějinám 18.–20. století předních odborníků z České

republiky, Německa a Velké Británie. Vyjde v roce 2008.

populárně-vědecké knihy:

KOVÁŘ, Martin, TUMIS, Stanislav, Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení

první světové mocnosti (1603–1745), Praha, Triton, 2007 (edice Dějiny do kapsy, svazek č. 9/I).

odborné studie:

JAKUBEC, Ivan, Služební cesta jako součást cestovního ruchu? Příklad Václava Klementa, Vladimíra

Lista a Františka Weyra, in: Cestování včera a dnes. Tourism yesterday and today, 2007, roč. 4, č. 2,

s. 29–34.

JAKUBEC, Ivan, Hospodářské výsledky Ústřední jednoty hospodářských družstev v prvním

čtvrtstoletí jejího trvání (1896), in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia, 2007, č. 7, s. 176–193.

JAKUBEC, Ivan, Hospodářský vzestup českých zemí ve druhé polovině 19. století – předpoklad pro

cestovní ruchu 21. století? Příklad firmy Lanna, in: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia na

téma Využití technických a průmyslových památek v cestovním ruchu, Ostrava, Techné, 2007, s. 101–

104.

JAKUBEC, Ivan, Firma Baťa a její pojetí vnějšího logistického zázemí, in: Tomáš Baťa. Doba a

společnost. Sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu –

1. prosince 2006, Zlín, Viribus Unitis, 2007, s. 191-198.

JAKUBEC, Ivan, Ústřední jednota hospodářských družstev jako iniciátorka elektrifikace českého

venkova? Příspěvek k počátkům elektrifikace v Čechách před rokem 1918, in: Rozpravy NTM, sv.

203, Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007, s. 93–99.

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939–

1951, in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc.,

Acta Oeconomica Pragensia. Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007,

s. 257–271.

7


KOVÁŘ, Martin, Haldaneova mise jako interpretační problém: Pokus o „změnu kurzu“ či projev

tradiční politiky Velké Británie vůči spojencům na evropském kontinentě?, in: Z pomocných věd

historických XVI – Pocta profesorce Marii Bláhové, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et

Historica 1–2 – 2002, Studia Historica, Praha, Karolinum, 2007, s. 811–820.

KOVÁŘ, Martin, Hollarův anglický mikrosvět. Proměny ostrovního státu v době puritánské revoluce,

občanské války a stuartovské restaurace, in: Václav Hollar (1607–1677) a Evropa mezi životem a

zmarem, ed. Alena Volrábová, Praha, Národní galerie v Praze, 2007, s. 24–30.

KOVÁŘ, Martin, Generální stávka ve Velké Británii v roce 1926. Příspěvek k dějinám ostrovního

státu mezi dvěma světovými válkami, in: Svět historie – Historikův svět. Sborník profesoru Robertu

Kvačkovi, Liberec 2007, s. 101–112.

KOVÁŘ, Martin, Hollar’s English Micro-World. Transformations of England in the Years of Puritan

Revolution, Civil War and Restoration, in: Wenceslaus Hollar (1607–1677) and Europe between Life

and Desolation, ed. Alena Volrábová, Prague, National Gallery in Prague, 2007, s. 25–31.

KOVÁŘ, Martin, Great Britain, Germany, Russia and the „Eastern Question“ as an Important Factor

in the Relations of these Three Powers on the Eve of the First World War (The Contribution to the

History of International Relations in the 19th and the 20th Centuries), in: Deutsch-Russische

Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20.

Jahrhundert. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.–25. November 2005, hrsg. von

František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Prag 2007, s. 143–

148.

SKŘIVAN, Aleš ml., SKŘIVAN, Aleš st., Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen

und Einflußsphären in China zu Ende der 90. Jahren des 19. Jahrhunderts, in: Deutsch-russische

Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20.

Jahrhundert, Sborník z konference, Praha 2007, s. 133–148.

SKŘIVAN, Aleš, Proces "otevírání" a příliv zahraničních investic do Čínské lidové republiky v 80.

letech 20. století, in: Ekonomická revue, roč. 10, č. 1, 2007, s. 62–71.

SKŘIVAN, Aleš, K charakteru a vývoji československého vývozu do Číny mezi světovými válkami,

in: Cestou dějin (1. díl) , K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové CSc., Praha, Historický ústav AV ČR,

2007, s. 289–304.

SKŘIVAN, Aleš, Japonsko v období okupace 1945–1952, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007,

s. 73–84.

SKŘIVAN, Aleš, Projekt Šen-tchou. Špatný obchod nebo úspěch českého vývozu?, in: Ekonomická

revue, roč. 10, č. 4, Ostrava 2007, s. 77–88.

SKŘIVAN, Aleš, K charakteru, rozsahu a zaměření československého vývozu v meziválečném

období, in: Acta Oeconomica Pragensia, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám

prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze,

2007, s. 367–382.

SOBĚHART, Radek, Nový domov? Osud Němců odsunutých z Československa v Bavorsku v letech

1945–1949, in: Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a

Českého lesa, ed. Iveta Coufalová, Plzeň 2007, s. 153–160.

SOBĚHART, Radek, Ein Verfall des vertragsrechtlichen Multilateralismus in den preußischrussischen

Beziehungen Mitte des 19. Jahrhunderts? Das Warschauer Treffen 1850, in: Deutsch-

8


ussische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis

zum 20. Jahrhundert. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.–25. November 2005,

hrsg. von František Stellner, unter Mitarbeiter von František Bahenský und Radek Soběhart, Prag

2007, s. 83–111.

SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za

Brüningovy éry, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin.

Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká

škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395–404.

SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav, Cambridgeští špioni v čase studií. Příspěvek k výzkumu

britského appeasementu ve třicátých letech 20. století, in: Svět historie – historikův svět. Sborník

profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 113–134.

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ke jmenování Heinricha Brüninga říšským kancléřem,

in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 81–99.

STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18.

Jahrhundert, in: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte

von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom

24.–25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und

Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007, s. 31–51.

STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a jeho britští příbuzní, in: Cestou dějin. 1. K poctě

prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie, usp. Eva Semotanová, Praha, Historický

ústav 2007, s. 305–323.

STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Sborník

k 60. narozeninám prof. PhDr. Marie Bláhové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et

Historica 1-2, Z pomocných věd historických XVI, 2002, Praha 2007, s. 303–307.

TAJOVSKÝ, Ladislav, Marshallův plán – pokračování Trumanovy doktríny, in: Marshallův plán.

Šedesát let poté – sborník textů, č. 61/2007, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007, s. 99–

137.

TUMIS, Stanislav, Britský sociální stát za vlády konzervativců v letech 1951–1964, in: in: Acta

Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám

prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze,

2007, s. 460–471.

ZAJÍČEK, Miroslav, Obchodování s emisními povolenkami v EU, studie v rámci projektu „Inovace

studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na FNH VŠE v Praze“.

závěrečné zprávy, zprávy, různé:

SKŘIVAN, Aleš, Zpráva o konferenci „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“,

Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, č. 3, Praha 2007 s. 6–7.

recenze, zprávy a jiné výstupy:

KOVÁŘ, Martin, Príbeh jedného fašistu, in: História. Revue o dejinách spoločnosti, roč. 7, č. 1, január

– február 2007, s. 25–18.

KOVÁŘ, Martin, Laudatio profesoru Robertu Kvačkovi, in: Svět historie – Historikův svět. Sborník

profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 11–14 (ISBN 978-80-7372-214-2).

9


STELLNER, František, Laudatio, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu

Kvačkovi, Liberec 2007, s. 15–18.

STELLNER, František, Úvodní slovo editora, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl

století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František

Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395–404.

STELLNER, František, Profil katedry, in:

http://khd.vse.cz/KHD/WCMS_KHD.nsf/pages/OKatedre.html

TAJOVSKÝ, Ladislav, Drahota a co si s ní počít, Lidové noviny, 20. 12. 2007.

překlady:

HORTON, Ros, SIMMONS, Sally, Ženy, které změnily svět, Praha: Víkend 2007 (členové

překladatelského týmu: J. Soukup, S. Tumis).

MARSHALL, George, Evropa se musí hospodářsky postavit na nohy, in: Marshallův plán. Šedesát let

poté - sborník textů, č. 61, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007, s. 161–163 (přeložil L.

Tajovský).

OXFORDSKÝ PRŮVODCE britskou politikou 20. století, Praha, Prostor, 2007 (členové

překladatelského týmu: M. Kovář, A. Skřivan, F. Stellner).

STIRLING, Stuart, Pizarro – Přemožitel říše Inků, Praha, nakladatelství Víkend, 2007, 384 stran (člen

překladatelského kolektivu: M. Kovář).

TRUMAN, Harry, Ohrožení svobody je katastrofou pro svět, in: Marshallův plán. Šedesát let poté –

sborník textů, č. 61, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007, s. 155–160 (přeložil L.

Tajovský).

Konference, semináře, přednášky, které organizovala KHD:

V rámci SVOČ, kterou na KHD výborně zorganizoval S. Tumis, vyhrály 20. dubna v sekci

hospodářské dějiny v kategorii diplomových prací Ing. Klára Fabianková (Hospodářsko-politická

spolupráce Německa a Sovětského svazu v letech 1939–1941) a v kategorii bakalářských prací v sekci

ekonomie Jana Koderová (Komparace teorií Karla Engliše s teoriemi rakouské školy). V kategorii

seminárních prací a esejů vystoupili v sekci hospodářské dějiny čtyři studenti. Vítěznou práci

„Sovětský svaz za M. S. Gorbačova“ předložil Stanislav Kulhánek; další tři práce byly oceněny

čestným uznáním: Hana Rumíšková (Radikální feminismus, 60. léta v USA), Lukáš Máslo (Pojetí

hospodářství v nacistickém Německu coby projekce ne-ekonomické kultury a politických procesů v

optice teorie systému) a Michal Vrabec (Španělská Sahara: špatný příklad dekolonizace).

KHD pořádala konferenci „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“, která se

konala 9. listopadu 2007 na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze od 10.00

v m. č. 336 v Rajské budově (příloha č. 3–4).

KHD se podílela spolu s Liberálním institutem a Katedrou institucionální ekonomie na Letní škole,

která se konala ve Špindlerově Mlýně 6.–9. prosince. Jedním z hlavních bodů byla diskuse o

spolupráci ekonomie a historie.

KHD (především F. Stellner, R. Soběhart, I. Jakubec, M. Kovář) začala připravovat mezinárodní

konferenci „Meilensteine 1848–1918–1938–1948–1968 in der Geschichte. Mezníky 1848–1918–

1938–1948–1968 v dějinách“, která proběhne ve dnech 20.–21. listopadu 2008.

10


Účast jednotlivých členů na konferencích a seminářích:

I. Jakubec

JAKUBEC, Ivan, Ústřední jednota hospodářských družstev jako iniciátorka elektrifikace českého

venkova? Příspěvek k počátkům elektrifikace v Čechách před rokem 1918, in: 24. seminář pro

vyučující dějinám věd a techniky, 15. a 16. února.

JAKUBEC, Ivan, Dienstreise als Bestandteil des Reiseverkehrs? Am Beispiel von Václav Klement,

Vladimír List und František Weyr, in:Mezinárodní seminář „Hlavní směry vývoje cestovního ruchu

ve střední Evropě v 19.–21. století, VŠO, 10. května.

JAKUBEC, Ivan, Workshop „Wirtschaftseliten in Tschechien und Deutschland im Vergleich, „Die

Bildung von Handelseliten am Beispiel der Prager Handels- und Gewerbekammer“, Köln, 18. května.

JAKUBEC, Ivan, 6. vědecké sympozium, „Výrobna automobilů jako „výrobna“ rychlosti. Firma

Laurin a Klement v Mladé Boleslavi“, Kostelec nad Vltavou (Zíbrtův Kostelec 2007), 26. května.

JAKUBEC, Ivan, Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu?

Pokus o srovnání obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky, in:

Mezinárodní vědecké sympozium Devatenácté století v nás. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a

myšlení, které nás přežily, Historický ústav Akademie věd České republiky a Ústav českých dějin

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 29. května–1. června 2007.

JAKUBEC, Ivan, OLIVA, J., State Interventionism in Czechoslovakia in the Field of Post and

Telecommunications, 1918–1938, in: Launch ESF Inventing Europe and Third Tensions of Europe

Conference, Rotterdam, 8. června.

M. Kovář

KOVÁŘ, Martin, Ke spolupráci Katedry hospodářských dějin NF VŠE v Praze a Ústavu světových

dějin FF UK v Praze, in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Katedra

hospodářských dějin NF VŠE, Praha, 9. listopadu.

KOVÁŘ, Martin, Anglický mýtus o „starých dobrých časech“ (na příkladu 17. a 18. století), in:

Seminář Mýty naše československé..., Česko-slovenská komise historiků, Národní muzeum v Praze a

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 6.–7. listopadu.

KOVÁŘ, Martin, „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie

v šedesátých letech dvacátého století, in: XVII. ročník Semináře Česko-slovenské vztahy: Myšlenková

tvář šedesátých let, Liberec, 27.–28. srpna.

KOVÁŘ, Martin, „Kudy chodil Jack?“ Reflexe „viktoriánského mýtu“ o Jacku Rozparovačovi

v dnešní Anglii, in: Mezinárodní vědecké sympozium Devatenácté století v nás. Mýty, symboly,

instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily, Historický ústav Akademie věd České republiky

a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 29. května–1. června 2007.

KOVÁŘ, Martin, Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists and British Political Elites in Interwar

Britain, in: Mezinárodní kolokvium Působení elit v diplomacii, politice a hospodářství 19. a 20. století

– Die Wirkung der Eliten in der Diplomatie, Politik und Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 18. května.

11


KOVÁŘ, Martin, Britští konzervativci a fašismus (nacismus) v meziválečném období, in:

Přednáškový cyklus Svět a Československo ve dvacátém století, Pedagogická fakulta Technické

univerzity v Liberci, 10. dubna.

KOVÁŘ, Martin, Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického státu ve třicátých

letech 20. století, in: Interdisciplinární sympozium Totalitarismus III – Totalita, autorita a moc

v proměnách času a prostoru, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 11. května.

A. Skřivan

SKŘIVAN, Aleš, The elite in the new state, the role of foreign trade and the dispute about tariff policy

after the establishment of Czechoslovakia, in: „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce,

vzory chování a myšlení, které nás přežily. Mezinárodní vědecké sympozium, Praha, 1. června.

R. Soběhart

SOBĚHART, Radek, Nový domov? Osud Němců odsunutých z Československa v Bavorsku 1945–

1949, konference: Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a židů (nejen) v oblasti Šumavy a

Českého lesa v 19. a 20. století, Hartmanice u Sušice, 25.–26. dubna.

SOBĚHART, Radek, Hospodářské a sociální dějiny. Stále živé spojení?, in: Hospodářské dějiny

v České republice na počátku 21. století, Katedra hospodářských dějin NF VŠE, Praha, 9. listopadu.

SOBĚHART, Radek, „Generation Godesberg“. Der Weg der SPD zur Volkspartei in den 60er Jahren,

Mezinárodní kolokvium "Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in

der Diplomatie", Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity

Karlovy, 18. května.

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Institucionální kolaps výmarské republiky v roce 1930,

Interdisciplinární sympozium Totalitarismus III – Totalita, autorita a moc v proměnách času a

prostoru, Katedra antropologie FF ZČU Plzeň, 11. května.

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního

obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848–49, in: „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly,

instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily. Mezinárodní vědecké sympozium, Praha, 1.

června.

J. Soukup

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického

státu ve třicátých letech 20. století, in: Interdisciplinární sympozium „Totalitarismus III – Totalita,

autorita a moc v proměnách času a prostoru“, 11.května.

SOUKUP, Jaromír: British Political Elites’ Attitude towards France and Germany during the Ruhr

Crisis, in: Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“,

18.května.

SOUKUP, Jaromír: Realita versus fikce. Velké indické povstání na stránkách anglické krásné

literatury, in: Mezinárodní vědecké sympozium „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce,

vzory chování a myšlení, které nás přežily, 29. května–1. června 2007.

SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav, Současné trendy zkoumání britského sociálního státu, in:

Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Katedra hospodářských dějin NF VŠE,

Praha, 9. listopadu.

12


F. Stellner

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Institucionální kolaps výmarské republiky v roce 1930,

Interdisciplinární sympozium Totalitarismus III – Totalita, autorita a moc v proměnách času a

prostoru, Katedra antropologie FF ZČU Plzeň, 11. května.

STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten,

Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav

světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. května.

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního

obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848–49, in: „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly,

instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily. Mezinárodní vědecké sympozium, Praha,

1. června.

STELLNER, František, Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE

v Praze (tradice, výsledky a výhled), in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století.

Konference, Katedra hospodářských dějin NF VŠE, 9. listopadu.

S. Tumis

TUMIS, Stanislav, Izraelsko-arabské konflikty v kontextu mezinárodních vztahů, in: Přednáškový

cyklus pro veřejnost 2007, Svět a Československo ve dvacátém století, Technická univerzita Liberec,

leden.

TUMIS, Stanislav, SOUKUP, Jaromír, Současné trendy zkoumání britského sociálního státu, in:

Konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Národohospodářská fakulta

Vysoké školy ekonomické v Praze, 9. listopadu.

TUMIS, Stanislav, Emily Hobhouse as a Representative of the British Women Elite and the Boer War,

in: Mezinárodní kolokvium Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 18. května.

M. Zajíček

ZAJÍČEK, Miroslav, Jaderná energetika 4: Resurrection?, seminář „Jaderná energetika na Slovensku“,

Bratislava – Pálfyho palác, INESS, 20. ledna.

ZAJÍČEK, Miroslav, Liberalizace energetického trhu v Evropě a v ČR, konference „ČEPKON 2007:

Čeká nás v budoucnu energie na příděl?“, Hotel Diplomat Praha, 11.–12. června.

ZAJÍČEK, Miroslav, Telecommunicatio Policy and Research Center Annual conference 2007,

Washington DC, 28.–30. září.

ZAJÍČEK, Miroslav, Kolik jsou lidé ochotni platit za poskytované služby, konference Optické

komunikace 2007, Praha, Hotel Olympic, 25.–26. října .

ZAJÍČEK, Miroslav, Využití IT systémů v energetice, konference Energetika SR 2007, Bratislava,

Hotel Danube, 11.–12. prosince

DOKTORSKÉ STUDIUM:

V rámci doktorského studia (Hospodářská politika) byly od září 2007 přijaty nové dvě interní

doktorandky, školitelem obou se stal F. Stellner:

13


Ing. Klára Fabiánková, téma: Analýza hospodářské spolupráce mezi Německem a Sovětským svazem

v letech 1939–1941

Ing. Zdenka Jeřábková, téma: Hospodářská politika USA a Německa v letech 1933–1939

Studium ukončila Ing. Tereza Košťáková.

Ve svém studiu pokračovali:

Ing. Petr Chalupecký, téma: Příčiny měnové reformy v roce 1953 (školitel F. Stellner)

Ing. Tomáš Jelínek, téma: Pojišťovnictví v letech 1938–1945 (školitel F. Stellner)

Ing. Pavel Tomíček, téma: Švédský model a jeho krize; (školitel M. Kovář)

Ing. Roman Vykopal, téma: Postavení odborů ve výmarské republice (školitel F. Stellner)

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, téma: Vznik regulací síťových energetických odvětví; (školitel

M. Kovář)

Dne 12. listopadu došlo k pracovní schůzce vedení KHD se všemi doktorandy. Jednalo se o plnění

povinností, přípravě disertací, edičních plánech a přípravě workshopů

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

KHD spolupracovala v roce 2006 v rámci vědecké, pedagogické a studijní činnosti svých členů

s řadou zahraničních pracovišť, konkrétně v SRN (Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit,

Universität Bayreuth; Lehrstuhl für Neueste Geschichte, Universität Bayreuth; Professur Bayerische

und fränkische Landesgeschichte, Universität Bayreuth; Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin;

Fridrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin; Bundesarchiv Berlin; Lehrstuhl für Neuere

und Neueste Geschichte, Universität Passau), v Rakousku (Institut für Wirtschafts- und

Sozialgeschichte, Wirtschaftsuniversität Wien; Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität

Wien), Velké Británii (London University; The Faculty of Arts and Social Science, Kingston

University) a Polsku (Szkóla Glówna Handlowa Warszawa).

Ve dnech 22. října–4. listopadu působil jako hostující profesor KHD Prof. Dr. John R. Davis. Vedl

mimosemestrální kurs „Economic Liberalism and Free Trade – an Historical Evaluation“. Profesor

Davis působí na Kingston University a na Institut of Historical Research, University of London.

Specializuje se na německé a britské dějiny 19. století. Je autorem monografií „Britain and the German

Zollverein, 1848–66, Macmillan London 1997“; „The Great Exhibition, Sutton, Stroud 1999“ a

vydavatel (spolu s Prof. Dr. Franzem Bosbachem) sborníku „Die Weltausstellung von 1851 und ihre

Folgen / The Great Exhibition and its Legacy, München 2002 (Prinz-Albert-Studien, 20 / Prince

Albert Studies, 20)“.

Profesor Davis jednal s vedením KHD a NF VŠE o další spolupráci, přednesl přednášku na Ústavu

světových dějin FF UK a přislíbil přispět do monotematického čísla Acta Oeconomica Pragensia,

Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola

ekonomická v Praze, 2008. Na zdárném průběhu jeho pobytu se podíleli též P. Szobi a R. Soběhart.

(příloha č. 5)

Jednotliví členové katedry se zapojili do těchto zahraničních aktivit:

I. Jakubec

V srpnu dojednával možnosti spolupráce KHD (publikace příspěvků, hostování, překlady

publikací) prof. T. Pierenkemperem z Universität Köln. Další jednání se uskuteční na konci jara 2008.

M. Kovář

M. Kovář realizoval studijní a přednáškové pobyty na Universität Bayreuth (září 2007), na Universität

Passau (říjen 2007), Universität Wien (prosinec 2007) a v The National Archives – London-Kew a

14


The British Library – London (květen a listopad 2007). Kromě toho se podílel na organizaci a

působení Prof. Dr. Johna R. Davise na NF VŠE v Praze a FF UK v Praze.

A. Skřivan ml.

A. Skřivan realizoval během června vědeckou návštěvu Čínské lidové republiky, kde shromažďoval

materiály k československému vývozu do Číny. Mimo jiné navštívil Obchodně-ekonomické oddělení

Velvyslanectví ČR, kancelář Škodaexportu v Pekingu, National Library of China, The Second

Historical Archives of China, Nanjing University a podnik Skoda Jinma Turbine Ltd.

R. Soběhart

R. Soběhart v červenci 2007 pokračoval ve svém archivním bádání ve Friedrich-Ebert-Stiftung

v Bonnu, kde se věnoval zejména osobní korespondenci Willyho Brandta a oficiální dokumentaci

k německé zahraniční politice v období 1966–1969.

Podílel se na zdárném průběhu pobytu hostujícího profesora Prof. Dr. Johna R. Davise.

J. Soukup

Ve dnech 3.–10. 2007 a 22.–26. 11. 2007 pracoval v rámci výzkumného záměru v Londýně a

Cambridgi. Heuristickou činnost vykonával především v National Archives v Kew (Londýn) a

v Cambridge University Library.

Společně s doc. PhDr. Martinem Kovářem, Ph.D. a PhDr. Stanislavem Tumisem, M.A. podnikl ve

dnech 22.–26. 10. 2007 zahraniční studijní cestu do Bayreuthu, kde jednali s Prof. Dr. Franzem

Bosbachem, vedoucím Katedry dějin raného novověku na univerzitě v Bayreuthu (Lehrstuhl für

Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth).

F. Stellner

F. Stellner se během pracovní cesty do SRN ve dnech 31. května – 1. června zúčastnil jako čestný host

slavnostního rozloučení se s Prof. Dr. Winfriedem Beckerem (Lehrstuhl für Neuere und Neueste

Geschichte – Universität Passau) při příležitosti jeho emeritování. S profesorem Beckerem jednal o

další spolupráci, korekturách sborníku „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche

und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“; dále o jeho přispění do

připravovaného sborníku Acta Oeconomica Pragensia, Německé hospodářské dějiny 20. století.

Kromě toho jednal s dalšími kolegy z německých univerzit.

F. Stellner a R. Soběhart během pobytu v SRN ve dnech 4.–8. června jednali o možné spolupráci na

Freie Universität Berlin. Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Institut für Wirtschaftspolitik und

Wirtschaftsgeschichte s PD Dr. Jürgenem Schrammem, který navrhl jednat o výměně studentů a

docentů v rámci programu Erasmus. Kromě toho jednali o spolupráci s Prof. Dr. Holmem

Sundhaussenem a Dr. Ulfem Brunnbauerem z Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. V

rámci primárního výzkumu zpracovávali nevydané prameny v Bundesarchiv, fondy Deutsche

Reichsbank a Reichsministerium für Wirtschaft, období 1928–1930.

Ve dnech 27. srpna–1. září pracoval F. Stellner spolu s R. Soběhartem v rámci výzkumného záměru

v Londýně. Heuristickou činnost vykonával především v rozsáhlých fondech The British Library.

Studium nepublikovaných pramenů realizoval v The National Archives of the United Kingdom,

v Londýně (Kew). V The German Historical Institute London (GHIL) jednal o spolupráci s řadou

kolegů, především s Dr. Karinou Urbachovou. Téma konzultoval též s Prof. Dr. Johnem Davisem

(Director of Graduate Studies. History Field Leader. Reader in History. Kingston University), jehož

pobyt jako hostujícího profesora organizačně zajistil.

15


Začal připravovat mezinárodní konferenci „Meilensteine 1848–1918–1938–1948–1968 in der

Geschichte. Mezníky 1848–1918–1938–1948–1968 v dějinách“, která proběhne ve dnech 20.–

21. listopadu 2008. Jeho pozvání prozatím přijali prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg

(Historisches Seminar, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg); prof. Dr. Arnold Suppan (Institut für

Osteuropäische Geschichte der Universität Wien).

P. Szobi

Podílel se na zdárném průběhu pobytu hostujícího profesora prof. Dr. Johna R. Davise.

S. Tumis

Ve dnech 3.–10. 2007 a 22.–26. 11. 2007 pracoval v rámci výzkumného záměru v Londýně a

Cambridgi. Heuristickou činnost vykonával především v National Archives v Kew (Londýn) a

v Cambridge University Library.

Společně s doc. PhDr. Martinem Kovářem, Ph.D. a PhDr. Jaromírem Soukupem podnikl ve dnech

22.–26. 10. 2007 zahraniční studijní cestu do Bayreuthu, kde jednali s Prof. Dr. Franzem Bosbachem,

vedoucím Katedry dějin raného novověku na univerzitě v Bayreuthu (Lehrstuhl für Geschichte der

frühen Neuzeit, Universität Bayreuth).

L. Tajovský

Spolupracoval při práci na projektu „Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a

podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze“ v rámci JPD3.

M. Zajíček

Young Scholars Coloquium, Foundation for Evonomic Education, New York – týdenní seminář na

téma svoboda podnikání jako základ prosperující společnosti, Irvington on Hudson, NY, červenec.

CATO University, CATO – týdenní seminář na téma „Americký konstitucionalismus a svobodné

podnikání“, San Diego, CA, červenec.

Ohlasy:

M. Kovář, F. Stellner, M. Zajíček, L. Tajovský, R. Soběhart vystoupili v programech ČT, NOVA, TV

Prima, Český rozhlas atd.

L. Tajovský publikoval komentáře v Lidových novinách.

zpráva: Vědecká konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“, in:

Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, 2007, č. 3, s. 6–7 (A. Skřivan ml.)

Další akce:

L. Tajovský absolvoval v letním semestru čtyřměsíční cestu po Argentině, Bolívii, Chile, Peru a

Brazílii.

Členové KHD pokračovali spolu s dalšími pedagogy a studenty VŠE v hraní volejbalu v tělocvičně

VŠE.

Většina členů KHD se zúčastnila společenského večera NF VŠE dne 18. října.

V Praze, 31. prosince 2007

16


Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Přílohy:

Příloha č. 1

Obsah sborníku: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von

der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-

25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek

Soběhart, Prag 2007

Inhalt

Vorwort

František Stellner: „Einleitung“

Jiří Schwarz: „Warum ist die Geschichte für Ökonomen so wichtig?“

Francine-Dominique Liechtenhan: „Ostpreuβen unter dem Doppeladler (1758–1762)“

František Stellner: „Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert“

Peter Baumgart: „Russland in der preuβischen Auβenpolitik während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

(ca. 1740–1800)“

František Bahenský: „German scholars in the Russian Academy of Sciences in the first half of the 18th century

and their share in the creation of the scientific image of this institution“

Radek Soběhart: „Ein Verfall des vertragsrechtlichen Multilateralismus in den preuβisch-russischen

Beziehungen Mitte des 19. Jahrhunderts? Das Warschauer Treffen 1850“

John R. Davis: „Great Britain, Russia and Germany during the Crimean War“

Aleš Skřivan, Aleš Skřivan jun.: „Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen und

Einflusssphären in China zu Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts“

Martin Kovář: „Great Britain, Russia, Germany and the ´Eastern Question´ before First World War (1907–

1914)“

Georg Christoph Berger Waldenegg: „Präventivkrieg? Die Debatte über den Angriff auf die Sowjetunion 1941

in der bundesrepublikanischen Historikerschaft“

Esther Neblich: „Die deutsch-sowjetischen Beziehungen in der Nachkriegszeit 1945–1955 am Beispiel Sachsen“

Arnold Suppan: „Neuere Forschungen zum Österreichischen Staatsvertrag vor dem Hintergrund der

österreichisch-sowjetischen Beziehungen 1945–1955“

Winfried Becker: „Die Sowjetunion im Blickfeld der Deutschen Zentrumspartei. Perspektiven und Positionen“

Franz Bosbach: „Ergebnisse“

Anhang: Die Autoren

17


Příloha č. 2

Obsah sborníku Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75.

narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007

BÁLEK, Alexej, Československá ekonomika v osmdesátých letech 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia

15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed.

František Stellner, Praha 2007, s. 45–54

BARNOVSKÝ, Michal, Industrializácia Slovenska a životné prostredie v období komunistického režimu, in:

Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 55–71

DUDEK, František, Iluze a mýty spojované s hospodářskou emancipací českého národa, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 72–79

DUFEK, Pavel, Postavení a výkony soukromých podniků ve východoněm. hosp. v 50. letech 20. století, in: Acta

Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing.

Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 80–100

DVOŘÁK, Jiří, K pokusu Národohospodářského sboru jihočeského – Praha o záchranu jihočeských tuhových

těžařstev ve 30. letech 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin.

Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 101–111

ENGLOVÁ, Jana, Snaha o řešení problematiky nezaměstnanosti v Čechách na přelomu 19. a 20. století, in: Acta

Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing.

Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 112–118

GERŠLOVÁ, Jana, Obchodní domy – chrámy konzumu. Historie prvních obchodních domů v Evropě, in: Acta

Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing.

Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 119–128

HÁJEK, Jan, Československá Poštovní spořitelna ve 30. letech a v době okupace, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 129-147

HALLON, Ľudovít, Arizácia na Slovensku 1939–1945, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl

století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner,

Praha 2007, s. 148–160

HEUMOS, Peter, Zur Frage informeller Machtverhältnisse im Staatssozialismus. Das Beispiel der

tschechoslowakischen Industriebetriebe 1945–1968, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století

hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha

2007, s. 161–175

JAKUBEC, Ivan, Hospodářské výsledky Ústřední jednoty hospodářských družstev v prvním čtvrtstoletí jejího

trvání (1896–1918), in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník

k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 176–193

JANČÍK, Drahomír, Vývoz československého uranu do Sovětského svazu v letech 1946–1959, in: Acta

Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing.

Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 194–208

JECH, Karel, O začátcích kolektivizace u nás nevážně vážně, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl

století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner,

Praha 2007, s. 209–213

18


JINDRA, Zdeněk, Zahraniční dělníci (zvl. Čechoslováci) na nucené práci v Kruppových závodech v letech

1939–1945, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75.

narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 214–232

KALINOVÁ, Lenka, Sociální kontext ekonomické reformy v 60. letech 20. století, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 233–246

KÁRNÍK, Zdeněk, Pražské policejní ředitelství, jeho Státní (politická) policie a její informátoři z řad obecenstva

v převratných dobách Velké války očima očistného Výboru pro prozkoumání policejního archivu v letech 1918–

1920, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám

prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 247–256

KOVÁŘ, Martin – SOUKUP, Jaromír, Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939–1951, in:

Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 257–271

LACINA, Vlastislav, Hospodářská dezintegrace střední Evropy po první světové válce a snahy o opětné sblížení

v letech 1924–1930, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník

k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 272–281

LANDAU, Zbigniew, Czy doświadczenia bankowości Polski międzywojennej mogą być przydatne dla polskiej

bankowość współczesnej? in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin.

Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 282–287

MORAWSKI, Wojciech, Dylematy konservatywnej modernizaciji. Polityka gospodarcza Polski

międzywojennej, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75.

narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 288–303

NĚMCOVÁ, Lidmila, The role of Trustfulness for the Success in Finances, in: Acta Oeconomica Pragensia 15,

2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed.

František Stellner, Praha 2007, s. 304–311

ROESLER, Jörg, Die Angleichung des industriellen Entwicklungsniveaus der nördlichen und der südlichen

Regionen der DDR/Ostdeutschlands 1952 bis 1997 unter den Bedingungen der Teilung und der Vereinigung

Deutschlands, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75.

narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 312–330

SEKANINA, Milan, NEDOKONČENÁ: Československá ekonomika v druhé polovině 80. let minulého století,

in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 331–351

SKODLARSKI, Janusz, Rokowania gospodarcze polsko-czechosłovackie w 1947 r, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 352–366

SKŘIVAN, Aleš, K charakteru rozsahu a zaměření československého vývozu v meziválečném období, in: Acta

Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing.

Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 367–382

SLEZÁK, Lubomír, Pohraničí českých zemí na pokračování (Dosídlování v padesátých letech 20. století), in:

Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 383–394

SOBÉHART, Radek – STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za Brüningovy éry,

in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 395–404

19


ŠTEMBERK, Jan, Ústřední svaz dopravy 1940–1948, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století

hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha

2007, s. 405–416

ŠULC, Zdislav, Jak se rodila, kam směřovala a proč byla potlačena tzv. Šikova reforma, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 417–431

TAJOVSKÝ, Ladislav – KOŠŤÁKOVÁ, Tereza, Americká ekonomika na prahu Velké hospodářské krize.

Hospodářská politika 20. let, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin.

Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 432–447

TOMASZEWSKI, Jerzy, Bojkot towarów niemieckich w Polsce w latach 1933–1935, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 448–459

TUMIS, Stanislav, Britský sociální stát za vlády konzervativců v letech 1951–1964, in: Acta Oeconomica

Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy,

CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 460–471

ŻARNOWSKI, Janusz, Inteligencja polska 1944–1989. Struktury i role społeczne: problemy dyskusyjne, in:

Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof.

Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha 2007, s. 472–480

20


Příloha č. 3

Program konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“

Sponzor: Česká spořitelna, a. s. Generální partner VŠE v Praze

A) zahájení (10.00)

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

děkan NF VŠE doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

B) dopolední část (10.15–12.00)

jednání a diskusi řídí: Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

1) Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Stav, výsledky, potřeby, další rozvoj

hospodářských a sociálních dějin

2) Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky a výhled)

3) Doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

K některým problémům výzkumu dějin zemědělství a venkova po druhé světové válce

4) PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Hospodářské a sociální dějiny v Česku z pohledu výboru Společnosti HSD, současný stav a problémy dalšího

vývoje, včetně regionálních aspektů a trendů

5) diskuse

C) oběd (12.00–13.30)

V salónku Akademického klubu VŠE.

D) odpolední část (13.30–15.00)

jednání a diskusi řídí: Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

1) Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.

Historický ústav Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové

Možnosti využití témat z DVT a hospodářských dějin v bakalářských, diplomových i rigorózních pracích na HÚ

FHS UHK (se zaměřením na zbrojní výrobu a vojenskou techniku)

2) Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Ke spolupráci Vysoké školy ekonomické v Praze s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

3) Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

Historie vědy a techniky a její uplatnění ve vysokoškolské výuce

4) PhDr. Radek Soběhart

Hospodářské a sociální dějiny. Stále živé spojení?

5) diskuse

E) přestávka (15.00–15.45)

Pohoštění v salónku Akademického klubu VŠE.

F) podvečerní část (15.45–17.00)

jednání a diskusi řídí: Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

21


1) PhDr. Jiří Bareš, Ph.D.

Archiv Národního muzea, Praha

Kraj na severu Čech. Liberecko a Jablonecko z pohledu hospodářského historika na prahu 21. století

2) PhDr. Stanislav Tumis, M.A.; PhDr. Jaromír Soukup

Současné trendy zkoumání britského sociálního státu

3) PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Vysoká škola obchodní, Praha

Současný stav výzkumu dějin cestovního ruchu a dějin dopravy jako integrální součásti hospodářských dějin

4) Mgr. Pavel Szobi

Ke stavu bádání hospodářských dějin NDR

5) diskuse

G) Ukončení konference (17.00)

22


Příloha č. 4

Zpráva o konferenci „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“.

Dne 9. listopadu 2007 proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze konference „Hospodářské dějiny

v České republice na počátku 21. století“, kterou pořádala Katedra hospodářských dějin Národohospodářské

fakulty. Konferenci zahájil vedoucí Katedry hospodářských dějin František Stellner, na kterého navázal děkan

Národohospodářské fakulty Jiří Schwarz. Jiří Schwarz ve svém projevu velmi kladně hodnotil badatelské a

pedagogické výsledky, kterých Katedra hospodářských dějin dosáhla v posledních letech, současně se zamyslel

nad některými aktuálními problémy hospodářských a sociálních dějin (například polemikou k termínu sociální

dějiny). Konference byla rozdělena do tří základních sekcí, uváděných postupně pracovníky Katedry

hospodářských dějin, Martinem Kovářem, Ivanem Jakubcem a Františkem Stellnerem. V prvním příspěvku

Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Stav, výsledky, potřeby, další rozvoj hospodářských

a sociálních dějin Ivan Jakubec mimo jiné v základních rysech shrnul badatelské výsledky v oblasti

hospodářských a sociálních dějin po roce 1989. Upozornil na důležitá témata, kterým byla dosud věnována

nedostatečná pozornost (například zahraniční obchod komunistického Československa), zdůraznil nutnost

zlepšení komunikace, výměny informací mezi jednotlivými vědeckými pracovišti a potřebu širší spolupráce se

zahraničními institucemi. Zabýval se také obecnými perspektivami budoucího vývoje v oblasti zkoumání

hospodářských a sociálních dějin, včetně předpokládaného rostoucího důrazu na rozšiřování interdisciplinárního

rámce budoucího bádání. František Stellner ve svém příspěvku Hospodářské a sociální dějiny na Katedře

hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky, výhled) prezentoval historii Katedry hospodářských

dějin, především základní mezníky v jejím vývoji. Dále věnoval pozornost aktuální situaci na tomto pracovišti a

plánům do budoucna (například rozvoji spolupráce se zahraničními institucemi a edičním aktivitám). Jana

Burešová (Katedra historie FF Univerzity Palackého v Olomouci) se ve svém referátu K některým problémům

výzkumu dějin zemědělství a venkova po druhé světové válce zabývala nejen zkoumáním poválečných dějin, ale

také širšími souvislostmi s výzkumem předválečného období. Jedním z hlavních bodů tohoto referátu bylo

hodnocení dosavadního výzkumu zaměřeného na proces kolektivizace, včetně jeho nedostatků (například

metodologických). Jiří Dvořák (Historický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) se ve svém

referátu Hospodářské a sociální dějiny v Česku z pohledu výboru Společnosti hospodářských a sociálních dějin,

současný stav a problémy dalšího vývoje, včetně regionálních aspektů a trendů zaměřil především na činnost

Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. Upozornil na nové plány a úkoly této společnosti, související

například se snahou lépe zmapovat publikační výstupy v oblasti hospodářských a sociálních dějin. Zmínil také

personální změny, které proběhly ve výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny v roce 2007.

Druhá sekce začala příspěvkem Marty Kohárové (Historický ústav FHS Univerzity Hradec Králové)

Možnosti využití témat z DVT a hospodářských dějin v bakalářských, diplomových i rigorózních prací na HÚ

FHS UHK (se zaměřením na zbrojní výrobu a vojenskou techniku). Marta Kohárová v průběhu svého vystoupení

informovala přítomné o základním zaměření a badatelské práci Historického ústavu FHS Univerzity Hradec

Králové. Značnou pozornost věnovala rostoucímu zájmu studentů o témata spadající do hospodářských a

sociálních dějin, například o zbrojní výrobu meziválečného Československa a související témata. Martin Kovář

se v příspěvku Ke spolupráci Vysoké školy ekonomické v Praze s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy

v Praze zaměřil na dosavadní úspěšnou spolupráci Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty

UK, Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK a Katedry hospodářských dějin NF VŠE. Martin Kovář

krom jiného zdůraznil rozsah a rozmanitost této dlouhodobé spolupráce (zahrnující například publikační činnost,

badatelskou a pedagogickou spolupráci) a personální propojení mezi uvedenými třemi pracovišti. Marcela

Efmertová (Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze) ve

svém referátu Historie vědy a techniky a její uplatnění ve vysokoškolské výuce prezentovala dějiny vědy a

techniky jako dlouhodobě opomíjený fenomén, kterému velká část historiků dosud věnovala jen malou

pozornost, popřípadě se od něj přímo distancovala. Radek Soběhart (Katedra hospodářských dějin NF VŠE) se

ve svém příspěvku Hospodářské a sociální dějiny. Stále živé spojení? soustředil na velmi aktuální a také značně

„citlivé“ téma, kterým je hledání souvislostí a vazeb mezi hospodářskými a sociálními dějinami. Radek

Soběhart během svého vystoupení důrazně odmítl cestu, kdy jsou hospodářské a sociální dějiny zkoumány

odděleně.

Závěrečnou sekci zahájil Jiří Bareš (Archiv Národního muzea Praha) s referátem Kraj na severu Čech.

Liberecko a Jablonecko z pohledu hospodářského historika na prahu 21. století. Přestože tento příspěvek patřil

ke kratším, podařilo se Jiřímu Barešovi seznámit účastníky konference s celou řadou zajímavých údajů k

vybraným regionům Severočeského kraje. Stanislav Tumis a Jaromír Soukup (Katedra hospodářských dějin NF

VŠE) se ve společném referátu Současné trendy zkoumání britského sociálního státu věnovali zejména

nejdůležitějším publikacím, které se objevily v posledních letech. Současně upozornili na aktuální trendy ve

zkoumání vývoje britského sociálního státu, především na důraz na interdisciplinární přístup. Jan Štemberk

23


(Vysoká škola obchodní Praha) ve svém referátu Současný stav výzkumu dějin cestovního ruchu a dějin dopravy

jako integrální součástí hospodářských dějin v základních rysech prezentoval výsledky dosavadního zkoumání

dějin cestovního ruchu a dějin dopravy. Značnou pozornost referent věnoval možným budoucím trendům

výzkumu cestovního ruchu a také tématům z dějin dopravy, kterým byla věnována doposud nedostatečná

pozornost. V závěrečném příspěvku Ke stavu bádání hospodářských dějin NDR se Pavel Szobi (Katedra

hospodářských dějin NF VŠE) zaměřil na základní zhodnocení současného stavu výzkumu hospodářských dějin

NDR. Pavel Sobi uvedl některé obecné rozdíly mezi přístupem západoněmeckých a východoněmeckých

badatelů k tomuto tématu a také zajímavé postřehy, které obsahují memoáry některých bývalých

východoněmeckých politiků.

Konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“ musí být hodnocena

pozitivně. Podařila se jak po obsahové, tak i organizační stránce. Zazněla celá řada zajímavých názorů, originální

příspěvky vyvolaly dlouhou diskusi. Symbolickou tečku za konferencí učiní sborník obsahující jednotlivé

referáty, který vyjde v příštím roce.

Aleš Skřivan ml.

(text zaslán do časopisu Politická ekonomie)

24


Příloha č. 5

Prof. Dr. John R. Davis

hostující profesor KHD

povede ve dnech 22. 10.–26. 10. a 29. 10.–2. 11. 2007 v místnosti 126 SB v době 14.30–16.00

mimosemestrální kurz 5HD331 Economic Liberalism and Free Trade - an Historical Evaluation.

Kurz je ohodnocen 4 kredity a je možné si jej nechat zařadit do těchto skupin: cVOL; oVx (pro obory EK, NH,

RE); hVx (pro obory EA, ZP, HP, RS, VS).

Profesor Davis působí na Kingston University a na Institut of Historical Research, University of London.

Specializuje se na německé a britské dějiny 19. století. Je autorem monografií „Britain and the German

Zollverein, 1848–66, Basingstoke 1997“; „The Great Exhibition, Stroud 1999“; „The Victorians and Germany,

Oxford 2007“ a spoluvydavatel sborníku „Die Weltausstellung von 1851 und ihre Folgen / The Great Exhibition

and its Legacy, München 2002“.

Prof. Dr. John R. Davis, hostující profesor KHD NF VŠE, povede ve dnech 22. 10.–26. 10. a 29. 10.–2. 11. 2007

v místnosti 126 SB v době 14.30–16.00 mimosemestrální kurz 5HD331 Economic Liberalism and Free Trade –

an Historical Evaluation. Kurz je ohodnocen 4 kredity a je možné si jej nechat zařadit do těchto skupin: cVOL;

oVx (pro obory EK, NH, RE); hVx (pro obory EA, ZP, HP, RS, VS). Profesor Davis působí na Kingston

University a na Institut of Historical Research, University of London. Specializuje se na německé a britské

dějiny 19. století. Je autorem monografií „Britain and the German Zollverein, 1848–66, Basingstoke 1997“;

„The Great Exhibition, Stroud 1999“; „The Victorians and Germany, Oxford 2007“ a spoluvydavatel sborníku

„Die Weltausstellung von 1851 und ihre Folgen / The Great Exhibition and its Legacy, München 2002“.

LECTURE PLAN

• Pre-Modern Commerce

• Commercial Liberalisation in the Eighteenth Century – The Emergence of Free Trade Doctrine

• Napoleonic Europe, the Settlement of 1815 and European Commercial Development until 1848

• Free Trade in Britain

• International Liberalisation in the Nineteenth Century

• Protectionism, Empire, Imperialism, Fair Trade and Imperial Tariffs

• Commercial Contest: the Interwar Period

• Post-war Settlement and Commercial Liberalisation

• International Integration and Commercial Consolidation

• Free Trade, Globalisation and the Environment

25

More magazines by this user
Similar magazines