Menighedsrådsvalg

hasseris.kirke.dk
  • No tags were found...

Liste 1 - Hasseris Kirke

Menighedsrådsvalg 2008


Liste 1: Den fælleskirkelige Liste

Hasseris Kirke er i kontakt med en meget stor del af Hasseris’ beboere i løbet af et år. Hasseris Kirke er en succes. Takket være de

gode præster, de andre ansatte og de mange frivillige medarbejdere. Der er mindst mellem 50 og 100 deltagere i gudstjenesten -

oftest flere, så kom og vær med. Nyd ordene, nyd kirkerummet og nyd musikken! Brug kirken som et åndehul i den måske stressede

hverdag!

Vi vil gerne bidrage til, at Hasseris Kirke fortsat kan være et godt og indholdsrigt mødested mellem Hasseris’ borgere. Ud over

gudstjenester skal der være spændende foredrag - hvad fx med ”Kristendom og islam”? - studiekredse, kontaktklub, børnearbejde,

sang-aftener og intro-arrangementer som ”Kristendom for begyndere” og rundvisning i kirken.

Kirken er for alle. Kirken skal, om muligt, udvide sin besøgstjeneste med flere hjemmebesøg til de borgere, der har behov, også for

sjæleomsorg. Kirken har et svar og en tilværelsestolkning for mennesker i alle livets faser.

Hasseris Kirke skal være en helle i hverdagen for den travle Hasseris-borger. Et sted hvor man kan tanke op og høre om det gode liv.

Stem på listen eller på en af de mange kandidater. Vi har sammensat listen, så den består af både meget erfarne og af nye i forhold

til menighedsrådet.

1. Ole Dahl

Fhv. bankfuldmægtig med mange års virke

i Hasseris. Kirkens kasserer gennem 14

år. Er formand for regnskabsudvalget. Af

mærkesager kan nævnes: Mere samarbejde

mellem sognene og større forvaltningsansvarlighed.

6. Sten Erik Løvgreen

Fhv. stiftskontorchef. Medlem af Sudanmissionens

bestyrelse. Medarbejder i Kirkens

Korshær. Menighedsrådsmedlem fra 2004.

Samarbejde i sognet - og med andre sogne,

udsyn til mellemkirkeligt arbejde og solidaritet

med kirker i den tredje verden.

2. Mie Holmsberg

Leder af Hasseris Kirkes Kontaktklub,

tidligere med i dåbsgruppen og børnearbejde.

Mangeårig kirkegænger i Hasseris

Kirke; men ønsker fornyelse i kirken. Er

frivillig på KamillianerGaardens Hospice i

Aalborg.

7. Anders Bach Jensen

Rektor på Hasseris Gymnasium igennem de

sidste 5 år - har været bosat i sognet i snart

3 år. Vil gerne være med til at fastholde og

videreudvikle det frugtbare folkekirkelige

miljø, der er i tilknytning til Hasseris Kirke.

- Var i en årrække først kirkeværge og

derefter menighedsrådsformand i Hadsten.

3. Inger Johanne Beyer

Næstformand i menighedsrådet. Formand

for Mellemkirkeligt Udvalg og kontaktperson

til Kirkens Korshær - medlem af

Korshærsrådet i Aalborg. Uddannet lærer

og psykoterapeut. Deltaget i børnesorgarbejde.

Engageret i kirke og gudstjeneste.

4. Preben Sørensen

Studiechef på Aalborg Universitet. Blevet

kristen i en voksen alder. Kristendommen

giver en god forståelse for, hvad det vil

sige at være menneske. Kirken er et givende

åndehul i en travl verden. Medlem af

kirkens klokkerlaug sammen med 12 andre

mænd.

8. Jesper Engsig

Uddannet cand. merc. fra Aalborg Universitet.

Undervisningsassistent på AAU. Adm.

direktør i Redoffice - Knud Engsig & JP Larsen

A/S. Mit mål: Hasseris Kirke skal være et

tiltrækkende og udbytterigt samlingspunkt

for sognets borgere samt en attraktiv arbejdsplads.

Hasseris Kirke skal være en aktiv

spiller i det danske kirkebillede.

9. Arne Sloth Kristoffersen

Skoleinspektør. Medlem af Hasseris

menighedsråd 1992-2000. Delegeret ved

Kirkernes Verdensråds kongres i 1993. Den

danske kultur hviler på kristendommen;

men begge dele er under pres. Derfor skal

folkekirken være rummelig og udadvendt

samt tage missionsbefalingen alvorligt.

5. Kurt Mathiasen

Hasseris kirke skal være en ”helle” for mennesker,

der kræver omsorg, er i nød, eller

”bare” ønsker et sted, hvor vi i vor travle

hverdag finder sjælefred. Glæder sig over

gudstjenesten, kirkens korsang og musik.

Har været bosiddende i Hasseris siden 1987,

i menighedsrådet siden 2004, hvor jeg har

siddet i budget- og præstegårdsudvalget.

10. Birgitte Bech

Gymnasielærer, tidl. præst, red. af

kirkens jubilæumsbog og af stiftsavis m.v.

Fokus: Gudstjenester som helende og

oplivende kilder. Omsorgsfulde netværk.

Inspirerende foredrag. Opdateret hjemmeside.

Ansvarlig økonomi. Kirkelig undervisning

og børnearbejde.

Kandidaterne er sideordnet opstillet.

Stillere: Bente Bjorholm, Claus Ettrup Larsen, Uffe Niebuhr, Jørgen Møller Jensen, Knud Marstal, Bjarne Adamsen, Jytte Egebo, Aase Agnete

Haukrogh, Lis Volck Jensen, Erik Boas Pflug, Ejner Schmidt Hansen, Mette Roskjær, Henning Nørgaard Jensen, Jens Erik Laursen, Britta Knudsen.

Side


Liste 2: Åben Kirke

Vi går ind for en åben, nutidig og mangfoldig kirke, sikret gennem en direkte og tidssvarende udtryksform og gennem en stadig

fornyelse af gudstjenesten og de kirkelige aktiviteter.

Vi ønsker at Hasseris Kirke skal være et attraktivt sted at komme- både for kirkegængere, små som store, unge og ældre, frivillige

medarbejdere og organisationer, og for præster og øvrige ansatte. Dette ønsker vi at sikre gennem fokus på samarbejde og

mulighed for indflydelse.

Åben Liste har tråde til mange grene af livet omkring Hasseris Kirke – KFUM spejderne, FDF, KFUM & K, Dåbsfor-ældre, Y’s men

samt mellemkirkeligt arbejde, bl.a. gennem Nordjysk Kirkedag.

1. Ulla Kürstein Jensen (66 år)

Formand for menighedsrådet de seneste

3 år. Parat til en fortsat arbejdsindsats i

menighedsråd og udvalg i en periode med

mulighed for mange forandringer. Kirken

skal også i den kommende tid kunne danne

ramme om aktiviteter for alle aldersgrupper.

7. Inge Dammeyer (43 år)

Frivillig i kirkens “børnekvarter”. Medlem

af sognebladets redaktion.

Ønsker en kirke for alle - også for de unge

og ikke kirkevante. Aktiv i arbejdet omkring

den nye Gadepræst i Aalborg. Hasseris Kirke

skal fortsat være flagskib for rytmisk musik

i kirken.

2. Poul Sørensen (44 år)

Som aktiv FDF’er vil jeg repræsentere

sognets praktiske ungdomsarbejde i

menighedsrådet. Jeg går ind for, at kirken

skal være en attraktiv og moderne arbejdsplads

for medarbejderne - til gavn for

menigheden.

8. Anna Hardeberg Bach (48 år)

Har erfaring fra kirkeligt arbejde i syv

forskellige lande. Ønsker en kirke for alle,

med særlig fokus på en god kommunikation

med de unge, samt gode vilkår for ny

kirkemusik.

3. Søren Korsgaard (41 år)

For KFUM - Spejderne er det vigtigt, at

repræsentanter fra organisationer uden

for kirken deltager. Jeg vil arbejde demokratisk

og i dialog for fornyelse af kirken

og kirkens aktiviteter under respekt for

traditionerne.

9. Ole Lerup Hansen (66 år)

Kirkegænger i Hasseris Kirke, og vil gerne

yde en indsats. Mener, det er vigtigt, at der

afholdes valg.

4. Mette Braad (39 år)

Vil arbejde for et fortsat rigt musikliv i

kirken og aktiviteter/gudstjenester for

børnefamilier. Har i mange år været aktiv i

KFUM og KFUK.

10. Charlotte Overgaard (40 år)

Mor, jordemoder og lektor. Ønsker Hasseris

Kirke som en nyskabende og aktiv kirke,

der udgør et vedkommende samlingspunkt

i lokalområdet og henvender sig bredt med

muligheden for at opleve fællesskab, meningsfuldhed,

glæde samt støtte, når livet er

svært.

5. Henning Thomsen (56 år)

Medlem af menighedsrådet i 12 år, og

formand i 5 år. Har erfaring fra de fleste

udvalg. Er Y’s Man, medlem af Mellemkirkeligt

Stiftsudvalg og Rådsmedlem i

Folkekirkens Nødhjælp. Jeg vil arbejde for

åbenhed og fornyelse hen imod en mere

nutidig og tidssvarende kirke.

11. Jakob Mygind (53 år)

Musiker. Jeg vil arbejde for en kirke, som

er et åndeligt og åbent rum. Kombinationen

af de mange menneskelige kapaciteter, det

smukke kirkerum og brug af musikken (og

andre medier) kan åbne vores kirke op for

endnu flere mennesker.

6. Annette Ottesen (54 år)

Som tidliger flokleder i KFUM-spejderne

Knuden, vil jeg gerne være med til at

støtte op om ungdomsarbejdet i sognet.

Kandidaterne er sideordnet opstillet.

Stillere: Betina Jung Bertelsen, Torben Vang Poulsen, Jette Rygaard

Poulsen, Carl Mogens Friis, Julie Friis, Ida Due Andersen, Henry Simmelsgaard,

Karsten Bøgh, Esben Hanefelt Kristensen, Hans Henrik Lauritzen,

Agnete Rasmussen, Birgit Vestergaard, Niels Ole Fruensgaard.

Side


Fordi det er din kirke

Danmark har en lang og smuk demokratisk tradition. En

tradition, som sikrer folket politisk indflydelse gennem

repræsentanter valgt af folkets midte.

Den samme tradition findes, når det gælder ledelsen af

folkekirken. Og det er baggrunden for, at der hvert fjerde

år holdes menighedsrådsvalg.

Side

I Hasseris Sogn er der menighedsrådsvalg

tirsdag den 11. november 2008

Hvornår?

kl. 9.00 - 20.00 i kirkens krypt – indgang fra Thorsens Allé.

Her kan folkekirkemedlemmer være med til at vælge de 14 medlemmer af det menighedsråd, der overtager

ansvaret i sognet den første søndag i advent, 30. november 2008. Læs mere om kandidaterne, om

nogle af deres interesseområder og om menighedsrådets arbejde i denne folder.

Og vigtigst: Brug din stemme.

Hvem?

Alle valgberettigede i Hasseris Sogn modtager med posten et valgkort senest torsdag den 6. nov. 2008.

Hvis du ved en fejl ikke har modtaget dette valgkort, bedes du straks henvende dig til Hasseris Kirkes

kontor, Thorsens Allé 2, tlf. 96 34 65 00.

Hvorfor?

Fordi det er din kirke – og fordi det kommende menighedsråd har brug for bred folkelig opbakning.

Hvad?

Menighedsrådet, der vælges for en periode på fire år, styrer Hasseris Sogns anliggender.

Det er særligt rådets opgave at administrere kirken, kirkens indtægter og faste ejendomme, at udarbejde

budgetter og regnskaber, at medvirke ved besættelse af ledige præstestillinger og ansætte medarbejdere

ved kirken samt lede og fordele kirkefunktionærernes arbejde. Menighedsrådet deltager i

tilrettelæggelsen af gudstjenesterne og tilrettelægger i samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte

og frivillige aktiviteter som foredragsaftener, studiekredse, ældrearbejde og børne- og ungdomsarbejde.

Menighedsrådet behandler i øvrigt spørgsmål, der vedrører menigheden.

Det kommende menighedsråd vil takket være det seneste par års store decentralisering og forenkling af

arbejdsgangene have større indflydelse på kirken og sognelivet end noget tidligere råd.

Menighedsrådet arbejder inden for rammerne af menighedsrådsloven.

More magazines by this user
Similar magazines