Views
3 years ago

Migrating Uber from MySQL to PostgreSQL

uber_migration_pypgday_2013

Migrating Uber from MySQL to

Migrating Uber from MySQL to PostgreSQL Evan Klitzke Uber, Inc. March 13, 2013 Evan Klitzke (Uber, Inc.) Migrating Uber from MySQL to PostgreSQL March 13, 2013 1 / 59

UBER
PostgreSQL
Migrating from Analogue to IP
STREAM PROCESSING @ UBER
Migration
Migration
pt-mysql-summary - Percona
MySQL User Data
PHP MySQL - Stilson.net
Storing Images in MySQL
Massively Sharded MySQL
PostgreSQL
THE 'UBER-ECONOMY'