Combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden en hun werk

bvsport.nl
  • No tags were found...

sport - Gemeente Leeuwarden

Combinatiefunctionarissen (bv) SPORT

in Leeuwarden

en hun werk

1


Combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in actie in Leeuwarder wijken

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 3


Impuls brede scholen sport en cultuur

Kans voor de sport

door Sido de Schiffart, coördinator sportontwikkeling bv SPORT

Combinatiefunctionaris sport en onderwijs:

het beste van 2 werelden!

Halverwege 2007 hebben het rijk en de Nederlandse gemeenten het bestuursakkoord

‘Samen aan de Slag’ getekend, waarin beleidsmaatregelen voor de

ontwikkeling van de brede scholen zijn afgesproken. Dit heeft geleid tot de

‘Impuls brede scholen sport en cultuur’, waarbij door heel Nederland 2500

combinatiefuncties voor sport en cultuur moeten worden gerealiseerd. Door

geldstromen bij elkaar te voegen ontstaat er meer samenhang in het aanbod

van onderwijs, sport, cultuur en buitenschoolse opvang. Het gaat hierbij om

structureel geld van het rijk voor de gemeenten, die daarmee professionals

kunnen inzetten die een brug vormen tussen deze vier sectoren en daarmee

deze sectoren verbreden en versterken.

Deze aanpak biedt kansen voor de sport en het sportonderwijs. Samen met

sportorganisaties en welzijnsinstellingen kunnen sporten en bewegenin

en om school – naar een hoger plan worden getild. En ook biedt het de

sportwereld ongekende mogelijkheden.

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden

en hun werk

4 5


Via combinatiefuncties kan bijvoorbeeld het probleem van de vaak kleine

deeltijdbanen in de sport worden aangepakt. Door verschillende functies te

combineren ontstaan voor bijvoorbeeld trainers, leerkrachten en sportmanagers

‘combibanen’. Dit is ook positief voor de continuïteit van zowel de

sport als van sportverenigingen waar bijvoorbeeld via de liaison verder gewerkt

kan worden aan het reeds ingezette professionaliseringsproces.

Een ander winstpunt voor de sport is dat via de uitwisseling met het onderwijs

en de kinderopvang de sport zich verzekerd ziet van een nieuw kanaal

waarlangs kinderen in contact komen met de sport. Voor zover het instituut

sportvereniging voor mensen nog een drempel opwerpt, kan de verbinding

tussen onderwijs en sport helpen om die te slechten. Via het onderwijs kan de

sport kinderen bereiken die niet uit zichzelf warmlopen voor meer bewegen en

sporten, bijvoorbeeld omdat ze dit niet van huis uit meekrijgen.

Combinatiefunctionarissen bij (bv) SPORT

bv SPORT is in Leeuwarden werkgever van de combinatiefunctionarissen sport

(6 fte’s). Onze medewerkers zijn aan de slag in school, buitenschools en bij

sportverenigingen. Het werk gebeurt ongeveer voor 40 procent in school.

De overige 60 procent wordt evenredig verdeeld over de organisatie/

uitvoering van buitenschoolse sport- en bewegingsactiviteiten en het werken bij

de sportvereniging(en). Op dit moment zijn er acht combinatiefunctionarissen

sport actief. Hiervan is er ééntje werkzaam binnen het secundair onderwijs.

6

7


Combinatiefunctionaris (bv) SPORT in- en buitenschools

De gemeente Leeuwarden heeft er voor gekozen de bestaande brede scholen

in Bilgaard, de Vrijheidswijk, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen, Camminghaburen,

Achter de Hoven en Aldlân - Oost als uitgangspunt te nemen voor de

invoering van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.

Het gaat om de volgende scholen:

Wijk

Bilgaard

Vrijheidswijk

Oud-Oost

Heechterp-Schieringen

Camminghaburen

Achter de Hoven

Aldân - Oost

School

Prins Mauritsschool

Eestroom

Eestroom

Prins Constantijnschool

De Sprong

Oud-Oost Tjerk Hiddes

Oud-Oost Goudenregenstraat

Koningin Beatrixschool

Prins Constantijnschool

Plataanschool

OSG Piter Jelles De Dyk (voortgezet onderwijs)

De Sprong

Dr. Algraschool

De Wielen Galamastins

De Wielen Kingmastate

Potmarge

Prins Willem Alexanderschool

9


De combinatiefunctionaris sport zorgt voor de verbinding tussen activiteiten

van het primair en/of secundair onderwijs, de wijk(en) en de sportvereniging(en).

Dit om een uitbreiding te creëren van het dagelijkse sportaanbod

binnen deze omgevingen en om zo (meer) deelname aan sport- en

bewegingsactiviteiten te bereiken. Daarbij legt de combinatiefunctionaris

sport contact met andere relevante organisaties.

De combinatiefunctionaris sport in het onderwijs is coördinator, organisator

én uitvoerder van het sport- en beweegaanbod tijdens en buiten schooltijd.

Onder zijn of haar leiding geven beweegteams invulling aan het programma.

De beweegteams bestaan uit stagiaires van de Academie Lichamelijke

Opvoeding van het Instituut voor Sportstudies in Groningen, de CIOSopleiding

van het Friesland College en/of de opleiding Sport, Dienstverlening

& Veiligheid van de OSG Piter Jelles.

Sportoriëntatie- en

keuzeprogramma:

balspel

Daarnaast kunnen de combinatiefunctionarissen sport en hun beweegteams

aandacht besteden aan bijvoorbeeld het ondersteunen van de groepsleerkrachten,

het schoolgezondheidsbeleid en de inrichting van een sport- en

beweegvriendelijk(er) schoolplein. Ook is iedere combinatiefunctionaris sport

verantwoordelijk voor één of meerdere schoolsporttoernooien.

10

10 11


Combinatiefunctionaris (bv) SPORT in de sportvereniging

De combinatiefunctionaris sport heeft binnen de sportvereniging een

verenigingsondersteunende rol. In deze rol adviseert, organiseert en voert de

combinatiefunctionaris samen met de sportvereniging werkzaamheden uit die

bijdragen aan de realisatie van de door de sportvereniging aangegeven doelstellingen.

Doelstellingen die vooral de maatschappelijke betekenis van de

sportvereniging benadrukken en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van

de vereniging.

Atletiekvereniging Lionitas hoopt dat de combinatiefunctionaris de baanatletiek

revitaliseert door dit aantrekkelijker te maken voor jeugd. Daarvoor

moet er volgens Lionitas gewerkt worden aan:

- wegwerken van het tekort aan jeugdatletiektrainers,

- vergroten van de betrokkenheid van ouders; bijvoorbeeld bij

het verlenen van assistentie bij trainingen en wedstrijden maar ook in

(en bij activiteiten van) de jeugdcommissie,

- ontwikkelen en ondersteunen van de jeugdcommissie.

Gymnastiekvereniging V&K zoekt hulp bij het verbreden van haar les en/of

activiteitenaanbod én bij het werven van zowel leden als sponsoren.

12

13


Volleybal Club Leeuwarden wil een sterkere betrokkenheid van de jeugd bij

de vereniging. Het jeugdbeleid is nodig om doorstroming naar de

seniorenteams te kunnen waarborgen. Een sterkte-zwakteanalyse van de

jeugdafdeling van VCL leidt tot de volgende doelstellingen:

- aanbrengen kader en stabiliteit in de jeugdafdeling: met een solide basis

en duidelijke verantwoordelijkheden kan er verder gebouwd worden aan

VCL,

- kwaliteit en kwantiteit van trainingen verhogen: door het werven van leden

en het aanbieden van goede trainers en faciliteiten kan een plezierige(re)

sportomgeving worden geboden,

- binden van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten.

Honk- en Softball Vereniging Northern Stars ziet graag dat de combinatiefunctionaris

een BeeBall-competitie voor de Leeuwarder basisschooljeugd

opzet. Uiteindelijk moet dit leiden tot een toename van het aantal leden in

de pupillen en de aspirantenteams.

Samen met de drie andere tennisverenigingen wil Tennisvereniging

de Molen gezamenlijk optreden bij het promoten van tennis in algemene zin

en bij het stimuleren van jongeren om te gaan tennissen.

De combinatiefunctionaris moet als coördinator en kartrekker vorm en inhoud

geven aan het project ‘tennispromotie in Leeuwarden’.

14

15


Gymnastiekvereniging OBQ wil dat de combinatiefunctionaris de vereniging

helpt met het realiseren van een eigen trainingsruimte waar al haar activiteiten

plaats kunnen vinden. Ook wil ze ondersteuning bij het meer bij de vereniging

betrekken van ouders, met name met het oog op de instelling van een PR/

activiteitencommissie.

Met een goed team

is alles mogelijk

Voetbalvereniging Rood Geel wil het vrijwilligerswerk verdelen over meer

personen, zodat de continuïteit wordt gewaarborgd en mensen (nog) meer

betrokken raken. Belangrijk is dat vrijwilligers de mogelijkheid krijgen zich te

bekwamen in hun taak, zodat ze meer plezier krijgen in de taak en de vereniging

terug kan vallen op bekwame vrijwilligers. De combinatiefunctionaris moet

helpen bij het definiëren van een goed vrijwilligersbeleid en uitvoering geven

aan:

- opleiden en begeleiden van een vrijwilligersbegeleider,

- een onafhankelijke inventarisatie van de vrijwilligerstaken, de aanwezige

vaardigheden en een streefniveau bepalen voor de taken,

- mogelijkheden aandragen voor het werven van vrijwilligers en helpen bij

de werving,

- ideeën aandragen voor deskundigheidsbevordering en eventueel zelf

cursussen verzorgen.

16

16 17


Combinatiefunctionaris (bv) SPORT in schema:

18

18 combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 19


Sportoriëntatie- en

keuzeprogramma:

activiteitenprogramma

waarin deelnemende

kinderen kennismaken met

verschillende sporten.

Doel voor de kinderen is er

achter komen welke sport het

best bij hun past.

Streetdance

20

21


Sportoriëntatie- en

keuzeprogramma:

basketbal

22

22 23


Sportoriëntatie- en

keuzeprogramma:

kickboksen

25


Sport- en spelinstuif:

wekelijkse activiteit voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar,

waarbij kinderen onder deskundige begeleiding geactiveerd worden tot sportbeoefening.

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 27


28

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 29


Sport is ook ontmoeting

30

31


Peutergym:

vorm van gymnastiek voor de

allerjongsten.

Kinderen leren op een veilige

en vooral leuke manier om

zich motorische vaardigheden

eigen te maken.

Het plezier (krijgen) in

bewegen wordt gestimuleerd.

32 combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 33


Sport is ook discipline en respect

Sportoriëntatie- en keuzeprogramma: worstelen

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 35


36

worstelen


Pauze beweegactiviteit:

beweegactiviteit tijdens één of

meerdere schooldagen,

waarbij er in de kleine en/of

grote pauze (plein)activiteiten

georganiseerd worden.

De activiteiten zijn bedoeld

om zowel kinderen als

meesters en juffen te

stimuleren tot meer

bewegen.

Hockey

Vertrouwen hebben

in elkaar

zorgt voor winst!

38 39


Duimdrop: naschoolse activiteit,

waarbij het schoolplein wordt omgetoverd tot playground,

waar kinderen onder deskundige leiding deel kunnen nemen

aan diverse spe(e)l-, sport- en beweegactiviteiten.

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 41


42

42 combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 43


Ouder- en kindsporten:

iets van ons samen!

Sportprogramma voor ouder(s) en kind(eren):

wijkgericht bewegingsprogramma van twaalf weken voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders,

waarbij ouders een half uur samen sporten met hun kinderen.

Daarna sporten de ouders 45 – 60 minuten individueel,

terwijl de kinderen opgevangen worden door peuterleidsters en/of kinderopvangleidsters.

44 combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 45


Nationale Voorleesdagen 19 t/m 29 januari 2011:

voorleesactie waarbij er bij diverse instellingen meer aandacht besteedt wordt

aan (voor)lezen en de samenhang met bewegen.

Aan de hand van het prentenboek ‘Fiet wil rennen’ (prentenboek van het jaar 2011),

is er samen met Bibliotheek Midden-Fryslân een beweegactiviteit voor kinderen van 2 – 4 jaar opgesteld.

‘Net zoals Fiet,

ren je met de wind

mee harder dan

er tegen in...’

47


OSG Piter Jelles De Dyk, uitreiking kledingpakket:

de uitreiking van het kledingpakket is voor de sportklasscholieren

die hun 10 weken durende introductie voor de sportklas

(en de daarbij behorende vakken) met een voldoende hebben afgesloten.

Leerlingen van de sportklas: combinatiefunctionarissen van de toekomst

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 49


OSG Piter Jelles De Dyk, waterpolo:

via een sportoriëntatieprogramma maken de studenten van de sportklas

kennis met een diversiteit aan sporten, waaronder waterpolo,

en verbeteren daarin hun vaardigheid.

Plezier hebben in

je sport

is meer waard dan

de winst van een

wedstrijd

50

51


OOOSG Piter Jelles De Dyk,

waterpolo

52

53


OSG Piter Jelles De Dyk, praktijkles EHBO:

sportklasscholieren maken niet alleen kennis met een diversiteit aan sporten,

zij houden zich óók bezig met sportgerelateerde zaken

zoals een EHB(S)O-cursus om ook hierin hun vaardigheid te verbeteren.

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 55


Sportoriëntatie- en keuzeprogramma: hiphop

56

combinatiefunctionarissen (bv) SPORT in Leeuwarden 57


Colofon

Onze dank gaat uit naar alle personen die dit fotoverslag mede mogelijk

hebben gemaakt:

Brede school Bilgaard, Brede school Vrijheidswijk, Brede school Oud-Oost

Brede school Heechterp-Schieringen, Brede school Camminghaburen

Brede school Achter de Hoven/Schepenbuurt/Wielenpôlle

Brede school Aldlân-Oost, sportklas(sen) OSG Piter Jelles, locatie De Dyk

Bibliotheken Midden-Fryslân

Gemeente Leeuwarden

Combinatiefunctionarissen (bv) SPORT:

Gerda Jorritsma, Nynke van der Wal, Manon van Os

Jolanda Frericks, Thewis Hobma, Jeltse Mud

Hendrik Fennema (tot 1 februari 2011)

Mike Rozendaal (tot 1 februari 2011)

Henk Bijker (vanaf 1 februari 2011)

Sybold de Boer (vanaf 1 februari 2011)

Fotografie Elske Riemersma

Vormgeving Frouke Feijen

Tekst Sido de Schiffart, coördinator Sportontwikkeling (bv SPORT)

Janet de Graaf, PR & Communicatie (bv SPORT)

Tekstredactie Aart Verschuur

Druk CSL

58


Sporten is niet alleen gezond, maar bovenal ook héél leuk.

Door te sporten leren kinderen beter omgaan met elkaar,

sociale contacten opdoen en bovenal plezier te hebben met

elkaar.

Dit verslag laat met woord en beeld zien wat de

Combinatiefunctionarissen (bv) SPORT doen tijdens

schooltijd, buitenschools en bij de sportvereniging.

More magazines by this user
Similar magazines