Entreprise 6620.751

leverandorportal.vejdirektoratet.dk
  • No tags were found...

PSS_6620.751.pdf - Vejdirektoratet

PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise 6620.751

Belysning

Herning – Aarhus >>> Funder – Hårup

December 2012

Karlshøjvej

Kjellerupstien

Nordre Højmarksvej

Forlagt Kejlstrupvej

Frichsvej

Lillehøjvej

Nørreskov Bakke

Forlagt Østre Ringvej

Interimsvej, frakørselsrampe NØ

Søholt Parkvej

Forlagt Platanvej

Oslovej

Gjernstien

Kryds Linåvej og forlagt Borgdalsvej

Dobbeltrettet sti ved Borgdalsvej

Dobbeltrettet sti ved Skovsrodvej

Dobbeltrettet sti ved Søndergade


DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED

11/01946 Nov 2012 KISI Cowi

PARADIGME TIL: Instruktion Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

ETAPE: 6620.751 Belysning - udbudspakke 1

Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder

Plan for Sikkerhed og Sundhed: 6620.751 Belysning - udbudspakke 1

Dette bilag er et tillæg til den overordnede PSS for projektet: 6620 og 6625

TEMA PROCES DELPROCES

KOMPONENT

Arbejdsmiljlø

Udbygning af vejnettet

Fase 3 og 4

Vej

Forbedring af veje

Fase 2 og 3


SIDE 2 AF 5

Indhold af hovedposter:

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder.

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn),

beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke).

Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering

og brobelægninger (inkl. fuger).

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme.

Diverse arbejder: Diverse

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.

Paradigme: Arbejdsmiljø: Liste med særligt farlige arbejder til udbudsmateriale mv. 3. okt. 2011 ARS

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 3 AF 5

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Indledende arbejder Nedtagning af eksisterende master

At tabe emner

Ved eksisterende master

At dreje ind i luftledninger/bygværker

Kranarbejde

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Vurdere pladsforhold, tilstrækkeligt arbejdsareal,

tilgængelighed for kran/tekniske hjælpemidler.

Udarbejde procedure for arbejdets udførelse

Se AT vejledning D.2.15 Nedrivning

Se AT-meddelelse 2.02.11 Anvendelse af hejse-

, løfte- og transportredskaber og At-vejledning

B.2.1.1 "Kranførercertifikat" samt Atmedddelelse

2.2.10 "Anhugningsgrej"

Jord-, afvandings- og

grusarbejder

Belægningsarbejde

Vejudstyr

Teknisk udstyr Udgravninger tæt ved trafikerede At blive påkørt Ved etablering af nye Afstand mellem arbejdssted og trafik

Paradigme: Arbejdsmiljø: Liste med særligt farlige arbejder til udbudsmateriale mv. 3. okt. 2011 ARS

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 4 AF 5

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

arealer

Skred i udgravning pga vibrationer master

fra den forbi kørende trafik

At falde i udgravning

Arbejde tæt på luft el-ledninger Risiko for at komme i kontakt med Se ledningsprotokollen

og el-ledninger i jord

strømførende ledninger via maskiner

og udstyr

Opsætning af master og lysarmaturer

At genstande falder ud på vejen

At kran/last drejer ind i eksisterende

Kranarbejde

luftledninger/bygningsværker

At blive påkørt

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Se BAR: Håndbog for afmærkning af vejarbejdet

Uddannelse i Vejen som arbejdsplads (AMU)

Se AT-vejledning D.2.13 Gravearbejde

Se BAR-BA: Gravearbejde i nærheden af eksisterende

ledningsnet

Overholde afstandskrav

Koordinering med ledningsejere

Se BAR-BA: Gravearbejde i nærheden af eksisterende

ledningsnet

Vurdere pladsforhold, tilstrækkeligt arbejdsareal,

tilgængelighed for kran/tekniske hjælpemidler.

Udarbejde procedure for arbejdets udførelse

Se AT-meddelelse 2.02.11 Anvendelse af hejse-

, løfte- og transportredskaber og At-vejledning

B.2.1.1 "Kranførercertifikat" samt Atmedddelelse

2.2.10 "Anhugningsgrej"

Krydsning af eksisterende veje

Udefrakommende personer (bilister,

cyklister, fodgængere) bevæger sig

På hele strækningen

Udarbejdelse af trafikafviklingsplaner

Afspærring og/eller skiltning

Paradigme: Arbejdsmiljø: Liste med særligt farlige arbejder til udbudsmateriale mv. 3. okt. 2011 ARS

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 5 AF 5

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

ind på arbejdsstedet

Materiel spærrer for afvikling af trafikken

Diverse arbejder

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Se BAR's Håndbog for afmærkning af vejarbejdet

Uddannelse i "Ved vejen som arbejdsplads"

(AMU)

Regningsarbejder

Andet

Paradigme: Arbejdsmiljø: Liste med særligt farlige arbejder til udbudsmateriale mv. 3. okt. 2011 ARS

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


Vejdirektoratet har lokalkontorer

i Aalborg, Fløng, Middelfart,

Næstved og Skanderborg samt

hovedkontor i København.

Find mere information

på vejdirektoratet.dk.

VEJDIREKTORATET

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk

vejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines