ENTREPRISE 6625.201

leverandorportal.vejdirektoratet.dk
  • No tags were found...

PSS_6625.201.pdf - Vejdirektoratet

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE 6625.201

Jord- og belægning Øst

Herning – Aarhus >>> Hårup – Låsby

JANUAR 2013


DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

PLAN FOR SIKKERHED OG

SUNDHED - PSS

MOTORVEJEN 66 HERNING - AARHUS

ETAPE 6625 HÅRUP - LÅSBY

ENTREPRISE 6625.201 JORD OG BELÆGNING ØST

0 06.12.2012 ARS

Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE 1

INDHOLDSFORTEGNELSE

0. Generelt ................................................................................................................................... 2

1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation .............................................................................. 2

2. Byggepladsindretning............................................................................................................... 2

3. Tidsplan – særlige forhold og særligt farligt arbejde ................................................................ 3

4. Færdselsområder ..................................................................................................................... 3

5. Områder med flere arbejdsgivere ............................................................................................ 3

6. Fælles sikkerhedsforanstaltninger ........................................................................................... 3

7. Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici ......................................................................... 3

8. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger ............................................................ 4

9. Beredskabsplaner .................................................................................................................... 4

10. Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde ........................................................... 4

11. Myndigheder ............................................................................................................................ 4

12. Ajourføring ................................................................................................................................ 5

13. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø .................................................................................... 5

Bilag 1:

Bilag 2:

Bilag 3:

Bilag 4:

Bilag 5:

Bilag 6:

Bilag 7:

Bilag 8:

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Projektets adresseliste

Byggepladsindretning

Tidsplan

Fordeling af ansvar i fællesområder

Vurdering af særligt farligt arbejde

Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering

Beredskabsplan


SIDE 2

0. GENERELT

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af

arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i:

• Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø

• Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø

• Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og

sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet.

Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på

arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS.

Entreprenørerne er ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele ændringer

hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

PSS skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprenørerne, leverandør mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen

er orienteret om PSS indhold, og ved hvor PSS forefindes.

Anlæg af vejanlæg Linå øst – Låsby med tilslutning til ekst. stats- og kommuneveje. På tidspunktet for

vejanlæg vil broer og tunneler være på vej til at stå færdig, men der vil være et overlap mellem broentreprenørerne,

og jord og belægningsentreprenøren. Der henvises til udbudstidsplan. Anlægsperioden

af vejanlæg strækker sig fra 2013 til 1. juni 2016.

1. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter

fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv. som det fremgår af bilag 1.

Ved afholdelse koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder

og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne

skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i bilag 2.

2. BYGGEPLADSINDRETNING

Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag 3.


SIDE 3

3. TIDSPLAN – SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE

Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser

samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde.

Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive arbejder. Disse tidsplaner koordineres

mht. særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne).

4. FÆRDSELSOMRÅDER

På byggepladstegningen, bilag 3 findes adgangsvejene og af bilag 5 ses hvem der har ansvar for

etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse.

På koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på

færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for

beredskabskøretøjer i detaljer.

5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE

Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende

arbejdsmiljømøder/byggemøder og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det

seneste afholdte møde.

Der skal for de pågældende områder i PSS ses den aktuelle entreprenørs særlige forholdsregler omkring

afspærringer, værnemidler, tekniske hjælpemidler mv.

6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne

er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende.

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde

og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger.

Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt,

det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til

fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers

beskæftigede på arbejdspladsen.

Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for

entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten.

7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIG RISICI

Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6 som er en opfølgning på ”den indledende

kortlægning”, ”arbejdsmiljøplanen” og ”liste med særligt farligt arbejde”, der er udarbejdet under


SIDE 4

projektering. Det er arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse

for, som findes under bilag 7.

Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der

imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede.

Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder.

Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning,

der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den

enkelte entreprenør.

Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser,

historikken bevares.

8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal foreligge fra entreprenøren.

9. BEREDSKABSPLANER

Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere

skal være bekendte med beredskabsplanerne.

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen.

Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under

fanebladet for den enkelte entreprenør.

Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 3, byggepladsindretning.

10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE

De særlige farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og

håndtering heraf.

11. MYNDIGHEDER

Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator

straks orienteres.


SIDE 5

12. AJOURFØRING

Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne PSS med tilhørende

bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende

opgaver foretages.

13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ

”Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde”

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at:

• Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici.

• Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.


0. Fælles afsnit

1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

2. Bilag 2: Projektets adresseliste

3. Bilag 3: Byggepladsindretning

4. Bilag 4: Tidsplan

5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

6. Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde

7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser / ArbejdsPladsVurderinger

8. Bilag 8: Beredskabsplan

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED

11/06425-8 29.11.2012 ARS ANL-PRO

AL: Arbejdsleder / AMR: Arbejdsmiljørepræsentant

BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator / AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan findes i organisationen)

BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Bygherre

Vejdirektoratet

Projektleder: Carsten Sandgaard

Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B)

Firma: Orbicon

Navn: Mette Jæger Bystrup

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B)

Firma: Moe og Brødsgaard

Navn: Marie Louise Sørensen

Firma:

AL:

AMR:

Entreprenør 1

Firma:

AL:

AMR:

Entreprenør 2

Firma:

AL:

AMR:

Entreprenør 3

Firma:

AL:

AMR:

Tilsyn

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 1.1

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 2.1

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 3.1

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 1.2

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 2.2

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 3.2

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 1.3

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 2.3

Firma:

AL:

AMR:

Underentreprenør 3.3


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF 3

29.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer

E-mail

Bygherre Vejdirektoratet Th. Helstedsvej

11

8660

Skanderborg

Projektleder

Carsten

Sandgaard

(CAC)

4038 2438 cac@vd.dk

Arbejdsmiljøkoordinator

AMK-B

Moe og Brødsgaard

Jens Juuls Vej

18, 8260 Viby J

Arbejdsmiljøkoordinator

Marie Louise

Sørensen

4116 5517 mls@vd.dk

Assisterende

arbejdsmiljøkoordinato

r

AAMK-B

Orbicon Hjælper AMK-B Mette Jæhger

Bystrup

4081 7167 meby@vd.dk

Tilsyn Vejdirektoratet Th. Helstedsvej

11

8660

Skanderborg

Tilsynsleder Anders Waren 2090 6051 awl@vd.dk

Fagtilsyn 1

Fagtilsyn 2

Fagtilsyn 3

Entreprenører

Entreprenør 1 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Entreprenør 2 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Entreprenør 3 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant


SIDE 2 AF 3

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer

Entreprenør 4 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

E-mail

Forsyningsselskaber

El Energimidt Tietgensvej 2-4

600 Silkeborg

El

Galten Elværk Net

A/S

Smedeskovvej

55

8464 Galten

Tele Telia Danmark Holmbladsgad

e 139

2300

København S

Tele TDC Totalløsninger Sletvej 30, A-

110

8310 Tranbjerg

Fiberkabel

Vand

Vand

Vand

Regnvand og

spildevand

Skanderborg

Kommune

Flensted Mark Vestre

Vandværk

Karlbylund Vestre

Vandværk

I/S Låsby Korsvej

Vandværk

Skanderborg

Forsyningsvirksomhe

d A/S

Adelgade 44

8660

Skanderborg

Lysmosevej 6

8670 Låsby

Hovedvejen 25

8670 Låsby

Rosenhøj 8

8670 Låsby

Døjsøvej 1

8660

Skanderborg

Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Thomas Wiborg

Kortsen

Thomas Lykke

Jensen

Jørgen Møbius

Pedersen

3092 4064 twk@energimidt.dk

8754 0643 thj@ge.dk

8831 5092 jmpe@telia.dk

Arbejdsleder Carsten Brandt 6669 3311 caebr@tdc.dk

- tast 4

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Karsten Karlsen 8794 7138 karsten.karlsen@skanderbo

rg.dk

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder

Henrik Glent- 5096 1868 henrik@glent-madsen.dk

Madsen

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Finn Andersen 5151 9714

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder

Knud Erik 4021 0649 mail@laasbykorsvejvand.dk

Nielsen

nielsen.danmark@os.dk

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdslederleder Stig Jonassen 8793 9365 sj@skanderborgforsyning.d

k

Arbejdsmiljørepræsentant


SIDE 3 AF 3

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer

E-mail

Gas HMN Naturgas I/S Vognmagervej Arbejdsleder Bjarne H. 6225 9819 bhj@naturgas.dk

14

8800 Viborg Arbejdsmiljørepræsentant

Jensen

Andre Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED

10.12.0212 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 3: BYGGEPLADSINDRETNING

Vejledning til indhold i Bilag 3

Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads

Projekterne kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I

alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene, indretning af områder til oplagring og

opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den

arbejdsfrizone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type

trafikværn mv.

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise hvor der er:

eksisterende risici på arealet og hvilke risici

til og frakørselsforhold

transportveje

flugtveje/redningsveje

plads til adskillelse af gående og kørende trafik

evt. interimsveje

tilstrækkelig plads til:

o materialedepoter

o jorddepoter (rå- og muldjord)

o værksteder

o affaldscontainere

o mandskabscontainere

o velfærdsforanstaltninger

o P-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte

Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt

plan

Der henvises til tegning 6625-9003 og 6625-9004, hvor hele anlægsområdet er vist og til tegning

6625-9006 for hovedanstillingsplads samt arbejdspladstegning for stitunnel 6625-079.00-500.

For logistikplaner henvises til tegning 6625-39001 - 6625-39010. Her findes bl.a. logistikken for

tunnelen syd for Låsby.

I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise:

Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan

detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne.

Derud over skal der indarbejdes:

angive tilslutning på tegningen til

o el

o vand

o kloak

placering af brandudstyr

placering af førstehjælpsudstyr

oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer,

bronummer eller andet kendetegn

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

2 af 2kran, hejs og stilladser

Angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med

særligt farligt arbejde

Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED

06.12.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 4: TIDSPLAN

Vejledning til indhold i Bilag 4

Projekteringen:

Tidsplanen skal vise:

Hvornår den enkelte arbejdsgiver / entreprenør har opgaver på byggepladsen.

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der afsat tilstrækkelig tid

til dem

I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt

arbejde)

Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver

Entreprenørens arbejde vil foregå i tilknytning til eksisterende stats- og kommunevej. Derfor vil der

foregå særlig farligt arbejde i store dele af anlægsperioden fra 2013 til 15.09.2015 på grund af

arbejdet op ad trafikken flere steder. Dertil kommer øvrige særlige farlige arbejder, som først

fastlægges tidsmæssigt, når entreprenøren har planlagt sine anlægsarbejder. Entreprenøren har i stor

udstrækning frihed til selv at planlægge sit arbejde, hvilket sker ved anlægsstart.

Anlægspladsen vil være langstrakt, hvilket medfører få medarbejdere beskæftiget på samme sted i

samme tidsrum.

Udførelse:

Entreprenørens detaljerede tidsplaner:

Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt

arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren og

gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS’en.

Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og

arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne.

Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at

vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF 2

27.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER

Ansvarsområde Ansvarlig Periode

Generelt

Udarbejdelse af PSS AMK-P Projekteringen

Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Ved opstart af anlæg

Ajourføring af PSS AMK-B Hele anlægsperioden

Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder

Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B

Hele anlægsperioden

af referat

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant

Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

trafikafviklingsplaner

Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenøren Hele anlægsperioden

Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B Hele anlægsperioden

Gennemføre arbejdspladsrunderinger i samarbejde med Entreprenøren

Hele anlægsperioden

arbejdsmiljøkoordinatoren før hvert koordinerende

arbejdsmiljømøde

Arbejdsområde

Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren

Hele anlægsperioden

hjelm og sikkerhedsfodtøj mv.

Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- Entreprenøren

Hele anlægsperioden

/boltpistol udføres jf. gældende regler

Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af Entreprenøren

Hele anlægsperioden

byggepladsen

Opsætning af byggepladshegn i den udstrækning det fremgår af Entreprenøren

Hele anlægsperioden

arbejdspladstegninger og aftales med AMK-B

Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger Entreprenøren

Hele anlægsperioden

mod trafik i arbejdsområder

Sikkerhedsforanstaltninger mod trafik ud over trafikregulering Entreprenøren Hele anlægsperioden

Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads

Mandskabsvogne placeres iht. aftale med

Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3

Materielcontainere placeres iht. aftale med

Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i Entreprenøren

Hele anlægsperioden

arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme

Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren Hele anlægsperioden

Rækværk mv.

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor Entreprenøren

Hele anlægsperioden

der arbejdes i højden > 2 m

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprenøren Hele anlægsperioden

Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren Hele anlægsperioden

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE 2 AF 2

Ansvarsområde Ansvarlig Periode

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprenøren Hele anlægsperioden

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprenøren Hele anlægsperioden

Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal Alle

Hele anlægsperioden

retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et

arbejdsområde forlades.

Adgangs- og flugtveje

Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenøren

Hele anlægsperioden

adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så

de ikke opblødes af vejrliget.

Vanding af køreveje efter behov Entreprenøren Hele anlægsperioden

Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle Hele anlægsperioden

Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprenøren Hele anlægsperioden

Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren Hele anlægsperioden

Renholdelse af offentlige veje Entreprenøren Hele anlægsperioden

Vinterforanstaltninger

Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren Når der arbejdes uden

for solopgang

Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Alle Hele anlægsperioden

Oprydning, rengøring og affaldsordning

Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

entreprenør

Affaldshåndtering Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden

Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker

Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprenøren Hele anlægsperioden

Ildslukker forefindes Entreprenøren Hele anlægsperioden

Entreprenøren = Den entreprenør som har kontrakten på entreprisen.


DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED

11/06425-8 23.11.2012 ARS ANL-PRO

PARADIGME TIL: Instruktion Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

ETAPE: 6625 Hårby - Låsby

Bilag 6: Liste med særlige farlige arbejder

TEMA PROCES DELPROCES

KOMPONENT

Arbejdsmiljlø

Udbygning af vejnettet

Fase 3 og 4

Vej

Forbedring af veje

Fase 2 og 3


SIDE 2 AF 22

Indhold af hovedposter:

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder.

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn),

beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke).

Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering

og brobelægninger (inkl. fuger).

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme.

Diverse arbejder: Diverse

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 3 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Indledende arbejder

Nedbrydning af ejendomme

At blive begravet, at synke ned og at

En række ejendomme

At-vejledning:

(f.eks. beboelse, stalde og

styrte ned.

langs etapen.

C.2.2 Asbest

lagerbygninger, udhuse, garager,

ajlebeholdre, gylletanke,

vindmøller, olietanke, septiktanke,

ensilageanlæg, korntanke,

værksteder m.f.)

At blive påvirket af sundhedsskadelige

stoffer som: Asbest, PCB, bly m. f.

Høreskade, indåndning af støv og

vibrationspåvirkning

Arbejder under særlige uhygiejniske

D.2.15 Nedrivning

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

D6.2 Hånd-arm vibrationer

D.2.14 Vaccination af personer, der beskæftiget

forhold.

med kloakslam og spildevand.

A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare

på bygge- og anlægspladser m.v.

At-krav til måling af bly i blodet.

Vejledning fra BAR Bygge & Anlæg - om de

farlige stoffer herunder PCB og asbest

Nedrivning af eksisterende bro

herunder fløjvægge og betonelementer

– nedrivning eventuel

med grab.

Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning

og at blive begravet.

Udsættelse for støv, støj og vibrationer.

Eksisterende stitunnel st.

50 umiddelbart syd for

Låsby.

Udarbejdelse af procedure for

nedrivningsarbejde, herunder

opsætning af robust og tæt skærm mod kørende

trafik, rækkefølge for nedrivning, brug af

maskiner og værktøjer.

At-vejledning:

D.2.15 Nedrivning

D.5.4 Åndedrætsværn

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 4 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Opbrydning af eksisterende

vej/eksisterende asfalt

Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer

f.eks. forurenet jord, tungmetaller

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Ved tilslutning til ekst

veje.

Fældning af træer At skære sig og at blive mast Ved skovstrækning/beplantning

med høje

træer

Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Ved tilslutning til ekst

veje.

Let forurenet jord

Arbejde ved trafikerede arealer

Opsætning af trafikværn og

afmærkningsmateriel

Risiko for at medarbejder udsættes for

kemiske eller biologiske stoffer

Rabatter ved ekst. veje.

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

D.6.2 Hånd-arm vibrationer

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer

At-Vejledning:

C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer

D.2.23 Arbejde I forurenet jord

At-vejledning:

D.2.8 Fældning- og skovarbejde

At-vejledning:

D.5.4 Åndedrætsværn

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

D.6.2 Hånd-arm vibrationer

At-vejledning:

D.2.23, Arbejde i forurenet jord.

BAR Bygge og Anlæg omkring ”Arbejde i forurenet

jord.”

Påkørsel Ved ekst. veje. At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne

skal have gennemgået kurset ”Vejen

som arbejdsplads trin I” og følge BAR Bygge og

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 5 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Arbejde ved trafikeret areal

(tunnel ved Låsby)

Risiko for påkørsel af

nedrivningsmandskab under

nedrivningsarbejde.

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Eksisterende stitunnel st.

50 umiddelbart syd for

Låsby.

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Anlægs ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder

m.m.”

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og

trafik i henhold til vejregler.

Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner

og værktøjer og midlertidig lukning af vejen

samt brug af personlige værnemidler.

At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Kraning

Tab af emner eller drejning ind i andre

Hele strækningen

At-vejledning:

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Jord-, afvandings- og

Dybe udgravninger

At blive kvalt, at blive begravet og at

Hele strækningen og ved

At-vejledning:

grusarbejder

styrte ned

lokalveje

D.2.13 Gravearbejde

Se også geoteknisk rapport

Arbejde i områder hvor tidligere

entreprenør har udført arbejder

som er fyldt med vand

At synke ned/skred af bagharp Bagharpområde At-vejledning:

D.2.13 Gravearbejde

Udgravning med spunsvæg- Risiko for at blive begravet eller synke Dele af strækningen At-vejledning:

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 6 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

ge/gravekasse/afstivning. ned (At blive kvalt, at drukne)

D.2.13 Gravearbejde

Arbejde under snævre pladsforhold

Udgravning med stabilitetensproblemer

Sammenstyrtning Bagharpområde At-vejledning:

D.13 Gravearbejde

Se også geoteknisk rapport

Arbejde ved trafikerede arealer

Opsætning af trafikværn og

afmærkningsmateriel

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne

skal have gennemgået kurset ”Vejen

som arbejdsplads trin I”

følge BAR Bygge og Anlægs ”Håndbog for afmærkning

af vejarbejder m.m.”

Kalkstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Dele af strækningen Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for kalkstabilisering

Let forurenet jord

Forurenet jord Risiko for at medarbejder

udsættes for kemiske eller

biologiske stoffer

Rabatter ved ekst. veje At-vejledning:

D.2.23, Arbejde i forurenet jord.

BAR Bygge og Anlæg omkring ”Arbejde i forurenet

jord.”

Komprimering af materialer og

pæleramning

Støj og vibrationspåvirkning Hele strækningen At-vejledning:

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 7 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

D.6.2 Hånd-arm vibrationer

Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning ”Vejledning

om brugen af mobile apparater indeholdende

radioaktive kilder” skal følges.

El-ledninger (10 KV eller derover)

i jorden eller luften

Arbejde i nærheden af højspændingsledninger

med risiko for stød og chok

Hele strækningen

Samt særlig for 60 KV

luftledning

Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger.

Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen

Her skal opmærksomheden særlig henledes på

den 60 KV ledning, som sandsynligvis vil hænge

der under start af anlægsarbejdet.

Montering af tunge præfabrikerede

elementer

Nedstyrtning- og klemningsfare ved

store dim. ledninger

Hele strækningen

Bl.a. brønde, stor regnvandsledninger

faunarør,

støjskærme, evt. støttemurer

At-anvisning:

Nr. 2.3.0.4 Anhugning

Hjelmpåbud.

Anvisninger fra leverandør.

(hvis præfab.) m.f.

Krydsning af eksisterende veje Påkørsel Ved ekst. veje Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og

trafikafviklingsplanerne.

Medarbejder skal have bestået ”Vejen som

arbejdsplads trin I”

Kemiske stoffer i laboratoriet Risiko for at medarbejder udsættes for

kemiske stoffer ved anvendelse af SE-

På entreprenørens byggepladslaboratorie

At-vejledning:

C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 8 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

væske

og materialer

Løftearbejde Ergonomiske belastninger Hele strækningen At-Vejledning

D.3.1 Løft, træk og skub

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Kraning

Tab af emner eller drejning ind i andre

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.

Hele strækningen og ved

lokalveje

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Ind og udkørsel fra resterende

veje

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne

skal have gennemgået kurset ”Vejen

som arbejdsplads trin I” og følge BAR Bygge og

Anlægs ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder

m.m.”

Belægningsarbejder Anvendelse af produkter der er

omfattet af farlighedsbegrebet

herunder f.eks. asfalt.

Kontakt med produkter der kan give

allergi.

Kontakt med stoffer der er sundhedsskadelige

ved indånding.

Kontakt med afrensningsmidler der er

Hele strækningen

At-vejledning:

C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer

Branchevejledning om udlægning af asfalt

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 9 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

skadelige ved optagelse gennem huden

og lunger.

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Brug af lugtstærke stoffer

Udlægning af asfalt

For høje temperaturer - skadelige

Hele strækningen

At-Vejledning:

dampe og hygiejne

C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer

Branchevejledning om udlægning af asfalt

Arbejde ved trafikerede arealer

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:

Opsætning af trafikværn og

D.5.3 Advarselsklæder

afmærkningsmateriel

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne

skal have gennemgået kurset ”Vejen

som arbejdsplads trin I” og følge BAR Bygge og

Anlægs ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder

m.m.”

Udlægning af asfalt i ny stitunnel.

Risiko for indånding af skadelige

dampe ved høje temperaturer.

Kontakt med produktet kan give allergi.

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby.

Udarbejdelse af procedure for

arbejde med asfalt, herunder personlige værnemidler

og personlig hygiejne.

At-vejledning:

C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer

Branchevejledning om udlægning af asfalt,

2008.

Vejudstyr

Dybe udgravninger (f.eks. fun-

At blive kvalt, at blive begravet og at

Hele strækningen

At-vejledning:

damenter til vejudstyr)

styrte ned

D.13 Gravearbejde

Se også geoteknisk rapport

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 10 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

El-ledninger (10 KV eller derover)

i jorden eller luften

Arbejde i nærheden af højspændingsledninger

med risiko for stød og chok

Hele strækningen

Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger.

Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen

Let forurenet jord

(f.eks. rabatjord, lossepladser)

Risiko for at medarbejder udsættes for

kemiske eller biologiske stoffer

Ved ekst. veje

At-vejledning:

D.2.23, Arbejde i forurenet jord.

BAR Bygge og Anlæg omkring ”Arbejde i forurenet

jord.”

Stålautoværn Tungt arbejde Hele strækningen At-Vejledning:

D.3.1 Løft, træk og skub

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Kraning

Tab af emner eller drejning ind i andre

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.

Hele strækningen

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Montering af master, stander og

skilte

Nedstyrtning, klemning, nedfald af

genstande

Dele af strækningen (se

skilteplan)

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og trans-

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 11 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

portredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Arbejde ved trafikerede arealer

Opsætning af trafikværn og

afmærkningsmateriel

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne

skal have gennemgået kurset ”Vejen

som arbejdsplads trin I”

følge BAR Bygge og Anlægs ”Håndbog for afmærkning

af vejarbejder m.m.”

Afmærkning af kørebane Fare for påkørsel Hele strækningen At-Vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer

og materialer

Kursus: Vejen som arbejdsplads trin I

Hegn Tungt arbejde Flere delstrækninger langs

hele strækningen

At-Vejledning:

D.3.1 Løft, træk og skub

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Teknisk udstyr Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.

Hele strækningen

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og trans-

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 12 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

portredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Arbejde ved trafikerede arealer

Opsætning af trafikværn og

afmærkningsmateriel

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne

skal have gennemgået kurset ”Vejen

som arbejdsplads trin I”

BAR Bygge og Anlægs ”Håndbog for afmærkning

af vejarbejder m.m.”

Bro- og betonarbejder

Nedbringning af spunsprofiler

og/eller pæle og/eller indskudsplader

i interimssituation.

Risiko for at spuns og pæle vælter ud

over vej i drift og arbejdsområde.

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby.

Sikring mod væltning - arbejdsprocedure udarbejdes

med bl.a. sikring med kæder, afskærmning

m.v.

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Udgravninger til indplacering af

bundsikring og senere betonelementer.

Risiko for nedstyrtning og at blive

Begravet.

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby.

Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk,

flugtveje og adgangsveje fra udgravning etableres.

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og

trafik i henhold til vejreglerne.

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 13 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Kranarbejde i forbindelse med

montage af præfabrikerede

elementer.

Risiko for tab af materialer – tunge

løft.

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby.

At-vejledning:

D.13 Gravearbejde

A.2.1 Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser

m.v.

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer, der skal

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske

hjælpemidler.

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det

pågældende arbejde og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.10 Anhugningsgrej

At-anvisning:

Arbejde i forbindelse med sandblæsning

og/eller højtryksrensning.

Risiko for indånding af aerosoler med

sundhedsfarlige stoffer, høj

støjpåvirkning, skæreskader og

overbelastning af kroppen.

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby.

2.3.0.4 Anhugning

Udarbejdelse af procedure for arbejde med

højtryksrensning.

Ved arbejde med højtryksrensere over 25 bar

skal arbejdsområdet afspærres for andre perso-

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 14 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

ner.

Der skal være skridsikkert fodfæste.

Hvis der arbejdes mere end ½

time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign.,

som kan aflaste hændernes greb om

strålerøret.

Der skal afskærmes mod andre.

Ved vådsandblæsning kræves der specialuddannelse.

At-vejledning:

D.2.20 Brug af vandtryk for

rengøring, afrensning, skæring

m.v.

D.2.1 Sandblæsning.

Arbejde med fugtisolering (epoxy).

Risiko for hud allergi ved kontakt med

epoxyprodukter samt indånding af

sundhedsfarlige stoffer.

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby

Udarbejdelse af procedure for arbejde med

epoxy, herunder personlige værnemidler, afskærmning

af arbejdsområde, affaldshåndtering

og personlig hygiejne.

At-vejledning:

C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater

Arbejde med tynd isolation på Risiko for indånding af sundhedsfarlige Bro 66-0079 i st. 50.1 Udarbejdelse af procedure for arbejde med tynd

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 15 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

bro. stoffer. umiddelbart syd for Låsby isolering, herunder personlige værnemidler og

personlig hygiejne.

At-vejledning:

C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater

Arbejde op af tæt trafikeret

areal

Risiko for påkørsel af personer

Risiko for påkørsel af stillads

Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og

trafik i henhold til vejreglerne.

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og

trafik i henhold til vejregler.

Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner

og værktøjer og midlertidig lukning af vejen

samt brug af personlige værnemidler

At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder.

Arbejde i højden

Risico for nedstyrtning af personer og

Stitunnel ved Søndergade

AT-vejledning:

materialer

B.3.2 Opstilling af stillads

Afspærring af område

Midlertidige rækværker Risiko for nedstyrtning af personer Stitunnel ved Søndergade At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare

på bygge- og anlægspladser mv.

D.5.5 faldsikring

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 16 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Andre bygværker Kraning af støjskærmsdele Tab af emner eller drejning ind i andre

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.

Arbejde i højden ved stillads-,

form- og armeringsarbejde ved

støbte betonstøttevægge.

Risiko for nedstyrtning ved

opsætning og nedtagning af

stillads/form, arbejde langs kanten af

støttevæg.

Delstrækning ved Låsby

St. 47, ca. 3 km. vest for

Låsby.

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Planlægning og sikring mod

nedstyrtning ved opsætning af

rækværk, wire til faldsikring el. lign.

Sikre plads til tekniske hjælpemidler.

At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings og

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser

m.v.

Arbejde på skråning ved etablering

af støttevægge.

Risiko for, at mandskab falder ned

fra skråning.

St. 47, ca. 3 km. vest for

Låsby.

D.5.4 Opstilling og brug af stilladser

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer, arbejde på

skråning, afskærmning mod trafik etc.

At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser

m.v.

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 17 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Kranarbejde i forbindelse med

opsætning af stillads og forskalling

ved etablering af støttevægge.

Risiko for tab af materialer.

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

St. 47, ca. 3 km. vest for

Låsby.

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

D.3.1 Løft, træk og skub

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer, der skal

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske

hjælpemidler.

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det

pågældende arbejde og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,løfte- og transportredskaber.

2.02.10 Anhugningsgrej.

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Arbejde på og nær trafikeret vej

og afmærkningsarbejde ved

etablering af støjskærm over

stitunnel ved Søndergade.

Påkørsel af personer, maskiner, tekniske

hjælpemidler og materiel samt

trafikuheld.

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby.

Iht. SAB – Arbejdsplads.

Færdselseregulerende foranstaltninger. "Vejregler

for afmærkning af vejarbejder

mm." Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted

og trafik i henhold til vejregler.

Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner

og værktøjer og midlertidig lukning af vejen

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 18 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

samt brug af personlige værnemidler.

Borede huller afmærkes/tildækkes

hvis ikke pælen

støbes umiddelbart efter.

Personskade opstået ved at træde eller

falde i hullet.

Hele strækningen.

At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder.

Hvis ikke pælen etableres umiddelbart efter

boringen af hullet, skal entreprenøren markere

eller tildække det borede hul. Strittere i det

borede hul skal tildækkes.

Etablering af borede betonpæle

til støjskærm tæt på trafikerede

arealer - herunder indløft af

armeringskurv.

Roterende materiel.

Risiko for hullet skrider ud og medfølgende

fald.

Fra st. 49.7 til st. 50.2

umiddelbart syd for Låsby.

At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings og

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser

m.v.

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer, der skal

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske

hjælpemidler.

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det

pågældende arbejde og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.10 Anhugningsgrej

At-anvisning:

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 19 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

2.3.0.4 Anhugning

Indløft af betonfundamenter til

støjskærm.

Risiko for tab af materialer – tunge

løft.

Omkring Bro 66-0079 i st.

50.1 umiddelbart syd for

Låsby.

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer, der skal

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske

hjælpemidler.

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det

pågældende arbejde og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.10 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Montering af søjler, kassetter

Risiko for at kassetter og træbeklæd-

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1

Arbejdsprocedure udarbejdes for sikring mod

og træbeklædning i højden og

ning vælter ud på motorvejen og un-

umiddelbart syd for Låsby.

væltning.

ved trafikerede arealer.

derføring af sti samt ned på de udførende.

Der må ikke arbejdes i to niveauer over hinanden.

Arbejder i højden fra stillads

Fald til lavere niveau samt tab af genstande

Nordlige side af MV. St

49,7 til 50,2

Anvendelse af tekniske hjælpemidler, sikre

stabilitet og korrekt anvendelse. - udarbejdelse

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 20 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

eller lift ved montage af aluminiumskassetter,

træbeklædning

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

af procedure for processen.

Der må ikke arbejdes i to niveauer.

At-Bek. nr. 1109 af 15. december 1992 med

senere ændringer - Bekendtgørelse om anvendelse

af tekniske hjælpemidler.

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

Montage af kassetter og skørter

på skråning ved Søndergade

Risiko for at personer falder til lavere

niveau ned af skråning

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby

At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser

m.v.

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer, arbejde på

skråning, afskærmning mod trafik etc.

At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser

m.v.

D.3.1 Løft, træk og skub

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og Skeletbesvær.

Der etableres f. eks en arbejdsplatform med

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 21 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

håndliste mod fald til lavere niveau.

Diverse arbejder

Arbejde ved eller i nærheden af

trafikerede arealer

Påkørsel Hele strækningen Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og

trafikafviklingsplanerne.

Medarbejder skal have bestået ”vejen som

arbejdsplads trin I”

Kraning

Tab af emner eller drejning ind i andre

Hele strækningen

At-vejledning:

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Kranløft af stolper, kassetter

samt betonskørter

Materialer tabes eller der kranes udover

arbejdsareal eller vej i drift

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1

umiddelbart syd for Låsby

Entreprenøren udarbejder en procedure, der

beskriver håndtering af materialer, der skal

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske

hjælpemidler.

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det

pågældende arbejde og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.11 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 22 AF 22

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele strækningen”

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

2.02.10 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED

02.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV

Vejledning til indhold i Bilag 7

Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/APV for ethvert særligt farligt arbejde.

1. Forslag til arbejdets udførelse af særligt farligt arbejde

Forslag hertil udarbejdes af den projekterende i forbindelse med bilag 6 til PSS ” Liste med

særligt farligt arbejde til udbudsmateriale”. Der kan henvises til AT-vejledninger mv. til

beskrivelse af udførelsesmetode tilrettet til det aktuelle projekt samt VD retningslinjer og

vejledninger.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Entreprenøren udarbejder APV iht. AT-vejledning eller Branche vejledning, så de passer til det

aktuelle arbejde.

Beredskabsplan for de farlige arbejder skal indgå i bilag 8.

2. Instruktion i forbindelse med udførelsen af særlig farlige arbejder

Alle brugere skal være instrueret i brugen heraf, og det skal dokumenteres at denne instruktion

er givet af en kompetent person.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og

varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på

farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er

forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har

adgang til.

Opfølgning herpå sker løbende i anlægsfasen i samarbejde med bygherrens

arbejdsmiljøkoordinator.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF 4

29.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN

BEREDSKABSPLAN

I forbindelse med ulykker med personskade:

FØRSTE HJÆLP

Skab sikkerhed:

Stands ulykken

Skab sikkerhed for dig selv og andre

VURDER PERSONEN:

Skab fri luft

Se, føl og lyt

Bleg, kold og klam hud

Omtåget

Alarm – Tryk 112


TRYK 112 OG OPLYS:

Hvem du er

Hvor du ringer fra: Byggepladsen

Hvad er der sket

Hvor er ulykken sket

Hvor mange tilskadekomne

Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstået

”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer

TRINVIS HJÆLP:

Giv første hjælp og tilkald hjælp fra kollega

KOMMUNIKATION

Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked Marie Louise Sørensen 4116 5517.


SIDE 2 AF 4

Hvad sker

der?

Specielle

kendetegn

Personskade Standser ulykken og yder første

hjælp eller får hjælp hertil

Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre

Ved alvorlige personskader ringes straks

til

112

Bemærkninger

Brand Afspær område ved risiko for

yderligere uheld samt ved risiko

for eksplosion af gasflasker.

Ved personskader der kræver lægelig

behandling ringes til nærmeste

skadestue/akutklinik

8731 5050 Silkeborg Centralsygehus

Falkevej 1-3

8600 Silkeborg

112 Brandmateriel er angivet på

byggepladsplanen.

Støvgener Ved ikke kontrollerbar og uventet

støv stoppes arbejdet.

Personpåkørsel

Stop arbejde.

tog/trafik

Udfør nødvendig førstehjælp.

Brud på

gasledning

Brud på

højspændingska

bler

Over 10.000 V

Stålledning med

sort PE-belægning

eller gul PEMledning.

Advarselsbånd GUL

Ligger minimum

0,70 m – 1,50 m

nede.

Advarselsbånd

RØD, udvendig

kappe RØD.

(Ældre kabler:

beskyttet med

mursten eller

lignende, udvendig

kappe

BLÅ/SORT/GRÅ)

Stop arbejdet og maskiner.

Afspær i radius 50 m.

Undgå antændelse af gas.

Stop arbejdet.

Røm område, hvor der er brud.

Hold afstand og undgå kontakt.

Afbryd strøm, hvis muligt.

Lad aldrig området være

ubevogtet, hvis der er spænding

på.

Gasselskabet: HMN Naturgas I/S

Evt. politi/brandvæsen

112

8727 8727

112

Lokalt forsyningsselskab: Energimidt 7015 1560

Galten Elværk Net A/S 8754 0600

Evt. politi/brandvæsen 112

Arbejdsmiljøkoordinator vurderer

situationen


SIDE 3 AF 4

Hvad sker

der?

Brud på

lavspændingskabl

er

Under 10.000 V

Specielle

kendetegn

Ligger minimum

0,35 – 1,00 m nede.

Ved dybde 0,35 m,

så brug af kabelrør/

svært

plastdækbånd.

Advarselsbånd

RØD, udvendig

kappe GRÅ.

Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre

Stop arbejdet.

Undgå kontakt.

Afbryd strøm, hvis muligt.

Lad aldrig området være

ubevogtet, hvis der er spænding

på.

Lokalt forsyningsselskab: Energimidt 9615 2085

Galten Elværk Net A/S 8754 0600

Evt. politi/brandvæsen 112

Bemærkninger

Brud på

svagstrømskable

r

0V-50V

Brud på

lyslederkabler

Brud på

telekabler

Brud på

uidentificeret

ledning

Brud på

vandledning

(Lidt ældre kabler:

Advarselsbånd GUL

evt. mærket

”Stærkstrøm”,

udvendige kappe

SORT).

Advarselsbånd

ORANGE,

udvendige kappe

HVID/GUL/ORANG

E.

Lysledere ligger i

Ø40-70 trækrør

eller alene

(gule/sorte).

Telekabler er oftest

orange/gule (evt.

sorte).

Stop arbejdet.

Undgå kontakt.

Afbryd strøm, hvis muligt.

Ledninger må ikke berøres.

Ender frigraves og pakkes ind i

plastic.

Ledningsejer står ofte på

kabel/rør.

Er ikke strømførende, er ikke

farlige.

Stop arbejdet. Kontakt

arbejdsmiljø-koordinator

Stop arbejdet

Ledningsejer

Ledningsejer:

Skanderborg Kommune 8794 7000

Teleselskab: Telia Danmark 8 33 7000

TDC Totalløsninger 707 09090

Arbejdsmiljøkoordinator:

Mette Jæger Bystrup 4081 7167

Lokalt forsyningsselskab:

Flensted Mark Vestre Vandværk 8695 1868

Linå Vandværk 8684 1380

Karlbylund Vestre Vandværk 5151 9714

I/S Låsby Korsvej Vandværk 8695 1366

Formand for vandværket


SIDE 4 AF 4

Hvad sker

der?

Specielle

kendetegn

Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre

Bemærkninger

Tingskade

Særligt farligt

arbejde iht. bilag

6

Ved påkørsel af

konstruktioner med

risiko for

efterfølgende

personskade

(stilladser,

trappetårne m.m.)

el..

Stop arbejdet.

Evakuér området.

Kontakt arbejdsmiljøkoordinator.

Arbejdsmiljøkoordinator:

Marie Louise Sørensen 4116 5517

Farlige stoffer


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED

02.11.12 11/06425-8 ARS ANL-PRO

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 8: BEREDSKABSPLAN

Vejledning til indhold i Bilag 8

Projekteringen:

Den overordnede beredskabsplan.

Planen er en overordnet gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører.

Udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) og der følges op af

arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsen (AMK-B)

Udførelsen:

AMK-B følger op på den overordnede beredskabsplan udarbejdet i projekteringen

Den enkelte entreprenørs beredskabsplan:

Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde og den er bilag til den overordnede

beredskabsplan og PSS.

Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.

Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særligt farligt arbejder,

beskrevet i bilag 6 samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren bruger.

Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af planen.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


Vejdirektoratet har lokalkontorer

i Aalborg, Fløng, Middelfart,

Næstved og Skanderborg samt

hovedkontor i København.

Find mere information

på vejdirektoratet.dk.

VEJDIREKTORATET

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk

vejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines