17.09.2015 Views

ENTREPRISE 6625.201

PSS_6625.201.pdf - Vejdirektoratet

PSS_6625.201.pdf - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED<br />

<strong>ENTREPRISE</strong> <strong>6625.201</strong><br />

Jord- og belægning Øst<br />

Herning – Aarhus >>> Hårup – Låsby<br />

JANUAR 2013


DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON<br />

06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737<br />

PLAN FOR SIKKERHED OG<br />

SUNDHED - PSS<br />

MOTORVEJEN 66 HERNING - AARHUS<br />

ETAPE 6625 HÅRUP - LÅSBY<br />

<strong>ENTREPRISE</strong> <strong>6625.201</strong> JORD OG BELÆGNING ØST<br />

0 06.12.2012 ARS<br />

Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE 1<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

0. Generelt ................................................................................................................................... 2<br />

1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation .............................................................................. 2<br />

2. Byggepladsindretning............................................................................................................... 2<br />

3. Tidsplan – særlige forhold og særligt farligt arbejde ................................................................ 3<br />

4. Færdselsområder ..................................................................................................................... 3<br />

5. Områder med flere arbejdsgivere ............................................................................................ 3<br />

6. Fælles sikkerhedsforanstaltninger ........................................................................................... 3<br />

7. Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici ......................................................................... 3<br />

8. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger ............................................................ 4<br />

9. Beredskabsplaner .................................................................................................................... 4<br />

10. Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde ........................................................... 4<br />

11. Myndigheder ............................................................................................................................ 4<br />

12. Ajourføring ................................................................................................................................ 5<br />

13. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø .................................................................................... 5<br />

Bilag 1:<br />

Bilag 2:<br />

Bilag 3:<br />

Bilag 4:<br />

Bilag 5:<br />

Bilag 6:<br />

Bilag 7:<br />

Bilag 8:<br />

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation<br />

Projektets adresseliste<br />

Byggepladsindretning<br />

Tidsplan<br />

Fordeling af ansvar i fællesområder<br />

Vurdering af særligt farligt arbejde<br />

Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering<br />

Beredskabsplan


SIDE 2<br />

0. GENERELT<br />

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af<br />

arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i:<br />

• Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø<br />

• Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø<br />

• Entreprisernes projektmateriale<br />

Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og<br />

sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet.<br />

Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på<br />

arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS.<br />

Entreprenørerne er ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele ændringer<br />

hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.<br />

PSS skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen.<br />

Enhver arbejdsgiver (entreprenørerne, leverandør mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen<br />

er orienteret om PSS indhold, og ved hvor PSS forefindes.<br />

Anlæg af vejanlæg Linå øst – Låsby med tilslutning til ekst. stats- og kommuneveje. På tidspunktet for<br />

vejanlæg vil broer og tunneler være på vej til at stå færdig, men der vil være et overlap mellem broentreprenørerne,<br />

og jord og belægningsentreprenøren. Der henvises til udbudstidsplan. Anlægsperioden<br />

af vejanlæg strækker sig fra 2013 til 1. juni 2016.<br />

1. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION<br />

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter<br />

fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv. som det fremgår af bilag 1.<br />

Ved afholdelse koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder<br />

og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne<br />

skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.<br />

Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i bilag 2.<br />

2. BYGGEPLADSINDRETNING<br />

Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag 3.


SIDE 3<br />

3. TIDSPLAN – SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE<br />

Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser<br />

samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde.<br />

Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive arbejder. Disse tidsplaner koordineres<br />

mht. særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne).<br />

4. FÆRDSELSOMRÅDER<br />

På byggepladstegningen, bilag 3 findes adgangsvejene og af bilag 5 ses hvem der har ansvar for<br />

etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse.<br />

På koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på<br />

færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for<br />

beredskabskøretøjer i detaljer.<br />

5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE<br />

Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende<br />

arbejdsmiljømøder/byggemøder og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det<br />

seneste afholdte møde.<br />

Der skal for de pågældende områder i PSS ses den aktuelle entreprenørs særlige forholdsregler omkring<br />

afspærringer, værnemidler, tekniske hjælpemidler mv.<br />

6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER<br />

De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne<br />

er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende.<br />

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde<br />

og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger.<br />

Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt,<br />

det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til<br />

fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers<br />

beskæftigede på arbejdspladsen.<br />

Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for<br />

entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten.<br />

7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIG RISICI<br />

Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6 som er en opfølgning på ”den indledende<br />

kortlægning”, ”arbejdsmiljøplanen” og ”liste med særligt farligt arbejde”, der er udarbejdet under


SIDE 4<br />

projektering. Det er arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse<br />

for, som findes under bilag 7.<br />

Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der<br />

imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede.<br />

Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder.<br />

Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning,<br />

der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den<br />

enkelte entreprenør.<br />

Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser,<br />

historikken bevares.<br />

8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER<br />

Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal foreligge fra entreprenøren.<br />

9. BEREDSKABSPLANER<br />

Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere<br />

skal være bekendte med beredskabsplanerne.<br />

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen.<br />

Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under<br />

fanebladet for den enkelte entreprenør.<br />

Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.<br />

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 3, byggepladsindretning.<br />

10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE<br />

De særlige farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og<br />

håndtering heraf.<br />

11. MYNDIGHEDER<br />

Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator<br />

straks orienteres.


SIDE 5<br />

12. AJOURFØRING<br />

Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne PSS med tilhørende<br />

bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende<br />

opgaver foretages.<br />

13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ<br />

”Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde”<br />

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at:<br />

• Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici.<br />

• Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.


0. Fælles afsnit<br />

1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation<br />

2. Bilag 2: Projektets adresseliste<br />

3. Bilag 3: Byggepladsindretning<br />

4. Bilag 4: Tidsplan<br />

5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder<br />

6. Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde<br />

7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser / ArbejdsPladsVurderinger<br />

8. Bilag 8: Beredskabsplan<br />

9. <br />

10. <br />

11. <br />

12. <br />

13. <br />

14. <br />

15. <br />

16. <br />

17. <br />

18. <br />

19.


DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED<br />

11/06425-8 29.11.2012 ARS ANL-PRO<br />

AL: Arbejdsleder / AMR: Arbejdsmiljørepræsentant<br />

BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator / AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan findes i organisationen)<br />

BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION<br />

Bygherre<br />

Vejdirektoratet<br />

Projektleder: Carsten Sandgaard<br />

Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B)<br />

Firma: Orbicon<br />

Navn: Mette Jæger Bystrup<br />

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B)<br />

Firma: Moe og Brødsgaard<br />

Navn: Marie Louise Sørensen<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Entreprenør 1<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Entreprenør 2<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Entreprenør 3<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Tilsyn<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 1.1<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 2.1<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 3.1<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 1.2<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 2.2<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 3.2<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 1.3<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 2.3<br />

Firma:<br />

AL:<br />

AMR:<br />

Underentreprenør 3.3


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF 3<br />

29.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE<br />

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer<br />

E-mail<br />

Bygherre Vejdirektoratet Th. Helstedsvej<br />

11<br />

8660<br />

Skanderborg<br />

Projektleder<br />

Carsten<br />

Sandgaard<br />

(CAC)<br />

4038 2438 cac@vd.dk<br />

Arbejdsmiljøkoordinator<br />

AMK-B<br />

Moe og Brødsgaard<br />

Jens Juuls Vej<br />

18, 8260 Viby J<br />

Arbejdsmiljøkoordinator<br />

Marie Louise<br />

Sørensen<br />

4116 5517 mls@vd.dk<br />

Assisterende<br />

arbejdsmiljøkoordinato<br />

r<br />

AAMK-B<br />

Orbicon Hjælper AMK-B Mette Jæhger<br />

Bystrup<br />

4081 7167 meby@vd.dk<br />

Tilsyn Vejdirektoratet Th. Helstedsvej<br />

11<br />

8660<br />

Skanderborg<br />

Tilsynsleder Anders Waren 2090 6051 awl@vd.dk<br />

Fagtilsyn 1<br />

Fagtilsyn 2<br />

Fagtilsyn 3<br />

Entreprenører<br />

Entreprenør 1 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Entreprenør 2 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Entreprenør 3 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant


SIDE 2 AF 3<br />

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer<br />

Entreprenør 4 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

E-mail<br />

Forsyningsselskaber<br />

El Energimidt Tietgensvej 2-4<br />

600 Silkeborg<br />

El<br />

Galten Elværk Net<br />

A/S<br />

Smedeskovvej<br />

55<br />

8464 Galten<br />

Tele Telia Danmark Holmbladsgad<br />

e 139<br />

2300<br />

København S<br />

Tele TDC Totalløsninger Sletvej 30, A-<br />

110<br />

8310 Tranbjerg<br />

Fiberkabel<br />

Vand<br />

Vand<br />

Vand<br />

Regnvand og<br />

spildevand<br />

Skanderborg<br />

Kommune<br />

Flensted Mark Vestre<br />

Vandværk<br />

Karlbylund Vestre<br />

Vandværk<br />

I/S Låsby Korsvej<br />

Vandværk<br />

Skanderborg<br />

Forsyningsvirksomhe<br />

d A/S<br />

Adelgade 44<br />

8660<br />

Skanderborg<br />

Lysmosevej 6<br />

8670 Låsby<br />

Hovedvejen 25<br />

8670 Låsby<br />

Rosenhøj 8<br />

8670 Låsby<br />

Døjsøvej 1<br />

8660<br />

Skanderborg<br />

Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Thomas Wiborg<br />

Kortsen<br />

Thomas Lykke<br />

Jensen<br />

Jørgen Møbius<br />

Pedersen<br />

3092 4064 twk@energimidt.dk<br />

8754 0643 thj@ge.dk<br />

8831 5092 jmpe@telia.dk<br />

Arbejdsleder Carsten Brandt 6669 3311 caebr@tdc.dk<br />

- tast 4<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Karsten Karlsen 8794 7138 karsten.karlsen@skanderbo<br />

rg.dk<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder<br />

Henrik Glent- 5096 1868 henrik@glent-madsen.dk<br />

Madsen<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Finn Andersen 5151 9714<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder<br />

Knud Erik 4021 0649 mail@laasbykorsvejvand.dk<br />

Nielsen<br />

nielsen.danmark@os.dk<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdslederleder Stig Jonassen 8793 9365 sj@skanderborgforsyning.d<br />

k<br />

Arbejdsmiljørepræsentant


SIDE 3 AF 3<br />

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer<br />

E-mail<br />

Gas HMN Naturgas I/S Vognmagervej Arbejdsleder Bjarne H. 6225 9819 bhj@naturgas.dk<br />

14<br />

8800 Viborg Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Jensen<br />

Andre Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED<br />

10.12.0212 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 3: BYGGEPLADSINDRETNING<br />

Vejledning til indhold i Bilag 3<br />

Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads<br />

Projekterne kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I<br />

alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene, indretning af områder til oplagring og<br />

opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den<br />

arbejdsfrizone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type<br />

trafikværn mv.<br />

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise hvor der er:<br />

eksisterende risici på arealet og hvilke risici<br />

til og frakørselsforhold<br />

transportveje<br />

flugtveje/redningsveje<br />

plads til adskillelse af gående og kørende trafik<br />

evt. interimsveje<br />

tilstrækkelig plads til:<br />

o materialedepoter<br />

o jorddepoter (rå- og muldjord)<br />

o værksteder<br />

o affaldscontainere<br />

o mandskabscontainere<br />

o velfærdsforanstaltninger<br />

o P-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte<br />

Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt<br />

plan<br />

Der henvises til tegning 6625-9003 og 6625-9004, hvor hele anlægsområdet er vist og til tegning<br />

6625-9006 for hovedanstillingsplads samt arbejdspladstegning for stitunnel 6625-079.00-500.<br />

For logistikplaner henvises til tegning 6625-39001 - 6625-39010. Her findes bl.a. logistikken for<br />

tunnelen syd for Låsby.<br />

I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise:<br />

Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan<br />

detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne.<br />

Derud over skal der indarbejdes:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

angive tilslutning på tegningen til<br />

o el<br />

o vand<br />

o kloak<br />

placering af brandudstyr<br />

placering af førstehjælpsudstyr<br />

oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer,<br />

bronummer eller andet kendetegn<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

2 af 2<br />

<br />

<br />

kran, hejs og stilladser<br />

Angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med<br />

særligt farligt arbejde<br />

Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED<br />

06.12.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 4: TIDSPLAN<br />

Vejledning til indhold i Bilag 4<br />

Projekteringen:<br />

Tidsplanen skal vise:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Hvornår den enkelte arbejdsgiver / entreprenør har opgaver på byggepladsen.<br />

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der afsat tilstrækkelig tid<br />

til dem<br />

I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt<br />

arbejde)<br />

Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver<br />

Entreprenørens arbejde vil foregå i tilknytning til eksisterende stats- og kommunevej. Derfor vil der<br />

foregå særlig farligt arbejde i store dele af anlægsperioden fra 2013 til 15.09.2015 på grund af<br />

arbejdet op ad trafikken flere steder. Dertil kommer øvrige særlige farlige arbejder, som først<br />

fastlægges tidsmæssigt, når entreprenøren har planlagt sine anlægsarbejder. Entreprenøren har i stor<br />

udstrækning frihed til selv at planlægge sit arbejde, hvilket sker ved anlægsstart.<br />

Anlægspladsen vil være langstrakt, hvilket medfører få medarbejdere beskæftiget på samme sted i<br />

samme tidsrum.<br />

Udførelse:<br />

Entreprenørens detaljerede tidsplaner:<br />

Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt<br />

arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren og<br />

gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS’en.<br />

Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og<br />

arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne.<br />

Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at<br />

vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF 2<br />

27.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER<br />

Ansvarsområde Ansvarlig Periode<br />

Generelt<br />

Udarbejdelse af PSS AMK-P Projekteringen<br />

Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Ved opstart af anlæg<br />

Ajourføring af PSS AMK-B Hele anlægsperioden<br />

Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder<br />

Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B<br />

Hele anlægsperioden<br />

af referat<br />

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant<br />

Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

trafikafviklingsplaner<br />

Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B Hele anlægsperioden<br />

Gennemføre arbejdspladsrunderinger i samarbejde med Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

arbejdsmiljøkoordinatoren før hvert koordinerende<br />

arbejdsmiljømøde<br />

Arbejdsområde<br />

Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

hjelm og sikkerhedsfodtøj mv.<br />

Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

/boltpistol udføres jf. gældende regler<br />

Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

byggepladsen<br />

Opsætning af byggepladshegn i den udstrækning det fremgår af Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

arbejdspladstegninger og aftales med AMK-B<br />

Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

mod trafik i arbejdsområder<br />

Sikkerhedsforanstaltninger mod trafik ud over trafikregulering Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads<br />

Mandskabsvogne placeres iht. aftale med<br />

Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3<br />

Materielcontainere placeres iht. aftale med<br />

Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3<br />

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme<br />

Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Rækværk mv.<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

der arbejdes i højden > 2 m<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE 2 AF 2<br />

Ansvarsområde Ansvarlig Periode<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal Alle<br />

Hele anlægsperioden<br />

retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et<br />

arbejdsområde forlades.<br />

Adgangs- og flugtveje<br />

Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenøren<br />

Hele anlægsperioden<br />

adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så<br />

de ikke opblødes af vejrliget.<br />

Vanding af køreveje efter behov Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle Hele anlægsperioden<br />

Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Renholdelse af offentlige veje Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Vinterforanstaltninger<br />

Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren Når der arbejdes uden<br />

for solopgang<br />

Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Alle Hele anlægsperioden<br />

Oprydning, rengøring og affaldsordning<br />

Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

entreprenør<br />

Affaldshåndtering Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden<br />

Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker<br />

Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Ildslukker forefindes Entreprenøren Hele anlægsperioden<br />

Entreprenøren = Den entreprenør som har kontrakten på entreprisen.


DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED<br />

11/06425-8 23.11.2012 ARS ANL-PRO<br />

PARADIGME TIL: Instruktion Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne<br />

ETAPE: 6625 Hårby - Låsby<br />

Bilag 6: Liste med særlige farlige arbejder<br />

TEMA PROCES DELPROCES<br />

KOMPONENT<br />

Arbejdsmiljlø<br />

Udbygning af vejnettet<br />

Fase 3 og 4<br />

Vej<br />

Forbedring af veje<br />

Fase 2 og 3


SIDE 2 AF 22<br />

Indhold af hovedposter:<br />

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).<br />

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.<br />

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).<br />

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder.<br />

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn),<br />

beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke).<br />

Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).<br />

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering<br />

og brobelægninger (inkl. fuger).<br />

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme.<br />

Diverse arbejder: Diverse<br />

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 3 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

Indledende arbejder<br />

Nedbrydning af ejendomme<br />

At blive begravet, at synke ned og at<br />

En række ejendomme<br />

At-vejledning:<br />

(f.eks. beboelse, stalde og<br />

styrte ned.<br />

langs etapen.<br />

C.2.2 Asbest<br />

lagerbygninger, udhuse, garager,<br />

ajlebeholdre, gylletanke,<br />

vindmøller, olietanke, septiktanke,<br />

ensilageanlæg, korntanke,<br />

værksteder m.f.)<br />

At blive påvirket af sundhedsskadelige<br />

stoffer som: Asbest, PCB, bly m. f.<br />

Høreskade, indåndning af støv og<br />

vibrationspåvirkning<br />

Arbejder under særlige uhygiejniske<br />

D.2.15 Nedrivning<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

D6.2 Hånd-arm vibrationer<br />

D.2.14 Vaccination af personer, der beskæftiget<br />

forhold.<br />

med kloakslam og spildevand.<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare<br />

på bygge- og anlægspladser m.v.<br />

At-krav til måling af bly i blodet.<br />

Vejledning fra BAR Bygge & Anlæg - om de<br />

farlige stoffer herunder PCB og asbest<br />

Nedrivning af eksisterende bro<br />

herunder fløjvægge og betonelementer<br />

– nedrivning eventuel<br />

med grab.<br />

Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning<br />

og at blive begravet.<br />

Udsættelse for støv, støj og vibrationer.<br />

Eksisterende stitunnel st.<br />

50 umiddelbart syd for<br />

Låsby.<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

nedrivningsarbejde, herunder<br />

opsætning af robust og tæt skærm mod kørende<br />

trafik, rækkefølge for nedrivning, brug af<br />

maskiner og værktøjer.<br />

At-vejledning:<br />

D.2.15 Nedrivning<br />

D.5.4 Åndedrætsværn<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 4 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Opbrydning af eksisterende<br />

vej/eksisterende asfalt<br />

Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer<br />

f.eks. forurenet jord, tungmetaller<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Ved tilslutning til ekst<br />

veje.<br />

Fældning af træer At skære sig og at blive mast Ved skovstrækning/beplantning<br />

med høje<br />

træer<br />

Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Ved tilslutning til ekst<br />

veje.<br />

Let forurenet jord<br />

Arbejde ved trafikerede arealer<br />

Opsætning af trafikværn og<br />

afmærkningsmateriel<br />

Risiko for at medarbejder udsættes for<br />

kemiske eller biologiske stoffer<br />

Rabatter ved ekst. veje.<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

D.6.2 Hånd-arm vibrationer<br />

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer<br />

At-Vejledning:<br />

C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer<br />

D.2.23 Arbejde I forurenet jord<br />

At-vejledning:<br />

D.2.8 Fældning- og skovarbejde<br />

At-vejledning:<br />

D.5.4 Åndedrætsværn<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

D.6.2 Hånd-arm vibrationer<br />

At-vejledning:<br />

D.2.23, Arbejde i forurenet jord.<br />

BAR Bygge og Anlæg omkring ”Arbejde i forurenet<br />

jord.”<br />

Påkørsel Ved ekst. veje. At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne<br />

skal have gennemgået kurset ”Vejen<br />

som arbejdsplads trin I” og følge BAR Bygge og<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 5 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Arbejde ved trafikeret areal<br />

(tunnel ved Låsby)<br />

Risiko for påkørsel af<br />

nedrivningsmandskab under<br />

nedrivningsarbejde.<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Eksisterende stitunnel st.<br />

50 umiddelbart syd for<br />

Låsby.<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

Anlægs ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder<br />

m.m.”<br />

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og<br />

trafik i henhold til vejregler.<br />

Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner<br />

og værktøjer og midlertidig lukning af vejen<br />

samt brug af personlige værnemidler.<br />

At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Kraning<br />

Tab af emner eller drejning ind i andre<br />

Hele strækningen<br />

At-vejledning:<br />

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Jord-, afvandings- og<br />

Dybe udgravninger<br />

At blive kvalt, at blive begravet og at<br />

Hele strækningen og ved<br />

At-vejledning:<br />

grusarbejder<br />

styrte ned<br />

lokalveje<br />

D.2.13 Gravearbejde<br />

Se også geoteknisk rapport<br />

Arbejde i områder hvor tidligere<br />

entreprenør har udført arbejder<br />

som er fyldt med vand<br />

At synke ned/skred af bagharp Bagharpområde At-vejledning:<br />

D.2.13 Gravearbejde<br />

Udgravning med spunsvæg- Risiko for at blive begravet eller synke Dele af strækningen At-vejledning:<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 6 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

ge/gravekasse/afstivning. ned (At blive kvalt, at drukne)<br />

D.2.13 Gravearbejde<br />

Arbejde under snævre pladsforhold<br />

Udgravning med stabilitetensproblemer<br />

Sammenstyrtning Bagharpområde At-vejledning:<br />

D.13 Gravearbejde<br />

Se også geoteknisk rapport<br />

Arbejde ved trafikerede arealer<br />

Opsætning af trafikværn og<br />

afmærkningsmateriel<br />

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne<br />

skal have gennemgået kurset ”Vejen<br />

som arbejdsplads trin I”<br />

følge BAR Bygge og Anlægs ”Håndbog for afmærkning<br />

af vejarbejder m.m.”<br />

Kalkstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Dele af strækningen Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for kalkstabilisering<br />

Let forurenet jord<br />

Forurenet jord Risiko for at medarbejder<br />

udsættes for kemiske eller<br />

biologiske stoffer<br />

Rabatter ved ekst. veje At-vejledning:<br />

D.2.23, Arbejde i forurenet jord.<br />

BAR Bygge og Anlæg omkring ”Arbejde i forurenet<br />

jord.”<br />

Komprimering af materialer og<br />

pæleramning<br />

Støj og vibrationspåvirkning Hele strækningen At-vejledning:<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 7 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

D.6.2 Hånd-arm vibrationer<br />

Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning ”Vejledning<br />

om brugen af mobile apparater indeholdende<br />

radioaktive kilder” skal følges.<br />

El-ledninger (10 KV eller derover)<br />

i jorden eller luften<br />

Arbejde i nærheden af højspændingsledninger<br />

med risiko for stød og chok<br />

Hele strækningen<br />

Samt særlig for 60 KV<br />

luftledning<br />

Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger.<br />

Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen<br />

Her skal opmærksomheden særlig henledes på<br />

den 60 KV ledning, som sandsynligvis vil hænge<br />

der under start af anlægsarbejdet.<br />

Montering af tunge præfabrikerede<br />

elementer<br />

Nedstyrtning- og klemningsfare ved<br />

store dim. ledninger<br />

Hele strækningen<br />

Bl.a. brønde, stor regnvandsledninger<br />

faunarør,<br />

støjskærme, evt. støttemurer<br />

At-anvisning:<br />

Nr. 2.3.0.4 Anhugning<br />

Hjelmpåbud.<br />

Anvisninger fra leverandør.<br />

(hvis præfab.) m.f.<br />

Krydsning af eksisterende veje Påkørsel Ved ekst. veje Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og<br />

trafikafviklingsplanerne.<br />

Medarbejder skal have bestået ”Vejen som<br />

arbejdsplads trin I”<br />

Kemiske stoffer i laboratoriet Risiko for at medarbejder udsættes for<br />

kemiske stoffer ved anvendelse af SE-<br />

På entreprenørens byggepladslaboratorie<br />

At-vejledning:<br />

C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 8 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

væske<br />

og materialer<br />

Løftearbejde Ergonomiske belastninger Hele strækningen At-Vejledning<br />

D.3.1 Løft, træk og skub<br />

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær<br />

Kraning<br />

Tab af emner eller drejning ind i andre<br />

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.<br />

Hele strækningen og ved<br />

lokalveje<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Ind og udkørsel fra resterende<br />

veje<br />

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne<br />

skal have gennemgået kurset ”Vejen<br />

som arbejdsplads trin I” og følge BAR Bygge og<br />

Anlægs ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder<br />

m.m.”<br />

Belægningsarbejder Anvendelse af produkter der er<br />

omfattet af farlighedsbegrebet<br />

herunder f.eks. asfalt.<br />

Kontakt med produkter der kan give<br />

allergi.<br />

Kontakt med stoffer der er sundhedsskadelige<br />

ved indånding.<br />

Kontakt med afrensningsmidler der er<br />

Hele strækningen<br />

At-vejledning:<br />

C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer<br />

Branchevejledning om udlægning af asfalt<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 9 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

skadelige ved optagelse gennem huden<br />

og lunger.<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

Brug af lugtstærke stoffer<br />

Udlægning af asfalt<br />

For høje temperaturer - skadelige<br />

Hele strækningen<br />

At-Vejledning:<br />

dampe og hygiejne<br />

C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer<br />

Branchevejledning om udlægning af asfalt<br />

Arbejde ved trafikerede arealer<br />

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:<br />

Opsætning af trafikværn og<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

afmærkningsmateriel<br />

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne<br />

skal have gennemgået kurset ”Vejen<br />

som arbejdsplads trin I” og følge BAR Bygge og<br />

Anlægs ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder<br />

m.m.”<br />

Udlægning af asfalt i ny stitunnel.<br />

Risiko for indånding af skadelige<br />

dampe ved høje temperaturer.<br />

Kontakt med produktet kan give allergi.<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde med asfalt, herunder personlige værnemidler<br />

og personlig hygiejne.<br />

At-vejledning:<br />

C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer<br />

Branchevejledning om udlægning af asfalt,<br />

2008.<br />

Vejudstyr<br />

Dybe udgravninger (f.eks. fun-<br />

At blive kvalt, at blive begravet og at<br />

Hele strækningen<br />

At-vejledning:<br />

damenter til vejudstyr)<br />

styrte ned<br />

D.13 Gravearbejde<br />

Se også geoteknisk rapport<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 10 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

El-ledninger (10 KV eller derover)<br />

i jorden eller luften<br />

Arbejde i nærheden af højspændingsledninger<br />

med risiko for stød og chok<br />

Hele strækningen<br />

Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger.<br />

Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen<br />

Let forurenet jord<br />

(f.eks. rabatjord, lossepladser)<br />

Risiko for at medarbejder udsættes for<br />

kemiske eller biologiske stoffer<br />

Ved ekst. veje<br />

At-vejledning:<br />

D.2.23, Arbejde i forurenet jord.<br />

BAR Bygge og Anlæg omkring ”Arbejde i forurenet<br />

jord.”<br />

Stålautoværn Tungt arbejde Hele strækningen At-Vejledning:<br />

D.3.1 Løft, træk og skub<br />

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær<br />

Kraning<br />

Tab af emner eller drejning ind i andre<br />

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.<br />

Hele strækningen<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Montering af master, stander og<br />

skilte<br />

Nedstyrtning, klemning, nedfald af<br />

genstande<br />

Dele af strækningen (se<br />

skilteplan)<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og trans-<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 11 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

portredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Arbejde ved trafikerede arealer<br />

Opsætning af trafikværn og<br />

afmærkningsmateriel<br />

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne<br />

skal have gennemgået kurset ”Vejen<br />

som arbejdsplads trin I”<br />

følge BAR Bygge og Anlægs ”Håndbog for afmærkning<br />

af vejarbejder m.m.”<br />

Afmærkning af kørebane Fare for påkørsel Hele strækningen At-Vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer<br />

og materialer<br />

Kursus: Vejen som arbejdsplads trin I<br />

Hegn Tungt arbejde Flere delstrækninger langs<br />

hele strækningen<br />

At-Vejledning:<br />

D.3.1 Løft, træk og skub<br />

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær<br />

Teknisk udstyr Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre<br />

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.<br />

Hele strækningen<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og trans-<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 12 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

portredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Arbejde ved trafikerede arealer<br />

Opsætning af trafikværn og<br />

afmærkningsmateriel<br />

Påkørsel Ved ekst. veje At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne<br />

skal have gennemgået kurset ”Vejen<br />

som arbejdsplads trin I”<br />

BAR Bygge og Anlægs ”Håndbog for afmærkning<br />

af vejarbejder m.m.”<br />

Bro- og betonarbejder<br />

Nedbringning af spunsprofiler<br />

og/eller pæle og/eller indskudsplader<br />

i interimssituation.<br />

Risiko for at spuns og pæle vælter ud<br />

over vej i drift og arbejdsområde.<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

Sikring mod væltning - arbejdsprocedure udarbejdes<br />

med bl.a. sikring med kæder, afskærmning<br />

m.v.<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Udgravninger til indplacering af<br />

bundsikring og senere betonelementer.<br />

Risiko for nedstyrtning og at blive<br />

Begravet.<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk,<br />

flugtveje og adgangsveje fra udgravning etableres.<br />

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og<br />

trafik i henhold til vejreglerne.<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 13 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

Kranarbejde i forbindelse med<br />

montage af præfabrikerede<br />

elementer.<br />

Risiko for tab af materialer – tunge<br />

løft.<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

At-vejledning:<br />

D.13 Gravearbejde<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser<br />

m.v.<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, der skal<br />

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske<br />

hjælpemidler.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det<br />

pågældende arbejde og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.10 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

Arbejde i forbindelse med sandblæsning<br />

og/eller højtryksrensning.<br />

Risiko for indånding af aerosoler med<br />

sundhedsfarlige stoffer, høj<br />

støjpåvirkning, skæreskader og<br />

overbelastning af kroppen.<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Udarbejdelse af procedure for arbejde med<br />

højtryksrensning.<br />

Ved arbejde med højtryksrensere over 25 bar<br />

skal arbejdsområdet afspærres for andre perso-<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 14 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

ner.<br />

Der skal være skridsikkert fodfæste.<br />

Hvis der arbejdes mere end ½<br />

time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign.,<br />

som kan aflaste hændernes greb om<br />

strålerøret.<br />

Der skal afskærmes mod andre.<br />

Ved vådsandblæsning kræves der specialuddannelse.<br />

At-vejledning:<br />

D.2.20 Brug af vandtryk for<br />

rengøring, afrensning, skæring<br />

m.v.<br />

D.2.1 Sandblæsning.<br />

Arbejde med fugtisolering (epoxy).<br />

Risiko for hud allergi ved kontakt med<br />

epoxyprodukter samt indånding af<br />

sundhedsfarlige stoffer.<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby<br />

Udarbejdelse af procedure for arbejde med<br />

epoxy, herunder personlige værnemidler, afskærmning<br />

af arbejdsområde, affaldshåndtering<br />

og personlig hygiejne.<br />

At-vejledning:<br />

C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater<br />

Arbejde med tynd isolation på Risiko for indånding af sundhedsfarlige Bro 66-0079 i st. 50.1 Udarbejdelse af procedure for arbejde med tynd<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 15 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

bro. stoffer. umiddelbart syd for Låsby isolering, herunder personlige værnemidler og<br />

personlig hygiejne.<br />

At-vejledning:<br />

C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater<br />

Arbejde op af tæt trafikeret<br />

areal<br />

Risiko for påkørsel af personer<br />

Risiko for påkørsel af stillads<br />

Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby<br />

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og<br />

trafik i henhold til vejreglerne.<br />

Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og<br />

trafik i henhold til vejregler.<br />

Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner<br />

og værktøjer og midlertidig lukning af vejen<br />

samt brug af personlige værnemidler<br />

At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder.<br />

Arbejde i højden<br />

Risico for nedstyrtning af personer og<br />

Stitunnel ved Søndergade<br />

AT-vejledning:<br />

materialer<br />

B.3.2 Opstilling af stillads<br />

Afspærring af område<br />

Midlertidige rækværker Risiko for nedstyrtning af personer Stitunnel ved Søndergade At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare<br />

på bygge- og anlægspladser mv.<br />

D.5.5 faldsikring<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 16 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

Andre bygværker Kraning af støjskærmsdele Tab af emner eller drejning ind i andre<br />

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.<br />

Arbejde i højden ved stillads-,<br />

form- og armeringsarbejde ved<br />

støbte betonstøttevægge.<br />

Risiko for nedstyrtning ved<br />

opsætning og nedtagning af<br />

stillads/form, arbejde langs kanten af<br />

støttevæg.<br />

Delstrækning ved Låsby<br />

St. 47, ca. 3 km. vest for<br />

Låsby.<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Planlægning og sikring mod<br />

nedstyrtning ved opsætning af<br />

rækværk, wire til faldsikring el. lign.<br />

Sikre plads til tekniske hjælpemidler.<br />

At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser<br />

m.v.<br />

Arbejde på skråning ved etablering<br />

af støttevægge.<br />

Risiko for, at mandskab falder ned<br />

fra skråning.<br />

St. 47, ca. 3 km. vest for<br />

Låsby.<br />

D.5.4 Opstilling og brug af stilladser<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, arbejde på<br />

skråning, afskærmning mod trafik etc.<br />

At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser<br />

m.v.<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 17 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Kranarbejde i forbindelse med<br />

opsætning af stillads og forskalling<br />

ved etablering af støttevægge.<br />

Risiko for tab af materialer.<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

St. 47, ca. 3 km. vest for<br />

Låsby.<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

D.3.1 Løft, træk og skub<br />

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, der skal<br />

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske<br />

hjælpemidler.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det<br />

pågældende arbejde og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,løfte- og transportredskaber.<br />

2.02.10 Anhugningsgrej.<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Arbejde på og nær trafikeret vej<br />

og afmærkningsarbejde ved<br />

etablering af støjskærm over<br />

stitunnel ved Søndergade.<br />

Påkørsel af personer, maskiner, tekniske<br />

hjælpemidler og materiel samt<br />

trafikuheld.<br />

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

Iht. SAB – Arbejdsplads.<br />

Færdselseregulerende foranstaltninger. "Vejregler<br />

for afmærkning af vejarbejder<br />

mm." Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted<br />

og trafik i henhold til vejregler.<br />

Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner<br />

og værktøjer og midlertidig lukning af vejen<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 18 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

samt brug af personlige værnemidler.<br />

Borede huller afmærkes/tildækkes<br />

hvis ikke pælen<br />

støbes umiddelbart efter.<br />

Personskade opstået ved at træde eller<br />

falde i hullet.<br />

Hele strækningen.<br />

At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder.<br />

Hvis ikke pælen etableres umiddelbart efter<br />

boringen af hullet, skal entreprenøren markere<br />

eller tildække det borede hul. Strittere i det<br />

borede hul skal tildækkes.<br />

Etablering af borede betonpæle<br />

til støjskærm tæt på trafikerede<br />

arealer - herunder indløft af<br />

armeringskurv.<br />

Roterende materiel.<br />

Risiko for hullet skrider ud og medfølgende<br />

fald.<br />

Fra st. 49.7 til st. 50.2<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser<br />

m.v.<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, der skal<br />

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske<br />

hjælpemidler.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det<br />

pågældende arbejde og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.10 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 19 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Indløft af betonfundamenter til<br />

støjskærm.<br />

Risiko for tab af materialer – tunge<br />

løft.<br />

Omkring Bro 66-0079 i st.<br />

50.1 umiddelbart syd for<br />

Låsby.<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, der skal<br />

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske<br />

hjælpemidler.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det<br />

pågældende arbejde og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.10 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Montering af søjler, kassetter<br />

Risiko for at kassetter og træbeklæd-<br />

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

Arbejdsprocedure udarbejdes for sikring mod<br />

og træbeklædning i højden og<br />

ning vælter ud på motorvejen og un-<br />

umiddelbart syd for Låsby.<br />

væltning.<br />

ved trafikerede arealer.<br />

derføring af sti samt ned på de udførende.<br />

Der må ikke arbejdes i to niveauer over hinanden.<br />

Arbejder i højden fra stillads<br />

Fald til lavere niveau samt tab af genstande<br />

Nordlige side af MV. St<br />

49,7 til 50,2<br />

Anvendelse af tekniske hjælpemidler, sikre<br />

stabilitet og korrekt anvendelse. - udarbejdelse<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 20 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

eller lift ved montage af aluminiumskassetter,<br />

træbeklædning<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

af procedure for processen.<br />

Der må ikke arbejdes i to niveauer.<br />

At-Bek. nr. 1109 af 15. december 1992 med<br />

senere ændringer - Bekendtgørelse om anvendelse<br />

af tekniske hjælpemidler.<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

Montage af kassetter og skørter<br />

på skråning ved Søndergade<br />

Risiko for at personer falder til lavere<br />

niveau ned af skråning<br />

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby<br />

At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser<br />

m.v.<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, arbejde på<br />

skråning, afskærmning mod trafik etc.<br />

At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser<br />

m.v.<br />

D.3.1 Løft, træk og skub<br />

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og Skeletbesvær.<br />

Der etableres f. eks en arbejdsplatform med<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 21 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

håndliste mod fald til lavere niveau.<br />

Diverse arbejder<br />

Arbejde ved eller i nærheden af<br />

trafikerede arealer<br />

Påkørsel Hele strækningen Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og<br />

trafikafviklingsplanerne.<br />

Medarbejder skal have bestået ”vejen som<br />

arbejdsplads trin I”<br />

Kraning<br />

Tab af emner eller drejning ind i andre<br />

Hele strækningen<br />

At-vejledning:<br />

bygværker/el-ledninger/stillads m.m.<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Kranløft af stolper, kassetter<br />

samt betonskørter<br />

Materialer tabes eller der kranes udover<br />

arbejdsareal eller vej i drift<br />

Ved Bro 66-0079 i st. 50.1<br />

umiddelbart syd for Låsby<br />

Entreprenøren udarbejder en procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer, der skal<br />

kranes og instruktion og brug af egnede tekniske<br />

hjælpemidler.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det<br />

pågældende arbejde og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.11 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


SIDE 22 AF 22<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele strækningen”<br />

eller ”ved lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

2.02.10 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS.<br />

Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED<br />

02.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV<br />

Vejledning til indhold i Bilag 7<br />

Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/APV for ethvert særligt farligt arbejde.<br />

1. Forslag til arbejdets udførelse af særligt farligt arbejde<br />

Forslag hertil udarbejdes af den projekterende i forbindelse med bilag 6 til PSS ” Liste med<br />

særligt farligt arbejde til udbudsmateriale”. Der kan henvises til AT-vejledninger mv. til<br />

beskrivelse af udførelsesmetode tilrettet til det aktuelle projekt samt VD retningslinjer og<br />

vejledninger.<br />

Arbejdspladsvurdering (APV)<br />

Entreprenøren udarbejder APV iht. AT-vejledning eller Branche vejledning, så de passer til det<br />

aktuelle arbejde.<br />

Beredskabsplan for de farlige arbejder skal indgå i bilag 8.<br />

2. Instruktion i forbindelse med udførelsen af særlig farlige arbejder<br />

Alle brugere skal være instrueret i brugen heraf, og det skal dokumenteres at denne instruktion<br />

er givet af en kompetent person.<br />

Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og<br />

varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på<br />

farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er<br />

forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har<br />

adgang til.<br />

Opfølgning herpå sker løbende i anlægsfasen i samarbejde med bygherrens<br />

arbejdsmiljøkoordinator.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF 4<br />

29.11.2012 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN<br />

BEREDSKABSPLAN<br />

I forbindelse med ulykker med personskade:<br />

FØRSTE HJÆLP<br />

Skab sikkerhed:<br />

Stands ulykken<br />

Skab sikkerhed for dig selv og andre<br />

VURDER PERSONEN:<br />

Skab fri luft<br />

Se, føl og lyt<br />

Bleg, kold og klam hud<br />

Omtåget<br />

Alarm – Tryk 112<br />

<br />

TRYK 112 OG OPLYS:<br />

Hvem du er<br />

Hvor du ringer fra: Byggepladsen <br />

Hvad er der sket<br />

Hvor er ulykken sket<br />

Hvor mange tilskadekomne<br />

Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstået<br />

”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer<br />

TRINVIS HJÆLP:<br />

Giv første hjælp og tilkald hjælp fra kollega<br />

KOMMUNIKATION<br />

Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked Marie Louise Sørensen 4116 5517.


SIDE 2 AF 4<br />

Hvad sker<br />

der?<br />

Specielle<br />

kendetegn<br />

Personskade Standser ulykken og yder første<br />

hjælp eller får hjælp hertil<br />

Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre<br />

Ved alvorlige personskader ringes straks<br />

til<br />

112<br />

Bemærkninger<br />

Brand Afspær område ved risiko for<br />

yderligere uheld samt ved risiko<br />

for eksplosion af gasflasker.<br />

Ved personskader der kræver lægelig<br />

behandling ringes til nærmeste<br />

skadestue/akutklinik<br />

8731 5050 Silkeborg Centralsygehus<br />

Falkevej 1-3<br />

8600 Silkeborg<br />

112 Brandmateriel er angivet på<br />

byggepladsplanen.<br />

Støvgener Ved ikke kontrollerbar og uventet<br />

støv stoppes arbejdet.<br />

Personpåkørsel<br />

Stop arbejde.<br />

tog/trafik<br />

Udfør nødvendig førstehjælp.<br />

Brud på<br />

gasledning<br />

Brud på<br />

højspændingska<br />

bler<br />

Over 10.000 V<br />

Stålledning med<br />

sort PE-belægning<br />

eller gul PEMledning.<br />

Advarselsbånd GUL<br />

Ligger minimum<br />

0,70 m – 1,50 m<br />

nede.<br />

Advarselsbånd<br />

RØD, udvendig<br />

kappe RØD.<br />

(Ældre kabler:<br />

beskyttet med<br />

mursten eller<br />

lignende, udvendig<br />

kappe<br />

BLÅ/SORT/GRÅ)<br />

Stop arbejdet og maskiner.<br />

Afspær i radius 50 m.<br />

Undgå antændelse af gas.<br />

Stop arbejdet.<br />

Røm område, hvor der er brud.<br />

Hold afstand og undgå kontakt.<br />

Afbryd strøm, hvis muligt.<br />

Lad aldrig området være<br />

ubevogtet, hvis der er spænding<br />

på.<br />

Gasselskabet: HMN Naturgas I/S<br />

Evt. politi/brandvæsen<br />

112<br />

8727 8727<br />

112<br />

Lokalt forsyningsselskab: Energimidt 7015 1560<br />

Galten Elværk Net A/S 8754 0600<br />

Evt. politi/brandvæsen 112<br />

Arbejdsmiljøkoordinator vurderer<br />

situationen


SIDE 3 AF 4<br />

Hvad sker<br />

der?<br />

Brud på<br />

lavspændingskabl<br />

er<br />

Under 10.000 V<br />

Specielle<br />

kendetegn<br />

Ligger minimum<br />

0,35 – 1,00 m nede.<br />

Ved dybde 0,35 m,<br />

så brug af kabelrør/<br />

svært<br />

plastdækbånd.<br />

Advarselsbånd<br />

RØD, udvendig<br />

kappe GRÅ.<br />

Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre<br />

Stop arbejdet.<br />

Undgå kontakt.<br />

Afbryd strøm, hvis muligt.<br />

Lad aldrig området være<br />

ubevogtet, hvis der er spænding<br />

på.<br />

Lokalt forsyningsselskab: Energimidt 9615 2085<br />

Galten Elværk Net A/S 8754 0600<br />

Evt. politi/brandvæsen 112<br />

Bemærkninger<br />

Brud på<br />

svagstrømskable<br />

r<br />

0V-50V<br />

Brud på<br />

lyslederkabler<br />

Brud på<br />

telekabler<br />

Brud på<br />

uidentificeret<br />

ledning<br />

Brud på<br />

vandledning<br />

(Lidt ældre kabler:<br />

Advarselsbånd GUL<br />

evt. mærket<br />

”Stærkstrøm”,<br />

udvendige kappe<br />

SORT).<br />

Advarselsbånd<br />

ORANGE,<br />

udvendige kappe<br />

HVID/GUL/ORANG<br />

E.<br />

Lysledere ligger i<br />

Ø40-70 trækrør<br />

eller alene<br />

(gule/sorte).<br />

Telekabler er oftest<br />

orange/gule (evt.<br />

sorte).<br />

Stop arbejdet.<br />

Undgå kontakt.<br />

Afbryd strøm, hvis muligt.<br />

Ledninger må ikke berøres.<br />

Ender frigraves og pakkes ind i<br />

plastic.<br />

Ledningsejer står ofte på<br />

kabel/rør.<br />

Er ikke strømførende, er ikke<br />

farlige.<br />

Stop arbejdet. Kontakt<br />

arbejdsmiljø-koordinator<br />

Stop arbejdet<br />

Ledningsejer <br />

Ledningsejer:<br />

Skanderborg Kommune 8794 7000<br />

Teleselskab: Telia Danmark 8 33 7000<br />

TDC Totalløsninger 707 09090<br />

Arbejdsmiljøkoordinator:<br />

Mette Jæger Bystrup 4081 7167<br />

Lokalt forsyningsselskab:<br />

Flensted Mark Vestre Vandværk 8695 1868<br />

Linå Vandværk 8684 1380<br />

Karlbylund Vestre Vandværk 5151 9714<br />

I/S Låsby Korsvej Vandværk 8695 1366<br />

Formand for vandværket


SIDE 4 AF 4<br />

Hvad sker<br />

der?<br />

Specielle<br />

kendetegn<br />

Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre<br />

Bemærkninger<br />

Tingskade<br />

Særligt farligt<br />

arbejde iht. bilag<br />

6<br />

Ved påkørsel af<br />

konstruktioner med<br />

risiko for<br />

efterfølgende<br />

personskade<br />

(stilladser,<br />

trappetårne m.m.)<br />

el..<br />

Stop arbejdet.<br />

Evakuér området.<br />

Kontakt arbejdsmiljøkoordinator.<br />

Arbejdsmiljøkoordinator:<br />

Marie Louise Sørensen 4116 5517<br />

Farlige stoffer


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED<br />

02.11.12 11/06425-8 ARS ANL-PRO<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 8: BEREDSKABSPLAN<br />

Vejledning til indhold i Bilag 8<br />

Projekteringen:<br />

Den overordnede beredskabsplan.<br />

Planen er en overordnet gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører.<br />

Udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) og der følges op af<br />

arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsen (AMK-B)<br />

Udførelsen:<br />

AMK-B følger op på den overordnede beredskabsplan udarbejdet i projekteringen<br />

Den enkelte entreprenørs beredskabsplan:<br />

Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde og den er bilag til den overordnede<br />

beredskabsplan og PSS.<br />

Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.<br />

Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særligt farligt arbejder,<br />

beskrevet i bilag 6 samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren bruger.<br />

Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af planen.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


Vejdirektoratet har lokalkontorer<br />

i Aalborg, Fløng, Middelfart,<br />

Næstved og Skanderborg samt<br />

hovedkontor i København.<br />

Find mere information<br />

på vejdirektoratet.dk.<br />

VEJDIREKTORATET<br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

vd@vd.dk<br />

vejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!