17.09.2015 Views

Entreprise 1052.001 Entreprise 1052.002

1052.001_002_SBB.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

1052.001_002_SBB.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

særlige betingelser og beskrivelser<br />

<strong>Entreprise</strong> <strong>1052.001</strong><br />

Vej og broer, nordlig strækning<br />

<strong>Entreprise</strong> <strong>1052.002</strong><br />

Vej og broer, sydlig strækning<br />

København – Køge >>> Greve S- Solrød S<br />

November 2012


Indhold – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

1 af 352<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................................ 1<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD .................................................................. 2<br />

BUT <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.001</strong> .............................................................................................................................2<br />

BUT <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.002</strong> .............................................................................................................................8<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB).................................................................................... 14<br />

A. Aftalegrundlaget ................................................................................................................................. 14<br />

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ........................................................................................................ 20<br />

C. <strong>Entreprise</strong>ns udførelse....................................................................................................................... 21<br />

D. Bygherrens betalingsforpligtelse ....................................................................................................... 26<br />

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse .................................................................................................... 28<br />

F. Arbejdets aflevering ........................................................................................................................... 30<br />

G. Mangler ved arbejdet ......................................................................................................................... 30<br />

J Tvister ................................................................................................................................................ 31<br />

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) .............................................................. 32<br />

Styring og samarbejde ............................................................................................................................... 32<br />

Arbejdsplads .............................................................................................................................................. 50<br />

Jordarbejder ............................................................................................................................................... 88<br />

Kalkstabilisering ....................................................................................................................................... 122<br />

Afvanding ................................................................................................................................................. 126<br />

Bundsikring af sand og grus .................................................................................................................... 147<br />

Stabilt grus ............................................................................................................................................... 149<br />

Varmblandet asfalt ................................................................................................................................... 151<br />

Brolægning ............................................................................................................................................... 159<br />

Vejautoværn med tilhørende udstyr ......................................................................................................... 162<br />

Kørebaneafmærkning .............................................................................................................................. 167<br />

Diverse arbejder ....................................................................................................................................... 169<br />

Belysning .................................................................................................................................................. 205<br />

Afmærkningsmateriel ............................................................................................................................... 213<br />

Støjskærme .............................................................................................................................................. 217<br />

Signalanlæg ............................................................................................................................................. 236<br />

Fundering ................................................................................................................................................. 249<br />

Stillads og form ........................................................................................................................................ 259<br />

Slap armering ........................................................................................................................................... 274<br />

Spændt armering ..................................................................................................................................... 279<br />

Beton – Nyanlæg ..................................................................................................................................... 287<br />

Beton - Reparation ................................................................................................................................... 296<br />

Broautoværn og rækværker ..................................................................................................................... 307<br />

Fugtisolering............................................................................................................................................. 313<br />

Brobelægning ........................................................................................................................................... 319<br />

Andre arbejder ......................................................................................................................................... 333


SIDE<br />

2 af 352<br />

BUT – <strong>1052.001</strong><br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD<br />

BUT <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.001</strong><br />

1. Alment<br />

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om<br />

det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.<br />

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.<br />

2. Orientering<br />

Denne entreprise er en del af 1052 Greve Syd – Solrød Syd, som udgør en del af vejforbindelsen<br />

E20 Køge Bugt Motorvejen.<br />

<strong>Entreprise</strong>n er benævnt ”<strong>1052.001</strong> Vej og broer, nordlig strækning” og omfatter udbygning<br />

fra 6 spor til 8 spor, inkl. udvidelse af eksisterende bygværker, anlæg af nye bygværker,<br />

etablering af nyt vejudstyr mv.<br />

Motorvejen er stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i st. 123.800 og sluttende i<br />

st. 126.300.<br />

<strong>Entreprise</strong>n er beliggende i Region Hovedstaden, Greve Kommune.<br />

Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende<br />

med denne entreprise:<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.075 ITS installationer<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose, st. 126.300 – st. 127.600.<br />

• <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.002</strong> Vej og broer, sydlig strækning<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.101 Broer og vej, Cordozavej og Egedesvej<br />

• Ledningsarbejder (fremmede ledninger)<br />

• Vejdirektoratets driftsafdeling udfører mindre forberedende arbejder<br />

• <strong>Entreprise</strong>r for anlæg af Den nye bane mellem København og Ringsted<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter i hovedtræk:<br />

• Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilt grus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog<br />

afmærkningsarbejder på ca. 2,5 km motorvej, 0,5 km ramper og 0,5 km kommuneveje<br />

• Sammenstøbning af fuge i midterrabat, Bro 44 UF af gang- og cykelsti, Kildestien<br />

• Nedrivning af Bro 46.00 OF af L-VEJ 526, Mosede Landevej (TSA 29) samt opførelse<br />

af Bro 46.10 OF af L-VEJ 526, Mosede Landevej (TSA 29) på midlertidig<br />

position og indskubning til endelig placering<br />

• Sideudvidelse af Bro 104 UF af sti u. Mosede Landevej<br />

• Ny banebro, Bro S-BRO-01<br />

• Sideudvidelse og sammenstøbning af fuge i midterrabat, Bro 48 UF Gang- og cykelsti,<br />

Fuglestien<br />

• 2 nye Ø1600 rør under motorvej ved tunnelering, Bro 48.70 UF af Faunapassage


SIDE<br />

3 af 352<br />

BUT – <strong>1052.001</strong><br />

i Ø1,60 Bt og Bro 48.80 UF af Vandløb i Ø1,60 Bt<br />

• Sideudvidelse og sammenstøbning af fuge i midterrabat, Bro 49 UF Gang- og cykelsti,<br />

Metalstien<br />

• Sideudvidelse og sammenstøbning af fuge i midterrabat, Bro 51 UF Gang- og cykelsti,<br />

Notgangen<br />

• Sideudvidelse og sammenstøbning af fuge i midterrabat, Bro 52 UF Gang- og cykelsti,<br />

Kildegangen<br />

• Udførelse og drift af afmærkningsmateriel<br />

• Udførelse og ombygning af signalanlæg i rampekrydsene, TSA 29<br />

• Etablering af nye støjskærme<br />

• Nedtagning af eksisterende støjskærm<br />

• Belysningsarbejder<br />

• Etablering af paddehegn<br />

• Etablering af forlagt å, Rørmoseløbet<br />

• Etablering af 3 regnvandsbassiner<br />

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.<br />

<strong>Entreprise</strong>n indeholder følgende hovedmængder:<br />

ca. 176.650 m 3 råjordsarbejder<br />

ca. 87.900 m 3 muldafrømning<br />

ca. 15.850 m 3 bundsikringsgrus<br />

ca. 10.350 m 3 stabilt grus<br />

ca. 52.500 m 3 muldudlægning<br />

ca. 11.500 m afvandings- og drænledninger<br />

ca. 8.300 t opbrydning af asfalt<br />

ca. 28.950 t asfalt<br />

ca. 7.950 m stålautoværn<br />

ca. 20.200 m afmærkning på kørebane<br />

ca. 152.150 m 2 græssåning<br />

ca. 350 t slap armering<br />

ca. 2.500 stk iborede ankre<br />

ca. 1.200 m spændt armering<br />

ca. 3.300 m 3 beton<br />

ca. 2.700 m 2 fugtisolering<br />

ca. 2.700 m 2 brobelægning<br />

ca. 400 m broautoværn<br />

ca. 270 m rammede pæle<br />

ca. 23 stk. færdselstavler<br />

ca. 6 stk. bassintavler<br />

ca. 6 stk. vejvisningstavler på almindelig vej<br />

ca. 8 stk. vejvisningstavler på motorvej<br />

ca. 3 stk. portal med portaltavler<br />

ca. 1.020 m Kabelgrav 0,9 m inkl. sandlomme og dækbånd<br />

ca. 75 m Styrede underboringer i 110mm rør


SIDE<br />

4 af 352<br />

BUT – <strong>1052.001</strong><br />

ca. 1075 m Kabel 4x16mm² NOIKLX i kabelgrav<br />

ca. 200 m Kabel 4x16mm² NOIKLX i rør<br />

ca. 300 m Kabel 2x1,5mm² H05RN-F i mast<br />

ca. 30 stk. Fundamenter<br />

ca. 12 stk. Master 9m inkl. armaturarme 0,5m<br />

ca. 22 stk. Master 8m inkl. armaturarme 0,5 m<br />

ca. 34 stk. Armaturer<br />

ca. 34 stk. Masteindsatse<br />

ca. 3 stk. Portalbelysning<br />

ca. 3 stk. Vejbelysningsskab inkl. jordelektrode mv.<br />

ca. 3 stk. Målerskab<br />

Arbejdet skal udføres i perioden fra den 27.marts 2013 til 3. november 2014 - ”LØSNING<br />

1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN”, eller alternativt fra den 27 marts 2013 til 12. oktober 2015 -<br />

”LØSNING 2 MED 3- ÅRIG TIDSPLAN”, jf. afsnit 5.1.<br />

3. Udbud<br />

3.1 Udbudsform<br />

Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.<br />

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.<br />

<strong>Entreprise</strong>n udbydes parallelt med entreprise <strong>1052.002</strong>. Dersom entreprenøren også afgiver<br />

tilbud på entreprise <strong>1052.002</strong>, kan denne på tilbudslisten anføre eventuel reduktion<br />

ved tildeling af begge entrepriser.<br />

3.2 Kontraktform<br />

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.<br />

3.3 Udbudsmateriale<br />

Udbudsmaterialet omfatter:<br />

• Nærværende BUT.<br />

• De i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter.<br />

3.4 Bedømmelsens faser<br />

Bedømmelsen sker i 2 faser:<br />

• Der sker en udvælgelse, som beskrevet i afsnit 3.5, hvor ukonditionsmæssige tilbud<br />

forkastes.<br />

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes<br />

til de bydende.<br />

3.5 Udvælgelse<br />

3.5.1 Serviceattest<br />

Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal - forinden kontrakt-


BUT – <strong>1052.001</strong><br />

SIDE<br />

5 af 352<br />

indgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation,<br />

jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter<br />

anmodning og må højst være 6 måneder gammel.<br />

3.5.2 Kriterier for udvælgelse<br />

Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.<br />

3.6 Tildeling<br />

3.6.1 Generelt<br />

Kriterium for tildeling er laveste pris.<br />

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.<br />

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser<br />

vedrørende ovenstående via følgende links:<br />

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen<br />

og<br />

arbejdsforhold i øvrigt<br />

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk<br />

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet<br />

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende<br />

fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 14 kalenderdage før tilbudsfristens<br />

udløb.<br />

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det<br />

er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.<br />

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til udbud@vd.dk med kopi til ptp@vd.dk,<br />

svm@vd.dk og bjer@vd.dk.<br />

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på<br />

http://leverandorportal.vd.dk under ”Udbud” senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb.<br />

Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.<br />

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade,<br />

der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før<br />

tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ<br />

eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.<br />

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: ”<strong>Entreprise</strong><br />

<strong>1052.001</strong> Spørgsmål vedr. ”


BUT – <strong>1052.001</strong><br />

SIDE<br />

6 af 352<br />

4.1 Orienteringsmøde<br />

Der afholdes orienteringsmøde torsdag den 29. november 2012 kl. 10.00, hos Vejdirektoratet,<br />

Guldalderen 12, 2640 Hedehusene. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven,<br />

og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål<br />

bedes så vidt muligt stillet ved e-mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet,<br />

bedes efterfølgende fremsendt pr. e-mail.<br />

5. Tilbud<br />

Tilmelding bedes ske til svm@vd.dk senest mandag den 25. november 2012.<br />

5.1 Sideordnede tilbud<br />

Vejdirektoratet udbyder denne entreprise ved et udbud med modtagelse af 2 sideordnede<br />

tilbud, da Vejdirektoratet ønsker mulighed for at kunne vælge den gennemførelsesperiode<br />

(tidsplan), der ud fra oplysninger om prisniveau for henholdsvis en 2-årig tidsplan og<br />

en 3-årig tidsplan vurderes mest attraktivt for Vejdirektoratet.<br />

Det er et krav, at der gives tilbud på både udbuddet med den 2-årige tidsplan og udbuddet<br />

med den 3-årige tidsplan.<br />

Tilbuddene skal fremsendes/afleveres til Kammeradvokaten på afleveringstidspunktet jf.<br />

Udbudsbekendtgørelsen, hvor Vejdirektoratet ikke er til stede. Umiddelbart efter licitationstidspunktet<br />

åbner Kammeradvokaten de indkomne tilbud. Kammeradvokaten vurderer<br />

tilbuddenes konditionsmæssighed og videregiver alene priserne til Vejdirektoratet på de<br />

konditionsmæssige tilbud og det i anonymiseret form, således at Vejdirektoratet ikke bliver<br />

bekendt med, hvem de bydende er, og hvordan en given tilbudsgiver har prissat de to<br />

sideordnede tilbud.<br />

Vejdirektoratet vil på baggrund af de anonymiserede priser, ud fra en totaløkonomisk<br />

vurdering, beslutte om entreprisen ønskes udført med en 2-årig tidsplan eller med en 3-<br />

årig tidsplan.<br />

Vejdirektoratet meddeler, hurtigst muligt efter de anonymiserede priser er modtaget, de<br />

bydende og Kammeradvokaten om entreprisen skal udføres med en tidsplan på 2 år eller<br />

3 år. Kammeradvokaten fremsender herefter tilbuddene vedrørende enten løsning 1 eller<br />

løsning 2 til Vejdirektoratet.<br />

Bestemmelser i udbudsmaterialet, som alene vedrører udbuddet med tidsplan på 2 år,<br />

ses anført med fed understregning og tilføjelsen ”LØSNING 1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN”,<br />

mens bestemmelser, som alene vedrører udbuddet med tidsplan på 3 år, ses anført med<br />

dobbelt understregning og tilføjelsen ”LØSNING 2 MED 3- ÅRIG TIDSPLAN”.<br />

Vælger Vejdirektoratet løsning 1 er det anførte med dobbelt understregning ”LØSNING 2<br />

MED 3-ÅRIG TIDSPLAN” uden betydning. Hvis løsning 2 vælges, er det anførte med fed<br />

og tilføjelsen ”LØSNING 1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN” uden betydning.


SIDE<br />

7 af 352<br />

BUT – <strong>1052.001</strong><br />

5.3 Forbehold<br />

Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende<br />

elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren.<br />

Ikke-væsentlige forbehold kan afvises eller prissættes.<br />

5.4 Aflevering og åbning af tilbuddet<br />

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”Udbudsnr. og titel”, som påføres afsendernavn,<br />

adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.<br />

Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer.<br />

Tilbud afleveres endvidere i elektronisk form (CD-rom eller andet), både som pdf med<br />

underskrift og som Excel (hvis TBL er udarbejdet i Excel).<br />

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.<br />

Tilbud skal være modtaget hos<br />

Kammeradvokaten<br />

Vester Farimagsgade 23<br />

1606 København V<br />

senest på tidspunktet anført i udbudsbekendtgørelsen.<br />

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.<br />

Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse.<br />

5.5 Optimeringsaktivitet<br />

Vejdirektoratet har forudsat, at den vindende entreprenør i en periode på ca. 2 - 3 måneder<br />

efter kontraktens indgåelse, sammen med bygherren og den projekterende rådgiver,<br />

gennemfører en optimeringsaktivitet af det udbudte projekt forud for, at selve udførelsen<br />

igangsættes – se nærmere SAB Styring og samarbejde pkt. 2 Projektgennemgang.<br />

Denne gennemgang skal tydeliggøre hvilke bindinger, der er i projektet, afdække eventuelle<br />

optimeringsmuligheder, mangler eller uklarheder i projektmaterialet og fastlægge udførelsen<br />

af det endelige projekt.<br />

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet<br />

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet<br />

• Udfyldte og underskrevne tilbudslister indeholdende tro- og love erklæring vedr.<br />

ubetalt forfalden gæld til det offentlige<br />

• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud<br />

• Oplysninger som anført i udbudsbekendtgørelsen III.2 ”Betingelser for deltagelse”


SIDE<br />

8 af 352<br />

BUT – <strong>1052.002</strong><br />

BUT <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.002</strong><br />

1. Alment<br />

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT() indeholder dels orienterende oplysninger om<br />

det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.<br />

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.<br />

2. Orientering<br />

Denne entreprise er en del af 1052 Greve Syd – Solrød Syd, som udgør en del af vejforbindelsen<br />

E20 Køge Bugt Motorvejen.<br />

<strong>Entreprise</strong>n er benævnt ”<strong>1052.002</strong> Vej og broer, sydlig strækning” og omfatter udbygning<br />

fra 6 spor til 8 spor, inkl. udvidelse af eksisterende bygværker, anlæg af nye bygværker,<br />

etablering af nyt vejudstyr mv.<br />

Motorvejen er stationeret fra nord mod syd med udgangspunkt i st. 127.600 og sluttende i<br />

st. 132.450.<br />

<strong>Entreprise</strong>n er beliggende i Region Hovedstaden, Solrød Kommune.<br />

Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende<br />

med denne entreprise:<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.075 ITS installationer<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose, st. 126.300 – st. 127.600.<br />

• <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.001</strong> Vej og broer, nordlig strækning<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.101 Broer og vej, Cordozavej og Egedesvej<br />

• Ledningsarbejder (fremmede ledninger)<br />

• Vejdirektoratets driftsafdeling udfører mindre forberedende arbejder<br />

• <strong>Entreprise</strong>r for anlæg af Den nye bane mellem København og Ringsted<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter i hovedtræk:<br />

• Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilt grus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog<br />

afmærkningsarbejder på ca. 4,8 km motorvej, 1,1 km ramper, 0,9 km kommuneveje<br />

• Nedrivning af Bro 55.00 OF af P-sti, Engstrupstien samt opførelse af Bro 55.10<br />

OF af P-sti, Engstrupstien i forhøjet position og nedsænkning til endelig placering<br />

• Nedrivning af Bro 59.00 UF af L-VEJ 501, Tåstrupvej i 2 etaper samt opførelse af<br />

Bro 59.10 UF af L-VEJ 501, Tåstrupvej i 2 hovedetaper, som efterfølgende sammenstøbes<br />

• Opfyldning af Bro 60 UF Gang- og cykelsti, Karlstrupstien<br />

• Nedrivning af Bro 62.00 OF af K-VEJ 8, Solrød Byvej samt opførelse af Bro 62.10<br />

OF af K-VEJ 8, Solrød Byvej i forhøjet position og nedsænkning til endelig placering<br />

• Ny banebro, Bro S-BRO-03<br />

• Opførelse af ny bro over vandløb, Bro 64 UF af Vandl. Solrød Bæk u. Adgangs-


SIDE<br />

9 af 352<br />

BUT – <strong>1052.002</strong><br />

vej til regnvandsbassin<br />

• Sideudvidelse af Bro 65 UF af K-VANDL 35, Solrød Bæk<br />

• Sideudvidelse samt sammenstøbning af fuge i midterrabat Bro 66 UF af Gangog<br />

cykelsti, Ankerhusstien<br />

• Udførelse og drift af afmærkningsmateriel<br />

• Udførelse af nyt signalanlæg i rampekrydsene, TSA 30<br />

• Etablering af nye støjskærme<br />

• Nedtagning af eksisterende støjskærm<br />

• Belysningsarbejder<br />

• Etablering af midlertidigt paddehegn<br />

• Etablering af 7 regnvandsbassiner<br />

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.<br />

<strong>Entreprise</strong>n indeholder følgende hovedmængder:<br />

ca. 225.250 m 3 råjordsarbejder<br />

ca. 84.000 m 3 muldafrømning<br />

ca. 38.100 m 3 bundsikringsgrus<br />

ca. 8.500 m 3 stabilt grus<br />

ca. 51.000 m 3 muldudlægning<br />

ca. 23.500 m afvandings- og drænledninger<br />

ca. 22.700 t opbrydning af asfalt<br />

ca. 47.050 t asfalt<br />

ca. 18.350 m stålautoværn<br />

ca. 39.900 m afmærkning på kørebane<br />

ca. 166.000 m 2 græssåning<br />

ca. 750 t slap armering<br />

ca. 500 stk iborede ankre<br />

ca. 4.500 m spændt armering<br />

ca. 6.500 m 3 beton<br />

ca. 4.000 m 2 fugtisolering<br />

ca. 4.000 m 2 brobelægning<br />

ca. 600 m broautoværn<br />

ca. 350 m 2 skråningsbeklædning<br />

ca. 1.500 m rammede pæle<br />

ca. 61 stk. færdselstavler<br />

ca. 14 stk. bassintavler<br />

ca. 15 stk. vejvisningstavler på almindelig vej<br />

ca. 16 stk. vejvisningstavler på motorvej<br />

ca. 2 stk. portal med portaltavler<br />

ca. 1875 m Kabelgrav 0,9m inkl. sandlomme og dækbånd<br />

ca. 370 m Styrede underboringer i 110mm rør<br />

ca. 1875 m Kabel 4x16mm² NOIKLX-cu i kabelgrav<br />

ca. 575 m Kabel 4x16mm² NOIKLX-cu i rør<br />

ca. 200 m Kabel 2x1,5mm² H05RN-F i mast


SIDE<br />

10 af 352<br />

BUT – <strong>1052.002</strong><br />

ca. 32 stk. Fundamenter<br />

ca. 11 stk. Master 9m inkl. armaturarme 0,5m<br />

ca. 12 stk. Master 8 m inkl. armaturarme 0,5 m<br />

ca. 23 stk. Armaturer<br />

ca. 23 stk. Masteindsatse<br />

ca. 1 stk. Portalbelysning<br />

ca. 1 stk. Vejbelysningsskab inkl. jordelektrode mv.<br />

ca. 1 stk. Målerskab<br />

Arbejdet skal udføres i perioden fra den 27.marts 2013 til 3. november 2014 - ”LØSNING<br />

1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN”, eller alternativt fra den 27 marts 2013 til 12. oktober 2015 -<br />

”LØSNING 2 MED 3- ÅRIG TIDSPLAN”, jf. afsnit 5.1.<br />

3. Udbud<br />

3.1 Udbudsform<br />

Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.<br />

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.<br />

<strong>Entreprise</strong>n udbydes parallelt med entreprise <strong>1052.001</strong>. Dersom entreprenøren også afgiver<br />

tilbud på <strong>1052.001</strong>, kan denne på tilbudslisten anføre eventuel reduktion ved tildeling<br />

af begge entrepriser.<br />

3.2 Kontraktform<br />

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.<br />

3.3 Udbudsmateriale<br />

Udbudsmaterialet omfatter:<br />

• Nærværende BUT.<br />

• De i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter.<br />

3.4 Bedømmelsens faser<br />

Bedømmelsen sker i 2 faser:<br />

• Der sker en udvælgelse, som beskrevet i afsnit 3.5, hvor ukonditionsmæssige tilbud<br />

forkastes.<br />

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes<br />

til de bydende.<br />

3.5 Udvælgelse<br />

3.5.1 Serviceattest<br />

Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal - forinden kontraktindgåelse<br />

- fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation,<br />

jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter<br />

anmodning og må højst være 6 måneder gammel.


BUT – <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

11 af 352<br />

3.5.2 Kriterier for udvælgelse<br />

Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.<br />

3.6 Tildeling<br />

3.6.1 Generelt<br />

Kriterium for tildeling er laveste pris.<br />

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.<br />

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser<br />

vedrørende ovenstående via følgende links:<br />

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen<br />

og<br />

arbejdsforhold i øvrigt<br />

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk<br />

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet<br />

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende<br />

fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 14 kalenderdage før tilbudsfristens<br />

udløb.<br />

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det<br />

er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.<br />

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til udbud@vd.dk med kopi til ptp@vd.dk,<br />

svm@vd.dk og bjer@vd.dk.<br />

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på<br />

http://leverandorportal.vd.dk under ”Udbud” senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb.<br />

Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.<br />

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade,<br />

der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før<br />

tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ<br />

eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.<br />

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: ”<strong>Entreprise</strong><br />

<strong>1052.002</strong> Spørgsmål vedr. ”<br />

4.1 Orienteringsmøde<br />

Der afholdes orienteringsmøde torsdag den 29. november 2012 kl. 10.00, hos Vejdirektoratet,<br />

Guldalderen 12, 2640 Hedehusene. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven,<br />

og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål


BUT – <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

12 af 352<br />

bedes så vidt muligt stillet ved e-mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet,<br />

bedes efterfølgende fremsendt pr. e-mail.<br />

5. Tilbud<br />

Tilmelding bedes ske til svm@vd.dk senest mandag den 25. november 2012.<br />

5.1 Sideordnede tilbud<br />

Vejdirektoratet udbyder denne entreprise ved et udbud med modtagelse af 2 sideordnede<br />

tilbud, da Vejdirektoratet ønsker mulighed for at kunne vælge den gennemførelsesperiode<br />

(tidsplan), der ud fra oplysninger om prisniveau for henholdsvis en 2-årig tidsplan og<br />

en 3-årig tidsplan vurderes mest attraktivt for Vejdirektoratet.<br />

Det er et krav, at der gives tilbud på både udbuddet med den 2-årige tidsplan og udbuddet<br />

med den 3-årige tidsplan.<br />

Tilbuddene skal fremsendes/afleveres til Kammeradvokaten på afleveringstidspunktet jf.<br />

Udbudsbekendtgørelsen, hvor Vejdirektoratet ikke er til stede. Umiddelbart efter licitationstidspunktet<br />

åbner Kammeradvokaten de indkomne tilbud. Kammeradvokaten vurderer<br />

tilbuddenes konditionsmæssighed og videregiver alene priserne til Vejdirektoratet på de<br />

konditionsmæssige tilbud og det i anonymiseret form, således at Vejdirektoratet ikke bliver<br />

bekendt med, hvem de bydende er, og hvordan en given tilbudsgiver har prissat de to<br />

sideordnede tilbud.<br />

Vejdirektoratet vil på baggrund af de anonymiserede priser, ud fra en totaløkonomisk<br />

vurdering, beslutte om entreprisen ønskes udført med en 2-årig tidsplan eller med en 3-<br />

årig tidsplan.<br />

Vejdirektoratet meddeler, hurtigst muligt efter de anonymiserede priser er modtaget, de<br />

bydende og Kammeradvokaten, om entreprisen skal udføres med en tidsplan på 2 år eller<br />

3 år. Kammeradvokaten fremsender herefter tilbuddene vedrørende enten løsning 1<br />

eller løsning 2 til Vejdirektoratet.<br />

Bestemmelser i udbudsmaterialet, som alene vedrører udbuddet med tidsplan på 2 år,<br />

ses anført med fed understregning og tilføjelsen ”LØSNING 1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN”,<br />

mens bestemmelser, som alene vedrører udbuddet med tidsplan på 3 år, ses anført med<br />

dobbelt understregning og tilføjelsen ”LØSNING 2 MED 3- ÅRIG TIDSPLAN”.<br />

Vælger Vejdirektoratet løsning 1 er det anførte med dobbelt understregning ”LØSNING<br />

MED 3-ÅRIG TIDSPLAN” uden betydning. Hvis løsning 2 vælges, er det anførte med fed<br />

og tilføjelsen ”LØSNING MED 2-ÅRIG TIDSPLAN” uden betydning.<br />

5.3 Forbehold<br />

Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende<br />

elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren.<br />

Ikke-væsentlige forbehold kan afvises eller prissættes.


BUT – <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

13 af 352<br />

5.4 Aflevering og åbning af tilbuddet<br />

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”Udbudsnr. og titel”, som påføres afsendernavn,<br />

adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.<br />

Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer.<br />

Tilbud afleveres endvidere i elektronisk form (CD-rom eller andet), både som pdf med<br />

underskrift og som Excel (hvis TBL er udarbejdet i Excel).<br />

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.<br />

Tilbud skal være modtaget hos<br />

Kammeradvokaten<br />

Vester Farimagsgade 23<br />

1606 København V<br />

senest på tidspunktet anført i udbudsbekendtgørelsen.<br />

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.<br />

Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivers tilstedeværelse.<br />

5.5 Optimeringsaktivitet<br />

Vejdirektoratet har forudsat, at den vindende entreprenør i en periode på ca. 2 - 3 måneder<br />

efter kontraktens indgåelse, sammen med bygherren og den projekterende rådgiver,<br />

gennemfører en optimeringsaktivitet af det udbudte projekt forud for, at selv udførelsen<br />

igangsættes – se nærmere SAB Styring og samarbejde pkt. 2 Projektgennemgang.<br />

Denne gennemgang skal tydeliggøre hvilke bindinger, der er i projektet, afdække eventuelle<br />

optimeringsmuligheder, mangler eller uklarheder i projektmaterialet, og fastlægge udførelsen<br />

af det endelige projekt.<br />

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet<br />

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet:<br />

• Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og love erklæring vedr.<br />

ubetalt forfalden gæld til det offentlige<br />

• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.<br />

• Oplysninger som anført i udbudsbekendtgørelsen III.2 ”Betingelser for deltagelse”:


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

14 af 352<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)<br />

A. Aftalegrundlaget<br />

ad § 1<br />

ad § 1 stk. 1<br />

Almindelige bestemmelser<br />

Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De<br />

enkelte §- og styknumre refererer til AB 92.<br />

I udbudsmaterialet anvendes følgende farvekoder:<br />

Tekst specifikt gældende for entreprise <strong>1052.001</strong>.<br />

Tekst specifikt gældende for entreprise <strong>1052.002</strong>.<br />

Bestemmelser i udbudsmaterialet, som alene vedrører udbuddet med tidsplan på 2 år,<br />

ses anført med fed understregning og tilføjelsen ”LØSNING 1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN”,<br />

mens bestemmelser, som alene vedrører udbuddet med tidsplan på 3 år, ses anført med<br />

dobbelt understregning og tilføjelsen ”LØSNING 2 MED 3-ÅRIG TIDSPLAN”.<br />

ad § 1 stk. 2<br />

ad § 2<br />

ad § 2 stk. 1<br />

ad § 2 stk. 2<br />

Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler<br />

på parternes vegne.<br />

Bygherrens udbud<br />

Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra<br />

tilbudsdagen.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter de beskrevne arbejder.<br />

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:<br />

a. Tilbudsliste (TBL)<br />

b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.<br />

c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)<br />

d. Særlige betingelser (SB)<br />

e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)<br />

f. Tegninger indhæftet i henholdsvis "Tegningsbilag, entreprise <strong>1052.001</strong> Vej og broer,<br />

nordlig strækning", november 2012 og "Tegningsbilag, entreprise <strong>1052.002</strong> Vej og<br />

broer, sydlig strækning", november 2012 jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog).<br />

g. Tegninger indhæftet i ”Anlægsfaseplaner og afmærkningsplaner for trafikafvikling, entreprise<br />

<strong>1052.001</strong> Vej og broer, nordlig strækning (del 1) og entreprise <strong>1052.002</strong> Vej<br />

og broer, sydlig strækning (del 2) ", jf. fortegnelse i hæftet.


SIDE<br />

15 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

h. Ledningsprotokol M10-5941-001-1052 Køge Bugt motorvejen, Udbygning mellem<br />

Greve Syd og Solrød Syd, august 2012 med tilhørende tegninger.<br />

i. Vandsynsprotokoller 1052 Greve S – Solrød S med tilhørende tegninger.<br />

• M10 Køge Bugt motorvejen, 1052 Greve S – Solrød S, <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.001</strong>, Vandsynsprotokol,<br />

St. 123.700 – 126.300, Greve Kommune, november 2012.<br />

• M10 Køge Bugt motorvejen, 1052 Greve S – Solrød S, <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.002</strong>, Vandsynsprotokol,<br />

st. 126.300 – 132.500, Solrød Kommune, november 2012.<br />

j. Tilladelser til afgravning og indbygning af rabatjord og forurenet jord.<br />

Tilladelser til anlægsarbejder på kortlagte arealer.<br />

k. Miljørapporter med tilhørende bilag.<br />

• Vejjordsundersøgelse etape 1052, 10 Køge Bugt Motorvejen Greve S – Solrød S,<br />

31. oktober 2011.<br />

• Forureningsundersøgelse. Fokusareal M10-123-18 regnvandsbassin, matr.nr. 20at<br />

Greve By, Greve. Etape 1052. 10 Køge Bugt Motorvejen >>> Greve S - Solrød S.<br />

November 2012.<br />

• Forureningsundersøgelse. Fokusareal M10-123-23 opfyldt vandhul, matr.nr. 20at<br />

Greve By, Greve. Etape 1052. 10 Køge Bugt Motorvejen >>> Greve S - Solrød S.<br />

November 2012.<br />

• Forureningsundersøgelse. Fokusareal M10-128-9 muligt udsætningsområde og<br />

M10-128-12 opfyldt vandhul, matr.nr. 13n Karlstrup By, Karlstrup. Etape 1052. 10<br />

Køge Bugt Motorvejen >>> Greve S - Solrød S. November 2012.<br />

• Forureningsundersøgelse. Fokusareal M10-130-4 støjvold og muligt udsætningsområde,<br />

litra ”bx” Solrød By, Solrød. Etape 1052. 10 Køge Bugt Motorvejen >>><br />

Greve S - Solrød S. November 2012.<br />

• Miljøundersøgelse. Grundvand ved regnvandsbassin 5.2, matr.nr. 13n Karlstrup<br />

By, Karlstrup. Etape 1052. 10 Køge Bugt Motorvejen >>> Greve S - Solrød S. November<br />

2012.<br />

• Okkerundersøgelse. Fokusareal M10-130-10 blødbundsområde, matr.nr. 1a Solrød<br />

By, Solrød. Etape 1052. 10 Køge Bugt Motorvejen >>> Greve S - Solrød S. November<br />

2012.<br />

• Indledende forklassifikation på Cordozaparken Jersie Strand, matr.nr. 19v m.fl. Jersie<br />

By, Jersie, 11. juni 2007.<br />

• Miljøscreening for PCB i vejbroer. Køge Bugt Motorvejen. 21.3.2012.<br />

• Supplerende miljøscreening for PCB i vejbroer. Køge Bugt Motorvejen. 23.7.2012.<br />

l. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag.<br />

• Rapport 3 rev 1, Bro 010-0-059.10 UF af Tåstrupvej, 2011-12-12.<br />

• Rapport 4 rev 1, Bro 010-0-048.00 UF af Fuglestien, 2011-12-12.<br />

• Rapport 5 rev 1, Bro 010-0-049.00 UF af Metalstien, 2011-12-12.<br />

• Rapport 6 rev 1, Bro 010-0-051.00 UF af Karlslundestien (Notgangen), 2011-12-12.<br />

• Rapport 7 rev 1, Bro 010-0-052.00 UF af Karlslundestien, 2011-12-12.<br />

• Rapport 8, Bro 010-0-055.10 OF af Engstrupvej (Engstrupstien), 2011-12-13.<br />

• Rapport 9, Bro 010-0-065.00 UF af Solrød Bæk, 2011-12-12.<br />

• Rapport 10, Bro 010-0-066.00 UF af Ankerhusstien, 2011-12-15.<br />

• Rapport 13, Bro 010-0-046.10 OF af Mosede Landevej, 2012-01-02.<br />

• Rapport 14 rev 1, Bro 010-0-062.00 (62.10) OF af Solrød Byvej, 2012-11-02.


SIDE<br />

16 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Rapport 15, Bro 0250526-0-104.00 UF af sti under Mosede Landevej og støttevæg,<br />

2012-05-09.<br />

• Rapport 17, Bro 010-0-062.00A (S-BRO-03) OF af Solrød Byvej, 2012-01-24.<br />

• Rapport 18, Bro 010-0-046.00A (S-BRO-01) OF af Mosede Landevej, 2012-01-19.<br />

• 1052 Greve S – Solrød S, Geotekniske Hovedrapport, detailundersøgelser MV st.<br />

3.7 – 14.5, marts 2012.<br />

• 1052 Greve S – Solrød S, Geotekniske Datarapport, Detailundersøgelser MV st.<br />

3.7 – 14.5, marts 2012.<br />

• 1052 Greve S – Solrød S, Tillæg til Geoteknisk Hoved- og datarapport, MV st. 3,7 –<br />

14,5. oktober 2012. Supplerende undersøgelser for blødbundsområder, 3 regnvandsbassiner<br />

og UF af Rørmoseløbet.<br />

m. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):<br />

AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011<br />

AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007<br />

AAB – Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006<br />

AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010<br />

AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003<br />

AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003<br />

AAB - Kalkstabilisering, Udbudsforskrift, juli 2010<br />

AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, februar 2012<br />

AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007<br />

AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010<br />

AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011<br />

AAB - Vejbelysningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011<br />

AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011<br />

AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, Udbudsforskrift, september 2011<br />

AAB - Broautoværn og -rækværker, Udbudsforskrift, september 2011<br />

AAB - Betonbroer, 4. Fundering. Udbudsforskrift, oktober 2009<br />

AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejder. Udbudsforskrift, oktober 2009<br />

AAB - Betonbroer, 10. Fugtisolering. Udbudsforskrift, januar 2011<br />

Bilag, Fugtisoleringssystemer. Udbud, Bygværker januar 2012<br />

AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, Udbudsforskrift:<br />

Revisionshæfte, Brobelægninger, februar 2009<br />

11.1-11.6, Brobelægninger, november 2006<br />

11.7-11.8, Brobelægninger, november 2004<br />

11.9, Brobelægninger, marts 2007<br />

11.10, Brobelægninger, november 2004<br />

Bilag, Brobelægninger, august 2011<br />

AAB - Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010<br />

AAB- Stålbroer, Stålarbejde, juni 2010<br />

AAB- Stålbroer, Overfladebehandling, juni 2010<br />

Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005<br />

n. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS):<br />

• <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.001</strong>. Foreløbig, november 2012<br />

• <strong>Entreprise</strong> <strong>1052.002</strong>. Foreløbig, november 2012


SIDE<br />

17 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

o. AB 92<br />

p. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk, europæiske tekniske godkendelser<br />

(ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger<br />

og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest<br />

anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger<br />

gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af<br />

tilbud.<br />

q. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.<br />

Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0 - 7, juli 2006<br />

Vejregler, projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler<br />

• Hæfte 9.10.10.0. Generelt, oktober 1995<br />

• Hæfte 9.10.10.1. Valg og dimensionering, marts 2008<br />

• Hæfte 9.10.10.2. Dimensioneringsdiagrammer, juli 2000.<br />

Diagram 1 erstattes af Diagram for dimensionering for dimensionering af cirkulære<br />

stålrør til tavlemontage 17.02.2012 som kan hentes på www.vejdirektoratet.dk under<br />

> vejsektor > leverandørportal > standarder og paradigmer > instruktioner og<br />

vejledninger > vejudstyr.<br />

• Hæfte 9.10.10.3. Dimensioneringseksempler, juli 2000<br />

• Hæfte 9.10.10.4. Projekttegninger, juli 2008<br />

Vejregler, projektering af tavleportaler<br />

• Hæfte 9.10.14.0 Generelt, oktober 1995<br />

• Hæfte 9.10.14.1 Valg og dimensionering, marts 2008<br />

• Hæfte 9.10.14.2 Dimensioneringsdiagrammer, oktober 1995<br />

• Hæfte 9.10.14.3.1 Dimensioneringseksempler, oktober 1995<br />

• Hæfte 9.10.14.3.2 Projekteringseksempler, oktober 1995<br />

• Hæfte 9.10.14.4 Projekttegninger, juli 2008<br />

Vejregler, vejvisning<br />

• Hæfte 0, Generelt om vejvisning på almindelige veje, august 2003<br />

• Hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, december 2010<br />

• Hæfte 1, Tegningsbilag, august 2003<br />

• Hæfte 2, Vejnavneskilte og husnumre, august 2003<br />

• Hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje, september 2010<br />

• Hæfte 3, Bilag 9. Seværdigheder af national interesse februar 2012<br />

• Hæfte 3, Eksempel på vejvisning i større byer, april 2004<br />

• Hæfte 3, Eksempel på vejvisning i åbent land, september 2004<br />

• Hæfte 4, Vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter, september 2009<br />

• Hæfte 4, Tegningsbilag, november 2008<br />

• Hæfte 5, Vejvisning for særlige køretøjer, juni 2010<br />

• Hæfte 6, Vejvisning på motorveje, december 2008<br />

• Hæfte 6, Tegningsbilag, maj 2009<br />

• Hæfte 7, Vejvisning for handicappede, maj 2008<br />

• Hæfte 8, Parkeringsvejledning, april 2008


SIDE<br />

18 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Vejregler, færdselstavler<br />

• Hæfte 0, Generelt, juli 2006<br />

• Hæfte 1, Advarselstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 2, Vigepligtstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 3, Forbudstavler, august 2007<br />

• Hæfte 4, Påbudstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 5, Oplysningstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 6, Undertavler, juli 2006<br />

• Hæfte 7, Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2006<br />

• Hæfte 8, Tavleoversigt, juli 2006<br />

Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008<br />

r. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m.:<br />

• Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, juni 2012. (Instruksen kan hentes<br />

på www.vejdirektoratet.dk under vejsektor > vejregler og tilladelser > tilladelser)<br />

• Afmærkning af vejarbejder mm., Høringsudgave af maj 2012<br />

• Afmærkning af vejarbejder mm., tegninger, november 2002<br />

• Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Tegninger, Vejdirektoratet<br />

• Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009<br />

s. Vejregel for opsætning af broautoværn og –rækværker, juli 2006<br />

t. Manual for trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder, Rapport 368 -<br />

2010<br />

u. Øvrige forskrifter<br />

Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007<br />

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005<br />

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010<br />

Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009<br />

Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og<br />

brobelægning. Udbudsforskrift, oktober 2010<br />

Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august 2010<br />

Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001<br />

Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar 2011<br />

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010, Danske Anlægsgartnere.<br />

Det under punktnumrene a – l, n og t nævnte materiale kan hentes på<br />

www.vejdirektoratet.dk under http://leverandorportalen.vd.dk under aktuelle udbud.


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

19 af 352<br />

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger<br />

kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk/.<br />

Oversigt over forkortelser fremgår af bilag 1 til SBB.<br />

<strong>Entreprise</strong>ns arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen men kan påregnes<br />

overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads afsnit 3.<br />

Arbejdet kan påregnes overdraget senest 7 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes<br />

den 27. marts 2013 eller umiddelbart derefter, idet mobiliseringen på anstillingspladser<br />

kan påbegyndes den 11. marts 2013.<br />

ad § 2 stk. 3<br />

Følgende tidsfrister skal overholdes:<br />

1. Igangsætningsfrist<br />

Den 1. maj 2013 skal alle midlertidige hegn mod naboer være etableret, jf. SAB arbejdsplads,<br />

og arbejdet med etablering af anstillingsplads skal være påbegyndt.<br />

2. Deltidsfrister<br />

Senest den 1. september 2014 skal tilslutningsanlæg 29 Greve S inkl. Mosede Landevej<br />

være genåbnet for offentlig trafik.<br />

Fristen skyldes en afhængighed af igangsætning af Banedanmarks arbejder med etablering<br />

af den ny bane mellem København og Ringsted.<br />

3. Færdiggørelsesfrist<br />

Senest den 3. november 2014 skal alle arbejder inkl. "således udført" dokumentation og<br />

kvalitetssikringsdokumentation være fuldført og klar til aflevering - ”LØSNING 1 MED 2-<br />

ÅRIG TIDSPLAN”.<br />

Senest den 12. oktober 2015 skal alle arbejder inkl. "således udført" dokumentation og<br />

kvalitetssikringsdokumentation være fuldført og klar til aflevering - ”LØSNING 2 MED 3-<br />

ÅRIG TIDSPLAN”.<br />

De i ad §25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de<br />

ovenfor anførte datoer.<br />

ad § 2 stk. 4<br />

ad § 2 stk. 6<br />

ad § 3<br />

Art og omfang mv. af kendte fortidsminder er anført i SAB Arbejdsplads.<br />

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.<br />

Entreprenørens tilbud<br />

Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr.<br />

9784 af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for<br />

denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad §22 stk. 6 anførte præciseringer.<br />

ad § 3 stk. 1<br />

Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er<br />

bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne.


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

20 af 352<br />

ad § 3 stk. 3<br />

ad § 3 stk. 4<br />

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser<br />

på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes<br />

uændret.<br />

Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder<br />

adgangsforhold.<br />

<strong>Entreprise</strong>n gennemføres for broarbejder i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens<br />

bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i<br />

perioden 1. november – 31. marts, § 4, hvorfor alle vinterforanstaltninger for alle konstruktionsarbejder<br />

i hele anlægsperioden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.<br />

For øvrige arbejder ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige<br />

spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan.<br />

ad § 5<br />

ad § 5 stk. 1<br />

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.<br />

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende<br />

bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af<br />

denne kontrakt.<br />

Entreprenøren må benytte bygherren som reference men må ikke uden bygherrens forudgående,<br />

skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre<br />

noget om kontraktens indhold.<br />

ad § 5 stk. 2<br />

Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal<br />

ske til anerkendt pengeinstitut.<br />

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdokument”.<br />

Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under<br />

http://leverandorportalen.vd.dk, Standarder og paradigmer og ”Entreprenør”.<br />

ad § 5 stk. 4<br />

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden<br />

igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende<br />

entreprenører.<br />

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde,<br />

som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU’s Udbudsdirektiv.<br />

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring<br />

ad § 6<br />

ad § 6 stk. 1<br />

Entreprenørens sikkerhedsstillelse<br />

Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerhedsstillelse”.<br />

Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under<br />

http://leverandorportalen.vd.dk, Standarder og paradigmer og ”Entreprenør”.<br />

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

21 af 352<br />

Vejdirektoratet.<br />

ad § 6 stk. 2<br />

ad § 6 stk. 6<br />

ad § 7<br />

ad § 7 stk. 1<br />

ad § 8<br />

ad § 8 stk. 2<br />

ad § 8 stk. 3<br />

Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen.<br />

Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering.<br />

Bygherrens sikkerhedsstillelse<br />

Bygherren stiller ikke sikkerhed.<br />

Forsikring<br />

Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 §8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og<br />

eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.<br />

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er<br />

tegnet og præmien betalt.<br />

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.<br />

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.<br />

C. <strong>Entreprise</strong>ns udførelse<br />

ad § 9<br />

ad § 9 stk. 1<br />

ad § 9 stk. 2<br />

ad § 10<br />

ad § 10 stk. 1<br />

Arbejdsplan og afsætning<br />

Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af<br />

AAB – Styring og samarbejde og SAB Styring og samarbejde.<br />

Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads.<br />

Entreprenørens ydelse<br />

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og<br />

beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder<br />

mv.<br />

En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på<br />

entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse.<br />

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler<br />

det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders<br />

eller materialers egnethed.<br />

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende<br />

bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.<br />

Færdselsregulerende foranstaltninger<br />

Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB Arbejdsplads afsnit 4 etable-


SIDE<br />

22 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

re, kontrollere og vedligeholde afmærkningen således, at den til enhver tid opfylder bestemmelserne<br />

i SB ad §2 stk. 2 og i den godkendte rådighedstilladelse.<br />

Såfremt bygherren konstaterer:<br />

• at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan,<br />

• at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol,<br />

og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning,<br />

• at spærretiderne ikke overholdes,<br />

• at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af<br />

tilsynet, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af<br />

de fejl, der er omfattet af påtalen,<br />

ifalder entreprenøren en bod på kr. 10.000,- ekskl. moms pr. påtale pr. arbejdssted.<br />

Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af<br />

tilsynet.<br />

Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden<br />

for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens<br />

regning.<br />

ad § 10 stk. 2<br />

De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos<br />

tilsynet, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret.<br />

Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer,<br />

påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med tilsynet i tide aftales sådanne terminer,<br />

at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne<br />

aftalte terminer.<br />

Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder.<br />

Aflæsning, modtagelse, eventuel oplagring og al videre håndtering og transport af disse<br />

materialer hører under entreprisen.<br />

Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt.<br />

Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.<br />

Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige<br />

fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse og skal ved overtagelsen kvittere<br />

for modtagelsen.<br />

Bygherreleverancer omfatter:<br />

• Materialer til støjskærme, jf. SAB Støjskærm<br />

• Årstalsplader til bygværker<br />

• Belysningsarmaturer og vejbelysningsskabe, jf. SAB Belysning<br />

ad § 11<br />

ad § 11 stk. 1<br />

Projektgennemgang, dokumentation og prøver<br />

Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og<br />

samarbejde, kap. 2.


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

23 af 352<br />

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af<br />

materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder<br />

den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.<br />

Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med<br />

kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i<br />

kontraktmaterialet.<br />

Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet<br />

anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse<br />

af betaling, indtil forholdene er bragt i orden.<br />

Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen,<br />

fremgår af SAB.<br />

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol.<br />

Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB.<br />

ad § 12<br />

Arbejdets forringelse mv.<br />

Vedligeholdelse<br />

ad § 12 stk. 4<br />

ad § 13<br />

ad § 13 stk. 1<br />

ad § 14<br />

ad § 14 stk. 3<br />

Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal<br />

ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en<br />

ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning.<br />

Forhold til myndigheder<br />

Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB Styring og<br />

samarbejde.<br />

Ændringer i arbejdet<br />

Tilbudslisten er sammensat af lister, der er opdelt i hovedpost, post og underpost.<br />

Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder og angives som sumposter eller enhedspriser.<br />

Underposter, hvor arbejdet er fiktivt er angivet i TBL Tillægsarbejder. For disse<br />

arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til<br />

den tilbudte pris uanset hvilken mængde, der leveres.<br />

Ved mængdeændringer på konkrete arbejder, der er prisfastsat med enhedspriser, gælder,<br />

at 15% grænsen vurderes i forhold til kontraktsummen. Grænsen på 100% vurderes i<br />

forhold til den respektive underpost.<br />

Indenfor de angivne variationsgrænser er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende<br />

arbejde til den tilbudte enhedspris.<br />

Hvis ændringen af det pågældende arbejde medfører, at entreprenøren skal levere mere<br />

end 100% af den forudsatte mængde, eller merprisen for den forøgede mængde udgør


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

24 af 352<br />

mere end 15% af entreprisesummen, da er entreprenøren som udgangspunkt bundet af<br />

den tilbudte enhedspris, for så vidt angår den mængde, der overstiger 100% af mængden<br />

henholdsvis 15% af entreprisesummen, medmindre enten bygherren eller entreprenøren<br />

påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I<br />

tilfælde af at enhedsprisen så skal reguleres, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage<br />

efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis<br />

krav om ekstrabetaling for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent.<br />

Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.<br />

De anførte variationsgrænser vurderes alene i forhold til de enkelte underposter - der<br />

sker således ingen sammenlægning af ændringer (uanset om ændringer medfører en<br />

nedsættelse eller en forøgelse af den forudsatte mængde).<br />

ad § 14 stk. 4<br />

Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som<br />

regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer:<br />

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag.<br />

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt<br />

tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.<br />

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere<br />

dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.<br />

A. Arbejdsløn<br />

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL.<br />

Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det<br />

pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende<br />

kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter<br />

aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen.<br />

B. Materialer<br />

Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der<br />

indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse,<br />

herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer<br />

modregnes entreprenørens tilgodehavender.<br />

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent<br />

samråd med tilsynet, og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på<br />

prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder<br />

entreprenøren.<br />

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet<br />

skal inkluderes.<br />

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv. lægges et<br />

honorar på 5%.


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

25 af 352<br />

C. Materiel<br />

Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som<br />

er større end kr. 50.000,- skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen.<br />

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.<br />

For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr.<br />

50.000,- skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser.<br />

D. Underentreprenører<br />

Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5%.<br />

ad § 17<br />

ad § 17 stk. 1<br />

ad § 17 stk. 4<br />

ad § 18<br />

ad § 18 stk. 1<br />

Bygherrens tilsyn<br />

Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet.<br />

Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger<br />

og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for<br />

eventuelle fejl og mangler.<br />

Entreprenørens arbejdsledelse<br />

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren,<br />

hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.<br />

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver.<br />

Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser.<br />

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.<br />

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den<br />

pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.<br />

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet –<br />

f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter<br />

forudgående skriftlig aftale med bygherren.<br />

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i<br />

offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers<br />

lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår,<br />

som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst,<br />

voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde<br />

af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet<br />

udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk<br />

overenskomst og denne overenskomst overholdes.<br />

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter<br />

i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af<br />

disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overens-


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

26 af 352<br />

komsten skal betales.<br />

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers<br />

medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår<br />

som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende<br />

arbejdsvilkår.<br />

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav<br />

på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til<br />

entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.<br />

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer –<br />

gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet<br />

sig, herunder FNs konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen.<br />

ad § 19<br />

ad § 19 stk. 1<br />

ad § 20<br />

Byggemøder<br />

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det<br />

efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet<br />

samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.<br />

Samvirke med andre entreprenører<br />

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller<br />

kan få indflydelse på denne, henvises til SAB Arbejdsplads.<br />

Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet<br />

skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.<br />

D. Bygherrens betalingsforpligtelse<br />

ad § 22<br />

ad § 22 stk. 1<br />

Betaling<br />

Entreprenøren skal udarbejde à conto begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de<br />

følger kalendermåned.<br />

Begæringer om à conto betalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede<br />

entrepriseafregningssystem ”JobManager”. Systemet administreres af tilsynet.<br />

Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at<br />

entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende<br />

dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet<br />

svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke.<br />

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde<br />

foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder.<br />

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes,<br />

kan det retningsgivende oplyses, at à conto begæringer kan forventes godkendt af tilsy-


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

27 af 352<br />

net senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en à conto periode er inddateret.<br />

Vejdirektoratet afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter<br />

godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer,<br />

og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.<br />

Den i AB 92 §22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede à<br />

conto begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet.<br />

Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte<br />

afvandingselement er klarmeldt i Webvand. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling<br />

som følge af manglende dokumentation.<br />

ad § 22 stk. 5<br />

ad § 22 stk. 6<br />

Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.<br />

Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets<br />

afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse,<br />

og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser<br />

fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.<br />

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger<br />

af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.<br />

I fastprisperioden gælder<br />

For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes<br />

der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det<br />

i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof der direkte<br />

benyttes til arbejdet.<br />

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt<br />

i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt<br />

forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale, eller i mangel heraf kunne<br />

dokumenteres på anden måde.<br />

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til<br />

denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen<br />

og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller<br />

brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.<br />

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb<br />

udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.<br />

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde<br />

godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren<br />

af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i<br />

forhold til entreprisesummen.<br />

Efter fastprisperioden gælder


SIDE<br />

28 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse<br />

for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelsen<br />

efter de foranstående regler, idet indkøbstidspunktet dog erstattes med 6 måneders dagen<br />

efter tilbudsafgivelsen.<br />

For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere<br />

prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud,<br />

efter nedennævnte metode.<br />

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg.<br />

Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og<br />

det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et<br />

kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler.<br />

Til regulering af entreprisens hovedposter mv. anvendes følgende indeks:<br />

• Hovedpost 6, 60 og 61: Asfaltarbejder, dog ekskl. SG-arbejder<br />

• Hovedpost 7, 56, 57 og 59: Jernkonstruktioner<br />

• Hovedpost 54, 55, 58 og 63: Betonkonstruktioner<br />

• Øvrige: Jordarbejder inkl. SG-arbejder<br />

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med<br />

(I 2 - I 1 ) : I 1 , idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver<br />

indeks midt i den aktuelle måned.<br />

Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen.<br />

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages à conto prisregulering svarende til det senest<br />

beregnede kvartalsindeks.<br />

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende à conto begæringer<br />

én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder.<br />

Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt<br />

udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag<br />

af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden.<br />

ad § 22 stk. 7<br />

Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.<br />

ad § 22 stk. 10<br />

Slutopgørelse<br />

Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for à conto betalinger, se ad<br />

§22 stk. 1.<br />

ad § 22 stk. 11<br />

Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.<br />

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse<br />

ad § 24<br />

ad § 24 stk. 1<br />

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser<br />

Forholdene nævnt i ad §24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent


SIDE<br />

29 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

faktisk griber ind i entreprenørens ydelser og kun i det omfang, de påberåbte forhold i<br />

tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen,<br />

og dermed forsinker arbejdet.<br />

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor<br />

• der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.)<br />

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk<br />

• aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen<br />

• aktiviteten faktisk ikke kan udføres.<br />

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den<br />

nærmeste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige<br />

målinger.<br />

Spilddage registreres på byggemøder og opgøres månedsvis.<br />

ad § 24 stk. 3<br />

Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for<br />

bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.<br />

ad § 25<br />

ad § 25 stk. 2<br />

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse<br />

Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes<br />

i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.<br />

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger:<br />

1. For igangsætningsfristen kr. 50.000,-<br />

2. For deltidsfristen kr. 200.000,-<br />

3. For færdiggørelsesfristen kr. 500.000,-<br />

3. For færdiggørelsesfristen kr. 750.000,-<br />

Entreprenøren kan opnå følgende bonusser:<br />

• Kr. 5.000 kr./udkørselspunkt per hverdag, hvis disse reduceres i forhold til følgende,<br />

dog maks. 20.000 kr./hverdag eller i alt kr. 400.000,-. Der må maksimalt på 80 hverdage<br />

etableres 4 udkørselspunkter til det hurtige spor med hastighedsbegrænsning<br />

nedsat til 50 km/t. Eksempelvis vil etablering af 3 udkørselspunkter på 80 hverdage<br />

eller 4 udkørselspunkter på 60 dage begge udløse maksimal bonus.<br />

• Kr. 5.000 kr./udkørselspunkt pr. hverdag, hvis disse reduceres i forhold til følgende,<br />

dog maks. 30.000 kr./hverdag eller i alt kr. 600.000,-. Der må maksimalt på 80 hverdage<br />

etableres 6 udkørselspunkter til det hurtige spor med hastighedsbegrænsning<br />

nedsat til 50 km/t. Eksempelvis vil etablering af 5 udkørselspunkter på 80 hverdage<br />

udløse en bonus på kr. 400.000,- eller 6 udkørselspunkter på 60 dage udløse maksimal<br />

bonus.<br />

T.I.C.'s elektroniske log vil blive lagt til grund for vurdering af, om bonus vil være berettiget.<br />

Bonusbeløb vil blive opgjort i henhold til denne log og kan komme til udbetaling, når<br />

arbejdet i midterrabatten er godkendt af tilsynet samt trafikafmærkning fjernet. Hvis der


SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

30 af 352<br />

foretages udkørsler, eller etableres udkørsler til det hurtige spor uden skriftlig accept fra<br />

bygherren, bortfalder de beskrevne bonusser.<br />

F. Arbejdets aflevering<br />

ad § 28<br />

ad § 28 stk. 1<br />

Afleveringsforretningen<br />

<strong>Entreprise</strong>n skal afleveres i sin helhed.<br />

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i<br />

forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren,<br />

skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe<br />

en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere.<br />

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren<br />

i anledning af entreprisen.<br />

G. Mangler ved arbejdet<br />

ad § 30<br />

ad § 30 stk. 4<br />

ad § 36<br />

Mangelbegrebet<br />

Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. §12 stk. 4 registreres ved<br />

afleveringen i det omfang, disse ikke er afhjulpet forinden.<br />

Mangelsansvarets ophør<br />

For entreprisen gælder 5 års mangelansvar.<br />

Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse,<br />

forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber<br />

i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger<br />

kan foretages fra 15. maj.


SIDE<br />

31 af 352<br />

SB – <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Særlige forhold for kørebaneafmærkning<br />

For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende:<br />

Kørebaneafmærkning,<br />

som normalt ikke overkøres<br />

*)<br />

Anden kørebaneafmærkning<br />

på steder<br />

med ÅrsDøgnTrafik pr.<br />

kørespor:<br />

ÅDT < 3.000<br />

3.000


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

32 af 352<br />

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)<br />

Styring og samarbejde<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde.<br />

2. Projektgennemgang<br />

Bygherren indkalder senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse til et møde, hvor den<br />

forudsatte optimeringsaktivitet på ca. 2 - 3 måneder begynder.<br />

Parterne – bygherren, entreprenøren og projekterende rådgiver – fastlægger på dette<br />

møde:<br />

• Aktivitetens succeskriterier<br />

• Aktivitetens proces og tidsplan<br />

• Etablering af arbejdsgrupper og styregruppe<br />

• Aktiviteten søges gennemført på fælles projektkontor<br />

• Aktivitetens bemanding og budget.<br />

Under processen skal parterne søge at identificere og aftale:<br />

• Besparelser og<br />

• Muligheder og/eller ændringer, der kan reducere usikkerheder<br />

Der bør således foreligge en fuldstændig afklaring og beskrivelse af det arbejde, der skal<br />

udføres, og en entydig beskrivelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer for arbejdets<br />

udførelse ved aktivitetens udløb.<br />

Der forventes at aktiviteten munder ud i en detaljeret planlægning af som minimum:<br />

• Projektets gennemførelse/bygbarhed<br />

• Anlægslogistikken<br />

• Trafikafviklingen<br />

Bygherren kan på et hvert tidspunkt i perioden standse videre arbejde med aktiviteten og<br />

afregne deltagernes tidsanvendelse for den forløbne periode. Bygherren kan frit anvende<br />

de forslag og ideer der indtil da er fremkommet fra deltagerne uden særskilt vederlag.<br />

3. Arbejdsplan mv.<br />

3.1 Generelt<br />

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende.<br />

Arbejdsplanen skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen.<br />

Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende 3 måneder skal have en<br />

detaljeringsgrad til ugeniveau. Reviderede planer skal afleveres med samme detaljeringsgrad<br />

senest fire uger før periodens start.


SIDE<br />

33 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt<br />

tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske<br />

vej er angivet.<br />

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige<br />

punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.<br />

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:<br />

• Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder<br />

• Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge<br />

• Projektering og godkendelse af projekt for stillads til broer<br />

• Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition<br />

• Hvornår trafik omlægges<br />

• Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse<br />

• Tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv.<br />

• Tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB arbejdsplads<br />

afsnit 7.2<br />

• Tidspunkter for arbejder med vibrationsgener som angivet i SAB Arbejdsplads afsnit<br />

7.3<br />

Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren<br />

skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om:<br />

• Arbejder udført i perioden<br />

• Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde<br />

• Arbejdets stade<br />

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke<br />

• Vejrforhold og spilddage<br />

• Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.)<br />

• Afvigelser og fravigelser (oversigt og status)<br />

• Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler).<br />

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3<br />

nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:<br />

Særlige trafikale bestemmelser<br />

Ved "trafikomlægning" skal forstås omlægning til reducerede kørespor eller flytning af kørespor.<br />

at<br />

trafikken skal senest den 2. april 2013 kl. 04:00 være omlagt og på plads i nordgående<br />

retning inkl. port og informationsskilte fra Greve S – Solrød S jf. trafikafviklingsplanerne.<br />

at<br />

trafikken skal senest den 2. april 2013 kl. 04:00 være omlagt og på plads i sydgående<br />

retning inkl. port og informationsskilte fra Greve S – Solrød S jf. trafikafviklingsplanerne.<br />

at<br />

trafikken på motorvejen inkl. ramper skal opretholdes i hele anlægsperioden, dog<br />

undtaget i frakørselsrampe i vhs til Mosede Landevej, der kan lukkes fra 2. april<br />

2013 til åbning af Mosede Landevej henover ny bro,


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

34 af 352<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

Mosede Landevej ved motorvejen og resterende ramper kan lukkes i maksimalt<br />

13 uger (juni – august 2014) for trafikafvikling i forbindelse med udskiftning af eksisterende<br />

bro 10-0-46.00 med bro 10-0-46.10, placering af bro S-BRO-01 og<br />

ombygning af Mosede Landevej,<br />

stier gennem bro 49 og bro 52 kan lukkes i forbindelse med sideudvidelse af bygværkerne,<br />

mens stier gennem bro 48 og bro 51 skal holdes åbne<br />

Engstrupstien kan lukkes ved bro 55.00/55.10 i hele anlægsperioden,<br />

Ankerhusstien kun må lukkes for stitrafik i skolernes sommerferie i forbindelse<br />

med etablering af ny afvandingsledning<br />

trafikken på motorvejen skal opretholdes med uændret antal kørespor mod København<br />

kl. 06 – kl. 10 og mod Rødby kl. 14 – kl. 19. Udenfor nævnte tidspunkter<br />

er det mindste antal kørespor på motorvejen 2 i hver retning,<br />

trafikomlægninger på motorvejen og ramper ikke udføres på hverdage i tidsrummet<br />

kl. 06 – kl. 19 , men fortrinsvis i weekender og på helligdage,<br />

arbejder, der medfører ændringer af trafikken (trafikomlægning, brug af A39) i perioder<br />

med uændret antal kørespor, først kan opstartes den 2. april 2013<br />

trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndighed<br />

skal bestilles hos bygherren senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af<br />

arbejdet,<br />

ramper til/fra skærende vej kan lukkes i op til fire timer ved stribearbejder uden<br />

for tiden kl. 06 – kl. 10 og kl. 14 – kl. 19 på hverdage,<br />

trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og<br />

efter specifik aftale med pågældende vejmyndighed,<br />

der skal være mindst 2000 m mellem udkørsler til samme vejside fra et arbejdsområde<br />

i midterrabatten for andre arbejder end arbejder i forbindelse med nye<br />

OF-broer,<br />

omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning<br />

er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden,<br />

der skal udføres interims- eller nye belægninger forud for forlægninger af trafik til<br />

områder uden for eksisterende køresporsarealer jf. projekttegninger over eksisterende<br />

forhold,<br />

materiel- og materialetransport til og fra arbejdsområder kun må foregå via motorvejen<br />

og andre betydende veje for offentlig trafik,<br />

langsomt kørende køretøjer (under 60 km/t), samt køretøjer, der kræver<br />

særtransporttilladelse for transport på vejnettet, skal transporteres til og fra ar-


SIDE<br />

35 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

bejdsstedet på andet køretøj, der lovligt kan føres på motorvejen,<br />

at<br />

overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner<br />

i arbejdsområdet,<br />

at<br />

et vejafvandingssystem for et vilkårligt trafikområde skal være i funktion i hele anlægsperioden,<br />

at<br />

der i vinterperioden 1. november – 31. marts skal være en rabat med en bredde<br />

på mindst 1,5 m eller et nødspor med en bredde på mindst 2,5 m mellem højre<br />

side af køresporet og et arbejdsområde, når længden af arbejdsområdet er over<br />

100 m,<br />

at<br />

der i vintermånederne december - februar af hensyn til trafikkens fremkommelighed<br />

og sikkerhed ikke må udføres anlægsarbejder, ekskl. broarbejder, tættere på<br />

et kørespor end 3 meter,<br />

Særlige bestemmelser omkring broer/bygværker<br />

at<br />

anstillingspladser for broarbejder kan disponeres over i perioder som angivet for<br />

pågældende arbejdsområde jf. udbudstidsplanen,<br />

Særlige miljømæssige bestemmelser<br />

at<br />

for "LØSNING 1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN" gælder,<br />

at<br />

arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage kl. 07 – kl. 18 og lørdage<br />

kl. 07 – kl. 14.<br />

Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder:<br />

• arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har<br />

en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder,<br />

• arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske<br />

anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 06 –<br />

kl. 19,<br />

at<br />

arbejder hvor støjgrænsen ikke overskrider 45 db(A) kan udføres på<br />

hverdage kl. 18 – kl. 22, lørdage kl. 14 – kl. 22 og søndage kl. 07 – kl. 22<br />

at<br />

for "LØSNING 2 MED 3-ÅRIG TIDSPLAN" gælder,<br />

at<br />

arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage kl. 07 – kl. 18 og lørdage<br />

kl. 07 – kl. 14.<br />

Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder:<br />

• arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har<br />

en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perio-


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

36 af 352<br />

der,<br />

• arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske<br />

anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 06 –<br />

kl. 19,<br />

at<br />

der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage<br />

og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet kl. 07 – kl. 14<br />

samt på hverdage uden for tidsrummet kl. 07 – kl. 18,<br />

at<br />

at<br />

der på broerne forefindes fuger med PCB indhold,<br />

eksisterende vejdæmning for Solrød Byvej kun må gennemgraves i perioden<br />

april-maj eller i september af hensyn til markfirben,<br />

Særlige øvrige forhold<br />

at trafikledelsesanlægget på arbejdsstrækningen skal holdes i drift gennem hele<br />

byggeperioden. Tilsynet skal have et varsel på min. 10 arbejdsdage forud for<br />

igangsætning af ændringer, der har betydning for driften af anlægget.<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

etablering af kabelrør og kabelbrønde i yderrabat skal være afsluttet og klar til<br />

ibrugtagning før igangsætning af arbejder i midterrabat,<br />

ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet,<br />

højspændingsanlæg (master og ledninger) skal respekteres ved udførelse af entreprisens<br />

arbejder, især bassiner,<br />

etablering af vandløbstunnel ved Rørmoseløbet udføres ved anden entreprenør<br />

frem til ultimo juni 2013,<br />

rørlægning af Rørmoseløbet under VEKS-ledning skal koordineres med ledningsejerens<br />

entreprenør,<br />

3.2 Plan for Vejrligsforanstaltninger<br />

4. Kontrol<br />

Der henvises til SAB – Arbejdsplads, afsnit 9.<br />

4.1 Entreprenørens egenkontrol<br />

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren<br />

mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.<br />

4.2 Bygherrens kontrol<br />

Tilsynet skal have min. 2 arbejdsdage til at gennemgå et kontrolafsnit med tilhørende dokumentation<br />

inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

37 af 352<br />

5. Dokumentation<br />

Arbejdstegninger skal udleveres til tilsynet i 2 eksemplarer.<br />

<strong>Entreprise</strong>specifikke plandokumenter skal forelægges for tilsynet i henhold til tidsfristerne<br />

anført efterfølgende:<br />

<strong>Entreprise</strong>specifikke plandokumenter<br />

Arbejdsplan<br />

Kvalitets- og miljøplan, inkl. administrative<br />

procedurer<br />

Input til bygherrens plan for sikkerhed og<br />

sundhed (PSS) inkl. beredskabsplan<br />

Oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling<br />

inkl. udkast til rådighedsansøgning<br />

Arbejdsprocedure for gennemførelse af<br />

trafikomlægning inkl. nødvendige myndighedsgodkendelser<br />

Tegninger og beregninger vedr. midlertidige<br />

konstruktioner for stillads- og formarbejder<br />

for broer, inkl. midlertidige konstruktioner<br />

for nedsænkning af brodæk for<br />

overføringer<br />

Tegninger og beregninger i øvrigt vedr.<br />

midlertidige hhv. permanente konstruktioner<br />

Arbejdstegninger<br />

Arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser<br />

Entreprenørens kontrolplaner<br />

Tidsfrist for forelægges for<br />

bygherren<br />

10 arb. dage efter kontraktindgåelse<br />

25 arb. dage efter kontraktindgåelse<br />

20 arb. dage efter kontraktindgåelse<br />

15 arb. dage før planlagt<br />

fremsendelse til vejmyndighed<br />

3 arb. dage før igangsætning<br />

af trafikomlægning<br />

25 arb. dage før arbejdets<br />

igangsætning<br />

20 arb. dage før arbejdets<br />

igangsætning<br />

20 arb. dage før igangsætning<br />

af aktiviteter, hvortil<br />

de skal anvendes<br />

20 arb. dage før igangsætning<br />

af aktiviteter, hvortil<br />

de skal anvendes<br />

20 arb. dage før igangsætning<br />

af aktiviteter, hvortil<br />

de skal anvendes<br />

Påregnet varighed til<br />

bygherrens behandling<br />

10 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

2 arb. dage<br />

15 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

10 arb. dage<br />

Arbejder på permanente konstruktioner må ikke påbegyndes, før tilsynet har godkendt<br />

entreprenørens entreprisespecifikke kvalitets- og miljøplan.<br />

Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og<br />

beredskabsplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal<br />

forelægges tilsynet til godkendelse senest 10 arbejdsdage, før ændringerne effektueres.<br />

Intet stilladsarbejde må påbegyndes, før tilsynet har godkendt stillads- og funderingspro-


SIDE<br />

38 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

jektet herfor.<br />

Intet arbejde, hvortil der i SAB er krævet en arbejdsprocedure, metodebeskrivelse og<br />

kontrolplan, må igangsættes, før arbejdsproceduren, metodebeskrivelse henholdsvis kontrolplan<br />

med tilhørende skemaer er accepteret af tilsynet.<br />

Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til tilsynets behandling af<br />

ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af tilsynets eventuelle kommentarer og<br />

gentagen fremlæggelse for tilsynets behandling.<br />

Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage<br />

før aflevering.<br />

”Således udført” materialer bør udføres løbende og skal afleveres senest i forbindelse<br />

med aflevering af entreprisen. Dette aftales nærmere med tilsynet.<br />

6. Kvalitets- og miljøledelse<br />

6.1 Alment<br />

Tidsfrister for entreprenørens aflevering af plandokumenter henholdsvis tilsynets kommentering<br />

heraf er anført i ovenstående afsnit 5.<br />

Entreprenøren skal udøve kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse, der er i<br />

overensstemmelse med intentionerne i<br />

• DS/EN ISO 9001:2008, Kvalitetsstyringssystemer. Systemkrav.<br />

• DS/EN ISO 14001:2004 Miljøledelsessystemer, - Kravbeskrivelse med råd om anvendelse.<br />

• DS/OHSAS 18001:2008, Arbejdsmiljøsystemer – Kravbeskrivelse.<br />

Entreprenøren skal inden for rammerne af sit system for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse<br />

opstille, følge, overvåge og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsplan, som<br />

på operationelt niveau understøtter den daglige produktion med procedurer, værktøjer,<br />

kontrolskemaer og skabeloner for udøvelse af den i udbuddet krævede kvalitets- og miljøledelse.<br />

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:<br />

6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer<br />

6.2.2 Ansvar, beføjelser og kommunikation<br />

6.2.3 Kontrolplaner<br />

6.2.4 Opfølgning af projektgennemgang<br />

6.2.5 Styring af projektering<br />

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer<br />

6.2.7 Uddannelse og instruktion<br />

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører<br />

6.2.9 Styring af bygherreleverancer<br />

6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr<br />

6.2.11 Kvalitets- og miljøaudit<br />

6.2.12 Styring af ændringer<br />

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

39 af 352<br />

Desuden skal entreprenørens kvalitets- og miljøplan dække kravene anført i SAB Arbejdsplads<br />

afsnit 7.<br />

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan<br />

6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer<br />

Arbejdsprocedurer skal udover emnerne anført i AAB også redegøre for: formål, omfang<br />

og afgrænsning, grundlag, fremgangsmåde, relevante arbejds- og montagetegninger, arbejdets<br />

opdeling i kontrolafsnit samt kontrolplan inkl. Kontrolskemaer, og/eller hvorledes<br />

kontrollerne dokumenteres.<br />

Entreprenøren skal som minimum udarbejde arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser<br />

som anført i AAB og SAB.<br />

6.2.3 Kontrolplaner<br />

Entreprenøren skal for hver SAB (eksklusive SAB Styring og samarbejde) udarbejde og<br />

vedligeholde kontrolplaner på basis af Vejdirektoratets udbudsforskrift "Kontrolplan, Vejledning,<br />

nov. 2007" samt de kontrolaktiviteter, der er anført i AAB og SAB.<br />

Hvor et arbejde overdrages fra en fagdisciplin til en anden fagdisciplin (eksempelvis overdragelse<br />

af ubundne lag til asfaltarbejder, gennemgang af placering af ledninger i jord<br />

forud for igangsætning af autoværnsarbejder etc.), skal der i kontrolplanen for den efterfølgende<br />

fagdisciplin angives et kontrolpunkt for selve overdragelsen, hvor parterne i fællesskab<br />

gennemgår arbejdets korrekte kvalitet for det videre arbejde.<br />

Kvaliteten af et arbejde skal kontrolleres og dokumenteres i takt med arbejdets udførelse<br />

og så betids, at arbejdet kan omgøres uden tidsmæssige og/eller økonomiske omkostninger<br />

og uden gener for et efterfølgende arbejde.<br />

Kontroldokumentationen skal udformes således, at målte resultater dokumenteres sammenholdt<br />

med de i projektet specificerede værdier og tolerancer, og kontroldokumentationen<br />

skal forsynes med entydige referencer til:<br />

• Kontrolpunkt i kontrolplanen<br />

• Kontrolafsnit<br />

• Lokalitets for kontrol og prøveudtagning (stationering, vejens højre / venstre side<br />

etc.)<br />

• Anvendt prøvningsmetode<br />

• Anvendt måleudstyr<br />

Til hver kontrolplan skal der vedlægges:<br />

• Kontrolskemaer og/eller eksempler på, hvorledes kontrollerne dokumenteres<br />

• Tegning og/eller beskrivelse af arbejdets opdeling i kontrolafsnit<br />

Entreprenørens planlægning af kontrolplaner skal registreres i dokumentstyringsplanen,<br />

jf. principperne givet i efterfølgende afsnit 6.2.5 og 6.2.6.


SIDE<br />

40 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

6.2.5 Styring af projektering<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse,<br />

kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og<br />

godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner.<br />

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer<br />

På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail, Projekt<br />

Web mv.) mellem bygherre og entreprenør.<br />

Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren<br />

• Projektweb (leveret af Byggeweb)<br />

• Webvand<br />

• Jobmanager<br />

• Paveman<br />

• DANBRO<br />

• Vejmand.dk<br />

Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.<br />

Adgang til systemerne formidles via bygherren.<br />

Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for<br />

hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter<br />

samt til hvem de fordeles.<br />

En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig<br />

hos entreprenøren og være tilgængelig for tilsynet. Oversigten gennemgås ved<br />

hvert byggemøde.<br />

Entreprenøren skal beskrive, hvorledes det sikres, at der til stadighed arbejdes efter senest<br />

revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal også beskrives.<br />

Entreprenøren skal udfylde og underskrive kontrolskema for visuel kontrol for hver tavleposition.<br />

Skema til kopiering kan findes i Monterings- og tilsynsvejledning.<br />

Stikprøvekontrollen, min. 20%, foretages af tilsynet og sammenlignes med kontrolskema.<br />

Viser der sig uoverensstemmelser mellem det af entreprenøren underskrevne kontrolskema<br />

og tilsynets kontrol, hæves kontrollen til 100%.<br />

Den udvidede kontrol betales af entreprenøren.<br />

Identifikation af dokumenter<br />

På entreprisespecifikke dokumenter skal der anføres identifikationsparametre som følger:<br />

• Firmanavn og/eller logo<br />

• <strong>Entreprise</strong> nummer<br />

• Emne / titel<br />

• Dokumentnummer


SIDE<br />

41 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Version og dato<br />

• Udarbejder og godkender<br />

Ved revision af entreprisespecifikke dokumenter skal ændringer markeres tydeligt, således<br />

at brugere / læsere gives et hurtigt overblik over ændringernes karakter og omfang.<br />

Dokumentation for kontrol og registreringer<br />

Dokumentationen skal samles hos entreprenøren i takt med arbejdets udførelse og skal<br />

være tilgængelig for tilsynet.<br />

Dokumentationen skal afleveres samlet og ordnet og i hoved- og undergrupper som følger:<br />

• Hovedgrupper, pr. SAB<br />

• Undergrupper, pr. bygværk, fagdisciplin og/eller lokalitet<br />

Hver dokumentationspakke skal indeholde en fuldstændig indholdsfortegnelse, der muliggør,<br />

at specifik dokumentation let kan genfindes.<br />

Dokumentation på digital form skal uploades på Projektweb.<br />

Således udført dokumentation<br />

Således udført dokumentationen skal omfatte følgende materialer:<br />

• Således udført tegninger<br />

Bygherrens projekttegninger i papirtryk med ændringer indtegnet samt henvisninger til<br />

fra / afvigelsesrapporter med nr. og beskrevet med farve, således at ændringer vises<br />

tydeligt og forståeligt.<br />

Eventuelle supplerende tegninger, udarbejdet af entreprenøren, afleveres på digital<br />

form og med tilhørende tegningsplot. Tegninger i digital form afleveres i format<br />

MicroStation DGN.<br />

• Dokumentationen for indmålingen af afvandingsanlægget inddateres i WebVand<br />

http://webvand.dk.vd.dk. Se SAB – Afvanding<br />

• Således udført beregninger<br />

Beregninger og beskrivelser af permanente konstruktioner, der er udarbejdet af entreprenøren,<br />

leveres som papirtryk og på digital form i formaterne Word-, Excel- og/eller<br />

pdf-format.<br />

• Indmålingsdata<br />

Afleveres på digital form og med tilhørende tegningsplot<br />

• Fravigelser og afvigelser<br />

Afleveres som papirtryk bilagt dokumentation for udført afhjælpning og korrigerende<br />

handlinger.<br />

• Drifts- og vedligeholdsanvisninger<br />

Der henvises til specifikke krav anført i SAB.<br />

Tegninger, beregninger og beskrivelser skal mærkes "således udført".<br />

Indmålinger<br />

Entreprenøren skal i takt med arbejdets fremdrift indmåle og registrere:<br />

• Skråninger samt jordarbejder i entreprisegrænserne


SIDE<br />

42 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Konstruktioner<br />

• Afvanding (ledninger, brønde, bygværker, bassiner mv.)<br />

• Vej- og belægningsoverflader<br />

• Øvrige installationer<br />

Indmålingsdata inkl. tilhørende tekster på digital form afleveres i DSFL-format som beskrevet<br />

i “Standard for udveksling af digitale kortinformationer” version 950601. Den digitale<br />

dokumentation skal ledsages af plots og skitser på papir samt specifikation af, hvordan<br />

plottene er genereret (dvs. angivelse af datagrundlag). Plots på papir udfærdiges i<br />

målestok efter nærmere aftale med bygherren.<br />

Indmåling af ledningsanlæg i jord (ledninger, brønde, bygværker mv.) skal baseret på DS<br />

462 "Norm for registrering af ledninger mv.". Plankoordinater (X- og Y-koordinater) indmåles<br />

og angives i UTM 32, EUREF 89 samt DKTM3. Koter (Z-koordinater) indmåles og<br />

angives i system DVR-90.<br />

6.2.7 Uddannelse og instruktion<br />

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen<br />

• ”Vejen som arbejdsplads”, se afsnit 8.2.1<br />

• Stilladskurser<br />

• Rørlæggeruddannelse<br />

• Kloakmesterautorisation<br />

• Fugtisolering og brobelægning<br />

Vejen som arbejdsplads<br />

Se "Instruks for råden over vejareal", juni 2012.<br />

Stilladskurser<br />

Entreprenørens ingeniører, arbejdsledere og medarbejdere, som arbejder med stillads,<br />

skal, forinden deres arbejdsfunktioner vedrørende stillads påbegyndes, have gennemført<br />

de kurser, der er anført i ”Tilsynshåndbog for broentrepriser - Forebyggelse af stilladssvigt”<br />

i gældende udgave.<br />

Entreprenøren skal forestå planlægning og gennemførelse af kurser, der jf. tilsynshåndbogen<br />

betegnes A, D, E og F. Underviser til kursus A skal rekvireres hos Vejdirektoratet<br />

med et varsel på min. 20 arbejdsdage.<br />

Fugtisolering og brobelægning<br />

Entreprenørens medarbejdere, som udfører svejsning af polymerbitumenplader samt entrepriseledere<br />

for fugtisoleringsarbejder, skal have erhvervserfaring og skal have gennemført<br />

de i SAB Fugtisolering henholdsvis AAB Betonbroer, 10. Fugtisolering, januar<br />

2011 anførte kurser.<br />

Rørlæggeruddannelse<br />

Entreprenørens medarbejdere, som arbejder med rørlægning og sætning af brønde, skal<br />

have gennemført rørlæggeruddannelsen (AMU-Kursus).<br />

Kloakmesterautorisation<br />

Alle afvandings- og afløbsarbejder skal udføres under ansvar og kontrol af en autoriseret


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

43 af 352<br />

kloakmester hos entreprenøren. Den autoriserede kloakmester skal fremgå af entreprenørens<br />

organisationsdiagram.<br />

Entreprenøren skal forud for arbejdernes igangsætning fremlægge dokumentation i form<br />

af ajourførte referencer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere,<br />

hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.<br />

Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret.<br />

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører<br />

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt<br />

eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog<br />

miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i<br />

overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).<br />

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være<br />

omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører,<br />

leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.<br />

6.2.9 Styring af bygherreleverancer<br />

Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleverancer<br />

i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet.<br />

Modtagekontrol / overdragelse gennemføres som følger:<br />

1. Ved levering<br />

Entreprenøren aftaler med bygherren tidspunkt for overdragelse.<br />

Overdragelsen skal gennemføres senest 5 arbejdsdage efter levering.<br />

2. Overdragelse.<br />

Overdragelsen fra bygherre til entreprenør gennemføres som en fælles optælling, og<br />

kontrol af antal og om emballage på leverancerne er intakt og uden synlige transportskader,<br />

og der udføres en stikprøvekontrol af udvalgte emner.<br />

3. Entreprenørens detaljerede modtagekontrol<br />

Entreprenøren udfører efter overdragelsen modtagekontrol af om typer og mængder<br />

er i overensstemmelse med rekvisition, samt kontrol af at leverancen er uden synlige<br />

/ målte fejl og mangler.<br />

Eventuelle konstaterede fejl og mangler rapporteres til bygherren senest 5 arbejdsdage<br />

efter overdragelsen.<br />

Eventuelle fejlbehæftede leverancer placeres i et adskilt "karantæneområde".<br />

4. Eventuelle reklamationer<br />

Bygherren meddeler eventuelle reklamationer overfor leverandøren.<br />

6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr<br />

Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering<br />

mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.


SIDE<br />

44 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

6.2.11 Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision)<br />

Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og<br />

miljøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan<br />

for bygherren.<br />

<strong>Entreprise</strong>n skal omfattes af intern audit mindst 1 gang årligt i kontraktperioden. Audit af<br />

underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal afholdes<br />

med tilsvarende hyppighed.<br />

Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitets- og miljøledelse<br />

mindst 1 gang årligt. Auditering vil tage udgangspunkt i den entreprisespecifikke<br />

kvalitets- og miljøplan og kun omfatte de elementer og dokumenter i kvalitets- og miljøplanen,<br />

der har relation til den del af entreprisen, der auditeres.<br />

Bygherrens auditering kan omfatte underentreprenører og leverandører samt eventuelle<br />

konsulenter/projekterende efter samme retningslinjer som hos hovedentreprenøren.<br />

Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit:<br />

• <strong>Entreprise</strong>leder<br />

• <strong>Entreprise</strong>ns kvalitets- og miljøleder/-koordinator<br />

• Udvalgte medarbejdere fra produktionen<br />

Den samlede varighed af en audit må påregnes at være ca. 4 timer (ekskl. planlægning<br />

og opfølgning.<br />

6.2.12 Styring af ændringer<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer.<br />

Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til<br />

kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og<br />

kommunikation af ændringer til berørte parter.<br />

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede<br />

afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der<br />

iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning<br />

eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser,<br />

sikring mod gentagelser mv.<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende<br />

og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der<br />

iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.<br />

7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne<br />

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og ”koordinerende<br />

sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordinator” ”koordinerende<br />

arbejdsmiljøsmøder”.


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

45 af 352<br />

7.1 Alment<br />

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning<br />

af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer<br />

i relation til sikkerhed og sundhed.<br />

Bygherrens kortlægning af særligt farlige arbejder fremgår af Plan for sikkerhed og sundhed<br />

(PSS).<br />

Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til<br />

kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed<br />

og sundhed.<br />

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende<br />

koordinering af arbejdsmiljø.<br />

Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren gennemgå sikkerheden<br />

på entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til tjekskemaer for<br />

mønsterarbejdsplads.<br />

Kopi af tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, afleveres/fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator.<br />

7.1.1 Koordinering<br />

Koordinering af arbejdsmiljøforholdene skal foregå på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder<br />

mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved<br />

ulykker.<br />

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden i<br />

en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage i de koordinerende arbejdsmiljømøder.<br />

7.1.2 Tidsplan<br />

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder<br />

og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette<br />

kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.<br />

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder<br />

7.2.1 Alment<br />

AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af:<br />

Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i<br />

henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse<br />

af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).<br />

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første<br />

byggemøde.


SIDE<br />

46 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

7.2.2 Afgrænsning<br />

Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende:<br />

• <strong>Entreprise</strong>ns anstillingspladser<br />

• Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, renhold, snerydning<br />

og ryddelighed for fælles anstillingspladser<br />

• Fælles foranstaltninger i forbindelse med arbejdsområder herunder særlige sikkerhedsforanstaltninger<br />

mod trafik, naboer og vejrlig<br />

• Adgangsveje<br />

• Byggepladsbelysning<br />

Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS.<br />

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)<br />

AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af:<br />

Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse<br />

af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter.<br />

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren<br />

med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator<br />

ajourfører PSS’en.<br />

Entreprenøren skal sikre sig , at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med<br />

PSS’en.<br />

7.3 Beredskabsplan<br />

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold :<br />

• Personskade<br />

• Tingskade<br />

• Nedfald af materialer<br />

• Uforudset jordforurening<br />

• Uforudset grundvandsforurening<br />

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient<br />

• Udskyl af jord mv. til vandløb og søer<br />

• Spild af brændstof og kemikalier<br />

• Brand<br />

• Brud på forsyningsledninger<br />

• Støv<br />

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset.<br />

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres.<br />

8. Trafiksikkerhed og –afvikling<br />

Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med betegnelsen<br />

” afmærkningsplan for trafikafvikling”.


SIDE<br />

47 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

8.2 Arbejder ved eller på veje i drift<br />

8.2.1 Alment<br />

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet<br />

Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er:<br />

• Greve Kommune<br />

• Solrød Kommune<br />

Se "Instruks for råden over vejareal", juni 2012.<br />

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start.<br />

Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger.<br />

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv., der er beskæftiget<br />

med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Instruks for<br />

råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gældende udgave.<br />

Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr.<br />

færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag<br />

til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren.<br />

Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations<br />

Centret tlf. 70 10 10 40). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks<br />

meddeles tilsynet.<br />

Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes,<br />

og når hele afmærkningen er fjernet.<br />

Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer,<br />

herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken<br />

jf. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere, eller hvor der<br />

er risiko for, at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet.<br />

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling<br />

Bygherrens oplæg til Trafikafviklingsplaner, jf. tegningsliste er forlods behandlet af vejmyndighed.<br />

Entreprenørens oplæg til trafikafviklingsplaner skal for tilsynets kommentering som minimum<br />

omfatte følgende oplysninger:<br />

• Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområde<br />

og arbejdsområde.<br />

• Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende<br />

aktivitet.<br />

• Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det<br />

konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling.<br />

• Placering af nødpladser hvor strækninger nødvendiggør disse (sammenhængende<br />

arbejdsareal der overstiger 500 m).<br />

• Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet.


SIDE<br />

48 af 352<br />

SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen.<br />

• Plan for arbejdsområdets indretning jf. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde<br />

.<br />

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen<br />

påtænkes gennemført i marken.<br />

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger<br />

for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må<br />

ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden.<br />

Inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren<br />

en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning<br />

til bygherren.<br />

Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed<br />

over vejareal.<br />

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere<br />

9.1 Alment<br />

Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget<br />

jf. SB ad § 2 stk. 2.<br />

Bygherren har indhentet de fornødne tilladelser til den i projektet angivne jordhåndtering<br />

og varetager de i denne forbindelse fornødne anmeldelser til de respektive kommuner.<br />

Entreprenøren skal indhente nødvendige tilladelser til etablering af anstillings- og arbejdspladser.<br />

Entreprenøren skal være opmærksom på, at myndighedernes behandling<br />

af ansøgninger herom tidsmæssigt kan være af et betragteligt omfang.<br />

9.3 Koordinering og ledningsmøder<br />

Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.<br />

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet<br />

til det første ledningsmøde.<br />

På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren<br />

tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive<br />

ledningsejere.<br />

Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte ledningsejere deres<br />

betingelser i henhold til ledningsprotokollen. Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er<br />

ikke bindende, men entreprenøren skal tage hensyn til længden af ledningsejernes arbejdsperioder.<br />

10 Erstatningssager uden for kontraktforhold<br />

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udfø-


SAB – Styring og samarbejde <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

49 af 352<br />

relse følges følgende procedure:<br />

• Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet<br />

med en svarfrist på tre uger. Skadelidte orienteres samtidig herom.<br />

• Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet<br />

af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb,<br />

ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb.<br />

• Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering<br />

eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares,<br />

eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fast satte høringsfrist, afholdes<br />

møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes<br />

hos bygherren.<br />

• Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret,<br />

kan bygherren – såfremt denne finder, at betingelserne herfor er tilstede<br />

– udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag<br />

ved domstolene mod entreprenøren.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

50 af 352<br />

Arbejdsplads<br />

Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads<br />

1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse<br />

<strong>Entreprise</strong>områderne for nærværende entrepriser <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> er vist på projekttegningerne.<br />

Områderne henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende<br />

vej-, sti- og broarealer, naturarealer og landbrugsarealer, der er eksproprieret til det permanente<br />

anlæg eller midlertidige arbejdsområder.<br />

Ledningsarbejder<br />

Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperioden, jf. ledningsprotokollerne.<br />

Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse<br />

i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette.<br />

Arkæologiske undersøgelser<br />

Der udføres arkæologiske undersøgelser af Køge Museum, der forventes afsluttet foråret<br />

2013.<br />

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder<br />

1.1.1 Ledningsarbejder<br />

Ved arbejdets start er følgende entrepriser igangsat:<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.075 ITS installationer<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose, st. 126.300 – st. 127.600<br />

• Omlægning af ledninger (fremmede ledninger)<br />

• Arkæologiske undersøgelser<br />

El-ledninger:<br />

Fjernvarme<br />

Gasledninger<br />

Der er 10 kV ledninger i Mosede Landevej og krydsende under motorvejen.<br />

Ledninger i Mosede Landevej omlægges inden entreprisestart<br />

midlertidigt nord for Mosede Landevej og lægges efterfølgende<br />

tilbage i Mosede Landevej. Øvrige ledninger omlægges samtidigt<br />

med arbejdet.<br />

Der er 10 kV ledninger krydsende under motorvejen. Ledningerne<br />

omlægges samtidigt med arbejdet.<br />

VEKS fjernvarmeledning er beliggende langs motorvejens østside.<br />

Ledningen berøres generelt ikke af arbejderne, men skal eventuelt<br />

beskyttes mod arbejdskørsel.<br />

Ved Rørmoseløbet omlægges fjernvarmeledningen på en delstrækning<br />

af ledningsejer.<br />

Ved Bro 51 Gang- og cykelsti, Notgangen indbygges ledningen i stitunnelens<br />

nye fundament.<br />

I Tåstrupvej ombygges ledningen inden arbejdet igangsættes.<br />

HMN har en 19 bar stålledning, der krydser under Mosede Landevej<br />

og fortsætter mod syd langs motorvejens vestside. Ledningen<br />

omlægges inden entreprisestart over længere strækninger, især


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

51 af 352<br />

omkring Mosede Landevej<br />

HMN har en 19 bar stålledning langs motorvejens vestside. Ledningen<br />

omlægges inden entreprisestart over længere strækninger.<br />

Gasledning i Tåstrupvej omlægges samtidigt med arbejdet.<br />

Luftledninger<br />

Telekabler m.m.<br />

Vandledninger:<br />

Energinet.dk fører langs motorvejen et 132 kV luftledningstracé.<br />

Tracéet omlægges i 2013/2014 til jordledning. Mast ved jernbanebro<br />

under Mosede Landevej skal beskyttes (udføres i entreprisen).<br />

SEAS_NVE fører langs motorvejen et 132 kV luftledningstracé.<br />

Tracéet omlægges i 2013/2014 til jordledning. Mast i RVB 8 skal<br />

beskyttes (udføres i entreprisen).<br />

TDC, Nianet, Global Connect, Global Crossing, SEAS-NVE m.fl.<br />

har en del signal, tele- og lyslederkabler beliggende langs motorvejen<br />

og i underføringerne. Enkelte steder omlægges de enkelte kabler,<br />

men generelt frigraves kablerne, lægges midlertidigt til side, for<br />

efterfølgende at lægges tilbage.<br />

Greve Vandværk har flere vandledninger beliggende i entrepriseområdet,<br />

dels langs motorvejens vestside - herunder vandboring<br />

ved TSA29/bro 46.10 - dels i underføringer. Ledningerne langs motorvejens<br />

vestside skal omlægges som følge af København – Ringsted<br />

jernbanen.<br />

Solrød Vandværk har flere vandledninger beliggende i entrepriseområdet,<br />

dels langs motorvejens vestside, dels i underføringer.<br />

Ledningerne langs motorvejens vestside skal omlægges som følge<br />

af København – Ringsted jernbanen.<br />

1.1.2 Trafikledelse<br />

<strong>Entreprise</strong> 1052.075 ITS installationer omfatter installationer til og installation af ITS på<br />

M10 samt drift af ITS under anlægsperioden og efterfølgende etablering af installationer.<br />

De permanente installationer består af et kabelforbundet net af detektorer, kameraer,<br />

nødtelefoner, vejskabe og dataopsamlingssystemer til trafikledelse.<br />

Der eksisterer et intelligent trafikstyringsanlæg (ITS-anlæg) langs motorvejen, som af anden<br />

entreprenør, sideløbende med nærværende entreprise, vil blive ombygget til et permanent<br />

ITS-anlæg. ITS-anlægget foretager trafikdetektering, hastighedsregulering/-<br />

harmonisering, køvarsling samt formidler rejsetids- og hændelsesinformationer.<br />

Kabler tilhørende det eksisterende ITS-anlæg er fremført synligt i motorvejens midterrabat<br />

og er fastgjort til det eksisterende autoværn. Af hensyn til en efterfølgende mulig omlægning<br />

af ITS-kablerne i midterrabatten er disse kabler etableret med en overlængde på<br />

10 m pr. 100 m midterrabat. Af hensyn til en efterfølgende mulig mindre flytning af<br />

vejskabe i midterrabatten etableres disse på stativer, så skabene er flytbare inden for de<br />

disponible kabellængder. I nærværende entreprise indgår etablering af en midlertidig føringsvej<br />

med stag i motorvejens midterrabat, hvortil de eksisterende synlige ITS-kabler<br />

midlertidigt skal kunne omlægges, uden at kablerne skal demonteres. Nærværende entreprenør<br />

skal etablere den midlertidige føringsvej for eksisterende ITS-kabler, så de midlertidigt<br />

omlagte kabler hverken hindrer nærværende entreprenørs nedtagning af eksiste-


SIDE<br />

52 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

rende autoværn i midterrabatten eller nærværende entreprenørs opsætning af det nye<br />

autoværn i midterrabatten. Selve omlægningerne af de eksisterende ITS-kabler udføres<br />

af anden entreprenør.<br />

ITS-kabler til det permanente ITS-anlæg etableres af anden entreprenør via de klarmeldte<br />

trækrør og mastefundamenter, som indgår i nærværende entreprise.<br />

Bygherre:<br />

Vejdirektoratet<br />

1.2 Kommende entrepriser og arbejder<br />

1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseområdet<br />

Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som<br />

nærværende entreprise:<br />

• Ledningsarbejder (jf. ovenstående)<br />

• Tunnel under VEKS-ledning og sti ved Rørmoseløbet<br />

• Stribearbejder med grænseflade til entreprise 1051.001, <strong>1052.002</strong> og 1052.100<br />

1.2.2 Grænseflader til andre entrepriser<br />

Grænsende op til entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode<br />

som nærværende entreprise - entreprisegrænser og øvrige grænseflader til projektet<br />

fremgår af tegningsmaterialet:<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.100, Broer og vej ved Karlstrup Mose (st.126.300 – st. 127.600)<br />

Udbygning af motorvejsstrækningen fra seks til otte spor. <strong>Entreprise</strong>n forventes<br />

afsluttet samtidig med indeværende.<br />

• <strong>Entreprise</strong>r for anlæg af Den nye jernbanen mellem København og Ringsted - Ny<br />

dobbeltsporet elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted over Køge.<br />

Arbejdet udføres i perioden 2013-2018.<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052.101, Broer og vej, Cordozavej og Egedesvej – Ombygning af tilslutningsanlæg<br />

Solrød Syd og anlæg af nyt ved Egedesvej. <strong>Entreprise</strong>n forventes<br />

udført i perioden september 2013 – maj 2015.<br />

• Omlægning af VEKS-ledning ved Rørmoseløbet samt etablering af vandløbstunnel<br />

under sti og VEKS-ledning.<br />

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme<br />

Inden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde<br />

med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte<br />

veje, stier, arealer og naboejendomme.<br />

1.4 Forurenede arealer<br />

Bygherren har kendskab til forurening af vejarealer langs eksisterende veje og har ladet<br />

udføre undersøgelser, der bekræfter dette.<br />

Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i disse områder henvises til arbejdsbeskrivelser<br />

vedrørende SAB - jordarbejder afsnit 7.<br />

Herudover har bygherren kendskab til nedenstående forurenede areal, der er kortlagt jævn-


SIDE<br />

53 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

før Jordforureningsloven:<br />

• Fokusareal nr. M10-132-36, Region Sjælland kortlægningsnr. 269-00179<br />

Der henvises til miljøteknisk rapport ”Indledende forklassifikation på Cordozaparken Jersie<br />

Strand. Matr. nr. 19v m.fl., Jersie By, Jersie” udført af ROVESTA Consult, 11. juni 2007.<br />

Bygherren har desuden kendskab til følgende arealer, der er kortlagte jævnfør Jordforureningsloven:<br />

• Region Sjællands kortlægningsnr. 269-00001, 269-00103, 269-00187 og 269-20156.<br />

Arbejdet omfatter anstillingsplads på det kortlagte areal 269-00179 ved Cordozaparken.<br />

Arbejdet omfatter ikke håndtering af forurenet jord eller forurenet vand fra kortlagte arealer.<br />

1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder<br />

Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er beskyttede sten- og jorddiger<br />

og fredede arealer som følger:<br />

• st. 127.600 – ca. 128.400 motorvejens østlige side: fredet areal Karlstrup Mose,<br />

Engstrup Mose og Vaseeng<br />

• st. 127.600 – ca. 128.800: motorvejens vestlige side: fredskov<br />

• st. ca.131.500 – ca. 131.720 motorvejens vestlige side: fredskov<br />

• st. ca. 130.790 motorvejens vestlige side: beskyttet jorddige<br />

• st. ca. 131.130 motorvejens vestlige side: beskyttet jorddige<br />

Vedrørende beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder henvises<br />

til kap.7.10.<br />

2. Afsætning<br />

Bygherren har ladet foretage arkæologiske forundersøgelser på strækningen.<br />

Entreprenøren gøres opmærksom på, at der kan forekomme yderligere arkæologiske undersøgelser<br />

på ikke specificerede lokaliteter inden for entrepriseområdet.<br />

2.1 Bygherrens afsætning<br />

Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygherrens og entreprenørens<br />

afsætning:<br />

• Koordinater angives i bygherrens referencesystem, der er en lokal tilpasning<br />

DKTM3<br />

• Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning til<br />

DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)<br />

• Vinkler angives i nygrader (400 gon)<br />

Bygherren etablerer afsætningspunkter (fikspunkter), som skal danne grundlag for entreprenørens<br />

afsætning.<br />

For motorvej, ramper og skærende veje udleveres ved arbejdets overdragelse tværsnit<br />

for hver 20 m med koter og afstande til færdigvejs- og råjordstværprofiler (grønne bøger)<br />

samt for blødbundstværprofiler (brune bøger). Centerlinjer og tværsnitsdata udleveres


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

54 af 352<br />

desuden på digital form, inden arbejdet påbegyndes, dog tidligst 10 arbejdsdage efter arbejdets<br />

overdragelse. Afvandingsprojekt udleveres som Afsætnings- og ledningstabeller<br />

for afvanding (blå bog) samt afvandingsplaner.<br />

Omfanget og detailoplysninger i form af forurenet område og højdekurver af udsætningsområder<br />

kan ses på plantegningerne. Yderligere detaljering af udsætningsområder er beskrevet<br />

i SAB – Jordarbejder.<br />

Blødbundsområdet er beskrevet i den geotekniske rapport.<br />

Ved arbejdets overdragelse udleverer tilsynet 3D-afsætningsdata som input til entreprenørens<br />

afsætning. Data udleveres som LANDXML-filer for alle langsgående linjer i vejmodellerne.<br />

Afsætningsdata kan derudover hentes digitalt på Webvand. I forbindelse med brøndes<br />

afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold til kørebanekanter og kantstenslinjer.<br />

Disse skal derfor være afsat i marken, inden brøndene etableres.<br />

Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af Vejdirektoratets<br />

udgifter.<br />

Til brug for entreprenørens detailafsætning vil hver tavles placering i vejens længderetning<br />

blive markeret med træpæl ved tilsynets foranstaltning.<br />

Placering af B11/C19 tavle, opsat på samme stander, afsættes fuldstændigt af tilsyn i<br />

samråd med projekterende.<br />

Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af Vejdirektoratets<br />

udgifter. Der skal desuden påregnes 10 arbejdsdage til udarbejdelse af yderligere data].<br />

2.2 Entreprenørens afsætning<br />

I forbindelse med entreprisens jordarbejder skal følgende afsætning være intakt i marken<br />

for alle 20 m-stationer, frem til asfaltarbejderne påbegyndes:<br />

a. Alle vejes og stiers systemlinjer<br />

b. I påfyldningsområder:<br />

Afsætning af kronekant inkl. højdemarkering af kronekantskote<br />

c. I afgravningsområder:<br />

Afsætning til bagkant trug inkl. højdemarkering af råjordskote ved bagkant trug<br />

d. Eksisterende fikspunkter på broer<br />

Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne<br />

og må først fjernes efter forudgående aftale med tilsynet.<br />

Det påhviler entreprenøren at afsætte tavlens placering i tværsnittet således som anført i<br />

AAB – Afmærkningsmateriale og tegningsbilag.<br />

Bygværker<br />

Entreprenøren vil få udleveret data for 3 polygonpunkter ved hvert bygværk og systemlinjer<br />

for de skærende veje.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

55 af 352<br />

Entreprenøren skal på baggrund heraf forestå beregning af de fornødne afsætningsdata.<br />

De beregnede afsætningsdata skal fremsendes til tilsynet, inden arbejdet i marken iværksættes.<br />

Entreprenøren skal for egen regning sikre afsætningsfikspunkter og polygonpunkter med<br />

betonrør eller lignende.<br />

Horisontal afsætning af nye vejlinjer (kørebanekanter, nødspor, yderrabatter mv.) afsættes<br />

ud fra udleverede afsætningsdata.<br />

Ved belægninger for sideudvidelser afsættes oversiden af bundsikring relativt i forhold til<br />

eksisterende vejoverflade.<br />

På vejstrækninger, der ikke knytter sig til en eksisterende vejoverflade, skal koter til den<br />

nye vejoverflade afsættes ud fra de udleverede afsætningsdata.<br />

3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje<br />

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:<br />

Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren<br />

har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet,<br />

naboarealer og arbejdsstedet.<br />

Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde, og hvor konflikt,<br />

mellem de, der arbejder, og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes<br />

ikke som arbejdssted i denne sammenhæng.<br />

Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer,<br />

hvor der ikke må udføres arbejde<br />

Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag,<br />

stationære arbejdssteder mv.<br />

Adgangsvej: Vej som entreprenøren har ansvaret for - mellem det offentligt tilgængelige<br />

vejnet og arbejdsområde/anstillingsplads.<br />

3.1 Arbejdsområder<br />

Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations-<br />

og entreprisegrænser og indenfor broarbejdspladserne. Arealer uden for de fremtidige<br />

vejarealer er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed<br />

efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet.<br />

Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejdsområder på eksisterende vejarealer<br />

kun kan benyttes i omfang jf. rådighedstilladelser.<br />

For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller<br />

ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

56 af 352<br />

Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken,<br />

med mindre der opsættes trafikværn.<br />

De viste arbejdsområder indbefatter ikke nødvendigvis samtlige arealer, der tilhører bygherren.<br />

Byggepladskraner må ikke løfte byrder ind over offentlig trafik, naboarealer eller ind over<br />

arbejdstrafik i de tilstødende entrepriser.<br />

Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så<br />

omgivelserne – bl.a. naboer og trafikkanter – ikke generes, og slukkes ved arbejdets ophør.<br />

Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med<br />

tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden.<br />

Arbejdsområder overtages, som de foreligger.<br />

Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1 nævnte arbejder samt bygherre skal<br />

have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt.<br />

Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter<br />

endt brug efterbehandles, som anført under SAB - Jordarbejder, afsnit 3.1.3, med grubning,<br />

pløjning og harvning. Inden transport over arealet skal mulden afrømmes.<br />

Funderingsforhold for tårnkraner ved broerne afhænger af, hvor disse placeres. Der må<br />

ved enkelte broer forventes behov for supplerende tiltag. Der henvises til geotekniske<br />

rapporter vedrørende jordbundsforholdene.<br />

Entreprenøren skal endvidere være opmærksom på, at der er højspændingsluftledninger<br />

vest for broerne, og at respektafstande angivet i Stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes<br />

f.eks. ved etablering af krøjningsstop eller lignende.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

57 af 352<br />

Ved bro S-BRO-01 kan der ikke benyttes tårnkran med normal højde. På arealet syd for<br />

Mosede Landevej kan entreprenøren ved dispensationsansøgning til Energinet.dk forudsættes<br />

dispensation til maksimalt 7 meter over oprindeligt terræn (ikke over vejen) svarende<br />

til ca. kote 19.<br />

Langs motorvejen ligger en fjernvarmeledning (2 x Ø400 inkl. kappe). Ledningen tilhører<br />

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). Ledningen skal ved krydsende arbejdskørsel<br />

beskyttes ved min. 1,0 m jorddække og køreplader. Det er oplyst, at maks. belastning på<br />

ledningen (inkl. køreplader) er 10 kN/m 2 .<br />

Transport af materialer inkl. jord over broer må kun foretages med materiel, hvis akseltryk<br />

inkl. stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår skal i øvrigt aftales med tilsynet.<br />

Reklame- og informationsskilte<br />

Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af bygherre<br />

fastsatte.<br />

Entreprenøren skal ved entreprisens opstart levere og montere ”Infotavler” iht. typetegning<br />

nr. 24095 og 24096. Entreprenøren har i hele anlægsperioden ansvar for tilsyn og<br />

vedligeholdelse. Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren nedtage tavler, standere<br />

og fundamenter, samt bortskaffe disse.<br />

Midlertidige hegn, rækværker og afskærmning<br />

Hegn mod naboer<br />

Langs arbejdsområdet etableres der generelt midlertidigt hegn på følgende lokaliteter:


SIDE<br />

58 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Langs eksisterende cykelstier<br />

• Langs fredede arealer<br />

• Langs boligarealer<br />

• Hvor der fjernes eksisterende hegn for at etablere arbejdsareal<br />

På følgende lokaliteter fjernes eksisterende trådhegn og erstattes af midlertidigt dyrehegn<br />

eller byggepladshegn:<br />

• Mod Titan vest for motorvejen ca. st. 129.050 – 129.150<br />

• Skole / idrætsanlæg øst for motorvejen ca. st. 130.000 - 130.200<br />

• Hundepension vest for motorvejen ca. st. 131.400 – 131.500<br />

• Dyrehegn (rådyr) vest for motorvejen ca. st. 131.500 – 131.700<br />

• Dyrehegn (får) vest for motorvejen ca. st. 131.700 – 131.900<br />

• Naboareal (hestefold) vest for motorvejen ca. st. 132.300 – 132.450<br />

De midlertidige hegn skal opsættes hurtigst muligt, så arbejdsområderne maksimalt står<br />

åbne i 2 uger. Undtaget er lokaliteter, hvor det er nødvendigt at fjerne eksisterende hegn.<br />

Der er det påkrævet, at midlertidigt hegn etableres inden fjernelse af eksisterende hegn.<br />

Midlertidigt hegn udføres som et min. 1,8 m højt trådhegn, som dyrehegn på træ eller T-<br />

jerns stolper pr. højst 4 m. Ved opsætning af stolper må entreprenøren sikre, at kabler og<br />

ledninger i jorden ikke beskadiges.<br />

Hvor der ikke er påkrævet dyrehegn, etableres byggepladshegn.<br />

Byggepladshegn mod Titan opstilles med følgende krav til udførelsen:<br />

• Netbredde må makisimalt være 35 x 150 mm<br />

• Opstilles på betonfødder, der forankres til jord/belægning<br />

• Etableres med en antiløftningsordning<br />

• Hegnsfag samles med klammer, der kun kan åbnes med specialnøgle<br />

Skærm mod trafik/trafikstøj<br />

Langs nogle grænser mellem arbejdsområdet og trafikområde ved broarbejder samt på<br />

udsatte steder, hvor trafikstøjen kan genere naboer, opsættes en tæt skærm. Tæt skærm<br />

udføres som koblede betonfundamenter svarende til ”Hofmanns klodser” forsynet med 4”<br />

x 4” stolper påsat en mindst 16 mm vandfast krydsfinerplade med en højde på min. 1,8<br />

m. Langs trafikerede områder, skal Hofmanns klodser afskærmes med trafikværn T3 ASIværdi<br />

A. Placering af skærm aftales med tilsynet.<br />

Arbejdsplatforme og stilladser på broernes over- og underbygning skal monteres med en<br />

tæt inddækning på lodrette facader og vandret underside. Inddækningen skal føres så<br />

langt op over kantbjælker, at forurening med støv og materialer fra arbejdsområdet undgås.<br />

Se SAB Stillads og form.<br />

Paddehegn<br />

Der skal etableres midlertidigt paddehegn ved Rørmoseløbet jf. SAB Diverse Arbejder afsnit<br />

6.<br />

Der skal etableres midlertidige paddehegn ved Engstrupstien og Solrød Bæk jf. SAB Diverse<br />

Arbejder afsnit 6.<br />

Placering af paddehegnene fremgår af tegningsmaterialet.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

59 af 352<br />

3.2 Arbejdsplads<br />

Ved anstillingsplads forstås den i AAB afsnit 3.2. anførte definition på arbejdsplads.<br />

Belysning skal have en styrke på mindst 25 lux.<br />

Til anstillingsplads kan entreprenøren disponere over arealerne vist på projekttegningerne<br />

som nævnt i det følgende:<br />

Til anstillingsplads kan entreprenøren disponere over arealerne nord for Karlslunde Centervej<br />

øst for motorvejen som vist i projekttegningerne.<br />

Entreprenøren gøres opmærksom på, at entreprenøren for <strong>Entreprise</strong> 1052.100, "Broer<br />

og vej ved Karlstrup Mose (st. 126.300 – st. 127.600)" ligeledes anvender pladsen som<br />

oplagsplads for materialer.<br />

Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering<br />

af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets og arbejdsmiljøkoordinatorens<br />

bemærkninger inden etableringen.<br />

Ved bro S-BRO-01 og ved de vestlige broanstillingsområder bro 46.10 og bro 48 skal entreprenøren<br />

være opmærksom på højspændingsluftledninger og de begrænsninger, der<br />

f.eks. vil være for aflæsning af lastbiler osv.<br />

Ved arbejdsplads for bro 46.10 kan Vardegårdsløbet midlertidigt omlægges til betonrør.<br />

Vandløbet føres tilbage til sit oprindelige forløb, når pladsen nedlægges. Betonrør skal<br />

bortskaffes.<br />

Bro S-BRO-01:<br />

Entreprenøren skal omlægge grøft/vandløb nord for Mosede Landevej til nordligere placering<br />

for, at arbejdsarealet kan udnyttes fuldt ud .<br />

Til anstillingsplads kan entreprenøren disponere over arealerne ved Cordozavej / Tåstrupvej<br />

i det omfang som vist i projekttegningerne.<br />

Fælles adgang til pladsen skal ske fra Tåstrupvej, mens fælles udkørsel skal ske til Cordozavej.<br />

Til- og frakørsel skal ske efter princippet "højre ind – højre ud".<br />

Ved de vestlige broanstillingsområder bro 59.10, bro 60, bro 62.10, bro S-BRO-03 og bro<br />

65 skal entreprenøren være opmærksom på højspændingsluftledninger og de begrænsninger,<br />

der f.eks. vil være for aflæsning af lastbiler osv.<br />

Ved det nordvestlige broanstillingsområde ved bro 59.10 må der ikke mod motorvej opstilles<br />

materiel og materialer i højde over 2,5 meter af hensyn til lodsejers udstilling af<br />

lastvogne. På det befæstede areal skal der være mulighed for at lastvogne frit kan passere<br />

igennem de 2 anviste porte.<br />

Broanstillingspladserne på begge sider af bro 65 må påregnes at skulle etableres på bløde<br />

aflejringer, og det må forventes at områderne er våde.


SIDE<br />

60 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Ved broanstillingspladserne bro 55.10, bro 62.10, S-BRO-03 og bro 65 arbejdes der på<br />

fredede arealer, og ved broanstillingspladserne bro 55.10 og bro 66 arbejdes der i fredskov.<br />

Særlige krav i forbindelse hermed fremgår af afsnit 7.7 vedrørende beskyttelse af<br />

dyre- og planteliv.<br />

Entreprenøren skal indrette anstillingspladsen, herunder placering af mandskabsskure,<br />

under hensyn til ovennævnte samt:<br />

• at pladsen skal deles med entreprenøren for <strong>Entreprise</strong> 1052.101.<br />

• at der skal være adgang for anden lodsejer øst for området<br />

• at der ikke må ske opfyldning af eksisterende vandløb langs med anstillingspladsen<br />

• at generne for boligområdet Admiralsparken og Kommandørparken lige nord for<br />

anstillingspladsen minimeres bl.a. i form af udsyn, lugt, støj, støv. Belysning skal<br />

vende væk fra bebyggelsen.<br />

En plan herfor skal fremsendes for tilsynets og arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger<br />

inden etableringen.<br />

Der gøres opmærksom på, at arealet ved Cordozavej / Tåstrupvej er forurenet, og at der<br />

vil blive stillet følgende krav ved etablering af plads:<br />

• Der må ikke graves i jorden på arealet.<br />

• Der udlægges signalnet inden udlægning af 0,30 m stabilt grus samt evt. køreplader.<br />

• Signalnet må ikke udlægges før entreprenørens godkendte indretningsplan foreligger,<br />

og før bygherrens tilsyn har haft lejlighed til at udtage kontrolprøver til analyse af<br />

jorden.<br />

Ligeledes er der følgende krav til indretning af plads ved Cordozavej / Tåstrupvej:<br />

• Alle regn- og spildevandsledninger etableres over jord, og skal sikres mod frost og<br />

påkørsel i nødvendigt omfang<br />

• Vandforsyning etableres over jord og skal sikres mod frost og påkørsel i nødvendigt<br />

omfang.<br />

Anstillingsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindelig<br />

motorkøretøj.<br />

På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). Arealer, der<br />

benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning mm., forsynes med midlertidig<br />

belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus.<br />

Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger,<br />

og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder.<br />

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til<br />

materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves i<br />

henhold til de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster<br />

med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren<br />

at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser<br />

og arbejdsområdernes indretning og drift.<br />

Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser og byggetilladelser i forbindelse med


SIDE<br />

61 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og<br />

retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af<br />

entreprisen.<br />

Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele<br />

entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og<br />

lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren.<br />

For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm<br />

for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger<br />

til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri,<br />

skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende.<br />

Værksteds- og tankningsaktiviteter på entreprenørens materiel skal samlet i ét område<br />

inden for hver af arbejdspladserne. Der må som udgangspunkt ikke udføres værkstedsog<br />

tankningsaktiviteter på materiel uden for arbejdspladser.<br />

Entreprenøren skal udarbejde en indretningsplan for anstillingspladsen. Indretningsplanen<br />

skal indeholde:<br />

• Placering og indretning af:<br />

o olietanke<br />

o tankningsområde<br />

o område for værkstedsaktiviteter på materiel<br />

o vaskeplads for materiel<br />

o oplagsområde for farligt affald<br />

o oplagsområde for råvarer der potentielt kan medføre forurening af jord,<br />

grundvand og recipienter.<br />

• Plan for afledning af spildevand.<br />

Der gøres opmærksom på, at der er højdeforskelle på nogle af anstillingspladserne ved<br />

broerne. Entreprenøren må påregne planering samt andre tiltag forud for opstilling af skure,<br />

containere mm. Entreprenøren må endvidere påregne, at der skal etableres ramper<br />

og lignede af hensyn til adgangen til og fra anstillingspladserne og arbejdsområderne.<br />

Entreprenøren skal sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan løsrive sig i blæsevejr.<br />

Materialer og materiel skal generelt tilføres eller fjernes i takt med arbejdets udførelse således,<br />

at unødig oplagring undgås. Spild og affald skal løbende fjernes.<br />

3.3 Adgangsveje<br />

Som adgangsveje kan benyttes:<br />

• Veje, der er etableret med bunden belægning over en strækning på mindst 30 m<br />

fra en kommunevejs kørebanekant eller som angivet på tegning for nødpladser<br />

Adgangsveje til arbejdsområde/anstillingsplads fra anden vej end motorvej inkl. ramper<br />

dimensioneres af entreprenøren. Fra motorvej/rampe er belægningen angivet i SAB-<br />

Stabilt grus og SAB – Varmblandet asfalt.<br />

Adgangsveje til bassiner


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

62 af 352<br />

Adgang til bassin 5.1 skal ske ad eksisterende grussti fra øst.<br />

Adgangsveje til broer og bygværker<br />

Generelt skal adgang til broer og bygværker ske fra offentlig vej eller motorvej.<br />

Bro 46.10:<br />

Adgang fra Mosede Landevej, der lukkes i dele af anlægsperioden.<br />

Bro 59.10:<br />

Mulighed for adgang til nordøstlige arbejdsareal ad arbejdspladsvej fra Cementvej via<br />

matr. 4d. Entreprenørens adgang til broarbejdsplads lige nord for Tåstrupvej, vest for motorvejen,<br />

skal ske bagom Titan/Volvos garage- og driftsbygninger på matr. nr. 4d.<br />

Når broarbejdsarealet skal bruges, skal adgangsvejen bag om bygningen på matr.nr. 4d<br />

anvendes.<br />

Når arbejdsarealet til MV-udbygningen skal bruges, skal adgangsvejen på matr.nr. 4al<br />

anvendes.<br />

Bro 62.10 og bro S-BRO-03:<br />

Adgang til nordvestlige arbejdsareal via Solrød Byvej eller eksisterende Havbogårdsvej.<br />

Adgang til øvrige arealer via Solrød Byvej. Den vestlige del af nord- og sydvestlige arbejdsarealer<br />

anvendes i forbindelse med etableringen af ny banebro. Adgang til østlig arbejdsareal<br />

skal ske via motorvej<br />

Adgang med mindre køretøjer (under 3500 kg) via eksisterende stier må kun ske, såfremt<br />

entreprenøren har en forudgående aftale med vejmyndigheden<br />

Der skal etableres gangbroer/trappetårne til arbejdsområder i midterrabat, da det ikke er<br />

tilladt at krydse motorvejen.<br />

Der skal etableres tydelig skiltning af hver enkelt arbejdsplads. Af hensyn til en effektiv<br />

vareleverance og kørselsanvisning til redningskøretøjer, skal der med tilsynet aftales en<br />

entydig nummerering/betegnelse af arbejdspladserne, og der skal udarbejdes en præcis<br />

kørselsanvisning for hver enkelt arbejdsplads. Disse kørselsanvisninger skal foruden til<br />

leverandører udleveres til beredskabet.<br />

Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres.<br />

Generelt gælder:<br />

• Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer<br />

nærmere end 3,0 m fra kørebanekant efter nærmere aftale med vejmyndigheden<br />

• Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet fra motorvejen skal ske under<br />

anvendelse af gult blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke<br />

spærrer for afvikling af trafikken<br />

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til opretholdelse<br />

af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren.<br />

3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje<br />

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning vederlagsfrit udbedre forvoldte skader.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

63 af 352<br />

Når entreprenøren forlader områderne, skal han dokumentere, at der ikke efterlades jordforurening<br />

på arealer, hvor der har været udført potentielt forurenende aktiviteter. Dokumentationen<br />

skal udføres ved akkrediterede analyser af jordprøver udtaget pr. 100 m 2 .<br />

Jordprøver udtages af topjorden efter fjernelse af udlagte lag af stabilt grus.<br />

Såfremt der påvises jordforurening, skal denne bortgraves og bortskaffes til godkendt<br />

jordmodtager. Efter endt bortgravning skal der udtages nye jordprøver til dokumentation<br />

af, at alt forurenet jord er fjernet.<br />

Dokumentationen skal samles i en rapport, der beskriver det udførte arbejde og resultaterne<br />

af de udførte laboratorieanalyser. Rapporten fremsendes til bygherre.<br />

Udgifter til bortgravning af eventuel påvist forurening, der er forårsaget af entreprenøren,<br />

og dokumentation af at denne forurening er fjernet, afholdes af entreprenøren og er bygherren<br />

uvedkommende.<br />

4. Færdselsregulerende foranstaltninger<br />

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:<br />

Trafikområde: Område under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og færdselsloven<br />

gælder.<br />

Bevægeligt vejarbejde: Kontinuerligt kørende arbejdssted og arbejdssted af kortere varighed<br />

(maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted for samme delaktivitet).<br />

Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ubeskyttet indenfor<br />

arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelsesmodul betragtes ikke<br />

som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige værnemidler som f.eks. sikkerhedsvest.<br />

Maskinelt arbejde: Arbejde hvor arbejderen er chauffør eller passager i en maskine eller<br />

et køretøj.<br />

Beskyttelsesmodul: Er en tung genstand, maskine eller køretøj eller anden særlig sikkerhedsforanstaltning,<br />

som vejarbejderen er i læ af for trafikken, og som anvendes til beskyttelse<br />

af vejarbejderen i mod påkørsel af vejtrafikken.<br />

Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede kørespor<br />

eller flytning af kørespor.<br />

Trafikledelse: Styring af trafik ved brug af ITS.<br />

4.1 Alment<br />

Bestemmelserne i ”Instruks for råden over vejareal”, Vejdirektoratet i gældende udgave,<br />

er gældende for entreprisen.<br />

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer<br />

og afmærkning.


SIDE<br />

64 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for afmærkning<br />

af vejarbejder mm.” i gældende udgave.<br />

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at ”Hoffmannsklodser” på statsveje ikke længere må<br />

anvendes i forbindelse med afmærkning af vejarbejder på motor- og motortrafikveje.<br />

For så vidt angår 2-sporede hovedlandeveje, må de kun anvendes i byområder, hvor den<br />

permanente hastighed er 50 km/h eller derunder.<br />

Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovennævnte bl.a. beskyttelsesmodul<br />

begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en<br />

sådan måde, at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.<br />

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed – Vejdirektoratet eller kommunen<br />

– der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver<br />

og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.<br />

På motorvejens trafikområder er den maksimale tilladte hastighed i udførelsesperioden<br />

reduceret til 80 km/t, når der ikke er reduktion i antal kørespor. Ved sammenfletning af<br />

kørespor reduceres hastigheden til 50 km/t. Ved overledning af trafikken fra en kørebane<br />

til den modsatte reduceres hastigheden til 50 km/t. Ud for udkørsler fra arbejdsområder i<br />

m.v.s. er hastigheden reduceret til 50 km/t.<br />

4.2 Grænse mod arbejdsområder<br />

På motorveje med nødspor kan der for vejarbejder etableres et arbejdsområde med en<br />

længde på maksimalt 500 m i nødsporet. Mellem to arbejdsområder med lånt nødspor<br />

skal der være en strækning på mindst 100 m udlagt til nødplads.<br />

For at færdiggøre alle arbejder i et delområde med en længde over 500 m inden den fastlagte<br />

tidsfrist, er det derfor nødvendigt at flytte nødpladsen inden for delområdet. Nødpladsen<br />

flyttes til ny lokalitet, der forberedes hertil, ved at arbejder på ny lokalitet for nødplads<br />

er udført frem til og med udlægning af fremtidigt asfaltbærelag. Arbejderne på arealerne<br />

ved nødpladsens tidligere placering kan efter flytning af nødplads opstartes og færdiggøres<br />

sideløbende med de øvrige arbejder inden for delområdet.<br />

I delområder på motorvejen, hvor der pågår arbejder i ydersider, er trafikområdet vejsidens<br />

2 (3) reducerede kørespor med kantbaner/rabatter – alt med en bredde af det frie<br />

rum på min. ca. 7,5 m (10 m) – samt eventuelle nødpladser på strækningen. I periode<br />

med arbejdsområde for Jord-, vej- og afvandingsarbejder langs højre side af spor med<br />

tung trafik er strækninger uden nødplads maksimalt 500 m.<br />

I delområder på motorvejen, hvor der pågår arbejder i midterrabatten, består trafikområdet<br />

i hver vejside generelt af:<br />

• Indre kantbane mod arbejdsareal<br />

• 3 reducerede spor<br />

• Nødspor.<br />

Køresporsgrænser markeres med kantlinjer, der ved arbejdsområder og på enkelte andre<br />

strækninger suppleres med kantafmærkning (N42), markeringskegler (N44), energiabsorberende<br />

afspærring eller trafikværn. Ved slidlagsarbejder i side mod nødspor, hvor


SIDE<br />

65 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

trafik placeres i reducerede spor mod midterrabatten på færdig slidlag, kan afstribning<br />

undlades helt eller delvis og erstattes af kantafmærkning.<br />

Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende foranstaltning efter arbejdsområdets<br />

karakter og faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses afstand fra køresporsgrænsen,<br />

da forhold i arbejdsområdet, herunder hensyntagen til arbejdsmiljøet kan medføre<br />

andre sikringsforanstaltninger end de, der kræves for trafikken.<br />

Trafikværn<br />

Der kan kun anvendes trafikværn, som er optaget på Vejdirektoratets liste over godkendte<br />

trafikværn til vejarbejder. Monteringsvejledning udstedt af fabrikanten af trafikværnet<br />

skal forefindes på arbejdspladsen.<br />

Valg af trafikværnsklasse for trafikken foretages af vejmyndigheden på grundlag af entreprenørens<br />

oplysninger om hvilke arbejder, der udføres hvor og i hvilke tidsrum i arbejdsområdet.<br />

Som grundlag for entreprenørens planlægning af arbejdet, herunder planlægning af supplerende<br />

arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, vil følgende ligge til grund for vejmyndighedens<br />

valg:<br />

• Der skal være plads til trafikværnets arbejdsbredde.<br />

• Trafikværn med styrkeklasse T3, sikkerhedsklasse, ASI = B eller C, arbejdsbredde<br />

W2 (≤ 0,80 m) må kun anvendes som trafikværn mod trafikområdet ved stationært<br />

manuelt arbejde, som uundgåeligt skal udføres tæt op ad værnet, og som<br />

ikke kan udføres maskinelt.<br />

• Hvor der inden for vejtrafikkens sikkerhedszone jf. vejregler for opsætning af vejautoværn<br />

og påkørselsdæmpere er risiko for nedstyrtning til eller kollision med<br />

jernbanearealer, underførte færdselsarealer eller opholdsarealer for vejens naboer,<br />

anvendes trafikværn styrkeklasse T3, sikkerhedsklasse ASI = A, W ≤ 1,3<br />

m, højde H ≥ 0,8 m.<br />

• Trafikværn opsættes for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anført i vejregler<br />

for vejautoværn og påkørselsdæmpere.<br />

• Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet på grund af arbejdet indenfor<br />

arbejdsområdet, f.eks. spuns ved ramning, kommer ud i trafikområdet, skal<br />

anvendes trafikværn styrkeklasse T3, sikkerhedsklasse ASI = A, H ≥ 1,00 m.<br />

• Trafikværn opsat i oversigtsarealer må ikke være højere end 0,80 m.<br />

• Trafikværn opsat alene med det formål at forhindre adgang for vejtrafikken eller<br />

markere grænsen til arbejdsområdet skal være trafikværn, styrkeklasse T1, sikkerhedsklasse<br />

ASI = A.<br />

Trafikværn benyttet af entreprenøren inde i arbejdsområdet for at kunne oplagre påkørselsfarlige<br />

materialer/genstande indenfor en afstand mindre end 3,00 m fra køresporkant<br />

eller for at yde beskyttelse for manuelt arbejde skal være T3, sikkerhedsklasse ASI = A.<br />

4.3 Kortvarige lån af trafikområder<br />

Entreprenøren kan udenfor spærretiden få tilladelse fra vejmyndigheden via tilsynet til<br />

sporspærringer eller andet lån af et trafikområde på motorvejen inkl. ramper.


SIDE<br />

66 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

På hverdage mellem myldretiden kan undtagelsesvist tillades kortvarige sporspærringer<br />

på motorvejen for aflæsning af materiel og materialer. Varigheden heraf er:<br />

• Aflæsning, der påkræver afspærring af motorvejens tunge spor, udføres iht. DRI-<br />

350 af en samlet varighed på max. 2 timer inkl. etablering og fjernelse af afspærringsmateriel.<br />

• Aflæsning, der påkræver afspærring af motorvejens hurtige spor, udføres iht.<br />

DRI-353 af en samlet varighed på max. ½ time inkl. etablering og fjernelse af afspærringsmateriel<br />

eller iht. DRI-303 af en samlet varighed på max. 1 time.<br />

Det tillades dog ikke, at der samme dag i entreprisen udføres flere på hinanden følgende<br />

spærringer i samme retning.<br />

Meget kortvarige lukninger (op til 15 min.) af motorvejens ene vejside i en trafiksvag periode<br />

om aftenen/natten med politiets bistand kan i særlige situationer påregnes tilladt. Ethvert<br />

kortvarigt lån skal i forvejen specifikt godkendes af både vejmyndigheden og politiet.<br />

Alle kortvarige godkendte indgreb skal den pågældende dag indmeldes til T.I.C., når de<br />

påbegyndes, og når de afsluttes.<br />

Kortvarige lån af trafikområder samt lån af trafikområder for etablering af trafikforanstaltninger<br />

på motorvejen planlægges og udføres i henhold til retningslinjer angivet i ”Instruks<br />

for Råden over vejareal. Vejdirektoratet” og "Afmærkning af vejarbejder på statsveje.<br />

Tegningsbilag – motorveje”.<br />

4.4 Adgangsåbninger<br />

På motorvejen skal adgangsåbninger til arbejdsområder langs kørebanens højre side<br />

placeres primært ved nødpladser eller ved enden af en afspærring af et arbejdsområde.<br />

I de øvrige faser på motorvejen etableres adgangsåbninger til arbejdsområder på tilsvarende<br />

måde, dog er de etablerede åbninger i afspærringen i disse faser ikke en del af trafikområdet.<br />

Alene ved til- og frakørsel mellem motorvej og arbejdsområde anvendes gult blinkende<br />

lys, der er tydeligt synlig fra alle retninger.<br />

4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger<br />

4.5.1 Alment<br />

Entreprenøren skal påregne arbejdet udført i henhold til nedennævnte beskrivelse af anlægslogistikken,<br />

medmindre andet aftales med bygherren.<br />

Beskrivelsen af hvilke aktiviteter, der bør udføres i de enkelte arbejdsområder, er ikke<br />

fuldstændig, ligesom der kan være arbejder, der kan udføres uden rådighedstilladelse eller<br />

på et senere tidspunkt i et mindre arbejdsområde etableret ved hjælp af DRI-151.<br />

Anlægslogistik<br />

<strong>Entreprise</strong>ns arbejder skal udføres dels i arbejdsområder, der vil medføre restriktioner for


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

67 af 352<br />

trafikken på enten statslig eller kommunal trafikområde, og derfor fordrer rådighedstilladelse<br />

herfor, dels i arbejdsområder, der kan etableres uden restriktioner for trafikken.<br />

Udbudstidsplanen viser hvilke arbejdsområder, der er forudsat etableret med indhentet<br />

rådighedstilladelse fra bygherren for udførelse af entreprisens bro- og vejarbejder.<br />

Udbudstidsplanen for ”LØSNING 1 MED 2-ÅRIG TIDSPLAN” viser den forudsatte rækkefølge<br />

af arbejdsområder og den bruttoperiode, der i forslaget er til rådighed til de samlede<br />

nødvendige arbejder inden for det enkelte arbejdsområde, jf. det udbudte projekts bestemmelser,<br />

mængder og konstruktioner.<br />

Der er ikke gjort tilsvarende overvejelser vedrørende trafikafviklingsfaserne og de arbejder,<br />

der udføres indenfor faserne, gældende for løsning 2 med en 3-årig tidsplan, idet det<br />

vil være op til entreprenøren at fastsætte, hvorledes den ekstra tid bedst udnyttes –<br />

”LØSNING 2 MED 3- ÅRIG TIDSPLAN”.<br />

Længden af perioden til arbejder i de enkelte arbejdsområder er ikke et udtryk for arbejdets<br />

omfang, men alene en angivelse af den periode inden for hvilken arbejderne i arbejdsområdet<br />

bør være udført, for at den udbudte løsning, herunder trafikafviklingsplaner,<br />

kan følges.<br />

Arbejder for motorvejsudvidelsen skal udføres i arbejdsområder, der strækningsvis udføres,<br />

jf. model for symmetrisk udvidelse (se principtegning i tegningsbilag). På delstrækninger<br />

er der undtagelser for trafikkens placeringer ift. det på principsnit angivet, især<br />

hvor trafikken placeres for hensyntagen til broarbejder<br />

Udførelsen af broarbejder skal koordineres med arbejder for vejudvidelsen og i en rækkefølge,<br />

så ”at”–bestemmelser, jf. SAB Styring og samarbejde, pkt. 3.1, overholdes.<br />

For forudsat rækkefølge af broarbejder for den enkelte bro henvises til tegning over broens<br />

faseplaner.<br />

Forudsat rækkefølge af arbejder for motorvejsudvidelsen er angivet ved snit på principtegning.<br />

Opmærksomheden henledes på forudsat færdig yderrabat, inkl. eventuelle autoværn<br />

og støjskærm inden klar for omlægning af trafik for etablering af næste arbejdsområde.<br />

På delstrækninger kan støjskærmselementer over skørt etableres efterfølgende ved<br />

brug af DRI – 151 eller i en eventuel senere arbejdsperiode for delområdet.<br />

Som variant til det skitserede stade for omlægning af trafik kan delarbejder i rabatarealer<br />

udskydes mod opsætning af trafikværn T3 langs yderkant af nødspor. De heraf følgende<br />

supplerende arbejder – som nævnte trafikværn - er biydelser til de af entreprenøren udskudte<br />

arbejder.<br />

Interimsbelægninger for trafik udføres, hvor trafik skal forlægges til områder udenfor eksisterende<br />

kørespor (inderkant kantstribe) enten i side mod yderrabat eller i midterrabat for<br />

især arbejdsområder for broarbejder eller for udførelse af overledning af trafik henover<br />

midterrabatten.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

68 af 352<br />

4.5.1.1 Arbejdets omfang<br />

Arbejdet omfatter:<br />

• Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på motorvejsarealer<br />

og andre vejarealer.<br />

• Levering og opsætning af midlertidige info-tavler langs motorvejen.<br />

• Opsætning af KM-skilte i motorvejens midterrabat.<br />

• Interimsbelægninger for trafikken bl.a. i siderabatter og som interimsramper.<br />

• Foranstaltninger på vejarealer på grund af højdebegrænsninger ved broarbejder<br />

og varslingsanlæg for såvel trafikken som arbejdere.<br />

• Betontrafikværn T3 ved/på bro 44, bro 46.00/46.10, bro 104, bro 48, bro 49, bro<br />

51 og bro 52.<br />

• For bro 46.10 opstilles der nord for broen højdevarsling.<br />

• Betontrafikværn T3 ved/på bro 55.00/55.10, bro 59.00/59.10, bro 60, bro<br />

62.00/62.10, bro 65 og bro 66.<br />

• For bro 55.10 opstilles højdevarsling samt påkørselsportal på sydvestlige rampe<br />

ved Karlstrup mose rasteanlæg samt ved nordøstlige rampe ved Cementvej.<br />

• For bro 59.00/59.10 opstilles højdevarsling på Tåstrupvej. Der skal endvidere opsættes<br />

påkørselsportal til sikring af den tilbageværende brohalvdel af eksisterende<br />

bro.<br />

• For bro 62.10 opstilles højdevarsling samt påkørselsportal på sydvestlige rampe<br />

ved Cementvej.<br />

Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit.<br />

Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. SAB – Styring og samarbejde,<br />

afsnit 8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de principløsninger,<br />

som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende.<br />

Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og<br />

vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes<br />

på alle dage og i alle døgnets timer.<br />

Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pressen<br />

og T.I.C., forestås af Vejdirektoratet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger.<br />

4.5.2 Materialer<br />

4.5.2.1 Midlertidig kørebaneafmærkning<br />

På motorveje/-trafikveje inkl. ramper anvendes midlertidig hvid kørebaneafmærkning med<br />

RL som min. R3 iht. AAB for kørebaneafmærkning. På øvrige veje kan ved vejarbejde af<br />

kortere varighed (under 1 uge) anvendes gul kørebaneafmærkning med RL som min. R4<br />

iht. AAB for kørebaneafmærkning.<br />

Ved vejarbejder af længere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2<br />

mm. Eksisterende kørebaneafmærkning, der kan være vildledende, fjernes ved vandfræsning<br />

eller anden fræsemetode, som ikke skaber for trafikanten vildledende "ar" i asfaltbelægningen.


SIDE<br />

69 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Kantlinjer udføres profilerede udenfor tættere bebygget område men aldrig på ramper.<br />

4.5.2.2 Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler<br />

Der anvendes følgende tavler:<br />

• Advarselstavler (A), vigepligtstavler (B), forbudstavler (C), påbudstavler (D) og<br />

oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) på en stander<br />

• Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertavler på<br />

hhv. én eller to standere<br />

• N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner jf. vejregler for afmærkning af<br />

vejarbejder og Vejdirektoratets regler af 3 maj 2011 om ”Anvendelse af anden<br />

kantafmærkningsplade….”<br />

• N44, markeringskegler<br />

• Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44<br />

• O41-45 på 2 standere<br />

• N 43 spidsmarkering<br />

Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler.<br />

4.5.2.3 Energiabsorberende afspærring eller autoværnsbegyndelser<br />

Energiabsorberende afspærring anvendes som følger:<br />

• Enkeltdæksæt foran autoværnsender jf. DRI-100 og manual for trafikafvikling<br />

• Dobbeltdæksæt eller 3 dobbeltdæksæt med kædefang som tværafspærring<br />

Som autoværnsender kan anvendes godkendte energiabsorberende autoværnsbegyndelser<br />

testet efter DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard.<br />

4.5.2.6 Højdevarsling<br />

Der anvendes følgende materialer:<br />

• Master med fotoceller/laser.<br />

• Informations- og orienteringstavler.<br />

• Gult blink type L8M.<br />

• Sirene.<br />

• 10 mm stålplader med påsat folie som O45.<br />

Materialer og udførelse skal opfylde specifikationer som anført i "Afmærkning af vejarbejder<br />

mm. Vejdirektoratet - Vejregelrådet".<br />

Master med fotoceller/laser<br />

Portaler/Galger leveres som anvist i "Afmærkning af vejarbejder mm. Tegninger. Vejdirektoratet<br />

- Vejregelrådet, tegning 8-4" og forsynes med fotoceller/laser eller tilsvarende<br />

detektor, der sikrer en rækkevidde på op til 30 m. Det lodrette mål "max 4,60 m" på tegning<br />

8-4 skal dog ændres til "5,0 m".<br />

Master placeret indenfor sikkerhedszonen skal beskyttes med trafikværn, sikkerhedsklasse<br />

T3 ASI=A.<br />

Der placeres 2 sæt detektorer. Et sæt der udløser en sirene på stilladset, når køretøjet


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

70 af 352<br />

overskrider den "fri højde" minus 100 mm, og et sæt der udløser gult blink, når køretøjets<br />

højde overskrider "fri højde" minus 200 mm.<br />

Entreprenøren skal redegøre for, hvordan han i sit system sikrer at minimere fejlalarmer<br />

som følge af f.eks. fugle, blade, vindpåvirkning og vibrationer fra trafik/maskiner og andet,<br />

som ikke er høje køretøjer, bryder "strålen".<br />

Informations- og orienteringstavler<br />

Tavler med sort tekst/symboler på gul retroreflekterende type 4 baggrund på to standere.<br />

Gult blink<br />

Gult blink (Klasse L8M) opsat på tavler.<br />

Sirene<br />

Sirenen anbringes på stilladset og skal afgive en lydstyrke på 101 dB målt 3 m fra lydkilden<br />

udformet som parabolisk skjold. Lyden reduceres med maks. 60% mod siderne og<br />

bagud. Sirene skal manuelt kobles ud af systemet i de perioder, hvor der ikke arbejdes<br />

på stilladset.<br />

Stålplader<br />

Stålplader ophænges som anvist i "Afmærkning af vejarbejder mm. Tegninger. Vejdirektoratet<br />

- Vejregelrådet, tegning 8-4" ved brug af portal.<br />

Korrekt højdevarsling<br />

Korrekt og tilstrækkelig højdevarsling i forbindelse med broarbejder og lignende på motorveje<br />

i drift, jf. ” Notat om varsling af reduceret frihøjde” i manual for trafikafviklingsplaner<br />

for motorvejsudvidelsesarbejder.<br />

4.5.2.7 Mobile fundamenter<br />

Mobile fundamenter til skiltestandere, hegn mv. skal være eftergivelige eller lavere end<br />

0,10 m.<br />

4.5.2.8 Påkørselsportal<br />

Påkørselsportaler skal af entreprenøren dimensioneres iht. DS/EN 1991-1-7:2007.<br />

Undersiden af portalens overligger skal på motorvejsramper være placeret med en frihøjde<br />

på 4,9 meter over kørebanerne. På Tåstrupvej skal underside være placeret med en<br />

frihøjde på 4,0 meter over kørebanerne.<br />

Portalerne og deres fundamenter, som er placeret indenfor sikkerhedszonen, skal beskyttes<br />

med trafikværn, sikkerhedsklasse T3 ASI=A.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

71 af 352<br />

4.5.3 Udførelse<br />

4.5.3.1 Generelt<br />

Senest 3 uger før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde og<br />

fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og<br />

forventet afslutning til tilsynet.<br />

Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser<br />

til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB – Styring og samarbejde,<br />

afsnit 8.2.<br />

Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en ”drejebog”,<br />

som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan<br />

kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe.<br />

Ved start af en omlægning indmeldes dette til T.I.C.<br />

Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes tilsynets<br />

accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren dette til T.I.C.<br />

Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsituationen,<br />

alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbegyndt<br />

trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes tilsynet straks, så<br />

nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles.<br />

Ved alle trafikomlægninger på motorveje inklusiv ramper fjernes ved vandfræsning alle<br />

kørebaneafmærkninger, der ikke er i rigtig placering for forestående placering af kørespor.<br />

Eksisterende kørebaneafmærkning, der ikke er på belægning, der fjernes ved fasens belægningsarbejder,<br />

anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlægningen. Det samme<br />

anbefales for nye striber for næste trafikfase i et arbejdsområde.<br />

4.5.3.2 Trafikværn<br />

Trafikværn opsættes efter afsætningsdata angivet ved stationeringer på afmærkningsplaner<br />

for trafikafvikling og tværprofil for den aktuelle fase.<br />

Hvor der er testede overgangsstykker mellem forskellige typer af trafikværn, skal disse<br />

overgangstykker anvendes.<br />

Trafikværn påbegyndes og afsluttes som anført i monteringsvejledningen.<br />

Afstand mellem skråningskant og bagkant trafikværn skal være større end trafikværnets<br />

dynamiske udbøjning minus bredden af trafikværnet.<br />

4.5.3.3 Højdevarsling<br />

Tavleafmærkningen skal udføres som anført i afsnit 6.2.6 i vejregler for midlertidig vejafmærkning.


SIDE<br />

72 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Laserudstyret skal varsle overskridelse af frihøjde, dels ved kraftigt gult blink mod trafikant,<br />

dels ved akustisk alarm til mandskab på stillads.<br />

Det gule blink skal monteres i god afstand (min. svarende til standselængden) før bygværket.<br />

Varslingen af trafikanter de steder, hvor der er opstillet stillads, opsættes i følgende rækkefølge:<br />

• Master med monterede fotoceller/laser placeret i en afstand på minimum 200 m<br />

fra brostedet. På portalen skal være monteret 2 sæt fotoceller, der registrerer køretøjets<br />

højde svarende til henholdsvis "fri højde" minus 100 mm og "fri højde minus<br />

200 mm, inkl. orienteringstavle.<br />

• Portal med løsthængende 10 mm stålplader malet som O45 "Spærrebom" ophængt<br />

i stålwire i en højde målt under nederste kant af stålplade svarende til "fri<br />

højde" minus 100 mm, inkl. informationstavle med oplysning om reduceret frihøjde<br />

påsat 2 stk. gult blink (Klasse L8M).<br />

4.7 Krav til kontrol og rapportering af afmærkning<br />

4.7.1 Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning<br />

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med rådighedstilladelsens<br />

afmærkningsplan og fungerer fejlfrit. Det påhviler entreprenøren straks<br />

at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning.<br />

Konstaterede fejl og mangler skal udbedres omgående.<br />

I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld<br />

opstået som følge af mangelfuld afmærkning, som entreprenøren kan gøres ansvarlig for.<br />

Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 3 gange dagligt på hverdage og 2<br />

gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelt opståede fejl.<br />

På hverdage udføres 1. kontrol mellem kl. 05:00 og 6:30, 2. kontrol mellem kl. 11:00 og<br />

13:00 og 3. kontrol mellem kl. 19:00 og 21:00. På søn- og helligdage skal der være<br />

mindst 6 timer mellem de to kontroller og begge udføres mellem kl. 7:00 og 18:00.<br />

Højdevarslingssystemet kontrolleres hver dag inden igangsætning af arbejder på stilladset.<br />

Ved tilkald fra tilsynet eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis<br />

manglende strøm til signalanlæg eller løbende lys), har entreprenøren en mobiliseringstid<br />

– i døgnets 24 timer – på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er<br />

påbegyndt.<br />

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken.<br />

4.7.2 Logbog<br />

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har følgende informationer:


SIDE<br />

73 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Vedr. daglig gennemgang:<br />

• Hvem har forestået eftersynet og hvornår?<br />

• Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser?<br />

• Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater).<br />

• Hvad er rettet og hvornår.<br />

• Er der foretaget andre forandringer (fx indberetning af uhensigtsmæssige forhold)?<br />

Hvert tilsyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder.<br />

Vedr. kortvarigt lån af kørebaneareal:<br />

• Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af trafikområde udført.<br />

• Hvem har udført ændring, hvorfor.<br />

• Hvornår er indmeldinger herom givet til T.I.C og af hvem.<br />

Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes<br />

og tilkaldes hele døgnet.<br />

5. Ledninger<br />

Af de i SB ad § 2 stk. 2 anførte dokumenter (ledningsprotokol, vandsynsprotokol mv.)<br />

fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til.<br />

I ledningsprotokollen er hver ledning, der er beliggende indenfor arbejdsområdet, beskrevet<br />

med type, placering, omlægning eller ej, og hvorledes ledningen skal behandles:<br />

• omlægges til et nyt tracé,<br />

• frigraves, trækkes til side og efterfølgende lægges tilbage<br />

• ledninger, der ikke berøres af nærværende entrepriser, skal beskyttes i henhold<br />

til ledningsejerens anvisninger.<br />

Ledningsarbejdet udføres af ledningsejeren.<br />

Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af VD, herunder afvandingsledninger,<br />

signalkabler, kabler for nødtelefoner og kabler for motorvejens belysning, ikke<br />

nødvendigvis er angivet på ledningsprotokollens plantegninger, og er ikke nærmere omtalt<br />

i protokollen, idet omlægning eller sløjfning af disse anlæg er indeholdt i nærværende<br />

entreprise.<br />

Det understreges, at de på ledningsprotokollens plantegninger viste placeringer alene er<br />

til orientering. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler.<br />

Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde<br />

i det pågældende område.<br />

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked<br />

til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet,<br />

orienteres ledningsejerne og tilsynet.<br />

Der henvises til ledningsprotokol for en beskrivelse af de eksisterende ledninger indenfor


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

74 af 352<br />

arbejdsområdet, som bygherren har kendskab til.<br />

Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning.<br />

Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om<br />

forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger.<br />

Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil<br />

betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer.<br />

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger<br />

5.2 Sikring<br />

5.3 Døde ledninger<br />

Når ledningsejerens påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning<br />

alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet, og som bevares under<br />

arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne<br />

opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes.<br />

Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes<br />

tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes<br />

og tilsynets anvisninger.<br />

Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede<br />

oplysninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z).<br />

Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger,<br />

som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast.<br />

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende installation<br />

mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings-<br />

eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt tilsynet og accepteres af<br />

disse, inden arbejdet påbegyndes.<br />

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det<br />

være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod overlast<br />

fra spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende<br />

beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med tilsynet og ledningsejeren.<br />

Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang, de<br />

er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB Jordarbejder. Det bemærkes, at der i ledningsprotokollen<br />

kan være angivet enkelte døde kabler/ledninger, som kan fjernes. Inden<br />

opgravning skabes vished om, at ledningen/kablet virkelig er død/dødt.<br />

6. Laboratoriefaciliteter<br />

Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne<br />

falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren.<br />

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Dog skal<br />

der på arbejdspladsen kunne udføres følgende kontrol af betonen:


SIDE<br />

75 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål og luftindhold (Press-ur-meter)<br />

• Udstøbning af prøvecylindre, d = 150 mm, h = 300 mm. (Opbevaring i termostatstyret<br />

vandbad udføres på produktionsstedet)<br />

• Temperatur af: luft, den friske og den hærdnende beton<br />

• Vedhæftning og sammenhængsstyrke mellem reparationsbeton eller -mørtel og<br />

underlag bestemt ved aftræksforsøg<br />

• Prøvebelastning af iborede ankre og armeringsjern<br />

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet<br />

i SAB samt AAB.<br />

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et laboratorium,<br />

som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i henhold til de<br />

fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne materiale.<br />

Umiddelbart efter prøvernes udførelse skal forsøgsresultaterne afleveres.<br />

Alle prøver vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udføres af eksternt<br />

laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.<br />

7. Miljøforhold<br />

7.2 Støjgener<br />

Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt<br />

støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktiviteterne.<br />

Entreprenøren udarbejder og vedligeholder løbende en liste over støjende aktiviteter. Listen<br />

skal give bygherren mulighed for at informere de involverede kommuners kontaktpersoner<br />

om entreprenørens indmeldinger om støjende aktiviteter senest 2 uger før, de<br />

støjende aktiviteter igangsættes.<br />

Bygherren får dermed også mulighed for at informere de berørte naboer i passende tid,<br />

før de støjende aktiviteter igangsættes.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener således, at<br />

de nedenfor stillede krav opfyldes.<br />

Støjgrænserne for bygge- og anlægsarbejderne er ved omliggende boliger og anden støjfølsom<br />

arealanvendelse følgende:<br />

Mandag-fredag<br />

Lørdag<br />

Mandag-fredag<br />

Lørdag<br />

Søndag<br />

kl. 07 – 18<br />

kl. 07 – 14<br />

kl. 18 – 22<br />

kl. 14 – 22<br />

kl. 07 – 22<br />

70 dB(A)<br />

45 dB(A)<br />

Alle dage kl. 22 – 07 40 dB(A)


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

76 af 352<br />

Fravigelse af de af kommunerne fastsatte støjgrænser kræver dispensation eller accept<br />

fra den pågældende kommune.<br />

Med hensyn til midlingstider mv. for bestemmelse af støjbelastninger kan der henvises til<br />

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”.<br />

Jf. Miljøstyrelsens Vejledning skal støjen midles over nogle såkaldte referencetidsrum,<br />

som er forskellige for de forskellige perioder. Referencetidsrummene er følgende:<br />

Tidsrum<br />

Mandag-fredag kl. 07 – 18<br />

Midlingstid<br />

8 timer<br />

Lørdag kl. 07 – 14 7 timer<br />

Lørdag kl. 14 – 18 4 timer<br />

Søndag kl. 07 – 18 8 timer<br />

Alle dage kl. 18 – 22 1 timer<br />

Alle dage kl. 22 – 07 ½ timer<br />

De fastsatte støjgrænser indebærer, at særligt støjende aktiviteter som udgangspunkt<br />

skal udføres indenfor almindelig arbejdstid dvs. mandag-fredag kl. 07-18 samt lørdag<br />

kl. 07-14.<br />

Bygherren har udarbejdet rapporten ”Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve<br />

Syd og Solrød Syd. Støj og vibrationer i anlægsfasen” dateret oktober 2012. Rapporten<br />

indeholder en vurdering af støjbelastninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet<br />

samt en såkaldt støjhåndteringsplan, som fastlægger procedurer med henblik på at imødegå<br />

og håndtere støjproblemer.<br />

Særligt støjende aktiviteter er aktiviteter, som eventuelt kan forårsage overskridelse af<br />

støjgrænserne.<br />

Som eksempel på særligt støjende aktiviteter kan nævnes nedbringning af spuns og pæle,<br />

nedbrydning af broer og tilsvarende meget støjende aktiviteter, når disse udføres i de<br />

støjfølsomme perioder (udenfor almindelig arbejdstid). I tilfælde, hvor disse aktiviteter udføres<br />

indenfor almindelig arbejdstid, er aktiviteterne som hovedregel ikke defineret som<br />

særligt støjende, idet aktiviteterne sandsynligvis ikke vil medføre overskridelse af støjgrænserne.<br />

Denne betragtning er dog generaliseret, idet bl.a. afstandsforhold og afskærmningsforhold<br />

i praksis har betydning for støjbelastningen af naboerne.<br />

Det er i alle tilfælde entreprenørens ansvar at definere særligt støjende aktiviteter på<br />

grundlag af den anførte definition (aktiviteter, som eventuelt kan forårsage overskridelse<br />

af støjgrænserne).


SIDE<br />

77 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

For særligt støjende aktiviteter leverer entreprenøren senest 3 uger før de støjende aktiviteter<br />

igangsættes følgende oplysninger til bygherren:<br />

• Beskrivelse af aktiviteten<br />

• Tidsrum for gennemførelse<br />

• Beregnet forventet støjniveau ved nærmeste støjfølsomme bebyggelse / areal<br />

• Beskrivelse af afværgeforanstaltninger<br />

• Kontrolforanstaltninger<br />

Vejdirektoratets kontaktperson for naboforhold informerer de berørte naboer 1 uge før, de<br />

særligt støjende aktiviteter igangsættes.<br />

Såfremt de af entreprenøren udførte støjberegninger viser overskridelser af støjgrænserne,<br />

skal entreprenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf.<br />

Entreprenøren skal efter anvisning fra bygherren og kommunens kontaktperson lade udføre<br />

støjmålinger i udvalgte lokaliteter med henblik på at eftervise, at krav til støjbelastning<br />

er overholdt.<br />

For støjkritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entreprenøren<br />

udføre støjberegninger til dokumentation af, at kravene er opfyldt.<br />

Støjberegninger skal udføres i det mest støjbelastede punkt i nærmeste støjfølsomme<br />

område uden for arbejdsområdet, hvilket almindeligvis er i skel til boligbebyggelse. Ved<br />

boliger uden udendørs opholdsarealer dog ved nærmeste husfacade.<br />

Støjberegninger skal udføres ved brug af beregningsmodel efter gældende vejledninger<br />

fra Miljøstyrelsen, se www.mst.dk.<br />

Beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over<br />

laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.<br />

Entreprenørens støjberegninger sendes til tilsynet senest 10 arbejdsdage før arbejdets<br />

udførelse.<br />

Støjberegningerne skal som minimum omfatte følgende punkter:<br />

• Støjberegningspunkt<br />

• Arbejdsprocesser, der ligger til grund for støjberegningen<br />

• Procedure for støjberegningen<br />

• Resultat af støjberegningen<br />

• Støjdæmpende foranstaltninger<br />

Såfremt støjberegninger eller støjmålinger viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren<br />

iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf.<br />

Målinger skal gennemføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, se<br />

www.mst.dk.


SIDE<br />

78 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og<br />

vibrationsgener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske<br />

arbejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer.<br />

Entreprenøren skal sørge for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder<br />

samt afhjælpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes vibrationsgener ved anlægsaktiviteterne.<br />

Med hensyn til vibrationer skal der skelnes mellem risiko for beskadigelse af bygninger<br />

og komfortforhold for mennesker.<br />

For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger/bygværker skal følgende<br />

grænseværdier overholdes. Grænseværdierne stammer fra DIN 4150 Teil 3 1999-2<br />

”Entschütterungen im Bauwesen”.<br />

Bygning/anvendelse<br />

Kortvarige vibrationer på bygningsfundament:<br />

1-10 Hz<br />

Vibrationsgrænse<br />

10-50 Hz<br />

50-100 Hz<br />

4: Eksisterende/nye broer<br />

3: Særligt følsomme bygninger<br />

2: Alm. boligbyggeri<br />

1: Industribyggeri<br />

V peak<br />

8 mm/s<br />

3 mm/s<br />

5 mm/s<br />

20 mm/s<br />

V peak<br />

8-18 mm/s<br />

3-8 mm/s<br />

5-15 mm/s<br />

20-40 mm/s<br />

V peak<br />

18-23 mm/s<br />

8-10 mm/s<br />

15-20 mm/s<br />

40-50 mm/s<br />

Kortvarige vibrationer horisontalt på<br />

øverste etage af bygninger / på overbygning<br />

af broer:<br />

4: Eksisterende/nye broer<br />

3: Særligt følsomme bygninger<br />

2: Alm. boligbyggeri<br />

1: Industribyggeri<br />

V peak<br />

18 mm/s<br />

8 mm/s<br />

15 mm/s<br />

40 mm/s<br />

Kortvarige vibrationer på jordlagte<br />

rørledninger. Rør af:<br />

3: Murværk, kunststof<br />

2: Stentøj, beton, jernbeton, spændbeton,<br />

metal med ler uden flanger<br />

1: Stål, svejste<br />

Bygningsvibrationer på øverste etage af<br />

bygninger / på overbygning af broer:<br />

4: Eksisterende/nye broer<br />

3: Særligt følsomme bygninger<br />

2: Alm. boligbyggeri<br />

1: Industribyggeri<br />

V peak<br />

50 mm/s<br />

80 mm/s<br />

100 mm/s<br />

Stationære vibrationer<br />

V peak<br />

8 mm/s<br />

2,5 mm/s<br />

5,0 mm/s<br />

10,0 mm/s<br />

Vibrationsgener for mennesker vurderes som udgangspunkt efter anvisningerne i Orientering<br />

fra Miljøstyrelsen Nr. 9 1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt


SIDE<br />

79 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

miljø”. Anvisningens grænseværdier er angivet i skemaet herunder.<br />

Bygning/anvendelse<br />

Vibrationer i bygninger:<br />

Boliger<br />

Kontorer o.l.<br />

Erhvervsbebyggelse<br />

Vibrationsgrænse<br />

Vibrationskomfort<br />

L aw<br />

75 dB(KB vægtet)<br />

80 dB(KB vægtet)<br />

85 dB(KB vægtet)<br />

Entreprenøren har ansvaret for at kortlægge og identificere særligt vibrationskritiske arbejder.<br />

Vibrationskritiske arbejder er defineret som arbejder med risiko for overskridelse af grænseværdier,<br />

herunder specielt grænseværdier til imødegåelse af bygningsskader.<br />

Entreprenøren skal indmelde vibrationskritiske aktiviteter til tilsynet senest 3 uger, før de<br />

vibrationskritiske aktiviteter igangsættes. Entreprenøren skal i denne forbindelse beskrive<br />

forebyggelse af vibrationsskader og –gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende<br />

foranstaltninger for kritiske arbejder samt udarbejde måleprogram indeholdende lokaliteter,<br />

målefrekvens, metoder og udstyr for måling af vibrationer.<br />

Bygherren informerer kommunens kontaktperson om entreprenørens indmeldinger senest<br />

2 uger, før aktiviteterne igangsættes.<br />

Vejdirektoratets kontaktperson for naboforhold informerer de berørte naboer senest 1<br />

uge, før aktiviteterne igangsættes.<br />

Måling af vibrationer i relation til bygnings/bygværker -beskadigelse skal ske i henhold til<br />

DIN 4150 ”Entschütterungen im Bauwesen”.<br />

Måling af vibrationer i relation til vibrationsgener for mennesker skal ske i henhold til Orientering<br />

fra Miljøstyrelsen Nr. 9 1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt<br />

miljø”.<br />

Tilsynet skal have mulighed for at følge vibrationsmålingerne.<br />

Såfremt vibrationsmålinger på bygninger viser overskridelser af grænserne for bygningsbeskadigelse,<br />

skal arbejdet straks bringes til ophør, hvorefter det aftales med tilsynet,<br />

under hvilke betingelser arbejdet kan genoptages.<br />

For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entreprenøren<br />

udføre vibrationsmålinger på fundamenter, brodæk og på omkringliggende<br />

bygninger.<br />

Vibrationsmålinger, der anvendes som dokumentation for opfyldelse af kravene, skal udføres<br />

af entreprenøren med udstyr kalibreret af anerkendt laboratorium. Kalibreringen<br />

skal ske inden for et halvt år, før målingernes udførelse.<br />

Måling af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til DIN 4150.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

80 af 352<br />

Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til tilsynet senest 3 arbejdsdage efter<br />

udførelsen.<br />

Ved overskridelse af vibrationsgrænse skal arbejdet standes og tilsynet adviseres.<br />

7.4 Støvgener<br />

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften<br />

uden for arbejdsområdernes afgrænsning.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges.<br />

Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse.<br />

Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission<br />

af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende<br />

vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen<br />

forinden ansøges om tilladelse.<br />

Ved kalkstabilisering skal der foretages effektiv støvbekæmpelse i forbindelse med arbejdet.<br />

Der skal herunder tages særlige hensyn til beboere i naboejendomme, cyklister og<br />

andre trafikanter samt eksisterende søer og regnvandsbassiner.<br />

Entreprenøren skal beskrive støvende arbejdsprocesser og udstyr samt de arbejdsprocedurer<br />

og metoder, der planlægges anvendt til bekæmpelse af støvgener. Dette skal inkludere<br />

overvejelser omkring max. tilladelige vindhastigheder under visse arbejder.<br />

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig inspektion<br />

kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter.<br />

I forbindelse med håndtering af PCB skal entreprenøren følge anvisningerne i At-intern<br />

instruks nr. 19/2007.<br />

7.5 Lugtgener<br />

Entreprenøren kan forvente lugtgener ved arbejder i eller i nærheden af vandløb, mosehuller,<br />

bassiner etc.<br />

7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner<br />

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer,<br />

autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger mv., ikke tilsmudses unødvendigt<br />

under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst<br />

muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet.<br />

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet<br />

har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke metoder og udstyr, der påtænkes<br />

anvendt ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende og nye<br />

vejarealer og vejudstyr samt ved bekæmpelse af støvgener.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

81 af 352<br />

Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og udføres<br />

på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt.<br />

Ved etablering af anstillingsplads på det forurenede fokusareal M10-132-36 ved Cordozavej<br />

/ Tåstrupvej skal entreprenøren sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden<br />

køretøjer forlader arealet.<br />

7.7 Beskyttelse af dyre- og planteliv<br />

Ved arbejder i og ved naturområder (beskyttede diger og fortidsminer, § 3 - områder,<br />

fredskov, vandløb, fredede områder og Natura2000) inden for entrepriseområdet skal entreprenøren<br />

i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der iværksættes til sikring af,<br />

at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for<br />

materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted.<br />

Ved dispensation fra berørte myndigheder til kørsel på beskyttede områder (f.eks. vådområder,<br />

rodområder under bevaringsværdige træer eller lignende) træffes særlige foranstaltninger<br />

f.eks. udlægning af køreplader.<br />

Ved Rørmoseløbet skal der mellem arbejdsarealer og beskyttede naturområder etableres<br />

og vedligeholdes effektive midlertidige paddehegn. Midlertidige paddehegn skal være<br />

fungerende og tætte i perioden fra 1. marts til 31. oktober.<br />

De naturmæssige interesser på strækningen er særligt knyttet til arealer nord for Cementvej,<br />

areal mellem Solrød Byvej og Solrød Bæk, areal nord for Ankerhusstien samt til<br />

vandløbet Skæringsstreget mellem Åsvej og Cordozavej.<br />

På arbejdspladsområder og midlertidige arbejdsarealer indenfor beskyttede naturområder<br />

skal der udlægges køreplader. Ved længere tids anlægsaktivitet eller hvor jordbunden er<br />

blød, skal overjord afrømmes og opbevares for genudlægning. Der kan etableres midlertidig<br />

arbejdsområde og –vej på de afrømmede arealer ved udlægning af grus eller lignende<br />

på fiberdug. De udlagte materialer skal fjernes i deres helhed ved arbejdernes afslutning,<br />

og overjord skal genudlægges.<br />

Træfældning og rydning af krat skal foregå i perioden september - oktober.<br />

Store træer ved Solrød Bæk er potentielle flagermustræer og må kun fældes i september<br />

- oktober måned.<br />

Midlertidige paddehegn skal være fungerende og tætte i perioden fra 1. marts til 31. oktober.<br />

Arealerne nord for Cementvej er på den vestlige side af motorvejen fredskov og på den<br />

østlige side øst for støjvolden fredet mose og eng på strækningen fra st. 127.600 – ca.<br />

128.400. Arealer øst for støjvold mellem Engstrupstien og Cementvej må ikke anvendes<br />

til arbejdskørsel eller lignende. På den østlige side af motorvejen skal der opsættes midlertidigt<br />

paddehegn ved Engstrupstien.<br />

Arealer på den vestlige side af motorvejen mellem Solrød Byvej og Solrød Bæk er beskyttet<br />

eng. Arealer på den østlige side af motorvejen mellem Solrød Byvej og Solrød


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

82 af 352<br />

Bæk og indtil ca. 40 m syd for bækken er beskyttet mose. På disse arealer er der en<br />

række særlige hensyn:<br />

Afværgeforanstaltninger for markfirben skal gennemføres inden maj 2013. Mellem arbejdsplads<br />

og engarealer skal opsættes midlertidigt paddehegn, der skal være effektivt i<br />

perioden fra april til oktober.<br />

Arealet på vestsiden af motorvejen fra Ankerhusstien og ca. 220 m mod nord er fredskov.<br />

Det skal sikres, at jordbund, terræn og bevoksning uden for arealer markeret som arbejdsarealer<br />

ikke påvirkes.<br />

Langs arbejdsplads ved Cordozavej løber vandløbet Skæringsstreget i det nordlige skel<br />

til arbejdspladsarealet. Arbejdsbæltet langs vandløbet skal friholdes for anlæg, der kan<br />

være til hinder for vedligeholdelse af vandløbet.<br />

7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening<br />

Ved Rørmoseløbets nuværende forløb skal det sikres, at der ikke tilføres jord, sand eller<br />

andre materialer til vandløbet. Det kan f.eks. gøres ved hjælp af en afskærmende lav<br />

jordvold eller ved udlægning af geotekstil på blottede jordoverflader.<br />

Ved Skæringsstreget skal det sikres, at vandløbet ikke tilledes vand fra arealer eller stof<br />

af enhver karakter. Det kan derfor være nødvendigt at etablere afskærende dæmning eller<br />

at sikre blotlagte overflader med fiberdug.<br />

Ved bro 64 og bro 65 skal det sikres, at der ikke sker nedfald i åen. Dette indebærer diverse<br />

foranstaltninger, såsom tæt form for brodæk, jf. SAB Stillads og form.<br />

Generelt:<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der iværksættes til<br />

sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den<br />

overvågning og opfølgning, der vil finde sted.<br />

Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner<br />

og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller<br />

lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller<br />

andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en<br />

synlig og målbar forurening.<br />

Retningsgivende skal bassinanlæggene udføres for en opholdstid på mere end 3 timer,<br />

og udløbene skal udføres dykkede.<br />

For områder, hvor overfladevandet indeholder opslemmet ler, skal udledningen reduceres<br />

til et minimum f.eks. ved udledning gennem et halmfilter eller ved udledning til nedsivning<br />

I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle grundvandssænkninger<br />

skal udledningen til recipienter tilrettelægges således, at lettere forurenet vand føres til<br />

separate bundfældningsbassiner og ledes gennem filtre inden udledning til recipient.<br />

Ved recipient forstås motorvejsafvanding eller nærliggende vandløb, hvortil der kan udle-


SIDE<br />

83 af 352<br />

SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

des vand efter bundfældning.<br />

Ved midlertidige grundvandssænkninger eller tørholdelse af udgravninger i nærheden af<br />

arealer med konstateret mobil forurening (f.eks. oliekomponenter) skal kommunen kontaktes<br />

for afklaring af de nærmere vilkår i forbindelse med bortledning af vandet.<br />

Til sikring mod forurening ved lækager mv. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere<br />

med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker.<br />

Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden<br />

for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 m fra almene vandværker<br />

og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der iværksættes til<br />

sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den<br />

overvågning og opfølgning, der vil finde sted.<br />

Entreprenøren skal sikre, at nedbrydningsaffald, blæsesand mv. opsamles, fjernes og<br />

bortskaffes/deponeres således, at der ikke er risiko for, at det blæser eller skylles ned i<br />

underført bæk, mose og/eller sø.<br />

Spulevand skal opsamles og filtreres igennem filterdug, inden det kan udledes til recipient<br />

som anført i nærværende afsnit.<br />

Det skal sikres, at overfladevand fra overside brodæk ikke forurenes af nedbrydningsrester,<br />

sand, asfalt mv. og derefter afvandes til underført bæk, mose og/eller sø. Entreprenøren<br />

skal opsamle og filtrere vandet som anført ovenfor.<br />

Eksisterende afløb indenfor arbejdsområdet dækkes med fiberdug i forbindelse med<br />

nedbrydning af brobelægning, affræsning af asfalt og beton, behugning mv. Dette for at<br />

sikre, at nedbrydningsaffald ikke ledes ud med overfladevandet via afvandingen. Det skal<br />

endvidere sikres, at forurenet overfladevand ikke kan løbe forbi afløb og forbi broender<br />

og i vejgrøfter.<br />

7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse<br />

Entreprenøren skal i henhold til den kommunale affaldsstrategier eller affaldshåndteringsplaner<br />

ved en arbejdsprocedure, angive:<br />

• hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under<br />

entreprisens gennemførelse<br />

• hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen<br />

• kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med<br />

gældende affaldsregulativ<br />

• containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold<br />

• oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning<br />

Håndtering af affald – herunder anmeldelse – skal ske i overensstemmelse med de respektive<br />

kommuners affaldsregulativ.<br />

Aftale med kommunal myndighed for håndtering af PCB-affaldet skal fremsendes til byg-


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

84 af 352<br />

herren.<br />

Alle nedbrudte materialer skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.<br />

Med henblik på at minimere ressourceforbruget, minimering af spild og for at sikre størst<br />

mulig genanvendelse, etablerer entreprenøren et affaldssystem.<br />

For at begrænse affaldsproduktionen planlægges arbejdet, så mest muligt materiale genanvendes<br />

på stedet eller transporteres til genanvendelse.<br />

Entreprenøren er ansvarlig for, at håndtering og bortskaffelse af affald sker i henhold til<br />

fælles affaldshåndteringsplan: "M10 Køge Bugt Motorvejen, 1052 Greve S – Solrød S, Affaldshåndteringsplan,<br />

Greve og Solrød Kommuner, marts 2012 ", som Vejdirektoratet har<br />

aftalt med kommunerne. Entreprenøren beskriver i sin miljøplan sit affaldssystem med<br />

henblik på at minimere ressourceforbruget samt de rutiner og det udstyr, der anvendes til<br />

affaldsbehandling.<br />

Entreprenøren angiver hvilke affaldstyper, der forventes under entreprisens udførelse.<br />

Materialer og produkter<br />

Entreprenøren skal så vidt muligt vælge de mindst miljø- og sundhedsbelastende materialer<br />

og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført på Miljøstyrelsens ”Liste<br />

over uønskede stoffer” og Green Cities’ ”Liste over problematiske stoffer”, hvis der findes<br />

egnede alternativer.<br />

Der skal, så vidt muligt:<br />

• anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset behov for<br />

vedligehold.<br />

• undgå anvendelse af PVC rør<br />

• vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden opløsningsmidler.<br />

• anvendes produkter og materialer, så mest muligt kan genanvendes ved bortskaffelse.<br />

• vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for at opnå<br />

størst mulig genanvendelsesgrad.<br />

• ikke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved deponering.<br />

Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstående.<br />

7.10 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder<br />

Ved gennembrud af de beskyttede sten- og jorddiger skal der tages størst muligt hensyn<br />

til kulturhistoriske og biologiske værdier. Anlægsarbejderne skal ske under hensyntagen<br />

til de tilbageværende diger, og det påvirkede areal skal minimeres mest muligt. Placeringen<br />

af de beskyttede diger fremgår af tegningsmaterialet.<br />

De beskyttede diger skal fotograferes, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Fotos skal forelægges<br />

bygherrens tilsyn for godkendelse.<br />

Digemateriale skal sorteres og placeres i et depot til senere retablering.<br />

Materialer til anlægsarbejdet og retablering må ikke placeres på eller direkte ved de tilba-


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

85 af 352<br />

geværende diger.<br />

Digerne skal retableres med en form og fremtræden som de tilbageværende diger, og digerne<br />

skal retableres med det samme antal meter, som nedlægges midlertidigt. Enderne<br />

af de tilbageblivende diger skal afsluttes med stabile flader og klappes til.<br />

Skulle det vise sig, at et eller flere af digerne er stendiger, skal disse retableres i arbejdsområdet.<br />

Der henvises til kap 1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder.<br />

8. Geotekniske, hydrologiske og miljøtekniske undersøgelser<br />

Filtersatte boringer (boringer med pejlerør) udført i forbindelse med de geotekniske og<br />

miljøtekniske undersøgelser skal afproppes, inden de egentlige anlægsarbejder opstartes.<br />

Undtaget herfor er de boringer, entreprenøren efter aftale med bygherre bibeholder i<br />

udførelsesperioden for pejling af vandstand. Disse boringer afproppes, når behovet for<br />

pejling ophører.<br />

Afpropning foretages i henhold til ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer<br />

og brønde på land” (BEK nr. 1000) af 26/7/2007 med ændring (BEK nr. 336) af<br />

25/03/2010.<br />

”Vejledning vedrørende afpropning af filtersatte geotekniske boringer” kan findes på<br />

www.vejdirektoratet.dk under Aktuelle udbud.<br />

I forbindelse med arbejdets udførelse udfører entreprenøren for alle fundamentsudgravninger<br />

geoteknisk tilsyn i henhold til DS/EN 1997-1, afsnit 4 og afsnit 7.9, samt i henhold<br />

til de specifikke SAB'er.<br />

Bygherren har gennemført geotekniske undersøgelser jf. geotekniske rapporter som<br />

nævnt i SB § 2 stk. 2 punkt Indholdet af disse forudsættes bekendt af entreprenøren.<br />

9. Vinterforanstaltninger<br />

9.1 Alment<br />

Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre arbejdet i vinterperioden 1. november-<br />

31. marts, omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger.<br />

Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, som er nødvendige<br />

at iværksætte uafhængigt af det aktuelle vejrlig.<br />

Ved de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der iværksættes<br />

i vinterperioden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruktioner<br />

før, under og efter arbejdets udførelse.<br />

For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstøbninger iværksættes<br />

hele året til hindring af skadelige temperaturforskelle, og dem, der iværksættes i


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

86 af 352<br />

vinterperioden grundet det aktuelle vejrlig.<br />

Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig<br />

i vinter- og sommerperioden. Tørring af vejbane for udførelse af kørebaneafmærkning<br />

under en igangværende trafikomlægning er i en sommerperiode et tillægsarbejde.<br />

Entreprenøren skal som biydelser til de i øvrige SAB’er beskrevne arbejder i vinterperioden<br />

udføre nedenstående:<br />

• Årstidsbestemte vinterforanstaltninger<br />

• Opbrydning af frossen jord med en frostskorpe på mindre end 100 mm<br />

• Simpel tørholdelse, jf. SAB – Jordarbejder<br />

• Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ved de arbejder, der er undtaget i bekendtgørelsen,<br />

men udføres, jf. entreprisens arbejdsplan, uden særlig aftale om dækning af<br />

omkostninger hertil.<br />

9.2 Arbejdets omfang<br />

Arbejdet omfatter:<br />

• Udarbejdelse af en plan for de vinterforanstaltninger inkl. vinterberedskab, der planlægges<br />

udført/iværksat for arbejder, jf. entreprisens arbejdsplan.<br />

• Etablering af nødvendige vinterforanstaltninger på anstillingspladser såsom orienteringsbelysning,<br />

frostsikring af installationer, interimsveje, inddækning mv. af arbejdssteder<br />

og afvandingsforanstaltninger.<br />

• Udførelse af årstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder/aktiviteter i<br />

arbejdsområderne<br />

• Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for de aktuelle arbejder/aktiviteter<br />

i arbejdsområderne<br />

9.3 Grundlag<br />

9.4 Materialer<br />

• Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november<br />

til 31. marts – VEJ nr. 10005 af 0771172006.<br />

• Vinterstøbning af beton. Statens Byggeforskningsinstituts anvisning nr. 125.<br />

Til glatførebekæmpelse anvendes grus eller tøsalt.<br />

Til opvarmning af konstruktioner eller i telte anvendes afhængig af varmebehov varmeblæser<br />

eller varmekanon.<br />

Varm beton skal bestå af beton blandet af forvarmede tilsætningsmaterialer ved blanding<br />

på værk.<br />

9.5 Udførelse<br />

Generelle krav<br />

Inden den 1. oktober – årligt - afleveres den i AAB Styring og samarbejde nævnte plan for<br />

vejrligsforanstaltninger.


SAB – Arbejdsplads <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

87 af 352<br />

De i planen beskrevne vinterforanstaltninger udføres til sikring af, at:<br />

• arbejdet holdes i gang i det for arbejdets fremdrift fornødne omfang<br />

• der ikke sker skade på udført eller igangværende arbejde<br />

• arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede krav<br />

• arbejdet umiddelbart kan genoptages, såfremt ekstreme vejrforhold har medført<br />

standsning<br />

Betonarbejder<br />

Ved lufttemperaturer under -5 grader C, eller hvis støbeskellene, der skal støbes mod er<br />

under 0 grader C, må betonstøbning kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger<br />

er iværksat. Således skal al sne og is være fjernet fra den konstruktionsdel, der skal<br />

støbes imod. Nødvendig isoleringsdækning og eventuel forvarmning skal udføres.<br />

Entreprenøren foretager i vinterperioden regelmæssige målinger af betontemperaturen i<br />

konstruktioner under afbinding og hærdning, indtil betonen er frostsikker og har opnået<br />

fornøden styrke.<br />

Ved lufttemperaturer ned til – 5 grader C udføres afdækning af nyudstøbt beton med presenninger,<br />

vintermåtter eller skumplastmåtter.<br />

Særlige foranstaltninger (ved lufttemperaturer under – 5 grader C) omfatter eksempelvis<br />

overdækning af arbejdssteder med telte. Brug af varm beton vil normalt være nødvendig.<br />

Asfaltarbejder<br />

Asfaltmaterialer, der anvendes i vinterperioden, skal holdes varme frem til udlægningsstedet<br />

ved brug af isolerede og overdækkede vognlad.<br />

Asfaltarbejder må kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat for<br />

det aktuelle vejrlig, herunder udførelsesprocedurer til sikring af, at udlægning af asfalt udføres<br />

med den nødvendige asfalttemperatur, indtil tromling og komprimering er afsluttet.<br />

Kontrol<br />

Generelt<br />

Der skal for hvert arbejdsområde udføres daglig logbog, af hvilken det som minimum<br />

fremgår:<br />

• hvilke foranstaltninger er udført og for hvilke arbejder/aktivitet<br />

• i hvilke mængder er foranstaltningerne udført<br />

• vejrprognose for evt. forebyggende foranstaltninger.<br />

Kopi af denne logbog afleveres til tilsynet ved udgangen af hver uge og senest den efterfølgende<br />

tirsdag.


SIDE<br />

88 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Jordarbejder<br />

Supplerende bestemmelser til AAB Jordarbejder<br />

1. Alment<br />

Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter afgravning og<br />

indbygning i alle veje, hanke, stier, , volde, rabatter, forlægning af åer, afværgeforanstaltninger<br />

osv. inden for entreprisen.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk jordarbejder i forbindelse med:<br />

• Udvidelse af vejdæmninger langs motorvejen<br />

• Udvidelse af afgravningsstrækninger langs motorvejen<br />

• Udvidelse af motorvejsramper<br />

• Udgravning til regnvandsbassiner<br />

• Etablering af adgangsveje til regnvandsbassiner og driftsveje omkring regnvandsbassiner<br />

• Forlægning af stier ved broer og bygværker<br />

• Forhøjelse af eksisterende støjvold nordøst for Karlslunde Mosevej.<br />

• Opfyldning mellem motorvej og kommende bane<br />

• Tørholdelse af udgravninger<br />

• Etablering og fjernelse af fundamenter til ITS-galgemaster.<br />

• Udvidelse af Mosede Landevej<br />

• Forlægning af å, Rørmoseløbet<br />

• Forlægning af å, Vardegårdsløbet<br />

Bro 44:<br />

• Afgravning for etablering af midterplinte og omisolering ved midterrabat<br />

• Tilbagefyldning med friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 46.00:<br />

• Nedrivning af bygværket i 2 etaper<br />

Bro 46.10:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter og vederlag<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro S-BRO-01:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for midlertidig og permanent placering af bygværket<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 104:<br />

• Forberedende arbejder og rydning


SIDE<br />

89 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter, vægge og fløje ved sideudvidelserne<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 48.70 og 48.80:<br />

• Afgravning for etablering af bygværker<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

• Tørholdelse<br />

• Etablering af dæmning for Engstrupsti<br />

• Sænkning af Tåstrupvej<br />

• Forlægning af Solrød Byvej på ny vejdæmning og aflægning af vejarealer<br />

• Forlægning af Havbogårdsvej<br />

• Forlægning af Solrød Bæk<br />

• Ombygning af Ankerhusstien<br />

• Sløjfning af eksisterende regnvandsbassiner<br />

Bro 55.00:<br />

• Nedrivning af bygværket i 2 etaper<br />

Bro 55.10:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter og vederlag<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 59.00:<br />

• Nedrivning af bygværket i 2 etaper<br />

• Etablering af interimsunderstøtninger for brodækket<br />

Bro 59.10:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter og vederlag<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 62.00:<br />

• Nedrivning af bygværket i 2 etaper<br />

Bro 62.10:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter og vederlag<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro S-BRO-03:<br />

• Forberedende arbejder og rydning


SIDE<br />

90 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af bygværket<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 64:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af bygværket<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 65<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter, vægge og fløje ved sideudvidelserne<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Bro 66:<br />

• Forberedende arbejder og rydning<br />

• Tørholdelse<br />

• Afgravning for etablering af nye fundamenter, vægge og fløje ved sideudvidelserne<br />

samt for etablering af midterplinte og omisolering ved midterrabat<br />

• Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner<br />

Langs motorvejen skal der foregå udvidelse af vejdæmningen, som på delstrækninger er<br />

forholdsmæssigt høje. Adgangsforhold og indbygningsmetoder skal tilpasses de særlige<br />

forhold.<br />

2. Forberedende arbejder<br />

2.1 Kontrolplan<br />

De i afsnit 4.1 og SAB Arbejdsplads, afsnit 7.8 nævnte afværgeforanstaltninger skal udføres,<br />

før det egentlige arbejde påbegyndes. Afværgeforanstaltninger udføres i samråd<br />

med bygherren.<br />

2.2 Rydning<br />

2.2.1 Alment<br />

Rydning foretages på fremtidigt vejareal og på midlertidigt eksproprierede arealer.<br />

Arbejdet omfatter bl.a. fjernelse af træer, hegn, afgrøder og buske på arbejdsplads og afgravnings-<br />

og tilfyldningsarealer i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse<br />

samt efter nærmere aftale med bygherren.<br />

Der må ikke fortages rydning eller andre arbejder på Køreteknisk Anlægs område, som<br />

ligger tæt på arbejdsarealerne. Det skal sikres, at enten masterne kan forblive i deres position,<br />

eller at de af entreprenøren flyttes således, at entreprisearbejderne kan foregå<br />

uhindret.


SIDE<br />

91 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Området overtages, som det henlægger på licitationsdagen.<br />

Autoværn<br />

Arbejdet omfatter nedtagning af autoværn inkl. fundamenter og bortskaffelse til godkendt<br />

modtager.<br />

Inden nedtagning og fjernelse af det eksisterende autoværn i midterrabatten skal entreprenøren<br />

etablere en ny føringsvej med opsatte stag for de på autoværnet etablerede<br />

kabler. Tracé for stags placering fastlægges af entreprenøren såvel under hensyntagen til<br />

kablernes eksisterende overlængder samt under hensyntagen til, at stagene skal være<br />

placeret imellem de permanente autoværn i midterrabatten og under hensyntagen til entreprenørens<br />

øvrige arbejder i midterrabatten.<br />

Nedtagning af kabler fra autoværnet i midterrabatten og genophængning af disse kabler<br />

på stag udføres af Vejdirektoratets driftsentreprenør for ITS-anlæg.<br />

Hegn<br />

Arbejdet omfatter nedtagning af hegn og hegnspæle og bortskaffelse til en af bygherren<br />

godkendt modtager.<br />

Øvrigt vejudstyr - kantpæle, belysningsanlæg, signalanlæg, større tavler mv.<br />

Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr inkl. fundamenter og bortskaffelse til en af bygherren<br />

godkendt modtager, herunder også fundamenter fra eksisterende ITS-anlæg. Følgende<br />

afviger fra det generelle:<br />

• Vejudstyr nedtaget på kommunale veje nedtages til genmontering på samme<br />

sted.<br />

• Skilte, der nedtages langs motorvejen og på tilslutningsanlæg, vil i nogle tilfælde<br />

blive anvendt i den midlertidige skiltning i anlægsperioden, hvorefter de skal bortskaffes<br />

til en af bygherren godkendt modtager.<br />

• Signalanlæg - herunder standere og styreanlæg - nedtages med henblik på genanvendelse<br />

og køres til et af bygherre anvist depot.<br />

Følgende træer må ikke fjernes:<br />

Granbevoksningen ud for privat lodsejer ved Ankerhusstien skal skånes mest muligt. Arbejdsarealet<br />

ud for den pågældende ejendom skal derfor tilpasses i dialog med ejeren.<br />

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe kæmpe bjørneklo således, at:<br />

• der ikke forekommer planter med blomsterstand<br />

• der ikke forekommer planter med plantedele > 10 cm efter den 15. juli<br />

• områder med kæmpe bjørneklo reduceres<br />

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe flyvehavre i henhold til gældende lov (Bekendtgørelse<br />

om flyvehavre BEK nr. 891 af 26/8 2004).<br />

Særlige forhold:<br />

• Der etableres hegn langs støjvold på østsiden af motorvejen udfor Fugleparken.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

92 af 352<br />

2.2.3 Udførelse<br />

For midlertidigt inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og rydningen<br />

må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Dvs. at rydningen foretages afsnitsvis.<br />

Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt.<br />

Træstød bortskaffes til godkendt modtageplads.<br />

2.3 Nedrivning<br />

2.3.2 Broer<br />

Arbejdet omfatter total nedrivning af broer inklusiv brobelægninger mm. af følgende:<br />

Bro 46.00:<br />

Broen nedrives i forbindelse med den indlagte spærring af Mosede Landevej, hvor indskubningen<br />

af bro 46.10 efterfølgende også foregår i. Nedrivningen skal foregå i 2 etaper<br />

gennemført ved nedrivning af de to hovedfag over kørebanerne i løbet af to på hinanden<br />

følgende weekender, idet motorvejstrafikken 2+2 opretholdes ved overledning til modsatte<br />

hovedfag. Vedrørende håndtering og fjernelse af PCB-holdige fuger og kantbjælkeelementer,<br />

se SAB Andre arbejder.<br />

Bro 55.00:<br />

Broen nedrives i 2 etaper gennemført ved nedrivning af de to hovedfag over kørebanerne<br />

i løbet af to på hinanden følgende weekender, idet motorvejstrafikken 2+2 opretholdes<br />

ved overledning til modsatte hovedfag.<br />

Bro 59.00<br />

Broen nedrives i 2 etaper i weekender. Inden 1. etape af nedrivningen udføres, skal der<br />

etableres interimsunderstøtning af den resterende brohalvdel. Dimensioner mm. på interimsunderstøtningerne<br />

fremgår af tegningerne. Vedrørende håndtering og fjernelse af<br />

PCB-holdige fuger, se SAB Andre arbejder.<br />

Bro 62.00<br />

For at kunne bygge den nye bro 62.10 på sin permanente position skal der indledningsvis<br />

foretages nedbrydning af det nordøstlige brohjørne, se SAB Andre arbejder. Når trafikken<br />

efterfølgende er ledt over på bro 62.10, nedrives broen i 2 etaper gennemført ved nedrivning<br />

af de to hovedfag over kørebanerne i løbet af to på hinanden følgende weekender,<br />

idet motorvejstrafikken 2+2 opretholdes ved overledning til modsatte hovedfag.<br />

Arbejdet omfatter endvidere sortering af materialer og deponering i godkendt deponi.<br />

Bortskaffelse af materialer, herunder eventuelle asbestholdige og PCB holdige materialer<br />

og farligt affald mm., skal ske på lovlig vis og i henhold til kommunens regulativer.<br />

Omfanget af arbejder fremgår af eksisterende projekttegninger for de enkelte broer. Tegningsmateriale<br />

vedrørende eksisterende bygværker fremgår af fortegnelsen "Tegninger


SIDE<br />

93 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

vedrørende eksisterende forhold".<br />

Vedrørende midlertidig trafikafvikling i forbindelse med nedrivningsarbejder henvises til<br />

SAB Arbejdsplads.<br />

Nedrivningsarbejdet skal forestås af en arbejdsleder, der kan dokumentere at have<br />

mindst 5 års erfaring fra lignende arbejder. Såfremt entreprenøren benytter sig af underentreprenører<br />

til nedrivningsarbejdet, skal krav til arbejdsleder ligeledes være opfyldt.<br />

Ved nedrivning af broer skal fundamenter, endevederlag mv. nedrives og fjernes som vist<br />

på tegningerne.<br />

Nedrivningsarbejdet omfatter desuden fjernelse af elinstallationer/belysning og eventuelle<br />

skilte mv. på broerne. Ved bro 59.00 omfatter arbejdet desuden fjernelse af støjskærme.<br />

Entreprenøren er pligtig til at kontrollere de eksisterende forhold. Såfremt entreprenøren<br />

under arbejdet støder på ikke angivne bygningsdele, installationer, ledninger mv., skal tilsynet<br />

underrettes straks.<br />

Ved nedrivning af broer skal der tages hensyn til nye brokonstruktioner, som henholdsvis<br />

opføres tæt på og henholdsvis skal indskubbes på plads i det oprindelige trace. De nye<br />

broer påregnes opført tæt på de eksisterende broer, som skal nedbrydes<br />

Såfremt der under nedrivningen sker skader på de nye broer, skal entreprenøren uden<br />

ekstra udgifter for Bygherren udbedre disse alt i henhold til aftale med tilsynet.<br />

Eksisterende ledninger i broer forudsættes omlagt ved ledningsejernes foranstaltninger<br />

inden broernes nedrivning jf. ledningsprotokollen.<br />

Ingen nedrivningsarbejder må påbegyndes, før der ved entreprenørens foranstaltning er<br />

foretaget nødvendig forskriftsmæssig afbrydelse eller beskyttelse af alle relevante installationer.<br />

Nærliggende træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er<br />

strengt nødvendigt.<br />

Såfremt der påtræffes opfyldninger eller forureninger, som ikke er beskrevet eller har<br />

kunnet konstateres ved besigtigelse, aftales det nærmere med tilsynet, hvordan disse<br />

håndteres. Håndteringen kan bl.a. omfatte bortgravning, sortering, knusning og bortskaffelse.<br />

Nedrivningen omfatter opfyldning til niveau med omkringliggende terræn ved udgravninger<br />

fra fundamenter mv. Det påregnes, at der skal tilføres friktionsfyld til opfyldningen.<br />

Ved aflevering skal arealer være ryddede, planerede og fri for større sten.<br />

Udførelsesmetode<br />

Arbejderne omfatter følgende metoder til nedbrydning af beton mv.<br />

• Sprængteknik/mindre sprængningsarbejder (mini blasting) / (ekspanderende<br />

/ikke eksplosiv metode)


SIDE<br />

94 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Nedrivning med hydraulisk betonsaks og hydraulisk hammer<br />

• Skæring og boring i beton med diamantklinge, wire eller vandskæring<br />

Entreprenøren kan vælge nedrivningsmetode, idet han er pligtig til at dokumentere, at<br />

metoden opfylder de givne tidsfrister og krav til miljøbeskyttelse og sikkerhed jf. SAB Styring<br />

og samarbejde samt SAB Arbejdsplads.<br />

Nedbrydning med betonhammer, trykluftshammer og lignende må kun anvendes, hvis<br />

entreprenøren før og under udførelsen kan dokumentere, at arbejdet overholder de i SAB<br />

Styring og samarbejde og SAB Arbejdsplads beskrevne krav til miljø og sikkerhed.<br />

Nedbrydningsarbejder skal gennemføres som selektiv nedbrydning som beskrevet i NMK<br />

96.<br />

Grundlag<br />

De mest relevante bestemmelser mv. for alle nedrivnings- og nedbrydningsarbejder er<br />

følgende (i senest gældende version):<br />

• Nedrivning At-vejledning D.2.15, Februar 2005<br />

• Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96)<br />

• Kvalitetssikring for Nedbrydere (KSN 96)<br />

• Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, oktober<br />

2003, Dansk Byggeri, Nedrivningssektionen<br />

• Tjekliste til nedbrydningsarbejde, Arbejdstilsynet<br />

• SBI Anvisning 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner (1991)<br />

Ved sprængningsarbejder gælder endvidere (i senest gældende version):<br />

• Justitsministeriets bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer<br />

• Justitsministeriets cirkulære om våben og ammunition mv.<br />

• Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods<br />

• Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, Branchevejledning om sikkerhed<br />

ved sprængningsarbejder, 2003<br />

• Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning nr. 1, Vibrationspåvirkninger af bygninger,<br />

anlæg og installationer som følge af sprængningsarbejder, 2005<br />

• Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning nr. 6, Sikkerhedsstyring ved Sprængningarbejder,<br />

2004<br />

Ovennævnte er grundlag for entreprenørens planlægning og udførelse af arbejderne.<br />

Dokumentation<br />

Entreprenøren planlægger, projekterer og koordinerer det samlede arrangement for nedrivningsarbejdets<br />

udførelse, herunder udarbejder entreprenøren arbejdsprocedure for<br />

nedrivning.<br />

For de konstruktionsdele, der ikke er angivet foranstaltninger for i udbudsmaterialet, skal<br />

entreprenøren foretage projektering, inkl. statiske beregninger og tegninger af midlertidig<br />

understøtning af konstruktioner og afstivningsforanstaltninger til sikring af stabiliteten af<br />

tilbagestående brofag og konstruktionsdele.<br />

De tilbageværende konstruktioner skal beregnes for påkørselslast. Der skal i beregnin-


SIDE<br />

95 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

gerne anvendes konsekvensklasse CC3.<br />

De midlertidige understøtning og afstivningsforanstaltninger til sikring af stabiliteten skal<br />

udformes under hensyn til gennemkørselsåbningerne, der er beskrevet i SAB Stillads og<br />

form, afsnit 1.3.3.<br />

Arbejdsprocedure skal indeholde:<br />

• Organisationsplan for nedrivningsarbejdet<br />

• Detailtidsplan for arbejdets udførelse, herunder forberedelser, nedrivning, fjernelse<br />

af nedbrudte materialer og afslutning<br />

• Forslag til plan for sikkerhedsafstande og afspærringer under nedrivning<br />

• Plan for bekæmpelse af vibrationer, støj og støv<br />

• Check af kabler med efterspændt armering og injicering. Kablerne skal inspiceres<br />

over understøtninger i hver bro<br />

• Redegørelse for sikkerhedsforanstaltninger, herunder afdækning/beskyttelse af<br />

nye brokonstruktioner, transport og opbevaring samt risikovurdering<br />

• Plan for imødegåelse af nedfaldende beton mm. på kørebaner i drift<br />

• Beredskabsplan for uforudsete hændelser<br />

• Plan for orientering af naboer, trafikanter og myndigheder<br />

Ved sprængningsarbejder skal arbejdsprocedure endvidere indeholde:<br />

• Angivelse af ansvarlig sprængningsleder<br />

• Plan for afdækning af sprængningen for overholdelse af de nødvendige sikkerhedsafstande<br />

i forhold til nærliggende bygninger, ledningsanlæg mv.<br />

• Boreplan inkl. hulplaceringer, borehulsdybder og -dimensioner mv.<br />

• Sprængningsmetode, herunder ladningsstørrelse, opladningsprocedure, tændplan<br />

mv., herunder plan for håndtering af sprængstoffer over eller i nærheden af<br />

motorvej<br />

• Beredskabsplan for uforudsete hændelser, for eksempel forsinket, svigtende eller<br />

mangelfuld antændelse af sprængladninger<br />

Udkast til Arbejdsprocedure skal afleveres til bygherren 20 arb. dage før starten af nedrivningsarbejdet.<br />

Ved sprængningsarbejder forudsættes:<br />

• at sprængningslederen har sprængningscertifikat fra Dansk Sprængteknisk Forening<br />

eller tilsvarende<br />

• at sprængningslederen kan dokumentere erfaringer fra sprængning af større broer<br />

eller sprængningsarbejder af tilsvarende karakter<br />

• at der er tegnet særskilt forsikring for sprængningsarbejdet<br />

I tændplanen skal fremgå en oplistning af samtlige tændsatser pr. sekvens. Der skal<br />

blandt andet fremgå forsinkelser på tændsatser, og det skal sikres, at man kan forfølge<br />

eventuelle fejl, der måtte opstå under udførelse.<br />

Inden sprængningerne udføres, indhenter entreprenøren godkendelser fra politiet.<br />

Planlægning<br />

Arbejderne tilrettelægges, så den i SAB Arbejdsplads beskrevne faseopdeling og opret-


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

96 af 352<br />

holdelse af trafikken i hele anlægsperioden kan finde sted.<br />

Betonkonstruktioners geometri, materialer og kvalitet er delvist anført på tegninger af de<br />

eksisterende bygværker. Der gøres opmærksom på, at forholdene kan afvige fra det på<br />

tegningerne viste, f.eks. kan betonen have større styrke end angivet på tegningerne, og<br />

armeringen kan ligge med anden afstand og dimension.<br />

Inden planlægning påbegyndes, skal entreprenøren sikre, at han har tilstrækkelige oplysninger<br />

om de eksisterende konstruktioner. Om nødvendigt skal entreprenøren udføre<br />

supplerende undersøgelser, der skal regnes indeholdt nedrivningsarbejdet.<br />

Entreprenøren skal foretage ophugning til spændkablerne for at verificere, om disse er<br />

mørtelinjiceret. Såfremt det viser sig, at mørtelinjicering ikke er foretaget, skal brodækket<br />

ophænges i forstærkningsdragere, der spænder mellem broens understøtninger, og som<br />

placeres på brodækket. Entreprenøren forestår dimensioneringen af forstærkningsdragere<br />

og fastgørelsen mellem broen og forstærkningsdragerne.<br />

Til brug for prissætning kan der anvendes følgende laster fra broerne:<br />

Last<br />

Maksimalt moment<br />

Bro 46.00 285 kN/m 9850 kNm<br />

Bro 55.00 215 kN/m 8200 kNm<br />

Bro 62.00 345 kN/m 11850 kNm<br />

Ved nedbrydnings- og sprængningsarbejder fastsættes sikkerhedsafstande mv. ud fra<br />

forholdene på stedet.<br />

Forinden påbegyndelse af nedrivning af broerne skal entreprenøren udarbejde risikovurdering<br />

og beredskabsplan for imødegåelse af eventuelle forsinkelser og andre uforudsete<br />

hændelser, der kan få indflydelse på trafikforholdene, medføre skader på vejbaner og nye<br />

konstruktioner mv. Risikovurdering og beredskabsplan skal godkendes af tilsynet.<br />

Udover den planlægning, der er nødvendig af hensyn til nedrivnings- og nedbrydningsarbejderne,<br />

skal entreprenøren udarbejde detaljerede arbejdsprocedurer for aktiviteter i<br />

forhold til sikkerhed og sundhed (PSS), miljø og kvalitetskontrol, som beskrevet i SAB<br />

Styring og samarbejde samt trafikafviklingen, som beskrevet i SAB Arbejdsplads, herunder<br />

koordinering med vejmyndigheder, politi og ledningsejere.<br />

Entreprenøren har ansvaret for projektering af nedbrydningsarbejder, herunder statiske<br />

beregninger og tegninger. Det er hans opgave at udarbejde dokumentation for arbejdsprocesser<br />

og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder midlertidig forstærkning<br />

/understøtning/beskyttelse af konstruktionsdele.<br />

Der må kun anvendes godkendt materiel. Entreprenøren skal forinden nedbrydningsarbejdets<br />

igangsætning fremsende liste til tilsynet over maskiner og materiel, der påregnes<br />

anvendt til arbejdet, inklusiv maskiner og materiel, der påregnes indsat i beredskabsplaner<br />

og som reserve.<br />

Kontrol<br />

Entreprenøren udarbejder kontrolplan for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder som en


SIDE<br />

97 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

del af arbejdsprocedurerne.<br />

Entreprenøren skal foretage kontrol af tegninger og opmåling af broer inden arbejdets<br />

start. Opmålingerne skal registreres og indgå i entreprenørens dokumentation.<br />

Dokumentationen for aftalt omfang skal løbende ajourføres i arbejdsprocedurerne. Ved<br />

sprængningsarbejder gælder endvidere:<br />

• Entreprenøren, ved dennes sprængningsleder, er ansvarlig for, at alle sprængladninger<br />

er fyret eller deaktiveret, inden afspærringer ophæves, og maskiner og<br />

mandskab påbegynder bortkørsel af de nedbrudte materialer.<br />

• For at opnå størst mulig sikkerhed for antændelse af alle sprængladninger skal<br />

tændsystemet udføres med dobbelt sikkerhed. Eksempelvis skal der peges på<br />

muligheden for, ved anvendelse af NONEL tændsystem, at foretage supplerende<br />

antændelse af grupper af ladninger med elektroniske detonatorer, hvor forsinkelsen<br />

i de enkelte elektroniske detonatorer tilpasses forsinkelsen i NONEL systemet.<br />

• Bygherren forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at forbyde eller stoppe<br />

sprængningsarbejdet, hvis arbejdet efter Bygherrens opfattelse ikke udføres med<br />

den nødvendige omhu, sikkerhed og kvalitet.<br />

• Før og efter sprængning foretager entreprenøren et eftersyn af nærliggende bygninger,<br />

ledninger og andre konstruktioner for eventuelle skader. Eventuelle skader<br />

som følge af arbejdet skal registreres og straks meddeles til tilsynet.<br />

Entreprenøren skal udarbejde beredskabsplan, som kan iværksættes i tilfælde af kritiske<br />

hændelser.<br />

Detonerede tændsatser skal registreres og eventuelle afvigelser, skal indføres i afvigerapport.<br />

Entreprenøren udfører måling af støj og vibrationer under sprængning jf. SAB Arbejdsplads.<br />

2.4 Opbrydning og optagning af belægninger<br />

2.4.1 Alment<br />

Befæstelser<br />

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbelægninger og en del<br />

af de underliggende ubunde bærelag.<br />

På motorvejen er den gennemsnitlige asfalttykkelse målt til 0,32 m, den samlede koblingshøjde<br />

forventes at være 0,90 – 0,95 m, men er ikke verificeret.<br />

På skærende veje er den gennemsnitlige asfalttykkelse skønnet til 0,15 – 0,25 m. Den<br />

samlede koblingshøjde er ikke målt.<br />

På cykel- og gangstier er den gennemsnitlige asfalttykkelse skønnet til 0,08 m. Den samlede<br />

koblingshøjde er ikke målt.<br />

Der skal foretages udskiftning af en del af det eksisterende CG- og asfaltlag i motorve-


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

98 af 352<br />

jens venstre side. Udskiftningen omfatter bortfræsning af CG- og asfaltlaget i det tunge<br />

spor i op til 26 cm samlet dybde i en bredde på 1,75 m fra eksisterende tunge køresporskant.<br />

Der skal foretages opbrydning af Solrød Byvej efter forlægning til ny vej.<br />

Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejbelægninger opbrydes (vejarealer skal<br />

muldbeklædes). Efter opbrydning af asfalt og ubundne bærelag på eksisterende veje skal<br />

tilsynet, inden der retableres med muld, have mulighed for at analysere forureningsgraden<br />

af tilbagebleven planum. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før opbrydningen<br />

af asfalten og ubundne bærelag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst<br />

retablere med muld 10 arbejdsdage efter, at prøven er udtaget.<br />

Opbrudte ubundne materialer genanvendes i projektet. Ubundne bærelag og affræset asfalt<br />

kan delvist genanvendes som BLII, jf. SAB Bundsikringsarbejder.<br />

Afstribning<br />

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med vandfræser,<br />

således at overfladen beskadiges mindst muligt.<br />

Asfaltfræsning<br />

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved fræsning.<br />

Asfaltskæring<br />

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer.<br />

Rillefræsning<br />

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende<br />

belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle grænser<br />

for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres.<br />

Chaussésten, granitkantsten mm.<br />

Arbejdet omfatter opbrydning af belægninger af natursten og henlægning i depot til genanvendelse<br />

i projektet samt fjernelse af evt. fundamenter<br />

Arbejdet omfatter også opbrydning, optagning og bortskaffelse af betonbelægninger, fliser,<br />

afgrænsningssten og betonkantsten mv. (inkl. evt. betonfundamenter).<br />

2.4.3 Udførelse<br />

Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler mm. genanvendes eller bortskaffes ved<br />

entreprenørens foranstaltning. På anmodning fra tilsynet skal entreprenøren udlevere dokumentation<br />

på lovlig bortskaffelse af affald.<br />

Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan måde,<br />

at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn. Området<br />

skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk flade. Dette medfører, at dele<br />

af dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilføres.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

99 af 352<br />

3. Muldjords- og blødbundsarbejder<br />

3.1 Muldjord<br />

3.1.1 Alment<br />

Afrømning<br />

Arbejdet omfatter afrømning af muld:<br />

a) Inden for eksisterende vejskel<br />

b) Mellem eksisterende vejskel og fremtidigt vejskel<br />

c) Inden for regnvandsbassinernes fremtidige skråningstop<br />

d) Under arbejdsveje til regnvandsbassiner<br />

e) Under adgangsveje til bassiner og driftsveje omkring bassiner<br />

f) I genplaceringslokaliteter<br />

g) Inden for de forlagte vandløbs fremtidige skråningstop<br />

Muldafrømning inden for vejskel og i områdeklassificerede arealer (byzone) er medregnet<br />

i tilbudslisten som afgravning af overjord fra vejareal og områdeklassificeret muld. Behandling<br />

af overjord fra vejareal og områdeklassificeret muld er beskrevet i afsnit 7.<br />

Muld, der afrømmes på midlertidige arbejdsarealer, som senere skal muldbeklædes, skal<br />

deponeres og genudlægges indenfor samme matrikel.<br />

Der afrømmes muld i min. 0,30 meters tykkelse, hvis ikke andet fremgår af de geotekniske<br />

rapporter. Den afrømmede muld må ikke anvendes som indbygningsjord og indgår<br />

derfor ikke i råjordsdisponeringen.<br />

Der regnes ikke med muldafrømning i blødbundsområder, idet denne mængde medregnes<br />

som blødbund.<br />

Afrømning af muldholdige materialer fremgår af projekttegningerne.<br />

Entreprenøren kan etablere mulddepoter i maks. 2,0 meters højde på de midlertidigt eksproprierede<br />

arealer efter nærmere aftale med tilsynet. Depoterne må ikke hindre overfladeafstrømningen<br />

på de tilstødende arealer.<br />

Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter.<br />

Mulddepoterne skal profileres, så overfladeafstrømning sikres og opblødning af mulden<br />

undgås.<br />

Tørvepræget muld udsættes. Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning<br />

af nedennævnte områder.<br />

Udlægning<br />

Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer:<br />

a) rabatter, banketter og trug:<br />

overjord fra vejareal samt områdeklassificeret muld, t=0,30 m<br />

b) vejskråninger og brodæmninger: overjord fra vejareal og<br />

områdeklassificeret muld, t=0,10 m


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

100 af 352<br />

c) opbrudte veje: ren muld, t=0,50 m<br />

d) genplaceringslokaliteter: ren muld, t=0,30 m<br />

e) regnvandsbassiner over permanent vandspejl: overjord fra vejareal og<br />

områdeklassificeret muld, t=0,15 m<br />

f) plantebede langs støjskærme: områdeklassificeret muld, t=0,30 m<br />

g) plantebede til træer: områdeklassificeret muld, t=0,50 m<br />

h) plantebede på støjvolde: områdeklassificeret muld, t=0,30-0,50 m<br />

Der henvises til afsnit 7 vedrørende definition af ovennævnte jordtyper.<br />

Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af tegningsbilaget.<br />

Overskydende muld udsætningsområder udlægges i genplaceringslokaliteter, sidetag og<br />

rampekvadranter. Ved beregning af muldbehov er de teoretisk beregnede mængder tillagt<br />

30% til komprimering, spild mv. Udsætning af muld må ikke finde sted, før der er sikkerhed<br />

for, at det beregnede muldbehov er til rådighed til udlægning af muld på øvrige<br />

arealer.<br />

Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den udlagte<br />

muld.<br />

• Muld til plantebede langs yderside af støjskærme renses for sten, trærødder mv.<br />

større end 30 mm ved sigtning før udlægning.<br />

• Overjord i rabatter, på skråninger og om regnvandsbassiner renses for rødder,<br />

træstød og sten større end 60 mm ved afrivning efter jordbearbejdningen.<br />

• Muld på vejskråninger a=2 udlagt i 10 cm tykkelse renses for sten, rødder o.a.<br />

større end 30 mm før udlægning. Der foretages ingen efterfølgende jordbearbejdning.<br />

• Muld til plantebede på volde a=2 udlagt i 30 cm tykkelse renses for sten, rødder<br />

o.a. større end 60 mm før udlægning. Der foretages ingen efterfølgende jordbearbejdning.<br />

Ovenstående stenstørrelser er defineret ud fra den tilsvarende maskevidde på en gennemfaldssigte.<br />

3.1.3 Udførelse<br />

Før udlægning af muld skal arealerne under d) og e) grubes i en dybde af min. 0,80 m og<br />

med en afstand af maks. 0,60 m og i to retninger vinkelret på hinanden. Efter muldudlægningen<br />

pløjes og harves arealerne, og de herved fremkomne sten, træstød og lignende<br />

skal fjernes, så jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt.<br />

Der må ikke udføres grubning på kortlagte arealer.<br />

3.1.4 Kontrol<br />

Tolerance på udlægningskoter: Plantebede +/- 3 cm, regnvandsbassiner +/- 6 cm, rabatter<br />

+/- 2 cm, vejskråninger +/- 3 cm. Afvigelserne på ikke være ensidige.


SIDE<br />

101 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

3.2 Blødbundsarbejder<br />

3.2.1 Alment<br />

Af de geotekniske rapporter fremgår, hvor der er fundet blødbund. Endvidere er de skønnede<br />

koter og niveaukurver til fast bund beskrevet, samt hvad blødbundsmaterialerne og<br />

dæmningsfast bund består af. Geotekniske parametre og vandspejlsforhold fremgår også<br />

af de geotekniske rapporter.<br />

Områder med blødbund – herunder ukortlagte områder - skal udskiftes efter følgende<br />

retningslinjer:<br />

- Under det aktuelle vandspejl udskiftes eksisterende materialer med friktionsfyld.<br />

- Over det aktuelle vandspejl anvendes indbygningsegnet råjord.<br />

3.2.2 Materialer<br />

Friktionsfyld skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld<br />

til indbygning under vandspejl må højst indeholde 16% materiale under 0,063<br />

mm. Friktionsfyld til indbygning over vandspejl må højst indeholde 22% materiale under<br />

0,063 mm.<br />

3.2.3 Udførelse<br />

Entreprenøren skal senest 20 arbejdsdage før arbejdets start til forelæggelse for bygherren<br />

udarbejde en arbejdsprocedure, der for hver blødbundslokalitet beskriver fremgangsmåde<br />

ved udskiftning af blødbund. Arbejdsproceduren skal redegøre for risikoen<br />

for stabilitetsbrud samt foranstaltninger til imødegåelse heraf.<br />

Udskiftning af blød bund<br />

Under udskiftningsarbejdet skal entreprenøren føre skærpet tilsyn.<br />

Ved tegn på stabilitetsbrud skal udgravningen straks fyldes op med friktionsfyld. Herefter<br />

skal entreprenøren om nødvendigt, efter nærmere aftale med tilsynet, etablere en midlertidig<br />

grundvandssænkning, før udskiftningsarbejdet genoptages.<br />

I tvivlstilfælde skal entreprenøren efter nærmere aftale med tilsynet rekvirere Vejdirektoratets<br />

geotekniske rådgiver for fastlæggelse af udskiftningsdybder, skråningsanlæg mv.<br />

For at undgå skred i skråninger under udskiftningsarbejdet skal friktionsfyld indbygges i<br />

takt med færdiggravning til fast bund. Afstanden mellem tip og gravefront skal til stadighed<br />

være mindst mulig. Ved stop i arbejdet skal udgravningen fyldes op med friktionsfyld.<br />

Blødbundsmaterialerne udsættes på udsætningsområderne og indgår i jorddisponeringen.<br />

Udsætningen skal tilrettelægges således, at kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat<br />

muld/tørv og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og at udsætningsmængderne<br />

reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning uden lave områder<br />

med mulighed for vandansamlinger.<br />

Genplaceringslokaliteternes placering fremgår af tegningsbilaget.


SIDE<br />

102 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

3.2.4 Kontrol<br />

Entreprenøren skal dokumentere blødbundsudskiftningen ved:<br />

• Mængdeberegninger på grundlag af:<br />

o nivellement i tværprofiler<br />

o pejlinger ved udskiftning under vand<br />

• Udtagne prøver af fast bund<br />

• Håndvingeforsøg ved fast bund<br />

• Kontrolboringer, når opfyldningen er udført<br />

4. Tørholdelse<br />

4.1 Afværgeforanstaltninger<br />

Det er entreprenørens ansvar, at de projekterede regnvandsbassiner eller eventuelle<br />

midlertidige bundfældningsbassiner - samt de under SAB Arbejdsplads, afsnit 7, nævnte<br />

afværgeforanstaltninger er etableret, før det egentlige jordarbejde påbegyndes.<br />

Afværgegrøfter skal udføres mellem arbejdsområdet, herunder også eventuelle interimsveje<br />

og vandløb, og de gives afløb til regnvandsbassiner eller bundfældningsbassiner,<br />

jf. typetegning nr. 768.<br />

Jordvolde omkring bassiner skal opbygges som indbygget jord, dvs. komprimeres.<br />

Afløb fra bassinerne skal være kontrollerede afløb, dvs. rørledninger af en passende dimension<br />

således, at opholdstiden bliver længst mulig.<br />

Foran hvert afløbsrør skal etableres et filter, f.eks. ved hjælp af halmballer.<br />

Behovet for afværgeforanstaltninger vil være afhængigt af, hvorledes jordarbejdet tilrettelægges.<br />

Omfanget af foranstaltninger skal aftales med tilsynet for hvert enkelt vandløb.<br />

Midlertidige vandløbsforlægninger sikres i nødvendigt omfang mod erosion med geotekstil<br />

pålagt håndsten. Omfanget aftales med tilsynet.<br />

Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer).<br />

Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver<br />

tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab således, at afværgeforanstaltningerne<br />

kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt opståede regnskyl.<br />

Nærmere beskrivelse af midlertidig afvanding er beskrevet i SAB Afvanding.<br />

4.2 Broarbejder<br />

Entreprenøren skal ud fra foreliggende geotekniske informationer dimensionere tørholdelse<br />

af byggegruber i forbindelse med udførelse af fundering. Beregninger og tegninger<br />

af det samlede arrangement skal fremsendes til bygherren senest 20 arbejdsdage inden


SIDE<br />

103 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

arbejdets start. Entreprenøren skal i sin tidsplan forudsætte 10 arbejdsdage til bygherrens<br />

gennemgang af projektmaterialet.<br />

Der kan afhængigt af årstid og nedbør opstå sekundære terrænnære vandspejl i de lagdelte<br />

aflejringer.<br />

Entreprenøren skal vurdere, om nærmere undersøgelser af de specifikke grundvandsforhold<br />

er nødvendige, eller det vil være tilstrækkeligt at foretage pejling i de eksisterende<br />

boringer.<br />

Tørholdelse ved broerne skal ske i henhold til de geotekniske rapporter ved henholdsvis<br />

pumpning fra gruskastede brønde evt. suppleret med afskærende dræn. Bunden gives<br />

passende fald, så vandet kan løbe til de gruskastede brønde.<br />

Ved nogle af broerne kan det blive nødvendigt at supplere med sugespidsanlæg for at<br />

imødegå bundbrud.<br />

Entreprenøren skal begrænse den tilstrømmende vandmængde bedst muligt f.eks. ved<br />

anvendelse af tætte afstivninger af byggegruber.<br />

Generelt skal tørholdelsesforanstaltninger mod primært grundvand tilrettelægges, så<br />

vandtilstrømning afskæres uden for fundamenternes konturer eller under funderingsniveau.<br />

Entreprenøren skal forvente, at der, fra tørholdelse er etableret, til det er fuldt og effektivt<br />

virkende, kan gå op mod 2 uger.<br />

Entreprenøren skal sikre og dokumentere, at den nødvendige pumpekapacitet er til rådighed<br />

inkl. reservekapacitet og sikringsforanstaltninger svarende til opgavens art.<br />

Kontrol af tørholdelsesforanstaltninger omfatter nedennævnte punkter i den udstrækning,<br />

disse er relevante for de iværksatte foranstaltninger.<br />

• Tilstandsbesigtigelse af recipient før arbejdets igangsætning. Dokumenteres ved<br />

besigtigelsesnotat og fotos.<br />

• Udledningskontrol der sikrer, at der ikke sker aflejringer/erosion i recipient. Kontrollen<br />

omfatter visuel kontrol 1 gang dagligt. Resultater føres i logbog og dokumenteres<br />

evt. desuden med fotos.<br />

• Vandspejlsænkning. Kontrolpejlinger i pejleboringer. Måling/pejling 1 gang dagligt<br />

i boringer. Resultater føres i logbog.<br />

• Driftsforhold. Kontrol af anlæggets komponenter, afgangsvands mængde og karakter.<br />

Pumpekapacitet installeret og i beredskab før arbejdets igangsætning. Datablade<br />

for pumper mv.<br />

De installerede anlæg indrettes, så ovennævnte kontroller kan udføres på rationel og<br />

ensartet vis uden betydende indgreb i anlæggets funktion.<br />

Bortledning af vand fra broerne skal ske iht. SAB Arbejdsplads afsnit 7.8.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

104 af 352<br />

5. Råjordsarbejder<br />

Afgravning og indbygning henholdsvis udlægning i genplaceringslokaliteter fremgår af<br />

massekurve. Der er udarbejdet massekurver for hver vejside samt for midterrabatten. Der<br />

skal tilstræbes jordbalance i hver vejside på hver enkelt strækning.<br />

Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen.<br />

Der er forudsat udført kalkstabilisering af råjorden på visse strækninger som anført i SAB<br />

Kalkstabilisering. På disse strækninger er udsætningsprocenten sat til 0, idet al råjorden<br />

forventes at kunne gøres indbygningsegnet ved en passende tilsætning af kalk.<br />

5.1 Afgravning<br />

5.1.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, ny vejtracé, regnvandsbassiner<br />

inkl. adgangs- og driftsveje, grøfter, jorddepoter, fundamenter, endevederlag og terrænreguleringsområder.<br />

Afgravet råjord fra vejareal skal indbygges indenfor fremtidigt vejskel.<br />

5.1.2 Materialer<br />

For oplysninger vedrørende generelle og specifikke forhold omkring jordartsbeskrivelser<br />

og anbefalinger om arbejdets udførelse henvises til Geoteknisk Rapport.<br />

5.1.3 Udførelse<br />

Generelt<br />

Placeringen af afgravnings- og påfyldningsvolumener for motorvej og ramper fremgår af<br />

længdeprofiler og massekurve.<br />

Ved sideudvidelser er koblingshøjden fastsat til 0,80 m.<br />

Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere- mod højereliggende område, således, at<br />

permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger med højtstående<br />

grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i planum skal udblødning af<br />

planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et afgravningsniveau beliggende 0,5 à<br />

1,0 m over planum, og færdigudgravning til planum udføres først, når afdræningen er effektiv.<br />

I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges,<br />

så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum.<br />

Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at man overalt<br />

anvender de bedst egnede materialer til indbygning.<br />

En del af friktionsmaterialerne, affræset asfalt og evt. opbrudt beton fra opbrudte veje kan<br />

benyttes som bundsikring og skal derfor afgraves, fræses og opbrydes med omhu for at


SIDE<br />

105 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

undgå opblanding med råjord eller lignende. Omfang aftales med tilsynet.<br />

Bassiner<br />

Bassinskråninger udgraves med variabelt anlæg fra anlæg 2 til anlæg 10 (dyrkningsskråninger)<br />

i henhold til tegningsbilag.<br />

Alle bassiner udgraves med henblik på etablering af tæt bund. De fleste bassiner udgraves<br />

i morænelersaflejringer, og her forventes ikke behov for yderligere tætning. Under<br />

udgravning skal det kontrolleres, at der udgraves i tæt moræneler. Hvis entreprenøren er<br />

i tvivl, skal tilsynet underrettes.<br />

Entreprenøren skal sideløbende med eller umiddelbart efter udgravning til bassiner udgrave<br />

for adgangsveje til bassiner og driftsveje omkring bassiner.<br />

Udgravede områder og afgravede materialer skal håndteres som beskrevet i afsnittet<br />

"Generelt".<br />

Omlægning af vandløb<br />

Udgravning for omlægning af vandløb skal udføres i henhold til tegningsbilag.<br />

5.2 Indbygning<br />

Specifikt for Rørmoseløbet<br />

• Forudgående udgraves midlertidig grøft til forlægning af vandløbet i anlægsperioden.<br />

Midlertidig grøft etableres med samme profil som det permanente vandløb.<br />

• Rørmoseløbet etableres med variabel anlæg på brinken med anlæg a=1,0 til a=5<br />

i henhold til tegningsbilag.<br />

• Der udgraves et sandfang i Rørmoseløbet øst for Skelvej. Sandfanget anlægges<br />

med længde l=20 m og bredde b=2 m. Bund af sandfang er 1,0 meter under<br />

normal bundkote i Rørmoseløbet.<br />

5.2.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter indbygning af ren råjord og råjord fra afgravningsstrækningerne samt<br />

levering og indbygning af friktionsfyld, indbygningsegnet råjord til opbygning af vejdæmninger,<br />

og indbygning af råjord i driftsveje omkring bassiner. Arbejdet omfatter endvidere<br />

indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner.<br />

Arbejdet omfatter levering og indbygning af en fiktiv mængde friktionsjord til udskiftning af<br />

dårlig råjordsplanum. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse<br />

efter tilsynets anvisning.<br />

Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave må anvendes til indbygning i det omfang,<br />

de er egnede. Mængderne indgår ikke i jorddisponeringen.<br />

5.2.2 Materialer<br />

Den leverede råjord skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt<br />

uden forudgående nedtørring.<br />

Sandmaterialer med et passende vandindhold samt kalkholdigt moræneler, hvor forskel-


SIDE<br />

106 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

len mellem naturligt og optimalt vandindhold, w nat – w opt , højst er 3-4%, vil umiddelbart<br />

kunne accepteres.<br />

Til indbygning i støjvolde accepteres råjord, som uden forudgående nedtørring kan indbygges<br />

til de normalt krævede tætheder for vejdæmninger ≥ 2 m under vejoverflade.<br />

For friktionsmateriale omkring konstruktioner gælder nedenstående.<br />

Friktionsmaterialet skal være drænende og velgradueret, det må ikke indeholde ler- eller<br />

siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1% glødetab<br />

(reduceret for kalkindhold).<br />

Friktionsmateriale, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne<br />

godkendes:<br />

Gennemfald på 32 mm sigte > 95%<br />

Gennemfald på 4 mm sigte > 85%<br />

Gennemfald på 0,25 mm sigte < 50%<br />

Gennemfald på 0,125 mm sigte < 15%<br />

Gennemfald på 0,074 mm sigte < 8%<br />

Uensformighedstallet U = d 60 : d 10 ≥ 2,5.<br />

For grusfyld under FUK gælder dog U = d 60 : d 10 ≥ 3,0<br />

Differencen mellem største og mindste uensformighedstal for friktionsmaterialer tilfyldt<br />

omkring samme konstruktionsdel må højst være 3.<br />

Såfremt der ønskes benyttet friktionsmateriale, der ikke tilfredsstiller forannævnte specifikation,<br />

skal dette accepteres af bygherren, og dets egenskaber dokumenteres ved prøvning<br />

efter nærmere aftale med bygherren. Der vil her blive lagt vægt på friktionsmaterialets<br />

drænende egenskaber samt på opnåelse af den i generalnoten forudsatte mindste<br />

friktion og på, at sætninger i tilfyldningen undgås.<br />

Membran i bassiner<br />

Membraner skal som udgangspunkt udføres som lermembraner med en tykkelse på 0,5<br />

m. Krav til materialer er anført i SAB Afvanding pkt. 2.7.<br />

Brinksikring af vandløb<br />

Brinker med anlæg a=1,0 på omlagte vandløb skal sikres med geotekstil i henhold til tegningsbilag.<br />

Specifikt for Rørmoseløbet:<br />

Bundmaterialer i rørunderføringer ved bro 48.70 og bro 48.80<br />

Bundmaterialer skal som udgangspunkt være genanvendelige afgravede materialer fra<br />

det nuværende vandløb.<br />

Marksten på skråninger langs Rørmoseløbet<br />

Der anvendes marksten/kampesten (Ø150-400 mm). Stenene skal være rene frostfrie<br />

materialer som granit og må ikke være med indhold af kridt, kalk, flint eller ler.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

107 af 352<br />

Grusbund i betonrør ved Rørmoseløbet<br />

Materialerne består af grus i følgende fraktioner:<br />

• 16-32 mm (30%)<br />

• 32-64 mm (30%)<br />

• 64-128 mm (40%)<br />

Flintindholdet må maksimalt være 5%, og der må ikke anvendes nedknuste materialer.<br />

Sten i udløb fra sandfang<br />

Sten i udløbet skal være Ø100 mm – 200 mm.<br />

5.2.3 Udførelse<br />

Placeringen af indbygnings- og udsætningsvolumenerne for alle veje og stier fremgår af<br />

længdeprofiler og massekurve.<br />

Ved indbygning af råjord i vejdæmninger er der regnet med en påfyldningskoefficient på<br />

1,1. I støjvolde er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,0.<br />

Ved påfyldningsskråninger med anlæg større end 3,0 der forudsat indbygget egnet råjord<br />

inden for den gennemgående dæmningskerne (anlæg 1,5).<br />

I de geotekniske rapporter er en del af råjorden betegnet betinget anvendelig eller uanvendelig/betinget<br />

anvendelig. Selv om en del af denne råjord er påregnet udsat, skal<br />

denne for at minimere jordarbejdet forsøges indbygget. Entreprenøren skal ved en hensigtsmæssig<br />

tilrettelæggelse af arbejdet, herunder planlægning af midlertidige genplaceringslokaliteter,<br />

indbygge jordarterne i den bedste del af sommerperioden og skal endvidere<br />

påregne udluftning af midlertidige genplaceringslokaliteter ved pløjning af denne del<br />

af råjorden. Udluftning berettiger ikke til ekstrabetaling.<br />

På en del af afgravningsstrækningerne er der forudsat kalkstabilisering af råjorden for at<br />

gøre den indbygningsegnet, jf. SAB Kalkstabilisering. Entreprenøren skal også på disse<br />

strækninger tilrettelægge arbejdet, så råjorden om muligt kan indbygges konditionsmæssigt<br />

uden kalkstabilisering.<br />

Ved højtstående vandspejl må en stor del af terrænet under påfyldningsdæmningerne karakteriseres<br />

som udblødningsfarligt. I disse områder skal færdsel på terrænet derfor begrænses<br />

mest muligt, og opbygningen af den nederste del af dæmningen bør fortrinsvis<br />

udføres i tørre perioder.<br />

Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende<br />

lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100 ‰. Eventuelle lag af<br />

friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen.<br />

Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdigvej.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

108 af 352<br />

Driftsveje omkring bassiner<br />

Driftsveje omkring bassiner opbygges af indbygningsegnet råjord oven på udgravet råjordsplanum.<br />

Råjordsplanum og indbygget råjord skal komprimeres med råjordskompaktor<br />

ved overkørsel minimum 3 gange. Komprimeret driftsvej efterfyldes med råjord og<br />

muld og afrettes afslutningsvis.<br />

Regnvandsbassiner<br />

Alle bassinerne er beliggende i områder med drikkevandsinteresser og skal derfor udføres<br />

med tæt bund op til 20 cm over udløbsniveau.<br />

I bassiner, hvor der etableres udlagt membran, gælder:<br />

Arbejdet omfatter udskiftning af jord med lermembran i regnvandsbassinernes bund og<br />

sider op til 20 cm over afløbsniveau.<br />

Leret udlægges i et tyndt lag (0,15 - 0,30 m), som homogeniseres og komprimeres inden<br />

udlægning af nye lag. Leret skal indbygges til mindst 95% Standard Proctor. Membranen<br />

skal i øvrigt opbygges som beskrevet i DS/INF 466.<br />

Membranen skal have en tykkelse på 0,5 m og udføres af ler med lerindhold L > 14% og<br />

plasticitetsindeks Ip > 5%. Ler tilkøres fra entrepriseområdet.<br />

Der er specielle forhold omkring følgende regnvandsbassiner:<br />

Bassin 5.2:<br />

Området er præget af høj grundvandsstand og højtliggende kalkoverflade. Derfor er der<br />

store begrænsninger for udgravning.<br />

I den nordlige ende er det nødvendigt at udføre sænkning og sikring af en maksimal<br />

grundvandsstand. Den nuværende grundvandsstand er kote ca. +2,3 m (ca. 2 m under<br />

terræn), og denne skal sænkes permanent til kote +2,00 m.<br />

Sikringen laves på strækningen st. 127.880 – 128.020. Den udføres med etablering af<br />

”grædebrønde” pr. 25 m med afløb til recipient via bassinets overløbsledning.<br />

Der er enkelte steder truffet sandlag, som pga. grundvandsudstrømning kan medføre<br />

ustabile skråninger i udgravningssituationen. Der skal her udføres lokal grundvandssænkning<br />

i forbindelse med udgravningen. Det forventes, at det er lokale sandlommer, og<br />

at der derfor kun vil være midlertidig tilstrømning. Der etableres midlertidige pumpesumpe.<br />

Hvis vandtilstrømningen fra sandforekomsterne fortsætter, skal der udføres lermembran<br />

i bassinet på den pågældende strækning for at hindre indstrømning af vand i<br />

bassinet.<br />

Af hensyn til stabilitet af skråningen mod gasledningen (vestlige skråning), skal udgravning<br />

foretages fra østsiden, og hvis der konstateres vandtilstrømning, skal der iværksættes<br />

pumpning for sænkning af grundvandsspejl, inden resterende udgravning udføres.<br />

Bassin 8:<br />

Bassinet er placeret i et område, hvor der øverst ligger et tørve-/gytjelag over et sandlag i<br />

kote +0,8-+1,8 m, og derunder moræneler. I forbindelse med høj grundvandsstand medfører<br />

sandlaget ustabilitet af bassinbunden.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

109 af 352<br />

Derfor udskiftes sand og gytje ned til overside af moræneleret med tilkørt moræneler.<br />

Udgravningsprofil er vist på tegningerne. Moræneleret skal have lerindhold større end<br />

14% og plasticitetsindexet Ip større end 5%. Leret tilkøres fra entrepriseområdet.<br />

For at undgå problemer med større mængder tilstrømmende vand fra sandlaget med<br />

deraf følgende stærk udblødning af de nederste lag af leret under indbygningen må der<br />

nødvendigvis gennemføres en midlertidig afsænkning af vandspejlet i sandlaget. Denne<br />

kan udføres med et sugespidsanlæg, som sættes i drift nogle dage, før gravearbejdet<br />

skal påbegyndes. Sugespidserne forventes at skulle placeres med 2-3 meters indbyrdes<br />

afstand rundt omkring bassinet. Det er meget vigtigt at sikre, at slidserne i spidserne placeres<br />

i det rigtige niveau i og en smule under sandlaget.<br />

Inden udgravning påbegyndes, skal det sikres, at eventuel grundvandssænkning er foretaget<br />

til tilstrækkelig dybde.<br />

Der tilkøres egnet moræneler fra anden lokalitet i entreprisen efter nærmere aftale med<br />

tilsynet. Leret skal indbygges til mindst 95% Standard Proctor.<br />

Udgravning til bassin RVB8 sker omkring en eksisterende 132 kV forsyningsmast. Dersom<br />

masten ikke er nedtaget inden opstart af udgravning til bassin, skal masten i første<br />

omgang efterlades i en "ø" af jord og muld samt med opretholdelse af adgangsmulighed<br />

for entreprenørkøretøjer, når den skal nedtages.<br />

Marksten på skråninger langs Rørmoseløbet<br />

Stenene udlægges både enkeltvis og i grupper for hver 3 meter.<br />

Grusbund i betonrør ved Rørmoseløbet<br />

Grusbund udlægges i den nederste 1/3 af de to rør.<br />

Sten i udløb fra sandfang<br />

Sten udlægges ved bunden af udløbet i 2-3 lag i hele udløbets bredde.<br />

5.2.4 Kontrol<br />

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1500 m3 indbygget jord, udgør et kontrolafsnit<br />

for sig. Ligeledes udgør et sammenhængende planum i afgravning, dog maks. 2500<br />

m 2 et kontrolafsnit.<br />

Komprimeringskravet for tilfyldning ved broer og konstruktioner er de for en lodret afstand<br />

under færdig vejoverflade ≤ 2 m og omkring konstruktioner angivne jf. AAB Jordarbejder,<br />

afsnit 5.2.4. Komprimeringskravet for tilfyldning ved broender og gruspuder skærpes til et<br />

sæt (min. 5 stk.) kontrolprøvninger for verificering af komprimeringskrav pr. 1 m tilfyldning.<br />

5.3 Opfyldning under vandspejl<br />

5.3.3 Udførelse<br />

Opfyldning med friktionsfyld må først påbegyndes efter vurdering i samråd med tilsynet af<br />

det aktuelle vandspejlsniveau og det fremtidige grundvandsspejl.


SIDE<br />

110 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Fordeling af materialer til den resterende opfyldning med råjord fremgår af jorddisponeringen.<br />

5.4 Udsætning<br />

5.4.1 Alment<br />

Jord- og muldarbejdet omfatter udsætning af afgravningsmaterialer, som af geotekniske<br />

årsager ikke kan anvendes til indbygning i de fremtidige vejdæmninger, eller som er et<br />

overskud i projektet.<br />

Udsætningsmængderne er baseret på de geotekniske oplysninger om jordbundsforholdene<br />

og fremgår af jorddisponeringen.<br />

Ved udsætning af råjord er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,1.<br />

Ved udsætning af tørv skal entreprenøren påregne, at områderne skal opfyldes i flere arbejdsgange,<br />

idet tørven forventes at sætte sig lidt over tid. I de angivne mængder er derfor<br />

indregnet en påfyldningskoefficient på 1,5.<br />

5.4.3 Udførelse<br />

Udsætningsområdernes beliggenhed fremgår af tegningsbilaget. På plantegningerne er<br />

ligeledes indtegnet højdekurver for udsætningsområdets udformning ved maksimal udnyttelse.<br />

Ved delvis udnyttelse af udsætningsområdet skal entreprenøren sikre, at der inden<br />

for udsætningsområdet ikke udføres stejlere anlæg end 1:10 samt med harmoniske<br />

flader.<br />

Kapacitet for de permanente genplaceringslokaliteter fremgår af massekurven.<br />

Udsætningsområde/Genplaceringslokalitet<br />

Volumen<br />

( m³)<br />

TR1A 37200<br />

TR 1B 12400<br />

TRII 40800<br />

Terrænreguleringer ved Rørmoseløbet 54400<br />

I alt 144800<br />

Udsætningsområde/Genplaceringslokalitet<br />

Volumen<br />

( m³)<br />

TR IV 12000<br />

TR XVIII 3800<br />

TR XIV 21600<br />

TR XVII 19600<br />

TR XXI 6500<br />

TR XXII 9600<br />

I alt 73100<br />

Udsætningsmuld og overskudsmuld skal fordeles på udsætningsområdet.


SIDE<br />

111 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Organiske udsætningsmaterialer skal lægges øverst i udsætningsområder.<br />

For udsætningsarealer, der senere skal anvendes til landbrugsformål eller beplantning,<br />

gælder følgende:<br />

• Udsætning af råjorden skal tilrettelægges således, at kørsel med hjulkøretøjer på<br />

allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og<br />

at udsætningsmængderne reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning<br />

uden lave områder med mulighed for vandansamlinger.<br />

• Den udsatte jord skal normalt reguleres med anlæg fladere end 1:10 mod tilstødende<br />

arealer og i øvrigt efter aftale med tilsynet, og det skal ske i takt med udsætningen<br />

således, at jorden reguleres med mindst muligt vandindhold. Reguleringen<br />

udføres med swamdozer eller lignende.<br />

• Der må ikke findes sten større end 120 mm i de øverste 2,0 m under færdigreguleret<br />

råjordsoverflade i udsætningsområderne.<br />

• Reguleringen af udsætningsjord afsluttes som angivet i pkt. 3.1.<br />

5.4.4 Kontrol<br />

Entreprenøren afleverer inden muldudlægning et nivellement af udsætningsområderne<br />

efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

Grusbund i betonrør ved Rørmoseløbet<br />

Entreprenøren fremskaffer forud for leverancen materialeprøve og sigteanalyse som forelægges<br />

bygherren.<br />

5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger<br />

Kalkstabilisering og/eller kalk- og cementstabilisering er beskrevet i SAB Kalkstabilisering.<br />

6. Græssåning<br />

6.1 Græs<br />

6.1.1 Alment<br />

Alle skråninger (ekskl. dyrkningsskråninger), regnvandsbassiner, vandløb, rabatter, banketter<br />

og trug skal tilsås med græs.<br />

6.1.2 Materialer<br />

Der skal anvendes en frøblanding bestående af:<br />

• Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) 35%<br />

• Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 25%<br />

• Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 20%<br />

• Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5%<br />

• Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5%


SIDE<br />

112 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10%<br />

Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m 2 .<br />

Det bemærkes, at der i ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. hvene og italiensk<br />

rajgræs kun anerkendes græssorter, som af Plantedirektoratet, afdeling for sortsprøvning,<br />

er anerkendt til plænebrug.<br />

For alm. hvene og italiensk rajgræs gælder, at de skal stå på den seneste udgave af<br />

Plantedirektoratets eller EU’s officielle sortliste.<br />

6.1.3 Udførelse<br />

Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden<br />

ultimo maj – ultimo oktober.<br />

Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 100 m 2 . For at sikre<br />

fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir.<br />

2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse.<br />

Ukrudtsplanter højere end 0,05 - 0,10 m slås af og fjernes før græssåning.<br />

Entreprenøren skal i hele entrepriseperioden samt frem til 1 års gennemgang foretage<br />

fornøden vedligehold i form af ukrudtsbekæmpelse, gødskning og slåning af græsbeklædte<br />

arealer.<br />

6.1.4 Kontrol<br />

Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold.<br />

7. Håndtering af forurenet jord<br />

7.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter håndtering af forurenet jord inden for eksisterende vejareal, områdeklassificerede<br />

arealer samt punktkilder fra eksproprierede arealer.<br />

Følgende eksisterende veje, områdeklassificerede arealer og punktkilder indgår i arbejdet:<br />

• Motorvejen<br />

• Mosede Landevej<br />

• Områdeklassificeret areal langs hele strækningen og på begge sider af motorvejen<br />

• Eksisterende regnvandsbassin ved Vardegårdsløbet, st. 123.880-123.950 m. h.<br />

s. (fokusareal M10-123-18)<br />

• Opfyldt vandhul, st. 123.960-123.990 m. h. s. (fokusareal M10-123-23)<br />

• Tåstrupvej<br />

• Solrød Byvej<br />

• Havbogårdsvej


SIDE<br />

113 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Områdeklassificerede arealer langs motorvejens venstre side st. 129.130-<br />

129.850, st. 130.230-130.360 og st. 132.010-132.270<br />

• Områdeklassificerede arealer langs motorvejens højre side st. 128.780-129.250<br />

og st. 130.250-130.380<br />

• Støjvold, st. 130.260-130.320 m. v. s. (fokusareal M10-130-4)<br />

• Eksisterende regnvandsbassiner ved Solrød Bæk, st. 130.480-130.580 m. v. s.<br />

Der er anstillingsplads ved Tåstrupvej/Cordozavej på et areal, der er kortlagt ifølge Jordforureningsloven<br />

med kortlægningsnummer 269-00179. Der skal desuden arbejdes på,<br />

men ikke i, de kortlagte arealer 269-00001, 269-00103, 269-00187 og 269-20156. Arbejdet<br />

omfatter således ikke håndtering af forurenet jord fra punktkilder, der er kortlagte efter<br />

Jordforureningsloven.<br />

Med hensyn til den entreprenørmæssige håndtering af materialerne (afgravning, transport,<br />

indbygning, komprimering, udtørring mm.) henvises til de relevante anvisninger under<br />

afsnit 3 og 5.<br />

Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige afgravningsmængder.<br />

Bygherren indhenter alle nødvendige §8 tilladelser i henhold til Jordforureningsloven og<br />

§19 tilladelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Vilkår for §8 og §19 tilladelser udleveres<br />

til entreprenøren inden arbejdets opstart. Entreprenøren skal sikre, at vilkårene i tilladelserne<br />

til enhver tid overholdes. Hvis tilladelserne indeholder vilkår om tilsyn, udfører<br />

bygherren dette, og hvis tilladelserne indeholder vilkår om udtagning af prøver til analyse,<br />

udfører bygherren ligeledes dette.<br />

7.1.1 Definition af jordtyper<br />

Landzone – Byzone<br />

Vejskel<br />

Vejskel<br />

Naturarealer, landbrug, skovbrug<br />

Øvrig landzone<br />

Forurenede grunde:<br />

• V1/V2 kortlægninger<br />

• Fokusarealer<br />

Øvrig byzone<br />

Områdeklassificeret<br />

byzone<br />

Vejareal<br />

Naturmuld (var. typer)<br />

Blødbund<br />

Ren muld<br />

Forurenet muld<br />

Ren muld<br />

Områdeklassificeret muld<br />

Overjord fra vejareal<br />

Regnvandsbassin<br />

Vejkassematerialer<br />

Sediment<br />

Naturråjord<br />

Ren råjord<br />

Forurenet råjord<br />

Ren råjord<br />

Ren råjord<br />

Råjord fra vejareal<br />

Overjord fra vejareal er defineret som øverste jordlag inden for eksisterende vejareal<br />

ekskl. de belagte arealer. Tykkelsen er pr. definition 0,30 m på rabatter og skråninger.<br />

Vejkassematerialer er ubundne materialer i vejkassen.<br />

Sedimenter er aflejrede materialer i eksisterende regnvandsbassiner.<br />

Råjord fra vejareal er defineret som jord under overjord fra vejareal, vejkassematerialer<br />

og sedimenter.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

114 af 352<br />

Områdeklassificeret muld er defineret som de øverste 0,30 m humusholdige materialer<br />

på områdeklassificerede (byzone-)arealer.<br />

Ren muld er uforurenet muld fra arealer, der ikke er vejarealer, områdeklassificeret byzone<br />

eller naturarealer.<br />

Naturmuld er defineret som de øverste humusholdige materialer på jomfrueligt naturareal,<br />

landbrugsjord eller skov. Kan være opdelt i naturtyper og næringsforhold.<br />

Naturråjord er defineret som jord under jomfrueligt naturareal.<br />

Ren råjord er defineret som jord under områdeklassificeret muld og ren muld.<br />

Blødbund er aflejringer som tørv og gytje (dynd).<br />

Forurenet muld og forurenet råjord er defineret som muld og råjord fra afgrænsede lokaliteter<br />

(punktkilder) med en konstateret særlig forurening.<br />

Fordelingen af de enkelte jordtyper inden for entrepriseområdet fremgår af tegningsbilaget.<br />

7.1.2 Generelt<br />

Materialer skal sorteres under opgravning i forskellige jordtyper som defineret i afsnit<br />

7.1.1, og jordtyperne skal holdes adskilt under transport og oplagring.<br />

Der må ikke ske spild ved jordtransporter eller spredning af støv til omgivelserne ved<br />

jordhåndtering. Der henvises til SAB Arbejdsplads afsnit 7.4 for generelle krav vedrørende<br />

forebyggelse og bekæmpelse af støvgener.<br />

Såfremt entreprenøren konstaterer uventet forurening eller jord, der forekommer mere<br />

forurenet end beskrevet i de miljøtekniske rapporter, skal bygherrens tilsyn straks tilkaldes,<br />

og arbejdet i det forurenede område skal standses jævnfør §71 i Jordforureningsloven.<br />

Arbejde uden for det forurenede område kan fortsættes.<br />

Overjord fra vejareal, råjord fra vejareal, vejkassematerialer og områdeklassificeret muld<br />

kan som udgangspunkt forventes at være lettere forurenet med tungmetaller, oliekomponenter<br />

og/eller PAH’er (tjæreforbindelser).<br />

Sediment fra regnvandsbassiner kan som udgangspunkt forventes at være op til kraftigt<br />

forurenet med tungmetaller, oliekomponenter og/eller PAH’er.<br />

Blødbundsaflejringer som tørv og gytje kan være pyritholdige med risiko for dannelse af<br />

okker hvis aflejringerne iltes.<br />

7.1.3 Forundersøgelser<br />

Der er gennemført følgende miljøtekniske forundersøgelser:<br />

• undersøgelse af overjord og råjord fra vejareal


SIDE<br />

115 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• undersøgelse af muld og råjord på områdeklassificerede arealer<br />

• undersøgelser af sediment i eksisterende regnvandsbassiner<br />

• fyld- og lossepladsundersøgelser<br />

• okkerundersøgelser<br />

Forureningsgraden i overjord fra vejareal og områdeklassificeret muld samt i råjorden under<br />

de to overjordstyper er undersøgt i en samlet vejjordsundersøgelse, som også inkluderer<br />

undersøgelser af forureningsgraden i sediment og råjord i de fleste eksisterende<br />

regnvandsbassiner. Et enkelt regnvandsbassin er undersøgt særskilt efterfølgende.<br />

Der er udført prøvegravninger i fokusarealer med risiko for opfyldning. Der er konstateret<br />

fyld med affald på følgende fokusarealer:<br />

• opfyldt vandhul ved motorvejens højre side st. 123.96-123.99 (fokusareal M10-<br />

123-23)<br />

• støjvold ved motorvejens venstre side st. 130.26-130.32 (fokusareal M10-130-4)<br />

Der er udført undersøgelser for okkerpotentiale i blødbundsaflejringer på følgende lokaliteter:<br />

• Opfyldt vandhul, st. ca. 128.710-128.770 m. h. s. (fokusareal M10-128-12)<br />

• Blødbundsaflejringer på eng, st. ca. 130.350-130.570 m. h. s. (fokusareal M130-<br />

10)<br />

Grundvandets sammensætning er desuden undersøgt på følgende lokalitet:<br />

• Nyt regnvandsbassin 5.2.<br />

Der henvises til miljøtekniske rapporter jævnfør SB afsnit A ad § 2 stk. 2.<br />

7.2 Midlertidige og permanente genplaceringslokaliteter<br />

Entreprenøren skal påregne, at forskellige jordpartier skal midlertidigt eller permanent<br />

genplaceres som angivet i skemaer i afsnit 7.2.1 og 7.2.2 nedenfor.<br />

Beliggenheden af midlertidige og permanente genplaceringslokaliteter fremgår af arbejdspladsplaner<br />

i tegningsbilaget.<br />

Genplaceringslokaliteter skal indhegnes således, at adgang for uvedkommende forhindres<br />

og ikke-tilladte aflæsninger af jord og affald undgås.<br />

7.2.1 Midlertidig genplacering<br />

Jordpartier, der ikke kan indbygges direkte og derfor må placeres midlertidigt, skal udlægges<br />

på 0,1 m sand.<br />

Partier af forskellige jordtyper skal holdes adskilt og må ikke sammenblandes på de midlertidige<br />

genplaceringslokaliteter.<br />

Midlertidige genplaceringslokaliteter og midlertidigt placerede jordmængder fremgår af<br />

nedenstående skemaer.


SIDE<br />

116 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Lokalitet Jordtype Opgravningssteder Største oplagrede<br />

mængde, m³<br />

TR Ia Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 2.700<br />

Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 5.200<br />

Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 3.500<br />

TR Ib Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 2.700<br />

Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 5.200<br />

Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 3.500<br />

TR II Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 2.700<br />

Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 5.200<br />

Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 3.500<br />

Rørmoseløbet Naturmuld Eksproprierede arealer 6.900<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 50.000<br />

Jordmængder til midlertidig genplacering i entreprise <strong>1052.001</strong>.<br />

Lokalitet Jordtype Opgravningssteder Største oplagrede<br />

mængde, m³<br />

TR XXII Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 4.800<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 7.700<br />

TR IV Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 6.900<br />

Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 4.800<br />

Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 5.000<br />

Jordmængder til midlertidig genplacering i entreprise <strong>1052.002</strong>.<br />

7.2.2 Permanent genplacering<br />

Vejkassematerialer genanvendes direkte som bundsikring i den nye vej.<br />

Ved genplacering på lokaliteter som terrænreguleringer og støjvolde skal der udlægges<br />

et markeringsnet, inden udlægning af jord påbegyndes.<br />

Afsluttende udlægning af muld, herunder overjord fra vejareal, områdeklassificeret muld,<br />

ren muld og naturmuld, skal udføres med muldtyper og lagtykkelser som specificeret i afsnit<br />

3 og som vist i tegningsbilaget.<br />

Hvor det er anført, at der skal udlægges overjord fra vejareal, kan der ved underskud<br />

heraf udlægges områdeklassificeret muld, ren muld eller naturmuld.<br />

Hvor det er anført, at der skal udlægges områdeklassificeret muld, kan der ved underskud<br />

heraf udlægges ren muld eller naturmuld.<br />

Hvor det er anført, at der skal udlægges ren muld, kan der ved underskud heraf udlægges<br />

naturmuld.


SIDE<br />

117 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Lokalitet Jordtype Opgravningssteder Mængde, m³<br />

TR Ia Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 7.200<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 31.700<br />

TR Ib Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 4.400<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 8.700<br />

TR II Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 6.000<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 36.500<br />

Ny M10 Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 16.000<br />

Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 30.700<br />

Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 20.600<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 7.200<br />

Rørmoseløbet Naturmuld Eksproprierede arealer 6.900<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 50.000<br />

Jordmængder til genplacering i entreprise <strong>1052.001</strong>.<br />

Lokalitet Jordtype Opgravningssteder Mængde, m³<br />

TR IV Ren råjord Eksproprierede arealer 12.500<br />

TR XVIII Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 800<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 3.300<br />

TR XIV Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 2.700<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 7.200<br />

Blødbund Eksproprierede arealer 12.500<br />

TR XVII Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 2.600<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 9.500<br />

Blødbund Eksproprierede arealer 8.400<br />

TR XXI Ren råjord Eksproprierede arealer 6.800<br />

TR XXIII Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 3.800<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 6.300<br />

Ny M10 Overjord fra vejareal M10 og skærende veje 20.700<br />

Råjord fra vejareal M10 og skærende veje 14.200<br />

Områdeklassificeret muld Eksproprierede arealer 14.900<br />

Ren råjord Eksproprierede arealer 116.300<br />

Naturmuld Eksproprierede arealer 9.100<br />

Jordmængder til genplacering i entreprise <strong>1052.002</strong>.<br />

7.3 Jord fra offentlige vejarealer<br />

Miljøtekniske forundersøgelser har bekræftet, at overjorden fra vejareal er lettere forurenet.<br />

Al råjord inkl. råjord fra vejareal relevant for entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> er fundet<br />

ren.<br />

Der er fundet varierende forureningsgrader i sediment fra regnvandsbassiner.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

118 af 352<br />

Der skal fjernes sediment fra bassin ved Vardegårdsløbet i forbindelse med omlægning<br />

af åløbet for udgravning til nyt regnvandsbassin. Der er ikke konstateret forurening i sedimentet<br />

i det eksisterende bassin.<br />

Der skal fjernes sediment fra regnvandsbassiner ved Solrød Bæk i forbindelse med nedlæggelse<br />

af bassinerne og etablering af arbejdsplads på arealet. Der er konstateret lettere<br />

forurenet sediment i disse bassiner.<br />

Bassinerne er tilgroede med græs og anden bevoksning. Forberedende arbejder inkluderer<br />

rydning af bevoksning, se afsnit 2.<br />

Rydning af bevoksning i bassiner ved Solrød omfatter fjernelse af træer. Bassiner ved<br />

Solrød Bæk er beliggende i beskyttet naturområde, og der er særlige begrænsninger ved<br />

arbejder i området, se SAB Arbejdsplads.<br />

Sedimentet opgraves og lægges til afdræning på bassinkanten oven på 0,1 m sand. Afdrænet<br />

vand ledes til bassinernes udløb.<br />

Afdrænet sediment og udlagt sandlag ved bassin ved Vardegårdsløbet afgraves og<br />

transporteres til genplaceringslokalitet TR 1a, hvor det udlægges.<br />

Afdrænet sediment og udlagt sandlag ved bassiner ved Solrød Bæk afgraves og transporteres<br />

til genplaceringslokalitet Cordozavej –TR XXI hvor det udlægges.<br />

På begge genplaceringslokaliteter skal sedimentet som minimum dækkes af 0,5 m ren<br />

jord inkl. det afsluttende muldlag.<br />

7.4 Jord fra forurenede grunde<br />

Ved fokusareal M10-123-23 er der under et øvre jordlag konstateret opfyldning med<br />

blandet affald i et tidligere vandhul. Entreprenøren skal advisere bygherren inden gravning<br />

i fokusarealet. Bygherren vil føre tilsyn med gravearbejderne.<br />

Affaldslaget skal afgraves separat og bortskaffes til et deponi, der er godkendt til at modtage<br />

den pågældende affaldstype i henhold til Greve kommunes affaldsregulativ. Lag af<br />

muld uden affald og råjord uden affald henholdsvis over og under affaldslaget skal afgraves<br />

og håndteres efter de generelle retningslinjer for muld og råjord fra områdeklassificeret<br />

byzone.<br />

Ved fokusareal M10-130-4 er der konstateret indhold af brokker og lignende i jorden i en<br />

støjvold. Entreprenøren skal advisere bygherren inden gravning i fokusarealet. Bygherren<br />

vil føre tilsyn med gravearbejderne.<br />

Ved afgravning i fokusarealet skal brokker mv. frasorteres maskinelt eller om nødvendigt<br />

ved håndkraft. Frasorterede brokker skal bortskaffes til godkendt modtager af den pågældende<br />

affaldstype i henhold til Solrød kommunes affaldsregulativ. Efter frasorteringen<br />

af brokker mv. skal jorden i støjvolden håndteres efter de generelle retningslinjer for ren<br />

råjord.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

119 af 352<br />

7.5 Jord fra områdeklassificerede byzoner<br />

Der er ikke fundet forurening i den områdeklassificeret muld. Denne jordtype skal dog<br />

håndteres med udgangspunkt i, at den kan være lettere forurenet.<br />

7.6 Okkerpotentiel blødbund<br />

Der er ikke konstateret indikation på okkerpotentiel blødbund ved de udførte forundersøgelser.<br />

Opgravede blødbundsmaterialer skal transporteres i lastbiler med tætte lad. Der henvises<br />

i øvrigt til afsnit 3.<br />

Generelle krav, til sikring af at der ikke sker forurening af recipienter med okker mv.,<br />

fremgår af SAB Arbejdsplads afsnit 7.8.<br />

7.7 Jord fra øvrige arealer<br />

Ved afgravning på øvrige arealer afrømmes muldlaget separat og håndteres adskilt fra<br />

den underliggende råjord. Grænsen mellem muld og råjord på øvrige arealer, dvs. ekskl.<br />

vejarealer, områdeklassificerede byzonearealer og forurenede punktkildearealer, fastlægges<br />

som den faktiske laggrænse.<br />

Ren muld fra byzone må ikke anvendes til muldudlægning på landbrugs- og naturarealer.<br />

8. Etablering og fjernelse af fundamenter til ITS-galgemaster<br />

8.1 Alment<br />

Et antal eksisterende ITS-informationstavler er opsat på galgemaster langs med M10. De<br />

eksisterende ITS-galgemaster skal udflyttes i forbindelse med motorvejens udvidelse. Arbejdet<br />

omfatter dels etablering af nye fundamenter til eksisterende ITS-galgemasters udflytning,<br />

dels bortskaffelse af de eksisterende galgemastfundamenter, så de ikke hindrer<br />

vejudvidelsen.<br />

Arbejdet omfatter hverken selve flytningen (nedtagning og genopstilling) af de pågældende<br />

ITS-galgemaster eller el-installationsomlægninger i forbindelse med udflytningen af<br />

galgemaster.<br />

Der henvises til SAB Diverse arbejder vedrørende en koordineret udførelse af de ITSkabelforberedende<br />

arbejder, i form af kabelbrønde, underboringer, trækrør og mindre<br />

mastefundamenter, samtidig med de øvrige jordarbejder.<br />

8.2 Materialer<br />

Materialekrav fremgår af fundamentstegning. Entreprenøren skal ved udførelse af kontrolmålinger<br />

på de eksisterende fundamenter sikre sig, at boltedimensioner og bolteafstande<br />

på de nye fundamenter passer til en udflytning de eksisterende galgemaster.


SIDE<br />

120 af 352<br />

SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

8.3 Udførelse<br />

Gravearbejdet, fundering, tilfyldning og komprimering ved de nye galgemastfundamenter<br />

skal koordineres med øvrige jordarbejder.<br />

Nye galgemastfundamenter skal etableres i en kote, så de eksisterende ITS-galgemaster<br />

kan genanvendes i de nye positioner og således, at der i forhold til ok-vej er mindst 5,5 m<br />

til underkant af ITS-informationstavlens underkant, jævnfør tabel herunder. Den relative<br />

kote er angivet med fortegn, idet minus angiver, at ok galgemastfundament skal placeres<br />

lavere end ok af de færdige kørespor i den pågældende stationering.<br />

Midte af galgemastfundament skal afsættes 5,0 m fra kørebanekanten. (Svarende til<br />

1,675 m bag forkant af autoværn).<br />

Galgemastfundamenter skal af hensyn til den efterfølgende korrekte opsætning af galgemaster<br />

orienteres, så hvert fundaments midterlinje er drejet nogle få grader i forhold til<br />

de permanente kørebaners retning. (Informationstavlens midtnormal skal kunne pege på<br />

midten af motorvejens kørespor 130 m foran galgemasten.) Grundet individuelle forhold<br />

gælder én specifik retning for hvert galgemastfundament. Retning for fundamenters midterlinje<br />

er anført med et antal grader på føringsvejsplaner. Retning nord|syd, angives eksempelvis<br />

med 0°|180°. (Retning øst|vest angives med 90°|270°.) Ved placering af hvert<br />

galgemastfundament skal der således både afsættes x,y-koordinater for midte af fundamentet,<br />

z-koordinat for ok fundament samt retningen for fundamentets midterlinje (længdeakse).<br />

Eksisterende stationering af<br />

galgemaster:<br />

Galgemaster i entreprise <strong>1052.001</strong><br />

Stationeringer for nye fundamenter<br />

til galgemaster:<br />

Relativ afsætningskote for<br />

fundament i forhold til ok<br />

vej:<br />

22.530 VHS * -0,16<br />

25.000 VHS * -0,32<br />

25.963 VVS * ?<br />

* Skal fastlægges under detailprojekteringen i forhold til placering af de permanente tavleportaler.<br />

Eksisterende stationering af<br />

galgemaster:<br />

Galgemaster i entreprise <strong>1052.002</strong><br />

Stationeringer for nye fundamenter<br />

til galgemaster:<br />

27.800 VVS * -0,07<br />

28.043 VHS * ?<br />

29.690 VVS * ?<br />

30.000 VHS * ?<br />

31.818 VVS * ?<br />

Relativ afsætningskote for<br />

fundament i forhold til ok<br />

vej:<br />

I forbindelse med bortskaffelse af eksisterende galgemastfundamenter kan det påregnes,<br />

at hvert fundament består af 6.25 m 3 beton.


SAB – Jordarbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

121 af 352<br />

8.4 Kontrol<br />

Entreprenøren skal kontrollere funderingsforhold, tilfyldning og komprimering omkring<br />

hvert fundament og den etablerede placering og orientering af hvert nyt galgemastfundament.<br />

Entreprenøren skal desuden kontrollere, at der er etableret to stk. Ø50 mm kabelrør<br />

igennem hvert galgemastfundament og videre frem til nærmeste kabelbrønd, jævnfør<br />

VDs tegning nr. 321, Projektering af afmærkningsmateriel, fundamenter type R.


SIDE<br />

122 af 352<br />

SAB – Kalkstabilisering <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Kalkstabilisering<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Kalkstabilisering.<br />

1. Alment<br />

Denne SAB dækker kalkstabilisering, cementstabilisering samt kombineret kalk- og cementstabilisering<br />

af råjord til indbygning eller stabilisering af planum.<br />

Hvor der i AAB tekst står kalk, brændt kalk eller kalktype, skal dette læses som stabiliseringsmiddel<br />

og dækker således både kalk, cement og en blanding af kalk og cement.<br />

Hvor der i AAB tekst står kalktilsætning, skal dette læses som tilsætningsmængden.<br />

Hvor der i AAB tekst står kalkindhold, skal dette læses som stabiliseringsmiddelindhold.<br />

Hvor der i AAB tekst står kalkstabilisering, skal dette læses som stabilisering.<br />

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetoder gældende:<br />

• bestemmelse af E-modul med minifaldlod på prøvestrækning<br />

• udførelse af hydrometeranalyse efter DS/CEN/ISO/TS 17892-4 eller DS<br />

405-8<br />

Arbejdet omfatter stabilisering af råjord for at gøre den egnet til indbygning samt stabilisering<br />

af planum.<br />

De i SAB – Kalkstabilisering supplerende anførte materialekrav er i overensstemmelse<br />

med<br />

• DS/EN 197-1: Cement – Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier<br />

for cement<br />

Standarden ”DS/EN 14227-11: Hydraulisk bundne blandinger – Specifikationer – Del 11:<br />

Jord behandlet med kalk” gøres også gældende for jord stabiliseret med cement eller en<br />

blanding af kalk og cement. Således udføres laboratorieforprøvning og kontrol ens uafhængigt<br />

af stabiliseringsmiddel.<br />

De delstrækninger, hvorpå der skal udføres stabilisering, udpeges undervejs i arbejdet.<br />

Udpegning sker i et samarbejde mellem tilsyn og entreprenør. Før udlægning af bundsikring<br />

skal entreprenøren foretage bestemmelse af E-moduler ved udførelse af minifaldslodsmålinger<br />

på færdigetableret råjordsplanum – både hvor råjordsplanum består af<br />

dæmningsfyld, og hvor det udgøres af intakt jord. Såfremt planum ikke har den forudsatte<br />

bæreevne på E ≥ 60 MPa, skal der udføres kalkstabilisering.<br />

2. Materialer<br />

2.1 Kalk<br />

Ved stabilisering med cement eller kalk og cement skal der anvendes cement af typerne<br />

CEM I, CEM II/A-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-L, CEM II/B-LL, CEM II/A-V og CEM II/B-V i


SAB – Kalkstabilisering <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

123 af 352<br />

henhold til DS/EN 197-1.<br />

Hvis stabiliseringsmidlet udlægges i lukket system eller ved nedfældning, således at stabiliseringsmidlet<br />

ikke har uafskærmet frit fald, bortfalder støvkravet.<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Udførelsesplan<br />

E-modulet på jordlaget under det kalkstabiliserede lag bestemmes/vurderes kun i det omfang,<br />

dette umiddelbart kan gøres ud fra resultaterne af de gennemførte minifaldlodsforsøg<br />

på råjordsplanum/det kalkstabiliserede lag.<br />

Der må ikke optræde frit vand på de arealer, hvorpå kalken spredes ud.<br />

Den aktuelle vejstrækning opfattes for henholdsvis entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> som<br />

én sammenhængende entreprise for hver vejside. På det færdige råjordsplanum udføres<br />

der bestemmelser af E-modulet ved brug af mini-faldlod. Bestemmelserne foretages i<br />

punkter placeret nær hver af de to sideudvidelsers kørebanekant eller i nødspor, der ombygges<br />

med en indbyrdes afstand på 50 m vejstrækning. Bestemmelserne foretages,<br />

hvad enten der er tale om et udgravet råjordsplanum eller et planum opbygget af indbygget<br />

fyld.<br />

Hvor E-moduler < 60 MPa vurderes det, om en ekstra komprimering med god sandsynlighed<br />

kan bringe E-modulet op på den krævede værdi. Måleresultaterne forelægges<br />

bygherren sammen med et forslag til, hvor der skal gøres forsøg med at opnå det krævede<br />

E-modul alene ved ekstra komprimering. Efter at eventuelle forsøg med ekstra komprimering<br />

er gennemført, dokumenteres resultatet igennem en serie nye målinger med<br />

mini-faldlod i punkter, denne gang med ca. 100 m s indbyrdes afstand.<br />

Kalkstabilisering gennemføres både på de delstrækninger, hvor den ekstra komprimering<br />

er forsøgt, uden at et tilstrækkeligt høj E-modul blev opnået, og på de delstrækninger<br />

hvor E-modulet ikke var tilstrækkeligt stort, og hvor efterkomprimering ikke vurderes at<br />

være en realistisk mulighed. Entreprenøren skal for hver enkelt delstrækning forelægge<br />

måleresultaterne for bygherren, som skal godkende igangsættelsen af kalkstabiliseringen<br />

i hvert enkelt tilfælde.<br />

Det kan på strækninger med ekstra dårlige jordbundsforhold være nødvendigt at foretage<br />

yderligere udgravning og efterfølgende kalkstabilisering. Dette kan kun ske efter entreprenørens<br />

forsøg på at opnå det krævede E-modul efter førnævnte procedure samt bygherrens<br />

accept til denne merydelse.<br />

Den i AAB nævnte udførelsesplan skal forelægges for bygherren senest 20 arbejdsdage<br />

forud for planlagt igangsætning af arbejdet, og udførelsesplanen skal være godkendt af<br />

bygherren, før arbejdet påbegyndes.<br />

3.2 Prøvestrækning<br />

Inden stabilisering igangsættes, skal der ved laboratorieforprøvning udføres forsøg for


SAB – Kalkstabilisering <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

124 af 352<br />

bestemmelse af effekten af stabilisering med henholdsvis 1, 2, 3 og 4% brændt kalk. Efter<br />

at den optimale iblandingsprocent er fastlagt, udføres den første dags produktion med<br />

kalkstabilisering som en prøvestrækning .<br />

3.3 Udlægning<br />

3.3.1 Planum<br />

Eventuelle siltlommer, lokale blødbundsområder og meget bløde områder udskiftes efter<br />

aftale med tilsynet.<br />

Arealerne er udbudt med tilsætning af 2% kalk eller 2% kalk/cement og med tillæg/fradrag<br />

på 1%-point pr. ændring. Såfremt arealer skal tilføres 4% kalk eller<br />

kalk/cement, udføres arbejdet med 2% i 2 omgange.<br />

Der kan ikke påregnes udført stabilisering af råjord, som med en god tilrettelæggelse af<br />

arbejdet kan indbygges konditionsmæssigt.<br />

Planum beskyttes mod ødelæggelse af arbejdstrafik og efterfølgende arbejder på arealerne,<br />

f.eks. ved at det efterfølgende lag (f.eks. bundsikring) udlægges umiddelbart<br />

efter godkendelsen.<br />

Kørsel på godkendt planum må kun finde sted efter forudgående aftale med tilsynet.<br />

3.3.2 Påfyldning<br />

Bundsikring skal indbygges umiddelbart efter bygherrens accept af stabiliseret planum.<br />

Der kan ikke påregnes udført stabilisering af råjord, som med en god tilrettelæggelse af<br />

arbejdet kan indbygges konditionsmæssigt.<br />

Eventuel kalkstabilisering udføres for hvert ca. 40 cm tykt lag indbygget jord.<br />

3.4 Komprimering<br />

Komprimeringskravet er, at den stabiliserede råjord komprimeres således, at mætningsgraden<br />

opfylder kravene i AAB Kalkstabilisering afsnit 4.3.<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Generelt<br />

Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med komprimering af den indbyggede råjord.<br />

4.3 Komprimering<br />

Ved et kontrolafsnit i stabiliseret råjord forstås et volumen, som fremtræder homogent og<br />

er komprimeret på ensartet måde. Et kontrolafsnit udgør maksimalt 1000 m 3 .


SAB – Kalkstabilisering <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

125 af 352<br />

4.4 Bæreevne<br />

Bæreevne bestemmes kun på stabiliseret planum.<br />

4.5 Overflade<br />

Tabeller over nivellerede koter i alle knækpunkter afleveres til tilsynet.


SIDE<br />

126 af 352<br />

SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Afvanding<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Afvanding.<br />

1. Alment<br />

1.1 Omfang<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter følgende afvandingsarbejder:<br />

• normal vejafvanding (fremgår af tegningsbilag)<br />

• annullering af eksisterende afvanding<br />

• etablering, flytning og sløjfning af regnvandsbassiner<br />

• styrede underboringer<br />

• etablering af pumpestationer<br />

• omlægning af kommunale gravitationsledninger.<br />

• tilslutning til afvanding fra entreprise 1052-100, Broer og veje ved Karlstrup Mose<br />

• udførelse af vandløbssikriger<br />

• etablering af broafvanding<br />

• interimsafvanding<br />

• indskrivning af krav fra kontrolordninger<br />

Broafvanding omfatter i hovedtræk:<br />

• alle dræn og ledninger, der på brooversigtstegningerne er påskrevet dimensioner,<br />

koter mv. eller fremgår af TBL<br />

• lægning af drænledninger om fundamenter<br />

• annullering af bygværket, bro 60<br />

På vejstrækninger skal entreprenøren tilrettelægge udførelsen af afvandingsarbejdet på<br />

en sådan måde, at der på ethvert tidspunkt er sikret afløb fra kørebanearealerne. Der<br />

skal udføres interimsforanstaltninger, som sikrer, at der ikke sker skade på vejen eller<br />

omgivende terræn.<br />

Placeringen af eksisterende afløbsledninger og dræn er i de fleste tilfælde hentet fra<br />

gamle drænkort og kan derfor kun i få tilfælde påvises. Entreprenøren har derfor pligt til<br />

at underrette bygherren om alle påtrufne, eksisterende ledninger, brønde og bygværker<br />

både i og uden for vejareal.<br />

Udover de i AAB nævnte biydelser hører følgende biydelse til afvandingsarbejdet:<br />

• Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede påviste<br />

kloak-, dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for indsivet<br />

vand i den udstrækning, dette kan ske med 2” dykpumper pr. 50 m.<br />

Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til bygherren for<br />

valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern mv., som ønskes anvendt i entreprisen.<br />

Listen skal som minimum indeholde oplysninger om type, fabrikat, leverandør og materialespecifikationer.<br />

Listen bruges som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder<br />

materialekravene som angivet i udbudsmaterialet.


SIDE<br />

127 af 352<br />

SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Entreprenøren skal stille en mand til rådighed for bygherren ved kontrol af afvandingsarbejder.<br />

Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres<br />

vel planlagt, effektivt og afsluttes hurtigst muligt.<br />

Følgende merydelser kan blive aktuelle:<br />

• Nødvendig grundvandssænkning med sugespidsanlæg, filterbrønd eller lignende.<br />

• Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet råjord nødvendiggjort<br />

af dårlige bundforhold, flyd eller kildevæld.<br />

• Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af tilsvarende råjordsmængde) i tilfælde<br />

af, at ledningsgrave for dræn ikke kan udføres som foreskrevet.<br />

• Ekstra jordarbejde for øvrige arbejder, når udgravning ikke kan udføres med anlæg<br />

mindre end 1,0.<br />

• Udførelse af samledræn og tilslutning til afløbssystemet af påtrufne dræn og afløbsledninger.<br />

• Afværgeforanstaltninger.<br />

1.2 Generelt grundlag<br />

Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes,<br />

uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst.<br />

Generelt grundlag for udførelse er Vejdirektoratets typetegninger for afvandingskonstruktioner,<br />

som findes på Vejdirektoratets hjemmeside, på adressen<br />

http://ts.vd.dk/SitePages/Afvanding_typetegninger.aspx<br />

Normer, standarder og rekommandationer, der er gældende for arbejdet eller dele deraf,<br />

er listet i SAB-P bilag 1. "Bilag 2 Oversigt over standarder, normer mv. vedr. Afvanding<br />

(AAB og SAB)".<br />

2. Materialer<br />

2.2 Dræn<br />

2.2.2 Plastdrænrør<br />

Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål.<br />

Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters<br />

standardprogram.<br />

Vejdræn<br />

Plastdrænrør benævnt D samt brodræn, som på tegningerne er benævnt BD, skal være<br />

dobbeltvæggede, fuldslidsede rør af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4<br />

kN/m 2 ).<br />

Plastdrænrør med lukket bund, benævnt KL, skal være dobbeltvæggede, topslidsede rør


SIDE<br />

128 af 352<br />

SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m 2 ).<br />

Hularealet skal være mindst 3.000 mm2/m rør.<br />

Slidsebredden skal være mellem 1,0 og 1,5 mm.<br />

Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ±60º ud fra den vertikale<br />

midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgående stribe<br />

med stærkt afvigende farve fra røret.<br />

Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421.<br />

Markdræn<br />

Plastdrænrør i landbrugsarealer benævnt D og KL skal opfylde kravene nævnt under vejdræn.<br />

Byggedræn og bundsikringsdræn<br />

Byggedræn og bundsikringsdræn skal være korrugerede plastrør.<br />

Hularealet skal være mindst 2.000 mm2/m rør. Slidsebredden skal være mellem 1,0 og<br />

1,5 mm.<br />

2.2.3 Filtermaterialer<br />

Filtergrus med kornkurve beliggende inden for en af følgende 2 sæt kornkurvegrænser<br />

kan umiddelbart godkendes:<br />

Sigtemaskevidde<br />

(mm)<br />

Gennemfald (vægtprocent)<br />

I<br />

II<br />

11,2 100<br />

8 85 - 99 100<br />

5,6 98 - 100<br />

4 70 - 98 85 - 99<br />

2 50 - 90 50 - 90<br />

1 30 - 75 30 - 75<br />

0,25 5 - 23 5 - 23<br />

0,125 0 - 10 0 - 10<br />

0,063 0 - 3 0 - 3<br />

2.3 Tætte ledninger<br />

2.3.1.1 Betonrør, standardrør og specialrør<br />

Der skal, hvor andet ikke er anført, anvendes betonrør med fleksibel samling og styrke<br />

som ig/euro-normalrør eller ig/euro-specialrør. Standardrørene har typebetegnelserne<br />

henholdsvis "B" og "FR".<br />

I afsætningstabellerne kan der for enkelte ledningsstrækninger efter typebetegnelsen "B"<br />

eller "FR" være angivet et "I" eller "E". Der skal ved udførelsen af ledningsstrækningen<br />

anvendes rør med styrke mindst som ig-rør henholdsvis euro-rør.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

129 af 352<br />

2.3.2 Plastrør<br />

Dimensioner for plastrør benævnt PE, PL og PT angiver udvendigt mål. Samtlige plastrør<br />

skal være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m 2 ).<br />

Som alternativ til ig/euro-normalrør i beton vil der kunne anvendes plastrør med tilstrækkelig<br />

dokumenteret styrke og tæthed. Den indvendige diameter på plastrørene skal altid<br />

være mindst som de tilsvarende rør i beton.<br />

Eventuelle merudgifter forårsaget af krav til omkringfyldningsmateriale for plastrør honoreres<br />

ikke.<br />

2.3.2.1 Plastrør, gravitation<br />

Plastrør skal overholde følgende:<br />

Rør og formstykker,<br />

PVC-U<br />

Rør og formstykker,<br />

PP<br />

Rør og formstykker,<br />

PE<br />

Strukturrør af<br />

PVC-U, PP og PE<br />

Normkrav<br />

DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2 eller<br />

-3<br />

Supplerende<br />

Krav<br />

Slagtest<br />

K-værdi<br />

Styrke<br />

Tætningsringe<br />

Tæthed<br />

af samlinger<br />

Gennemføres ved<br />

–10º C iht. DS/EN<br />

1401,<br />

tabel 10<br />

Mindst 65 iht.<br />

DS/EN 922<br />

Fittingsmateriale<br />

skal have modstandsevne<br />

overfor<br />

indvendigt tryk,<br />

svarende til 10<br />

MPa, 60º C og<br />

1000 t.<br />

Gennemføres ved<br />

–10º C iht. DS/EN<br />

1852,<br />

tabel 8.<br />

Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2.<br />

Gennemføres<br />

ved –10º C iht.<br />

DS/EN 1852, tabel<br />

8 eller DS/EN<br />

1401, tabel 10<br />

Gennemføres ved<br />

–10º C iht. DS/EN<br />

13476-2 eller -3,<br />

annex H.<br />

Specielt for PVC-<br />

U: mindst 65 iht.<br />

DS/EN 922.<br />

Fittingsmateriale<br />

skal have<br />

modstandsevne<br />

overfor indvendigt<br />

tryk, svarende til<br />

10 MPa, 60º C og<br />

1000 t.<br />

Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende.<br />

Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes.<br />

2.3.2.2 Plastrør, tryk<br />

Rør og formstykker af PVC-U leveres i en kvalitet, der opfylder DS/EN 1452 for drikkevand<br />

eller DS/EN 1456 for trykafløb med følgende yderligere krav:<br />

• Tætningsringe skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller -2.-<br />

Plastrør og -fittings i PE skal leveres i kvalitet PE100 i SDR 17 (PN 10).


SIDE<br />

130 af 352<br />

SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

2.3.4 Andre materialer<br />

Til omkringfyldning og tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen<br />

ligger mindre end 1,00 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der<br />

skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II samt lægningsnormernes krav<br />

til maksimal stenstørrelse.<br />

2.3.5 Annullering<br />

Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke på<br />

f ck = 1-5 MPa.<br />

2.3.6 Andre entrepriser<br />

For at sikre en korrekt sammenslutning af afvanding mellem entrepriserne anvendes på<br />

tilslutningsstrækninger samme typer af materialer som på den entreprise, der tilsluttes til.<br />

2.4 Brønde<br />

2.4.1 Dæksler, riste, stiger m.v.<br />

I flise- og grusarealer mv. med let trafik anvendes fast karm. I øvrige ikke-belagte arealer<br />

anvendes betonkegle og betondæksel. Alternativt kan bygherren vælge, at der anvendes<br />

dæksler og karme af plast beregnet for en belastning på 5 t.<br />

2.4.5 Pumpebrønd<br />

Der skal etableres pumpebrønde for udløb fra følgende regnvandsbassiner:<br />

• Bassin 1<br />

• Bassin 6<br />

• Bassin 7<br />

• Bassin 8<br />

Pumpebrønde udføres i certificerede betonrør, alternativt i plastmateriale og beregnes for<br />

udvendigt jord- og vandtryk (grundvand til terræn). Anvendes plastbrønde, skal de minimum<br />

udføres med styrke SN4. Diameter fastlægges i samråd med pumpeleverandør.<br />

Topplade beregnes for en fladelast på 3 kN/m2.<br />

I topplade etableres en adgangs- og montageåbning med overfalset aluminiumsdæksel<br />

på varmforzinket stålkarm. Åbningens placering og størrelse skal tilpasses, så pumper<br />

kan monteres og ophejses for service. Dæksel skal tilhøre belastningsklasse A15, jf.<br />

DS/EN 124, og overholde AT’s anvisninger.<br />

Rørinstallationer i brønden kan udføres i PE 100, PN 16, alternativt i rustfrit stål SS 2343.<br />

Fritliggende udløbsrør skal være i rustfrit eller varmforzinket stål. Alle ventiler, bæringer<br />

o.l. skal overholde krav til korrosionsklasse 4.<br />

I pumpebrøden installeres 2 pumper, som hver har den fornødne kapacitet. Pumper skal<br />

være dykkede drænpumper med kanalhjul af anerkendt fabrikat og udført i egnede materialer.<br />

For hver pumpe leveres og installeres tilhørende befæstelser, kobling, guiderør, afspærrings-<br />

og kontraventiler, automatik m.v.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

131 af 352<br />

Pumpe-<br />

kapacitet<br />

(L/s)<br />

Koteforskel<br />

ind- og udløb<br />

(m)<br />

Di afgangsrør<br />

fra pumpe<br />

(mm) * )<br />

Di afgangsrør<br />

fra manifold<br />

(mm) * )<br />

Udløb til<br />

P_B1 2 x 5 Ca. 4 m 65 110 100 mm rør<br />

(trykledning,<br />

L=20 m)<br />

P_B6 2 x 9 Ca. 1,2 m 100 160 160 mm rør<br />

(trykledning,<br />

L=200 m)<br />

P_B7 2 x 5 Ca. 1,2 m 65 110 110 mm rør<br />

(trykledning,<br />

L=300 m)<br />

P_B8 2 x 7 Ca. 0,5 m 80 110 100 mm rør<br />

*) Vejledende, verificeres af pumpeleverandør<br />

(trykledning,<br />

L=20 m)<br />

Pumperne leveres med pumpestyring for alternerende drift med niveauvippere for start,<br />

stop og alarmniveau. I forbindelse med vandstand over den maksimalt tilladelige skal<br />

begge pumper køre samtidigt. Desuden skal der være alarm for pumpefejl. Pumpestyringen/-overvågningen<br />

skal kunne kobles på ekstern fjernovervågning, men denne eksterne<br />

overvågning er ikke inkluderet, idet signaler fremføres til klemrække i styreskabet. Pumpeskab<br />

forsynes med udvendig rød alarmlampe for lokal alarmmarkering.<br />

Pumpebrønden skal forsynes med udstyr for indjustering af afgangsflow til det specificerede,<br />

for eksempel drosselventil.<br />

Entreprenøren skal projektere pumpebrønden med tilhørende pumper, automatik mv. ud<br />

fra de kriterier, der er anført i denne beskrivelse. Løsningen skal godkendes af bygherren<br />

inden udførelsen. Der skal ved projekteringen lægges vægt på hensigtsmæssig indretning<br />

således, at arbejdsmiljøet for driftspersonalet tilgodeses mest muligt.<br />

Bygherren skal som minimum have nedenstående oplysninger for godkendelse af pumpestationen,<br />

og oplysningerne skal foreligge bygherren senest en måned, før arbejdet påbegyndes:<br />

• Pumpefabrikat og -type<br />

• Motorfabrikat og fremstillingsland<br />

• Pumpekurver for 1 henholdsvis 2 pumper i drift<br />

• Energiforbrug per 1.000 m3 udpumpet<br />

• Type og fabrikater på ventiler<br />

• Forslag til brøndtype og dimension samt tegning af pumpebrønd med installationer<br />

2.5 Betonbygværker<br />

2.5.5 Annullering af betonbygværker<br />

Bro 60:<br />

Der skal anvendes letflydende beton til tilfyldning af bygværker. Betonen skal opfylde føl-


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

132 af 352<br />

gende krav:<br />

Styrke fck = 1-5 MPa. Sætmål ca. 200.<br />

Betonrecept svarende til denne vil kunne anvendes til fyldning af bygværk:<br />

Cement:<br />

ca. 21 kg/m3<br />

Flyveaske:<br />

ca. 113 kg/m3<br />

Vand:<br />

ca. 277 kg/m3<br />

Additiver for luftiblanding: ca. 0,7 kg/m3<br />

Additiver for plastificering: ca. 2,7 kg/m3<br />

Sand:<br />

ca. 1.500 kg/m3<br />

2.7 Jordkonstruktioner<br />

Sikring af vandløbsbund<br />

Stenmaterialer til sikring af vandløbsbund og brinker skal være med følgende<br />

stensammensætning:<br />

• 75 % mellem 100-200 mm<br />

• 25 % mellem 200-300 mm<br />

Der skal anvendes rene runde mark- eller grusgravssten. Der må ikke anvendes nedknuste<br />

materialer. Andelen af flint og kalk må maksimalt være 10%.<br />

Hulrum mellem stenene fyldes med en blanding af uknust bakkegrus 8-32 mm med maksimalt<br />

10 % flint.<br />

Lermembraner for regnvandsbassiner<br />

Lermembran for regnvandsbassiner etableres med ler med permeabilititsfoefficient k <<br />

10 -10 m/s. Dette kan skønnes opfyldt ved ler med:<br />

Lerindhold L > 14 %<br />

Plasticitetsindeks Ip > 5 %.<br />

Krav til udførelse er angivet i SAB-jord.<br />

2.8 Afløbsregulator<br />

Afløbsregulatorer skal være uden bevægelige dele, og den skal regulere vandstrømmen<br />

til det specificerede flow. Reguleringskarakteristikken skal være så stejl som muligt.<br />

Afløbsregulatoren skal være monteret på kilekobling og med løftestang således, at den<br />

kan monteres og demonteres fra terræn.<br />

Alle indgående dele skal være af AISI 316L, syrefast rustfrit stål. Montage og indbygning<br />

skal ske iht. leverandørens anvisninger.<br />

Entreprenøren skal fremsende specifikationer til bygherren for godkendelse mindst 10<br />

arbejdsdage inden bestilling.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

133 af 352<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Generelt<br />

Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som intern<br />

afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med bygherren.<br />

Da arbejderne i midterrabatten evt. skal udføres på et senere tidspunkt end de øvrige afvandingsarbejder,<br />

skal entreprenøren påregne, at tværledninger og de dertil hørende<br />

brønde i midterrabatten udføres samtidigt med afvandingsarbejderne i forbindelse med<br />

sideudvidelserne, således at disse kan fungere som (evt. delvis) midlertidig afvanding af<br />

midterrabatten. I nødvendigt omfang tilsluttes eksisterende tværledninger midlertidigt til<br />

det nye afvandingssystem.<br />

I forbindelse med broarbejderne skal entreprenøren etablere et interimistisk afløbssystem,<br />

således at overfladevand fra brodækket ikke eroderer i skråningerne bag broerne.<br />

Der skal således påregnes udført en vulst i begge ender med åbninger de steder, hvor<br />

vandet samler sig. Ved hjælp af f.eks. tætte ledninger af plastrør, der fastholdes sikkert<br />

ved åbningerne og effektivt opsamler vandet, ledes dette videre til den i SAB Arbejdsplads<br />

afsnit 7.8 beskrevne recipient.<br />

Arbejderne skal i øvrigt tilrettelægges under hensyn til, at det til enhver tid er sikret, at<br />

broers overflade kan afvandes, således at skadelig vandopstuvning på eller i dele af konstruktionen<br />

undgås, herunder også på underliggende arbejdsplatforme og stillads.<br />

På delstrækninger er afstanden mellem ledninger og støjskærmsfundamenter, kabelbrønde,<br />

ITS-fundamenter og andre installationer lille. Derfor skal entreprenøren nøje<br />

planlægge udførelsestakt og udførelsesmetode således, at rørene ikke beskadiges ved<br />

nedbringning af fundamenter, og at fundamenter ikke beskadiges eller sidestøtten svækkes<br />

ved udgravning for ledningsgraven. Udførelsestakt og udførelsesmetode forelægges<br />

bygherren senest 20 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet<br />

Ledningsgrav opfyldes på disse strækninger med friktionsmateriale.<br />

3.2 Dræn<br />

3.2.1 Opgravning<br />

3.2.1.2 Vejdræn<br />

Vejdræn lægges normalt i mindst 0,50 meters dybde under råjordsplanum, og drængravens<br />

bredde skal være mindst 0,50 m.<br />

3.2.2 Lægning, samling og tilfyldning<br />

Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion.<br />

3.2.2.2 Markdræn<br />

Ledninger for tilkobling af eksisterende dræn til afskærende ledninger udføres af dobbeltvæggede<br />

topslidsede rør, idet den enkelte ledning skal have mindst samme rørdi-


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

134 af 352<br />

mension, som forefindes i drænet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen må maksimalt<br />

lægges med 300‰ fald.<br />

Markdræn af plastrør omgives af filtergrus som anført for vejdræn i afsnit 3.2.2.3, og filtergruset<br />

komprimeres som anført for vejdræn i AAB'en. Over filtergruset indbygges den<br />

opgravede råjord således, at jorden i ledningsgraven får samme bæreevne som den omkringliggende<br />

jord.<br />

3.2.2.3 Vejdræn<br />

Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over filtergruset<br />

opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum.<br />

Vejdræn placeres iht. normalprofilet og skal følge vejens krumning. Hvis nødvendigt, tilsluttes<br />

dræn til brønde via bøjninger.<br />

3.2.2.4 Bundsikringsdræn<br />

Drænene placeres i midterrabatten efter nærmere aftale med bygherren, hvis det skønnes<br />

nødvendigt.<br />

Drænet udføres endeløst, og på et nærmere angivet antal steder overskæres drænet og<br />

tilkobles eksisterende 1,0 m eller 1,25 m brønde gennem et ca. 1,0 m langt stift plastrør<br />

(f.eks. ø 110 mm plastkloakrør), der tilsluttes brønden i hul boret med kernediamantbor<br />

og ved anvendelse af gummiringssamling/bøsning. Topender i dræn lukkes med slutmuffe.<br />

Tilkoblinger udføres under 45º vinkel med drænet.<br />

Drængraven omkring rørene og op til 0,20 m over rørtop opfyldes med filtergrus.<br />

Over filtergruset opfyldes graven med det opgravede materiale, der komprimeres som<br />

bundsikringsgrus.<br />

Drænene skal lægges med kædegravemaskine, og drængraven udføres i 0,20 - 0,25 m<br />

bredde og normalt med bunden 0,05 - 0,10 m under råjordsplanum. Ledningsfaldet skal<br />

være mindst 3‰.<br />

Bundsikringsdræn er i tilbudslisten medtaget som skønnet mængde under post 03.19.<br />

3.2.2.5 Byggedræn<br />

Efter aftale med bygherren kan byggedræn udføres i bunden af ledningsgraven eller ved<br />

nedpløjning fra råjordsplanum/terræn. Byggedræn må kun fungere i en kortest mulig periode<br />

og afproppes efter endt brug.<br />

3.2.3 Specielle drænkonstruktioner<br />

Vedrørende eventuel sikring af ustabile skråninger (flyd) henvises til typetegning nr.<br />

26821. Drænene udføres som type I og placeres og udformes efter aftale med tilsynet.<br />

Dræn under eksisterende nødsporskant bibeholdes. Brønde fjernes, og drænene afproppes.<br />

Der etableres pr. 30 m en afdræningsmulighed fra bund af den eksisterende drænkasse<br />

til den nye drænkasse ved udgravning af en 30 cm bred rende, som opfyldes med


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

135 af 352<br />

drængrus.<br />

3.3 Tætte ledninger<br />

3.3.1 Opgravning<br />

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres efter aftale<br />

med bygherren ralfundamenter eller anden form for understøtning.<br />

3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning<br />

Langsgående ledningsstrækninger skal følge vejens krumning for at sikre tilstrækkelig afstand<br />

til nedløbsbrønde, der skal tilsluttes ledningerne.<br />

Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed<br />

skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af gummimanchet, så der<br />

opnås fleksibel samling.<br />

Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne vandløb, skal tilsluttes vandløbet i samme<br />

kote som hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. Hvis bygherren skønner<br />

det nødvendigt, sikres udløbet med stenkastning.<br />

Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende med ledningstop<br />

mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning og tilfyldning mellem<br />

kronekanterne være friktionsmateriale.<br />

Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop mindre<br />

end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være friktionsmaterialer indtil 0,10<br />

m over ledningstop.<br />

I forbindelse med broarbejderne skal ledninger i skråninger have mindst 0,75 m jorddækning.<br />

3.3.2.3 Plastrør, gravitation<br />

3.3.2.3 Plastrør, tryk<br />

Følgende ledninger, der er beliggende under fremtidig jernbane, skal udføres af PEledninger<br />

med svejste samlinger:<br />

• Ledningsstrækning 24.030 – 24.034<br />

• Ledningsstrækning 29.026 – 29.028.<br />

Indvendig svejsevulst fjernes.<br />

Alle trykledninger skal udføres med PE-ledninger, som samles ved svejsning. Indvendig<br />

svejsevulst fjernes.<br />

3.3.2.4 Annullering af ledninger<br />

En del vejafvandingsledninger skal annulleres. Annullering sker ved afpropning, bortgravning<br />

i forbindelse med jordarbejdet, opgravning eller ved opfyldning med sand eller<br />

beton.<br />

De pågældende ledningsstrækninger fremgår af tegningsmaterialet.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

136 af 352<br />

Under kørebane og nødspor skal alle afvandingsledninger, som ikke er i drift, fjernes eller<br />

fyldes med beton. Dette gælder dog ikke langsgående dræn langs eksisterende nødspor.<br />

Tværgående ledninger under motorvejen opfyldes med beton.<br />

Annullering af følgende ledninger afregnes med enhedspriser som anført i TBL:<br />

• Afvandingsledninger med diameter 300 mm eller større.<br />

• Tværgående ledninger under motorvejen<br />

Øvrige ledninger fjernes som biydelser, jf. AAB.<br />

Annulleringsmetode og -omfang aftales i øvrigt med bygherren.<br />

De pågældende ledningsstrækninger fremgår af tegningsmaterialet<br />

3.4 Brønde<br />

Ved udførelsen af 1,00 m og 1,25 m brønde i vejareal skal der anvendes præfabrikerede<br />

brøndbunde. Brøndene udføres som vist på typetegning nr. 26202. Brønddelene samles<br />

med fleksibel samling, normal tæthedsklasse.<br />

I 1,25 m brønde i skærende veje skal der kun monteres brøndstige efter nærmere aftale<br />

med tilsynet.<br />

Overalt, hvor der anvendes flydende karme, skal karmen udføres som vist på typetegning<br />

nr. 26202. Dæksel og rist skal være med påstøbt låsearm i SG jern som vist på typetegning<br />

nr. 26202. Alt brøndgods skal være udført efter EN 124.<br />

1,00 m og 1,25 m brønde i landbrugsarealer udføres som vist på typetegning nr. 26202<br />

med præfabrikerede brøndbunde. Ved brønde med komplicerede tilslutninger til og fra<br />

eksisterende ledninger kan typetegning nr. 26203 anvendes. I brønde med en diameter<br />

på 1,25 m monteres brøndstige, mens 1,00 m brønde udføres uden brøndstige.<br />

Brønde i landbrugsarealer afsluttes i forhold til terræn, som det fremgår af afsætningstabellerne.<br />

1,25 m brønde med støbt kammer, som vist på typetegning nr. 26221 kan præfabrikeres.<br />

De præfabrikerede brøndes styrke skal dokumenteres.<br />

Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer:<br />

• Afstand fra referencelinje til midte af dæksel eller rist:<br />

o Nedløbsbrønde og tørbrønde -0,10 m / 0,00 m.<br />

o Nedløbsbrønde og tørbrønde ved kantsten dog -0,05 m / +0,05 m<br />

o Betonbrønde -0,10 m / +0,10 m.<br />

• Dæksel- og ristekoter:<br />

o -0,02 m / -0,05 m<br />

Alle betonbrønde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

137 af 352<br />

Ø 600 mm plastdæksler anvendes inden for vejareal, hvor der ikke optræder trafikbelastning,<br />

for eksempel i skråninger eller bag autoværn.<br />

Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som funktionsmæssigt<br />

svarer til betonringene.<br />

Nedløbsbrønde afsluttes i højde med færdigvej. Dækselkoterne i afsætningstabellerne<br />

svarer til færdigvej. PE-keglen afsluttes 0,30 m under færdigvej (støbejernskegle afsluttes<br />

40 cm under færdigvej), hvorefter der påsættes et ø 315 mm rørstykke, jf. typetegning nr.<br />

26261.<br />

Tørbrønde afsluttes i højde med færdigvej.<br />

Ved en del nedløbsbrønde består afløbet af en stikledning på maks. 3 m (B150/PL160) til<br />

afløbsledning eller brønd, hvor den tilsluttes med fleksibel gummiringssamling. Stikledningerne<br />

lægges med min. 10‰ fald.<br />

De på tegningerne anførte brønde ved broender udføres som vist på typetegning 26269.<br />

Brønddelene samles med fleksibel samling, normal tæthedsklasse.<br />

På entreprenørens foranledning kan der efter arbejdets overdragelse udleveres edbbaserede<br />

brøndtegninger for betonbrønde inden for kronekanter. Tegningerne indeholder<br />

oplysninger om brønddiameter, type, koter og dimension på tilsluttede ledninger samt<br />

vinkel mellem ledningerne. Generelt er kun betonledninger vist. Tegningerne er vejledende,<br />

og entreprenørens brug af dem er bygherren uvedkommende.<br />

3.4.4 Pumpebrønd<br />

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for etablering af pumpebrønde.<br />

Pumpebrønd P_B1<br />

Udløbsledning fra bassin føres ind i pumpebrønd med frit indløb. Trykledning føres frem<br />

til oppumpningsbrønd ved vandløbet og herfra i gravitationsledning til vandløbet, hvor der<br />

udføres erosionssikring med sten.<br />

Pumpebrønd P_B6<br />

Udløbsledning fra bassin føres ind i pumpebrønd med frit indløb. Trykledning føres frem<br />

til motorvejens interne afvandingssystem i brønd 28.220.<br />

Pumpebrønd P_B7<br />

Udløbsledning fra bassin føres ind i pumpebrønd med frit indløb. Trykledning føres frem<br />

til Ejrebæk, hvor der tilsluttes eksisterende brønd.<br />

Pumpebrønd P_B8<br />

Udløbsledning fra bassin føres ind i pumpebrønd med frit indløb. Trykledning føres frem<br />

til oppumpningsbrønd ved vandløbet og herfra i gravitationsledning til vandløbet, hvor der<br />

udføres erosionssikring med sten.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

138 af 352<br />

Pumpesumpens volumen, banketter mv. bestemmes i samråd med pumpeleverandør.<br />

Dog skal pumpesump udføres med en dybde på mindst 1 m.<br />

Etablering af guiderør, pumper, hejsekæder og kabler:<br />

Guiderør, pumper, hejsekæder og kabler etableres således, at pumperne kan ophejses<br />

via dæksel til terræn gennem dækselåbning for servicering uden kabeladskillelse.<br />

Elforsyning til pumpebrønden<br />

Entreprenøren fremfører elforsyning og styrekabel dels til styreskab og mellem styreskab<br />

og pumpebrønd. Tilslutningsafgift er indeholdt i entreprisen. Måler placeres i styreskab.<br />

Etablering af trykrør og ventiler<br />

Rørinstallationen udføres, så den er forsynet med hensigtsmæssige samlinger for senere<br />

adskillelse. Ventiler etableres i højde over normalt vandspejl.<br />

Idriftsætning<br />

Der foretages tæthedsprøvning af pumpebrønd, når denne er etableret.<br />

Før idriftsætning skal samtlige de til pumpebrønden hørende komponenter være monteret,<br />

og arbejdet skal synes af bygherren.<br />

Der foretages kapacitetstest af de enkelte pumper for kontrol af driftspunkter, strømforbrug<br />

og kapacitet i henhold til entreprenørens tilbud. Der skal endvidere foretages kontrol<br />

af alarmer i pumpebrønd under overvågning af bygherren.<br />

I forbindelse med aflevering skal entreprenøren levere komponentbeskrivelser og driftsog<br />

vedligeholdelsesvejledninger for pumpebrønd, pumper, ventiler, styresystem, alarmsystem<br />

mv. samt CE-mærkning og EF-overensstemmelse for den samlede pumpestation.<br />

3.4.5 Grædebrønde<br />

I forbindelse med etablering af permanent grundvandssænkning ved Bassin 5.2 udføres<br />

grædebrønde.<br />

De udføres af ø315 mm brønde med bundkote i kote 0,0 m, og slidser mellem kote 0,0 og<br />

2,0 m. Slidser skal være 1,5 mm brede og 2-50 mm lange. Indløbsareal min 2.000<br />

mm2/m.<br />

Brønde skal være omgivet af min. 200 m drængrus på alle sider.<br />

3.5 Betonbygværker<br />

Hvis bygværker (ind- og udløbssikringer, frontmure og betonkamre) udføres som præfabrikerede,<br />

skal udførelsen ske efter nærmere aftale med tilsynet. Der skal etableres et insitustøbt<br />

fundament for det præfabrikerede bygværk.<br />

3.5.1 Afløbsbygværk i regnvandsbassin (olieudskillerfunktion som dykket afløb)<br />

Bygværket fremgår af typetegning nr. 26631.<br />

Det skal sikres, at der efterfølgende er ubesværet adgang til bygværket.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

139 af 352<br />

Mellem kanten af falsen og den tophængte lem skal der være 15 mm luft, så lågen ikke<br />

binder.<br />

3.5.5 Annullering af betonbygværker<br />

Bro 60:<br />

Efter demontering af elektriske installationer, fjernelse af PCB holdige fuger og beton (se<br />

SAB Andre arbejder), opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelægning, etablering af føringsrør<br />

igennem tunnel og opsætning af indvendig forskalling under midterrabat og endeforskallinger<br />

fyldes bygværket med letflydende beton.<br />

Entreprenøren skal etablere nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der sker fuld opfyldning<br />

af bygværket. Dette kan f.eks. ske ved, at der monteres injiceringsslanger øverst<br />

i bygværket som efter opfyldningen efterinjicering med ekspanderende cementbaseret<br />

mørtel.<br />

Entreprenørens valg af annulleringsmetode forelægges bygherren.<br />

Bortskaffelse af overskydende materialer skal ske til godkendt modtagested.<br />

3.7 Jordkonstruktioner<br />

3.7.1 Vejgrøfter<br />

For eventuel sikring af vejgrøfter henvises til typetegning nr. 26551.<br />

3.7.3 Vandløbsarbejder<br />

Der udføres vandløbsarbejder følgende steder:<br />

• Vardegårdsløbet, nord for Mosede Landevej: Der udføres midlertidig forlægning<br />

af vandløbet som beskrevet i SAB-Arbejdsplads. Omlægningen udføres som en<br />

gravet grøft med bundbredde 0,7 m, anlæg 2 på brinker samt retlinet længdeprofil<br />

mellem de to ender.<br />

• Vardegårdsløbet, syd for Mosede Landevej<br />

• Rørmoseløbet<br />

• Solrød Bæk<br />

I gennemboring for underføring af Rørmoseløbet under Skelvej etableres vandløbsbund<br />

ved opfyldning af den nederste tredjedel af røret med en grus- og stenblanding bestående<br />

af:<br />

• 25 % sten 63-125 mm<br />

• 50 % singels 32-63 mm<br />

• 25 % nøddesten 16-32 mm<br />

Der skal anvendes rene runde mark- eller grusgravssten. Der må ikke anvendes nedknuste<br />

materialer. Andelen af flint og kridt må maksimalt være 10 %.<br />

3.7.4 Sikring af ind- og udløb<br />

Sikring af ind- og udløb udføres i henhold til typetegningerne på<br />

http://ts.vd.dk/SitePages/Afvanding_typetegninger.aspx >.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

140 af 352<br />

3.7.5 Bassiner<br />

Anlæg og tætning af bassiner er beskrevet i SAB Jordarbejder.<br />

Der udlægges 150 mm muld på bassinsider over det permanente vandspejl, og der tilsås<br />

med græs og vilde urter som Prodana Digeblanding og Vildeng i forhold 20:1.<br />

Bassinerne udformes med 2 kamre med varierende bundkote.<br />

Der udføres membraner og tætning i bassiner, som beskrevet i SAB Jordarbejder.<br />

3.7.6 Midlertidige bundfældningsbassiner<br />

I det omfang, det er muligt, skal projekterede regnvandsbassiner fungere som midlertidige<br />

bundfældningsbassiner i anlægsfasen.Derfor skal det påregnes, at udgravning af<br />

regnvandsbassiner skal ske i flere tempi.<br />

Der henvises i øvrigt til SAB Arbejdsplads, afsnit 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring<br />

af forurening samt SAB Jordarbejder, afsnit 4.1 Afværgeforanstaltninger.<br />

3.7.7 Sandfang<br />

I vejgrøfter, der har afløb til eksisterende vandløb, udføres et sandfang. Sandfangets<br />

bund udføres med dimensionerne 1 x 5 m, og bunden sænkes 0,50 m under afløbskoten.<br />

Sandfanget er permanent.<br />

Umiddelbart inden aflevering skal sandfanget oprenses og tilrettes således, at det har<br />

ovennævnte dimensioner.<br />

3.8 Vandlænsning<br />

Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke iværksættes, før aftale med tilsynet foreligger.<br />

3.9 Diverse arbejder<br />

3.9.4 Midlertidig grundvandssænkning<br />

Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med vacuumbelastet dræn eller ved overpumpning<br />

må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i kortest mulig periode.<br />

Sugespidsanlæg<br />

Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde.<br />

Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, som<br />

grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige udformning<br />

af grundvandssænkningsanlægget aftales med bygherren.<br />

Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på minimum 7 m og skal være med<br />

op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m 3 pr. time.


SIDE<br />

141 af 352<br />

SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale med<br />

bygherren.<br />

Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under grundvandsspejlet<br />

påbegyndes på den omhandlende strækning og skal bevares i drift, indtil tilfyldning til<br />

0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted.<br />

Vakuumbelastet dræn<br />

Der kan etableres vakuumbelastet ø 128/113 mm dræn med vakuumpumpe, der skal<br />

kunne opretholde tilstrækkeligt vakuum over maks. 100 m drænledning. Vakuumpumpen<br />

skal samtidig kunne bortpumpe den tilstrømmende vandmængde.<br />

Overpumpning<br />

Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale i situationer, hvor eksisterende afvandingsanlæg<br />

bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg midlertidigt tilsluttes eksisterende<br />

afvandings-/afløbsanlæg som f.eks. ved grænse for delområde.<br />

Eksisterende afløb i ledninger, som tilsluttes nyt anlæg, opretholdes under hele arbejdets<br />

udførelse, eventuelt ved etablering af overpumpning.<br />

Overpumpning tilrettelægges i god tid, inden overpumpning iværksættes.<br />

Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til overpumpning og forelægge dette for<br />

tilsynet inden iværksættelse.<br />

Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iværksættelse af overpumpning som<br />

pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, eventuel overvågning mv.<br />

3.9.5 Andre entrepriser<br />

Afvanding fra følgende entrepriser skal sammenkobles afvanding fra denne entreprise:<br />

• <strong>Entreprise</strong> 1052-100 Broer og vej ved Karlstrup Mose.<br />

3.9.6 Underboring af ledning<br />

Underboring skal udføres for alle tværledninger under motorvejen<br />

Underboring skal udføres på følgende lokaliteter:<br />

Underboring<br />

nr.<br />

Stationering<br />

Ledningsdimension<br />

(indvendig)<br />

Længde<br />

1 124,000 500 mm 45 m<br />

2 124,275 300 mm 52 m<br />

3 124,560 400 mm 45 m<br />

4 124,560 600 mm 55 m<br />

5 124,700 400 mm 45 m<br />

6 124,870 250 mm 45 m<br />

7 124,941 300 mm 45 m<br />

8 125,083 250 mm 45 m


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

142 af 352<br />

9 125,223 250 mm 45 m<br />

10 125,323 400 mm 44 m<br />

11 125,636 300 mm 44 m<br />

12 125,906 250 mm 44 m<br />

13 126,168 300 mm 48 m<br />

14 Skelvej/Rørmoseløb 1000 mm 15 m<br />

20 127,625 250 mm 47 m<br />

21 127,771 300 mm 45 m<br />

22 127,950 300 mm 45 m<br />

23 128,130 300 mm 45 m<br />

24 128,280 400 mm 48 m<br />

25 128,397 400 mm 52 m<br />

27 128,742 500 mm 45 m<br />

28 129,002 400 mm 52 m<br />

29 129,477 400 mm 44 m<br />

30 129,573 600 mm 45 m<br />

31 129,940 400 mm 45 m<br />

32 130,140 400 mm 45 m<br />

33 130,297 800 mm 42 m<br />

34 130,384 400 mm 42 m<br />

35 130,666 600 mm 45 m<br />

36 130,840 300 mm 45 m<br />

37 131,120 300 mm 45 m<br />

38 131,300 600 mm 45 m<br />

39 131,480 300 mm 45 m<br />

40 131,660 400 mm 45 m<br />

41 131,910 250 mm 45 m<br />

42 132,040 800 mm 30 m<br />

Underboringen udføres således, at der ikke opstår lunker, f.eks. ved anvendelse af pilotrørsmetoden.<br />

Underboringsmetode skal forelægges bygherren til godkendelse senest 20 arbejdsdage<br />

før den planlagte udførelse.<br />

3.9.7 Interimsafvanding<br />

Vejvand fra den eksisterende motorvej samt skærende veje skal sikres frit afløb således,<br />

at der ikke opstår fare for opstuvning af vand på kørebanerne. Vandet ledes til eksisterende<br />

afløb eller til det nye hovedledningssystem.<br />

Hvis det ledes til det nye hovedledningssystem, skal det nye regnvandsbassin være etableret.<br />

Hvis hele bassinet ikke kan etableres i første omgang pga. særlige forhold (f.eks.<br />

arbejdsplads for broer eller lignende), skal bassinet påregnes udgravet ad flere omgange.<br />

3.9.8 Vandløbstunnel<br />

Der etableres en vandløbstunnel i Solrød Bæk for overføring af adgangsvej til regnvandsbassin<br />

9.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

143 af 352<br />

Vandløbstunnellen etableres som en stålrørstunnel med fritrumsprofil som VN4 fra GG<br />

Construction eller tilsvarende. Ståltunnellen skal udføres med en bundlængde på ca. 12<br />

meter, og en toplængde på ca. 8 m (topkanter afskæres med anlæg ca. 1,5), og udføres<br />

af galvaniseret stål.<br />

Ståltunnellen skal dimensioneres for tung trafik med en overbygningshøjde på 0,8 m.<br />

Entreprenøren skal fremsende specifikationer, beregninger og montageanvisninger til<br />

bygherren til godkendelse.<br />

Der udgraves til 0,5 m under fremtidig elementbund, og der udlægges filterdug som Fibertex<br />

F32. Herpå opbygges en komprimeret gruspude på 0,5 m af BG. I underlaget formes<br />

bunden, inden røret lægges, med sætningsoverhøjde og med en krumning således,<br />

at rørbunden passer i den formede bund.<br />

Efter montage opfyldes med grus til top af tunnellen.<br />

I tunnellen opbygges en vandløbsbund i kote ca. 5,0 m med en tykkelse på 0,5 m over<br />

bundkote i tunnelen. Vandløbsbunden udformes med bundbredde 1,5 m, og anlæg 1,5<br />

på brinker.<br />

Vandløbsbunden opbygges af stenblanding med følgende sammensætning:<br />

• 75 % mellem 100 – 250 mm<br />

• 25 % mellem 250 – 400 mm<br />

Stenene udlægges og pakkes således, at der ikke opstår store hulrum og lunker. Der skal<br />

anvendes rene, runde mark- eller grusgravssten. Der må ikke anvendes nedknuste materialer.<br />

Andelen af flint og kalk må maksimalt være 10%. Hulrum mellem stenene fyldes<br />

med en blanding af grus 8-32 mm.<br />

Tørholdelse af byggegruben påhviler entreprenøren.<br />

4. Kontrol<br />

4.3 Udførelseskontrol<br />

4.3.1 Registrering og indmåling<br />

Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter alle nyanlagte<br />

knuder i afvandingskonstruktionen: Brønde (også plastnedløbsbrønde udført med<br />

støbejernskegle og midlertidigt låg), ledninger, ledningsknækpunkter uden brønde, ledningstoppunkter,<br />

ledningstilslutninger, ind- og udløb, bygværker, regnvandsbassiner, eksisterende<br />

brønde og ledninger, krydsende fremmede ledninger, åbne, regulerede vandløb<br />

samt foringsrør og foringsrørsender.<br />

Indmålingen skal ske ud fra anlæggets afsætningspunkter med en plannøjagtighed bedre<br />

end 0,10 m og en højdenøjagtighed bedre end 0,05 m i forhold til afsætningspunkterne.<br />

Dokumentationen for indmålingen inddateres i WebVand http://webvand.vd.dk sammen<br />

med klarmeldingen af den pågældende konstruktion og skal godkendes af tilsynet, inden


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

144 af 352<br />

konstruktionen tildækkes.<br />

4.3.1.1 Nivellement af ledninger<br />

Dræn<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af drænledning, når filtergrus er udlagt.<br />

Ved fald under 10‰:<br />

Ved fald over 10‰:<br />

pr. 10 m<br />

pr. 20 m<br />

Tætte ledninger<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af ledning pr. 20 m samt ved retningsændringer,<br />

vertikalt eller horisontalt.<br />

Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal overholde en nøjagtighed på<br />

0,01 m.<br />

Resultatet af nivellement for ledninger samt angivelsen af egenskabsdata for ledningen,<br />

som den er udført, inddateres i WebVand. Dette gælder også berørte eksisterende knuder.<br />

Indmåling af åbne vandløb<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af udgravet profil i alle knækpunkter i<br />

tværprofilet. Der måles et profil for hver 20 m samt i tilslutningsprofilet ved eksisterende<br />

vandløb. Vandspejlskoter måles pr. 20 m samt i tilslutningsprofilet.<br />

Indmålingen skal udføres med en detaljering, kodning og formatering, der følger DSFLformatet.<br />

Kodeliste udleveres af tilsynet. Resultat af indmålingen (DSFL-filen) fremsendes<br />

på digital form til bygherren.<br />

Indmåling af knuder<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af knuden og angivelse af egenskabsdata<br />

for den pågældende knude. Resultat af indmåling og angivelse af egenskabsdata for<br />

knuden, som den er udført, inddateres i WebVand. Dette gælder også berørte eksisterende<br />

knuder.<br />

Borerapporter<br />

For alle gennempresninger og underboringer gælder, at der skal udfærdiges komplette<br />

borerapporter, der afleveres som dokumentation. Borerapporter skal indeholde nivellement<br />

af tracé forud for gennempresning, beregnede dybder til ledningen, faktiske dybder<br />

og start- og slutkoter m.v. Koordinater skal inddateres i webvand.<br />

4.3.1.5 Indmåling af ledningstilslutninger<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af tilslutningspunktet og en kompasretning<br />

for ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet. Resultatet af indmålingen<br />

af tilslutninger af eksisterende ledninger inddateres i WebVand.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

145 af 352<br />

4.3.1.6 Indmåling af ledningsknækpunkter<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af ledningsknækpunkter uden brønde.<br />

Resultatet af indmålingen af ledningsknækpunkter inddateres i WebVand.<br />

4.3.1.7 Annullerede ledninger<br />

For ledninger, der annulleres ved tilfyldning med beton, gælder det, at fyldningen skal dokumenteres<br />

ved opgørelse over tilført mængde (volumen) og det tilhørende ledningsvolumen.<br />

Opgørelse afleveres til.bygherren.<br />

Afpropninger indmåles og inddateres i Webvand.<br />

Opgørelse over mængder for opgravede brønde/ledninger og dokumentation for bortskaffelse<br />

afleveres til tilsynet.<br />

4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning<br />

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i omkringfyldning,<br />

2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr.<br />

brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog<br />

yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i hhv. omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum<br />

2 stk. pr. ledningsstrækning.<br />

4.3.3 Betonbygværker<br />

Bygherren skal underrettes og have mulighed for at syne form og armering inden støbning.<br />

Kvalitetsdokumentation og følgesedler på beton skal afleveres til bygherren.<br />

4.4 Kontrol af det færdige anlæg<br />

4.4.1 TV-inspektion<br />

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte tætte ledninger<br />

og af 40% af drænledningerne, dog skal alle drænledninger og topslidsede ledninger<br />

uden for vejareal TV-inspiceres. Udvælgelse af ledninger foretages af bygherren.<br />

TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og<br />

optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolordning.<br />

Inspektionen udføres etapevis f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som er<br />

konstant vandførende og efter nærmere aftale med bygherren, dog senest muligt inden<br />

udlægning af asfaltbelægning eller før aflevering af entreprisen.<br />

På forlangende skal delstrækninger afleveres på separat medie. En delstrækning kan<br />

f.eks. være kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger på entreprisen. Medie,<br />

format og omfang aftales med bygherren.


SAB – Afvanding <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

146 af 352<br />

Til tilsynet skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TVinspektionen.<br />

Materialet afleveres på enten DVD eller ekstern harddisk samt separat CDrom<br />

med data i DAS-format.<br />

Drænledninger inden for vejareal, der skal TV-inspiceres, udpeges af bygherren.<br />

TV-inspektion af eksisterende ledninger, inkl. rapportering, udføres efter aftale med tilsynet.<br />

4.4.2 Tæthedsprøvning<br />

Samtlige trykledninger skal tæthedsprøves med vand efter specielt kontrolniveau / tæthedsklasse<br />

i henhold til DS 455.<br />

4.4.3 Andre kontroller<br />

For pumpestationer skal entreprenøren inden afleveringen overdrage bygherren en betjenings-,<br />

eftersyns- og vedligeholdelsesvejledning for anlægget.<br />

Kapacitetstest samt dokumentation for test af pumpealarmer mv. overdrages samtidigt.


SAB – Bundsikring af sand og grus <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

147 af 352<br />

Bundsikring af sand og grus<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Bundsikring af sand og grus.<br />

Bundsikringsarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter indbygning<br />

i alle veje, ramper, nødspor, rabatter mellem nødspor og støjskærme, adgangsveje,<br />

skærende veje, kryds og stier inden for entreprisegrænsen.<br />

Før udlægning af bundsikring skal det jf. SAB Kalkstabilisering verificeres, at planum har<br />

den forudsatte bæreevne.<br />

2. Materialer<br />

Bundsikringsarbejdet omfatter ligeledes komprimering af grusplanum efter afgravning af<br />

eksisterende materialer inden opbygning af ny befæstelse til overledninger.<br />

Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II.<br />

På adgangsvej til bassiner på rabatter mellem nødspor og støjskærme og i interimsveje<br />

skal anvendes kørestabilt bundsikringsgrus (BS) 0/80 mm, som opfylder kravene til BL II.<br />

Opgravede ubundne bærelagsmaterialer fra øverste del af eksisterende nødspor skal<br />

genindbygges som en del af bundsikringslaget under det nye nødspor. De nederste 100<br />

mm af bundsikringslaget i det nye nødspor skal dog bestå af nyt bundsikringsmateriale,<br />

som opfylder kravet til bundsikring, kvalitet II for at sikre tilstrækkelig filtervirkning og<br />

drænevne.<br />

3. Udførelse<br />

Ved anvendelse af affræset asfalt fra projektet som bundsikring skal kornkurven opfylde<br />

kravene til BL II. Herudover skal gennemfald på 3 mm sigten være minimum 3%.<br />

Alle kontrolkrav som angivet i afsnit 4 skal være opfyldt, før udlægning af efterfølgende<br />

lag kan tillades.<br />

3.2 Udlægning<br />

Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at bundsikringslaget<br />

indbygges i takt med etablering af råjordsplanum.<br />

Bundsikring anvendt i interimsveje afrømmes. Materialet tilhører bygherren og kan eventuelt<br />

efter aftale med bygherren indbygges i befæstelser indenfor entreprisen som bundsikring<br />

i veje, ramper, nødspor, adgangsveje og skærende veje og stier. Overskydende<br />

materialer bortkøres og deponeres.


SAB – Bundsikring af sand og grus <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

148 af 352<br />

3.3 Komprimering<br />

Henlægges bundsikringslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal<br />

komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag.<br />

Hvor eksisterende bundsikring opgraves, og den resterende eksisterende grusbefæstelse<br />

danner grundlag for videre opbygning af ny befæstelse, foretages en regulering og komprimering<br />

som angivet i AAB afsnit 3.3 og 3.4.<br />

3.5 Arbejdstrafik<br />

4. Kontrol<br />

4.2 Materialer<br />

Interimsveje på færdigt råjordsplanum skal mindst bestå af et 1,0 m tykt bundsikringslag.<br />

Efter afsluttet kørsel rengøres bundsikringsoverfladen, og bundsikringsmaterialer fordeles<br />

i hele planums udstrækning.<br />

Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med leverancer, indbygning, komprimering og<br />

den færdige overflade.<br />

Alle kvalitetskrav skal være opfyldt og foreligge dokumenteret før udlægning af det efterfølgende<br />

lag i befæstelsen.<br />

Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning.<br />

4.3 Komprimering<br />

Entreprenøren oplyser senest ved bundsikringsarbejdets begyndelse, om der anvendes<br />

gennemsnit/mindsteværdi eller statistisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af<br />

komprimeringskontrollen.<br />

4.4 Overflade<br />

Tabeller over nivellerede koter skal afleveres til tilsynet minimum 5 arbejdsdage før udlægning<br />

af det overliggende lag.


SIDE<br />

149 af 352<br />

SAB – Stabilt grus <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Stabilt grus<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Stabilt grus.<br />

1. Alment<br />

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetode gældende:<br />

• DS/EN 1097-2 Modstandsevne mod knusning (Los Angeles)<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer som anført i tegningsbilaget<br />

. Udover motorvej med tilhørende ramper og nødspor udlægges stabilt grus i<br />

forbindelse med anlæg af adgangsveje, skærende veje, ombygning af kryds, på rabatter<br />

mellem nødspor og støjskærme, interimsveje og stier samt overledninger.<br />

På adgangsveje til regnvandsbassiner kan der accepteres anvendelse af opgravede stabilt<br />

grusmaterialer.<br />

2. Materialer<br />

Stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II.<br />

Gruset skal endvidere opfylde følgende supplerende krav:<br />

• Knusningsgraden ved Los Angeles må højest være 30%, kategori DS/EN 13424<br />

LA 30 .<br />

3. Udførelse<br />

Grusbærelaget udlægges med overbredde uden for kørebanekanter i henhold til tegningsmaterialet.<br />

Stabilt grus på rabatter mellem nødspor og støjskærme udlægges i 50 mm tykkelse.<br />

Stabilt grus anvendt i interimsveje afrømmes. Materialet tilhører bygherren og kan eventuelt<br />

efter aftale med bygherren indbygges, hvor det findes relevant. Overskydende materiale<br />

bortkøres eller deponeres.<br />

Alle kontrolkrav som angivet i afsnit 4 skal være opfyldt, før bærelaget kan accepteres for<br />

udlægning af efterfølgende lag.<br />

3.3 Komprimering<br />

Henlægges stabilt gruslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal komprimeringen<br />

eftervises inden udlægning af næste lag.<br />

Lagtykkelser ved udlægning må ikke være større, end at kravene til ensartet komprimering<br />

i hele lagets tykkelse er opfyldt.


SAB – Stabilt grus <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

150 af 352<br />

3.4 Overflade<br />

Det udlagte bærelag skal beskyttes mod påvirkninger, som har en destruktiv indflydelse<br />

på den færdige komprimerede overflade.<br />

Det er entreprenørens ansvar at vedligeholde og beskytte den udlagte overflade indtil<br />

tidspunktet for udlægning af det efterfølgende lag.<br />

Bygherren kan, hvis han finder det tilrådeligt, rekvirere en forsegling for beskyttelse af<br />

den færdige udlagte overflade.<br />

Forekommer der i den færdige overflade områder, som ikke fremstår med et homogent<br />

udseende, skal der foretages en udskiftning og efterregulering af det berørte område.<br />

Hvis der sker udlægning i mere end et lag, skal entreprenøren sikre, at lagene integreres.<br />

Eventuelt løsnes overfladen før udlægning af efterfølgende lag.<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Generelt<br />

Før udlægning af asfalt skal overfladen fremstå fast komprimeret uden synlige spor fra<br />

trafik. Områder udvisende løst materiale skal rives op og komprimeres med korrekt vandindhold.<br />

Alle kvalitetskrav skal dokumenteres opfyldt og foreligge til information for bygherren før<br />

udlægning af efterfølgende lag.<br />

4.2 Materialer<br />

Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning.<br />

4.3 Komprimering<br />

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk bedømmelse.<br />

4.4 Overflade<br />

Nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet skal ske i alle knækpunkter, dog mindst 6<br />

punkter pr. profil. For nødspor maks. 4 punkter pr. profil.<br />

Tabeller over nivellerede koter afleveres til tilsynet minimum 5 arbejdsdage før planlagt<br />

udlægning af næstfølgende lag jf. AAB.


SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

151 af 352<br />

Varmblandet asfalt<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt.<br />

1.1 Entreprenørens ydelser<br />

Arbejdet omfatter levering og indbygning af varierende typer af asfaltlag, som angivet i<br />

tegningsbilaget (belægningsoversigt).<br />

Der må ikke anvendes asfalt- og bitumenprodukter med opløsningsmidler.<br />

For regulering af trafikken under arbejdets udførelse vil det endvidere være nødvendigt at<br />

etablere interimsbelægninger.<br />

”Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende det Web-orienterede indberetningssystem<br />

PAVEMAN ved fremsendelse af specifikationer og færdigvarekontrol for asfalt.”<br />

Særlige forhold<br />

Inden udlægning af slidlag påbegyndes, skal entreprenøren eftervise jævnheden (overgangen)<br />

mellem bro og vejbelægning ved nivellement pr. 5 meter over broen samt 30<br />

meter ud over broens længde i begge ender. Der nivelleres med mindst 3 punkter i hvert<br />

kørebanetværsnit. Eventuelle ujævnheder skal oprettes eller affræses på vejbelægning,<br />

medmindre der af tilsynet kan accepteres opretning/affræsning på brobelægningen.<br />

Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads.<br />

Lagtykkelser angivet i kg/m 2 er gældende projektreference. Lagtykkelser angivet i mm er<br />

en foreløbig teoretisk vejledende beregning baseret på standard densiteter jf. Vejledning<br />

til ”AAB for Varmblandet Asfalt" (februar 2012).<br />

1.2 Underlag<br />

Transporter af asfaltmaterialer skal tilrettelægges således, at der ikke sker skader på SGlaget.<br />

Eventuelle skader skal retableres i fuld tykkelse, således at SG-laget opfylder kravene<br />

til overfladejævnhed og komprimering som angivet i AAB - Stabilt grus.<br />

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse<br />

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse II.<br />

1.4 Genbrug<br />

Der må ikke anvendes genbrug i slidlagsmaterialer på motorvej og ramper.<br />

Hvor der anvendes genbrug, skal det være genbrug på værk. Før udlægning skal entreprenøren<br />

dokumentere, at kravene til råmaterialer og det færdige produkt er opfyldt.


SIDE<br />

152 af 352<br />

SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

1.5 Funktionskrav<br />

1.5.1 Friktionskoefficient<br />

Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren<br />

blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået,<br />

efter at afhjælpning har fundet sted.<br />

Tilladt hastighed er > 80 km/t på Motorvej og ramper.<br />

Tilladt hastighed er 60 – 80 km/t på øvrige skærende veje.<br />

1.5.2 Jævnhed i længderetning<br />

Vejens jævnhed angives som viagraftal bestemt ud fra målinger med Vejteknisk Instituts<br />

profilograf.<br />

Ved profilografmåling er kravene de samme som ved viagrafmåling. Hvor længdeprofil<br />

bestemmes med profilograf eller tilsvarende godkendt udstyr, skal længdeprofilet være<br />

bestemt med måleværdier pr. 0,10 m i længderetningen.<br />

Krav til jævnhed svarer til ”Ønsket hastighed > 80 km/t” på Motorvej og ramper.<br />

Krav til jævnhed svarer til ”Ønsket hastighed ≤ 80 km/t” på øvrige skærende veje.<br />

Der skal foretages målinger på ABB laget efter udlægningen. Tilsynet skal have målingerne<br />

mindst 3 arbejdsdage før udlægningen af slidlaget.<br />

Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt<br />

betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning<br />

har fundet sted.<br />

1.5.3 Profil<br />

Tværfald<br />

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag overalt være mindre<br />

end 3‰.<br />

Der må ikke forekomme lunker eller opspring langs kanter, som kan forhindre dræning af<br />

overfladevand som projekteret.<br />

For bærelag henvises til afsnit 3.4.<br />

1.5.4 Sporkøring<br />

Der må ikke foretages opretning i ABB laget jf. SAB afsnit 3.4, så om nødvendigt skal det<br />

aktuelle lag/område udskiftes.<br />

For bærelag henvises til afsnit 3.4.


SIDE<br />

153 af 352<br />

SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

2. Materialer<br />

2.1 Råmaterialer<br />

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler<br />

Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske "specifikationer<br />

for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes<br />

efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret<br />

herfor alene påhviler entreprenøren.<br />

For slidlagsmaterialet SMA skal anvendes modificeret bitumen af elastomertypen overholdende<br />

krav til elastisk tilbagegang på mindst 50 % jf. Bindemidler og klæbemidler –<br />

Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål.”<br />

2.1.2 Stenmaterialer<br />

ABB<br />

På alle motorvejens spor og ramper skal anvendes stenmaterialer svarende til ABB Æ 10 ><br />

500 pr. spor.<br />

På skærende veje og interimsbelægninger kan anvendes stenmaterialer svarende til ABB<br />

Æ 10 ≤ 500 pr. spor.<br />

Slidlag<br />

Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver.<br />

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer<br />

2.2.0 Generelle krav<br />

For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshallstabilitet<br />

og -deformation, er disse krav gældende i denne entreprise.<br />

Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kontraktindgåelsen.<br />

For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresistente<br />

egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN 12697-22 efter: ”Small size device method<br />

B”. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel<br />

i forhold til samme recept med bitumentype 40/60. Resultatet skal forelægges<br />

bygherren.<br />

ABB<br />

På motorvej og ramper er krav i AAB svarende til ABB Æ 10 > 500 pr. spor gældende.<br />

På skærende veje er krav i AAB svarende til ABB Æ 10 ≤ 500 pr. spor gældende.<br />

For ramper og motorvejens kørebaner gælder følgende ændringer:<br />

• Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0.<br />

• Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 96,0 til 97,0.


SIDE<br />

154 af 352<br />

SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

2.2.1 Lyst tilslag<br />

Alle slidlag skal opfylde de i AAB under pkt. 2.2.1 anførte krav til ubelyst vej,<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Afretning og opretning<br />

Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som<br />

bindemidlet i det efterfølgende lag.<br />

3.3 Klæbning<br />

Overflader af stabilt grus skal ikke klæbes. Entreprenøren er ansvarlig for at sikre, at<br />

overfladen ikke beskadiges inden udlægning af efterfølgende lag. Om nødvendigt kan<br />

bygherren forlange, at entreprenøren udfører en klæbning/forsegling.<br />

Tilsprøjtning af skilte, kantsten/-bjælker, kantpæle eller lignende må ikke finde sted, og<br />

entreprenøren skal drage nødvendig omsorg for, at dette ikke finder sted.<br />

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter<br />

tilsynets anvisninger.<br />

3.4 Udlægning<br />

Arbejdet skal planlægges, så antallet af tværsamlinger i belægningen minimeres. Derfor<br />

skal udlægning af asfalt ske på så lange strækninger som muligt. Udlægning på kortere<br />

strækninger end 500 løbende meter kan forekomme og skal aftales med bygherren. Eksempelvis<br />

i forbindelse med udførelse af interimsbelægninger, overledning og forlægning<br />

af trafik.<br />

Entreprenøren skal tage højde for alle anstillinger nødvendige for at udføre specificerede<br />

belægningsarbejder.<br />

Entreprenøren skal acceptere og planlægge således, at belægningsarbejder kan forekomme<br />

udenfor normal arbejdstid samt i weekend og helligdage.<br />

Entreprenøren skal, før udlægning starter, udarbejde en metodebeskrivelse visende baneopdeling,<br />

samlingsdetaljer, maskinliste og tidsangivelse for den aktuelle operation. For<br />

at kunne udarbejde trafikafviklingsplaner skal metodebeskrivelse fremsendes til bygherren<br />

senest 10 dage før planlagt udlægning.<br />

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte binde- og bærelag overalt<br />

være mindre end 3‰.<br />

Udlægningen af nederste GAB-lag skal udføres med elektronisk højdeindstilling. Som referencelinje<br />

for højdeindstillingen kan benyttes en udspændt klaverstreng i hver kørebaneside<br />

eller ultralydsudstyr med minimum tre sensorer med hver fem følere i hver side.


SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

155 af 352<br />

Anvendes klaverstrenge, skal disse indmåles til aftalt kote i 10 m-punkterne, på vippestrækninger<br />

dog i 5 m-punkterne, hvorefter der flugtes af.<br />

Forud for arbejder med udlægning af asfaltmaterialer i højderygge og vippestrækninger<br />

skal projekt og arbejdsmetodik forelægges bygherren til godkendelse.<br />

Opretning i ABB-laget kan ikke accepteres, og eventuel nødvendig opretning skal derfor<br />

udføres i øverste GAB-lag. Fravigelser fra dette krav kan kun accepteres ved højderygge<br />

og vippestrækninger.<br />

Asfaltkile<br />

Asfaltkile udføres i AB 6t, som vist i tegningsbilaget.<br />

Slidlag på motorvejen udbydes i en særskilt entreprise. For ikke at efterlade et langsgående<br />

spring i belægningen mellem nyt tungt spor og eksisterende kørespor, udlægges<br />

ABB med en overhøjde i den side, hvor koblingen med motorvejens eksisterende belægning<br />

finder sted. Overhøjden fjernes under slidlagsentreprisen ved fræsning i forbindelse<br />

med profilering af motorvejens eksisterende slidlag.<br />

3.4.3 Mængdetolerancer<br />

Første afsnit pkt. 3.4.3 i AAB udgår og erstattes af:<br />

På profilrigtig og/eller afrettet underlag skal materialet fordeles jævnt således, at der inden<br />

for en delstrækning på ca. 2000 m 2 er udlagt mindst den fastsatte gennemsnitsmængde.<br />

På bituminøst underlag tillades maksimalt 3 kg/m 2 merforbrug og maksimalt 5<br />

kg/m 2 på andet underlag. De angivne tolerancer gælder også for mindre arealer end 2000<br />

m 2 i forbindelse med forlægning af trafik, overledning og interimsbelægninger etc.<br />

3.4.4 Afdækning af GAB<br />

Bærelag af GAB I og GAB II må ikke ligge vinteren over uden forsegling. Ved udlægning<br />

af GAB I og GAB II i vinterperioden skal arbejdet tilrettelægges således, at afdækning foretages<br />

løbende. Hvis ikke entreprenøren opfylder nævnte krav, kan bygherren forlange<br />

en beskyttende forsegling udført for entreprenørens regning.<br />

Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt underbund.<br />

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende<br />

3.5.1 Indrykning<br />

Indrykning for hvert lag skal være som vist på tegninger. Dvs. lagtykkelsen plus ekstra<br />

overbredde som angivet.<br />

3.5.3 Samlinger<br />

For flersporede veje udføres vejens kørebaner i fuld bredde eller med varm længdesamling<br />

ved parallelkørsel. Vedrørende detaljer for øvrige samlinger i asfaltbelægninger henvises<br />

til tegningsbilaget. Entreprenøren skal fremsende plan og metodebeskrivelse for<br />

bygherrens godkendelse før opstart, jf. 3.4.


SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

156 af 352<br />

Ved flerlagsbelægninger uden fast kantbegrænsning skal lagene udføres som vist på<br />

tværsnitsdetaljer. Entreprenøren er ansvarlig for nødvendigt tillæg i bredden, som sikrer,<br />

at de enkelte lag opfylder kvalitetskravene i hele lagets bredde.<br />

Ved rampernes tilslutning, hvor der ikke anvendes parallelkørsel ved udlægningen, udføres<br />

motorvejens kørebanebelægning med 0,3 m overbredde. Der udføres skæring langs<br />

kørebanekant, og overbredden fjernes. Udførelsen af overbredde og fjernelse mv. skal<br />

være indeholdt i m 2 -prisen for de enkelte lag.<br />

På broer udføres tilslutningsfræsning til kontrabanket.<br />

Ligeledes udføres tilslutningsfræsning ved broender samt fræsning i forbindelse med regulering<br />

af dæksler mv.<br />

3.5.4 Dæksler og riste<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter regulering og rensning af flydende dæksler og riste på nedløbs- og<br />

nedgangsbrønde. Reguleringer er af størrelsesordenen 0 til +100 mm.<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Alment<br />

Hvis tidsforskudt udlægning af de individuelle lag og trafikale forhold kræver det, skal der<br />

foretages en højderegulering af dæksler og riste.<br />

Bygherren ønsker at kontrollere jævnheden af ABB-overflade med profilograf. Entreprenøren<br />

skal udbedre områder, der ikke opfylder krav til bærelag, der trafikeres, hastighed<br />

> 80 km/t.<br />

De krævede kontrolforsøg af asfalten kan i denne entreprise efter aftale med bygherren<br />

tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren godkendt laboratorium.<br />

Kontrolkravene til det underliggende lag skal dokumenteres overholdt før udlægning af<br />

efterfølgende lag.<br />

I denne forbindelse skal en entreprenør, der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater<br />

kontrolleret/kalibreret i forhold til Vejteknisk Institut, i god tid inden entreprisens start<br />

rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen<br />

nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. Ved mobile eller semimobile<br />

anlæg skal entreprenøren, i god tid forinden produktionen påbegyndes, udføre prøveblanding<br />

med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder<br />

krav og specifikationer.<br />

Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer<br />

vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne findes i Tilsynshåndbog<br />

for asfaltarbejder.<br />

Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet og Vejteknisk<br />

Institut, og som dette er aftalt på opstartsmødet.


SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

157 af 352<br />

4.2 Dokumentation af kontrol<br />

Bygherren forlanger prøver af råmaterialer og færdigproduktion.<br />

Ved udførelse af mindre asfaltarbejder (små dagsproduktioner/kontrolafsnit) i forbindelse<br />

med forlægning af trafik, overledning og interimsbelægninger skal der efter aftale med<br />

bygherren udføres et antal prøvninger/kontrol, som sikrer, at det indbyggede materiale<br />

opfylder de specificerede krav for det aktuelle materiale. Resultater skal forelægges bygherren<br />

løbende under udførelsen.<br />

Lagtykkelser angivet i kg/m 2 i projektmaterialet er en foreløbig vejledende beregning baseret<br />

på standard densiteter "AAB for Varmblandet Asfalt".<br />

Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type asfaltmateriale er udlagt.<br />

Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af mindst 6 borekerner.<br />

Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der udtages<br />

mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at samle 2 eller 3<br />

dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner.<br />

Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres. Desuden<br />

anføres, om klæbningen af den udlagte belægning er intakt.<br />

Borekernernes højder skal oplyses, og borekerner skal på forlangende forevises tilsynet.<br />

Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler<br />

det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller uden udgift for bygherren. Anvendte materialer<br />

herfor skal svare til det aktuelle asfaltlag.<br />

Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selvstændige<br />

kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering.<br />

Entreprenøren skal efter udlægningen af hvert asfaltlag ved hjælp af et nivellement i linjer<br />

på langs ad kørebanen (kørebanens centerlinje og kørebanekanter) kunne dokumentere,<br />

at afvigelser fra det projekterede tvær- og længdeprofil ikke udviser ujævnheder (herunder<br />

langbølgethed). En eventuel korrektion af profilet aftales med tilsynet.<br />

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) for<br />

alle 20 m-stationer.<br />

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestrækninger dokumenteres ved nivellement<br />

(mm-aflæsning) af knækpunkter i tværprofilet for alle 5 m-stationer.<br />

Tilsynet skal have målingerne senest 3 arbejdsdage efter udlægningen.<br />

Entreprenøren skal ved nivellement dokumentere, at nødsporskant ved asfaltkilen overalt<br />

har fald til nedløbsbrønd, samt at kørebanekanter ved kantsten ligeledes har fald til nedløbsbrønde.<br />

Udlægning må ikke finde sted, før kontrolkravene til det underliggende lag er dokumente-


SAB – Varmblandet asfalt <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

158 af 352<br />

ret overholdt, foreligger og er fremsendt til bygherren.<br />

Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet.<br />

5. Afhjælpning (jf. AB92 § 36)<br />

Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB § 36 anførte.


SIDE<br />

159 af 352<br />

SAB – Brolægning <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Brolægning<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Brolægning.<br />

1. Alment<br />

1.1 Entreprenørens ydelser<br />

Brolægningsarbejdet omfatter:<br />

• Sætning af grå rabatkantsten i forbindelse med arbejder ved Mosede Landevej,<br />

Cementvej og Tåstrupvej.<br />

• Sætning af hvide rabatkantsten i forbindelse med arbejder ved Mosede Landevej,<br />

Cementvej og Tåstrupvej.<br />

• Sætning af fortovskantsten i forbindelse med arbejder ved Mosede Landevej,<br />

Cementvej og Solrød Byvej.<br />

• Lægning af fortovsfliser, chaussesten og rabatkantsten i busperroner på Solrød<br />

Byvej.<br />

• Lægning af betonsten/modulsten under bro ved UF-Tåstrupvej.<br />

• Sætning af svingsten i rampekryds ved hhv. Mosede Landevej og Cementvej.<br />

Omfang af brolægning fremgår af tilbudslisten og tegningsbilag<br />

2. Materialer<br />

2.1 Generelle krav<br />

Indvundne granitkantsten og brosten fra opbrydningsarbejdet anvendes i det omfang, tilsynet<br />

finder materialerne genanvendelige.<br />

2.2 Lægge- og sættemateriale<br />

Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturforholdene<br />

tilstrækkelig hærdetid, inden brolægningen belastes med trafik.<br />

Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke:<br />

• f ck > 16 MPa<br />

• f ck ≥ 25 MPa (for svingsten)<br />

Til fortovsbanefliser anvendes læggemateriale af brolægningsgrus.<br />

Til belægningssten anvendes læggemateriale af brolægningsgrus.<br />

2.3 Brosten, chaussesten og mosaiksten<br />

Chaussésten (8-10) skal være lysegrå portugisiske kløvede granitsten.


SAB – Brolægning <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

160 af 352<br />

Stenene lægges i løberforbandt på busperroner.<br />

2.5 Kantsten<br />

Granitkantsten skal være 300 x 120 x 1000 mm mørke kløvede portugisiske sten.<br />

Rabatkantsten i beton skal være 290 x 150 x 1000 mm.<br />

Der anvendes kun hvide rabatkantsten.<br />

2.7 Fliser<br />

Fortovsfliser 80 x 62,5 x 7 cm i beton skal være grå, affasede.<br />

2.8 Betonbelægningssten<br />

SF-sten, t = 100 mm skal være grå.<br />

Modulsten 150 x 300 x 50 mm skal være grå og med affasede kanter.<br />

2.10 Fugefyldningsmateriale<br />

Materiale til fugefyldning skal være stenmel.<br />

2.11 Svingsten<br />

Svingsten skal være grå, 50 x 23/25 x 7/25 mm og af beton.<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Generelle krav<br />

Placering og detaljer fremgår af tegningsbilaget. Endelige detaljer aftales med tilsynet.<br />

Entreprenøren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt<br />

med den aktuelle arbejdskraft.<br />

Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert<br />

udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret<br />

således, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm.<br />

Opretning skal finde sted, inden belægningsarbejdet udføres.<br />

Tilpasning af kantsten og fliser skal ske ved skæring.<br />

Færdig lysning skal være som angivet på tegningerne.<br />

3.2 Lægge- og sættemateriale<br />

Betonen skal før, under og efter indbygning beskyttes mod udtørring, f.eks. ved afdæk-


SAB – Brolægning <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

161 af 352<br />

ning med plastpresenning, vintermåtter eller lignende.<br />

Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid fastsat efter temperatur og trafikbelastning.<br />

Sætning i cementstabiliseret grus må ikke udføres ved belægningstemperaturer under 5 o<br />

C.<br />

3.3 Kantbegrænsninger<br />

I fodgængerovergange og overkørsler forsænkes kantstenene mellem fortov og kørebane.<br />

Kantsten sættes således, at sættematerialet har en lagtykkelse på min. 150 mm i min.<br />

350 mm's bredde under kantstenen. Betonen føres op bag kantstenen i 150 mm's bredde<br />

indtil 150 mm under kantstenens top. Foran kantstenen føres betonen i 100 mm's bredde<br />

op til underside af bundne lag eller underside af afretningslag.<br />

Svingsten sættes således, at sættematerialet har en tykkelse på 150 mm i min. 750 mm’s<br />

bredde under svingsten. Betonen føres op bag kantstenen og afsluttes 50 mm under top<br />

af svingsten i en bredde på 100 mm. Betonen renskæres, når den er passende afhærdet,<br />

lodret og plant med forsiden.<br />

Kantsten og svingsten skal nøjagtigt følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et<br />

jævnt forløb uden knæk efter de på tegningerne angivne koter inden for en nøjagtighed<br />

på +5 mm målt på en 4 m retskede.<br />

Knasfuger må ikke forekomme.<br />

3.10 Fugning<br />

Fugebredde ved chaussésten skal være mellem 8 og 10 mm. Fugedybde skal være<br />

mindst 30 mm.<br />

Fuger i chausséstensbelægninger skal være helt fyldte og topfyldes med foreskrevet fugemateriale<br />

i henhold til leverandøranvisninger.<br />

Inden topfyldning skal det sikres, at fugematerialet mellem fugerne er komprimeret. Dette<br />

kan f.eks. ske ved vanding.<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Dokumentation af kontrol<br />

Entreprenøren skal løbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende for de i<br />

AAB nævnte emner opdelt efter kontrolafsnit.


SAB – Vejautoværn med tilhørende udstyr <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

162 af 352<br />

Vejautoværn med tilhørende udstyr<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr<br />

I nærværende projekt anvendes kun stålautoværn.<br />

Arbejdet omfatter levering og montering af autoværn, energiabsorberende autoværnsender.<br />

Herudover skal der i midterrabatten på bygværker monteres ankerarrangement og<br />

autoværn.<br />

1.1 Omfang<br />

Arbejdet omfatter:<br />

o Levering og montering af stålautoværn langs motorvej og ramper inkl. tilbageføringsstrækninger,<br />

nedføringer, endestykker, påkørselsdæmpere og energiabsorberende<br />

autoværnsender samt tilslutning til eksisterende autoværn<br />

o Levering og montering af stålautoværn på skærende veje<br />

o Levering og montering af tilslutninger til stålautoværn på entreprise 1052.100<br />

o Levering og montering af dobbeltsidet stålautoværn i midterrabat, inkl. tilslutninger<br />

til eksisterende stålautoværn før og efter Bro 44 Kildestien<br />

som vist på tegningerne.<br />

Generelt<br />

De på planerne viste autoværnsstrækninger indbefatter eventuelle tilbageføringsstrækninger,<br />

energiabsorberende autoværnsbegyndelser samt nedføringer.<br />

Energiabsorberende autoværnsender og påkørselsdæmpere er angivet med stationen,<br />

hvor de er tilkoblet det almindelige stålautoværn.<br />

Overgangsstrækninger er 20 m lange.<br />

Hvis vejautoværnet sammenkobles med autoværn udenfor entreprisen, skal placering af<br />

dilatationssteder koordineres således, at disse kommer til at ligge med en afstand så tæt<br />

på 400 m. som muligt. Nøjagtig placering aftales med tilsynet.<br />

1.2 Definitioner<br />

Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H), arbejdsbredde<br />

(W), skadesrisikoklasse (A, B eller C).<br />

Nedføring<br />

Autoværns begyndelse udformes som en nedføring. En nedføring af et autoværn bør ske<br />

over så stor en længde som muligt.<br />

1.4 CE - mærkning<br />

Energiabsorberende autoværnsender skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 1317-5.


SAB – Vejautoværn med tilhørende udstyr <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

163 af 352<br />

Vejautoværn og påkørselsdæmpere skal være CE-mærket.<br />

Det skal dokumenteres, at det anviste vejautoværn opfylder de danske krav i henhold til<br />

AAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr, blandt andet med hensyn til styrkeklasse, arbejdsbredde<br />

og skadesklasse.<br />

Det skal dokumenteres, at den anviste påkørselsdæmper opfylder de danske krav i henhold<br />

til AAB – vejautoværn og tilhørende udstyr blandt andet med hensyn til hastighedsklasse,<br />

relevante påkørselsvinkler, Z – klasse og D – klasse.<br />

Vejdirektoratet har udarbejdet et oversigtsskema over det vejautoværn og de påkørselsdæmpere,<br />

der umiddelbart kan anvendes på det danske statsvejnet. Af skemaet fremgår<br />

styrkeklasse, arbejdsbredde (W), dynamisk udbøjning (D), ASI, CE – mærke, billede/tegning<br />

samt anvendelsesområde.<br />

Oversigtsskemaet kan findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal ><br />

Standarder og paradigmer > Instruktioner og vejledninger > Vejudstyr.<br />

For at komme på skemaet har autoværnsproducenterne indsendt den nødvendige dokumentation<br />

til Vejdirektoratet for deres CE-certificering, herunder også om vejautoværnet<br />

og påkørselsdæmperen opfylder de danske krav i henhold til AAB – Vejautoværn og tilhørende<br />

udstyr.<br />

De indsendte oplysninger er efterfølgende evalueret, og de vejautoværn og påkørselsdæmpere,<br />

der opfylder de stillede krav, fremgår af skemaet.<br />

2 Materialer<br />

Hvis der ønskes anvendt vejautoværn eller påkørselsdæmpere, som ikke fremgår af<br />

skemaet, skal leverandøren indsende den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet<br />

for en evaluering i henhold til ovenstående, hvorefter det medtages på skemaet.<br />

Kapitel 2.1, 2.6 og 2.7 i "Fælles for vejudstyr - AAB" er gældende.<br />

2.1 Overfladebehandling<br />

Alt stål skal varmforzinkes, men ikke males, hvorfor minimumstykkelse i figur 1 i "Fælles<br />

for vejudstyr - AAB" er gældende.<br />

Såfremt der ved montage er sket mindre skader på varmforzinkningen, skal en reparation<br />

foretages i henhold til kapitel 3.7.1 i "Fælles for vejudstyr - AAB".<br />

2.3 Dimensionering<br />

2.3.1 Generelt<br />

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning i projektering af vejautoværn og tilhørende<br />

udstyr.


SAB – Vejautoværn med tilhørende udstyr <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

164 af 352<br />

Se www.vd.dk > vejsektor > leverandørportal> standarder og paradigmer > instruktioner<br />

og vejledninger> vejudstyr > autoværn > vejledning i projektering af vejautoværn og tilhørende<br />

udstyr.<br />

2.3.2 Vejautoværn<br />

Der stilles følgende generelle krav til autoværn i denne entreprise:<br />

Autoværnet skal være testet i styrkeklasse H1 med en arbejdsbredde W i henhold til nedenstående<br />

liste og skadesrisikoklasse A.<br />

Motorvejens midterrabat: (enkeltsidet)<br />

o H3-W4-A<br />

o H3-W3-A<br />

Uden faste genstande<br />

Ved faste genstande<br />

Motorvejens midterabat (dobbeltsidet):<br />

o H3-W4-A<br />

Uden faste genstande<br />

Motorvej og rampers yderrabat: (enkeltsidet)<br />

o H1-W4-A<br />

o H1-W3-A<br />

Uden faste genstande<br />

Ved faste genstande<br />

Skærende veje og stier, yderrabat: (enkeltsidet)<br />

o T2-W4-A<br />

o T2-W3_A<br />

Uden faste genstande<br />

Ved faste genstande<br />

Ved valg af autoværnsstolper henvises der til normaltværsnit, hvor friafstand til afvanding<br />

er angivet.<br />

Autoværnsbjælker udføres med B-profil.<br />

Specielle stolper<br />

Der skal anvendes afkortede stolper ved brofundamenterne i motorvejens midterrabat.<br />

Entreprenøren skal udforme, levere og montere specielle stolper, der udføres med fodplade<br />

og forankres på plinte. Der skal monteres ankerarrangement på plinte.<br />

Stolpernes fodplade skal være udformet således, at udskiftning af beskadigede dele efter<br />

påkørsel kan foretages uden reparation af forankringen, bortset fra bolte mv., som skal<br />

kunne afmonteres og udskiftes.<br />

Detaljeret angivelse af typer og stationering er angivet i et skema, som udleveres som afsætningsdata<br />

inden projektets start.<br />

2.3.3 Påkørselsdæmpere<br />

Påkørselsdæmpere skal opfylde følgende krav:


SIDE<br />

165 af 352<br />

SAB – Vejautoværn med tilhørende udstyr <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Hastighedsklasse<br />

• På Køge Bugt Motorvejen kræves hastighedsklasse 110 km/t.<br />

Opfangning af køretøj efter påkørsel<br />

Påkørselsdæmpere skal være ikke-opfangende og leve op til vejreglens test 4.<br />

Udbøjningsklasse<br />

Påkørselsdæmpere skal opfylde kravene til klasse D1.<br />

2.3.4 Energiabsorberende autoværnsender<br />

Energiabsorberende autoværnsender skal opfylde følgende krav:<br />

Styrkeklasse<br />

• På motorvej kræves styrkeklasse P4.<br />

• På ramper kræves styrkeklasse P3.<br />

Placering af køretøj efter påkørsel<br />

Energiabsorberende autoværnsender skal opfylde kravene til klasse Z1.<br />

Udbøjningsklasse<br />

Energiabsorberende autoværnsender skal opfylde kravene til den permanente udbøjning<br />

i henhold til klasse med en arbejdsbrede på x-y = 1-1 og permanent udbøjning Da-Dd =<br />

0,5-1,0.<br />

2.3.5 Autoværnsovergange og overgange mellem vej- og broautoværn<br />

For overgange, der ikke er testet, skal overgangen mellem strækninger med forskellig arbejdsbredde<br />

udføres med trinløs ændring i arbejdsbredden, eller som minimum med et<br />

delstykke for hver mellemliggende W-klasse.<br />

Ved overgange mellem vej- og broautoværn skal entreprenøren udforme, levere og montere<br />

overgangsstykker, der opfylder vejreglernes krav og samtidig tager hensyn til broautoværnets<br />

og vejautoværnets udformning, hvad angår forskel i geometri, styrkeklasser og<br />

arbejdsbredde.<br />

2.3.6 Beton<br />

Der henvises til SAB Broautoværn og rækværker vedrørende beton og armering til fundamenter<br />

og plinte samt understopningsmørtel.<br />

3 Udførelse<br />

3.1 Generelt<br />

Placering af autoværnet sker i henhold til projektet, men entreprenøren skal kontrollere,<br />

om der skal foretages tilpasning til eksisterende forhold (f.eks. broautoværn).<br />

Vedrørende ankerarrangementer henvises til SAB Broautoværn og brorækværker.


SAB – Vejautoværn med tilhørende udstyr <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

166 af 352<br />

Huller i asfalt efter ramning af sceptre retableres med asfalt tæt omkring sceptre.<br />

3.3 Opsætning<br />

Forkant af vejautoværn opsættes i flugt med motorvejens nødrabat og afvandingselement<br />

og i flugt med rampernes belægningskant og afvandingselement i henhold til normaltværsnit.<br />

Ved tilslutning til eksisterende autoværn skal forkant af autoværn følge bagkant af nødrabat<br />

indtil 0,5 m fra kørebanekant. Herefter opsættes autoværn 0,5 m fra eksisterende kørebanekant.<br />

Entreprenøren skal forinden nedramning af stolper sikre sig, at eventuelle ledninger, afvandingsledninger,<br />

brofundamenter eller andet ikke beskadiges derved.<br />

Hvor en autoværnsstolpe ikke kan placeres som planlagt på grund af en brønd eller evt.<br />

anden forhindring, flyttes stolpen, og entreprenøren placerer en ekstra stolpe på den anden<br />

side af brønden/krydsende ledninger.<br />

Der gøres opmærksom på, at broafvanding normalt ikke fremgår af afvandingsprojekt for<br />

vejanlægget, og at det i nogle tilfælde kan ligge højere end vejafvandingen.<br />

Hvis entreprenøren ønsker at nedgrave stolper i stedet for at nedramme dem, skal det<br />

forinden aftales med tilsynet.<br />

Ved nedramning af stolper i asfaltbelægninger skal entreprenøren lukke hullet omkring<br />

stolpen med bitumen.<br />

Ved tilslutning til broautoværn skal der tages hensyn til flugten heraf, og reglerne i ”Vejregel<br />

for opsætning af broautoværn- og rækværker” skal følges.<br />

Opsætning af paddehegn på autoværn anses ikke for en strukturel ændring, hvis det kan<br />

sandsynliggøres, at det ikke påvirker autoværnets virkemåde ved påkørsel.<br />

Tilbageføringer skal udføres under en vinkel på 1:16. Vinkelændringen etableres ved et<br />

cirkelbuestykke med radius R = 25 m.


SAB – Kørebaneafmærkning <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

167 af 352<br />

Kørebaneafmærkning<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Kørebaneafmærkning.<br />

1.1 Omfang<br />

Arbejdet omfatter levering og udførelse af plan og profileret kørebaneafmærkning med<br />

lang holdbarhed på:<br />

• Motorvej<br />

• Skærende veje og stier,<br />

jf. tegningerne.<br />

1.4 Standarder<br />

2. Materialer<br />

De standarder, der er nævnt i AAB kørebaneafmærkning, juni 2010, skal anvendes i den<br />

udgave, der er gældende på licitationstidspunktet.<br />

Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale.<br />

2.5.1 Refleksionsegenskaber<br />

Refleksionskravet for langsgående afmærkning er R3 og skal være opfyldt i tør tilstand.<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Kørebaneafmærkning generelt<br />

Al kørebaneafmærkning kræves udført med lang holdbarhed.<br />

Kantlinjer ud for naboejendomme, der ligger indenfor en afstand af 100 m, skal udføres<br />

som plane. Den plane stribes udstrækning skal være 150 m til hver side af ejendommen.<br />

Endeligt omfang aftales med tilsynet.<br />

Afstribning på slidlag må først udføres, når slidlaget er min. 1 uge gammelt. Hvis der skal<br />

afstribes ovenpå forseglet midtersamling, må dette først udføres, når forseglingen er<br />

mindst 2 uger gammel.<br />

Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkørsler.<br />

Dette gælder også markoverkørsler.


SAB – Kørebaneafmærkning <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

168 af 352<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Generelt<br />

Kontrolmålinger skal udføres af entreprenøren som beskrevet i Tilsynshåndbogen<br />

for kørebaneafmærkning, Juni 2010.<br />

Der skal ikke udføres kontrolmålinger på tværgående markering.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

169 af 352<br />

Diverse arbejder<br />

1. Kabelforberedende arbejder<br />

Under entreprisen hører de kabelforberedende arbejder for det permanente ITS-anlæg,<br />

der skal opsættes på strækningen.<br />

Kabelrør for permanente signalanlæg på skærende veje er også beskrevet i denne SAB.<br />

Øvrige arbejder vedr. signalanlæg fremgår af SAB Signalanlæg.<br />

Definitioner benyttet i dette kapitel:<br />

ITS = Intelligent trafikstyring<br />

ITS-anlæg = Intelligent trafikstyringsanlæg til detektering, overvågning og styring af trafik.<br />

Vejskab = Skab som indeholder elektriske komponenter, og som danner knudepunkt for<br />

terminering af et antal ITS-kabler.<br />

Vejspole = Spole, som skal etableres i asfaltens bære/bindelag. Dvs. under slidlaget.<br />

Både det eksisterende ITS-anlæg og de supplerende ITS-anlæg, som bygherren lader<br />

etablere under anlægsarbejdets udførelse, skal entreprenør for henholdsvis entreprise<br />

<strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> respektere, så disse anlæg ikke beskadiges af den pågældende<br />

entreprenør på entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong>.<br />

Entreprenøren for henholdsvis entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> skal løbende kontrollere<br />

sine udførte trækrør og kabelbrønde og løbende klarmelde disse til bygherren.<br />

Entreprenøren for henholdsvis entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> skal tolerere, at der af<br />

anden entreprenør itrækkes kabler i de klarmeldte trækrør.<br />

Entreprenøren for henholdsvis entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong> skal i anlægsperioden<br />

samarbejde med følgende entreprenører, som koordineret af bygherren skal have uhindret<br />

adgang til området for entreprise <strong>1052.001</strong> og <strong>1052.002</strong>. De anførte entreprenører<br />

skal have adgang såvel inden for som uden for de af entreprenør 1152.001 og <strong>1052.002</strong><br />

etablerede afmærkninger:<br />

• Entreprenør 1052.75, som etablerer det midlertidige ITS-anlæg til brug under anlægsperioden<br />

for motorvejens udvidelse.<br />

• Vejdirektoratets driftsentreprenør for ITS-anlæg, der vedligeholder, reparerer, omlægger<br />

samt nedtager dele af ITS-anlægget som er benyttet under anlægsarbejdet<br />

og desuden etablerer det blivende, permanente ITS-anlæg.<br />

En del af de kabelforberedende arbejder skal udføres med rørtilslutninger til eksisterende<br />

kabelbrønde. Der skal af nærværende entreprenør rapporteres eventuelle mangler, beskadigelser<br />

eller uoverensstemmelser ved det overtagne anlægs objekter til bygherrens<br />

tilsyn, senest 10 arbejdsdage efter entreprisens opstart. Herefter kan entreprenøren ikke<br />

påberåbe sig synlige mangler, beskadigelser eller uoverensstemmelser ved de overtagne<br />

objekter.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

170 af 352<br />

1.1 Eksisterende ITS-anlæg<br />

De eksisterende ITS-anlæg fremgår af tegninger anført på tegningslisten.<br />

De permanente, langsgående ITS-føringsveje syd for km 26,300 udføres af anden entreprenør.<br />

De eksisterende ITS-anlæg fremgår af tegninger anført på tegningslisten.<br />

Desuden skal der tages hensyn til en eksisterende fibertilslutning til det overordnede<br />

kommunikationsnet ved M10s krydsning af Tåstrupvej ved km 29,250. Jf. skitse:<br />

Gul linje angiver Vejdirektoratets eksisterende fiberkabel langs M10s østlige side.<br />

Grøn linje angiver placering af fiberkabelforbindelse til Nianets kommunikationsnetværk.<br />

De permanente, langsgående ITS-føringsveje nord for km 27,600 udføres af anden entreprenør.<br />

1.2 Generelt – Forberedende arbejder for ITS-anlæg<br />

1.2.1 Omfang<br />

Arbejdet omfatter etablering af et sammenhængende kabelføringsanlæg bestående af<br />

følgende kabelforberedende arbejder:<br />

• Kabelrør og muffer nedlagt i jord<br />

• Spulerør og muffer nedlagt i jord<br />

• Underboringer<br />

• Kabelbrønde<br />

• Føringsvej med stag<br />

• Fundamenter til galgemaster<br />

• Fundamenter til kameramaster<br />

• Vejspoler


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

171 af 352<br />

Kabelføringsanlægget omfatter samtlige nødvendige leverancer og ydelser for etablering<br />

af ovennævnte elementer, herunder bl.a. følgende biydelser:<br />

• Etablering af trækrørsgrave<br />

• Indbygning af opgravet overskudsjord i entrepriseområdet<br />

• Bortskaffelse af opgravet affald<br />

• Afspærring af udgravninger<br />

• Tørholdelse af udgravninger for alt overfladevand og vand fra overgravede ledninger<br />

• Tørholdelse af udgravninger for indsivende vand, idet området generelle grundvandsspejl<br />

er beliggende over udgravningsniveau<br />

• Afstivning af eksisterende master ved gravning i nærheden af disse masters fundamenter<br />

• Nødvendige færdselsregulerende foranstaltninger<br />

Anlægsområdets nordlige grænse er beliggende ved km 23,770.<br />

Anlægsområdets sydlige grænse er beliggende ved entreprisegrænsen til entreprise<br />

1052.100. Der skal både udføres arbejder i anlægsområdet og uden for anlægsområdet.<br />

Alle kabelforberedende arbejder inden for 10 meters afstand fra det permanente nødspors/kørespors<br />

yderkant er beliggende i anlægsområdet.<br />

Omfang af kabelføringsanlægget fremgår af føringsvejsplanerne. Jævnfør tegningerne nr.<br />

1052-36831, 1052-36832, 1052-36833, 1052-36834 og 1052-36835 samt følgende tabel:<br />

Kilometrering<br />

Kabelbrønde,<br />

vest for M10,<br />

og med Ø110<br />

imellem samt<br />

med gennemgående<br />

Ø40<br />

spulerør fra km<br />

22,530 til km<br />

24,000<br />

22,530 800<br />

Underboring<br />

på tværs af<br />

motorvej<br />

Kabelbrønde,<br />

øst for M10, og<br />

med Ø110 imellem<br />

samt med<br />

gennemgående<br />

Ø40 spulerør<br />

fra km 24,000<br />

til km 26,300<br />

Kabelrør til<br />

vejskab/kabelskab<br />

fra kabelbrønd,<br />

øst<br />

23,760 600 nej 600 2xØ75 og **<br />

23,850 600 nej 600 nej<br />

23,925 600 nej 600 nej<br />

24,000 800<br />

3xØ110<br />

med spulerør i<br />

det ene<br />

800 3xØ110 og **<br />

24,100 600 nej 600 2xØ75 og **<br />

24,200 600 nej 600 nej<br />

24,300 600 nej 600 nej<br />

24,400 600 nej 600 nej<br />

24,500 800 2xØ110 800 nej<br />

24,600 600 nej 600 nej<br />

24,700 600 nej 600 nej<br />

24,800 600 nej 600 nej<br />

24,900 600 nej 600 2xØ75


SIDE<br />

172 af 352<br />

SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

24,995 800 2xØ110 800 3xØ110<br />

25,100 600 nej 600 nej<br />

25,180<br />

Ingen kabelbrønd<br />

nej 600 nej<br />

25,200 600 nej 600 nej<br />

25,300 600 nej 600 nej<br />

25,390 800 2xØ110 800 2xØ75<br />

25,486 600 nej 600 nej<br />

25,582 600 nej 600 nej<br />

25,678 600 nej 600 nej<br />

25,774 600 nej 600 nej<br />

25,870 600 nej 600 nej<br />

25,973 800 2xØ110 800 3xØ110<br />

26,070 600 nej 600 nej<br />

26,140 600 nej 600 nej<br />

26,220 600 nej 600 2xØ75<br />

26,300 600* nej 600* 3xØ110<br />

26,600 600* nej 600* 2xØ75 og **<br />

26,800 600* 2xØ110 600* 2xØ75 og **<br />

27,400 600* nej 600* 2xØ75<br />

27,500 600* nej 600* **<br />

* Eksisterende kabelbrønde.<br />

** 2 stk. Ø75 kabelrør fra kabelbrønd vest.<br />

Spulerøret skal nord for anlægsområdet videreføres til km 22,530 til eksisterende vejskab<br />

(Bxx-S71-R), vest for M10.<br />

Anlægsområdets sydlige grænse er beliggende ved km 32,300.<br />

Anlægsområdets nordlige grænse er beliggende ved entreprisegrænsen til entreprise<br />

1052.100. Der skal både udføres arbejder i anlægsområdet og uden for anlægsområdet.<br />

Alle kabelforberedende arbejder inden for 10 meters afstand fra det permanente nødspors/kørespors<br />

yderkant er beliggende i anlægsområdet.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

173 af 352<br />

Omfang af kabelføringsanlægget fremgår af føringsvejsplanerne, jævnfør tegningerne nr.<br />

1052-36835, 1052-36836, 1052-36837, 1052-36838, 1052-36839 og 1052-36840 samt<br />

følgende tabel:<br />

Kilometrering<br />

Kabelbrønde,<br />

vest for M10,<br />

og med Ø110<br />

imellem<br />

Underboring<br />

på tværs af<br />

motorvej<br />

Kabelbrønde,<br />

øst for M10, og<br />

med Ø110 imellem<br />

samt med<br />

gennemgående<br />

Ø40 spulerør<br />

fra km 27,600<br />

til km 33,240<br />

Kabelrør til<br />

vejskab/kabelskab<br />

fra kabelbrønd,<br />

øst<br />

27,600 600* nej 600* nej<br />

27,700 600 nej 600 nej<br />

27,800 600 nej 600 nej<br />

27,905 800 2xØ110 800 3xØ110<br />

28,000 600 nej 600 nej<br />

28,090 600 nej 600 2xØ75<br />

28,190 600 nej 600 nej<br />

28,290 600 nej 600 nej<br />

28,390 800 2xØ110 800 nej<br />

28,490 600 nej 600 nej<br />

28,490 600 nej 600 nej<br />

28,590 600 nej 600 2xØ75 og **<br />

28,690 600 nej 600 nej<br />

28,770 800 2xØ110 800 3xØ110 og **<br />

28,870 600 nej 600 nej<br />

28,970 600 nej 600 2xØ75 og **<br />

29,070 600 nej 600 nej<br />

29,180 600 nej 600 nej<br />

29,220<br />

Ingen kabelbrønd<br />

29,270 600 nej<br />

nej 600 nej<br />

Ingen kabelbrønd<br />

29,320 800 2xØ110 800 nej<br />

29,405 600 nej 600 nej<br />

29,505 600 nej 600 nej<br />

29,605 600 nej 600 nej<br />

29,705 600 nej 600 2xØ75<br />

29,805 600 nej 600 nej<br />

29,905 800 2xØ110 800 3xØ110<br />

29,995 600 nej 600 nej<br />

30,090 600 nej 600 nej<br />

30,180 600 nej 600 nej<br />

30,260 600 nej<br />

Ingen kabelbrønd<br />

30,280 600 nej 600 nej<br />

30,380 800 2xØ110 800 3xØ110<br />

nej<br />

nej


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

174 af 352<br />

30,485 600 nej 600 nej<br />

30,590 600 nej 600 nej<br />

30,690 600 nej 600 nej<br />

30,790 600 nej 600 nej<br />

30,890 800 2xØ110 800 nej<br />

30,990 600 nej 600 nej<br />

31,090 600 nej 600 2xØ75<br />

31,195 600 nej 600 nej<br />

31,300 600 nej 600 nej<br />

31,405 800 2xØ110 800 nej<br />

31,510 600 nej 600 nej<br />

31,615 600 nej 600 nej<br />

31,715 600 nej 600 nej<br />

31,745 600 nej 600 nej<br />

31,823 800 2xØ110 800 3xØ110<br />

31,920 600 nej 600 nej<br />

32,005 600 nej 600 nej<br />

32,050 600 nej 600 nej<br />

32,155 600 nej 600 nej<br />

32,226 600 nej 600 2xØ75 og **<br />

32,300 600 nej 600 nej<br />

32,360 600 nej 600 nej<br />

32,460 800 2xØ110 800 3xØ110 og **<br />

32,560 600 nej 600 nej<br />

32,660 600 nej 600 2xØ75 og **<br />

33,248 800<br />

* Eksisterende kabelbrønd.<br />

** 2 stk. Ø75 kabelrør fra kabelbrønd vest.<br />

Spulerøret skal syd for anlægsområdet videreføres til km 33,240 til eksisterende vejskab<br />

(Bxx-N30-R), øst for M10.<br />

På føringsvejsplanerne er de fysiske størrelser af de respektive objekter vist midt i de benyttede<br />

signaturer for mastefundamenter og kabelbrønde.<br />

1.2.2 Normer<br />

Følgende standarder og anvisninger med seneste ændringer og tilføjelser er gældende:<br />

DS 430 Lægning af fleksible ledninger af plast i jord<br />

DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord<br />

ELFO/F.R.I.’s ”Elarbejder. Illustrationer og vejledning”, (Basisbeskrivelse).<br />

Leverandørens/fabrikantens anvisninger og forskrifter.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

175 af 352<br />

1.3 Materialer – Forberedede arbejder for ITS-anlæg<br />

1.3.1 Generelt<br />

Kabelrør i jord skal være fremstillet af polyethylen (PE-rør).<br />

Jordlagte kabelrør skal være røde og spulerør skal være orange.<br />

Kabelrør i jord skal være trykklasse PE100 SDR17.<br />

Kabelrør skal indeholde en trækline uden samlinger med en trækstyrke på min. 5 kN.<br />

Træklinen skal let kunne fastgøres til et kabel.<br />

Kabelrørs dimensioner er angivet som Ø110, hvor 110 angiver den udvendige rørdiameter<br />

målt i mm.<br />

Advarselsbånd til placering i jord over kabelrør og spulerør skal være som anført i afsnit<br />

1.4.10, Tilfyldning.<br />

1.3.2 Kabelrør og muffer nedlagt i jord<br />

Kabelrør langs med motorvejen skal etableres med forholdsvis stive, men bøjelige kabelrør.<br />

Disse kabelrør skal være med minimal indre gnidningsmodstand af hensyn til den efterfølgende<br />

itrækning af kabler.<br />

Alene ved nødvendige retningsændringer, som ikke kan etableres med ovennævnte krævede<br />

rørtype, kan benyttes 30° og 45° formstykker (bøjninger). Hvor formstykker ikke kan<br />

anvendes på grund af pladsforhold, kan der undtagelsesvis benyttes korte flexrør af typen<br />

korrugeret/glat.<br />

Muffer til samling af rør skal være sandtætte. Muffer kan f.eks. være dobbeltmuffer inkl.<br />

gummipakninger eller tilsvarende tætte muffer.<br />

1.3.3 Rørunderboringer<br />

Samlinger på rør anvendt til styrede underboringer skal være stuksvejst.<br />

1.3.4 Spulerør<br />

Spulerør, også kaldet lyslederrør og telekabelrør, for fiberkabel skal være Ø40 som type<br />

HDPE og skal være samlet med trækfaste koblingsmuffer som fabrikat HAWLE eller tilsvarende<br />

koblingsmuffer. Spulerør skal være trykklasse PN10. Spulerøret skal være påført<br />

følgende tekst for hver anden meter: – ADVARSEL – USYNLIGT LASERLYS –<br />

VEJDIREKTORATET –<br />

1.3.5 Kabelbrønde<br />

Kabelbrønde og disses dæksler skal være fremstillet af polycarbonat. Kabelbrønde skal<br />

generelt leveres med brønddækselramme, brønddæksel og lukket bundplade. Kabelbrønd<br />

inklusive brønddæksel og bund skal kunne tåle en dækselpunktbelastning på<br />

mindst 1.500 kg og skal udgøre en sammenhængende stabil mekanisk og sandtæt konstruktion.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

176 af 352<br />

Kabelbrønde, inklusive brønddæksel og bund, skal, hvor der er risiko for, at der kan blive<br />

kørt oven på kabelbrøndens dæksel, kunne tåle en dækselpunktbelastning på 40.000 kg<br />

og skal udgøre en sammenhængende, stabil mekanisk og sandtæt konstruktion. Såfremt<br />

projekterede kabelbrønde uden for befæstede arealer under projektets udførelse eksempelvis<br />

flyttes til motorvejens nødspor, skal denne type kabelbrønd anvendes.<br />

Kabelbrønde skal være modulopbygget af lagdelte rammer. Rammerne, hvori trækrørene<br />

indføres, skal have det fornødne antal huler/underslagsblanketter for indføring af alle projektets<br />

trækrør i kabelbrøndene.<br />

Kabelbrønde skal være forsynet med en øvre, midlertidig, tætsluttende, afmonterbar<br />

ramme med en højde på mindst 15 cm. Denne rammes højde skal i anlægsfasen hindre,<br />

at jord fra det omkringliggende terræn kan trænge ned i kabelbrønden under regnskyl.<br />

Det permanente brønddæksel skal i anlægsfasen være monteret oven på den midlertidige<br />

ramme.<br />

Brønddækselramme skal ved entreprisens aflevering være justerbar i højden indenfor 0-<br />

45 mm.<br />

Dæksler skal være boltet fast på kabelbrønde, så der skal benyttes værktøj for at få adgang<br />

til hver kabelbrønd. Dækselbolte skal have et boltehoved, som passer til en 14 mm<br />

topnøgle. Hvert dæksel skal være forsynet med to planforsænkede løftepunkter, hvori<br />

dækslet skal kunne fjernes med to tilhørende løftekroge.<br />

Et sæt løftekroge samt én 14 mm topnøgle skal medleveres for hver 10 stk. leverede kabelbrønde.<br />

Der benyttes følgende typer kabelbrønde:<br />

”800 brønd”, som kabelbrønd i motorvejens side- og midterrabat med indvendige dimensioner:<br />

LxBxD: 800 x 650 x 900 mm, hvor der forekommer underborede kabelrør.<br />

”600 brønd”, som kabelbrønd i motorvejens siderabatter med indvendige dimensioner:<br />

LxBxD: 550 x 550 x 680 mm, hvor der ikke er underborede kabelrør.<br />

De angivne dybder for kabelbrønde skal kunne øges med 45 mm ved justering af brønddækselrammen.<br />

1.3.6 Fundamenter<br />

Mastefundamenter til galgemaster og til kameramaster skal være som angivet på tegninger,<br />

jævnfør tegningerne nr. 1052-36844 og 1052-36845.<br />

1.3.7 Stag<br />

Hvert stag skal være udført som en solid og stabil trækonstruktion dimensioneret til at<br />

bære 10 kg kabler. Hvert stag skal have en længde på mindst 2,4 m. Staget kan f.eks.<br />

være en træstolpe med en dimension på Ø75 mm. Strop for ophængning af kabler etableres<br />

af anden entreprenør.


SIDE<br />

177 af 352<br />

SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

1.3.8 Friktionsfyld til udjævningslag og omkringfyldning<br />

For krav til friktionsfyld (grus) til udjævningslag og omkringfyldningslag henvises til AABledningsgrave,<br />

afsnit 2.5 Ledningszone.<br />

1.3.9 Vejspoler<br />

Der henvises til materialekrav såvel i nærværende SAB som på principtegningerne, jævnfør<br />

tegningerne nr. 1052-36860, 1052-36861 og 1052-36862.<br />

Spoletråd<br />

Spolerne skal udføres med en flertrådet spoletråd med et ledertværsnit på 1,5 mm² og<br />

med en varmebestandig, halogenfri lederisolation, som kan tåle en vedvarende omgivelsestemperatur<br />

på 155 °C. ”RADOX 155 SINGLE CORE” fabrikat HUBER+SHUNER skal<br />

anvendes, idet denne ledningstypes isolation kan tåle kortvarige temperaturstigninger på<br />

op til 250 °C uden, at materialeegenskaberne derved ændrer sig.<br />

Fyldmasse<br />

Fabrikat- og type samt tilladelig tilstøbningstemperatur, som sikrer en effektiv klæbning til<br />

asfaltbærelaget, og som ikke beskadiger lederisolationen, skal dokumenteres overfor<br />

bygherrens tilsyn for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes<br />

Fyldmassen, der skal anvendes som tilfyldning omkring spoletråden, skal være af et materiale,<br />

der er kompatibelt med asfaltbelægningen. Fyldmassen skal være fleksibel, og<br />

skal klæbe effektivt til både asfaltbelægningen og til spoletråde/tilledning. Den af fabrikanten<br />

eventuelt anbefalede primer skal anvendes. Fyldmassen skal være afpasset, så<br />

den selv i varmt vejr ikke klæber eller oprives ved trafikering. Der skal benyttes en varm<br />

bitumenfyldmasse med en udstøbningstemperatur på ca. 140 °C.<br />

Vejspolebrønd<br />

Dimensioner for kabelbrønd i rabat ved hver vejspoleposition er angivet på føringsvejsplaner,<br />

jævnfør tegningsliste.<br />

Klemrække i kabelskab<br />

Tilledninger til vejspoler skal generelt afsluttes med en klemrække i et kabelskab, jævnfør<br />

principtegning, jævnfør tegningsliste. Jævnfør også undtagelser anført i afsnit 1.4.12.5,<br />

Spoleterminering i vejskab.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

178 af 352<br />

Omfang af vejspoler<br />

Vejspoler i entreprisen:<br />

Spole-ID<br />

Kilometrering<br />

Kørespor<br />

og ramper (R)<br />

DL-S2376-R3 23,760 R3<br />

DL-N2376-R6 23,760 R6<br />

DL-S2400 24,000 1,2,3,4<br />

Bemærk<br />

Spolepar beliggende uden for<br />

anlægsområdet.<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

ca. km 23,700 vhs er intakt<br />

Spolepar beliggende uden for<br />

anlægsområdet.<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

ca. km 23,700 vvs er intakt<br />

DL-N2400 24,000 1,2,3,4<br />

DL-S2410-R5 24,100 R5<br />

DL-N2410-R4 24,100 R4<br />

DL-N2630-R6 26,300 R6<br />

DL-S2660-R3 26,600 R3<br />

DL-S2680 26,800 1,2,3,4<br />

DL-N2680 26,800 1,2,3,4<br />

DL-S2750-R5 27,500 R5<br />

DL-S2750-R4 27,500 R4<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

ca. km 24,040 vhs er intakt<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

ca. km 23,125 vvs er intakt<br />

Spolepar beliggende på entreprisegrænse<br />

til 1052.100. Tværgående<br />

kabelrør og kabelskab etableres<br />

af <strong>1052.001</strong>.<br />

Spolepar beliggende uden for<br />

anlægsområdet.<br />

Placering af kabelskab skal først<br />

aftales efter støjskærm er opsat.<br />

Placering af kabelskab skal først<br />

aftales efter støjskærm er opsat.<br />

Tværgående kabelrør og kabelskab<br />

etableres af <strong>1052.001</strong><br />

Tværgående kabelrør og kabelskab<br />

etableres af <strong>1052.001</strong>


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

179 af 352<br />

Vejspoler i entreprisen:<br />

Spole-ID<br />

Kilometrering<br />

Kørespor<br />

og ramper (R)<br />

Bemærk<br />

DL-S2859-R3 28,590 R3<br />

DL-N2859-R6 28,590 R6<br />

DL-S2877 28,770 1,2,3,4<br />

DL-N2877 28,770 1,2,3,4<br />

DL-S2897-R5 28,970 R5<br />

DL-N2897-R4 28,970 R4<br />

DL-S3038 30,380 1,2,3,4<br />

DL-N3038 30,380 1,2,3,4<br />

DL-S3226-R3 32,260 R3<br />

DL-N3226-R6 32,260 R6<br />

DL-S3246 32,460 1,2,3<br />

DL-N3246 32,460 1,2,3<br />

DL-S3266-R5 32,660 R5<br />

DL-N3266-R4 32,660 R4<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

kan lokaliseres og er intakt<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

kan lokaliseres og er intakt<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

kan lokaliseres og er intakt<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

kan lokaliseres og er intakt<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

kan lokaliseres og er intakt<br />

Udgår såfremt eksisterende vejspoler<br />

kan lokaliseres og er intakt<br />

Færdselsregulerende foranstaltninger<br />

Der henvises til Vejdirektoratets krav til materiel, som anført i Afmærkning af vejarbejder<br />

på statsveje, Tegningsbilag-motorveje, maj 2008.<br />

Entreprenøren skal til de færdselsregulerende foranstaltninger levere, opstille og nedtage<br />

det afmærkningsmateriel, som er nødvendigt for udførelse af entreprisen på den trafikerede,<br />

udvidede motorvej.<br />

Udførelsestidspunkter skal planlægges i et samarbejde med bygherrens tilsyn og skal<br />

være koordineret med øvrige arbejder. Vejspoler på og ved trafikerede kørespor skal forudsættes<br />

udført som natarbejde, efter motorvejen er blevet udvidet.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

180 af 352<br />

1.4 Udførelse – Forberedende arbejder for ITS-anlæg<br />

1.4.1 Generelt<br />

Anlægget skal etableres under hensyntagen til de eksisterende installationer, som ikke<br />

må beskadiges.<br />

Hvor det er nødvendigt at omlægge eller fjerne Vejdirektoratets egne eksisterende elinstallationer<br />

for at kunne gennemføre anlægsarbejdet, skal nærværende entreprenør varsle<br />

sådanne behov for ændringer i de eksisterende elinstallationer med mindst 30 arbejdsdages<br />

varsel.<br />

Ved bygherrens foranstaltning vil eksempelvis kabler til ITS-anlæg blive omlagt i det nødvendige<br />

omfang.<br />

Eksisterende ITS-kabler, som kan være placeret i jord eller ophængt på stag, som af<br />

bygherrens tilsyn bliver oplyst klar til bortskaffelse, skal bortskaffes af nærværende entreprenør.<br />

Ved bygherres foranstaltning vil midlertidige galgemaster med informationstavler blive<br />

nedtaget og genopsat, men nedtagning af disse master forudsætter, at nærværende entreprenør<br />

forinden har etableret de permanente fundamenter, hvorpå galgemasterne skal<br />

genopsættes.<br />

Trækrør skal så vidt muligt udføres i hele rørlængder, som samles med sandtætte muffer,<br />

og grater og skarpe kanter må ikke forekomme indvendigt i de etablerede trækrør.<br />

Trækrør skal lægges uden unødvendige slyngninger. Nødvendige bøjninger skal udføres<br />

med blødest mulige bøjninger.<br />

Minimumsbøjningsradius for eventuelle flexrør (afstand fra flexrør til centrum for den indskrevne<br />

cirkel, som beskriver bøjningen) skal være mindst 6 gange den udvendige rørdiameter.<br />

Testkrav til flexrør er de samme som for de øvrige typer kabelrør.<br />

Deformerede trækrør skal kasseres.<br />

Åbne rørender skal under opbevaring og under arbejdets gang beskyttes imod mekanisk<br />

beskadigelse og imod, at der trænger grus, sten eller lignende ind i trækrørene. Afpropninger<br />

af trækrør skal ske med en sandtæt udvendig hætte eller med en dobbeltmuffe<br />

med en isat indvendig sandtæt prop.<br />

Kabelrør skal afsluttes i de objekter, de føres frem til/imellem. F.eks. skal kabelrør i jord<br />

via indstøbte rørmuffer samles med indstøbte kabelrør i betonkonstruktioner og i betonfundamenter.<br />

Ved de langsgående trækrørs passage af broer skal nærværende entreprenør koordinere<br />

udførelsen af broer og broudvidelser med udførelsen af trækrørene. Hvor der ikke er<br />

plads til indstøbning af trækrør i de nye betonkonstruktioner, skal de langsgående<br />

trækrør, vist på føringsvejsplaner, etableres skjult på alternativ vis uden merpris - f.eks.<br />

ved nedgravning eller underboringer.


SIDE<br />

181 af 352<br />

SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

Der etableres ikke trækline i spulerør.<br />

”Blinde” afslutninger, dvs. kabelrør fremført til objekter, der skal opstilles i en senere entreprise<br />

eller ved en entreprisegrænse for senere videreførelse, skal med flexrør føres 1,5<br />

m op over terræn og afproppes. Trækrør skal disse steder fastgøres med strips til en opretstående<br />

lægte. Dette gælder eksempelvis for kabelrør til vejskabe. Trækrør til vejskabe<br />

i støjskærm skal skjult føres op i det i støjskærmen afsatte rum til vejskabet.<br />

1.4.2 Objekter, trækrør og muffer nedlagt i jord<br />

Kabelforberedende arbejder skal udføres i sammenhæng med øvrige jordarbejder og arbejder<br />

for ubundne bærelag.<br />

Entreprenøren skal inden for følgende tolerancer koordinere afsætning af ITS-objekter<br />

med afsætningen af øvrige objekter. Kabelbrønde skal eksempelvis placeres imellem<br />

pælefundamenter for støjskærm.<br />

Acceptable tolerancer for kilometrering af udførte ITS-objekter i forhold til projekt<br />

Kabelbrønde<br />

± 2 m<br />

Fundament for galgemast<br />

± 2 m<br />

Fundament for kameramast<br />

± 2 m<br />

Vejspoler<br />

± 2 m<br />

Afstand mellem kilometrering for fundament<br />

for kameramast og kilometrering for 42,5 m ± 2,5 m<br />

tilhørende fundament for galgemast<br />

Ved entreprenørens udnyttelse af de tilladte tolerancer for kilometreringer skal entreprenøren<br />

uden meromkostninger for bygherren medflytte de tilhørende kabelbrønde, trækrør<br />

og installationer. Eksempelvis skal entreprenøren medflytte underboringer under motorvejen,<br />

såfremt kabelbrønde med tilsluttede underborede trækrør udføres i en kilometrering,<br />

som afviger fra projektet.<br />

Det skal kontrolleres ved hvert mastefundament, at krav til funderingsforhold ved FUK<br />

(FundamentUnderKant) er opfyldt.<br />

Kabelrør og spulerør udlægges på et komprimeret udjævningslag og skal omkringfyldes.<br />

Trækrørene skal nedgraves i en trækrørsgrav til en minimumsjorddækning fra hvert<br />

trækrørs overside til færdigt terræn på 0,7 m. Trækrørsgrave etableres med en bredde på<br />

0,3 m. Hvor der er behov for flere trækrør, end der er plads til i ét lag i trækrørsgraven,<br />

skal denne gøres dybere, og trækrørene skal etableres i flere lag.<br />

Til generelle installationer etableres i anlægsområdet:<br />

• Langsgående kabelrør mellem kabelbrøndene i yderrabatter.<br />

• Spulerør imellem kabelbrønde i østlig yderrabat.<br />

• Tværgående kabelrør mellem kabelbrønde og ITS-objekter.<br />

Til generelle installationer etableres uden for anlægsområdet:<br />

• Langsgående kabelrør mellem kabelbrøndene i yderrabatter.


SIDE<br />

182 af 352<br />

SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

• Spulerør dels i østlig yderrabat og dels i vestlig yderrabat.<br />

• Kabelrør mellem kabelbrønde og diverse ITS-objekter.<br />

• Tværgående kabelrør mellem kabelbrønde og elforsyningspunkter.<br />

Til ITS-informationstavler etableres:<br />

• Fundamenter til galgemaster<br />

Til specifikke ITS-kameramaster etableres:<br />

• Mastefundamenter<br />

Trækrørene langs med motorvejen og kabelbrønde i de langsgående føringsveje skal<br />

etableres i el-tracéet, 0,75 m bag forkant af autoværn (1,25 m fra kant af nødspor), jævnfør<br />

tegninger med normaltværsnit, jævnfør tegningsliste.<br />

Midte af fundamenter for galgemaster skal placeres i et tracé 1,675 m bag forkant af autoværn.<br />

(Dvs. i et tracé 2,175 m fra kant af nødspor.) Fundamenter for galgemaster skal<br />

af hensyn til den efterfølgende korrekte opsætning af galgemaster og disses informationstavler<br />

orienteres, så hvert fundaments midterlinje er orienteret korrekt. (Informationstavlens<br />

midtnormal, 3,765 m fra midte af fundament, skal pege på midten af motorvejens<br />

kørespor 130 m foran galgemasten.) Grundet individuelle forhold gælder én specifik retning<br />

for hvert galgemastfundament. Retning for fundamenters midterlinje er anført med et<br />

antal grader på føringsvejsplaner. Retning nord|syd, angives eksempelvis med 0°|180°.<br />

(Retning øst|vest angives med 90°|270°.) Ved placering af hvert galgemastfundament<br />

skal der således både afsættes x,y-koordinater for midte af fundamentet, z-koordinat for<br />

ok fundament samt retningen for fundamentets midterlinje.<br />

Fundamenter for kameramaster skal også etableres i tracéet 1,675 m bag forkant af autoværn.<br />

(Dvs. i et tracé 2,175 m fra kant af nødspor.) Der skal benyttes fundamentstype<br />

1, hvor der ikke forekommer en skråning. Fundamentstype 2 (langt fundament) skal benyttes,<br />

hvor der forekommer skråninger. Ved specifikation af fundamenter til kameramaster<br />

er der taget hensyn til, at der skal kunne opsættes kipbare kameramaster på fundamenterne<br />

som fab. Danintra type BMT76.<br />

ITS-fundamenters overkant/afsætningspunkt skal udføres i overensstemmelse med fundamentstegningerne<br />

og i forholdt færdigreguleret terræn.<br />

I de langsgående trækrørsgrave skal Ø110 mm kabelrør og Ø40 mm spulerør placeres i<br />

hver sin side af denne.<br />

Hvor der i el-tracéet f.eks. forekommer fundamenter eller brønde for afvanding, som hindrer<br />

den generelle placering af de langsgående trækrør, skal disse i forhold til vejens<br />

midte fremføres på hindringernes yderside via mindst mulige og bløde udbøjninger af<br />

trækrørene.<br />

Hvor placeringen af fundamenter for galgemaster, fundamenter for kameramaster eller<br />

kabelbrønde er til hinder for den generelle placering af afvandingsledninger, skal disse i<br />

forhold til vejens midte passere på hindringernes inderside og om nødvendigt placeres<br />

under nødsporet.<br />

Såfremt der skal nedgraves og tilsluttes kabelrør til eksisterende fundamenter med mon-


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

183 af 352<br />

terede master, skal der etableres en midlertidig afstivning af masten, indtil tilfyldning omkring<br />

fundamentet igen er komprimeret.<br />

Hvor der forekommer større kabelrørsdimension end den eksisterende rørdimension,<br />

som kabelrøret skal samles med, f.eks. ved indstøbte kabelrørmuffer i brokonstruktion,<br />

skal entreprenøren etablere reduktionsmuffer så tæt ved de indstøbte kabelrørmuffer<br />

som muligt<br />

Hvor de indstøbte kabelrør ikke er afsluttet med en indstøbt muffe, skal entreprenøren på<br />

anden vis etablere en anvendelig kabelrørsamling.<br />

Eksempelvis kan der for kabelrør Ø50-70 benyttes fab. Icopal kabel- og rørgennemføringer<br />

type RGD 50 50-70 mm rørmanchetter, som både skal klæbes og skrues fast på betonen<br />

eller et lignende produkt. Rørmanchetter skal fastgøres, så rørmanchetten er centreret<br />

i forhold til det indstøbte kabelrør. Et tilsvarende produkt skal anvendes ved andre<br />

dimensioner af kabelrør.<br />

Ved tilslutninger til eksisterende kabelrør skal der fra objekt til objekt etableres én sammenhængende<br />

trækline igennem såvel den etablerede del af et kabelrør som igennem<br />

den forlængede del af det samlede kabelrør.<br />

Tabel herunder angiver den udvendige og indvendige minimumsdimension for trækrør<br />

samt diameter for den testkugle/testdorn, hvormed de samlede længder af trækrør skal<br />

kontrolleres, efter samtlige anlægsarbejder er afsluttet.<br />

Rørtype<br />

Udvendig<br />

rørdiameter<br />

[mm]<br />

Indvendig<br />

rørdiameter<br />

[mm]<br />

Testkuglediameter<br />

[mm]<br />

Ø110 110 95 85<br />

Ø75 75 66 59<br />

Ø50 50 44 39<br />

Spulerør Ø40 40 32,6 30<br />

1.4.3 Underboringer<br />

Styrede underboringer under motorvejen og under eksisterende ramper skal udføres 1,5<br />

m til 2,5 m under overside af køresporenes belægning, fri af vejkassen og fri af eksisterende<br />

lednings- og kabelanlæg, herunder bl.a. motorvejens nye dræn- og afvandingsledninger.<br />

Styrede underboringer skal udføres, så vidt det er muligt, på følgende måder, idet der


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

184 af 352<br />

etableres én underboring pr. kabelrør:<br />

Fase 1:<br />

Udstyret for underboring anstilles, og der bores fra den ene vejside til modsatte vejside.<br />

Underboringen udføres, så kabelrørene etableres under den eksisterende vejkasse. Det<br />

på tegninger anførte antal kabelrør skal etableres parallelt i samme kote og med samme<br />

forløb. Der etableres kabelbrønde i hver yderrabat, og såvel de underborede kabelrør<br />

som de langsgående kabelrør i yderrabatter tilsluttes kabelbrøndene.<br />

Fase 2:<br />

Både start- og modtagehul tilfyldes fortrinsvis med de opgravede materialer, idet opgravede<br />

materialer, der umuliggør en forskriftmæssig komprimering f.eks. opblødt jord, affald,<br />

træstød og tørvejord, skal frasorteres og bortskaffes.<br />

1.4.4 Spulerør<br />

Langs M10 etableres spulerør for fibernet. Spulerøret fremføres i henhold til føringsvejsplaner,<br />

jævnfør tegningsliste, og skal generelt føres ubrudt igennem alle kabelbrønde<br />

og igennem alle underborede rør på strækningen, hvor dette er vist, så det er muligt<br />

at gennemføre én kontrol af hele spulerøret i entreprisen. Begge rørgennemføringer i<br />

hver kabelbrønd skal være placeret i samme dybde og i samme side af kabelbrønden.<br />

Spulerør udføres uden trækline.<br />

I kabelbrønde, hvor der udmunder kabelrør fra et vejskab, skal spulerøret indvendigt i kabelbrønden<br />

være udført med to rørkoblinger (en rørkobling ved hver ende af kabelbrønden),<br />

så spulerøret indvendigt i kabelbrønden let kan demonteres for fremføring af et fiberkabel<br />

til det tilhørende vejskab. Under kontrol af hele det udførte spulerør skal alle<br />

ovennævnte indvendige spulerørstykker være monteret.<br />

I kabelbrønde, hvor spulerøret skal ændre retning, skal spulerøret indvendigt i kabelbrønden<br />

være udført med to rørkoblinger (en rørkobling ved hver tilslutningsside i kabelbrønden),<br />

så spulerøret indvendigt i kabelbrønden let kan demonteres. Indvendigt i kabelbrønden<br />

skal spulerøret udføres med den blødest mulige bøjningsradius. Under kontrol<br />

af hele det udførte spulerør skal alle ovennævnte indvendige spulerørstykker være<br />

monteret.<br />

1.4.5 Kabelbrønde<br />

Kabelbrønde afsættes i terræn i henhold til afsnit 1.2.1, Omfang, og som vist på føringsvejsplaner<br />

og på tegninger med normalsnit, jævnfør tegningsliste. Nærværende entreprise<br />

omfatter alle kabelbrøndene inden for hele entrepriseområdet til og med tilslutning<br />

af trækrør til eksisterende kabelbrønde vist i entreprisegrænsen ved entreprise<br />

1052.100.<br />

Trækrør indføres i kabelbrønden gennem tætsluttende muffer eller pakninger, så indtrængning<br />

af sand, jord og gnavere er forhindret. Tætning omkring kabelrør i kabelbrøndes<br />

bundplader accepteres tætnet med brøndskum. I hver kabelbrønd skal alle ubenyttede<br />

huller til indføring af trækrør afblændes.<br />

Kabelrør skal indvendigt i hver kabelbrønd afskæres lige og affases så de maksimalt stikker<br />

10 mm ind i selve kabelbrønden.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

185 af 352<br />

Kabelbrønde i yderrabatter langs med motorvejen etableres generelt som vist på tegning<br />

for normaltværsnit, jævnfør tegningsliste, dvs. i et tracé 0,75 m fra forkant af autoværn<br />

(og 1,25 m fra kant af nødspor).<br />

Alle opstillede kabelbrønde skal altid ved arbejdstidens ophør efterlades med påmonterede<br />

og tætsluttende dæksler.<br />

Kabelbrønde skal sættes på et mindst 250 mm tykt lag af nøddesten (16-32 mm) dækket<br />

af en filterdug for at dræne kabelbrønden bedst muligt.<br />

Kabelbrøndes dækselkoter:<br />

Ved vandret terræn:<br />

Efter den midlertidige ramme er afmonteret, og dækslet er genmonteret, skal kabelbrønden<br />

være etableret, så overkant af kabelbrøndens dæksel er i samme niveau som det<br />

omkringliggende terræn med flyderammen justeret til minimumshøjde.<br />

Ved faldende terræn:<br />

Efter den midlertidige ramme er afmonteret, og dækslet er genmonteret, skal kabelbrønden<br />

være etableret, så overkant af kabelbrøndens dæksel er i samme niveau som overside<br />

af det højeste omkringliggende terræn.<br />

Frem til entreprisens klarmelding skal kabelbrønde være forhøjet med de midlertidige<br />

toprammer, så overkant af kabelbrøndes dæksler er hævet over niveauet for færdigreguleret<br />

terræn. Fjernelse og bortskaffelse af de midlertidige rammer, genmontage af dæksler<br />

samt terrænregulering omkring hver kabelbrønd indgår i entreprisen, men må først udføres<br />

efter tilsynets accept. Toprammer på kabelbrønde i trugelement må ikke afmonteres.<br />

Entreprenøren skal omkring hver kabelbrønd etablere en 500 mm bred, vandret flisebelægning<br />

med betonfliser 500 x 500 x 50 mm oven på et 250 mm tykt komprimeret underlag<br />

af grus.<br />

Entreprenøren må ikke tilslutte trækrør til den øvre, midlertidige topramme. Entreprenøren<br />

skal påregne, at fjernelse og bortskaffelse af toprammer skal ske umiddelbart inden<br />

1-års gennemgang, hvor kabelbrøndes omgivelser kan forventes at være græsbevokset,<br />

så der ikke længere er risiko for at tilstrømning af jord under skybrud.<br />

Indføring af underborede kabelrør i kabelbrønde skal ske gennem kabelbrøndens bund.<br />

1.4.6 Mastefundamenter<br />

Til opsætning af galgemaster skal der i entreprise <strong>1052.001</strong> etableres fundamenter til de<br />

2 stk. galgemaster, som efterfølgende opsættes i:<br />

km 25,000 vhs, jævnfør tegning nr. 1052-36850<br />

km 25,968 vvs, jævnfør tegning nr. 1052-36851<br />

Til opsætning af kameramaster skal der i entreprise <strong>1052.001</strong> etableres fundamenter til 3<br />

stk. kameramaster master, som placeres:<br />

km 24,005 vhs - Type 1


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

186 af 352<br />

km 24,960 vhs - Type 1<br />

km 26,003 vvs - Type 1<br />

Til opsætning af galgemaster skal der i entreprise <strong>1052.002</strong> etableres fundamenter til 5<br />

stk. galgemaster, som efterfølgende opsættes i:<br />

km 27,900 vvs, jævnfør tegning nr. 1052-36852<br />

km 28,043 vhs, jævnfør tegning nr. 1052-36853<br />

km 29,900 vvs, jævnfør tegning nr. 1052-36854<br />

km 30,000 vhs, jævnfør tegning nr. 1052-36855<br />

km 31,818 vvs, jævnfør tegning nr. 1052-36856<br />

Til opsætning af kameramaster skal der i entreprise <strong>1052.002</strong> etableres fundamenter til 3<br />

stk. kameramaster master, som placeres:<br />

km 27,940 vvs - Type 1<br />

km 29,940 vvs - Type 1<br />

km 31,858 vvs - Type 2<br />

Entreprenøren skal etablere hvert galgemastfundament, så overkant af dette er etableret<br />

i henhold til kote angivet på hver tværsnitstegning. Fundamentets top må først tildækkes<br />

efter tilsynets accept.<br />

Efter opstilling af mast på etableret fundament eller efter tilsynets anvisning skal entreprenøren<br />

foretage en tildækning af fundamenters top og en terrænregulering omkring<br />

hvert etableret mastefundament, så fundamentsbolte skjules under terræn og således, at<br />

der er en jævn overgang til omkringliggende terræn i ca. 3 meters afstand fra fundamentet.<br />

Galgemastfundamenters indstøbte kabelrør skal være orienteret, så rørføring til kabelbrønd<br />

kan udføres kortest muligt.<br />

1.4.7 Stag<br />

Hvert stag skal nedgraves/nedbores i terræn til en dybde på 0,75 m under terræn. Der<br />

skal opsættes ét stag pr. 4 m. Gravede/borede huller i terræn fra stag skal tilfyldes, og tilfyldet<br />

skal komprimeres omkring staget, så staget forbliver fastholdt lodret.<br />

Stag skal etableres i positioner, hvor der ikke er risiko for beskadigelse af eksisterende<br />

installationer i terræn.<br />

ITS-anlæggets kabler i midterrabatten kaldes ITS-kabler.<br />

Stag skal opstilles, så Vejdirektoratets driftsentreprenør uhindret kan flytte ITS-kabler fra<br />

placeringen på det eksisterende autoværn til stagene.<br />

Føringsvej med stag skal etableres i M10’s midterrabat fra st. 123.770 til st. 126.300.<br />

Når entreprenør <strong>1052.001</strong> har etableret alle stag, flyttes ITS-kabler til stagene af Vejdirektoratets<br />

driftsentreprenør.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

187 af 352<br />

Når entreprenør <strong>1052.001</strong> har etableret hele det ene af de permanente, ensidige autoværn,<br />

skal Vejdirektoratets driftsentreprenør igen flytte ITS-kablerne fra stagene til det<br />

etablerede autoværn.<br />

Herpå skal entreprenør <strong>1052.001</strong> nedtage og bortskaffe stagene.<br />

Føringsvej med stag skal etableres i M10’s midterrabat fra st. 127.600 til st. 132.300.<br />

Når entreprenør <strong>1052.002</strong> har etableret alle stag, flyttes ITS-kabler til stagene af Vejdirektoratets<br />

driftsentreprenør.<br />

Når entreprenør <strong>1052.002</strong> har etableret hele det ene af de permanente, ensidige autoværn,<br />

skal Vejdirektoratets driftsentreprenør igen flytte ITS-kablerne fra stagene til det<br />

etablerede autoværn.<br />

Herpå skal entreprenør <strong>1052.002</strong> nedtage og bortskaffe stagene.<br />

1.4.8 Udjævningslag<br />

Bund af trækrørsgrave skal ifyldes et udjævningslag.<br />

Det komprimerede udjævningslag for kabelrør skal minimum være 50 mm.<br />

Udjævningslaget afrettes mireret, så kabelrør er jævnt understøttet i hele rørets længde.<br />

Materialer til udjævningslag jævnfør afsnit 1.3.8.<br />

1.4.9 Omkringfyldning<br />

Materiale til omkringfyldning må ikke tippes direkte ned på trækrørene, men skal ifyldes<br />

på langs af opgravningen og fordeles ligeligt på begge sider af trækrørene.<br />

Materialer til omkringfyldning, jævnfør afsnit 1.3.8.<br />

En let komprimering udføres ved håndarbejde eller maskinelt, så der anvendes materiel<br />

med vægt og slagkraft, der er afpasset efter forholdene, og som samtidig bearbejder<br />

begge sider langs hvert af trækrørene uden deformation af disse.<br />

1.4.10 Tilfyldning<br />

Det komprimerede omkringfyldningslag for trækrør skal minimum være 100 mm over<br />

overside af disse.<br />

Tilfyldning må ikke påbegyndes, før omkringfyldning af trækrørene er synet og godkendt<br />

af entreprenørens ansvarlige arbejdsleder.<br />

Inden tilfyldningen påbegyndes, skal trækrørsgravens sider afrenses for løsnede materialer,<br />

så siderne fremstår fastlejret.<br />

Tilfyldning skal ske umiddelbart efter den ansvarlige arbejdsleders godkendelse af de pågældende<br />

trækrørsgrave. Fyldmaterialerne skal muliggøre opfyldelsen af komprimeringskravene,<br />

og entreprenøren må eventuelt tåle, at tilfyldningen udsættes, indtil der f.eks. er<br />

tilvejebragt et acceptabelt vandindhold i fylden.


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

188 af 352<br />

Materialer, der umuliggør en forskriftmæssig komprimering f.eks. opblødt jord, affald,<br />

træstød og tørvejord, må ikke forekomme i tilfyldet.<br />

Tilfyldning udlægges i højst 0,25 m tykke lag, som derefter komprimeres. Opgravede sten<br />

med en diameter på over 10 cm og træstød skal bortskaffes og må ikke indgå i tilfyldningen.<br />

Én komprimeringskontrol skal udføres efter isotopmetoden mindst pr. 100 m<br />

trækrørsgrav.<br />

Komprimeringskrav -Isotopmålinger<br />

Materiale %-Standard proctor %-Vibration<br />

Renset råjord, middelværdi 96 -<br />

Renset råjord, minimumsværdi 93 -<br />

Friktionsfyld, middelværdi - 98<br />

Friktionsfyld, minimumsværdi - 95<br />

Ved trækrørsgrave, der krydser et tracé for et kørespor, skal der foretages én komprimeringskontrol<br />

i hvert komprimeringslag. Komprimeringsgraden skal ved krydsning af et tracé<br />

for et kørespor være mindst 98 %.<br />

Retablering af trækrørsgrave uden for motorvejens anlægsområde skal udføres, så overfladen<br />

nøje svarer til den beskaffenhed og struktur den havde, da entreprenøren overtog<br />

denne.<br />

Overskydende jord fordeles, så vidt det er muligt over opgravningsstedet, og så øverste<br />

lag er muld. Overskudsjord skal holdes inden for den matrikel, hvor jorden er gravet op.<br />

Under tilfyldningsarbejdet udlægges advarselsbånd i tracéet for hvert trækrør. Advarselsbåndet<br />

skal placeres cirka 0,2 m over trækrør.<br />

I trækrørsgrav med ét kabelrør skal udlægges ét advarselsbånd. I trækrørsgrav med to<br />

kabelrør skal udlægges to stk. advarselsbånd. Advarselsbånd placeres midt over hvert<br />

kabelrør.<br />

I trækrørsgrav med op til seks rør skal udlægges tre stk. advarselsbånd. Der udlægges ét<br />

advarselsbånd i hver side af trækrørsgraven, dvs. midt over hver af de yderstliggende<br />

kabelrør samt ét advarselsbånd midt i trækrørsgraven. Advarselsbåndene skal indeholde<br />

teksten:<br />

- GIV AGT! – HERUNDER STÆRKSTRØMSKABEL -<br />

Hvor der etableres Ø40 spulerør i jord, skal der, under til fyldningsarbejdet over spulerøret,<br />

udlægges et separat advarselsbånd. Advarselsbåndet skal placeres ca. 0,2 m over<br />

spulerøret. Advarselsbåndet skal indeholde teksten:<br />

- GIV AGT! – TELEKABEL – USYNLIGT - LASERLYS -<br />

Færdiggørelse af tilfyldning og terrænregulering omkring kabelbrønde skal ske, efter den


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

189 af 352<br />

midlertidige brøndring er fjernet. Brønddæksler udføres vandrette, og niveau for komprimeret<br />

tilfyldning og terrænregulering må ikke ligge højere end brønddækslets overkant.<br />

1.4.11 Bortskaffelse af opgravede materialer uegnet til genanvendelse<br />

Opgravede materialer, der er uegnede til genanvendelse, dvs. der umuliggør en forskriftmæssig<br />

komprimering som f.eks. opgravede ”døde” kabler, opblødt jord, affald,<br />

træstød, tørvejord, og sten større end Ø10 cm skal bortskaffes og må ikke indgå i tilfyldningen.<br />

1.4.12 Vejspoler<br />

Vejspoler skal etableres af en entreprenør eller af en underentreprenør, som skal dokumentere<br />

sin erfaring med udførelse af vejspoler på en trafikeret motorvej. Såvel virksomhedserfaring<br />

som medarbejdererfaring for de involverede, ledende medarbejdere skal<br />

dokumenteres over for bygherrens tilsyn inden anlægsarbejdets opstart.<br />

Vejspoler skal etableres i køresporenes asfaltbærelag lige inden udlægning af asfaltslidlag.<br />

Vejspoler skal etableres som sammenhørende vejspolepar.<br />

Kilometrering for vejspoler anført i afsnit 1.3.9, Vejspoler, idet kilometreringen angiver<br />

centerlinjen for etablering af samhørende vejspoler.<br />

Vejspoler har en udbredelse på ± 3 meter i forhold til kilometreringen.<br />

Et vejspolepar har en udbredelse i køreretningen på 2 + 2 + 2 = 6 m. Således er der en<br />

afstand på 6 m, fra et hjul passerer ind i første vejspole, til samme hjul passerer ud af den<br />

anden vejspole.<br />

Jævnfør de tre principtegninger for vejspolers udførelse, jævnfør tegningsliste.<br />

I de følgende afsnit betegnes ”vejspoler” som ”spoler”.<br />

Spolernes antal og placering fremgår af føringsvejsplanerne, jævnfør tegningsliste.<br />

Entreprenøren skal centrere de enkelte spoler i de respektive kørespor.<br />

1.4.12.1 Spoleriller<br />

Spoler skal etableres i 50 mm dybe spoleriller i asfaltbærelaget.<br />

Tilledninger skal etableres i 70 mm dybe fællesriller i asfaltbærelaget.<br />

Såfremt spoler skal etableres i kørespor med pålagt slidlag, skal rilledybder være 25 mm<br />

dybere.<br />

Alle riller skal etableres parallelt med eller vinkelret på vognbanebegrænsningerne.<br />

Følgende tolerancer skal overholdes:<br />

Rillebredde:<br />

± 1 mm


SAB – Diverse arbejder <strong>1052.001</strong> - <strong>1052.002</strong><br />

SIDE<br />

190 af 352<br />

Rilledybde:<br />

Placering:<br />

Tværgående snits afstand:<br />

Tværgående snits retlinethed:<br />

Fyldmasse over spoletråde:<br />

± 5 mm<br />

± 30 mm<br />

± 10 mm<br />

± 10 mm<br />

Mindst 30 mm plus slidlag<br />

Ovenstående tolerance for ”Tværgående snits afstand” vedrører afstande mellem samhørende<br />

spoler.<br />

Riller udføres ved fræsning. Ved retningsændringer skal alle hjørner afrundes ved mejsling,<br />

idet skæring af skråsnit i asfaltbelægningen ikke må forekomme.<br />

Ved temperaturer under 5 °C eller ved udsigt til frost må der hverken fræses riller i asfalten,<br />

udlægges spoler eller ifyldes fyldmasse. De etablerede riller i asfalten skal renses effektivt<br />

ved hjælp af højtryksspuling eller trykluft. Efter rensningen skal riller tørres med<br />

varm luft (jet blast).<br />

De etablerede riller i asfalten skal renses effektivt ved hjælp af varm luft (jet blast).<br />

1.4.12.2 Opgravninger og spoletrådes beskyttelse i rabatten<br />

Der skal etableres føringsvej for spoletilledninger mellem asfaltkant og kabelbrønd. I<br />

denne forbindelse må der kun foretages et minimalt graveindgreb i vejkassen, i trugelementet<br />

og i asfaltbelægningen.<br />

Hvor der er skal foretages opgravninger skal reetableringen ske med tilsvarende, komprimerede<br />

materialer og reparation af asfaltbelægning skal ske, hvor denne ved kanten af<br />

nødsporet er blevet brudt op for etablering af det rør, som fører spolernes tilledninger<br />

frem til en kabelbrønd.<br />

Opgravning i rabatten tæt ved asfaltbelægningen skal begrænses til det mindst mulige.<br />

Ved overgangen mellem asfalt og rabat skæres rillen i asfalten så bred og så dyb, at den<br />

kan rumme et Ø30 metalrør, som i en dybde på 0,5 m under færdigreguleret terræn fo