SUPERVIZE

pvsps.cz
  • No tags were found...

Supervize - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Umožňuje prožít interakci v reálu, nemusí se o ní pouze abstraktně diskutovat. Je možné

pomocí hraní rolí vyzkoušet si různá řešení a různé postupy v jednání. Jinými slovy lze

nacvičit realitu, vysledovat chyby i některé důsledky, diskutovat o nich a přehrávat postup

alternativní.

• Kreslení map - užitečné je využít fantazii a kreativitu při uvědomování skrytých obsahů,

např.lze kreslit mapu vztahu s klientem, mapu týmu, mapu moci a vlivu ve skupině, mapu

„neznámé krajiny“ atd. Důležitá je diskuse a zpětná vazba.

• Videozáznam může sám o sobě poskytovat zpětnou vazbu. Podle P.Beňa (in Eis,1995,

s.80) „lze při opakovaném videozáznamu chování člověka nebo skupiny lidí vidět věci,

kterých si účastníci v procesu v reálném čase nevšimnou.“ Supervizor může tuto techniku

využít tak, že se supervidovaným analyzuje videonahrávku rozhovoru s klientem, nebo

záznam proběhlého modelování obtížné situace (nácviku) a hraní rolí apod. Facilituje

popis chování a jeho kontext. Navazuje diskuse o altrantivách (postupu řešení,

chování,...). Zajímavé je, že supervidovaní zpočátku nemají v oblibě vlastní nahrávání na

video, je třeba je postupně získat pro tuto poměrně nenáročnou a přitom velmi efektivní

techniku v supervizi. Jedním z důležitých aspektů videozáznamu supervidovaného je

dohoda o zacházení s nahrávkou (otázka bezpečí). Videotechniku může supervizor použít i

jako vzdělávací prostředek (nová metoda a její aplikace), protože řadu informací lze spíše

přijímat mimoslovně, vizuální cestou.

• Focusing - technika, která umožňuje plně vnímat prožitek a dospět k jeho pojmenování,

což může být nositelem změny. Cílem je zdokonalit sebereflexi. Prostřednictvím focusingu

může supervidovaný zpracovávat své zážitky s klienty, s kolegy... Využití techniky

focusingu vyžaduje zaškolení. (Kopřiva,K.,1997)

12.Osobnost supervizora

Kvalitní supervize do značné míry závisí na vzdělání, zkušenostech a odpovědosti

supervizora, na jeho vlastnostech, dovednostech a vědomostech. Byly sestaveny různé

modely ideálního supervizora, zajímavé by bylo porovnání těchto modelů v různých

psychoterapeutických systémech. Obecně závazná jsou kriteria EAS - European Association

for supervision pro získání pozice supervizora a přijetí do EAS.

V.Junková (in Eis, 1995, s.47) za žádoucí vlastnosti, schopnosti a dovednosti

supervizora považuje především umění naslouchat sobě i druhým, schopnost sebereflexe,

More magazines by this user
Similar magazines