Systematická desenzibilizace

pvsps.cz
  • No tags were found...

Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch

Systematická desenzibilizace

v léčbě úzkostných poruch

Tvůrce metody:

Joseph Wolpe, JAR, 1958

Teoretický základ metody:

Teorie klasického a instrumentálního podmiňování

(I. P. Pavlov, J. B. Watson, B. F. Skinner)

Hlavní domácí pramen:

Durecová, K.: Behaviorální přístupy.

In J. Vymětal a kol. Speciální psychoterapie.

Praha: J. Kocourek 2003 (1. vyd.), Grada 2007 (2. vyd.).


Teoretické předpoklady metody SD I:

Vznik, vyvolávání a účinek emoce strachu

• Strach je komplexní odezvou organismu na podnět, který je signálem

(možného) ohrožení.

• U naprosté většiny strachů se signálem, který je vyvolává, může stát

jakýkoli podnět, a to v důsledku podmíněného spojení s averzívní

zkušeností vlastní nebo sdělenou.

• Učení strachovým odezvám na různé podněty či situace probíhá podle

týchž zákonitostí u strachů zdravých i chorobných („úzkostné

poruchy“).

• Ve strachu jedinec spontánně reaguje úhybným chováním vůči strach

budícím podnětům (vnějším, nebo vnitřním).

• Zmírněním strachu je toto úhybné chování upevňováno a opakováno.

Tím se jedinec zároveň zbavuje možnosti korektivní zkušenosti u

nepřiměřeného strachu.


Teoretické předpoklady metody SD II:

Odstraňování ň strachu protipodmíněním

íě í

• Podnět či situace vyvolávající strach může být této své získané

vlastnosti opět zbaven vyhasínáním – zkušeností, že organismus v jeho

přítomnosti neutrpí škodu či bolest.

• Vystavit se této zkušenosti („expozice“) je jedinec schopen spíš u

mírného, než u intenzívního strachu.

• Proto je vhodné odstraňovat intenzívní strach postupnou expozicí, po

dílčích, naráz zvládnutelných krocích.

• Zesílení a urychlení tohoto vyhasínání napomáhá současné spojování

strachových podnětů se stavem, který je se strachovou odezvou

neslučitelný, např. s relaxací, příjemným vzrušením, humorem,

příjemnou činností apod.

• Přeučování (chorobné) averzívní odezvy na původně strach budící

podnět na odezvu neutrální či kladnou probíhá nejúčinněji tímto jejím

„protipodmiňováním“.


Praktický postup metody SD I:

Diagnostika strach vyvolávajících í podnětových

situací a jejich j takto působivých znaků

• Buzený strach bývá intenzívní více, nebo méně podle

přítomnosti znaků pro buzení strachu podstatných, které mívá

vyvolávající situace, podnět či předmět vždy v nějaké, větší nebo

menší, míře.

• Hlavní znaky, které v podnětové situaci takto o intenzitě a o

účincích buzeného strachu rozhodují (např. ř velikost, barva,

vzdálenost v prostoru a čase, druh…) se v rozhovoru s

pacientem předem zjistí a stanoví se, jak se na intenzitě ve

svých možných variantách podílejí.


Praktický postup metody SD II:

Vytvoření ř žebříčku „strachových h situací“

• Terapeut s pacientem vytvoří vhodnou stupnici, na níž pacient dokáže

určit míru zakoušeného strachu od „žádný strach“ po „nesnesitelný

strach“.

• Pacient za pomoci terapeuta vytvoří či vybere ze své zkušenosti soubor

variant strach budící í situace a ohodnotí jejich ji strachový účinek na

vytvořené stupnici.

• Z tohoto souboru spolu vyberou a uspořádají “žebříček“

-pořadí 5 až 15 „strachových situací“ k terapeutickému využití tak, aby

pokrývaly celou šíři stupnice co možná rovnoměrně a rozdíly v intenzitě

buzeného strachu bylo možno pokládat za „malé kroky“.

• Pacient s terapeutem pro každou situaci stanoví jednoduchý popis,

p p j ý p p ,

kterým mu ji pak terapeut bude označovat.


Praktický postup metody SD III:

Navozování stavu neslučitelného l se strachem

• Terapeut vytvoří podmínky a vhodné podněty pro navození stavu,

který je svou psychofyziologickou povahou neslučitelný se

současným výskytem a působením strachu. Často se k tomu

uplatňují stavy tělesné a duševní relaxace, humoru, citového

zaujetí.

• Terapeut pacienta buď naučí dovednosti úmyslně si takový stav

vyvolávat a zakoušet, anebo uzpůsobí situaci protipodmiňování p tak,

aby v ní takový stav mohl být poskytovanými pokyny či podněty

účinně buzen.

• Vyžaduje-li příprava k vyvolávání takového stavu u pacienta jeho

aktivní nácvik, provede s ním terapeut tento nácvik před započetím

vlastní desenzibilizace tak, aby jej j pak už bylo možno účinně ě v

léčbě navozovat.


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

SITUACÍ:

11.

10.

9.

!

8.

7.

6.

!

5.

4.

3.

2. !

1.

INTENZITA STRACHU: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

SITUACÍ:

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

INTENZITA STRACHU: 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

SITUACÍ:

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

INTENZITA STRACHU: 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

SITUACÍ:

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

INTENZITA STRACHU: 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

SITUACÍ:

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

INTENZITA STRACHU: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

SITUACÍ:

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

INTENZITA STRACHU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Praktický postup metody SD IV:

Pacientovo vystavování obávaným situacím

Varianta „in vitro“ – v představách

ŽEBŘÍČEK

SITUACÍ:

POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SÍLY STRACHU V CELÉ SITUACI:

11.

10.

9.

!

8.

7.

6.

5.

!

4.

3.

2.

!

1.

INTENZITA STRACHU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Praktický postup metody SD V:

Záznam průběhu SD v představáchř Sit.: Trvání: Poznámka:

Sit.: Trvání: Poznámka:

R 180“ Samostatně

R 60“ Samostatně

1. 30“

2. 30“

1. 30“

2. 30“

1. 30“

R 60“ Samostatně

R 60“

3. 10“ Signál

2. 30“

R 120“ Se sug. dopomocí

2. 20“ Signál

2. 30“

R 120“ Se sug. dopomocí

2. 30“

1. 30“

2. 30“

1. 30“

R 60“ Samostatně

1. 30“

3. 30“

R 60“ Samostatně

2. 30“

2. 15“ Vyrušení telefonem

3. 30“

3. 30“

--- --- Konec sezení


Praktický postup metody SD VI:

Ověřování účinku desenzibilizace

Den a doba: Situace: Průběh a výsledek: Co k tomu dál?

1. 5. - 10 h. Hromadný start Setrvání v houfu

Situaci přidat do

Skálova běhu startujících asi 3 min., pak žebříčku SD

pro úzkost vzdálení na 25 m

v představách

1. 5. - 18 h. Petřín, nával lidí u Přiblížení ke skupině asi 15 Nacvičovat vedle SD

Máchova pomníku, cizích lidí na přibližně navíc se skupinou

sama se psem 7 m, úzkost, ale vydržela 20

10 dobrovolných

minut, pak odešla až praktikantů před

z vlastního rozhodnutí budovou školy

2. 5. - 8 h. Cesta poloplným

Asi 10 min. intenzívní

Odpovídá situaci č.

autobusem na úzkost, relaxace

3 zvládané v SD bez

zkoušku do v představě, úzkost se úzkosti, potvrzení

Milánské – 30 min. značně zmírnila, zbytek úspěchu

cesty bez obtíží

5. 5. - 10 h. Referování na S úzkostí asi 5 min., pak Sit. č. 4, při SD již

semináři o článku předčasně ukončila svůj úspěšná, příště při

– plán 15 min. výklad -„už k tomu nic… “

SD zase zopakovat

….. ….. ….. …..


Hlavní prameny ke studiu

• Výklad, ukázky k a nácvik v rámci kurzu Systematické desenzibilizace.

• Podklady a úkoly k předmětu Vybrané psychoterapeutické metody

umístěné na http://www.viap.cz/pvsps-predm-materialy.htm

• Vymětal, J. a kol. Speciální psychoterapie. p Praha: Grada 2007.

Oddíly 4.1 a 10.4.

• Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha:

Portál 2000. Oddíly 7.4 a 8.1.

• Kratochvíl, S. Základy psychoterapie (6. vyd.). Praha: Portál 2006.

Část III, oddíly 4.1 a 5.4. – Nebo obsahem odpovídající oddíly

z předchozích vydání této monografie.

More magazines by this user
Similar magazines