TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

pvsps.cz

Vývojová psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

11. Vývoj pohlavní identity a sexuality. Vývoj pohlavní identity; pohlavní role a pohlavní

identita; rozdíl mezi pohlavní stabilitou a konstantností.

12. Morální vývoj. Teorie morálního vývoje dle Piageta a Kohlberga; úrovně morálního

vývoje; stud a vina.

13. Vývoj kresby a její využití v dětské psychodiagnostice. Kresba jako jedna z činností

dítěte; stadia vývoje kresby; kresba jako diagnostický prostředek – obecně;

hodnocení kresby z vývojového hlediska; projektivní kresebné metody.

14. Sourozenecké konstelace. Teorie a východiska sourozeneckých konstelací; specifika

jedináčků, prvorozených, prostředních a benjamínků; fenomén „sesazení z trůnu“.

15. Prenatální období. Význam rodičovských postojů (výzkumy); prenatální vývoj (fáze,

vývoj tělesný, vývoj motoriky a smyslů); sociální interakce a vztah mezi dítětem a

matkou; porod a jeho vedení.

16. Novorozenecké období. Chování a reflexní činnost novorozence; behaviorální stavy

novorozence; smysly novorozence; výrazy protisociálního chování novorozence;

povaha a význam vztahu mezi dítětem a pečující osobou.

17. Kojenecké období. Charakteristika dle autorů (Freud, Piaget, Mahlerová, Erikson,

Kohlberg); vývoj hrubé a jemné motoriky; vývoj vnímání, myšlení a řeči; vývoj

sociálních vztahů.

18. Batolecí období. Charakteristika dle autorů (Freud, Piaget, Mahlerová, Erikson,

Kohlberg); vývoj hrubé a jemné motoriky; vývoj řeči a myšlení; vývoj osobnosti a

sociálních vztahů batolete.

19. Předškolní období. Charakteristika dle autorů (Freud, Piaget, Mahlerová, Erikson,

Kohlberg); vývoj hrubé a jemné motoriky; vývoj řeči a myšlení; hra u předškoláků;

vývoj socializace a norem.

20. Vstup dítěte do školy. Psychologické aspekty vstupu dítěte do školy na straně dítěte

a rodiny; školní zralost a připravenost; vývojové změny tvořící předpoklady pro

úspěšnou adaptaci na školní prostředí; teorie sociokulturního handicapu.

21. Mladší školní věk. Charakteristika dle autorů (Freud, Piaget, Mahlerová, Erikson,

Kohlberg); specifika raného školního věku; vývoj myšlení; vývoj sociálních vztahů

(rodina, spolužáci, učitelé); vývoj identity.

22. Období dospívání. Období dospívání dle Freuda a Eriksona; tělesné změny; vývoj

myšlení; tělesnost v průběhu dospívání; téma identity a sebepojetí; sociální vztahy

v období dospívání; hlavní rozdíly mezi pubescencí a adolescencí.

23. Dospělost. Problémy s periodizací dospělosti; dospělý věk dle Eriksona; vývoj

myšlení v dospělosti; významná témata dospělosti (partnerství, rodičovství, krize

středního věku aj.).

24. Stáří. Charakteristika a problémy s periodizací; tělesné projevy stárnutí; kognice ve

stáří; období stáří dle Eriksona; sociální vztahy v období stáří;

strategie vyrovnávání se se stářím; umírání a smrt.

More magazines by this user
Similar magazines