příloha 2 - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

pvsps.cz
  • No tags were found...

příloha 2 - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Při přímé citaci nebo informaci ze slovníku musí být uvedena ještě stránka (LŽIČKA, 2003, s.

79).

Varianta citačních odkazů č. 1:

Citování pod čarou. Používá se do textu číslování z ikony „Vložit“, „Poznámka pod čarou“ a

automatické značení číslování u údaje příslušného autora. Uvádí se klasická citace v celé verzi

pod čarou na téže stránce. Čísla poznámek pod čarou postupně pokračují. Neuvádí se vydání,

překladatel nebo ISBN, které jsou uvedeny vzadu. V citaci se pak nikdy nepíše str., ale pouze

s. a odpovídající číslo strany.

Jinak se může použít také kratší harvardský způsob, tj.např. (KADLEČKOVÁ, 2008, s.84).

Varianta citačních odkazů č. 2:

Citace se uvádí přímo v textu. Příklady:

PATOČKA (1964) říká, že ……….;

Elegantnější je forma:

J. KADLEČKOVÁ tvrdí, že …….. (KADLEČKOVÁ, 1964). Tečka je až za závorkou, nikoliv

za větou před závorkou.

U téže publikace se dvěma autory se vkládá v textu vždy mezi jejich jména spojka „a“, např.

(ŠÁLEK a NOŽIČKA, 1998).

Tři autoři se v textu neuvádějí, pak se píše jméno prvního autora a k tomu aj.

(KOŽENÝ aj., 1998).

Pokud nemá článek autora, uvádí se název článku kurzívou, čárka a rok vydání.

Převzatý autor z jiné publikace

Výjimečně lze tolerovat převzetí citace odjinud, ale tento způsob zprostředkovaného citování

by se neměl stát v práci pravidlem. Citace z tzv. druhé ruky jsou citace autora, který byl

převzat z knihy jiného autora. Autor či autorka v tom případě tvrzení přejímají, ale příslušnou

práci (pramen) přímo nečetli. Tento způsob je možno použít jen výjimečně, např. u starších děl,

která jsou špatně dostupná. Pak citujeme v textu takto:

Mistr Jan Hus uváděl ve svých kázáních, že ……. (cit. dle MASARYKA, 1925, s. 127-128).

Jiný příklad:

Piaget je toho názoru, že …………. (cit. dle MELICHARA, 1998, s. 268).

Jméno převzatého autora se píše malým písmem a do závorky se uvádí autor publikace, z níž

bylo jméno převzato, dále její rok vydání, nikoliv rok, kdy to uvedl převzatý autor, rovněž tak

to platí i pro uvedenou stránku, která je také z primární publikace. Pokud by se chtěl uvést i

rok, kdy prezentovanou myšlenku napsal převzatý autor, muselo by to vypadat takto:

7

More magazines by this user
Similar magazines