Psychologická diagnostika NMgr obor Psychologie

pvsps.cz
  • No tags were found...

Psychologická diagnostika - Pražská vysoká škola psychosociálních ...

19 a Psychologická diagnostika školní zralosti a specifických poruch učení u dětí

a dospívajících. Jejich druhy a způsoby jejich zjišťování a hodnocení; možné

příčiny jeho zkresleného ohodnocení.

b Podoba, obsah, postup a hodnocení výsledků alespoň čtyř zkoušek

umožňujících zjistit přítomnost různých specifických poruch učení.

20 a Diagnostika speciálních schopností a dovedností u dětí I: Hodnocení

motorických schopností; laterality; pozornosti; paměti.

b Podoba, obsah, postup a interpretace výsledků po jedné zkoušce z každé ze

čtyř uvedených oblasti včetně interpretace jejich výsledků

21 a Diagnostika speciálních schopností a dovedností u dětí II: Hodnocení řeči a

jazykových schopností; školních schopností a dovedností; sociálních

dovedností; znalostí a obecné informovanosti.

b Podoba, obsah, postup a interpretace výsledků po jedné zkoušce z každé ze

čtyř uvedených oblasti včetně interpretace jejich výsledků

22 a Diagnostika parciálních, kombinovaných, technických, uměleckých

schopností u dospělých: alespoň částečný výčet těchto duševních

schopností a jejich psychologická povaha a praktické projevy v konkrétních

činnostech.

b Podoba, obsah, postup a hodnocení výsledků alespoň čtyř konkrétních

zkoušek vzájemně odlišných, jednoduchých nebo složených parciálních,

kombinovaných, technických, nebo uměleckých schopností.

23 a Psychologická diagnostika vztahů, interakčních a výchovných stylů

v rodinách a v jiných sociálních skupinách. Její metody dotazníkové,

manipulační, výkonové. Nejčastěji zjišťované vztahové a interakční

proměnné.

b Podoba, obsah, postup a interpretace výsledků alespoň dvou metod

rodinnědiagnostických a dvou metod diagnostikování v jiných společenských

skupinách.

24 a Psychologická diagnostika poruch duševních funkcí a chování v dětství a

v dospívání. Otázky diagnostiky normality a abnormality, zdravé a porušené

funkce či stavu z vývojového pohledu.

b Podoba, obsah, postup a hodnocení výsledků alespoň tří psychopatologii

zjišťujících zkoušek v dětství nebo dospívání.

25 a Psychologická diagnostika poruch duševních funkcí a chování v dospělosti či

stáří. Otázky diagnostiky normality a abnormality, zdravé a porušené funkce

či stavu z individuálního a společenského pohledu.

b Podoba, obsah, postup a hodnocení výsledků alespoň tří psychopatologii

zjišťujících zkoušek v dospělosti nebo ve stáří.

More magazines by this user
Similar magazines