Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.. Mt 16,18

claritatis.cz
  • No tags were found...

č. 9 on-line - Milujte se!

Obsah: Milovaní čtenáři!

devá číslo

3 Politruk, topič a největší zázrak

4 Znamení nevěřícím

11 Bazilika del Pilar

12 Lidé vědy o Boží existenci

14 „Ultreia!“

17 Moje pouť do Compostely

18 Očekávající příchod Pána

22 Řekl jsem „ano"

25 Katolíci, kvalitní materiál

26 Ježíšův hrob senzace a fakta

30 Uděláš zkušenost, když uvěříš

32 S nejchudšími u Města slunce

34 Snažím se být biskupem univerzálním

36 Žít pod Božím pohledem

39 Promluv si s Pánem Ježíšem

41 Kdo se v kostele nudí?

43 Dobře prožít mši svatou

44 Pýcha, kořen zla

47 Pán Bůh příliš nerozmazluje...

49 Proč se vzdálí víře?

51 Víra se může stát jistotou a oporou

53 Předmanželská čistota

56 Začala jsem hledat lásku „venku“

59 Jak jsem se dostala až k Čis lásce

60 Společenství čistých srdcí

61 Proč je důleži modlit se za evangelizaci

62 Chcete mě?

63 Mezinárodní časopis pod jedním názvem

Milujte se!

Časopis pro novou evangelizaci

9/2009, III. ročník, vydáno 4. května 2009

Vychází s církevním schválením Biskupství brněnského

č.j.: Ep/1379/08 ze dne 25. 1. 2008

Šéfredaktor: P. Mgr. Marek Dunda, Th.D.

Překlady: Terezie Eisnerová OP

Jazyková a grafická úprava: Ondřej P. Vaněček

Adresa redakce: Časopis Milujte se!, 671 03 Vranov nad Dyjí 20

e-mail: redakce@milujte.se, www.milujte.se

Vydavatel: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, http://res.claritatis.cz,

číslo účtu pro zasílání darů: 1683820001/5500, specifický symbol: 7777

ISSN 1802-4327, MK ČR E 17470

Katolický časopis Milujte se! je zaměřen na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti

jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Časopis vychází pod záštitou

sester Matky Terezy a je vydáván ve spolupráci s občanským sdružením Hnutí Pro život ČR.

Objednávky: Časopis je neprodejný a distribuován zdarma. Lze jej v požadovaném počtu výtisků

objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zasílaným darům,

neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Zaslané dary lze podle

§15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.

Redakce si vyhrazuje právo zveřejněné texty krátit, případně upravovat.

Fotografie lidí umístěné u svědectví a článků jsou pouze ilustrační.

„Proč je Církev tak váhavá, když má uznat nějaký zázrak nebo

zjevení? Proč to někdy trvá celá léta, než se vyjádří, a proč

v tom či onom případu, který se zdá být tak jasný, nakonec

nezaujme kladné stanovisko?“ ptají se někteří a jiní do to

otázky vkládají i lehkou výčitku.

Také mě napadaly takovéto otázky, než jsem pochopil,

proč je důleži a dobré, že je Církev tak opatrná. Mohli

bychom říci maximálně opatrná. Církev zaujímá své kladné

stanovisko teprve tehdy, až je věc zcela jistá a po podrobném

prozkoumání jakákoliv rozumná pochybnost v dané

věci vyloučena. Možná se to někomu nelíbí, ale dává to váhu

jejímu rozhodnutí. Pokud je nějaký zázrak, zjevení Církví prozkoumáno

a uznáno, je to záruka pravosti a na její posouzení

a rozhodnutí je možno se spolehnout.

Nutno podotknout, že ani pak není nikdo vázán věřit

v jakékoliv soukromé zjevení. A ani to není nutné. Vše, co

potřebujeme vědět, nám dal poznat již sám Bůh, když se

v Ježíši Kristu stal člověkem. Soukromá zjevení tu jsou vlastně

pro naši „zapomnětlivost“ na skutečnosti, které nám Bůh již

dávno zjevil.

A podobně je tomu i se zázraky kdyby nebyla nevěra,

nebylo by jejich svědectví třeba. O jednom mimořádně

působivém a přitom zcela nezpochybnitelném, nazývaném

„zázrak zázraků“, se dočtete v tomto čísle. Je jasným svědectvím,

ale ve skutečnosti také poněkud nadbytečným. Kdyby

Bůh mimo Kristovo vtělení a zmrtvýchvstání neučinil žádný

další zázrak, bylo by to pro nás zcela dostatečné. Zvlášť, pokud

dokážeme vnímat i drobné každodenní zázraky Božího působení

ve svém životě. To přeji i vám.

V Kristu P. Pavel Zahradníček

Podpořte Milujte se! objednejte si jej

Máme velkou radost, že se k vám dostává další číslo časopisu Milujte se!,

který u nás začal vycházet díky iniciativě sester Matky Terezy. Vydávání

dalších čísel se však neobejde bez vaší pomoci. Prosíme vás o modlitby

za nás, kteří časopis připravujeme, za všechny čtenáře a za ty, kteří časopis

šíří dále k těm, kteří by se k němu jinak nedostali a nemohli si jej

objednat. Jsme však raději, můžeme-li zasílat časopis čtenářům přímo

domů a nikoli jej pouze anonymně distribuovat.

Časopis posíláme všem zájemcům zdarma (je distribuován pouze v ČR).

Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně 20,- Kč,

jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů. Dary na podporu časopisu Milujte

se! můžete posílat na účet 1683820001/5500, specifický symbol 7777 a jako

variabilní symbol použijte údaj ze složenky, která je součástí zásilky. Dary jsou

potvrzovány a lze je uplatnit při snížení základu daně.

Časopis Milujte se! můžete objednat sobě nebo svým přátelům

e-mailem na redakce@milujte.se nebo poštou na adrese redakce.

Jen na vás záleží, zda časopis bude i nadále vycházet. Děkujeme za vaši

podporu.

redakce

Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a učení Církve

a že prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí.

Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílejí na vzniku tohoto

časopisu.

Sestry Matky Terezy v ČR

www.milujte.se / aktuality / archiv / diskuse / čísla online / www.milujte.se / aktuality / archiv / diskuse / čísla online

More magazines by this user
Similar magazines