vzrůstu rozšíření obrácení chvílích povzbuzuje očištěni nechci

immaculata.minorite.cz

Lásko ukřižovaná - Immaculata

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2003

Září - aby každá rodina byla školou víry, prostředím lásky a naděje, skutečnou

domácí církví.

Říjen - aby modlitba svatého růžence formovala náš každodenní život.

Listopad - abychom byli solí země a světlem světa a věrně svědčili

o Boží lásce.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil

Bůh celý řád milosrdenství. Já,... nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě

celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše

a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno:

„Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych se stal

v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu

Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření

blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení

a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.

Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.

Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě

neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Ave crux, spes unica! Buď pozdraven kříži, naše jediná naděje!

Milí čtenáři,

14. září máme Svátek Povýšení sv. Kříže. Slovo kříž v nás vyvolává spíše pocity negativní. Kříž mluví

o utrpení, jež je třeba snášet, ale my bychom raději prožívali chvíle plné pohody bez těžkostí. Ve chvílích

bolesti se přirozeně ptáme: je nutné abych toto trpěl, neexistuje nějaká cestička úniku od utrpení?

Náš zrak padá na Ježíše visícího na kříži: On, nevinný, bez hříchu dobrovolně na sebe vzal tak

veliké utrpení, až k smrti. Jemu život nebyl vzat, ale On ho odevzdal. V úžasu se ptáme: Co Ho

k tomu vedlo? A slyšíme odpověď: Aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný (srv.

Jan 3,16). Ježíšův kříž, který je pro Židy pohoršením a pro pohany bláznovstvím (srv. 1 Kor 1,23),

dal utrpení nový význam: už to není prokletí, ale stává se z něho cesta spásy. Sám Ježíš nás povzbuzuje:

Zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříž a následuj mě (srv. Lk 9,23). Takto budeme očištěni

od své pýchy a sebelásky, které nám brání v přinášení plodů opravdové lásky, a budeme mít

podíl na spáse světa - na spáse svých bližních.

Tedy hledání cestičky úniku od utrpení prozrazuje, že jej stále považuji za prokletí, že stále ještě nechci

nést svůj kříž a následovat Spasitele, že stále ještě neumím pracovat na spáse své a bližních.

Milovaní, s blížícím se Svátkem Povýšení sv. Kříže vzbuďme víru a důvěru v Ježíšův kříž a vydejme se

za Spasitelem. Nebudeme tam sami. Potkáme tam Matku Boží a celé zástupy těch, kdo tuto víru mají.

A nakonec. Poneseme-li svůj kříž ochotně, sám Kristus nás ponese a dovede k vytouženému cíli,

totiž tam, kde bude konec všemu utrpení, ve věčném životě v nebi.

br. Bohdan

První strana obálky: Milostný obraz Madony z Uherského Brodu. Foto: bB

More magazines by this user
Similar magazines