Bijlage 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai - Gemeente West ...

westmaasenwaal.nl

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai - Gemeente West ...

Opdrachtgever:

SAB

Contactpersoon:

mevrouw H. Francken-Vogelzang

Uitgevoerd door:

Contactpersoon:

WINDMILL

Milieu I Management I Advies

Postbus 5

6267 ZG Cadier en Keer

Tel. 043 407 09 71

Fax. 043 407 09 72

ing. R.J.A. Alferink

Datum: 26 augustus 2013

Rapportnummer: P2013.095.01-3

Akoestisch onderzoek agrarisch bedrijf Molenstraat 1

te Alphen.


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Inhoudsopgave

1 Inleiding ..................................................................................... 3

2 Uitgangspunten ........................................................................ 4

2.1 Situering onderzoeksgebied ..................................................................................... 4

2.2 Representatieve bedrijfssituatie ............................................................................... 4

2.3 Incidentele bedrijfssituatie ........................................................................................ 5

2.4 Toetsingskader ......................................................................................................... 5

2.5 Goede ruimtelijke ordening ....................................................................................... 6

3 Geluidmetingen ......................................................................... 8

3.1 Meteogegevens ........................................................................................................ 8

3.2 Meetapparatuur ........................................................................................................ 8

3.3 Geluidbronnen .......................................................................................................... 8

4 Rekenmodel ............................................................................ 10

4.1 Objecten en bodemgebieden ................................................................................. 10

4.2 Rekenpunten .......................................................................................................... 10

5 Rekenresultaten ...................................................................... 11

5.1 Representatieve bedrijfssituatie ............................................................................. 11

5.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ....................................................... 11

5.1.2 Maximaal geluidniveau (L Amax )................................................................................ 11

5.2 Incidentele bedrijfssituatie ...................................................................................... 11

5.3 Goede ruimtelijke ordening ..................................................................................... 12

5.4 Toetsing .................................................................................................................. 12

6 Samenvatting en conclusies .................................................. 15

Bijlagen

I

II

III

IV

Bronvermogenbepaling

Invoergegevens rekenmodel

Rekenresultaten

Rekenresultaten inclusief maatregel

2


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

1 Inleiding

In opdracht van SAB is door Windmill Milieu Management & Advies een akoestisch

onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van het akkerbouwbedrijf van de familie

Klijn aan de Molenstraat 1 te Alphen. Aanleiding tot het onderzoek is de realisatie van

een woning (bouwplan) in de directe nabijheid van het akkerbouwbedrijf. Uit een

uitspraak van de Raad van State blijkt dat een onderzoek dient plaats te vinden naar de

bestaande geluidrechten van het agrarisch bedrijf. De bestaande rechten mogen door

de realisatie van de woning (geluidgevoelig object) niet worden belemmerd.

Doel van dit onderzoek is de geluidrechten en benodigde geluidruimte van het

akkerbouwbedrijf inzichtelijk te maken en te onderzoeken of de geluidrechten van het

bedrijf al dan niet worden beperkt door de realisatie van de nieuwe woning.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de “Handleiding meten en rekenen

industrielawaai” uit 1999. De resultaten zijn getoetst aan de vigerende milieuwetgeving.

In voorliggende rapportage is een overzicht gegeven van de gehanteerde

uitgangspunten, het vigerende toetsingskader, de meet- en rekenresultaten en de

bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 2 zijn de

uitgangspunten en het toetsingskader beschreven. Om de bronvermogens van de

maatgevende machines en werkzaamheden vast te stellen zijn geluidmetingen

uitgevoerd. De meetresultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Op basis van de

uitgangspunten en de meetresultaten is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Het

rekenmodel is beschreven in hoofdstuk 4. De met het opgestelde rekenmodel bepaalde

rekenresultaten inclusief een beschouwing is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6

zijn de conclusies en een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek opgenomen.

3


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

2 Uitgangspunten

2.1 Situering onderzoeksgebied

Het plangebied is gesitueerd op de locatie Melkstraat 2b te Alphen in de gemeente

West Maas en Waal. Aan weerszijden (oost- en westzijde) van het plangebied zijn

woningen gelegen. Aan de zuidzijde is op circa 30 meter afstand het akkerbouwbedrijf

van de familie Klijn aan de Molenstraat 1 gelegen. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de

situatie.

Figuur 2.1: Situatie

2.2 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie is vastgelegd tijdens een bezoek ter plaatse. De

inrichting aan de Molenstraat 1 van de familie Klijn is een akkerbouwbedrijf. Daarnaast

worden loonwerkzaamheden elders uitgevoerd. Hiertoe vinden binnen het bedrijf met

name transportbewegingen plaats met landbouwmachines. Het bedrijf beschikt over

twee tractoren en een combine. De transportbewegingen vinden vooral in de

dagperiode plaats, maar omdat de werkzaamheden op het land sterk weersafhankelijk

zijn, vinden ook transportbewegingen in de avond- en nachtperiode plaats. De drukste

periodes zijn tijdens de bietencampagne, het oogsten van graan en het uitrijden van

kunstmest. Deze periodes vallen niet samen. Een samenvatting van het aantal

transportbewegingen in de representatieve bedrijfssituatie is opgenomen in tabel 2.1.

4


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Tabel 2.1: Transportbewegingen

Voertuig

Aantal transportbewegingen

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

tractor 28 8 4

combine 1 2 1

Binnen de inrichting is een dieseltank met pomp aanwezig ten behoeve van het tanken

van de eigen voertuigen. De voertuigen worden volgetankt als zij terugkeren na

werkzaamheden elders. De pomp is gedurende 10 minuten in gebruik. Omdat

voertuigen in zowel de dag-, avond- als nachtperiode kunnen terugkeren, is rekening

gehouden met het gebruik van de pomp in alle beoordelingsperioden.

Binnen het bedrijf vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan het eigen materieel.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden vinden in de dagperiode plaats. Ten behoeve

van de onderhoudswerkzaamheden zijn het gebruik van de pneumatische moersleutel,

inclusief het aanslaan van de bijbehorende compressor, en het rechtslaan van metaal

als akoestisch relevant aan te merken. Het gebruik van de pneumatische moersleutel

duurt ten hoogste 10 minuten in de dagperiode. Het gebruik van de hamer duurt slechts

5 minuten in de dagperiode.

Alle overige werkzaamheden en activiteiten zijn akoestisch niet relevant of maken deel

uit van de incidentele bedrijfssituatie en zijn daarom niet in de representatieve

bedrijfssituatie beschreven.

2.3 Incidentele bedrijfssituatie

Binnen het bedrijf vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan het eigen materieel.

Ook deze werkzaamheden vinden met name in de dagperiode plaats (zie paragraaf

2.2). Tijdens drukke perioden kunnen (spoed-) onderhoudswerkzaamheden echter ook

plaatsvinden als machines in de avond- of nachtperiode terugkeren. Ten behoeve van

de onderhoudswerkzaamheden zijn het gebruik van de pneumatische moersleutel,

inclusief het aanslaan van de bijbehorende compressor, en het rechtslaan van metaal

als akoestisch relevant aan te merken. Het gebruik van de pneumatische moersleutel

duurt ten hoogste 10 minuten. Het gebruik van de hamer duurt slechts 5 minuten.

In periode van droogte is binnen de inrichting een dieselpomp in werking ten behoeve

van het beregenen van de aangrenzende akker. Het beregenen vindt met name in de

avond- en nachtperiode plaats en kan dan de gehele periode duren. De dieselpomp is

minder dan 12 etmalen per jaar in werking. Het beregenen wordt derhalve gezien als

een incidentele bedrijfssituatie.

De werkzaamheden (spoedreparaties en beregenen) in de incidentele bedrijfssituatie

vinden samen minder dan 12 etmalen per jaar plaats.

2.4 Toetsingskader

De bestaande geluidrechten van het bedrijf zijn verankerd in de vigerende

milieuvoorschriften. De inrichting is niet vergunningplichtig, maar valt onder het “Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (Activiteitenbesluit milieubeheer).

Hierin zijn onder meer de geluideisen opgenomen waaraan de inrichting moet voldoen.

Voor agrarische bedrijven gelden de voorschriften (inclusief afwijkende

beoordelingsperioden) overeenomstig artikel 2.17 lid 5 onder a en b.

5


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel

activiteiten die daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een

glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, geldt dat:

- voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ), veroorzaakt door de vast

opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen,

genoemd in de tabel 2.2, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven

waarden;

- voor het maximaal geluidsniveau (L Amax ), veroorzaakt door de in de inrichting

aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte

werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de

onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen,

genoemd in tabel 2.2, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden.

Tabel 2.2: Normen agrarisch bedrijf

06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-06.00 uur

L Ar,LT op de gevel van

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

gevoelige gebouwen

L Ar,LT in in- en aanpandige 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

gevoelige gebouwen

L Amax op de gevel van

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

gevoelige gebouwen

L Amax in in- en aanpandige

gevoelige gebouwen

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

In artikel 2.17 lid 5 onder c is aangegeven dat de in de periode tussen 06.00 uur en

19.00 uur in tabel 2.2 opgenomen waarden niet van toepassing zijn op laad- en

losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of

motorrijtuigen met beperkte snelheid.

In artikel 2.18 lid 3 onder c is opgenomen dat de maximale geluidniveaus uit artikel 2.17

(hierboven samengevat in tabel 2.2) voor agrarische bedrijven niet gelden in de periode

van 19.00 tot 06.00 uur voor zover het maximale geluidniveaus ten gevolge van laaden

losactiviteiten betreft die slechts één maal plaatsvinden.

2.5 Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening kan worden

aangesloten bij publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze publicatie geeft een stappenplan dat gebruikt

kan worden om de ruimtelijke inpasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te toetsen.

Stap 1 bestaat uit het toetsen aan de richtafstand die in de VNG-publicatie voor iedere

bedrijfscategorie is opgenomen. Voor het aspect geluid geeft de VNG-publicatie een

richtafstand van 30 meter tussen de grens van het terrein van agrarische bedrijven

(categorie 2, SBI 011, 012, 013) en de gevels van woningen in een “rustige woonwijk”.

De VNG-publicatie merkt bij stap 1 op dat overwogen kan worden om de richtafstanden

met één afstandstap te verlagen (30 meter wordt dan 10 meter) in het geval dat de

omgeving van de woningen als een “gemengd gebied” kan worden beschouwd. In

voorliggend geval zijn reeds meer agrarische bedrijven gesitueerd in de omgeving van

het plan. Hierom is sprake van een “gemengd gebied”. De nieuwe woning in de

omgeving van het agrarisch bedrijf bevindt zich op grotere afstand (meer dan 30 meter)

van de terreingrens van het bedrijf dan deze richtafstand. Alleen hierom al is sprake van

een goede ruimtelijke ordening.

6


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Vanuit een wordt case, en om te bepalen of de rechten van het bedrijf niet worden

gefrustreerd, is aan de hand van de volgende stappen uit de VNG-publicatie onderzocht

of de woning op deze locatie ruimtelijk inpasbaar is.

Vanaf stap 2 uit de VNG-brochure is het nodig om door middel van een rekenmodel het

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximale geluidniveau (L Amax ) te

bepalen op de gevels van de omliggende woningen en te toetsen aan de richtwaarden

uit de VNG-publicatie. Per stap worden de richtwaarden (in de vorm van maximaal

toelaatbare geluidbelastingen) hoger, maar daarmee ook de omvang van het onderzoek

en de noodzakelijke motivatie. Omdat er reeds sprake is van een bestaande inrichting

en omdat het in gebruik nemen van de buitenruimte niet meer bezoekers genereert, is

een onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de

inrichting niet noodzakelijk.

In stap 2 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:

- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT );

- 65 dB(A) maximaal geluidniveau (L Amax );

Overeenkomstig de systematiek onder stap 1 geldt ook in stap 2 voor het

omgevingstype “gemengd gebied” een ruimere richtwaarde: 50 en 70 dB(A)

etmaalwaarde voor respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en

het maximaal geluidniveau (L Amax ).

In stap 3 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT );

- 70 dB(A) maximaal geluidniveau (L Amax );

Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien

motiveren waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht.

Voor stap 4 zijn geen richtwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie

grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te motiveren waarom een hogere

geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan worden. In ieder geval moet de

inrichting kunnen voldoen aan de geluidvoorschriften die gelden vanuit de vigerende

milieuwet- en regelgeving (zie paragraaf 2.4).

7


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

3 Geluidmetingen

3.1 Meteogegevens

Op 24 juli 2013 zijn geluidmetingen verricht ter bepaling van de bronvermogens. In tabel

3.1 zijn de weersomstandigheden tijdens de metingen samengevat.

Tabel 3.1: Weersomstandigheden tijdens de metingen (bron: KNMI)

Weersomstandigheden

datum en tijdstip

24 juli 2013, 12:00 uur

temperatuur [°C] 33,0

windsnelheid [m/s] 1,7

windrichting [°]

11 (Noord)

relatieve vochtigheid [%] 69

bewolking [8e delen] 3

3.2 Meetapparatuur

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur. Het

meetsysteem is voor en na de metingen gecalibreerd. Er zijn geen afwijkingen

geconstateerd.

Tabel 3.2: Gebruikte meetapparatuur

Omschrijving Fabricaat Type Serienr.

sound level meter Brüel & Kjær 2270 2623055

microfoon Brüel & Kjær 4198 2631464

calibrator Rion NC-74 51230885

In bijlage I zijn de resultaten van de geluidmetingen en de daaruit volgende

berekeningen van de bronvermogens opgenomen.

3.3 Geluidbronnen

In navolgende tabel 3.3 zijn de in het akoestisch onderzoek gehanteerde

bronvermogens en bedrijfsduren weergegeven.

8


Tabel 3.3: Bronvermogens en bedrijfsduren

Omschrijving

Bronvermogen

[dB(A)]

L WAeq L WAmax Dag

06-19 uur

P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Bedrijfsduur

[uren]

Avond

19-22 uur

Nacht

22-06 uur

tractor 95 105 ** ** **

tractor 100 110 ** ** **

combine 100 110 ** ** **

compressor 95 n.r.* 0,167 0,167*** 0,167***

pneumatische moersleutel 102 107 0,167 0,167*** 0,167***

dieselpomp tanken 92 n.r.* 0,167 0,167 0,167

dieselpomp beregenen 97 n.r.* -- 3*** 8***

hameren n.r.* 118 0,08 0,08*** 0,08***

* Niet relevant.

** De bedrijfsduren van de bronnen die de voertuigbewegingen simuleren zijn afhankelijk van de rijsnelheid,

de routelengte en het aantal bronpunten dat de route simuleert.

*** Enkel in de incidentele bedrijfssituatie.

In bijlage II is een uitgebreid overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel

opgenomen.

9


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

4 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting in de

rekenpunten is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het

programma “Geomilieu” versie 2.21. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten,

bodemgebieden, rekenpunten en geluidbronnen meegenomen. In figuur 4.1 is het

rekenmodel grafisch weergegeven.

Figuur 4.1: Rekenmodel

4.1 Objecten en bodemgebieden

De omgeving van het agrarisch bedrijf is gemodelleerd op basis van gegevens

afkomstig van het kadaster (www.kadata.nl). In bijlage II zijn de invoergegevens van het

rekenmodel ten aanzien van de objecten en bodemgebieden opgenomen.

4.2 Rekenpunten

De geluidimmissie vanwege de inrichting is bepaald ter plaatse van de meest

nabijgelegen bestaande woningen en de nieuw te realiseren woning (op de grens van

het bouwblok). Voor deze woningen is conform het gestelde in de Handreiking

industrielawaai en vergunningverlening een beoordelingshoogte van 1,5 meter in de

dag- en 4,5 meter in de avond- en nachtperiode boven het plaatselijk maaiveld

gehanteerd. De geluidniveaus zijn invallend berekend (reflecties in de achterliggende

gevel zijn buiten beschouwing gelaten). In bijlage II zijn de invoergegevens van het

rekenmodel ten aanzien van de rekenpunten opgenomen.

10


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

5 Rekenresultaten

5.1 Representatieve bedrijfssituatie

5.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT )

In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van het berekende langtijdgemiddelde

beoordelingsniveau (L Ar,LT ) in de representatieve bedrijfssituatie die getoetst dienen te

worden aan het Activiteitenbesluit. Alleen de vast opgestelde bronnen dienen getoetst

te worden.

Tabel 5.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT )

Rekenpunt

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Langtijdgemiddeld geluidniveau (L Ar,LT ) [dB(A)]

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

1: Bestaande woning 29 28 23

2: Bestaande woning 35 39 34

3: Nieuwe woning 40 38 34

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ter plaatse van de nieuwe woning

bedraagt ten hoogste 40 dB(A) in de dag-, 38 dB(A) in de avond- en 34 dB(A) in de

nachtperiode ten gevolge van de vast opgestelde installaties in de representatieve

bedrijfssituatie.

5.1.2 Maximaal geluidniveau (L Amax )

Overeenkomstig het activiteitenbesluit hoeven maximale geluidniveaus afkomstig van

het laden en lossen en aanverwante activiteiten niet getoetst te worden in de

dagperiode. In de avond- en nachtperiode blijven maximale geluidniveaus ten gevolge

van laden en lossen buiten beschouwing voor zover zij één keer optreden. In tabel 5.2

is een overzicht opgenomen van het berekende maximaal geluidniveau (L Amax ) in de

representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 5.2: Maximaal geluidniveau (L Amax )

Rekenpunt

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Maximaal geluidniveau (L Amax ) [dB(A)]

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

1: Bestaande woning 59 76 76

2: Bestaande woning 68 72 72

3: Nieuwe woning 73 73 73

Het berekende maximaal geluidniveau (L Amax ) ten gevolge van de representatieve

bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de nieuwe woning ten hoogste 73 dB(A) in de

dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage III is een uitgebreid overzicht van de

rekenresultaten in alle rekenpunten opgenomen.

5.2 Incidentele bedrijfssituatie

In tabel 5.3 is een overzicht opgenomen van het berekende langtijdgemiddelde

beoordelingsniveau (L Ar,LT ) in de incidentele bedrijfssituatie.

11


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Tabel 5.3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT )

Rekenpunt

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Langtijdgemiddeld geluidniveau (L Ar,LT ) [dB(A)]

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

1: Bestaande woning 29 40 38

2: Bestaande woning 35 57 57

3: Nieuwe woning 40 50 47

In tabel 5.4 is een overzicht opgenomen van het berekende maximaal geluidniveau

(L Amax ) in de incidentele bedrijfssituatie.

Tabel 5.4: Maximaal geluidniveau (L Amax )

Rekenpunt

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Maximaal geluidniveau (L Amax ) [dB(A)]

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

1: Bestaande woning 59 76 76

2: Bestaande woning 68 72 72

3: Nieuwe woning 73 75 75

5.3 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidniveaus inzichtelijk

gemaakt ten gevolge van alle geluidbronnen, zowel vast opgestelde (te toetsen) als

mobiele (niet te toetsen) bronnen, binnen de inrichting. In tabel 5.5 is een overzicht

opgenomen van het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ).

Tabel 5.5: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT )

Rekenpunt

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Langtijdgemiddeld geluidniveau (L Ar,LT ) [dB(A)]

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

1: Bestaande woning 49 52 44

2: Bestaande woning 44 47 41

3: Nieuwe woning 48 50 43

In tabel 5.6 is een overzicht opgenomen van het berekende maximaal geluidniveau

(L Amax ) vanwege alle geluidbronnen.

Tabel 5.6: Maximaal geluidniveau (L Amax )

Rekenpunt

Dagperiode

06.00-19.00 uur

Maximaal geluidniveau (L Amax ) [dB(A)]

Avondperiode

19.00-22.00 uur

Nachtperiode

22.00-06.00 uur

1: Bestaande woning 76 76 76

2: Bestaande woning 72 72 72

3: Nieuwe woning 73 73 73

5.4 Toetsing

Het te toetsen langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ter plaatse van de nieuwe

woning bedraagt ten hoogste 40 dB(A) in de dag-, 38 dB(A) in de avond- en 34 dB(A) in

de nachtperiode ten gevolge van de vast opgestelde installaties in de representatieve

12


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

bedrijfssituatie. De normen ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

(L Ar,LT ) uit het Activiteitenbesluit worden gerespecteerd.

Het berekende maximaal geluidniveau (L Amax ) ten gevolge van de representatieve

bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de nieuwe woning ten hoogste 73 dB(A) in de

dag-, avond- en nachtperiode. De normen ten aanzien van het maximaal geluidniveau

(L Amax ) uit het Activiteitenbesluit worden niet gerespecteerd.

In de dagperiode wordt het maximale geluidniveau veroorzaakt door de

onderhoudswerkzaamheden. In de avond- en nachtperiode wordt het maximale

geluidniveau veroorzaakt door het rijden van landbouwvoertuigen. Omdat de maximale

geluidniveaus in de avond en nachtperiode vaker dan één maal optreden, dienen deze

zowel bij bestaande als nieuwe woningen getoetst te worden. De maximale

geluidniveaus overschrijden de standaardnormen uit het Activiteitenbesluit bij de

bestaande woningen. In de avond- en nachtperiode is in de huidige situatie nog slechts

één beweging mogelijk. Bij één beweging hoeven de maximale geluidniveaus in de

avond- en nachtperiode niet getoetst te worden. In dat geval worden de rechten van het

agrarisch bedrijf aan de Molenweg 1 niet gefrustreed.

Om de overschrijding ten aanzien van de maximale geluidniveaus in de dagperiode

ongedaan te maken, kunnen maatregelen worden getroffen. Door de realisatie van een

scherm (lengte 12 meter, hoogte 2 meter) op de plangrens bedraagt het maximale

geluidniveau ter plaatse van de nieuwe woning nog slechts 69 dB(A). De ligging van het

scherm (blauw) is in onderstaande figuur 5.1 weergegeven. In bijlage IV zijn de

rekenresultaten inclusief de maatregel opgenomen.

Figuur 5.1: Ligging scherm

Voorts is het mogelijk voor het bevoegd gezag om een maatwerkvoorschrift voor het

agrarisch bedrijf vast te stellen waarbij het maximale geluidniveau van 73 dB(A) in de

dagperiode wordt toegelaten. Hierbij kan de gemeente overwegen dat de maximale

geluidniveaus ten gevolge van de landbouwvoertuigen, die niet te toetsen zijn aan het

Activiteitenbesluit, eveneens maximale geluidniveaus van 73 dB(A) ter plaatse van de

nieuwe woning veroorzaken (zie paragraaf 5.3).

13


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

Door het realiseren van een scherm van 2 meter hoog en 12 meter lang of door het

vaststellen van een maatwerkvoorschrift worden de geluidrechten van het agrarisch

bedrijf van de familie Klijn aan de Molenweg 1 niet gefrustreerd.

Nu de geluidrechten niet worden gefrustreerd en de nieuwe woning op meer dan 30

meter afstand van de inrichting wordt gerealiseerd, is sprake van een goede ruimtelijke

ordening. Bestaande woningen ondervinden vergelijkbare geluidniveaus.

14


P2013.095.01-3 / 26 augustus 2013

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van SAB is door Windmill Milieu Management & Advies een akoestisch

onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van het akkerbouwbedrijf van de familie

Klijn aan de Molenstraat 1 te Alphen. Aanleiding tot het onderzoek is de realisatie van

een woning aan de Melkstraat 2b te Alphen en in de directe nabijheid van het

akkerbouwbedrijf. Uit een uitspraak van de Raad van State blijkt dat een onderzoek

dient plaats te vinden naar de bestaande geluidrechten van het agrarisch bedrijf. De

bestaande rechten mogen door de realisatie van de woning (geluidgevoelig object) niet

worden belemmerd.

Doel van dit onderzoek is de geluidrechten en benodigde geluidruimte van het

akkerbouwbedrijf inzichtelijk te maken en te onderzoeken of de geluidrechten van het

bedrijf al dan niet worden begrensd door de realisatie van de nieuwe woning.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de “Handleiding meten en rekenen

industrielawaai” uit 1999. De resultaten zijn getoetst aan de vigerende milieuwetgeving.

Het te toetsen langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ter plaatse van de nieuwe

woning bedraagt ten hoogste 40 dB(A) in de dag-, 38 dB(A) in de avond- en 34 dB(A) in

de nachtperiode ten gevolge van de vast opgestelde installaties in de representatieve

bedrijfssituatie. De normen ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

(L Ar,LT ) uit het Activiteitenbesluit worden gerespecteerd.

Het berekende maximaal geluidniveau (L Amax ) ten gevolge van de representatieve

bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de nieuwe woning ten hoogste 73 dB(A) in de

dag-, avond- en nachtperiode. De normen ten aanzien van het maximaal geluidniveau

(L Amax ) uit het Activiteitenbesluit worden in de avond- en nachtperiode zowel bij

bestaande als de nieuwe woning niet gerespecteerd. Door slechts één beweging plaats

te laten vinden wordt de normstelling in de avond- en nacht wel gerespecteerd.

Door het realiseren van een scherm van 2 meter hoog een 12 meter lang of door het

vaststellen van een maatwerkvoorschrift worden de normen ten aanzien van het

maximale geluidniveau in de dagperiode gerespecteerd. Hierdoor worden de

geluidrechten van het agrarisch bedrijf van de familie Klijn aan de Molenweg 1 niet

gefrustreerd. Nu de geluidrechten niet worden gefrustreerd en de nieuwe woning op

meer dan 30 meter afstand van de inrichting wordt gerealiseerd, is sprake van een

goede ruimtelijke ordening.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ing. R.J.A. Alferink

15


I. BIJLAGE

Bronvermogenbepaling


Akoestisch onderzoek agrarisch bedrijf 2013.095

Molenstraat 1 te Alphen

II2 GECONCENTREERDE BRON

___________________________________________________________________________________________

Onderdeel :

Bronnaam : Tractor Case IH 1455 XL

MeetDatum : 7/23/2013

Meetduur : : :

Type geluid : Continu

Temperatuur [°C] : --

Windsnelheid [m/s] : --

Hoek windricht [°] : --

RV [%] : --

Alu conform

Bronhoogte [m] : 1.50

Meetafstand [m] : 7.50

Meethoogte [m] : 1.60

: HMRI-II.8

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp [dB(A)] : 36.5 51.9 56.8 55.6 61.0 63.6 62.1 58.4 49.4 68.4

Achtergr [dB(A)] : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGeo [dB] : 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

DAlu*R [dB] : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DBodem [dB] : 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw [dB(A)] : 59.0 74.4 83.3 82.1 87.5 90.1 88.6 84.9 75.9 94.9

II2 GECONCENTREERDE BRON

___________________________________________________________________________________________

Onderdeel :

Bronnaam : Tractor IH 955 XL

MeetDatum : 7/23/2013

Meetduur : : :

Type geluid : Continu

Temperatuur [°C] : --

Windsnelheid [m/s] : --

Hoek windricht [°] : --

RV [%] : --

Alu conform

Bronhoogte [m] : 1.50

Meetafstand [m] : 7.50

Meethoogte [m] : 1.60

: HMRI-II.8

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp [dB(A)] : 30.1 55.8 54.7 58.0 64.7 70.2 67.5 64.6 57.7 73.8

Achtergr [dB(A)] : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGeo [dB] : 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

DAlu*R [dB] : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DBodem [dB] : 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw [dB(A)] : 52.6 78.3 81.2 84.5 91.2 96.7 94.0 91.1 84.2 100.2

II2 GECONCENTREERDE BRON

___________________________________________________________________________________________

Onderdeel :

Bronnaam : Combine John Deere 1166

MeetDatum : 7/23/2013

Meetduur : : :

Type geluid

Temperatuur [°C] : --

Windsnelheid [m/s] : --

Hoek windricht [°] : --

RV [%] : --

: Continu

Alu conform

Bronhoogte [m] : 1.50

Meetafstand [m] : 7.50

Meethoogte [m] : 1.60

: HMRI-II.8

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp [dB(A)] : 38.4 50.4 56.9 61.9 65.6 69.3 68.5 59.9 49.8 73.5

Achtergr [dB(A)] : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGeo [dB] : 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

DAlu*R [dB] : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DBodem [dB] : 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw [dB(A)] : 60.9 72.9 83.4 88.4 92.1 95.8 95.0 86.4 76.3 100.0

Source Explorer V2.20

7/26/2013 2:19:08 PM


Akoestisch onderzoek agrarisch bedrijf 2013.095

Molenstraat 1 te Alphen

II2 GECONCENTREERDE BRON

___________________________________________________________________________________________

Onderdeel :

Bronnaam : Compressor

MeetDatum : 7/23/2013

Meetduur : : :

Type geluid : Continu

Temperatuur [°C] : --

Windsnelheid [m/s] : --

Hoek windricht [°] : --

RV [%] : --

Alu conform

Bronhoogte [m] : 0.50

Meetafstand [m] : 2.50

Meethoogte [m] : 1.60

: HMRI-II.8

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp [dB(A)] : 28.9 40.2 45.5 62.2 73.6 73.6 70.0 67.4 61.7 78.1

Achtergr [dB(A)] : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGeo [dB] : 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0

DAlu*R [dB] : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DBodem [dB] : 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw [dB(A)] : 41.9 53.2 62.5 79.2 90.6 90.6 87.0 84.4 78.7 95.0

II2 GECONCENTREERDE BRON

___________________________________________________________________________________________

Onderdeel :

Bronnaam : Pneumatische moersleutel

MeetDatum : 7/23/2013

Meetduur : : :

Type geluid : Continu

Temperatuur [°C] : --

Windsnelheid [m/s] : --

Hoek windricht [°] : --

RV [%] : --

Alu conform

Bronhoogte [m] : 0.50

Meetafstand [m] : 2.80

Meethoogte [m] : 1.60

: HMRI-II.8

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp [dB(A)] : 21.9 30.9 43.9 52.1 60.7 74.8 77.7 79.8 77.7 83.9

Achtergr [dB(A)] : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGeo [dB] : 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

DAlu*R [dB] : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DBodem [dB] : 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw [dB(A)] : 35.8 44.8 61.8 70.0 78.6 92.7 95.6 97.7 95.6 101.8

II2 GECONCENTREERDE BRON

___________________________________________________________________________________________

Onderdeel :

Bronnaam : Dieselpomp

MeetDatum : 7/23/2013

Meetduur : : :

Type geluid : Continu

Temperatuur [°C] : --

Windsnelheid [m/s] : --

Hoek windricht [°] : --

RV [%] : --

Alu conform

Bronhoogte [m] : 1.00

Meetafstand [m] : 3.20

Meethoogte [m] : 1.20

: HMRI-II.8

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp [dB(A)] : 27.1 32.4 51.0 55.6 70.1 69.0 57.6 55.9 57.2 73.0

Achtergr [dB(A)] : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DGeo [dB] : 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1

DAlu*R [dB] : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DBodem [dB] : 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw [dB(A)] : 42.2 47.5 70.1 74.7 89.2 88.1 76.7 75.0 76.3 92.1

Source Explorer V2.20

7/26/2013 2:19:08 PM


II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125

MB1 Tractor Case IH 1455 XL 1,50 0,00 Relatief 14 4 2 22,94 22,02 29,29 5 25,00 58,99 74,39 83,29

MB2 Tractor IH 955 XL 1,50 0,00 Relatief 14 4 2 22,94 22,01 29,28 5 25,00 52,59 78,29 81,19

MB3 Combine John Deere 1166 1,50 0,00 Relatief 1 2 1 34,40 25,02 32,29 5 25,00 60,89 72,89 83,39

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

MB1 82,09 87,49 90,09 88,59 84,89 75,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MB2 84,49 91,19 96,69 93,99 91,09 84,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MB3 88,39 92,09 95,79 94,99 86,39 76,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

SB1 Compressor 0,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 -- -- Nee Nee Nee 41,85 53,15

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 -- -- Nee Nee Nee 35,84 44,84

SB3 Dieselpomp 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 12,54 16,80 Nee Nee Nee 42,20 47,50

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

SB1 62,45 79,15 90,55 90,55 86,95 84,35 78,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SB2 61,84 70,04 78,64 92,74 95,64 97,74 95,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SB3 70,10 74,70 89,20 88,10 76,70 75,00 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

P1 Bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

P2 Bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

P3 NIeuwe woning 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

001 Tuinen 0,50

002 Tuinen 0,50

003 Bedrijfsterrein 0,00

Bouwland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Onverh. weg > 2 0,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Straat 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Straat 0,00

Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Loofbos 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Fruitkwekerij 1,00

Straat 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

Straat 0,00

Begraafplaats 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Parkeerterrein 0,00

Weiland 1,00

Straat 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Oeverlijn/Landblauw 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Oeverlijn/Landblauw 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Fruitkwekerij 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Loofbos 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Fruitkwekerij 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Straat 0,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Steenglooiing/krib 0,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overige weg > 2 0,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Boomgaard 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Bouwland 1,00

Weiland 1,00

Bouwland 1,00

Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overige weg > 2 0,00

Overige weg > 2 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Steenglooiing/krib 0,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Straat 0,00

Straat 0,00

Straat 0,00

Onverh. weg > 2 0,00

Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

Verh. weg 4-7 0,00

Straat 0,00

Straat 0,00

Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

Verh. weg 4-7 0,00

Weiland 1,00

Steenglooiing/krib 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Verh. weg 4-7 0,00

Oeverlijn/Landblauw 0,00

Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G2 Woning 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G3 Schuur 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G1 Schuur 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergeevens rekenmodel

LArLT

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:36:15


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125

MB1 Tractor Case IH 1455 XL 1,50 0,00 Relatief 14 4 2 22,94 22,02 29,29 5 25,00 58,99 74,39 83,29

MB2 Tractor IH 955 XL 1,50 0,00 Relatief 14 4 2 22,94 22,01 29,28 5 25,00 52,59 78,29 81,19

MB3 Combine John Deere 1166 1,50 0,00 Relatief 1 2 1 34,40 25,02 32,29 5 25,00 60,89 72,89 83,39

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

MB1 82,09 87,49 90,09 88,59 84,89 75,89 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00

MB2 84,49 91,19 96,69 93,99 91,09 84,19 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00

MB3 88,39 92,09 95,79 94,99 86,39 76,29 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

SB1 Compressor 0,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 -- -- Nee Nee Nee 41,85 53,15

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 -- -- Nee Nee Nee 35,84 44,84

SB3 Dieselpomp 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 12,54 16,80 Nee Nee Nee 42,20 47,50

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 22,11 -- -- Nee Nee Nee 41,50 54,60

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

SB1 62,45 79,15 90,55 90,55 86,95 84,35 78,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SB2 61,84 70,04 78,64 92,74 95,64 97,74 95,64 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00

SB3 70,10 74,70 89,20 88,10 76,70 75,00 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SB4 73,40 86,70 97,40 109,10 112,70 112,40 103,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

P1 Bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

P2 Bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

P3 NIeuwe woning 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

001 Tuinen 0,50

002 Tuinen 0,50

003 Bedrijfsterrein 0,00

Bouwland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Onverh. weg > 2 0,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Straat 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Straat 0,00

Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Loofbos 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Fruitkwekerij 1,00

Straat 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

Straat 0,00

Begraafplaats 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Parkeerterrein 0,00

Weiland 1,00

Straat 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Oeverlijn/Landblauw 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Oeverlijn/Landblauw 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Fruitkwekerij 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Loofbos 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Fruitkwekerij 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Straat 0,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Steenglooiing/krib 0,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overige weg > 2 0,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Boomgaard 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Bouwland 1,00

Weiland 1,00

Bouwland 1,00

Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Overige weg > 2 0,00

Overige weg > 2 0,00

Overig bodem gebruik 0,50

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Steenglooiing/krib 0,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Straat 0,00

Straat 0,00

Straat 0,00

Onverh. weg > 2 0,00

Verh. weg lok. belang 2-4 0,00

Verh. weg 4-7 0,00

Straat 0,00

Straat 0,00

Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

Verh. weg 4-7 0,00

Weiland 1,00

Steenglooiing/krib 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Bf

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Weiland 1,00

Overig bodem gebruik 0,50

Overig bodem gebruik 0,50

Verh. weg 4-7 0,00

Oeverlijn/Landblauw 0,00

Verh. weg lok. belang 4-7 0,00

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G2 Woning 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G3 Schuur 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G1 Schuur 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Invoergegevens rekenmodel

LAmax

2013.095

Model:

Groep:

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

AO Agrarisch bedrijf - Agrarisch bedrijf

(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw/Huis 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2.21

26-7-2013 14:43:06


Bijlage III

Rekenresultaten


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LArRT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

P1_A - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P1_A Bestaande woning 1,50 29,49 24,06 19,80 29,80 51,51

SB1 Compressor 0,50 23,38 -- -- 23,38 45,36

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 27,87 -- -- 27,87 49,94

SB3 Dieselpomp 1,00 17,69 24,06 19,80 29,80 39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:14:06


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LArRT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

P1_B - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P1_B Bestaande woning 4,50 31,77 27,50 23,24 33,24 50,98

SB1 Compressor 0,50 26,21 -- -- 26,21 45,30

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 29,80 -- -- 29,80 49,11

SB3 Dieselpomp 1,00 21,13 27,50 23,24 33,24 40,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:14:06


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LArRT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

P2_A - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P2_A Bestaande woning 1,50 34,57 36,96 32,70 42,70 55,98

SB1 Compressor 0,50 14,79 -- -- 14,79 36,92

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 32,28 -- -- 32,28 54,35

SB3 Dieselpomp 1,00 30,59 36,96 32,70 42,70 50,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:14:06


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LArRT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

P2_B - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P2_B Bestaande woning 4,50 36,88 38,59 34,33 44,33 56,06

SB1 Compressor 0,50 18,15 -- -- 18,15 37,60

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 34,98 -- -- 34,98 54,28

SB3 Dieselpomp 1,00 32,22 38,59 34,33 44,33 51,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:14:06


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LArRT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

P3_A - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P3_A NIeuwe woning 1,50 39,60 36,07 31,81 41,81 61,37

SB1 Compressor 0,50 32,01 -- -- 32,01 53,91

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 38,20 -- -- 38,20 60,10

SB3 Dieselpomp 1,00 29,70 36,07 31,81 41,81 50,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:14:06


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LArRT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LArLT

P3_B - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P3_B NIeuwe woning 4,50 42,33 38,00 33,74 43,74 61,24

SB1 Compressor 0,50 35,08 -- -- 35,08 53,99

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 40,94 -- -- 40,94 59,85

SB3 Dieselpomp 1,00 31,63 38,00 33,74 43,74 50,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:14:06


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

P1_A - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P1_A Bestaande woning 1,50 59,44 61,47 54,20 66,47 84,66

Groep Bodengebieden -- -- -- -- --

Groep Gebouwen -- -- -- -- --

Groep Mobiele bronnen 59,41 61,47 54,20 66,47 84,63

Groep Vast opgestelde bronnen 38,31 24,06 19,80 38,31 62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:16:21


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

P1_B - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P1_B Bestaande woning 4,50 59,61 61,61 54,35 66,61 84,68

Groep Bodengebieden -- -- -- -- --

Groep Gebouwen -- -- -- -- --

Groep Mobiele bronnen 59,55 61,61 54,34 66,61 84,66

Groep Vast opgestelde bronnen 40,74 27,50 23,24 40,74 62,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:16:21


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

P2_A - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P2_A Bestaande woning 1,50 54,00 55,29 48,08 60,29 80,06

Groep Bodengebieden -- -- -- -- --

Groep Gebouwen -- -- -- -- --

Groep Mobiele bronnen 53,21 55,22 47,95 60,22 79,54

Groep Vast opgestelde bronnen 46,21 36,96 32,70 46,21 70,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:16:21


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

P2_B - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P2_B Bestaande woning 4,50 55,61 56,65 49,45 61,65 80,23

Groep Bodengebieden -- -- -- -- --

Groep Gebouwen -- -- -- -- --

Groep Mobiele bronnen 54,58 56,59 49,32 61,59 79,72

Groep Vast opgestelde bronnen 48,87 38,59 34,33 48,87 70,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:16:21


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

P3_A - NIeuwe woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P3_A NIeuwe woning 1,50 58,03 58,87 51,63 63,87 83,37

Groep Bodengebieden -- -- -- -- --

Groep Gebouwen -- -- -- -- --

Groep Mobiele bronnen 56,80 58,85 51,58 63,85 82,48

Groep Vast opgestelde bronnen 51,97 36,07 31,81 51,97 76,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:16:21


Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax

P3_B - NIeuwe woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P3_B NIeuwe woning 4,50 59,14 59,60 52,36 64,60 83,43

Groep Bodengebieden -- -- -- -- --

Groep Gebouwen -- -- -- -- --

Groep Mobiele bronnen 57,51 59,56 52,29 64,56 82,60

Groep Vast opgestelde bronnen 54,11 38,00 33,74 54,11 75,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:16:21


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LArLT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LArLT

P1_A - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P1_A Bestaande woning 1,50 46,78 46,78 46,78

SB1 Compressor 0,50 42,29 42,29 42,29

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 46,78 46,78 46,78

SB3 Dieselpomp 1,00 36,60 36,60 36,60

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 -- -- --

SB5 Dieselpomp beregenen 1,00 -- 33,93 33,93

LAmax (hoofdgroep) 66,08 66,08 66,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:18:41


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LArLT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LArLT

P1_B - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P1_B Bestaande woning 4,50 48,71 48,71 48,71

SB1 Compressor 0,50 45,12 45,12 45,12

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 48,71 48,71 48,71

SB3 Dieselpomp 1,00 40,04 40,04 40,04

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 -- -- --

SB5 Dieselpomp beregenen 1,00 -- 35,63 35,63

LAmax (hoofdgroep) 66,03 66,03 66,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:18:41


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LArLT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LArLT

P2_A - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P2_A Bestaande woning 1,50 51,19 54,10 54,10

SB1 Compressor 0,50 33,70 33,70 33,70

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 51,19 51,19 51,19

SB3 Dieselpomp 1,00 49,50 49,50 49,50

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 -- -- --

SB5 Dieselpomp beregenen 1,00 -- 54,10 54,10

LAmax (hoofdgroep) 61,77 61,77 61,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:18:41


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LArLT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LArLT

P2_B - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P2_B Bestaande woning 4,50 53,89 56,90 56,90

SB1 Compressor 0,50 37,06 37,06 37,06

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 53,89 53,89 53,89

SB3 Dieselpomp 1,00 51,13 51,13 51,13

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 -- -- --

SB5 Dieselpomp beregenen 1,00 -- 56,90 56,90

LAmax (hoofdgroep) 62,03 62,03 62,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:18:41


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LArLT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LArLT

P3_A - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3_A NIeuwe woning 1,50 57,11 57,11 57,11

SB1 Compressor 0,50 50,92 50,92 50,92

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 57,11 57,11 57,11

SB3 Dieselpomp 1,00 48,61 48,61 48,61

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 -- -- --

SB5 Dieselpomp beregenen 1,00 -- 39,80 39,80

LAmax (hoofdgroep) 62,40 62,40 62,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:18:41


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LArLT vast opgestelde bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LArLT

P3_B - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3_B NIeuwe woning 4,50 59,85 59,85 59,85

SB1 Compressor 0,50 53,99 53,99 53,99

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 59,85 59,85 59,85

SB3 Dieselpomp 1,00 50,54 50,54 50,54

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 -- -- --

SB5 Dieselpomp beregenen 1,00 -- 42,87 42,87

LAmax (hoofdgroep) 62,52 62,52 62,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:18:41


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LAmax

P1_A - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P1_A Bestaande woning 1,50 76,08 76,08 76,08

Groep Bodengebieden -- -- --

Groep Gebouwen -- -- --

Groep Mobiele bronnen 76,08 76,08 76,08

Groep Vast opgestelde bronnen 58,71 58,71 58,71

LAmax (hoofdgroep) 76,08 76,08 76,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:19:42


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LAmax

P1_B - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P1_B Bestaande woning 4,50 76,03 76,03 76,03

Groep Bodengebieden -- -- --

Groep Gebouwen -- -- --

Groep Mobiele bronnen 76,03 76,03 76,03

Groep Vast opgestelde bronnen 61,29 61,29 61,29

LAmax (hoofdgroep) 76,03 76,03 76,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:19:42


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LAmax

P2_A - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P2_A Bestaande woning 1,50 71,77 71,77 71,77

Groep Bodengebieden -- -- --

Groep Gebouwen -- -- --

Groep Mobiele bronnen 71,77 71,77 71,77

Groep Vast opgestelde bronnen 67,59 67,59 67,59

LAmax (hoofdgroep) 71,77 71,77 71,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:19:42


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LAmax

P2_B - Bestaande woning

(hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P2_B Bestaande woning 4,50 72,03 72,03 72,03

Groep Bodengebieden -- -- --

Groep Gebouwen -- -- --

Groep Mobiele bronnen 72,03 72,03 72,03

Groep Vast opgestelde bronnen 70,27 70,27 70,27

LAmax (hoofdgroep) 72,03 72,03 72,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:19:42


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LAmax

P3_A - NIeuwe woning

(hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3_A NIeuwe woning 1,50 73,38 73,38 73,38

Groep Bodengebieden -- -- --

Groep Gebouwen -- -- --

Groep Mobiele bronnen 72,40 72,40 72,40

Groep Vast opgestelde bronnen 73,38 73,38 73,38

LAmax (hoofdgroep) 73,38 73,38 73,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:19:42


Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie

LAmax alle bronnen

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - IBS LAmax

P3_B - NIeuwe woning

(hoofdgroep)

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3_B NIeuwe woning 4,50 75,41 75,41 75,41

Groep Bodengebieden -- -- --

Groep Gebouwen -- -- --

Groep Mobiele bronnen 72,52 72,52 72,52

Groep Vast opgestelde bronnen 75,41 75,41 75,41

LAmax (hoofdgroep) 75,41 75,41 75,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-7-2013 15:19:42


Bijlage IV

Rekenresultaten inclusief maatregel


Rekenresultaten

Maximaal geluidniveau niclusief scherm

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax - scherm

P1_A - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P1_A Bestaande woning 1,50 58,7 36,6 36,6

SB1 Compressor 0,50 42,3 -- --

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 51,8 -- --

SB3 Dieselpomp 1,00 36,6 36,6 36,6

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 58,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 76,1 76,1 76,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-8-2013 11:05:03


Rekenresultaten

Maximaal geluidniveau niclusief scherm

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax - scherm

P2_A - Bestaande woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P2_A Bestaande woning 1,50 67,6 49,5 49,5

SB1 Compressor 0,50 33,7 -- --

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 56,2 -- --

SB3 Dieselpomp 1,00 49,5 49,5 49,5

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 67,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 71,8 71,8 71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-8-2013 11:05:03


Rekenresultaten

Maximaal geluidniveau niclusief scherm

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax - scherm

P3a_A - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3a_A NIeuwe woning 1,50 68,5 43,0 43,0

SB1 Compressor 0,50 46,3 -- --

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 56,3 -- --

SB3 Dieselpomp 1,00 43,0 43,0 43,0

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 68,5 -- --

LAmax (hoofdgroep) 72,5 72,5 72,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-8-2013 11:05:03


Rekenresultaten

Maximaal geluidniveau niclusief scherm

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax - scherm

P3b_A - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3b_A NIeuwe woning 1,50 67,1 42,5 42,5

SB1 Compressor 0,50 45,6 -- --

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 55,1 -- --

SB3 Dieselpomp 1,00 42,5 42,5 42,5

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 67,1 -- --

LAmax (hoofdgroep) 67,1 67,0 67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-8-2013 11:05:03


Rekenresultaten

Maximaal geluidniveau niclusief scherm

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax - scherm

P3c_A - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3c_A NIeuwe woning 1,50 67,2 44,8 44,8

SB1 Compressor 0,50 46,0 -- --

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 55,1 -- --

SB3 Dieselpomp 1,00 44,8 44,8 44,8

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 67,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 67,2 66,9 66,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-8-2013 11:05:03


Rekenresultaten

Maximaal geluidniveau niclusief scherm

2013.095

Rapport:

Model:

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

AO Agrarisch bedrijf - RBS LAmax - scherm

P3d_A - NIeuwe woning

Vast opgestelde bronnen

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P3d_A NIeuwe woning 1,50 68,8 49,3 49,3

SB1 Compressor 0,50 47,9 -- --

SB2 Pneumatische moersleutel 0,50 53,6 -- --

SB3 Dieselpomp 1,00 49,3 49,3 49,3

SB4 Hameren (LAmax) 1,00 68,8 -- --

LAmax (hoofdgroep) 72,7 72,7 72,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.21

26-8-2013 11:05:03

More magazines by this user
Similar magazines