‘Ahorizont’ offsite

westmaasenwaal.nl

Bijlage 3: Advies RAAP - Gemeente West Maas en Waal

Adviesdocument RAAP Archeologisch Adviesbureau

Datum: 13 februari 2008

Project: Beneden Leeuwen – Van Heemstraweg 42 (Walraventerrein),

gemeente West Maas en Waal

Opdrachtgever: J&J adviseurs BV, dhr. T.C. Jansen

Advies archeologisch onderzoek

Op verzoek van de gemeente West Maas en Waal heeft RAAP

Archeologisch Adviesbureau een beoordeling verricht van het volgende

rapport:

C. Helmich & M. Janssen, 2007: Inventariserend Veldonderzoek

verkennende fase Van Heemstraweg 42 Beneden Leeuwen, Nijmegen

(Becker & Van de Graaf).

Het onderzoek omvat een bureauonderzoek en een verkennend

booronderzoek.

Uit het bureauonderzoek volgt dat het plangebied op de meandergordel

van Leeuwen ligt, waaraan een hoge verwachting wordt toegekend voor

vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd.

Vervolgens is deze verwachting getoetst door 20 boringen te plaatsen

in het 2 ha grote plangebied. De boringen zijn niet gelijkmatig

verdeeld over het terrein, maar geconcentreerd in twee zones aan de

noordkant en zuidoostzijde. Dit komt omdat het terrein grotendeels

ontoegankelijk was voor het onderzoek, vanwege bestaande bebouwing

en verharding. Het booronderzoek leverde de volgende resultaten op:

Op veel plaatsen is de bodemopbouw intact; hier resteert een ‘Ahorizont’,

waarin op 1 plaats aan de noordkant een Romeinse scherf

is aangetroffen. Verder is vastgesteld dat de verstoringsdiepte

varieert van 20 cm – 100 cm –Mv.

Op basis van deze resultaten adviseren de auteurs om het gehele

plangebied, inclusief de door het booronderzoek niet bestreken

delen, te onderwerpen aan een proefsleuvenonderzoek met een

dekkingspercentage van 10 %.

RAAP Archeologisch Adviesbureau komt na lezing van het rapport tot

een ander advies.

Het onderzoek heeft slechts één archeologische indicator opgeleverd.

In deze specifieke regio en specifieke periode mag het voorkomen van

losse stukken keramiek in een vegetatieniveau (onze interpretatie

van de A-horizont uit het rapport, te beschouwen als een oud

oppervlak) als een gebruikelijke neerslag worden beschouwd van offsite

activiteiten. Indien sprake was van een echte vindplaats zoals

een nederzettingsterrein, had men meer en andersoortige indicatoren

mogen verwachten. Dergelijke vindplaatsen zijn door hun goede

herkenbaarheid en over het algemeen grote omvang goed

prospecteerbaar middels een booronderzoek. Deze enkele scherf

rechtvaardigt dus geen gebiedsdekkend proefsleuvenonderzoek.

Daarnaast is het voorgestelde dekkingspercentage van 10 %

buitenproportioneel. Voor nederzettingsterreinen uit de Romeinse

tijd in het rivierengebied is 5 % in de meeste gevallen voldoende.

Het advies van RAAP is tweeledig:

* De reeds onderzochte delen van het plangebied zijn reeds verkend

in een zeer fijnmazig boorgrid (ca. 10 x 10 m) en hebben geen

overtuigende aanwijzing opgeleverd voor vindplaatsen. Hier is verder

onderzoek niet noodzakelijk.

* De niet onderzochte delen van het plangebied kunnen alsnog worden

verkend door middel van een booronderzoek in een grid van 6 boringen

per hectare. Indien hierin vindplaatsen worden aangetroffen kan een

E.M.P. Verhelst, Senior archeoloog RAAPOost-Nederland


proefsleuvenonderzoek alsnog noodzakelijk zijn. Indien geen

vindplaatsen worden gevonden, is verder onderzoek niet nodig en kan

het gebied zonder belemmeringen van de archeologische belangen

verder worden ontwikkeld.

E.M.P. Verhelst, Senior archeoloog RAAPOost-Nederland


Marieke Vink

Van:

Erik Verhelst [e.verhelst@raap.nl]

Verzonden: maandag 10 maart 2008 18:14

Aan:

tcjansen@jjadvies.nl

Onderwerp: RE: Conceptrapport Aanvullend Van Heemstraweg 42

Beste Tjeerd Jansen.

Ik heb het rapport bestudeerd en heb naar aanleiding daarvan de volgende vragen en opmerkingen.

SOB-research heeft een nieuw bureauonderzoek uitgevoerd. Op dat van Becker & van de Graaf had ik niets aan te

merken, dus wat mij betreft was een nieuw bureauonderzoek niet nodig geweest. Op zichzelf kan het uiteraard geen

kwaad op de gegevens nog een keer op een rijtje te zetten, dus bezwaar maken doe ik niet, temeer daar de

uitkomsten feitelijk gelijkluidend zijn.

Wanneer het echter de bedoeling was een volledig onderzoeksrapport te maken voor dit plangebied, dan zou ik

ervoor pleiten ook de resultaten van het eerdere veldwerk erin op te nemen. Dus: ook de boorpunten van B & v/d G

op het nieuwe boorpuntenkaartje, en kopieën van de B & v/d G-boorstaten als bijlage. Ik laat dat aan uw eigen

oordeel over.

De argumentatie bij het advies van SOB kan ik niet volgen. In boring 4 zijn grind, groene vlekken en witte brokjes

aangetroffen. Deze worden geïnterpreteerd als archeologische indicator, maar zijn het natuurlijk niet. Als de ‘groene

vlekken’ fosfaatverkleuringen waren, dan golden ze als indicator. Maar dan moeten ze wel als zodanig benoemd

worden. Grind kan door menselijk handelen in een kleilaag terechtkomen, maar noodzakelijk is dat niet. En wat met

witte brokjes wordt bedoeld, daar kunnen we alleen maar naar raden… Mijns inziens ligt het gezien de diepteligging

meer voor de hand om de groene vlekken als natuurlijke reductievlekken te interpreteren dan als fosfaat. Ik begrijp

dat in de formulering in het rapport enige twijfel tot uitdrukking wordt gebracht, en dat is uitstekend natuurlijk, maar

dan kan het daarna niet meer als basis dienen voor het advies in het rapport.

Het lijkt me beter om de waarneming in boring 4 te laten voor wat hij is: een losse opmerking waard misschien, maar

geen interpretatie als archeologische indicator. En dus ook geen mogelijke archeologische vindplaats want daar zijn

geen goede argumenten voor. Het advies luidt dan dat er voor de ontwikkeling van het plangebied in archeologische

zin geen belemmeringen zijn (dus ook niet beneden de 1,50 m).

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,

met vriendelijke groeten,

E.M.P. (Erik) Verhelst

Senior projectleider

Mercuriusweg 10

6971 GV Brummen

tel 0575 567876

fax 0575 567085

mobiel 06 13408721

e.verhelst@raap.nl

www.raap.nl

Van: tjeerd [mailto:tcjansen@jjadvies.nl]

Verzonden: woensdag 27 februari 2008 13:15

Aan: e.verhelst@raap.nl

CC: 'Marco Bootsma'

Onderwerp: FW: Conceptrapport Aanvullend Van Heemstraweg 42

Hallo Eric Verhelst,

Dit is het archeologisch onderzoek dat SOB heeft uitgevoerd.

Graag dit rapport beoordelen. Zover ik dit nu kan overzien wordt de eerste verwachting van jou met deze resultaten

bevestigd.

1


Met vriendelijke groet,

Tjeerd Jansen.

Van: A. Wichers [mailto:a.wichers@sobresearch.nl]

Verzonden: woensdag 27 februari 2008 12:24

Aan: tcjansen@jjadvies.nl

CC: 'J. Ras'; 'F.A. van Meurs'

Onderwerp: Conceptrapport Aanvullend Van Heemstraweg 42

Geachte heer Jansen,

Hierbij doe ik u conform afspraak het conceptrapport toekomen van het Aanvullend Inventariserend Veldonderzoek

door middel van grondboringen ten behoeve van “Van Heemstraweg 42”, te Beneden-Leeuwen (Gemeente West

Maas en Waal).

Na beoordeling van dit conceptrapport door het bevoegd gezag, in deze de Gemeente West Maas en Waal, zal het

definitieve rapport aan u worden gezonden.

Ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

A. Wichers

Office Manager

SOB Research

Postbus 5060

3274 ZK Heinenoord

Tel.: 0186-604432

Fax: 0575-476139

Mail: a.wichers@sobresearch.nl

---------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze

informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt

verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren

door het bericht te retourneren.

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.21.1/1300 - Release Date: 26-2-2008 19:50

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG.

Version: 7.5.518 / Virus Database: 269.21.7/1324 - Release Date: 10-3-2008 19:27

2

More magazines by this user
Similar magazines