Bijlage 10 Lichthinder - Gemeente West Maas en Waal

westmaasenwaal.nl
  • No tags were found...

Bijlage 10 Lichthinder - Gemeente West Maas en Waal

Nieuwbouw woningen en servicepunt aan de

Nieuwstraat te Dreumel

Lichttechnisch onderzoek


Nieuwbouw woningen en servicepunt aan de

Nieuwstraat te Dreumel

Lichttechnisch onderzoek

Rapportnummer: 20102986.R01.V01

Document: 2486

Status: concept

Datum: 16 augustus 2010

In opdracht van: SAB Arnhem BV

Postbus 479

6800 AL Arnhem

contactpersoon: mevrouw I. Buitenhuis

telefoon: (026) 357 69 11

telefax: (026) 357 66 11

e‐mail: irene.buitenhuis@sab.nl

Uitgevoerd door: Alcedo bv

Postbus 140 7450 AC Holten

Keizersweg 26 7451 CS Holten

contactpersoon: Ir. R.G.W. Hendriks

telefoon: (0548) 63 64 20

telefax: (0548) 63 64 30

internet: www.alcedo.nl

e‐mail: roy.hendriks@alcedo.nl

© Alcedo bv

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo bv.


INHOUD

1 INLEIDING 3

2 UITGANGSPUNTEN EN WETTELIJK KADER 4

2.1 Lichthinder 4

2.2 Lichtmetingen 5

3 CONCLUSIES 7

Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage 2

Situatie

Meetresultaten

20102986.R01.V01 / concept / 16 augustus 2010 2


1 INLEIDING

In opdracht van SAB Arnhem is door Alcedo een lichttechnisch onderzoek uitgevoerd in de

omgeving van de tennisvelden van tennisvereniging LTC Dreumel ’75 en de voetbalvelden van

voetbalvereniging Aquilla, gevestigd aan de Nieuwstraat te Dreumel. Aanleiding van het

onderzoek is de geplande nieuwbouw van woningen en een woonservicepunt nabij de

sportvelden. De gemeente West Maas en Waal vraagt in dit kader inzicht in de mate van

lichthinder rondom de sportvelden.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de mogelijke lichthinder ten gevolge van de

inrichtingen ter plaatse van de geplande woningen in de directe omgeving van de sportvelden en

het bepalen van een contour om te kunnen voldoen aan de grenswaarden.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de verlichtingssituatie op basis van

metingen ter plekke, literatuurgegevens en Alcedo‐expertise.

De verlichtingssituatie ten gevolge van de inrichting wordt bepaald en getoetst conform de

“Algemene richtlijn betreffende lichthinder, Deel 1, Algemeen en Grenswaarden voor

sportverlichting” van de NSVV Commissie Lichthinder, hierna te noemen “de NSVV‐richtlijn”. De

verlichtingssituatie wordt tevens getoetst aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is het

wettelijk kader opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 4 zijn de

conclusies gegeven.

20102986.R01.V01 / concept / 16 augustus 2010 3


2 UITGANGSPUNTEN EN WETTELIJK

KADER

2.1 Lichthinder

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

• resultaten van lichtmetingen op 21 juli 2010;

• gevoerd overleg met de heer J. van Egmond, beheerder van tennisvereniging LTC

Dreumel ’75;

• gevoerd overleg met de heer J. van Bommel, voorzitter van voetbalvereniging Aquilla;

• topografische ondergrond, aangeleverd door de gemeente West Maas en Waal;

• Alcedo‐expertise.

In het Activiteitenbesluit is aangegeven waaraan de verlichtingsinstallatie van een

sportvereniging moet voldoen om hinder te voorkomen. Zo dient de verlichting tussen 23.00 uur

en 07.00 uur uitgeschakeld te zijn en moet de lichtinstallatie zodanig uitgevoerd worden dat

directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt

voorkomen.

Om bovengenoemde te kwantificeren zijn in de NSVV‐richtlijn grenswaarden opgenomen. In

tabel 1 zijn de grenswaarden weergegeven. De richtlijn heeft geen wettelijke status, maar wordt

in de toelichting op het Activiteitenbesluit wel als toetsingskader genoemd.

Tabel 1

te hanteren

parameter

Verticale

verlichtingssterkte

Ev [lux]

op de gevel

Lichtsterkte

I [cd]

van elk armatuur

Grenswaarden voor sportverlichtingsinstallaties

toepassingscondities

dag en avond

07:00‐23:00

nacht *

23:00‐07:00

dag en avond

07:00‐23:00

nacht *

23:00‐07:00

omgevingszone

natuurgebied landelijk gebied stedelijk gebied

stadscentrum/

industriegebied

2 lux 5 lux 10 lux 25 lux

1 lux 1 lux 2 lux 4 lux

2500 cd 7500 cd 10000 cd 25000 cd

0 cd 500 cd 1000 cd 2500 cd

* In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat de verlichtingsinstallatie na 23:00 moet zijn uitgeschakeld.

Voor de onderzochte stedelijke situatie geldt ten aanzien van de verlichtingssterkte dus een

grenswaarde voor de dag‐ en avondperiode van 10 lux. Ten aanzien van de lichtsterkte geldt een

grenswaarde van 10.000 cd.

20102986.R01.V01 / concept / 16 augustus 2010 4


2.2 Lichtmetingen

Al voorafgaand aan de metingen is bekend dat het niet mogelijk is om de lichthinder ten gevolge

van de voetbalvereniging te meten in verband met een grondige verbouwing. Op grond van de

bevindingen ter plaatse van de geplande nieuwbouwlocatie is het wel aannemelijk dat er sprake

zal zijn van lichthinder. Tijdens vooroverleg met SAB Arnhem en de gemeente West Maas en

Waal is afgesproken dat de verlichtingssituatie bij de voetbalvereniging in een later stadium, na

afronding van de verbouwing, alsnog wordt gemeten.

Op 21 juli 2010 zijn de lichtmetingen uitgevoerd. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de

gebruikte meetapparatuur.

Tabel 2 Gebruikte meetapparatuur

Meetapparatuur Fabrikaat Type

luxmeter MobiLux Klasse A

luminantiemeter Gossen Mavospot 2

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de verschillende invloedsfactoren op de metingen.

Tabel 3 Invloedsfactoren op metingen

Invloedsfactor

Meetcondities

weersgesteldheid

helder

invloed flora

veel afschermende flora aanwezig voor de meetposities I t/m VIII

aanwezigheid verlichting

geen straatverlichting van invloed tijdens de metingen

Bepaling van de verlichtingssterkte en lichtsterkte heeft plaatsgevonden op een

beoordelingshoogte van 1,5 meter ter plaatse van de meetposities. In bijlage 1 is een situatie

opgenomen met daarin aangegeven de plaats van de armaturen en de meetposities. Toetsing in

de nachtperiode vindt niet plaats, omdat de verlichtingsinstallatie conform het Besluit

uitgeschakeld moet zijn.

Incidenteel komt het voor dat de verlichting binnen de inrichting tot uiterlijk 0:00 uur aan blijft,

bijvoorbeeld tijdens uitloop van toernooien en evenementen. Binnen het Activiteitenbesluit

(artikel 4.113 lid 2 en 3) bestaat de mogelijkheid om middels een gemeentelijke verordening de

verruiming van de verlichtingstijd tot na 23.00 uur toe te staan.

Tijdens de metingen kon geen goede meting worden uitgevoerd op een kortere afstand dan 10 m

vanuit de erfgrens met de tennisvereniging. Dit komt door de hoge begroeiing en de mate van

bebouwing op de meetlocatie.

In bijlage 2 is een uitwerking opgenomen van de meetresultaten. In tabel 4 is een samenvatting

van de meetresultaten opgenomen.

Tabel 4 Gemeten verticale verlichtingssterktes en lichtsterkte

Posities Verticale verlichtingssterkte (lux) Lichtsterkte (cd)

07:00‐23:00 uur 07:00‐23:00 uur

gemeten norm gemeten norm

I 2,67 10 1.532 10.000

II 3,02 10 2.122 10.000

III 1,91 10 1.964 10.000

20102986.R01.V01 / concept / 16 augustus 2010 5


Posities Verticale verlichtingssterkte (lux) Lichtsterkte (cd)

07:00‐23:00 uur 07:00‐23:00 uur

gemeten norm gemeten norm

IV 1,24 10 1.684 10.000

V 1,35 10 1.479 10.000

VI 0,42 10 1.259 10.000

VII 2,16 10 2.494 10.000

VIII 5,85 10 2.765 10.000

Uit tabel 4 blijkt dat er geen overschrijding van de NSVV‐richtlijn plaatsvindt op de meetposities.

Opgemerkt moet worden dat de begroeiing tussen de meetposities en de tennisvereniging

(armaturen) voor veel afscherming zorgde en dat afhankelijk van de instandhouding van de

begroeiing en de geplande bouwhoogte de waarden kunnen veranderen.

Op basis van de metingen kan gesteld worden dat, bij het aanhouden van de rooilijn op 10 meter

afstand vanuit de erfgrens en het in stand houden van de begroeiing (groenblijvend), er op een

meethoogte van 1,5 m in de dag‐ en avondperiode geen overschrijdingen zullen optreden van de

NSVV‐richtlijn.

20102986.R01.V01 / concept / 16 augustus 2010 6


3 CONCLUSIES

In opdracht van SAB Arnhem is door Alcedo een lichttechnisch onderzoek uitgevoerd in de

omgeving van de tennisvelden van tennisvereniging LTC Dreumel ’75 en de voetbalvelden van

voetbalvereniging Aquilla, gevestigd aan de Nieuwstraat te Dreumel. Aanleiding van het

onderzoek is de geplande nieuwbouw van woningen en een woonservicepunt nabij de

sportvelden. De gemeente West Maas en Waal vraagt in dit kader inzicht in de mate van

lichthinder rondom de sportvelden.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de mogelijke lichthinder ten gevolge van de

inrichtingen ter plaatse van de geplande woningen in de directe omgeving van de sportvelden en

het bepalen van een contour om te kunnen voldoen aan de grenswaarden.

Op basis van de lichtmetingen kan het volgende worden geconcludeerd:

• De nieuwbouw voldoet ten opzichte van de tennisvereniging aan de NSVV‐richtlijnen in de

dag‐ en avondperiode op een meethoogte van 1,5 m op voorwaarde dat de afstand tot de

erfgrens minimaal 10 m bedraagt en dat de begroeiing in stand wordt gehouden.

• Incidenteel komt het voor dat de verlichting binnen de inrichting tot uiterlijk 00.00 uur aan

blijft, bijvoorbeeld tijdens uitloop van toernooien en evenementen. Binnen het

Activiteitenbesluit (artikel 4.113 lid 2 en 3) bestaat de mogelijkheid om middels een

gemeentelijke verordening de verruiming van de verlichtingstijd tot na 23.00 uur toe te

staan.

• Voor de bepaling van de lichthinder ten gevolge van de verlichting van de voetbalvelden zijn

geen metingen uitgevoerd. Na afronding van de verbouwing worden deze alsnog

uitgevoerd.

20102986.R01.V01 / concept / 16 augustus 2010 7


BIJLAGE 1

SITUATIE


BIJLAGE 2

MEETRESULTATEN


Lichtmetingen

(conform NSVV)

Projectgegevens

Projectnummer

Project

Initialen

Datum lichtmeting

20102986

Lichtonderzoek tennisvereniging te Dreumel

RH

21 juli 2010

Meteorologisch zicht

Zonsondergang: 21:47 uur bron: knmi http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/zonop2010.pdf

Meteorologisch zicht 40000 m 1 bron: knmi zie kaart

Normzicht 11400 m 1

Gem. correctiefactor 0,93

Grenswaarden

E-zone E3, woongebieden algemeen

Periode dag & avond

Ev 10 lux

I

10000 cd

Metingen

Locatie Positie Armatuur Hinderbron Ev (lux) Ev corr (lux) Toets NSVV afstand (m) afstand

More magazines by this user
Similar magazines