bijlage 3: watertoets (inclusief bijlagen) - Gemeente West Maas en ...

westmaasenwaal.nl

bijlage 3: watertoets (inclusief bijlagen) - Gemeente West Maas en ...

NOTITIE

Project:

Herinrichting Van de Zwaluw te Appeltern

Betreft:

Aanvulling Waterplan

Opsteller(s) en datum:

Frank Harbers en Mark Grasveld, 4 mei 2009

1. Inleiding

Door HSRO en het Hoog BV wordt het project Van de Zwaluw gelegen aan de Van der Capellenstraat

te Appeltern ontwikkeld.

Aan Grasveld Civiele Techniek is door HSRO gevraagd een waterhuishoudingsplan op te stellen

voor deze ontwikkeling. Het waterhuishoudingsplan voor de toenmalige verkaveling is door de heer

Fontein, projectleider Integraal Waterbeheer op 3 juli 2008 goedgekeurd.

Vanwege veranderende omstandigheden met betrekking tot de eigendommen van de kerk is de

verkaveling in het voorjaar van 2009 aangepast. In deze notitie zal worden aangetoond hoe één en

ander zich verhoudt tot de vorige verkaveling en of dit gevolgen heeft voor de wateropgave.

2. Project- en omgevingbeschrijving

De ontwikkeling van het plan bestaat uit de transformatie van een weiland naar woningbouw.

Binnen het plangebied zijn 30 tot 35 nieuw woningen voorzien. Een deel daarvan is voorzien in

bestaande bebouwing als de pastorie (5 tot 7 appartementen). Een ander deel komt in de plaats van op

korte termijn te slopen voormalige agrarische schuren (woning kerkstraat 4a en drie woningen ten

noorden van kerkstraat 2). Drie starterswoningen komen in de plaats van een deel van de verharding

van het Pastoor Willemsplein.

De gemiddelde maaiveldhoogte in de huidige situatie bedraagt ca. 5,7 m + NAP. De GHG

binnen het gebied bedraagt ca. 1 m minus maaiveld ofwel ca. 4,7 m + NAP. Als gevolg van de

woningbouwontwikkeling zal het terrein minimaal 0,30 m worden opgehoogd.

3. Beleid Waterschap Rivierenland

Het projectgebied valt binnen het werkgebied van het Waterschap Rivierenland. Het Waterschap

dient daarom goedkeuring te verlenen aan de omgang van het vuilwater (DWA) en het

schoonwater (HWA).

4. Toekomstig watersysteem

In het watersysteem maken wij onderscheid in de droogweerafvoer (huishoudelijk afvalwater) en

regenwaterafvoer (neerslag). Deze beide rioolwaterstromen worden gescheiden gehouden in

overeenstemming met de uitgangspunten van het Waterschap. Dit betekent dat er twee aparte

rioolsystemen worden aangelegd. Beide systemen worden in de onderstaande paragrafen apart

beschreven.

5.1 Droogweerafvoer

De droogweerafvoer (DWA) van de nieuwe woningen binnen het projectgebied zal worden

verzameld en worden aangesloten op het gemengde riool in de Van der Capellenstraat.

De diameter, aanlegdiepte, etc. van de DWA riolering zal tijdens de civieltechnische

planvoorbereiding worden bepaald.

5.2 Regenwaterafvoer


Voor de regenwaterafvoer (RWA) hebben wij de keuze gemaakt om het regenwater afkomstig

van de daken en de wegen te verzamelen en te retenderen in een wadi aan de westzijde van het

plangebied. Het oorspronkelijke plangebied had een oppervlak van 6.330 m2. Het nieuwe exploitatie

gebied is vergroot doordat de Pastorie en het Pastoor Willemsplein bij het plangebied betrokken is. De

oppervlakte is nu 8825 m2. Binnen het oorspronkelijke plangebied bevonden zich de volgende

verharde oppervlakken:

Dakvlakken 1.490 m2

Inritten 240 m2

Verharding 910 m2

Totaal 2.640 m2

In deze oppervlakte was de parkeerplaats (Pastor Willemsplein) niet meegenomen.

De maatgevende situatie bij de capaciteitsberekening van de wadi is de neerslaggebeurtenis van

T=100+10%. Bij een T=100+10% is er een wateropgave van 175 m3. De te realiseren wadi heeft

een capaciteit indien deze volledig is gevuld van 210 m3. Een tekening van de wadi behoort als

bijlage bij dit waterplan.

5.3 Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt de verharding van het pastoor Willemsplein met 415 m2 verkleind. Ook

worden de schuren en mestplaten bij de voormalige boerderijen Kerkstraat 2 en 4 gesloopt (zie bijlage

te slopen panden en te verwijderen verharding). Totaal gaat het om 1190 m2. Deze aanpassingen zijn in

de eerdere berekening van 2008 niet meegenomen. Anderzijds is in oude berekening de nieuwe woning

van der Zwaluw sr kleiner aangehouden en is rekening gehouden met een groter

appartementencomplex (zie bijlage tekening waterplan van der Zwaluw). Buiten de te handhaven delen

van het Pastoor Willemsplein bevinden zich binnen het nieuwe plangebied zich de volgende verharde

oppervlakken (tekening verhard oppervlak):

Dakvlakken 1.738 m2 (was 1.490 m2)

Inritten 300 m2 (was 240 m2)

Verharding 912 m2 (was 910 m2)

Totaal 2950 m2 (was 2.640 m2)

Te slopen verharding en bebouwing

Saldo nieuwe verharding min sloop

-1190 m2

1760 m2

Conclusie

De capaciteit van de wadi is gedimensioneerd op 2640 m2. In de nieuwe situatie is er feitelijk sprake

van minder oppervlakte verharding. Dit komt vooral doordat een groot deel van de verharding van het

Pastoor Willemsplein zal worden weggehaald. Omdat het stelsel hier te zijner tijd ruimte biedt is het

een optie om de nieuwe bebouwing aan het Pastoor Willemsplan en achter de Pastorie aan te sluiten op

het bestaande stelsel bij dit plein. Het is ook mogelijk om het schone regenwater af te koppelen op de

wadi. De buis naar de Wadi kan als extra bergingscapaciteit gezien worden. Het is mogelijk ook een

optie op de buis als permeo buis uit voeren. Vanuit de capaciteit bezien zijn dit echter geen

noodzakelijke opties.

6 Kwel

Uit onderzoek van Nipa van 25 juli 2007 blijkt dat binnen het projectgebied zich een kleilaag

bevindt met een laagdikte van 2,50 m tot 4,00 m. Het graven van de wadi met een dikte van 0,60

m in relatie tot het ophogen van het terrein met 0,30 m geeft daarmee naar verwachting geen

verhoogde kans voor opbarsten en extra kwel.


7 Uitwerking

De uitwerking van het regenwatersysteem zal in de civieltechnische planuitwerking plaatsvinden.

Hierbij zal ook worden bepaald op welke wijze de te realiseren wadi aan de westzijde van het plan

kan worden aangesloten op het watersysteem van het Waterschap en of deze verbonden zal worden

met het stelsel bij het Pastoor Willemsplein.


te verwijderen parkeerterrein

om te vormen naar woning en tuin

-415 m2

te verwijderen mestplaats

om te vormen naar tuin

te verwijderen mestplaats

om te vormen naar tuin

-45 m2

-201 m2

te slopen schuur

om te vormen naar drie

seniorenwoningen

te slopen schuur

om te vormen naar één

seniorenwoning

-220 m2

-309 m2

Bijlage:

te slopen panden en te verwijderen verharding


NOTITIE

Project:

Herinrichting Van de Zwaluw te Appeltern

Betreft:

Waterplan

Opsteller en datum:

Mark Grasveld, 14 april 2008

Kenmerk:

G38/2007/001/N01v3

1. Inleiding

Door HSRO wordt het project Van de Zwaluw gelegen aan de Van der Capellenstraat te

Appeltern ontwikkeld.

Aan Grasveld Civiele Techniek is door HSRO gevraagd een waterhuishoudingsplan op te stellen

voor deze ontwikkeling.

2. Project- en omgevingbeschrijving

De ontwikkeling van het plan bestaat uit de transformatie van een weiland naar woningbouw.

Binnen het plangebied zijn tien woningen nieuwe voorzien.

De gemiddelde maaiveldhoogte in de huidige situatie bedraagt ca. 5,7 m + NAP. De GHG

binnen het gebied bedraagt ca. 1 m minus maaiveld ofwel ca. 4,7 m + NAP. Als gevolg van de

woningbouwontwikkeling zal het terrein minimaal 0,30 m worden opgehoogd.

3. Beleid Waterschap Rivierenland

Het projectgebied valt binnen het werkgebied van het Waterschap Rivierenland. Het Waterschap

dient daarom goedkeuring te verlenen aan de omgang van het vuilwater (DWA) en het

schoonwater (HWA).

4. Toekomstig watersysteem

In het watersysteem maken wij onderscheid in de droogweerafvoer (huishoudelijk afvalwater) en

regenwaterafvoer (neerslag). Deze beide rioolwaterstromen worden gescheiden gehouden in

overeenstemming met de uitgangspunten van het Waterschap. Dit betekent dat er twee aparte

rioolsystemen worden aangelegd. Beide systemen worden in de onderstaande paragrafen apart

beschreven.

5.1 Droogweerafvoer

De droogweerafvoer (DWA) van de nieuwe woningen binnen het projectgebied zal worden

verzameld en worden aangesloten op het gemengde riool in de Van der Capellenstraat.

De diameter, aanlegdiepte, etc. van de DWA riolering zal tijdens de civieltechnische

planvoorbereiding worden bepaald.


5.2 Regenwaterafvoer

Voor de regenwaterafvoer (RWA) hebben wij de keuze gemaakt om het regenwater afkomstig

van de daken en de wegen te verzamelen en te retenderen in een wadi aan de westzijde van het

plangebied.

Het plangebied heeft een oppervlak van 6.330 m2. Binnen dit plangebied bevinden zich de

volgende verharde oppervlakken:

Dakvlakken 1.490 m2

Inritten 240 m2

Verharding 910 m2

Totaal 2.640 m2

In deze oppervlakte is de parkeerplaats (Pastor Willemsplein) niet meegenomen.

De maatgevende situatie bij de capaciteitsberekening van de wadi is de neerslaggebeurtenis van

T=100+10%. Bij een T=100+10% is er een wateropgave van 175 m3. De te realiseren wadi heeft

een capaciteit indien deze volledig is gevuld van 210 m3. Een tekening van de wadi behoort als

bijlage bij dit waterplan.

Uit onderzoek van Nipa van 25 juli 2007 blijkt dat binnen het projectgebied zich een kleilaag

bevindt met een laagdikte van 2,50 m tot 4,00 m. Het graven van de wadi met een dikte van 0,60

m in relatie tot het ophogen van het terrein met 0,30 m geeft daarmee naar verwachting geen

verhoogde kans voor opbarsten en extra kwel.

De uitwerking van het regenwatersysteem zal in de civieltechnische planuitwerking plaatsvinden.

Hierbij zal ook worden bepaald op welke wijze de te realiseren wadi aan de westzijde van het plan

kan worden aangesloten op het watersysteem van het Waterschap.

More magazines by this user
Similar magazines