GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL

westmaasenwaal.nl

Volgende - Gemeente West Maas en Waal

131-029

GEMEENTE WEST MAAS EN

WAAL

Plan Park Zijveld kern Beneden-Leeuwen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Mei 2012


INHOUD

BLZ

1. INLEIDING .................................................................................... 3

2. BELEID EN REGELGEVING........................................................ 4

2.1. Landelijk beleid en regelgeving 4

2.2. Bouwbesluit 4

3. VERKEERSGEGEVENS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS ......... 5

3.1. Verkeersgegevens 5

3.2. Ruimtelijke gegevens 5

4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN.......................................... 6

5. MAATREGELENSTUDIE ............................................................. 8

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE............................................. 9

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 1


Afbeelding 1: Ligging locatie (bron: Openstreetmap.org)

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 2


1. INLEIDING

In opdracht van Project Consult uit Veenendaal, is door Pouderoyen

Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een akoestisch

onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Park Zijveld

aan de Van Heemstraweg 84 te Beneden – Leeuwen, gemeente West

Maas en Waal.

De ontwikkelaars willen op de hoek van het Zijveld en de Van

Heemstraweg twee twee-onder-kap woningen en één vrijstaande woning

realiseren. De betreffende kavels worden nu gebruikt als tuin, weide en

openbare ruimte.

Afbeelding 2: luchtfoto van locatie (bron: live.bing.com)

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 3


2. BELEID EN REGELGEVING

2.1. Landelijk beleid en regelgeving

In de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 1) is bepaald dat elke weg van

rechtswege een zone heeft. Een zone is het akoestisch

aandachtsgebied. Bij vaststelling van een bestemmingsplan (art. 3.1 Wet

ruimtelijke ordening) dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap

met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht

(art.76 lid 1 Wgh). De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal

rijstroken en de status van de weg.

Tabel 1:

Overzicht zonebreedtes

Zonebreedte

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

5 of meer

3 of 4

1 of 2

350

350

200

600

400

250

De te onderzoeken weg zijn de Van Heemstraweg en de Zijveld. Ten tijde

van het opstellen van het akoestische onderzoek was de Van

Heemstraweg nog een provincialeweg (Nijmegen – Zaltbommel). Met het

verlengen van de N322 (Maas en Waalweg) heeft de van Heemstraweg

inmiddels geen functie meer van drukke doorgaande route, maar is de

functie meer lokaal van aard. Hiertoe wordt de Van Heemstraweg ook

heringericht. De gemeente is met de provincie in onderhandeling over de

eigendomsoverdracht.

De wegen zijn binnenstedelijk gelegen en hebben maximaal twee

rijstroken. De onderzoekszone bedraagt 200 meter. Binnen de zone dient

de hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de

betreffende weg in acht te worden genomen (art. 76 Wgh).

Voor nieuwe woningen bedraagt de wettelijke voorkeursgrenswaarde

48 dB. Indien de geluidsbelasting op de gevel van de geprojecteerde

woning uitkomt boven de 48 dB, kan er op bepaalde gronden ontheffing

van de wettelijke voorkeursgrenswaarde verkregen worden (door het

college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal) tot

63 dB.

2.2. Bouwbesluit

Het totale binnenniveau moet voldoen aan het Bouwbesluit (hoofdstuk 3)

en mag niet meer dan 33 dB bedragen. De minimale geluidsreductie van

de gevel moet 20 dB bedragen.

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 4


3. VERKEERSGEGEVENS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS

3.1. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Van Heemstraweg en de Zijveld zijn

ontleend aan het verkeersmodel Van Heemstraweg 2015, modelsnelheid

47 km/uur. De reden voor deze keuze is de openstelling van de

omlegging van de N322. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op de Van

Heemstraweg en door de te treffen maatregelen aan de Van

Heemstraweg, zakken naar ca. 5000 mvt./etm..

Voor een autonome groei is uitgegaan van een groei van 1½% per jaar

(vanaf 2015). De verkeersintensiteiten, wegdektype en toegestane

rijsnelheden zijn in bijlage 1 weergegeven.

3.2. Ruimtelijke gegevens

In afbeelding 3 is de analoge verbeelding (met woningnummers) van het

plan weergegeven.

Afbeelding 4: fragment analoge verbeelding

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 5


4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

De geluidsbelasting als gevolg van de Van Heemstraweg en Zijveld (>30

km/uur) zijn berekend met standaard rekenmethode II, conform Reken en

meetvoorschrift geluidhinder 2006 en met programma Geomilieu versie

1.81.

In onderstaande afbeelding (4) zijn de rekenpunten op de woningen

weergegeven. In tabel 2 is de geluidbelasting gepresenteerd ten gevolge

van de Van Heemstraweg.

Afbeelding 4: Ligging rekenpunten

Rekenpunt

Tabel 2:

Geluidbelasting t.g.v. de Van Heemstraweg (incl. corr. art. 110g Wgh;

aftrek 5 dB).

Gevel oriëntatie

Geluidbelasting

Begane grond 1 e verdieping 2 e verdieping

R1 Vrijstaande woning zuidgevel 55 dB# 56 dB# 56 dB#

R2 Vrijstaande woning westgevel 52 dB# 53 dB# 53 dB#

R3 Vrijstaande woning oostgevel 49 dB# 51 dB# 51 dB#

R4 Vrijstaande woning noordgevel 42 dB 44 dB 45 dB

R5 Dubbele woning west zuidgevel 47 dB 49 dB# 50 dB#

R6 Dubbele woning west westgevel 48 dB 50 dB# 50 dB#

R7 Dubbele woning west oostgevel 39 dB 41 dB 42 dB

R8 Dubbele woning west noordgevel 36 dB 37 dB 38 dB

R9 Dubbele woning oost zuidgevel 45 dB 48 dB 50 dB#

R10 Dubbele woning oost westgevel 41 dB 43 dB 44 dB

R11 Dubbele woning oost oostgevel 40 dB 42 dB 44 dB

R12 Dubbele woning oost noordgevel 33 dB 34 dB 35 dB

# overschrijding voorkeursgrenswaarde.

Ten gevolge van de Van Heemstraweg wordt de voorkeursgrenswaarde

op alle woningen overschreden. De maximale overschrijding bedraagt

8 dB. Echter van de woningen is tenminste één gevel geluidsluw.

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 6


Rekenpunt

Tabel 3:

Geluidbelasting t.g.v. de Zijveld, snelheid > 50 km/uur (incl. corr. art.

110g Wgh; aftrek 5 dB).

Gevel oriëntatie

Geluidbelasting

Begane grond 1 e verdieping 2 e verdieping

R1 Vrijstaande woning zuidgevel 38 dB 40 dB 40 dB

R2 Vrijstaande woning westgevel 45 dB 47 dB 47 dB

R3 Vrijstaande woning oostgevel 24 dB 25 dB 26 dB

R4 Vrijstaande woning noordgevel 42 dB 44 dB 45 dB

R5 Dubbele woning west zuidgevel 42 dB 44 dB 44 dB

R6 Dubbele woning west westgevel 47 dB 49 dB# 49 dB#

R7 Dubbele woning west oostgevel 32 dB 33 dB 34 dB

R8 Dubbele woning west noordgevel 41 dB 43 dB 46 dB

R9 Dubbele woning oost zuidgevel 28 dB 30 dB 33 dB

R10 Dubbele woning oost westgevel 37 dB 39 dB 40 dB

R11 Dubbele woning oost oostgevel 11 dB 13 dB 14 dB

R12 Dubbele woning oost noordgevel 33 dB 35 dB 36 dB

# overschrijding voorkeursgrenswaarde.

Ten gevolge van de Zijveld wordt de voorkeursgrenswaarde op één gevel

van één woning overschreden. De maximale overschrijding bedraagt

1 dB. Alle andere geveldelen zijn geluidsluw.

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 7


5. MAATREGELENSTUDIE

Daar er een overschrijding plaatsvindt op alle 5 woningen, dient er zowel

bron- als overdrachtsmaatregelen overwogen te zijn. In onderstaand

overzicht worden deze weergegeven.

Bronmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen

Bij het treffen van bronmaatregelen op de Van Heemstraweg kan worden

gedacht aan:

- reductie snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur. De

snelheidsreductie levert een reductie op van 2½ dB. Dit is niet

voldoende voor de Van Heemstraweg. Lagere snelheid is voor de

Van Heemstraweg niet mogelijk i.v.m. de ontsluitende functie. Voor

de Zijveld is deze snelheidsreductie voldoende;

- ander wegdektype. Wordt niet overwogen, daar de Van

Heemstraweg wordt heringericht.

- reductie verkeersintensiteit. Een nog lagere verkeersintensiteit is op

de Van Heemstraweg en Zijveld niet mogelijk. Beide wegen

ontsluiten de kern Beneden-Leeuwen.

Bij overdrachtsmaatregelen kan gedacht worden aan:

- afstandsvergroting. Het buiten de 48 dB contour plaatsen t.g.v. de

Van Heemstraweg is niet mogelijk gezien de omvang en situering

van de locatie.

- plaatsen afscherming. Over een lengte van ca. 70 m dient een

afscherming van ca. 6m hoog te worden gerealiseerd. De

overschrijding wordt op alle woningen weggenomen. Deze

maatregel is stedenbouwkundig en financieel niet acceptabel.

Gelet op bovenstaande kan het project alleen gerealiseerd worden als

het college van Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal

hogere grenswaarden vaststellen voor alle woningen ten gevolge van de

Van Heemstraweg en voor één woning ten gevolge van de Zijveld. De

overschrijding bedraagt maximaal 8 dB ten gevolge van de Van

Heemstraweg en 1 dB ten gevolge van de Zijveld. De procedure hogere

grenswaarden dient parallel te lopen aan de ruimtelijke procedure.

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 8


6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van Project Consult uit Veenendaal, is door Pouderoyen

Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een akoestisch

onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Park Zijveld

aan de Van Heemstraweg 84 te Beneden – Leeuwen, gemeente West

Maas en Waal. Het plan voorziet de realisatie van twee twee-onder-kap

woningen en één vrijstaande woning.

De woningen komen binnen de geluidszones te liggen van de Van

Heemstraweg en de Zijveld. De wegen zijn binnenstedelijk gelegen en

hebben maximaal twee rijstroken; de zone bedraagt 200 meter. De

verkeersgegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel Van

Heemstraweg 2015, modelsnelheid 47 km/uur.

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen woningen ten

gevolge van een weg bedraagt 48 dB, de maximaal te ontheffen

geluidsbelasting bedraagt in een binnenstedelijke situatie 63 dB (daar de

woningen binnen de bebouwde kom liggen).

Uit het akoestisch onderzoek, met standaard rekenmethode II (conform

reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) en met het programma

Geomilieu 1.81, blijkt dat de geluidsbelasting op alle woningen ten

gevolge van de Van Heemstraweg de wettelijke voorkeursgrenswaarde

overschrijdt (geluidsbelasting bedraagt maximaal 56 dB). Ten gevolge

van de Zijveld wordt op één gevel van één woning de wettelijke

voorkeursgrenswaarde met 1 dB overschreden. In alle gevallen is één

gevel geluidsluw.

Uit de maatregelenstudie is gebleken dat er bezwaren rijzen uit

verkeerskundig, stedenbouwkundig en financieel oogpunt, t.a.v. bron- en

overdrachtsmaatregelen.

Gelet op bovenstaande kan het project alleen gerealiseerd worden als

het college van Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal

hogere grenswaarden vaststellen voor alle woningen ten gevolge van de

Van Heemstraweg en voor één woning ten gevolge van de Zijveld. De

overschrijding bedraagt maximaal 8 dB ten gevolge van de Van

Heemstraweg en 1 dB ten gevolge van de Zijveld. De procedure hogere

grenswaarden dient parallel te lopen aan de ruimtelijke procedure.

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 9


BIJLAGEN

1. Verkeersgegevens

2. Invoerbladen en rekenresultaten standaard rekenmethode II,

wegverkeerslawaai.

FIGUREN

1. Situatie Geomilieu-model. Schaal 1:1000

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 10


BIJLAGE 1

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 mei 2012 11


28-10-09/Hwh

OTarhnmg21/2015_nieuw_ref_47

Goudappel Coffeng

Heemstraweg 47km/uur, etmaalintensiteiten 2015 (mvt in honderdtallen)

Gemeente West Maas en Waal

etmaal mvt

0 - 1000

1000 - 2500

2500 - 5000

5000 - 10000

10000 - 25000

25000 - 50000

> 50000

Link Bandwidths

Legend

133

133

133

131

131

133

95

99

99

95

99

95

92

101

92

101

66

68

66

68

68

66

66

68

64

61

59

62

61

58

57

49

53

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

40

43

42

40

42

39

40

37

34

37

37

34

37

33

33

37

37

33

37

33

36

32

32

36

36

32

33

31

31

33

34

30

28

28

28

27

27

26

24

26

24

25

24

26

24

26

24

23

21

22

21

22

21

20

19

20

19

20

18

20

18

17 17

18

16

16

16

16

16

16

18

15

15

16

17

15 15

17

15

17

16

15

15

16

15

17

16

15

16

14

16

14

17

13

16

13

13

13

12

14

15

12

12

11

11

11

11

11

11

11

10

12

10

12

10

10

10

10

9

11

10

9

8

9

8

8

8

8

8

9

8

8

8

9 9

8

8

9

8

9

9

8

8

9

8

9

8

8

8

8 8

8

8

8

8

7

8

7

8

7

7

8

8

7

10

7

7

10

7

7

8

7

8

8

7

8

7

7

8

7

7

8

7

7

7

7

8

7

6

6

7

9

6

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

5 5

6 6

5

6

5

5

5

5

5

5

7

5

5

5

5

5

5

7

5

5

5

5

4

5

5

4

4

5

4

6

4

4

4

4

4

5

5

4

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

3

3

4

3

4

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Bijlage 1

aut. tel mnd plan toename intens Uur gemm. Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

nr functie/wegvak wegvaknrs. Intens. groei jaar corr. jaar plan plan Dag Avond Nacht mot. % % lv % mz % zw mot. %% lv % mz % zw mot. % % lv % mz % zw snelheid wegdek

Van Heemstraweg Zijveld-aansluiting west 5600 1,5% 2015 1 2021 0 6123 7,0 2,6 0,7 0,0 89,0 4,0 7,0 0,0 89,0 4,0 7,0 0,0 89,0 4,0 7,0 50 km/uur dab 3062

3062 1531

Zijveld t.n.v. Van Heemstraweg 5000 1,5% 2015 1 2021 0 5467 7,0 2,6 0,7 0,0 93,0 4,0 3,0 0,0 93,0 4,0 3,0 0,0 93,0 4,0 3,0 50 km/uur dab 2734

2734 30 km/uur

Van Heemstraweg ten westen Zijveld 8200 1,5% 2015 1 2021 0 8966 7,0 2,6 0,7 0,0 89,0 4,0 7,0 0,0 89,0 4,0 7,0 0,0 89,0 4,0 7,0 50 km/uur dab 4483

4483

Pouderoyen Compagnons Pagina 1


BIJLAGE 2

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 februari 2012 13


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport: Groepenbeheer

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

versie van Gebied - Gebied

Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Bodemgebied

(hoofdgroep) Bodemgebied 1

(hoofdgroep) Bodemgebied 2

(hoofdgroep) Bodemgebied 3

(hoofdgroep) Bodemgebied 4

(hoofdgroep) Bodemgebied 5

(hoofdgroep) Bodemgebied Aansl west Aansluiting west

(hoofdgroep) Bodemgebied b1 wegen en paden

(hoofdgroep) Bodemgebied b2 wegen en paden

(hoofdgroep) Bodemgebied b3 wegen en paden

(hoofdgroep) Bodemgebied b4 wegen en paden

(hoofdgroep) Bodemgebied b6 wegen en paden

(hoofdgroep) Bodemgebied VHW Van Heemstraweg _L (Rechts)

(hoofdgroep) Bodemgebied VHW Van Heemstraweg _L (Rechts) _L

(hoofdgroep) Bodemgebied VHW Van Heemstraweg _L (Rechts) (Rechts)

(hoofdgroep) Bodemgebied Zijveld o Zijveld oost

(hoofdgroep) Bodemgebied ZV rotond Zijveld rotonde

(hoofdgroep) Gebouw Wijzigingsbevoegdheid 2

(hoofdgroep) Gebouw G1 Zijveld 81

(hoofdgroep) Gebouw G10 Zijveld 67

(hoofdgroep) Gebouw G103 Van Heemstraweg 66

(hoofdgroep) Gebouw G104 Van Heemstraweg 66

(hoofdgroep) Gebouw G105 Violenstraat 12

(hoofdgroep) Gebouw G106 Violenstraat 8-10

(hoofdgroep) Gebouw G107 Van Heemstratweg 66a

(hoofdgroep) Gebouw G108 Van Heemstratweg 68

(hoofdgroep) Gebouw G109 Van Heemstratweg 70

(hoofdgroep) Gebouw G11 Zijveld 67

(hoofdgroep) Gebouw G110 Van Heemstratweg 70

(hoofdgroep) Gebouw G111 Van Heemstratweg 72

(hoofdgroep) Gebouw G112 Van Heemstratweg 74

(hoofdgroep) Gebouw G113 Van Heemstratweg 74

(hoofdgroep) Gebouw G114 Van Heemstratweg 74

(hoofdgroep) Gebouw G115 Van Heemstratweg 82

(hoofdgroep) Gebouw G116 Van Heemstratweg 82

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:51:00


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport: Groepenbeheer

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

versie van Gebied - Gebied

Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw G12 Van Heemstraweg 65

(hoofdgroep) Gebouw G120 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G121 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G122 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G123 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G124 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G125 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G126 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G127 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G128 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G129 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G13 Van Heemstraweg 61

(hoofdgroep) Gebouw G130 Gebouwen

(hoofdgroep) Gebouw G14 Van Heemstraweg 61

(hoofdgroep) Gebouw G2 Zijveld 79

(hoofdgroep) Gebouw G3 Zijveld 79

(hoofdgroep) Gebouw G4 Zijveld 77

(hoofdgroep) Gebouw G5 Zijveld 77-71

(hoofdgroep) Gebouw G6 Zijveld 75

(hoofdgroep) Gebouw G7 Zijveld 75

(hoofdgroep) Gebouw G8 Van Heemstraweg 67-69

(hoofdgroep) Gebouw G9 Zijveld 67

(hoofdgroep) Gebouw Gz1 Zijveld 83

(hoofdgroep) Gebouw Gz10 Zijveld 4

(hoofdgroep) Gebouw Gz11 Zijveld 6

(hoofdgroep) Gebouw Gz12 Zijveld 10

(hoofdgroep) Gebouw Gz13 Zijveld 12

(hoofdgroep) Gebouw Gz14 Zijveld 14

(hoofdgroep) Gebouw Gz15 Zijveld 16

(hoofdgroep) Gebouw Gz16 Liesterweg 2

(hoofdgroep) Gebouw Gz17 Liesterweg 2

(hoofdgroep) Gebouw Gz18 Liesterweg 4

(hoofdgroep) Gebouw Gz2 Zijveld 85-85a

(hoofdgroep) Gebouw Gz3 Zijveld 87

(hoofdgroep) Gebouw Gz4 Zijveld 87

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:51:00


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport: Groepenbeheer

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

versie van Gebied - Gebied

Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw Gz5 Zijveld 87

(hoofdgroep) Gebouw Gz6 Zijveld 87

(hoofdgroep) Gebouw Gz7 Zijveld 91

(hoofdgroep) Gebouw Gz8 Zijveld 2

(hoofdgroep) Gebouw Gz9 Zijveld 2

(hoofdgroep) Hoogtelijn Zijveld o Zijveld oost _L

(hoofdgroep) Hoogtelijn Zijveld o Zijveld oost (Rechts)

(hoofdgroep) Toetspunt R1 Vrijstaande woning zuidgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R10 Dubbele woning oost westgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R11 Dubbele woning oost oostgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R12 Dubbele woning oost noordgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R2 Zijveld vrijstaande woning westgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R3 Zijveld vrijstaande woning oostgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R4 Zijveld vrijstaande woning noordgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R5 Dubbele woning west zuidgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R6 Dubbele woning west westgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R7 Dubbele woning west oostgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R8 Dubbele woning west noordgevel

(hoofdgroep) Toetspunt R9 Dubbele woning oost zuidgevel

aansluitingen Weg Aansl west Aansluiting west

Van Heemstraweg Weg VHW A w- A Van Heemstraweg _L Aansluiting west-Akkerstra

Van Heemstraweg Weg VHW A w/Ak Van Heemstraweg (Rechts) Aansluiting west-Akk

Van Heemstraweg Weg VHW rotond Van Heemstraweg rotonde

Van Heemstraweg Weg VHW wn Van Heemstraweg west noord

Van Heemstraweg Weg VHW wz Van Heemstraweg west zuid

Van Heemstraweg Weg VHW Z -A w Van Heemstraweg (Rechts) Zijveld - Aansluitin

Van Heemstraweg Weg VHW Z- A w Van Heemstraweg _L Zijveld - Aansluiting west

zijveld 30 Weg Zijveld 30 Zijveld noordoost

zijveld 30 Weg Zijveld 30 Zijveld noordwest

zijveld 50 Weg Zijveld no Zijveld noordoost

zijveld 50 Weg Zijveld nw Zijveld noordwest

zijveld 50 Weg Zijveld o Zijveld oost

zijveld 50 Weg Zijveld w Zijveld west

zijveld 50 Weg ZV rotond Zijveld rotonde

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:51:00


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport: Groepsreducties

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep Demping Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

(hoofdgroep)

aansluitingen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

N322 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Van Heemstraweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zijveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zijveld 30 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

zijveld 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:50:11


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf

VHW Van Heemstraweg _L (Rechts) 0,00

VHW Van Heemstraweg _L (Rechts) _L 0,00

VHW Van Heemstraweg _L (Rechts) (Rechts) 0,00

b1 wegen en paden 0,00

b2 wegen en paden 0,00

b3 wegen en paden 0,00

b4 wegen en paden 0,00

b6 wegen en paden 0,00

Zijveld o Zijveld oost 0,00

Aansl west Aansluiting west 0,00

ZV rotond Zijveld rotonde 0,00

0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:51:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G1 Zijveld 81 7,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G2 Zijveld 79 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G3 Zijveld 79 7,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G4 Zijveld 77 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G5 Zijveld 77-71 7,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G6 Zijveld 75 7,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G7 Zijveld 75 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G8 Van Heemstraweg 67-69 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G9 Zijveld 67 6,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G10 Zijveld 67 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G11 Zijveld 67 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G12 Van Heemstraweg 65 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G13 Van Heemstraweg 61 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G14 Van Heemstraweg 61 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G103 Van Heemstraweg 66 5,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G104 Van Heemstraweg 66 3,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G105 Violenstraat 12 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G106 Violenstraat 8-10 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G107 Van Heemstratweg 66a 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G108 Van Heemstratweg 68 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G109 Van Heemstratweg 70 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G110 Van Heemstratweg 70 4,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G111 Van Heemstratweg 72 7,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G112 Van Heemstratweg 74 6,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G113 Van Heemstratweg 74 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G114 Van Heemstratweg 74 3,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G115 Van Heemstratweg 82 3,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G116 Van Heemstratweg 82 6,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Wijzigingsbevoegdheid 2 11,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz1 Zijveld 83 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz2 Zijveld 85-85a 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz3 Zijveld 87 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz4 Zijveld 87 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz5 Zijveld 87 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz6 Zijveld 87 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz7 Zijveld 91 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:54:30


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gz8 Zijveld 2 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz9 Zijveld 2 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz10 Zijveld 4 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz11 Zijveld 6 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz12 Zijveld 10 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz13 Zijveld 12 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz14 Zijveld 14 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz15 Zijveld 16 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz16 Liesterweg 2 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz17 Liesterweg 2 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gz18 Liesterweg 4 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G120 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G121 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G122 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G123 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G124 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G125 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G126 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G127 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G128 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G129 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G130 Gebouwen 8,00 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:54:30


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H

Zijveld o Zijveld oost _L --

Zijveld o Zijveld oost (Rechts) --

Geomilieu V1.81

11-7-2011 16:58:31


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

R1 Vrijstaande woning zuidgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R2 Zijveld vrijstaande woning westgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R3 Zijveld vrijstaande woning oostgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R4 Zijveld vrijstaande woning noordgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R5 Dubbele woning west zuidgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R6 Dubbele woning west westgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R7 Dubbele woning west oostgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R8 Dubbele woning west noordgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R9 Dubbele woning oost zuidgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R10 Dubbele woning oost westgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R11 Dubbele woning oost oostgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

R12 Dubbele woning oost noordgevel 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:21


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D)

VHW Z- A w Van Heemstraweg _L Zijveld - Aansluiting west 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 3062,00 7,00

VHW Z -A w Van Heemstraweg (Rechts) Zijveld - Aansluitin 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 3062,00 7,00

VHW A w- A Van Heemstraweg _L Aansluiting west-Akkerstra 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 2963,00 7,00

VHW A w/Ak Van Heemstraweg (Rechts) Aansluiting west-Akk 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 2963,00 7,00

VHW wz Van Heemstraweg west zuid 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 4483,00 7,00

VHW wn Van Heemstraweg west noord 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 4483,00 7,00

VHW rotond Van Heemstraweg rotonde 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 4483,00 7,00

Zijveld 30 Zijveld noordwest 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 2734,00 7,00

Zijveld 30 Zijveld noordoost 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 2734,00 7,00

Zijveld w Zijveld west 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 916,00 7,00

Zijveld o Zijveld oost 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 916,00 7,00

Zijveld no Zijveld noordoost 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 2734,00 7,00

ZV rotond Zijveld rotonde 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 2734,00 7,00

Zijveld nw Zijveld noordwest 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 50 50 50 50 2734,00 7,00

Aansl west Aansluiting west 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 W0 30 30 30 30 1575,00 7,00

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

VHW Z- A w 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

VHW Z -A w 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

VHW A w- A 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

VHW A w/Ak 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

VHW wz 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

VHW wn 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

VHW rotond 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 89,00 89,00 89,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 7,00 7,00 7,00 -- --

Zijveld 30 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

Zijveld 30 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

Zijveld w 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

Zijveld o 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

Zijveld no 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

ZV rotond 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

Zijveld nw 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 93,00 93,00 93,00 -- 4,00 4,00 4,00 -- 3,00 3,00 3,00 -- --

Aansl west 2,60 0,70 -- -- -- -- -- 98,00 98,00 98,00 -- 1,50 1,50 1,50 -- 0,50 0,50 0,50 -- --

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125

VHW Z- A w -- -- -- 190,76 70,85 19,08 -- 8,57 3,18 0,86 -- 15,00 5,57 1,50 -- 82,61 88,73

VHW Z -A w -- -- -- 190,76 70,85 19,08 -- 8,57 3,18 0,86 -- 15,00 5,57 1,50 -- 82,61 88,73

VHW A w- A -- -- -- 184,59 68,56 18,46 -- 8,30 3,08 0,83 -- 14,52 5,39 1,45 -- 82,47 88,59

VHW A w/Ak -- -- -- 184,59 68,56 18,46 -- 8,30 3,08 0,83 -- 14,52 5,39 1,45 -- 82,47 88,59

VHW wz -- -- -- 279,29 103,74 27,93 -- 12,55 4,66 1,26 -- 21,97 8,16 2,20 -- 84,27 90,39

VHW wn -- -- -- 279,29 103,74 27,93 -- 12,55 4,66 1,26 -- 21,97 8,16 2,20 -- 84,27 90,39

VHW rotond -- -- -- 279,29 103,74 27,93 -- 12,55 4,66 1,26 -- 21,97 8,16 2,20 -- 86,01 88,76

Zijveld 30 -- -- -- 177,98 66,11 17,80 -- 7,66 2,84 0,77 -- 5,74 2,13 0,57 -- 83,47 85,20

Zijveld 30 -- -- -- 177,98 66,11 17,80 -- 7,66 2,84 0,77 -- 5,74 2,13 0,57 -- 83,47 85,20

Zijveld w -- -- -- 59,63 22,15 5,96 -- 2,56 0,95 0,26 -- 1,92 0,71 0,19 -- 78,72 80,45

Zijveld o -- -- -- 59,63 22,15 5,96 -- 2,56 0,95 0,26 -- 1,92 0,71 0,19 -- 78,72 80,45

Zijveld no -- -- -- 177,98 66,11 17,80 -- 7,66 2,84 0,77 -- 5,74 2,13 0,57 -- 81,43 87,30

ZV rotond -- -- -- 177,98 66,11 17,80 -- 7,66 2,84 0,77 -- 5,74 2,13 0,57 -- 83,47 85,20

Zijveld nw -- -- -- 177,98 66,11 17,80 -- 7,66 2,84 0,77 -- 5,74 2,13 0,57 -- 81,43 87,30

Aansl west -- -- -- 108,04 40,13 10,80 -- 1,65 0,61 0,17 -- 0,55 0,20 0,06 -- 80,57 80,72

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

VHW Z- A w 95,37 98,89 103,49 101,69 94,18 87,08 78,31 84,43 91,07 94,59 99,19 97,39 89,87 82,78 72,61

VHW Z -A w 95,37 98,89 103,49 101,69 94,18 87,08 78,31 84,43 91,07 94,59 99,19 97,39 89,87 82,78 72,61

VHW A w- A 95,23 98,75 103,35 101,54 94,03 86,94 78,17 84,29 90,93 94,45 99,05 97,24 89,73 82,64 72,47

VHW A w/Ak 95,23 98,75 103,35 101,54 94,03 86,94 78,17 84,29 90,93 94,45 99,05 97,24 89,73 82,64 72,47

VHW wz 97,03 100,55 105,15 103,34 95,83 88,74 79,97 86,09 92,73 96,25 100,84 99,04 91,53 84,43 74,27

VHW wn 97,03 100,55 105,15 103,34 95,83 88,74 79,97 86,09 92,73 96,25 100,84 99,04 91,53 84,43 74,27

VHW rotond 97,64 97,32 101,94 101,08 93,96 90,12 81,71 84,46 93,33 93,02 97,64 96,78 89,66 85,82 76,01

Zijveld 30 93,71 93,55 98,93 98,33 90,90 86,73 79,17 80,89 89,41 89,24 94,62 94,03 86,59 82,43 73,47

Zijveld 30 93,71 93,55 98,93 98,33 90,90 86,73 79,17 80,89 89,41 89,24 94,62 94,03 86,59 82,43 73,47

Zijveld w 88,96 88,80 94,18 93,58 86,15 81,98 74,42 76,15 84,66 84,49 89,88 89,28 81,85 77,68 68,72

Zijveld o 88,96 88,80 94,18 93,58 86,15 81,98 74,42 76,15 84,66 84,49 89,88 89,28 81,85 77,68 68,72

Zijveld no 93,60 96,91 102,33 100,79 93,09 85,82 77,13 82,99 89,30 92,61 98,03 96,49 88,78 81,52 71,43

ZV rotond 93,71 93,55 98,93 98,33 90,90 86,73 79,17 80,89 89,41 89,24 94,62 94,03 86,59 82,43 73,47

Zijveld nw 93,60 96,91 102,33 100,79 93,09 85,82 77,13 82,99 89,30 92,61 98,03 96,49 88,78 81,52 71,43

Aansl west 87,41 89,25 95,64 95,30 87,48 82,54 76,27 76,42 83,11 84,95 91,34 91,00 83,18 78,24 70,57

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k

VHW Z- A w 78,73 85,37 88,89 93,49 91,69 84,18 77,08 -- -- -- -- -- -- --

VHW Z -A w 78,73 85,37 88,89 93,49 91,69 84,18 77,08 -- -- -- -- -- -- --

VHW A w- A 78,59 85,23 88,75 93,35 91,54 84,03 76,94 -- -- -- -- -- -- --

VHW A w/Ak 78,59 85,23 88,75 93,35 91,54 84,03 76,94 -- -- -- -- -- -- --

VHW wz 80,39 87,03 90,55 95,15 93,34 85,83 78,74 -- -- -- -- -- -- --

VHW wn 80,39 87,03 90,55 95,15 93,34 85,83 78,74 -- -- -- -- -- -- --

VHW rotond 78,76 87,64 87,32 91,94 91,08 83,96 80,12 -- -- -- -- -- -- --

Zijveld 30 75,20 83,71 83,55 88,93 88,33 80,90 76,73 -- -- -- -- -- -- --

Zijveld 30 75,20 83,71 83,55 88,93 88,33 80,90 76,73 -- -- -- -- -- -- --

Zijveld w 70,45 78,96 78,80 84,18 83,58 76,15 71,98 -- -- -- -- -- -- --

Zijveld o 70,45 78,96 78,80 84,18 83,58 76,15 71,98 -- -- -- -- -- -- --

Zijveld no 77,30 83,60 86,91 92,33 90,79 83,09 75,82 -- -- -- -- -- -- --

ZV rotond 75,20 83,71 83,55 88,93 88,33 80,90 76,73 -- -- -- -- -- -- --

Zijveld nw 77,30 83,60 86,91 92,33 90,79 83,09 75,82 -- -- -- -- -- -- --

Aansl west 70,72 77,41 79,25 85,64 85,30 77,48 72,54 -- -- -- -- -- -- --

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (P4) 8k

VHW Z- A w --

VHW Z -A w --

VHW A w- A --

VHW A w/Ak --

VHW wz --

VHW wn --

VHW rotond --

Zijveld 30 --

Zijveld 30 --

Zijveld w --

Zijveld o --

Zijveld no --

ZV rotond --

Zijveld nw --

Aansl west --

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:01:32


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Van Heemstraweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

R1_A Vrijstaande woning zuidgevel 1,50 54,85 50,55 44,85 54,97

R1_B Vrijstaande woning zuidgevel 4,50 55,58 51,28 45,58 55,70

R1_C Vrijstaande woning zuidgevel 7,50 55,54 51,24 45,54 55,66

R10_A Dubbele woning oost westgevel 1,50 41,20 36,90 31,20 41,32

R10_B Dubbele woning oost westgevel 4,50 42,51 38,21 32,51 42,63

R10_C Dubbele woning oost westgevel 7,50 43,99 39,69 33,99 44,11

R11_A Dubbele woning oost oostgevel 1,50 39,88 35,58 29,88 40,00

R11_B Dubbele woning oost oostgevel 4,50 42,26 37,96 32,26 42,38

R11_C Dubbele woning oost oostgevel 7,50 43,75 39,45 33,75 43,87

R12_A Dubbele woning oost noordgevel 1,50 32,53 28,23 22,53 32,65

R12_B Dubbele woning oost noordgevel 4,50 33,38 29,08 23,38 33,50

R12_C Dubbele woning oost noordgevel 7,50 34,51 30,21 24,51 34,63

R2_A Zijveld vrijstaande woning westgevel 1,50 52,05 47,75 42,05 52,17

R2_B Zijveld vrijstaande woning westgevel 4,50 52,97 48,67 42,97 53,09

R2_C Zijveld vrijstaande woning westgevel 7,50 53,06 48,76 43,06 53,18

R3_A Zijveld vrijstaande woning oostgevel 1,50 49,16 44,86 39,16 49,28

R3_B Zijveld vrijstaande woning oostgevel 4,50 50,45 46,15 40,45 50,57

R3_C Zijveld vrijstaande woning oostgevel 7,50 50,74 46,44 40,74 50,86

R4_A Zijveld vrijstaande woning noordgevel 1,50 42,36 38,06 32,36 42,48

R4_B Zijveld vrijstaande woning noordgevel 4,50 43,94 39,63 33,94 44,06

R4_C Zijveld vrijstaande woning noordgevel 7,50 44,55 40,25 34,55 44,67

R5_A Dubbele woning west zuidgevel 1,50 47,11 42,81 37,11 47,23

R5_B Dubbele woning west zuidgevel 4,50 48,97 44,67 38,97 49,09

R5_C Dubbele woning west zuidgevel 7,50 49,53 45,23 39,53 49,65

R6_A Dubbele woning west westgevel 1,50 47,95 43,65 37,95 48,07

R6_B Dubbele woning west westgevel 4,50 49,79 45,49 39,79 49,91

R6_C Dubbele woning west westgevel 7,50 50,24 45,94 40,24 50,36

R7_A Dubbele woning west oostgevel 1,50 39,21 34,91 29,21 39,33

R7_B Dubbele woning west oostgevel 4,50 41,24 36,94 31,24 41,36

R7_C Dubbele woning west oostgevel 7,50 42,29 37,99 32,29 42,41

R8_A Dubbele woning west noordgevel 1,50 36,00 31,70 26,00 36,12

R8_B Dubbele woning west noordgevel 4,50 37,31 33,01 27,31 37,43

R8_C Dubbele woning west noordgevel 7,50 38,35 34,05 28,35 38,47

R9_A Dubbele woning oost zuidgevel 1,50 45,01 40,71 35,01 45,13

R9_B Dubbele woning oost zuidgevel 4,50 47,85 43,55 37,85 47,97

R9_C Dubbele woning oost zuidgevel 7,50 49,44 45,14 39,44 49,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:02:40


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport:

Model:

Groep: zijveld 50

Groepsreductie: Ja

Resultatentabel

Bestemmingsplan Park Zijveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

R1_A Vrijstaande woning zuidgevel 1,50 38,15 33,85 28,15 38,27

R1_B Vrijstaande woning zuidgevel 4,50 40,11 35,81 30,11 40,23

R1_C Vrijstaande woning zuidgevel 7,50 40,02 35,72 30,02 40,14

R10_A Dubbele woning oost westgevel 1,50 37,32 33,02 27,32 37,44

R10_B Dubbele woning oost westgevel 4,50 39,00 34,69 29,00 39,12

R10_C Dubbele woning oost westgevel 7,50 40,33 36,03 30,33 40,45

R11_A Dubbele woning oost oostgevel 1,50 11,27 6,97 1,27 11,39

R11_B Dubbele woning oost oostgevel 4,50 12,94 8,64 2,94 13,06

R11_C Dubbele woning oost oostgevel 7,50 13,57 9,26 3,57 13,69

R12_A Dubbele woning oost noordgevel 1,50 33,35 29,05 23,35 33,47

R12_B Dubbele woning oost noordgevel 4,50 34,65 30,35 24,65 34,77

R12_C Dubbele woning oost noordgevel 7,50 35,80 31,50 25,80 35,92

R2_A Zijveld vrijstaande woning westgevel 1,50 45,03 40,73 35,03 45,15

R2_B Zijveld vrijstaande woning westgevel 4,50 47,02 42,72 37,02 47,14

R2_C Zijveld vrijstaande woning westgevel 7,50 47,19 42,89 37,19 47,31

R3_A Zijveld vrijstaande woning oostgevel 1,50 24,03 19,73 14,03 24,15

R3_B Zijveld vrijstaande woning oostgevel 4,50 24,79 20,49 14,79 24,91

R3_C Zijveld vrijstaande woning oostgevel 7,50 25,53 21,23 15,53 25,65

R4_A Zijveld vrijstaande woning noordgevel 1,50 42,12 37,82 32,12 42,24

R4_B Zijveld vrijstaande woning noordgevel 4,50 44,09 39,79 34,09 44,21

R4_C Zijveld vrijstaande woning noordgevel 7,50 44,69 40,39 34,69 44,81

R5_A Dubbele woning west zuidgevel 1,50 41,50 37,20 31,50 41,62

R5_B Dubbele woning west zuidgevel 4,50 43,48 39,18 33,48 43,60

R5_C Dubbele woning west zuidgevel 7,50 43,78 39,48 33,78 43,90

R6_A Dubbele woning west westgevel 1,50 46,52 42,22 36,52 46,64

R6_B Dubbele woning west westgevel 4,50 48,48 44,18 38,48 48,60

R6_C Dubbele woning west westgevel 7,50 48,61 44,31 38,61 48,73

R7_A Dubbele woning west oostgevel 1,50 31,88 27,58 21,88 32,00

R7_B Dubbele woning west oostgevel 4,50 32,97 28,67 22,97 33,09

R7_C Dubbele woning west oostgevel 7,50 34,12 29,82 24,12 34,24

R8_A Dubbele woning west noordgevel 1,50 41,25 36,95 31,25 41,37

R8_B Dubbele woning west noordgevel 4,50 43,28 38,98 33,28 43,40

R8_C Dubbele woning west noordgevel 7,50 43,46 39,16 33,46 43,58

R9_A Dubbele woning oost zuidgevel 1,50 27,55 23,25 17,55 27,67

R9_B Dubbele woning oost zuidgevel 4,50 29,39 25,09 19,39 29,51

R9_C Dubbele woning oost zuidgevel 7,50 32,40 28,10 22,40 32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:02:57


Gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplan Park Zijveld

131-029

Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel

Model: Bestemmingsplan Park Zijveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

R1_A Vrijstaande woning zuidgevel 1,50 59,94 55,64 49,94 60,06

R1_B Vrijstaande woning zuidgevel 4,50 60,70 56,40 50,70 60,82

R1_C Vrijstaande woning zuidgevel 7,50 60,67 56,36 50,67 60,79

R10_A Dubbele woning oost westgevel 1,50 47,70 43,40 37,70 47,82

R10_B Dubbele woning oost westgevel 4,50 49,13 44,83 39,13 49,25

R10_C Dubbele woning oost westgevel 7,50 50,56 46,26 40,56 50,68

R11_A Dubbele woning oost oostgevel 1,50 44,89 40,59 34,89 45,01

R11_B Dubbele woning oost oostgevel 4,50 47,27 42,97 37,27 47,39

R11_C Dubbele woning oost oostgevel 7,50 48,77 44,46 38,77 48,89

R12_A Dubbele woning oost noordgevel 1,50 41,23 36,93 31,23 41,35

R12_B Dubbele woning oost noordgevel 4,50 42,34 38,04 32,34 42,46

R12_C Dubbele woning oost noordgevel 7,50 43,48 39,18 33,48 43,60

R2_A Zijveld vrijstaande woning westgevel 1,50 57,86 53,56 47,86 57,98

R2_B Zijveld vrijstaande woning westgevel 4,50 58,97 54,67 48,97 59,09

R2_C Zijveld vrijstaande woning westgevel 7,50 59,09 54,79 49,09 59,21

R3_A Zijveld vrijstaande woning oostgevel 1,50 54,18 49,88 44,18 54,30

R3_B Zijveld vrijstaande woning oostgevel 4,50 55,46 51,16 45,46 55,58

R3_C Zijveld vrijstaande woning oostgevel 7,50 55,76 51,46 45,76 55,88

R4_A Zijveld vrijstaande woning noordgevel 1,50 50,32 46,02 40,32 50,44

R4_B Zijveld vrijstaande woning noordgevel 4,50 52,09 47,79 42,09 52,21

R4_C Zijveld vrijstaande woning noordgevel 7,50 52,70 48,40 42,70 52,82

R5_A Dubbele woning west zuidgevel 1,50 53,16 48,86 43,16 53,28

R5_B Dubbele woning west zuidgevel 4,50 55,05 50,75 45,05 55,17

R5_C Dubbele woning west zuidgevel 7,50 55,55 51,25 45,55 55,67

R6_A Dubbele woning west westgevel 1,50 55,35 51,05 45,35 55,47

R6_B Dubbele woning west westgevel 4,50 57,23 52,93 47,23 57,35

R6_C Dubbele woning west westgevel 7,50 57,55 53,25 47,55 57,67

R7_A Dubbele woning west oostgevel 1,50 44,98 40,67 34,98 45,10

R7_B Dubbele woning west oostgevel 4,50 46,86 42,56 36,86 46,98

R7_C Dubbele woning west oostgevel 7,50 47,93 43,63 37,93 48,05

R8_A Dubbele woning west noordgevel 1,50 47,48 43,18 37,48 47,60

R8_B Dubbele woning west noordgevel 4,50 49,35 45,05 39,35 49,47

R8_C Dubbele woning west noordgevel 7,50 49,74 45,44 39,74 49,86

R9_A Dubbele woning oost zuidgevel 1,50 50,09 45,79 40,09 50,21

R9_B Dubbele woning oost zuidgevel 4,50 52,91 48,61 42,91 53,03

R9_C Dubbele woning oost zuidgevel 7,50 54,54 50,24 44,54 54,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

11-7-2011 17:03:41


FIGUUR 1

Akoestisch onderzoek Bp.Van Heemstraweg 84 gem. West Maas en Waal 131-029 februari 2012 14

More magazines by this user
Similar magazines