Ruimtelijke onderbouwing zorggeschikte woning Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen

westmaasenwaal.nl
  • No tags were found...

Ruimtelijke onderbouwing zorggeschikte woning Gemeentje 6 te ...

Ruimtelijke onderbouwing zorggeschikte

woning Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen

Gemeente West Maas en Waal

Bijlagenboek


Ruimtelijke onderbouwing zorggeschikte

woning Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen

Gemeente West Maas en Waal

Bijlagenboek

Rapportnummer:

211X04383.059903_1_3

Datum: 12 december 2011

Contactpersoon opdrachtgever:

De heer J. Willems

Projectteam BRO:

Pascal Hendriks, Niels Spierings

Trefwoorden: -

Bron foto kaft: BRO Abstract 1

Beknopte inhoud: -

BRO

Hoofdvestiging

Postbus 4

5280 AA Boxtel

Bosscheweg 107

5282 WV Boxtel

T +31 (0)411 850 400

F +31 (0)411 850 401


Inhoudsopgave

pagina

SEPARATE BIJLAGEN

Bijlage 1: Archeologisch onderzoek

Bijlage 2: Bodemonderzoek

Bijlage 3: Omgevingsvergunning ontwerp


SEPARATE BIJLAGEN


Bijlage 1:

Archeologisch onderzoek


ArcheoPro Archeologisch rapport

Nr 1069

Gemeentje, Boven Leeuwen

Gemeente West Maas en Waal

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Versie 04-08-2010

(Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd)

Richard Exaltus

Joep Orbons

Augustus 2010

ArcheoPro


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 2

ArcheoPro Archeologisch rapport

Nr 1069

Gemeentje, Boven Leeuwen

Gemeente West Maas en Waal

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Versie 04-08-2010

(Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden

als definitief rapport worden opgeleverd)

Colofon

Opdrachtgever: Aeres Milieu, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond

Status: versie 04-08-2010

Projectcode : 10-185

Bestandsnaam : ArcheoPro, Gemeentje, Boven Leeuwen, 2010 08 04

Opgesteld conform KNA 3.1

Archis onderzoeksmelding (OM nummer): 41692

Bevoegd gezag: Gemeente West Maas en Waal

Opslagplaats documentatie: Provincie Gelderland

Auteur: Richard Exaltus, Joep Orbons

Projectleider : Richard Exaltus, Joep Orbons, Hon Rik

Onderaannemers: nvt

Autorisatie: Drs. R.P. Exaltus; senior-archeoloog

ISSN : 1569-7363

Uitgegeven door ArcheoPro

© Copyright 2010 ArcheoPro, Maastricht

ArcheoPro

Holdaal 6 Tel : 0(0 31) 43 3672586 Kamer van Koophandel Limburg: 14117581

NL 6228 GH Maastricht Fax: 0(0 31) 43 3672585 e-mail: info@archeopro.nl

Nederland

www.archeopro.nl

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 3

Inhoudsopgave:

Samenvatting................................................................................................................................ 4

1 Inleiding .................................................................................................................................... 5

1.1 Algemeen ............................................................................................................................... 5

1.2 Locatiegegevens:.................................................................................................................... 5

1.3 Onderzoek.............................................................................................................................. 5

2 Bureauonderzoek ...................................................................................................................... 8

2.1 Methode en bronnen .............................................................................................................. 8

2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem ................................................................................. 9

2.3 Archeologie.......................................................................................................................... 14

2.4 Historie................................................................................................................................. 17

2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel .............................................................. 19

2.6 Onderzoeksstrategie............................................................................................................. 20

3 Veldonderzoek ........................................................................................................................ 21

3.1 Verrichte werkzaamheden ................................................................................................... 21

3.2 Resultaten booronderzoek.................................................................................................... 21

4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies)......................................................................... 24

Verklarende woordenlijst........................................................................................................... 25

Archeologische tijdschaal .......................................................................................................... 25

Bronnen...................................................................................................................................... 25

Literatuur.................................................................................................................................... 26

Bijlage 1: Boorbeschrijving ....................................................................................................... 27

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 4

Samenvatting

Op 29 juni 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)

uitgevoerd op een terrein aan de Gemeentje te Boven Leeuwen.

Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met

bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te

komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend

Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch

verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de

vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig

(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van de mogelijke

aanwezigheid van archeologische resten uit de bronstijd, ijzertijd - Romeinse tijd,

middeleeuwen en de nieuwe tijd binnen het plangebied.

Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn

binnen het plangebied zes boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor met

een diameter van 12 cm.

Uit het met de guts verrichte onderzoek blijkt dat de top van de bodem binnen het plangebied

uit een dik pakket recent vergraven klei bestaat waarvan de dikte varieert tussen 0,5 en 1,4

meter. Hieronder is zand en ster zandige klei aangetroffen. Het betreft hier waarschijnlijk

oeverwal-afzettingen van de Waal. Op het zuidelijke deel van het plangebied is onderin de

boringen matig grof zand aangetroffen. Mogelijk betreft het hier afzettingen van de

stroomgordel van Leeuwen.

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Vegetatie-horizonten

die samen zouden kunnen hangen met archeologische sporen, ontbreken eveneens.

De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch

vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten

aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande

werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Het is aan de bevoegde overheid, in

dit geval de gemeente West Maas en Waal om te beoordelen of zij dit advies al dan niet

overneemt.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 5

1 Inleiding

1.1 Algemeen

- Opdrachtgever: Aeres Milieu, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond

- Geplande ingrepen: Bouw van een zorggeschikte woning (zie figuur 2)

- Datum uitvoering veldwerk: 29 juni 2010

- Archis onderzoeksmelding (OM nummer): 41692

- Opgesteld conform KNA 3.1.

- Bevoegd gezag: Gemeente West Maas en Waal

- Bewaarplaats vondsten: Provincie Gelderland

- Bewaarplaats documentatie: Provincie Gelderland

1.2 Locatiegegevens:

- Provincie: Gelderland

- Gemeente: West Maas en Waal

- Plaats: Boven Leeuwen

- Toponiem: Gemeentje

- Globale ligging: Aan de zuid-rand van het dorp

- Hoekcoördinaten plangebied:

o 166187 / 432734

o 166187 / 432777

o 16225 / 432777

o 166225 / 432734

- Oppervlakte plangebied: 0,12 ha

- Eigendom: Particulier

- Grondgebruik: Grasland en moestuin

- Hoogteligging: ± 6,72 m +NAP

- Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten

- Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het

centrum van het plangebied

1.3 Onderzoek

Op 29 juni 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)

uitgevoerd op een terrein aan de Gemeentje te Boven Leeuwen.

Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met

bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te

komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend

Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch

verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de

vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig

(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.

ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen

en is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het

verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van

opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons

(senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 6

Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de

buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 7

Figuur 2: De binnen het plangebied voorgenomen bouw van een woonhuis met een schuur

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 8

2 Bureauonderzoek

2.1 Methode en bronnen

Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis

vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te

verwachten archeologische waarden.

Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het

veldonderzoek worden bepaald.

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst,

dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn):

-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

-Archeologische MonumentenKaart (AMK)

-ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)

-Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

-Provincie Gelderland; Wateratlas

-Landschappen van Maas en Peel, J. Renes, 1999

-Bodemkaart 1:50.000

-Geomorfologische kaart 1:50.000

-Geologische kaart 1:50.000

-Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830

-Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Oost)

-Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000

-Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Gelderland 1:25.000 1894-

1926

-Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000

-Overig historisch kaartmateriaal

Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 9

2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem

Volgens de geologische kaart van Nederland (blad 39 west) ligt het plangebied op afzettingen

op de overgang van een gebied met door oeverafzettingen afgedekte geulafzettingen naar een

gebied met komafzettingen.

Uit Berendsen en Stouthamer (2001), blijkt dat het plangebied aan de zuidzijde van de

stroomgordel van de Waal ligt (175 op figuur 4). De sedimentatie hiervan begon rond het

begin van de jaartelling. Pal ten zuiden hiervan ligt de stroomgordel van Leeuwen (90 op

figuur 4). Deze functioneerde ongeveer tussen drieduizend en tweeduizend jaar geleden. De

oudste archeologische resten op deze beide stroomruggen dateren uit de ijzertijd – Romeinse

tijd. Veruit de meeste van de hierop aangetroffen archeologische resten dateren echter uit de

middeleeuwen.

De geomorfologische kaart laat zien dat het plangebied op een rivieroeverwal ligt (legendaeenheid

3k25 op figuur 5) met ten noorden daarvan een vlakte die is ontstaan door afgraving

of egalisatie (legenda-eenheid 2M48 op figuur 5). Ten zuiden van het plangebied geeft de

geomorfologische kaart de ligging aan van een rivierkom en oeverwalachtige vlakte

(bruingroen op figuur 5) met ten zuiden daarvan een rivierkomvlakte (blauwgroen op figuur

5). Op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 7) zijn deze

verschillende legenda-eenheden duidelijk herkenbaar aan de verschillen in hoogteligging.

De bodems binnen het plangebied bestaan uit kalkhoudende ooivaaggronden die zijn gevormd

in zware zavel en lichte klei (legenda-eenheid Rd90A-VI op figuur 6). Dit zijn jonge bodems

met oxidatieverschijnselen. In dit geval bestaan deze uit roestverschijnselen binnen 80 cm

beneden het maaiveld. De grondwatertrap bedraagt hier VI hetgeen betekent dat de

gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm -Mv ligt en de gemiddelde laagste

grondwaterstand dieper dan 120 cm -Mv. Dit betekent dat de bodem relatief goed ontwaterd is

en dat boven de grens van 120 cm –Mv nauwelijks organische resten bewaard kunnen zijn

gebleven.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 10

Figuur 4: Uitsnede uit de kaart van Berendsen met daarin rood omlijnd het plangebied met

daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 11

Figuur 5: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied

met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 12

Figuur 6: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met

daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 13

Figuur 7: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het

plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 14

2.3 Archeologie

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied in een

zone met een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden.

Binnen het onderzoeksgebied liggen één monument, twee vondstmeldingen en vijf

waarnemingen. Even buiten het onderzoeksgebied liggen ten noordoosten en zuidwesten van

het plangebied de monumenten 3655 en 12231. Deze monumenten betreffen respectievelijk

een borg/versterkt huis uit de late middeleeuwen en een nederzetting uit de periode late

ijzertijd tot Romeinse tijd.

Het monument, 3619, ligt ten oosten van het plangebied en betreft een tweetal nederzettingen

uit de perioden late ijzertijd tot Romeinse tijd en late middeleeuwen. In het monument ligt de

waarneming 25511.

Op korte afstand ten westen van monument 3619 liggen drie gebieden die reeds eerder zijn

onderzocht door Becker & Van de Graaf (2007 en 2009) en RAAP (2007). In het door RAAP

onderzochte gebied ligt de vondstmelding 404832, die de vondst betreft van handgevormd

keramiek daterend uit de periode late ijzertijd tot Romeinse tijd.

Ten noorden van monument 3619 liggen drie gebieden, die reeds eerder zijn onderzocht door

Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau De Steekproef (2006), SOB Research (2010) en

Synthegra BV (2010). In deze gebieden komen geen waarnemingen of vondstmeldingen voor.

In het zuiden van het onderzoeksgebied ligt de waarneming 105798, die de vondst betreft van

niet nader gedetermineerd fragmenten aardewerk en natuursteen.

Circa 250 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt de waarneming 25512. Op deze

locatie zijn keramiekvondsten aangetroffen uit de perioden late ijzertijd tot midden Romeinse

tijd, midden Romeinse tijd, vroege middeleeuwen en late middeleeuwen. Het keramiek wordt

onder meer omschreven als (grijsbakkend) gedraaid en handgevormd aardewerk, steengoed,

een ruwwandige (kook)pot en een Terra sigillata bord/schotel.

Op een afstand van bijna driehonderd meter ten westen van het plangebied liggen twee

gebieden, die eerder zijn onderzocht door ADC ArcheoProjecten (2008 en 2009) en

Oranjewoud BV (2005). In het door ADC ArcheoProjecten onderzochte gebied ligt de

vondstmelding 412813. Op deze locatie zijn met name keramiekvondsten aangetroffen uit

diverse perioden die alle afkomstig zijn van een borg/versterkt huis. Naast keramiek zijn

stenen vloeren aangetroffen alsmede fragmenten metaal, brokken tefriet/basaltlava en brokken

tufsteen.

In het westen liggen, op zeer korte afstand van de rand van het onderzoeksgebied, twee

gebieden, die reeds eerder zijn onderzocht door BAAC BV (20005) en Becker & Van de

Graaf (2009). In deze gebieden komen geen waarnemingen of vondstmeldingen voor. Ten

westen van het door BAAC onderzochte gebied ligt de waarneming 25516, die de vondst

betreft van een cultuurlaag uit een niet nader bepaalde periode.

Circa 310 meter ten noordwesten van het plangebied ligt de waarneming 27011. Op deze

locatie is een zogeheten munt van Hadrianus aangetroffen daterend uit de midden Romeinse

tijd.

Tot slot ligt circa 240 meter ten noorden van de waarneming 27011 een gebied, dat in 2006

door Oranjewoud BV is onderzocht. In dit gebied komen geen waarnemingen of

vondstmeldingen voor.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 15

Tabel 1

Monumenten en waarnemingen

Nummer Coördinaat Periode Vondsten

3619 166.729/432.696 a) Late ijzertijd tot

Romeinse tijd

b) Late middeleeuwen

a) Een onbepaalde nederzetting

b) Een onbepaalde nederzetting

3655 167.146/433.404 Late middeleeuwen Een borg/stins/versterkt huis

12231 165.131/432.594 Late ijzertijd tot Romeinse Een onbepaalde nederzetting

tijd

25511 166.650/432.650 a) Late ijzertijd tot

midden Romeinse tijd

b) Midden Romeinse tijd

c) Midden tot late

Romeinse tijd

25512 166.000/432.600 a) Late ijzertijd tot

midden Romeinse tijd

b) Midden Romeinse tijd

c) Vroege Middeleeuwen

d) Late middeleeuwen

a) Keramiek

b) Keramiek en een cultuurlaag

c) Keramiek

a) Keramiek

b) Keramiek

c) Keramiek

d) Keramiek

25516 165.250/432.700 Onbekend Een cultuurlaag

27011 166.000/433.000 Midden Romeinse tijd Een metalen munt

105798 166.200/432.120 Onbekend Keramiek en natuurstenen

404832 166.566/432.689 Late ijzertijd tot Romeinse

tijd

412813 165.882/432.763 a) Ongedateerd

b) Romeinse tijd

c) Romeinse tijd tot late

middeleeuwen

d) Vroege Romeinse tijd

tot vroege

middeleeuwen

e) Midden Romeinse tijd

f) Middeleeuwen

g) Late middeleeuwen

h) Late middeleeuwen tot

nieuwe tijd

Keramiek

a) Keramiek

b) Brokken tufsteen

c) Keramiek

d) Keramiek

e) Keramiek

f) Keramiek

g) Keramiek

h) Keramiek

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 16

Figuur 8: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer

rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 17

2.4 Historie

De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds binnen de percelen 837, 861 en

862 lag. Uit de aanwijzende tafels blijkt dat deze in eigendom waren bij Versteeg en Ooijen.

Perceel 837 was bebouwd met een schuur. De overige delen waren in gebruik als erf, tuin en

bouwland.

Figuur 9: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 18

Figuur 10 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845,

1887, 1957 en 2008. De kaarten uit 1845 en 1887 tonen het plangebied als onderdeel van een

zone met talrijke, door houtwallen omgeven akkertjes. Aan de noordrand hiervan staat een

schuur, zoals ook is aangegeven op de kadastrale kaart uit 1832. De eigenlijke bewoning vond

toen nog plaats langs de ten westen van het plangebied gelegen weg. Op de kaart uit 1957 is te

zien dat de schuur langs de noordgrens dan inmiddels is vervangen door de huidige schuur

binnen het plangebied. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het plangebied in gebruik

genomen als weiland en moestuin.

Figuur 10: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1887, 1957 en

2008.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 19

2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Specifieke ligging

Het plangebied ligt op een oeverwal van de Waal waarvan de sedimentatie rond het begin van

de jaartelling is begonnen. In de nabijheid ligt de stroomgordel Leeuwen. Deze functioneerde

ongeveer tussen drieduizend en tweeduizend jaar geleden.

Verwachte perioden (datering)

De oudste archeologische resten op de beide stroomruggen dateren uit de ijzertijd – Romeinse

tijd. Per periode kan de verwachting als volgt worden gespecificeerd:

Paleolithicum: Zeer lage verwachting

Mesolithicum: Zeer lage verwachting

Neolithicum: Zeer lage verwachting

Bronstijd: Lage verwachting

IJzertijd: Lage tot middelhoge verwachting

Romeinse tijd: Middelhoge verwachting

Middeleeuwen: Middelhoge verwachting

Nieuwe tijd: Middelhoge verwachting

Complextypen

De aard van en de aan- of afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied is

deels afhankelijk van de aan- of afwezigheid van oude stroomrug afzettingen in de ondiepe

ondergrond. Indien deze aanwezig zijn kunnen eventueel resten van nederzettingen of

grafvelden uit de bronstijd, de ijzertijd, en de Romeinse tijd aanwezig zijn. Dergelijke resten

hebben doorgaans een omvang van (aanzienlijk) meer dan vijfhonderd vierkante meter.

Indien geen stroomrug-afzettingen aanwezig zijn in de ondiepe ondergrond is de kans op

dergelijke nederzettingsresten klein en zullen hooguit resten van perceelstructuren e.d. uit

deze perioden aanwezig zijn. In alle gevallen moet rekening worden gehouden met de

mogelijke aanwezigheid van resten van huisplaatsen en bijbehorende gebouwen en structuren

uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd.

Uiterlijke kenmerken

Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen

bestaan en/of uit opgevulde spoorvullingen onder de bouwvoor of onder latere klei- en/of

zandafzettingen. Resten uit de bronstijd, ijzertijd en de Romeinse tijd liggen in het

rivierengebied zelden meer dan een meter beneden het maaiveld en worden veelal gekenmerkt

door de aanwezigheid van donkere lagen. Het kan hierbij zowel gaan om vondstlagen als om

met houtskool verrijkte vegetatie-horizonten. Grafvelden kunnen zowel uit inhumatiegraven

van enkele vierkante meters grootte bestaan als uit resten van grafheuvels en crematieresten.

Mogelijke verstoringen

Door het langdurige gebruik als akker, het bouwen en slopen van schuren en het planten en

rooien van houtwallen, kan plaatselijk aanzienlijke bodemverstoring zijn opgetreden

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 20

2.6 Onderzoeksstrategie

Het booronderzoek was met name gericht op het opsporen van stroomrugafzettingen. Tevens

moest worden vastgesteld of in de binnen het plangebied aanwezige afzettingen,

archeologische vondsten of archeologische lagen aanwezig zijn. Uit het gespecificeerd

verwachtingsmodel blijkt dat binnen het plangebied met name archeologische resten

aanwezig zullen zijn uit de periode bronstijd tot middeleeuwen die een grotere omvang zullen

hebben dan vijfhonderd vierkante meter. Volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek;

Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), volstaat de zoekoptie D2 hier derhalve (10

boringen per hectare met een guts met een diameter van drie centimeter).

Door ArcheoPro zijn binnen plangebied 6 boringen gezet met telkens 15 meter afstand tussen

de boringen en 13 meter afstand tussen de boorraaien. Hierdoor ontstaat een boordichtheid

van 50 boringen per hectare.

Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van drie

centimeter en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter. Het hiermee

opgeboorde materiaal is laagsgewijs afgesneden. Een dergelijke boorstrategie voldoet volgens

de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006),

ruimschoots als brede zoekoptie om vindplaatsen uit alle perioden in klei op te sporen

(zoekopties A3, C3, B1 en D2). De boordiepte bedraagt drie meter onder het maaiveld.

Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald.

Figuur 11: Het plangebied nabij boring 6, gezien in noordelijke richting

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 21

3 Veldonderzoek

3.1 Verrichte werkzaamheden

- Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 14.

- Gebruikt boormateriaal: guts met diameter van 3 cm / edelmanboor met diameter van

12 cm.

- Totaal aantal boringen: 6

- Boorgrid: 13 x 15 m

- Boordichtheid: 50 boringen per hectare

- Geboorde diepte: 3 m -Mv

- Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas

- Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1)

- Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de

begroeiing van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin

waren bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de

aanwezigheid van archeologische indicatoren.

3.2 Resultaten booronderzoek

De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het

booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1.

Bovenin alle boringen is een rommelig pakket humusrijke, geoxideerde zandige klei

aangetroffen. Dit vergraven pakket varieert in dikte van 50 cm in de boringen 3 en 5 tot

anderhalve meter in boring 6. Uit de aanwezigheid hierin van antraciet en brokjes

hardgebakken baksteen, blijkt dat het om een pakket gaat dat in de negentiende of de

twintigste eeuw vergraven is.

In de boringen 3 en 5 is onder het pakket vergraven klei een tien tot dertig centimeter dikke

laag matig grof zand aangetroffen. In de boringen 1 tot en met 5 is onder het pakket vergraven

klei en (in de boringen 3 en 5, het zandpakket) een dik een pakket matig stevige, sterk zandige

klei aangetroffen. Onderin de boringen 1, 3 en 4 is deze klei zwak zandig. In boring 2 gaat de

sterk zandige klei over in matig zandige klei en vervolgens in venige klei. Helemaal onderin

deze boring, is net als in de boringen 1, 3 en 4, zwak zandige klei aangetroffen.

Onderin de boringen 5 en 6 is matig grof zand aangetroffen. In boring 6 ligt de top hiervan al

op 1,4 meter beneden het maaiveld.

Ondanks het naboren met een edelmanboor met een diameter van 12 cm en het zorgvuldig

laagsgewijs afsnijden van het hiermee opgeboorde materiaal, zijn in geen van de boringen

archeologische indicatoren aangetroffen. Vegetatiehorizonten ontbreken eveneens.

Figuur 12: Foto van de veenlaagjes zoals deze in boring 2 zijn aangetroffen.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 22

Figuur 13: Boorprofielen

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 23

Figuur 14: Boorpunten met verstoringsdiepten.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 24

4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies)

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van de mogelijke

aanwezigheid van archeologische resten uit de bronstijd, ijzertijd - Romeinse tijd,

middeleeuwen en de nieuwe tijd binnen het plangebied.

Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn

binnen het plangebied zes boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor met

een diameter van 12 cm.

Uit het met de guts verrichte onderzoek blijkt dat de top van de bodem binnen het plangebied

uit een dik pakket recent vergraven klei bestaat waarvan de dikte varieert tussen 0,5 en 1,4

meter. Hieronder is zand en ster zandige klei aangetroffen. Het betreft hier waarschijnlijk

oeverwal-afzettingen van de Waal. Op het zuidelijke deel van het plangebied is onderin de

boringen matig grof zand aangetroffen. Mogelijk betreft het hier afzettingen van de

stroomgordel van Leeuwen.

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Vegetatie-horizonten

die samen zouden kunnen hangen met archeologische sporen, ontbreken eveneens.

De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch

vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten

aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande

werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Het is aan de bevoegde overheid, in

dit geval de gemeente West Maas en Waal om te beoordelen of zij dit advies al dan niet

overneemt.

In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied,

zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Selectieadvies, in dit rapport niet nader

uitgewerkt.

In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden,

deze gemeld dienen te worden bij de gemeente West Maas en Waal, conform

Monumentenwet 1988, laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en

verder.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 25

Verklarende woordenlijst:

BP: Before Present (present = 1950)

GPS: Global Positioning System

IVO: Inventariserend VeldOnderzoek

NAP: Normaal Amsterdams Peil.

RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Archeologische tijdschaal

Periode

Datering

Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) 250.000 - 9000

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500

Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2100

Bronstijd 2000 - 800

IJzertijd 800 - 12 v. chr.

Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr.

Vroege middeleeuwen 500 - 1000

Volle middeleeuwen 1000 - 1250

Late middeleeuwen 1250 - 1500

Nieuwe tijd 1500 - heden

Bronnen

Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 3 Oost-Nederland 1838-1857 1:50.000.

Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990

Grote historische topografische Provincie Atlas Gelderland; 1905 1:25.000. Nieuwland

Tilburg 2006

Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 3 Oost-Nederland. Topografische

dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997

Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, (www.watwaswaar.nl)

Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008

Luchtfoto, http://maps.google.nl

Provincie Gelderland Wateratlas http//geodata2.prov.gelderland.nl//apps/wateratlas/

Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, IKAW 2 (Indicatieve kaart

Archeologische Waarden), Amersfoort.

Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, AMK (Archeologische

monumentenkaart), Amersfoort.

Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, ARCHIS II (Archeologisch

Informatie Systeem), http://archis2.archis.nl/

Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 26

Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.

Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring

Centrum, Wageningen, 1989

Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen,

1968.

Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij

twaalf provinciën. Landsmeer.

Literatuur

Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer, 2001. Palaeogeographic development of the

Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Assen.

Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, 1995. Handleiding

bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen,

DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A.

Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988. Archeologie in Nederland; De

rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Amersfoort.

Graaf, K. van der en P.G. van der Gaauw; 1991; Land van Maas en Waal; een archeologische

kartering, inventarisatie en waardering; RAAP-rapport 35

Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, 1955-1965. Uitgeverij 12

Provinciën, Landsmeer.

Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)

Otter, Y. den en S. de Jager; november 2005; Berg-bezinkbassins in 5 plangebieden in

Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel (gemeente West Maas en Waal),

Bureauonderzoek en Archeologisch Veldonderzoek, karterende fase; BAAC-rapport 05.284

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Archeologische onderzoek Gemeentje, Boven Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal. ArcheoPro Rapport, 1069, Pagina 27

Bijlage 1: Boorbeschrijving

Algemene kopgegevens

Soort boring

BAR

Projectnummer 10-185

Projectnaam

Gemeentje, Boven Leeuwen

Deelgebied

Nvt

Organisatie

ArcheoPro

OM-nummer 41692

coördinaatsysteem RD2000

Coördinaatsysteemdatum ETRS89

Locatiebepaling

GPS en meetlint

Referentievlak

NAP

Bepaling maaiveldhoogte AHN – Waterpas

Boormethode

Guts en edelman

Boordiameter

3 cm en 15 cm

Opdrachtgever

Aeres Milieu

Posities van de boringen (boorlocaties)

Boornummer XCO YCO MA, M´s tov NAP

1 166199.0 432767.0 6.56

2 166219.0 432765.0 6.31

3 166209.0 432755.0 6.40

4 166191.0 432755.0 6.72

5 166197.0 432742.0 6.58

6 166217.0 432738.0 6.47

Boorbeschrijving volgens ASB 5.1

Boor LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken

Nr GD B

K

BS BZ BG B

H

HK TK IK VL

K

CO PLH VS SST BHN BI GI

1 96 K 2 2 BR GR DO MST VRG

223 K 3 1 BR GR LI MST

300 K 2 GR MSL

2 75 K 2 2 BR GR DO MST VRG

158 K 3 1 BR GR LI MST

180 K 2 GR MSL

275 K 1 GR MSL VL

300 K GR MSL

3 50 K 2 2 BR GR DO MST VRG

80 Z BR GR LI

262 K 3 1 BR GR LI MST

300 K 1 GR MSL

4 150 K 2 2 BR GR DO MST VRG

265 K 3 1 BR GR LI MST

300 K 1 GR MSL

5 45 K 2 2 BR GR DO MST VRG

60 Z BR GR LI

228 K 3 1 BR GR LI MST

300 K 1 GR MSL

6 140 K 2 2 BR GR DO MST VRG

300 Z GR

Betekenis van de afkortingen:

LDO – Onderzijde boortraject

Lithologie:

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand

Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind,

BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.

Kleur:

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,

PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.

TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).

IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker

VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:

CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig

PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)

VS = veensoorten

SST = Sedimentaire structuren

BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont

BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, OPG = opgebracht

GI = Geologische interpretaties

AIS = Archeologische indicatoren

AIS

Versie: 04-08-2010

www.ArcheoPro.nl


Bijlage 2:

Bodemonderzoek


RAPPORT

Verkennend bodemonderzoek

Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen

AM10222

Opdrachtgever

BRO

Postbus 4

5280 AA Boxtel

Projectnummer

Aeres Milieu projectnummer AM10222

Status rapport

Definitief

Autorisatie

Opsteller rapport: paraaf datum

Ing. T.K.P.G. Thijssen 9 augustus 2010

Kwaliteitscontrole: paraaf datum

Ing. B.W. Buizer 9 augustus 2010


INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING RESULTATEN 3

1. INLEIDING 5

2. VOORONDERZOEK 7

2.1 Inleiding .......................................................................................................................................... 7

2.2 Topografische beschrijving............................................................................................................. 7

2.3 Historisch overzicht en omgeving................................................................................................... 8

2.4 Dossieronderzoek........................................................................................................................... 8

2.5 Asbest............................................................................................................................................. 9

2.6 Omgeving van de onderzoekslocatie ............................................................................................. 9

2.7 Bodemopbouw en geo(hydro)logie............................................................................................... 10

2.8 Beschrijving van de onderzoekslocatie ........................................................................................ 10

2.9 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie ............................................................................ 10

2.10 Onderzoekshypothese.................................................................................................................. 10

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 11

3.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 11

3.2 Onderzoeksstrategie .................................................................................................................... 11

4. VELDWERKZAAMHEDEN 13

4.1 Algemeen ..................................................................................................................................... 13

4.2 Grondbemonstering...................................................................................................................... 13

4.3 Grondwatermonstername............................................................................................................. 13

5. LABORATORIUMONDERZOEK 15

5.1 Algemeen ..................................................................................................................................... 15

5.2 Grond(meng)monster(s) ............................................................................................................... 15

5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters............................................................................ 15

5.2.2 Toetsing van de gestelde hypothese ................................................................................... 16

5.3 Grondwatermonster(s).................................................................................................................. 16

5.3.1 Analyseresultaten grondwatermonster(s) ............................................................................ 16

5.3.2 Toetsing van de gestelde hypothese ................................................................................... 17

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 19

Bijlagen:

1 Topografische overzichtskaart

2 Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten

3 Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen

4 Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en interventiewaarden

5 Analyseresultaten grondwatermonster(s) met streef- en interventiewaarden

6 Foto’s onderzoekslocatie

7 Historische informatie gemeente West Maas en Waal

8 Verklaring veldmedewerker


Pagina 2 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

SAMENVATTING RESULTATEN

Algemeen

Projectnummer

: AM10222

Soort onderzoek

: Verkennend bodemonderzoek

Adres onderzoekslocatie : Gemeentje 6 Boven-Leeuwen

Gemeente

: West Maas en Waal

Kadastrale registratie : gemeente Wamel sectie L, 442

Coördinaten : X = 166.185 / Y = 432.768

Oppervlakte : circa 1200 m 2

Aanleiding onderzoek

: Voorgenomen nieuwbouw van een woning

Opdrachtgever

: BRO

Onderzoekshypothese

Hypothese conform NEN 5740

: verdacht

Onderzoeksopzet

Boringen tot 0,5 m-mv. : 6

Boringen tot 2,0 m-mv. : 1

Peilbuizen : 1

Zintuiglijke waarnemingen

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.)

Ondergrond (0,5-2,0m-mv.)

Grondwater

Laboratoriumonderzoek

Bovengrond (0-0,5 m-mv.)

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.)

Grondwater

: plaatselijk zwak tot matig puinhoudend

: sporen puin (boorpunt 1, traject 0,5-1,2 m-mv)

: geen bijzonderheden

: licht verontreinigd met cadmium, lood en zink

: niet verontreinigd

: licht verontreinigd met barium

Conclusie en aanbevelingen

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in juni-juli 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op

een locatie gelegen aan de Gemeentje 6 Boven-Leeuwen. Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het

vooronderzoek is de onderzoekslocatie (bovengrond) als “verdacht” beschouwd op het voorkomen van

verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, lood en zink. In de

ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de

(berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met barium.

Er zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten aangetroffen van de vooraf verdacht beschouwde

componenten uit het bestrijdingsmiddelen pakket. Het voormalige gebruik als boomgaard waarbij in het verleden

mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn toegepast heeft niet geleidt tot een bodemverontreiniging.

Tijdens de voorbewerking van de grondmonsters is in het laboratorium in het monstermateriaal van

mengmonster MM1 (boorpunten 1 en 2) asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Tijdens de uitgevoerde

veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld als ook in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte

materialen waargenomen.

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt op dit moment een belemmering voor de voorgenomen

planontwikkeling. De resultaten van het bodemonderzoek geven aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend

bodemonderzoek. Middels het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek dient vastgesteld te worden of

op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging met asbest.

Pagina 3 van 19


De aangetroffen lichte verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond kunnen bij grondafvoer

beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden.

Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Pagina 4 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

1. INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie:

Adres onderzoekslocatie : Gemeentje 6 Boven-Leeuwen

Gemeente

: West Maas en Waal

Kadastrale registratie : gemeente Wamel sectie L, 442

Oppervlakte : circa 1200 m 2

Huidig perceelsgebruik : weiland

Toekomstig perceelsgebruik : wonen met tuin

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Het verkennend bodemonderzoek

bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend

hierop een bodemonderzoek op het perceel.

Aanleiding

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een woning

(bestemmingswijziging en aanvraag bouwvergunning).

Doel

Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele

bodemkwaliteit ter plaatse. Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele

verontreiniging aan te geven.

Onderzoek

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als

onafhankelijk onderzoeksbureau.

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding

van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de

veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de

laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6,

waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven.

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in juni-juli 2010. De chemische analyses zijn uitgevoerd

door ALcontrol Laboratories BV te Hoogvliet. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor

Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform

Accreditatie Schema 3000 (AS3000).

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden

(opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).

Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering

en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat

puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden

aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal

voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

Pagina 5 van 19


Pagina 6 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

2. VOORONDERZOEK

2.1 Inleiding

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op

onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in

voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:

• Terreininspectie;

• Archiefonderzoek gemeente West Maas en Waal;

• Het Bodemloket.

De grenzen van het gebied voor vooronderzoek worden gevormd door de aangrenzende percelen van de

onderzoekslocatie tot maximaal 50 meter ervandaan.

2.2 Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie is gelegen aan Gemeentje 6 Boven-Leeuwen. Kadastraal is de locatie bekend als

gemeente Wamel sectie L, 442. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 166.185 / Y = 432.768. Zie

bijlage 1 voor een topografisch overzicht.

Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.

Globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron: Google Maps)

Pagina 7 van 19


2.3 Historisch overzicht en omgeving

Uit kaartmateriaal van de Grote Historische Topografische atlas van Gelderland (kaartblad 531) is af te leiden

dat de onderzoekslocatie en de percelen in de directe omgeving omstreeks 1890 bestonden uit agrarisch

bouwland.

Bron: Grote Historische Topografische atlas van Gelderland (kaartblad 531)

2.4 Dossieronderzoek

Voor het verkrijgen van de historische informatie is contact opgenomen met de afdeling milieu van de gemeente

West Maas en Waal. Op 24 juni 2010 is door de gemeente West Maas en Waal de bij hun bekende historische

informatie toegezonden.

De onderzoekslocatie is in het verleden in gebruik geweest als boomgaard. Vanaf omstreeks 1985 heeft het

perceel tevens een woonfunctie.

Bij de gemeente West Maas en Waal is geen informatie bekend dat er op de locatie ondergrondse tanks

aanwezig zijn geweest voor de opslag van oliehoudende producten.

Op de locatie zijn voor zover bekend nooit bodemonderzoeken uitgevoerd.

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden.

In bijlage 7 is het formulier met de door de gemeente West Maas en Waal verstrekte informatie opgenomen.

Pagina 8 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

2.5 Asbest

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond))

is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven

activiteiten of gebeurtenissen:

- de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of

voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;

- de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin

(veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem

en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);

- de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden

gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in

tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;

- eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen;

- de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;

- de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;

- de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem;

- er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat (voor zover bekend) geen van de bovengenoemde activiteiten op de

onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. Er is geen asbestonderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd.

2.6 Omgeving van de onderzoekslocatie

De percelen in directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden voornamelijk in gebruik geweest

als agrarisch bouwland.

In de omgeving (binnen een straal van circa 50 meter) van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend,

geen bodembelastende (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden.

Er is geen informatie bekend dat er ter plaatse van percelen in de nabijheid ondergrondse opslagtanks aanwezig

zijn geweest.

In de directe omgeving van de locatie zijn in het verleden onderstaande bodemonderzoeken uitgevoerd.

Locatie

Onderzoeksresultaten

Korenbloemstraat (tussen nr. 44 en 46) bovengrond: licht verontreinigd met kwik

datum: 01-06-1994

ondergrond: licht verontreinigd met arseen, chroom en koper

grondwater: matig verontreinigd met nikkel

Korenbloemstraat (voor bij nr. 28 en 38) bovengrond: licht verontreinigd met koper en zink

datum: 01-08-1994

ondergrond: licht verontreinigd met nikkel en zink

Tabel 2.1: Uitgevoerde bodemonderzoeken (bron: gemeente West Maas en Waal)

Pagina 9 van 19


2.7 Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2 voor het gebied

Boven-Leeuwen en omgeving.

Diepte geohydrologische eenheid Lithogie

[m-mv]

0 – 1,8 Formatie van Echteld zandige klei

1,8 – 18 Formatie van Kreftenheye matig grof zand met plaatselijk grind

18 – 22 Laagpakker van Twello matig grof zand met plaatselijk grind

22 – 27 Formatie van Waalre zeer fijn zand

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)

De stroming van het freatisch grondwater is noordelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 1,5-

2,0 m-mv. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.

2.8 Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 1 juli 2010 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van

ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en

asbesthoudend materiaal op het maaiveld.

De locatie is momenteel in gebruik als dierenweide. In de zuidoosthoek van perceel ligt een klein tuinhuisje en

een kleine kas. In de noordwesthoek van de locatie ligt een stal/schuur voor de dieren.

Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen

van verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 6.

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de openbare weg Gemeentje, aan de oost- en

westzijde door woonpercelen en aan de zuidzijde door agrarische percelen.

2.9 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie

De toekomstige bestemming van de onderzoekslocatie is wonen met tuin.

2.10 Onderzoekshypothese

Er zijn bij de gemeente West Maas en Waal gegevens bekend die zouden kunnen duiden op een historische

bodembelasting ter plaatse van de onderzoekslocatie. Het voormalige gebruik van de locatie als boomgaard

maakt deze verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen.

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie (bovengrond) als

“verdacht” beschouwd voor het voorkomen van verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen in de grond. Het

standaardanalyse pakket is daarom uitgebreid met het analysepakket chloorbestrijdingsmiddelen.

Gelet op de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken in de directe omgeving dient rekening gehouden

te worden met het aantreffen van lichte verontreinigingen met zware metalen in de grond en het grondwater.

Pagina 10 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE

3.1 Inleiding

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde

onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de

richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend

bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009) van het

Nederlands Normalisatie-Instituut.

3.2 Onderzoeksstrategie

In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de

milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens

onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.

ONDERZOEKSNORM NEN-5740

Aantal te onderzoeken

Aantal boringen

Aantal te nemen monsters

(meng)monsters

oppervlakte

grond

grondwater

tot èn tot

èn met

bovengrond ondergrond grondwater

m² 0,5 m 2 m

peilbuis 0-0,5 m 0,5-2,0 m 1

1200 6 1 1 8 6 1 1 1 1

NEN-grond NEN-grond NENgrondwater

Analysepakket

incl. lutos incl. lutos

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740

1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen.

Legenda bij tabel 3.1

m: meter beneden maaiveld

lutos: lutum en organische stofgehalte

De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’:

• drogestof-bepaling

• 9 zware metalen

• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen

• 7 Polychloorbifenylen (PCB’s)

• minerale olie

Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van een

toetsingskader voor de locale bodemkwaliteit.

Als aanvulling op het standaard analysepakket is het bovengrondmengmonster ook geanalyseerd op

chloorbestrijdingsmiddelen.

Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’:

• 9 zware metalen

• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)

• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

• minerale olie

Pagina 11 van 19


Pagina 12 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

4. VELDWERKZAAMHEDEN

4.1 Algemeen

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend

bodemonderzoek uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 en conform VKB protocollen

2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

4.2 Grondbemonstering

Op 1 juli 2010 zijn de boringen geplaatst door een medewerker van Aeres Milieu, de heer H.L.J. van den

Tillaar, volgens de in paragraaf 3.2 weergegeven onderzoeksstrategie conform VKB protocol 2001 (versie 3.1,

13 maart 2007) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (∅ 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 2.

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104)

beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor

de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering

plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring

beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 3).

In tabel 4.1 zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.

Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming

1 0-0,5

0,5-1,0

zwak puinhoudend

sporen puin

2 0,2-0,6 matig puinhoudend

6 0-0,1 sporen glas

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis (zie

bijlage 2). Deze is benedenstrooms op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 1.

De bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Het filter bevindt zich

van 3,3-4,3 meter beneden maaiveld. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt.

4.3 Grondwatermonstername

De peilbuis is een week na plaatsing op 14 juli 2010 bemonsterd door een medewerker van Aeres Milieu, de

heer H.L.J. van den Tillaar, conform VKB protocol 2002 (versie 3.2, 13 maart 2007) van de Stichting

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het

elektrische-geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij

monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.

Pagina 13 van 19


De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van

het water aangeeft (pH7: basisch).

De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd.

De in het veld gemeten parameters zijn in onderstaande tabel samengevat.

Peilbuisnummer Pb 1

filterstelling [m-mv] 3,3-4,3

grondwaterpeil [m-mv] 1,75

toestroming

goed

temperatuur [ ℃] 17

zuurgraad [pH] 6,9

elektrisch geleidingsvermogen [µS/cm] 930

kleur

kleurloos

helderheid

helder

drijflaag

Geen

geur

Geen

waargenomen afwijkingen

Geen

Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden.

Pagina 14 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

5. LABORATORIUMONDERZOEK

5.1 Algemeen

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Hoogvliet. ALcontrol is

geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform

ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.

5.2 Grond(meng)monster(s)

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan

niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van

deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke

waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie.

Vanwege de aangetroffen bijmengingen met puindeeltjes is een extra bovengrondmengmonster samengesteld

ter analyse op de componenten van het standaardpakket en chloorbestrijdingsmiddelen.

(Meng)monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag

[m-mv]

Zintuiglijke

waarnemingen

MM1 - bovengrond 1-1/ 2-1 0-0,6 zwak tot matig puinhoudend

MM2 - bovengrond 3-1/ 4-1/ 5-1/ 6-1/ 7-1/ 8-1 0-0,6 geen bijzonderheden

MM3 - ondergrond 1-4/ 1-5/ 2-4/ 2-5 1,2-2,0 geen bijzonderheden

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters

1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3).

Tijdens de voorbewerking van de grondmonsters is in het laboratorium in het monstermateriaal van

mengmonster MM1 (boorpunten 1 en 2) asbesthoudend (plaat)materiaal aangetroffen. De grondmonsters zijn

door het laboratorium als asbestverdacht beschouwd en als zodanig in behandeling genomen. Hierdoor zijn de

conserveringstermijnen voor de componenten PAK en minerale olie in de mengmonsters MM1 en MM3

overschreden. De betreffende grondmonsters zijn in de periode tussen de monstername en het uitvoeren van de

analyses conform de geldende richtlijnen bewaard in het laboratorium. Gezien de componenten PAK en

minerale olie niet bestaan uit vluchtige componenten is de overschrijding van de conserveringstermijn, ons

inziens, geen kritische afwijking. De analyseresultaten voor deze componenten kunnen dan ook als

representatief worden gezien.

5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door

middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de

achtergrond- en interventiewaarde;

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of

gelijk aan de interventiewaarde;

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de

bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 4 voor het analyserapport met

nummer 11577681.

(Meng)monsternummer

Bodemlaag

[m-mv]

Zintuiglijke

waarnemingen

Verhoogde

component

Gemeten

concentratie [mg/kg

Pagina 15 van 19


MM1 - bovengrond 0-0,6 zwak tot matig puinhoudend Cadmium

Lood

Zink

MM2 - bovengrond 0-0,6 geen bijzonderheden Lood

d.s.] en toetsing

0,56 *

43 *

170 *

Zink

46

110

*

*

MM3 - ondergrond 1,2-2,0 geen bijzonderheden -- - -

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0 tot 0,6 m-mv.) licht verontreinigd is

met cadmium, lood en zink. Grondmengmonster MM2 (bodemtraject van 0 tot 0,6 m-mv) is licht verontreinigd

met lood en zink. In grondmengmonster MM3 (dieptetraject 1,2 tot 2 m-mv.) zijn geen van de onderzochte

componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde.

Zware metalen, zoals cadmium, lood en zink, bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met

name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor.

Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats

door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de

bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de

bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder

andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie.

5.2.2 Toetsing van de gestelde hypothese

Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in overeenstemming zijn met de vooraf

geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden, rekening houdend met het

aantreffen van verhoogde gehalten voor zware metalen. De gestelde hypothese dat de locatie verdacht is op het

voorkomen van verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen kan op basis van de analyseresultaten worden

verworpen.

5.3 Grondwatermonster(s)

5.3.1 Analyseresultaten grondwatermonster(s)

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel

van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en

kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde;

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk

aan de interventiewaarde;

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de

bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 5 voor het analyserapport met nummer

11581961.

Peilbuis

Filtertraject

[m-mv]

Verhoogde

component

Gemeten concentratie

[µg/l] en toetsing

1 3,3-4,3 barium 260 *

Tabel 5.4: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 licht verontreinigd is met barium.

De lichte verontreiniging met barium wordt waarschijnlijk gedeeltelijk van buiten de onderzoekslocatie

Pagina 16 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

aangevoerd, aangezien in de boven- en ondergrondmonsters geen verhoogde concentraties gemeten zijn. Op

de locatie zijn ook geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen staan met de

verhoogd aangetroffen gehalten aan barium. De verhoogde concentratie verhoogde aan barium kan gezien

worden als een verhoogde (natuurlijke) achtergrondwaarde.

5.3.2 Toetsing van de gestelde hypothese

Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in het grondwater in overeenstemming is met de

vooraf opgestelde hypothese dat de locatie onverdacht is, rekening houdend met het aantreffen van

grondwaterverontreinigingen met zware metalen.

Pagina 17 van 19


Pagina 18 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in juni-juli 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op

een locatie gelegen aan de Gemeentje 6 Boven-Leeuwen.

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie (bovengrond) als

“verdacht” beschouwd op het voorkomen van verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, lood en zink. In de

ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de

(berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met barium.

Er zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten aangetroffen van de vooraf verdacht beschouwde

componenten uit het bestrijdingsmiddelen pakket. Het voormalige gebruik als boomgaard waarbij in het verleden

mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn toegepast heeft niet geleidt tot een bodemverontreiniging.

Tijdens de voorbewerking van de grondmonsters is in het laboratorium in het monstermateriaal van

mengmonster MM1 (boorpunten 1 en 2) asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Tijdens de uitgevoerde

veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld als ook in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte

materialen waargenomen.

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt op dit moment een belemmering voor de voorgenomen

planontwikkeling. De resultaten van het bodemonderzoek geven aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend

bodemonderzoek. Middels het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek dient vastgesteld te worden of

op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging met asbest.

De aangetroffen lichte verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond kunnen bij grondafvoer

beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden.

Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Pagina 19 van 19


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 1

Topografische overzichtskaart en kadastrale kaart


Uittreksel Kadastrale Kaart

26

21

23

25

27

29

379

380

57

55

59

381

Uw referentie: AM10222

633 295

634

260

296

204 205

28

63 65

67

375

38

40

Korenbloemstraat

635

20

298

382

586

44

Gemeentje

46

50

206

52

56

26

636

637

4

8

17

6

441

20

442

10

317

34

13

318

773

9

8

5

0 m 10 m 50 m

12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Kadastrale grens

Voorlopige grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 30 juni 2010

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

WAMEL

L

442

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


Omgevingskaart

Klantreferentie: AM10222

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object WAMEL L 442

Gemeentje 6, 6657 CA BOVEN-LEEUWEN

© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 2

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 3

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen


getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

Boring: 2

0

50

100

150

1

2

3

4

5

0

-50

-120

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak puinhoudend,

donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, sporen puin, donkerbruin,

Edelmanboor

Klei, sterk zandig, oranjegrijs,

Edelmanboor

0

50

100

150

1

2

3

4

5

0

-20

-60

-110

-150

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen grind, matig

puinhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,

donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, sporen roest,

lichtbruin, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, sporen roest,

lichtbruin, Edelmanboor

200

-200

Klei, zwak zandig, blauwgrijs,

Edelmanboor, spoor houtresten

200

-200

250

300

350

400

-400

-430

Zand, matig fijn, zwak siltig,

blauwgrijs, Edelmanboor

Boring: 3

Boring: 4

0

1

0

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

0

1

0

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

-50

50

-50

Projectnaam: Gemeentje 6 Boven-Leeuwen

Projectcode: AM10222

Opdrachtgever: BRO


getekend volgens NEN 5104

Boring: 5

Boring: 6

0

50

1

0

-50

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

0

50

1

0

-10

-60

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen glas, donkerbruin,

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Boring: 7

Boring: 8

0

1

0

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

0

1

0

moestuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

-50

50

-50

Projectnaam: Gemeentje 6 Boven-Leeuwen

Projectcode: AM10222

Opdrachtgever: BRO


Legenda (conform NEN 5104)

grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

geen geur

zwakke geur

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

matige geur

sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

uiterste geur

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig

uiterste olie-water reactie

zand

Zand, kleiïg

Klei, sterk zandig

p.i.d.-waarde

>0

>1

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

leem

Leem, zwak zandig

>10

>100

>1000

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters

Zand, uiterst siltig

geroerd monster

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen

Veen, mineraalarm

matig humeus

overig

bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

Veen, zwak zandig

matig grindig

water

Veen, sterk zandig

sterk grindig

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 4

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en

interventiewaarden


Projectnaam

Projectcode

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

monstercode MM2 AW 1/2(AW+I) I AS3000

monster 1 EIS

droge stof(gew.-%) 91,5 --

gewicht artefacten(g)


som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 2,1 5,2 703 1400 4,4

factor)(µg/kgds)

isodrin(µg/kgds)


Projectnaam

Projectcode

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

monstercode MM1 AW 1/2(AW+I) I AS3000

monster 1 EIS

droge stof(gew.-%) 90 --

gewicht artefacten(g) 60 --

aard van de artefacten(g) Asbest --

organische stof (gloeiverlies)(% 6 --

vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen


som

3,0 -- 9,0 1204 2400 11

aldrin/dieldrin/endrin(µg/kgds)

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 2,1 9,0 1204 2400 7,6

factor)(µg/kgds)

isodrin(µg/kgds)


Projectnaam

Projectcode

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

monstercode MM3 AW 1/2(AW+I) I AS3000

monster 1 EIS

droge stof(gew.-%) 79 --

gewicht artefacten(g)


De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering

2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20

december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB

(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk

aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; onderzoekgrondprotocollen 3010 t/m 3090

versie 4,25 juni 2008.

a

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner

dan de achtergrondwaarde te zijn.

b

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

+

De Interventiewaarde voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van

antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de

volgende samenstelling: lutum 19%; humus 2%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%

en organische stof = 10%.)


ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Analyserapport

Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Postbus 1015

6040 KA ROERMOND

Blad 1 van 15

Uw projectnaam

: Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

Uw projectnummer

: AM10222

ALcontrol rapportnummer : 11577681, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : NM5BS6F1

Rotterdam, 22-07-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM10222. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 2 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Eenheid Q 002

droge stof gew.-% S 91.5

gewicht artefacten g S


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 3 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Eenheid Q 002

PCB 52 µg/kgds S


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 4 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Eenheid Q 002

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 16

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 5 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Monster beschrijvingen

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 6 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Eenheid Q 004 005

droge stof gew.-% S 90 2) 79 2)

gewicht artefacten g S 60


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 7 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Eenheid Q 004 005

PCB 28 µg/kgds S


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 8 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Eenheid Q 004 005

gamma-HCH µg/kgds S


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 9 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Voetnoten

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

3 Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in

tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

4 Het gehalte is indicatief i.v.m. overschrijding van de toegestane conserveertermijn volgens SIKB protocol 3001.

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 10 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond

(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000)

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

Idem

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000)

Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 11 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000)

Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000)

Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond

(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Idem

organische stof (gloeiverlies) Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

min. delen


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 12 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 118 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 138 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 153 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 180 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som PCB (7) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

o,p-DDT Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3020-1

p,p-DDT Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDT Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDT (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

o,p-DDD Asbestverdachte grond AS3000 Idem

p,p-DDD Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDD Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDD (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

o,p-DDE Asbestverdachte grond AS3000 Idem

p,p-DDE Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDE Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDE (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDT,DDE,DDD Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

aldrin Asbestverdachte grond AS3000 Idem

dieldrin Asbestverdachte grond AS3000 Idem

endrin Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som aldrin/dieldrin/endrin Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

isodrin Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS

som aldrin/dieldrin Asbestverdachte grond AS3000 Idem

telodrin Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3020-1

tot. 5 drins (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS

tot. 5 drins Asbestverdachte grond AS3000 Idem

alpha-HCH Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3020-1

beta-HCH Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gamma-HCH Asbestverdachte grond AS3000 Idem

delta-HCH Asbestverdachte grond AS3000 Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS

som a-b-c-d HCH Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

heptachloor Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Asbestverdachte grond AS3000 Idem

trans-heptachloorepoxide Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som heptachloorepoxide Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

alpha-endosulfan Asbestverdachte grond AS3000 Idem

hexachloorbutadieen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

trans-chloordaan Asbestverdachte grond AS3000 Idem

cis-chloordaan Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som chloordaan Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som chloordaan (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 13 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

landbodem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-7

Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y2088802 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

002 Y2088805 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

002 Y2088813 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

002 Y2088815 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

002 Y2088824 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

002 Y2088845 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

004 Y2088809 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

004 Y2088850 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

005 Y2088750 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

005 Y2088816 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

005 Y2088820 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

005 Y2088837 05-07-2010 01-07-2010 ALC201

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 14 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

004

MM11-1 / 2-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

dhr. T. Thijssen

Analyserapport

Blad 15 van 15

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grond

AM10222

11577681 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

02-07-2010

02-07-2010

22-07-2010

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

004

MM11-1 / 2-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 5

Analyseresultaten grondwatermonster(s) met streef- en

interventiewaarden


Projectnaam

Projectcode

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grondwater

AM10222

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

monstercode pb 1 S 1/2(S+I) I AS3000

monster 1 EIS

METALEN

barium 260 * 50 338 625 50

cadmium


De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april

2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en

interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m

3190 versie 3,25 juni 2008.

a

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld),

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de

streefwaarde te zijn.

b

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de

AS3000 rapportagegrens-eis.


ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Analyserapport

Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Postbus 1015

6040 KA ROERMOND

Blad 1 van 5

Uw projectnaam

: Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grondwater

Uw projectnummer

: AM10222

ALcontrol rapportnummer : 11581961, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : I3PDFPBR

Rotterdam, 21-07-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM10222. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 2 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grondwater

AM10222

11581961 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

16-07-2010

16-07-2010

21-07-2010

Analyse Eenheid Q 001

METALEN

barium µg/l S 260

cadmium µg/l S


Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 3 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grondwater

AM10222

11581961 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

16-07-2010

16-07-2010

21-07-2010

Analyse Eenheid Q 001

trichlooretheen µg/l S


Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 4 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grondwater

AM10222

11581961 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

16-07-2010

16-07-2010

21-07-2010

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 5 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Gemeentje 6 Boven-Leeuwen / grondwater

AM10222

11581961 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

16-07-2010

16-07-2010

21-07-2010

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0966344 15-07-2010 15-07-2010 ALC204

001 G8061206 15-07-2010 15-07-2010 ALC236

001 G8061207 15-07-2010 15-07-2010 ALC236

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Paraaf :

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 6

Foto’s onderzoekslocatie


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

Foto 1

Foto 2


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

Foto 3

Foto 4


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 7

Historische informatie gemeente West Maas en Waal


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

BIJLAGE 8

Verklaring Veldmedewerker


Verkennend bodemonderzoek Gemeentje 6 te Boven-Leeuwen / AM10222

VERKLARING

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever

zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002.

PROJECTNUMMER : AM10222

ONDERZOEKSLOCATIE : Gemeente 6 te Boven-Leeuwen

GECERTIFICEERD MONSTERNEMER : H.L.J. van den Tillaar

DATUM : 14 juli 2010

HANDTEKENING : …………………………………….


Bijlage 3:

Omgevingsvergunning ontwerp


BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Hasselt

www.BRO.nl

More magazines by this user
Similar magazines