UMOWA druk- zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej

bip.zgn.lami.pl
  • No tags were found...

UMOWA druk- zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej

§ 3

Cena brutto ( z VAT) za wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji gazowej w

budynku mieszkalnym- Wrzeciono 30, stanowi kwotę w wysokości do ............................... zł (słownie: do

...................................................................................................................... złotych).

§ 4

Cena brutto ( z VAT) za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie określonym w § 1 ust. 2,

stanowi kwotę w wysokości ........................zł ( słownie:

.........................................................................złotych).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie roboty zlecone przez Zamawiającego ( poza pracami

projektowymi ) wykonać własnymi siłami, z własnych materiałów przy użyciu własnego (lub

wynajętego) sprzętu.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót osobom trzecim, za wyjątkiem prac

projektowych.

3. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania

opinii, uzgodnień i koniecznych decyzji właściwych organów, uaktualnienia wszelkich spraw

związanych z dokumentacją projektowo-techniczną.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za kompletność, prawidłowość i

zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć w stosunku

do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z

aprobatą techniczną.

§ 7

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia robót objętych niniejszą

umową płatne jest na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru tj. dokumentu stanowiącego

podstawę do wystawienia faktury.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za wykonane i odebrane roboty w

terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru robót.

3. Należna Wykonawcy zapłata nastąpi na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie 21 dni od

daty ich doręczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek Wykonawcy:

Bank…………………………………………………………………………………………...

4. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na

rachunek Wykonawcy.

5. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia Wykonawcę

do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami

i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, zgodnie z

Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

2. Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia

miejsca prowadzonych robót.

2

More magazines by this user
Similar magazines