Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu ...

bip.zgn.lami.pl
  • No tags were found...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu ...

Warszawa, listopad 2009r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

do projektu budowlano-wykonawczego

przyłącza cieplnego do budynku

przy ul. Barcickiej 1w Warszawie

Wykonał:

mgr inŜ. Roman Gościcki

1


1. kod CPV 45000000 – część ogólna

1.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych do projektu

budowlano- wykonawczego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Barcickiej 1w Warszawie

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót instalacyjnych do projektu budowlano- wykonawczego przyłącza

cieplnego do budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi specyfikacjami

technicznymi:

CPV 45111000-8 - wykonanie wykopów i zasypka w gruntach nieskalistych

CPV 45232140-5. - przyłącze cieplne

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.3.1. Prace towarzyszące

Brak.

1.3.2. Roboty tymczasowe

Brak

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót i niezbędne informacje o terenie budowy

1.4.1.Organizacja robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet

SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym

podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego

- sporządzoną przez Wykonawcę.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćbym

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zwarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

2


Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich

zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe

wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową

i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

1.4.2.Ochrona własności publicznej i prywatnej – zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował,

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiającego.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

3


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest

włączony w cenę umowną.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie

o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Organizacja ruchu.

Koszt wybudowania organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień

wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

ruchu,

c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

4


1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

uŜywane do robót od daty rozpoczęcie do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia

robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.5.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.5.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,

tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części

przedmiotów składających się na całość uŜytkową.

1.5.4. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w

szczególności:

a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

a) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiektu kontenerowe.

5


1.5.6. budowli - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające

na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej

konserwacji.

1.5.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane

z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu

i gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod śmietniki.

1.5.10. budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny

lub technologiczny.

1.5.11.rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.

1.5.12. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.

1.5.13. objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.14. odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.15. podłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.5.16. rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.17. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.18. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć

tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.5.19. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą

na rozpoczęcie i prowadzeni budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych

niŜ budowa obiektu budowlanego.

1.5.20. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu –

takŜe dziennik montaŜu.

1.5.21. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.5.22. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu

górniczego.

6


1.5.23. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.24. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

właściwości określonych w rozdziale 8.

1.5.25. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość uŜytkową.

1.5.26. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.5.27. obszarze oddziaływania obiektów - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.28. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.5.29. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania

robót.

1.5.30. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.31. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,

niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.5.32. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak

równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

1.5.33. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.34. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą

autorem dokumentacji projektowej.

1.5.35. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą

do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.36. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5.37. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. późn. zm.).

1.5.38. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budo

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje

bieŜącą kontrole jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

7


1.5.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących

ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)

jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.40. istotnych wymaganiach o oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.5.41. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.5.42. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczenie i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.5.43. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty

stopień scalenia robót.

1.5.44. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej, Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów

CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji

CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.5.45. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez

zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. MATERIAŁY – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST

w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione

z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

8


2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwości do robót i były dostępne do kontroli prze Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru i zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT – WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy

dotyczące jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do uŜytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacji projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora

nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

w umowie.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

9


- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej

i graficznej,

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, włączając w to personel, laboratorium,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań

materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi

Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

10


6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, obierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy,

na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne,

to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana dla celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

11


7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub

KNR-ach oraz KNNR-ach a takŜe w innych dopuszczonych prawem opracowaniach nakładów

robocizny, materiałów i sprzętu.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej

i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

cały okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej cenie jakości wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru

tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze statecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

12


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z dokumentacja projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega o d wymaganej dokumentacja projektową i SST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg ustalonego

wzoru przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3. protokoły odbiorów częściowych,

4. ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)

robót”.

13


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach

umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- roboty tymczasowe i prace towarzyszące wkalkulowane są w koszty pośrednie Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy z godnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniki budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden po drugim, bez przerw.]

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających z ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

14


- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligują Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

[2] KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokołu odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

[4] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr

207, poz. 2016 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 styczna 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.

177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst

Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z

późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.

627, z późn. zm.)

15


11.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz.U. Nr 209 poz 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określania

polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub

zmiany (Dz.U. Nr 209 poz 1780)

- Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47

poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2004r. – w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego

Dz.U. Nr 202 poz 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu, rozbiórki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I,

II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003,

16


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

WYKONANIE WYKOPÓW I ZASYPKA W GRUNTACH

NIESKALISTYCH

NR SST CPV 45111000-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru wykopów i zasypek w gruntach nieskalistych związanych z wykonaniem

przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem przyłącza cieplnego do budynku

przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują

wykonanie wykopów i zasypek w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami i specyfikacją ogólną CPV 45000000 pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w CPV 45000000 pkt. 1.4. i 5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

powinien charakteryzować się grupą nośności G 1 . Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do

innej grupy nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do grupy nośności G 1 .

3. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w CPV 45000000 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w CPV 45000000 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w CPV 45000000 pkt. 5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane przyłącze cieplne.

1


5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowane przyłącze powinno być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Trasę

przyłącza wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (przy ewentualnej moŜliwości zalania wykopu) naleŜy

wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi

i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować

przez cały czas trwania robót.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przyłącze cieplne naleŜy wykonać o ścianach pionowych bez szalowania, ręcznie lub

mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 .

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie

sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od

jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane

z wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robót w pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. Obudowa

powinna wystawać 15 cm ponad teren.

Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej

rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednie przed ułoŜeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstępach,

co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej

niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej, co 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5

cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami.

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.

Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy przyłącza, zapewniający bezpieczeństwo pracy i

ochronę wykonywanych robót.

2


5.3.3. PodłoŜe

5.3.3.1. PodłoŜe naturalne

PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości

0,22-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający

dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;

dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła, o co

najmniej 0,50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego.

5.3.3.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenie ułoŜonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji termicznej. Grubość warstwy ochronnej zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PE.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach;

etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

etap III - zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiał zasypu powinien

być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu

pod złącza, Ŝeby przewód nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy

ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze wymagania warstwami 0,1-

0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem .

Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do metody zagęszczenia

przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntu określonych w tabeli.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach.

Minimalna wartość I s dla:

Strefa autostrad innych dróg

korpusu

i dróg kategoria ruchu

KR3-KR6 ruchu KR1-

kategoria

ekspresowych

KR2

Górna warstwa o grubości

20 cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50

cm od powierzchni robót

ziemnych

1,00 1,00 0,97

3


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w CPV 45000000 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów i zasypki

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3.4

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w CPV 45000000 pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m 3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu i zasypki.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w CPV 45000000 pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w CPV 45000000 pkt. 9.

Cena wykonania 1 m 3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, prze

mieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

− zagęszczenie powierzchni wykopu,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m 3 zasypki w gruntach nieskalistych obejmuje:

- wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne przepisy podano w CPV 45000000 pkt. 11.

10.1. Normy

PN-86/B-02480

PN-8l/B-03020

"Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział i opisy gruntów",

"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta

4


PN-6S/B-06050

PN-87/B-01100

tyczne i projektowanie".

"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze".

“Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.

10.2. Normy branŜowe

BN-77/8931-12

BN-83/8836-02

BN-72/8932-0 l

"Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".

"Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania

przy odbiorze".

"Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

5


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PRZYŁĄCZE CIEPLNE

NR SST CPV 45231110-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza cieplnego do budynku przy

ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem przyłącza cieplnego do

budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na

celu wykonanie przyłącza cieplnego.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót:

• montaŜ rurociągów,

• montaŜ armatury,

• badania przyłącza.

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku

niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą

powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych przyłącza, a jeŜeli dotyczą

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować

zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom

II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi

przedmiotowej instalacji.


2. MATERIAŁY

Do wykonania przyłącza naleŜy zastosować materiały podane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania przyłącza muszą posiadać aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Występujące materiały:

- rury i kształtki stalowe bez szwu preizolowane w wersji standardowej z systemem alarmowym

rezystancyjnym systemu „FINPOL — ROHR” o średnicy: dn 32/110 (42,4x2,6)

- zawory odcinające preizolowane dn 32

- poduszki kompensacyjne

- rury stalowe czarne dn 32

- zawory odcinające kołnierzowe dn 15.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur

i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. Armaturę przewozić w opakowaniach

fabrycznych chroniących przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza cieplnego.

Podstawę wytyczenia trasy projektowanego przyłącza cieplnego stanowi dokumentacja

projektowa i przepisy prawa.

Wytyczenia w terenie trasy przyłącza cieplnego dokonują słuŜby geodezyjne wykonawcy, w

odniesieniu do osi projektowanych dróg lokalnych, z zaznaczeniem usytuowania punktów

załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. NaleŜy ustalić stałe repery, a w przypadku

niedostatecznej ich ilości, wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi

przez słuŜby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe inwestorowi.

5.2. Roboty montaŜowe

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje

przyłącze cieplne z rur preizolowanych.

Elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montaŜem skontrolowane w

zakresie ustalonym przez dostawcę. Elementy preizolowane powinny być zabezpieczone


denkami chroniącymi wnętrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka moŜna zdjąć

z rury bezpośrednio przed spawaniem rurociągów. Przed ułoŜeniem, naleŜy dokonać oględzin

wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia nr oraz ich izolacji w czasie transportu z

placu budowy na miejsce montaŜu.

Rury preizolowane do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie za pomocą dźwigu lub

ręcznie.

Zaleca się układanie nr na drewnianych podkładach grubości ok. 10 cm, umieszczonych na dnie

wykopu w odstępach 2 ÷ 3 m.

Ustalenie właściwych rzędnych rurociągów winno odbywać się przez podsypywanie lub

podkopywanie podkładów. Przed zakończeniem montaŜu, w trakcie wykonywania podsypki i

zasypki rurociągu, podkłady naleŜy usunąć spod rur tak, aby nie zmieniać połoŜenia rur. Rury

preizolowane winny być ułoŜone wg projektu i ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej

długości.

Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci cieplnej naleŜy prowadzić pod

nadzorem jej właściciela lub uŜytkownika. Podłączenie wybudowanego odcinka sieci cieplnej

naleŜy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. Włączenie projektowanego

przyłącza cieplnego do istniejącej sieci cieplnej wykonać naleŜy za pomocą dwóch kolan do

wcinki o kątach 45°.

Na projektowanych odcinkach przyłącza cieplnego zamontować naleŜy armaturę odcinającą.

MontaŜ projektowanej armatury preizolowanej polega na wspawaniu preizolowanych kształtek w

rurociągi preizolowane. Trzpień armatury odcinającej umieścić w skrzynce Ŝeliwnej do zasuw.

Spawanie, występujące przy montaŜu i budowie przyłącza cieplnego jest jednym z

najwaŜniejszych procesów, mających wpływ na trwałość sieci ciepłowniczej. Spawacze,

wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normą

PN-EN 287-1: 2005 (U), uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup materiałów,

zakres średnic i metod spawania. Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych jest

odpowiedzialny za wszystkie prace spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mieć kwalifikacje

zgodnie z PN-EN 719 : 1999, odpowiednio do danych wymagań jakościowych określonych w

grupie (1 - 4 ) norm PN-EN 729: 1997.

Przed rozpoczęciem spawania naleŜy upewnić się czy wszystkie niezbędne elementy zostały

nasunięte na rury ( mufy termokurczliwe, opaski termokurczliwe, pierścienie uszczelniające,

uszczelki końcowe termokurczliwe ). Rury naleŜy ustawić współosiowo. Rurociągi naleŜy

montować i spawać z wykorzystaniem centrowników. Maksymalna zmiana kierunku osi na

połączeniu rur stalowych nie powinna przekraczać 20 mm. Rurociągi moŜna spawać

acetylenowo-tlenowo. NaleŜy zapewnić przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z normą

PN-ISO 6761 : 1996. Elektrody do spawania powinny być stosowane zgodnie z kartą

technologiczną spawania i odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/M-69430, PN-EN 499 1997,

PN-79/E-69010, PN-EN 758 :2001, PN-EN 12072 2002, PN-EN 12536 2002, PN-EN ISO 6847

2005 oraz posiadać świadectwa odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204 :2006. Elektrody

powinny posiadać atesty producenta. Elektrody uŜywane do wykonywania spoin na budowie

muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, konieczne jest stosowanie suszarek i

termosów do elektrod. Przed rozpoczęciem spawania naleŜy upewnić się, czy wszystkie

niezbędne elementy (mufy termokurczliwe, pierścienie uszczelniające, uszczelki końcowe

termokurczliwe ) zostały nasunięte na rury. Przed rozpoczęciem spawania elementów

preizolowanych naleŜy sprawdzić, czy przewody systemu kontrolnego nie są uszkodzone

(przerwane ).Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być

oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy uŜyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników

oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej.


5.3. Próba szczelności przyłącza cieplnego.

Po wykonaniu spawania naleŜy przeprowadzić badania połączeń spawanych.

Wymagane jest wykonanie badań wszystkich połączeń spawanych.

Badanie połączeń spawanych zgodnie z:

- PN-EN 13480-S : 2005

- PN-ENISO 5817:2005(U)

Obowiązkowe metody badania połączeń spawanych — ultradźwiękowa z udokumentowanym

wynikiem badania (zapis na dyskietce lub w postaci graficznej ) zgodnie z PN-EN 583.

Zalecana metoda badania — ultradźwiękowa. Wymagana klasa dokładności wykonania spawówco

najmniej III. Badania spoin mają być prowadzone przez kompetentny, wykwalifikowany i

specjalistyczny personel. W celu udokumentowania kwalifikacji zaleca się, aby pracownicy

posiadali certyfikat zgodnie z PN-EN 473 : 2002.

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy udokumentować zgodnie z normą PN-EN 729 - 2 :

1997 oraz PN-EN 13480-S : 2005.Następnie naleŜy przeprowadzić ciśnieniową próbę

hydrauliczną. Wartość ciśnienia próbnego : Ppr 1,25 Pr 1,25 MPa

Szczelność rurociągu naleŜy sprawdzać wodą wodociągową. Przed próbą rurociąg naleŜy

dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym przez co

najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniŜone do wartości ciśnienia roboczego, a

wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu

wizualnemu powierzchni i połączeń. ObniŜenie i podwyŜszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od

roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli. Po próbie szczelności na

elementach rurociągu i spoinach nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń

plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni.

Podstawowe dane próby ciśnieniowej powinny być potwierdzone w świadectwie próby.

5.4. Płukanie zmontowanego przyłącza cieplnego.

Płukanie rurociągów naleŜy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej,

metodą na wpływ. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości

eksploatacyjnej wody grzewczej, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5 litra) powinien

nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i

ewentualną ilość płukań ustala się indywidualnie w zaleŜności od oceny próbek wody.

5.5. MontaŜ instalacji alarmowej rezystancyjnej.

Wewnątrz rur i elementów preizolowanych w piance poliuretanowej w pozycji „za dziesięć

druga” umieszczone są dwa przewody:

• czujnikowy ( niklowo — chromowy) w czerwonej perforowanej izolacji teflonowej

• powrotny miedziany w zielonej izolacji teflonowej

Przewody te łączy się ze sobą za pomocą tulejek zaciskowych i izoluje się je koszulkami

termokurczliwymi. Zawsze naleŜy łączyć przewód czerwony z czerwonym a zielony z zielonym.

Rurociągi naleŜy układać tak, aby przewód czujnikowy ( czerwony) znajdował się zawsze po

prawej stronie idąc od źródła ciepła.

Aby połączyć przewody alarmowe naleŜy:

• zdjąć izolację czerwoną z przewodu czujnikowego oraz izolację zieloną z przewodu

powrotnego

• oczyścić końcówki przewodu papierem ściernym

• załoŜyć koszulki termokurczliwe (po jednej na kaŜde połączenie)


• połączyć przewody alarmowe uŜywając tulejek zaciskowych

• sprawdzić wytrzymałość połączenia ( za pomocą szarpnięcia)

• odciąć nadmierne długości drutów

• nasunąć koszulki termokurczliwe i obkurczyć je uŜywając np. gorącego powietrza ( do tego

celu potrzebna jest elektryczna grzałka powietrzna do obkurczania materiałów

termokurczliwych)

Aby połączyć przewody alarmowe odgałęzienia z przewodami alarmowymi rurociągu głównego

naleŜy odcinek rurowy zamontować tak, aby przewód czujnikowy ( czerwony ) w odgałęzieniu „

widziany od strony rurociągu głównego był po prawej stronie i połączyć go z tą częścią obwodu

czujnikowego rurociągu głównego, która odchodzi w prawo, natomiast przewód powrotny

odgałęzienia ( zielony ) połączyć naleŜy z tą częścią obwodu czujnikowego (czerwonego )

rurociągu głównego, która odchodzi w lewo.

Przewodu zielonego w rurociągu głównym odgałęzienia nie naleŜy przecinać. Przewód

czujnikowy w przewodzie zasilającym układać naleŜy zawsze po prawej stronie patrząc od

źródła ciepła. Ze względu na fakt, Ŝe produkowane są jedne typy łuków preizolowanych (tzw.

prawe) to przy zmianie kierunku rurociągu w lewo dopuszcza się krzyŜowanie przewodów

alarmowych. Łącząc przewody alarmowe w kolejnych mufach przeprowadzać naleŜy próbę

obwodu sprawdzając kolejno odcinek po odcinku wg instrukcji producenta nr preizolowanych.

Zakończenie obwodu alarmowego na końcu przyłącza cieplnego w budynku za pomocą puszki

przyłączeniowej typu PPM. W miejscu połączenia z istniejącym przyłączem cieplnym do

istniejącego budynku naleŜy zamknąć pętlę pod uszczelką końcową.

Do wyprowadzania przewodów alarmowych z preizolacji słuŜy miedziany przewód dwuŜyłowy

ME2019TK4.

5.6. MontaŜ instalacji teletechnicznej.

WzdłuŜ projektowanego przyłącza cieplnego wykonać naleŜy kanalizację teletechniczną wtórną

dla telekomunikacyjnych kabli światłowodowych, składających się z dwóch przewodów

kanalizacji wtórnej o średnicy 2 x 3 2/2,9 mm. Kanalizację wykonać naleŜy z nr polietylenowych

RHDPE z warstwą poślizgową wg ZN-96/TPSA-0 17, minimalny promień gięcia nr - 650 mm.

NaleŜy bezwzględnie przestrzegać minimalnego promienia gięcia rur. Kanalizację teletechniczną

PE układać naleŜy nad projektowanym odcinkiem przyłącza cieplnego na zasypce z piasku o

granulacji 0,2mm, z występującymi frakcjami grubszymi o granulacji 1,8 mm do 15%. Przewody

kanalizacji teletechnicznej wtórnej wprowadzić naleŜy do budynku.(do pomieszczenia węzła

cieplnego).

W ścianie zewnętrznej od strony wewnętrznej budynku zastosować naleŜy uszczelnienie

gazoszczelne typu „GPW” INTEGRA 110/2 x 32 osadzone w tulei stalowej Dn 125 mm. Przed

zasypaniem przewodów kanalizacji teletechnicznej wtórnej zasypką o grubości 50 mm naleŜy

nad przewodami kanalizacji wtórnej ułoŜyć taśmę ochronną z napisem: „Sieć

optotelekomunikacyjna SPEC S.A.”. Po zamontowaniu odcinka kanalizacji wtórnej dla kabli

światłowodowych naleŜy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem o nadciśnieniu próbnym Pr 0,1

MPa w ciągu 30 minut. Rury uszczelnione na obydwu końcach zmontowanego ciągu i

napełnione spręŜonym powietrzem do nadciśnienia 0,1 MPa nie powinny wykazywać spadku

ciśnienia o więcej niŜ 0,01 MPa

Kanalizację teletechniczną pierwotną układać naleŜy pomiędzy przewodami ciepłowniczymi

preizolowanymi nad rurociągami przyłącza cieplnego na zasypce z piasku o granulacji

0,2 - 1,0 mm, z występującymi frakcjami grubszymi o granulacji 1,0 - 1,8 mm do 15%.

Nad ułoŜonym przewodem kanalizacji teletechnicznej piewotnej ułoŜyć naleŜy taśmę ochronną

szerokości 20 cm. Rury uszczelnione na obydwu końcach zmontowanego ciągu i napełnione

spręŜonym powietrzem do nadciśnienia 0,1 MPa nie powinny wykazywać spadku ciśnienia o


więcej niŜ 0,01 MPa (10% ) w ciągu 24 godzin. NaleŜy uwaŜać, aby po zakończeniu próby i

podczas zasypywania kanalizacji do środka rur nie dostały się ciała obce uniemoŜliwiające w

kolejnym etapie przeciąganie światłowodów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania

inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z

dokumentacją projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów.

Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora

nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru, o zakończeniu kaŜdej roboty

zanikającej, którą moŜe kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:

• wykonać sprawdzenie materiałów uŜywanych do robót

dokonać oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia:

- stref montaŜowych

- dróg dowozu materiałów do stref montaŜowych

- miejsc składowania materiałów

- miejsc składowania ziemi z wykopów

- miejsc składowania piasku do zasypki wykopów

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

• określenie stanu terenu,

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• ustalenie metod wykonania wykopów,

• ustalenia metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca musi przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich badań.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie

i z częstotliwością zaakceptowaną przez inspektora nadzoru w oparciu o normę PN-B-06050.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie metod wykonania wykopów,

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w

dokumentacji projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i

wilgotności,

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa z piasku,

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

• badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich

zabezpieczenia,

• badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,


• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

• badanie zastosowanych złączy,

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

• badanie szczelności wykonanego przyłącza cieplnego,

• badanie warstwy ochronnej zasypu przyłącza cieplnego,

• badanie zasypu przyłącza cieplnego do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niŜ ±5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3

cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm,

• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie ± 2

cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny

przekroczyć 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć ±

2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego

do zera

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności

• datę przekazania wykonawcy placu budowy

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w

robotach

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru

• zgłoszenia i daty odbiorów robót ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

robót

• inne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Pozostałe dokumenty budowy:

• protokół przekazania terenu budowy

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

• protokóły odbioru robót

• protokóły z narad i ustaleń.

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianym prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do

wglądu na Ŝyczenie zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

7.1. Odbiór częściowy

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne

czynności związane z budową przyłącza cieplnego, a mianowicie:

• roboty przygotowawcze,

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów

• przygotowanie podłoŜa

• roboty montaŜowe wykonania przyłącza cieplnego preizolowanego

• roboty montaŜowe armatury odcinającej

• próby szczelności przewodów

• zasypanie i zagęszczenie wykopów.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany przez inspektora nadzoru w czasie

umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość

odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Dopuszcza się

zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przyłącza cieplnego

z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia

lub uzasadniona względami techniiczno-ekonomicznymi.

PrzedłoŜone dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczo- odbiorcze

dokumentacja geotechniczna wymagana dla określonego rodzaju robót

dokumentacja geodezyjna określająca współrzędne stałych punktów odniesienia

• dziennik budowy

dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów.

7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

• sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej do odbioru technicznego końcowego

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych

częściowych),

• badanie połączeń spawanych i próba hydrauliczna zmontowanego przyłącza cieplnego Wyniki

przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków

komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego wykonanego przyłącza

cieplnego) zostały spełnione.

JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przyłącza cieplnego i w zaleŜności od tego

określić konieczne dalsze postępowanie.


Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte

w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub do niego

dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji

prowadzącej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych naleŜy uznać za dodatnie,

jeŜeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.

JeŜeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione,

naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przedstawić do ponownych badań.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-85/B-0242 1 Wymagania grubości izolacji otulin dla rurociągów sieci cieplnych.

2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

3. PN-H-742 19 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

4. PN-M-7400 1 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

5. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

6. PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

7. PN-H-7405 1/02 Włazy kanałowe. Klasy D (włazy typu cięŜkiego)

8. PN-B-0625 1 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II. instalacje

sanitarne i przemysłowe.

2. Katalogi preizolowanych sieci cieplnych — projektowanie i wykonawstwo

3. Katalog Elementów Sieci Cieplnych

Uwaga! Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie

obowiązujące normy i przepisy

More magazines by this user
Similar magazines