Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

pvk.cz

Příloha č.: 4 ze dne - Pražské vodovody a kanalizace, as

Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracoviště zkušební laboratoře:

1 oddělení laboratorní kontroly Praha Dykova 3, 101 00 Praha 10

1a oddělení laboratorní kontroly Praha – dislokované pracoviště Podolí

Podolská 15, 147 00 Praha 4

List 1 z 36

Protokoly o zkouškách podepisuje:

Dr. Ing. Zuzana Palasová vedoucí oddělení laboratorní kontroly Praha

Ing. Jaroslava Palasová vedoucí laboratoře kontroly distribuce vody

Ing. Věra Smetanová vedoucí laboratoře speciálních analýz a kontroly

Mgr. Karel Kolář, Ph.D. vedoucí laboratoře mikrobiologických a biologických analýz

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

1 a Stanovení pH

potenciometricky

Stanovení elektrické

2 a konduktivity

konduktometricky

Stanovení kyselinové

3 a neutralizační kapacity

(KNK 4.5 a KNK 8,3 )

acidobazickou titrací

Stanovení zásadové

neutralizační kapacity

4 a (ZNK 8.3 ) acidobazickou

titrací a dopočet forem

výskytu oxidu uhličitého

5

Stanovení chemické

spotřeby kyslíku

manganistanem (CHSK Mn )

manganometrickou titrací

Identifikace

zkušebního postupu/metody

SOP č. DV–1

(ČSN ISO 10523)

SOP č. DV–9

(ČSN EN 27888)

SOP č. DV–2

(ČSN EN ISO 9963–1)

SOP č. DV–18

(ČSN 75 7372,

ČSN 75 7373)

SOP č. DV–3

(ČSN EN ISO 8467

včetně změny Z1 a

modifikovaná Schulz-

Pappova metoda dle JAM,

1965)

Předmět zkoušky

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 2 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

6

Stanovení amonných iontů

spektrofotometricky

s využitím setu Merck,

dopočet volného amoniaku

a amoniakálního dusíku

SOP č. DV–4

(návod firmy Merck,

ČSN ISO 7150–1)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

7

Stanovení dusitanů

spektrofotometricky

s využitím setu Merck a

dopočet dusitanového

dusíku

SOP č. DV–5

(návod firmy Merck,

ČSN EN 26 777)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

8

Stanovení dusičnanů

spektrofotometricky

s kyselinou sulfosalicylovou

a dopočet dusičnanového

dusíku, celkového

anorganického dusíku a

celkového dusíku

SOP č. DV–6

(ČSN ISO 7890–3)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

9

Stanovení dusičnanů

spektrofotometricky v UV

oblasti

SOP č. DV–24

(Janoušek I., Fiala J.:

Vodní hospodářství,

2, 1988, 51)

pitná, mezioperační a

balená voda

10

Stanovení chloridů

argentometrickou titrací

11 a Stanovení vápníku

komplexometrickou titrací

Stanovení hořčíku

dopočtem po titraci a

12 a sumy vápníku a hořčíku

(Ca+Mg)

komplexometrickou titrací

13 a Stanovení zákalu

nefelometricky

SOP č. DV–7

(ČSN ISO 9297)

SOP č. DV–12

(ČSN ISO 6058)

SOP č. DV–8

(ČSN ISO 6059)

SOP č. DV–10

(ČSN EN ISO 7027)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 3 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

14

Stanovení barvy

spektrofotometricky

SOP č. DV–11

(ČSN EN ISO 7887)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

Stanovení absorbance při

15 a vlnové délce 254 nm

spektrofotometricky

SOP č. SAK–6

(ČSN 75 7360)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

16

Stanovení absorbance při

vlnové délce 278 nm

spektrofotometricky

SOP č. SAK–28

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

17 a Stanovení železa

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP č. DV–14

(návod firmy Merck)

pitná, mezioperační a

balená voda

18

Stanovení železa

spektrofotometricky s 1,10-

fenantrolinem

SOP č. DV–15

(ČSN ISO 6332)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

19 a Stanovení síranů

turbidimetricky s chloridem

barnatým

SOP č. DV–16

(Bouda, Michenková,

Sponar: sborník

Hydrochímia, 1983)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

20

Stanovení ortofosforečnanů

a celkového fosforu

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP č. DV–17

(návod firmy Merck,

ČSN EN ISO 6878)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

21

Stanovení fluoridů

potenciometricky (ISE)

SOP č. DV–13

(ČSN ISO 10359-1)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 4 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

22

Stanovení rozpuštěných

aniontů metodou kapalinové

chromatografie iontů –

stanovení bromičnanů,

bromidů, dusičnanů,

fluoridů, chlorečnanů,

chloridů, chloritanů a síranů

SOP č. SAK–30

(ČSN EN ISO 10304-1,

ČSN EN ISO 10304-4,

ČSN EN ISO 15061,

EPA 300, EPA 317)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda, vodný roztok P1

23

Stanovení hliníku

spektrofotometricky

SOP č. DV–25

(ČSN ISO 10 566)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

24

Stanovení chemické

spotřeby kyslíku

dichromanem (CHSK Cr )

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP č. SAK–1

(návod firmy Merck,

ČSN ISO 15705)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

25

Stanovení celkových

kyanidů

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP č. SAK–3

(návod firmy Merck)

pitná, mezioperační a

balená voda

26

Stanovení celkových

kyanidů destilační metodou

spektrofotometricky po

destilaci

SOP č. SAK–92

(ČSN 75 7415)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

27

Stanovení rozpuštěných

látek sušených při 105 °C a

žíhaných při 550 °C

gravimetricky

SOP č. SAK–7

(ČSN 75 7346)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

28

Stanovení nerozpuštěných

látek sušených při 105 °C

gravimetricky

SOP č. SAK–72

(ČSN EN 872)

povrchová, surová a

mezioperační voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 5 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

29

Stanovení jednosytných

fenolů těkajících s vodní

parou spektrofotometricky

po destilaci

SOP č. SAK–8

(ČSN 830520, č. 26)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

30

Stanovení bóru

spektrofotometricky

SOP č. SAK–87

(ČSN ISO 9390)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

31

Stanovení huminových

látek spektrofotometricky

po extrakci

SOP č. SAK–71

(TNV 75 7536)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

32

Stanovení aniontových

tenzidů (MBAS)

spektrofotometricky po

extrakci

SOP č. SAK–73

(ČSN EN 903)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

33

Stanovení celkové

mineralizace dopočtem

SOP č. SAK–27

(ČSN 75 7358)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

34

Stanovení pachu senzoricky

– stanovení stupně pachu a

prahového čísla pachu

(TON)

SOP č. DV–21

(TNV 75 7340,

ČSN EN 1622)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

35

Stanovení chuti senzoricky

– stanovení stupně chuti a

prahového čísla chuti (TFN)

36 a * Stanovení teploty

SOP č. DV–27

(TNV 75 7340,

ČSN EN 1622)

SOP č. DV–22

(ČSN 75 7342)

pitná a balená voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační, balená voda

a voda ve koupání,

venkovní ovzduší

37 a *

Stanovení volného a

celkového chloru

spektrofotometricky

s využitím setu Hach a

dopočet vázaného chloru

SOP č. DV–23

(návod firmy Hach,

ČSN ISO 7393–2)

pitná, mezioperační voda

a voda ke koupání


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 6 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

38

Stanovení biochemické

spotřeby kyslíku po 5 dnech

(BSK 5 ) elektrochemicky

SOP č. SAK–79

(ČSN EN 1899–1,

ČSN EN 1899–2)

povrchová, surová a

mezioperační voda

39

Stanovení uranu

fosforescenční fotometrií po

excitaci ÚV zářením

na analyzátoru

FLUORAT-02-2M firmy

Lumex

SOP č. DV–93

(SOP RMI)

pitná, balená, povrchová,

surová a mezioperač

voda

40

41

42

43

44

Stanovení rtuti metodou

atomové absorpce (AMA)

Stanovení mědi, draslíku,

lithia, manganu, sodíku a

zinku

metodou AAS – plamen

Stanovení stříbra, arsenu,

barya, berylia, kadmia,

kobaltu, chromu, niklu,

olova, selenu a vanadu

metodou AAS – kyveta

Stanovení antimonu

metodou AAS – hydrid

Stanovení celkového

organického uhlíku (TOC) a

rozpuštěného organického

uhlíku (DOC) metodou

oxidace persulfátem s UV

ozářením

SOP č. SAK–16

(ČSN 75 7440)

SOP č. SAK–93

(ČSN ISO 8288,

ČSN ISO 9964–3,

SOP Analytik Jena,

ČSN 75 7385)

SOP č. SAK–94

(ČSN EN ISO 15586,

TNV 75 7408,

ČSN EN ISO 5961,

SOP GBC,

ČSN EN ISO 1233,

TNV 75 7461,

TNV 75 7467,

ČSN 75 7400,

TNV 75 7422)

SOP č. SAK–88

(SOP GBC)

SOP č. SAK–5/I

(ČSN EN 1484)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 7 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

45

Stanovení polycyklických

aromatických uhlovodíků

(PAU) P2 metodou HPLC

s fluorescenčním

detektorem a dopočet sumy

PAU

SOP č. SAK–23

(ČSN 75 7554)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda, extrakty vodných

vzorků

46

Stanovení

organochlorových pesticidů

(OCP) P3 a

polychlorovaných bifenylů

(PCB) P4 metodou GC/ECD

a dopočet sumy OCP a PCB

SOP č. SAK–24

(EPA 505)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

47

Stanovení těkavých

organických látek (TOL) P5

metodou Purge & Trap a

GC/FID+ECD a dopočet

sumy trihalomethanů

(THM)

SOP č. SAK–25

(EPA 502.2)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

48

Stanovení vybraných

pesticidů (NPL, TAZ) P6

metodou GC/MS a dopočet

sumy NPL, TAZ a sumy

pesticidních látek (PL)

SOP č. SAK–90

(EPA 508.1,

ČSN EN ISO 11369)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda, extrakty vodných

vzorků

49 Neobsazeno

50

Stanovení koliformních

bakterií metodou

membránových filtrů a

metodou pomnožení

v tekutém kultivačním

médiu

SOP č. MB I/4,5

(ČSN 75 7837,

ČSN 830521 část 3)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

51

Stanovení koliformních

bakterií a stanovení

Escherichia coli

metodou membránových

filtrů

SOP č. MB I/16

(ČSN EN ISO 9308–1)

pitná, mezioperační a

balená voda a voda ke

koupání


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 8 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

52

Stanovení termotolerantních

koliformních bakterií

(fekálních koliformních

bakterií) a stanovení

Escherichia coli metodou

membránových filtrů a

metodou pomnožení

v tekutém kultivačním

médiu

SOP č. MB I/6,7

(ČSN 75 7835,

ČSN EN ISO 9308–1,

ČSN 830521 část 3)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

53

Stanovení enterokoků

(intestinálních enterokoků)

metodou membránových

filtrů

SOP č. MB I/8

(ČSN EN ISO 7899–2)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

54

Stanovení mezofilních

bakterií a počtů kolonií

při 36 °C (mezofilních

mikroorganismů)

očkováním do živného

kultivačního média

SOP č. MB I/10

(ČSN 75 7841,

ČSN EN ISO 6222)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

55

Stanovení psychrofilních

bakterií a počtů kolonií

při 22 °C (psychrofilních

mikroorganismů)

očkováním do živného

kultivačního média

SOP č. MB I/11

(ČSN 75 7842,

ČSN EN ISO 6222)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

56

Stanovení Pseudomonas

aeruginosa metodou

membránových filtrů

SOP č. MB I/13

(ČSN EN ISO 16266)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

57

Stanovení siřičitany

redukujících anaerobů

(klostridií) a Clostridium

perfringens metodou

membránových filtrů

SOP č. MB I/14

(ČSN EN 26461-2,

ČSN EN ISO 7937)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 9 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

58

Stanovení Clostridium

perfringens (včetně

stanovení spór) metodou

membránových filtrů

SOP č. MB I/15

(Vyhláška MZd. ČR

č. 252/2004 Sb.,

příloha č. 6)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

59

Průkaz přítomnosti bakterií

rodu Salmonella metodou

primárního pomnožení,

pomnožení v tekutém

selektivním médiu a

následné selekce a

konfirmace

SOP č. MB I/17

(TNV 75 7855)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

60

Stanovení počtu

koagulázopozitivních

stafylokoků a

Staphylococcus aureus

metodou membránových

filtrů, následné selekce a

konfirmace

SOP č. MB I/19

(ČSN EN ISO 6888-1)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

61

Stanovení bakterií rodu

Legionella a Legionella

pneumophila metodou

membránových filtrů,

následné selekce a latexové

aglutinace

SOP č. MB I/20

(ČSN ISO 11731,

ČSN ISO 11731-2 a

manuálu BIO-RAD)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

62

Biologický rozbor –

Stanovení mikroskopického

obrazu – živých organismů,

počtu organismů a

abiosestonu

SOP č. MB I/12

(ČSN 75 7711,

ČSN 75 7712,

ČSN 75 7713)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

63

Stanovení toxicity

bakteriálním

bioluminiscenčním testem

(metoda stanovení relativní

svítivosti)

SOP č. MB I/18

(ČSN EN ISO 11348-2)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda

64 Neobsazeno


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 10 z 36

1)

a

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře

provádí se i na dislokovaném pracovišti Podolí (Podolská 15, 147 00 Praha 4)

P1 vodný roztok dezinfekčních prostředků

P2 PAU: benzo(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren,

benzo(g,h,i)perylen

P3 OCP: aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid, lindan, hexachlorbenzen, p,p´-DDT, p,p´-DDE,

methoxychlor

P4 PCB: kongenery PCB č.: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

P5 TOL: vinylchlorid, benzen, ethylbenzen, chlorbenzen, toluen, m+p–xylen, o–xylen, styren, chloroform,

dichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, tetrachlormethan, bromoform, 1,1–dichlorethen,

cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, 1,2–dichlorethan, 1,2–dichlorbenzen, 1,3–dichlorbenzen, 1,4–

dichlorbenzen, 1,1,2–trichlorethen, 1,1,2,2–tetrachlorethen, trihalomethany

P6 NPL, TAZ: desethylatrazin, simazin, atrazin, propazin, terbuthylazin, cyanazin, hexazinon, metazachlor,

alachlor, prometryn, metolachlor, acetochlor, terbutryn, desmetryn, diazinon, dichlobenil, dimethoate,

propachlor, chlorfenvinphos

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 1 – 21, 23 – 40, 44, 50 – 63

Typ 2 22, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracoviště zkušební laboratoře:

2 oddělení inspekce distribuční sítě Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 11 z 36

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

1)

36* Stanovení teploty

37*

65*

66*

67*

68*

69*

Stanovení volného a

celkového chloru

spektrofotometricky

s využitím setu Hach a

dopočet vázaného chloru

Terénní stanovení

rozpuštěného kyslíku a

nasycení kyslíkem

elektrochemicky

Terénní stanovení pH

potenciometricky

Stanovení oxidačněredukčního

potenciálu

potenciometricky

Stanovení ozonu

spektrofotometricky

s využitím setu AccuVac

Hach

Stanovení průhlednosti

senzoricky s využitím

Secchiho desky

SOP č. DV–22

(ČSN 75 7342)

SOP č. DV–23

(návod firmy Hach,

ČSN ISO 7393–2)

SOP č. DV–62

(ČSN EN 25814)

SOP č. DV–29

(ČSN ISO 10523)

SOP č. DV–90

(TNV 75 7367)

SOP č. DV–91

(návod firmy Hach)

SOP č. DV–92

(TNV 75 7340)

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání,

venkovní ovzduší

pitná a mezioperační voda

a voda ke koupání

pitná, povrchová a surová

voda a voda ke koupání

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

pitná, povrchová, surová,

mezioperační a balená

voda a voda ke koupání

pitná, mezioperační a

balená voda a voda ke

koupání

pitná, povrchová, surová,

mezioperační voda a voda

ke koupání

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 36, 37, 65 – 69

Typ 2 –

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

List 12 z 36

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

List 13 z 36

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Protokoly o odběrech vzorků podepisuje (pro pracoviště č. 2):

Ing. Jana Šourková

vedoucí oddělení inspekce distribuční sítě

Emil Pochman

technik VH kontroly – vzorkař

Vzorkování:

Pořadové

číslo

1

2

3

4

5

Přesný název

postupu odběru vzorku

Odběr vzorků pitné, balené,

podzemní, povrchové a surové

vody, vody z technologických

mezistupňů (mezioperač

vody) a vody ke koupání

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné, balené,

podzemní, povrchové a surové

vody, vody z technologických

mezistupňů (mezioperač

vody) a vody ke koupání

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné, balené,

podzemní, povrchové a surové

vody, vody z technologických

mezistupňů (mezioperač

vody) a vody ke koupání

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné, balené,

podzemní, povrchové a surové

vody, vody z technologických

mezistupňů (mezioperač

vody) a vody ke koupání

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné, balené,

podzemní, povrchové a surové

vody, vody z technologických

mezistupňů (mezioperač

vody) a vody ke koupání

– manuální odběr

6 – 9 Neobsazeno

Identifikace

postupu odběru vzorku

SOP č. VZ–1,

vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.3, 6.6

(ČSN EN ISO 5667-1 a 5667-3,

ČSN ISO 5667-5,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. VZ–1,

vyjma kap. 6.3 až 6.6

(ČSN EN ISO 5667-1 a 5667-3,

ČSN ISO 5667-4 kap. 4.2.1,

ČSN ISO 5667-6,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. VZ–1,

vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.4 až 6.6

(ČSN EN ISO 5667-1 a 5667-3,

ČSN ISO 5667-11,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. VZ–1,

vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6

(ČSN EN ISO 5667-1 a 5667-3,

ČSN ISO 5667-5,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. VZ–1,

vyjma kap. 6.1 až 6.5

(ČSN EN ISO 5667-1 a 5667-3,

ČSN ISO 5667-4 kap. 4.2.1,

ČSN ISO 5667-6,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458,

Vyhláška MZd. č. 135/2004 Sb.

v platném znění)

Předmět odběru

pitná a balená voda

povrchová a surová

voda

podzemní voda

voda z

technologických

mezistupňů

(mezioperační voda)

voda ke koupání


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 14 z 36

Pracoviště zkušební laboratoře:

3 oddělení laboratorní kontroly Káraný Hlavní 22, 250 75 Káraný, pracoviště ÚV Sojovice

Protokoly o zkouškách podepisuje:

Lenka Koudelová

vedoucí oddělení laboratorní kontroly Káraný

Alena Koubková

technik laboratoře

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

70

Stanovení kyselinové

neutralizační kapacity

(KNK 4.5 ) acidobazickou

titrací

SOP č. CHA-1

(ČSN EN ISO 9963-1)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

71

Stanovení sumy vápníku a

hořčíku (Ca+Mg)

komplexometrickou titrací

SOP č. CHA-2

(ČSN ISO 6059)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

72

Stanovení vápníku

komplexometrickou titrací a

hořčíku dopočtem po titraci

SOP č. CHA-3

(ČSN ISO 6058)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

73

Stanovení chloridů

argentometrickou titrací

SOP č. CHA-4

(ČSN ISO 9297)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

74

Stanovení nerozpuštěných

látek sušených při 105 °C

gravimetricky

SOP č. CHA-7

(ČSN EN 872)

povrchová, surová voda,

voda z technologických

mezistupňů


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 15 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

75

Stanovení pH

potenciometricky

SOP č. CHA-8

(ČSN ISO 10523)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

76

Stanovení elektrické

konduktivity

konduktometricky

SOP č. CHA-9

(ČSN EN 27888)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

77

Stanovení amonných iontů

spektrofotometricky

SOP č. CHA-10

(ČSN ISO 7150-1)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

78

Stanovení dusitanů

spektrofotometricky

SOP č. CHA-11

(ČSN EN 26777)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

79

Stanovení dusičnanů

spektrofotometricky

s kyselinou sulfosalicylovou

SOP č. CHA-12

(ČSN ISO 7890-3)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

80

Stanovení dusičnanů

spektrofotometricky v UV

oblasti

SOP č. CHA-13

(Janoušek I., Fiala J.:

Vodní hospodářství,

2, 1988, 51)

pitná, podzemní, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

81

Stanovení barvy

spektrofotometricky

SOP č. CHA-14

(ČSN EN ISO 7887)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 16 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

82

Stanovení zákalu

nefelometricky

SOP č. CHA-15

(ČSN EN ISO 7027)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

83

Stanovení chemické

spotřeby kyslíku

manganistanem (CHSK Mn )

manganometrickou titrací

SOP č. CHA-16

(ČSN EN ISO 8467

včetně změny Z1)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

84

Stanovení síranů

turbidimetricky s chloridem

barnatým

SOP č. CHA-6

(Bouda, Michenková,

Sponar: sborník

Hydrochímia, 1983)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

85

Stanovení železa

spektrofotometricky s 1,10-

fenantrolinem

SOP č. CHA-18

(ČSN ISO 6332)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

86

Stanovení manganu

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP č. CHA-19

(návod firmy Merck)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

87

Stanovení mědi

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP č. CHA-20

(návod firmy Merck)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

88

Stanovení fosforečnanů

spektrofotometricky

SOP č. CHA-22

(ČSN EN ISO 6878)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 17 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

89

Stanovení absorbance při

vlnové délce 254 nm

spektrofotometricky

SOP č. CHA-23

(ČSN 75 7360)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

90* Stanovení teploty

91*

92*

Stanovení volného chloru

spektrofotometricky

s využitím setu Hach

Stanovení rozpuštěného

kyslíku a nasycení kyslíkem

v terénu elektrochemicky

93 – 99 Neobsazeno

100

101

102

103

Stanovení chlorofylu-a

spektrofotometricky

Stanovení koliformních

bakterií metodou

membránových filtrů

Stanovení koliformních

bakterií a stanovení

Escherichia coli metodou

membránových filtrů

Stanovení termotolerantních

koliformních bakterií

(fekálních koliformních

bakterií) a stanovení

Escherichia coli metodou

membránových filtrů

SOP č. CHA-24

(ČSN 75 7342)

SOP č. CHA-51

(návod firmy Hach,

ČSN ISO 7393–2)

SOP č. CHA-21

(ČSN EN 25814)

SOP č. MB-I-16

(ČSN ISO 10260)

SOP č. MB-I-4

(ČSN 75 7837)

SOP č. MB-I-13

(ČSN EN ISO 9308-1)

SOP č. MB-I-6

(ČSN 75 7835)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů, venkovní

ovzduší

pitná, podzemní, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

povrchová, surová voda a

voda z technologických

mezistupňů

povrchová, surová voda a

voda z technologických

mezistupňů

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

pitná a balená voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 18 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

104

Stanovení intestinálních

enterokoků metodou

membránových filtrů

SOP č. MB-I-8

(ČSN EN ISO 7899-2)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

105

Stanovení počtu kolonií

(PK 36 °C) – stanovení

počtu kolonií očkováním do

živného kultivačního média

SOP č. MB-I-9

(ČSN EN ISO 6222)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

106

Stanovení počtu kolonií

(PK 22 °C) – stanovení

počtu kolonií očkováním do

živného kultivačního média

SOP č. MB-I-10

(ČSN EN ISO 6222)

pitná, podzemní,

povrchová, surová, balená

voda,

voda z technologických

mezistupňů

107

Stanovení Pseudomonas

aeruginosa metodou

membránových filtrů

SOP č. MB-I-11

(ČSN EN ISO 16266)

pitná, podzemní, balená

voda a voda

z technologických

mezistupňů

108

Biologický rozbor-

Stanovení mikroskopického

obrazu, biosestonu a

abiosestonu

SOP č. MB-I-12

(ČSN 75 7712,

ČSN 75 7713)

pitná, podzemní, balená

voda a voda

z technologických

mezistupňů

109 Neobsazeno

1)

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 19 z 36

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 70 – 92, 100 – 108

Typ 2 –

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 20 z 36

Protokoly o odběrech vzorků podepisuje (pro pracoviště č. 3):

Lenka Koudelová

vedoucí oddělení laboratorní kontroly Káraný

Alena Koubková

technik laboratoře

Vzorkování:

Pořadové

číslo

10

11

12

13

Přesný název

postupu odběru vzorku

Odběr vzorků pitné a balené

vody, povrchové a surové

vody, podzemní vody a vod

z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné a balené

vody, povrchové a surové

vody, podzemní vody a vod

z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné a balené

vody, povrchové a surové

vody, podzemní vody a vod

z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

Odběr vzorků pitné a balené

vody, povrchové a surové

vody, podzemní vody a vod

z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

14 – 19 Neobsazeno

Identifikace

postupu odběru vzorku

SOP č. OV–1,

vyjma kap. 6.2 až 6.4

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-5,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. OV–1,

vyjma kap. 6.1, 6.3, 6.4

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-4 kap.

4.2.1,

ČSN ISO 5667-6,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. OV–1,

vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.4

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-11,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

SOP č. OV–1,

vyjma kap. 6.1 až 6.3

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-5,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

Předmět odběru

pitná a balená voda

povrchová a surová voda

podzemní voda

voda z technologických

mezistupňů

(mezioperační voda)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracoviště zkušební laboratoře:

4 oddělení laboratorní kontroly Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov

Protokoly o zkouškách podepisuje:

Ing. Miloslav Dryml

Ing. Hana Vávrová

List 21 z 36

vedoucí oddělení laboratorní kontroly Želivka

referent laboratoře – analytik

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

110

111

112

113

114

115

116

Stanovení hliníku

spektrofotometricky

Stanovení chemické spotřeby

kyslíku manganistanem

(CHSK Mn )

manganometrickou titrací

Stanovení volného a

celkového chloru

spektrofotometricky

Stanovení kyselinové

neutralizační kapacity KNK 4,5

a KNK 8,3 acidobazickou

titrací

Stanovení pH

potenciometricky

Stanovení elektrické

konduktivity

konduktometricky

Stanovení amonných iontů

spektrofotometricky a

dopočet amoniakálního

dusíku

SOP-ZCHR-Al-1

(ČSN ISO 10 566)

SOP-ZCHR-CHSK Mn -2

(ČSN EN ISO 8467

včetně změny Z1)

SOP-ZCHR-Cl 2 -3

(ČSN ISO 7393-2)

SOP-ZCHR-KNK 4,5 -4

(ČSN EN ISO 9963-1)

SOP-ZCHR-pH-5

(ČSN ISO 10 523)

SOP-ZCHR-κ-6

(ČSN EN 27 888)

SOP-ZCHR-NH 4 + -7

(ČSN ISO 7150-1)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 22 z 36

Pořadové

1)

číslo

117

118

119

120

121

122

123

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Stanovení dusitanů

spektrofotometricky a

dopočet dusitanového dusíku

Stanovení dusičnanů

spektrofotometricky

s kyselinou sulfosalicylovou a

dopočet dusičnanového

dusíku

Stanovení chloridů

argentometrickou titrací

Stanovení rozpuštěného

kyslíku jodometrickou titrací

a dopočet nasycení kyslíkem

Stanovení nerozpuštěných

látek při 105 °C a při 550 °C

gravimetricky a dopočet

veškerých látek

Stanovení rozpuštěných látek

při 105 °C a při 550 °C

gravimetricky

Stanovení rozpuštěného

reaktivního fosforu,

celkového reaktivního fosforu

a celkového fosforu

spektrofotometricky a

dopočet fosforečnanů

124 Neobsazeno

125

126

Stanovení absorbance při 254

nm spektrofotometricky

Stanovení zákalu

nefelometricky

Identifikace

zkušebního postupu/metody

SOP-ZCHR-NO 2 - -8

(ČSN EN 26 777)

SOP-ZCHR-NO 3 - -9

(ČSN ISO 7890-3)

SOP-ZCHR-Cl - -10

(ČSN ISO 9297)

SOP-ZCHR-O 2 -11

(ČSN EN 25 813)

SOP-ZCHR-

NL 105 , NL 550 -12

(ČSN EN 872,

ČSN 75 7350)

SOP-ZCHR-

RL 105 , RL 550 -13

(ČSN 75 7346)

SOP-ZCHR-RRP,CRP,

CP-14

(TNV 75 7466,

ČSN EN ISO 6878)

SOP-ZCHR-A 254 -16

(ČSN 75 7360)

SOP-ZCHR-ZF n -17

(ČSN EN ISO 7027)

Předmět zkoušky

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda

surová, povrchová voda

a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová, povrchová

voda a voda

z technologických

mezistupňů

surová a povrchová

voda

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 23 z 36

Pořadové

1)

číslo

127

128

129

130

131

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Stanovení hořčíku dopočtem

po titraci a sumy vápníku a

hořčíku (Ca+Mg)

komplexometrickou titrací

Stanovení vápníku

komplexometrickou titrací

Stanovení síranů titrač

s dusičnanem olovnatým

Stanovení zásadové

neutralizační kapacity

(ZNK 8,3 ) acidobazickou titrací

a dopočet forem výskytu

oxidu uhličitého

Stanovení železa

spektrofotometricky s 1,10-

fenantrolinem

Identifikace

zkušebního postupu/metody

SOP-ZCHR-Ca+Mg-18

(ČSN ISO 6059)

SOP-ZCHR-Ca-19

(ČSN ISO 6058)

SOP-ZCHR-SO 4 2- -20

(ČSN 75 7477)

SOP-ZCHR-

ZNK 8,3, formy CO 2 -26

(ČSN 75 7372,

ČSN 75 7373)

SOP-ZCHR-Fe-52

(ČSN ISO 6332)

Předmět zkoušky

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

pitná, surová a

povrchová voda

132

Stanovení manganu

spektrofotometricky

s využitím setu Merck

SOP-ZCHR-Mn-53

(návod firmy Merck)

pitná, surová a

povrchová voda

133* Stanovení teploty

SOP-ZCHR-teplota-45

(ČSN 75 7342)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů, venkovní

ovzduší

134*

Stanovení volného a

celkového chloru v místě

odběru vzorku

spektrofotometricky

s využitím setu Hach

SOP-ZCHR-Cl 2 -55

(návod firmy Hach,

ČSN ISO 7393-2)

pitná voda a voda

z technologických

mezistupňů

135*

Stanovení rozpuštěného

kyslíku a nasycení kyslíkem

elektrochemicky

SOP-ZCHR-O 2 -35

(ČSN EN 25 814)

pitná, surová a

povrchová voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 24 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

136*

Terénní stanovení

rozpuštěného kyslíku,

% nasycení, zákalu, pH

a elektrické konduktivity

analyzátorem kvality vody

YSI

SOP 49

(ČSN EN 25 814,

ČSN EN ISO 7027,

ČSN ISO 10 523,

ČSN EN ISO 27 888)

surová a povrchová

voda

137

Stanovení barvy

spektrofotometricky

SOP 31

(ČSN EN ISO 7887)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

Rozbor síranu železitého:

138 A Stanovení celkového a

dvojmocného železa

oxidimetrickou titrací

dichromanem draselným a

dopočet trojmocného železa a

obsahu síranu železitého

138 B Stanovení nerozpuštěných

látek gravimetricky

138 C Stanovení volné kyseliny

sírové acidobazickou titrací

SOP 42 – část A)

(ČSN EN 890)

SOP 42 – část B)

(ČSN EN 890)

SOP 42 – část C)

(ČSN EN 890)

138 D Stanovení hustoty SOP 42 – část D)

(ČSN 65 0342)

Rozbor síranu hlinitého a

hlinito-železitého a

polyaluminiumchloridu:

139 A Stanovení hliníku

komplexometrickou titrací a

dopočet obsahu oxidu

hlinitého a síranu hlinitého

139 B Stanovení celkového a

dvojmocného železa

oxidimetrickou titrací

dichromanem draselným a

dopočet trojmocného železa

SOP 39 – část A)

(ČSN EN 1302)

SOP 39 – část B)

(ČSN EN 1302)

provozní chemikálie P7

provozní chemikálie P7


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 25 z 36

Pořadové

číslo 1)

Přesný název

zkušebního postupu/metody

139 C Stanovení nerozpuštěných

látek gravimetricky

139 D Stanovení volné kyseliny

sírové acidobazickou titrací

Identifikace

zkušebního postupu/metody

SOP 39 – část C)

(ČSN EN 1302)

SOP 39 – část D)

(ČSN EN 1302)

139 E Stanovení hustoty SOP 39 – část E)

(ČSN 65 0342)

Předmět zkoušky

provozní chemikálie P7

140

Stanovení chlorofylu-a

spektrofotometricky

SOP-MBR-1

(ČSN ISO 10260)

surová a povrchová

voda

141

Stanovení koliformních

bakterií metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-2

(ČSN 75 7837)

pitná, surová a

povrchová voda

142

Stanovení intestinálních

enterokoků metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-3

(ČSN EN ISO 7899-2)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

143

Stanovení kultivovatelných

mikroorganismů při 36 °C

a 22 °C očkováním do

živného kultivačního média

SOP-MBR-4

(ČSN EN ISO 6222)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

144

Stanovení termotolerantních

koliformních bakterií a

Escherichia coli metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-6

(ČSN 75 7835)

surová a povrchová

voda

145

Stanovení Escherichia coli a

koliformních bakterií

metodou membránových

filtrů

SOP-MBR-7

(ČSN EN ISO 9308-1)

pitná voda a voda

z technologických

mezistupňů

146

Stanovení Clostridium

perfringens metodou

membránových filtrů

SOP-MBR-8

(Metoda příloha č. 6

k Vyhlášce 252/2004 Sb.)

pitná voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 26 z 36

Pořadové

číslo 1)

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

147

Stanovení mikroskopického

obrazu, biosestonu a

abiosestonu

SOP-MBR-5

(ČSN 75 7711,

ČSN 75 7712,

ČSN 75 7713)

pitná, surová a

povrchová voda a voda

z technologických

mezistupňů

148

Stanovení fytoplanktonu za

použití inverzní mikroskopie

(metoda podle Utermöhla)

SOP-MBR-9

(ČSN EN 15204,

metodika VÚV T.G.M. a

Povodí Vltavy)

surová a povrchová

voda

149 Neobsazeno

1)

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře

P7 síran železitý: SOP 42 – část A), část B), část C), část D)

síran hlinitý: SOP 39 – část A), část C), část D), část E)

síran hlinito-železitý: SOP 39 – část A), část B), část C), část D), část E)

polyaluminiumchlorid (chlorid-hydroxid hlinitý - polymer): SOP 39 – část A), část C), část E)

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 110 – 123, 125 – 139, 140 – 148

Typ 2 –

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 27 z 36

Protokoly o odběrech vzorků podepisuje (pro pracoviště č. 4):

Ing. Miloslav Dryml

vedoucí oddělení laboratorní kontroly Želivka

Ing. Hana Vávrová

referent laboratoře – analytik

Vzorkování:

Pořadové

číslo

Přesný název

postupu odběru vzorku

Identifikace

postupu odběru vzorku

Předmět odběru

20

Odběr vzorků pitné,

povrchové a surové vody a

vody z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

SOP – 1,

vyjma kap. 6.2, 6.3

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-5,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

pitná voda

21

Odběr vzorků pitné,

povrchové a surové vody a

vody z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

SOP – 1,

vyjma kap. 6.1, 6.3

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-4,

ČSN ISO 5667-6,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

povrchová a surová voda

22

Odběr vzorků pitné,

povrchové a surové vody a

vody z technologických

mezistupňů

– manuální odběr

SOP – 1,

vyjma kap. 6.1, 6.2

(ČSN EN ISO 5667-1,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN ISO 5667-5,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 19458)

voda z technologických

mezistupňů

(mezioperační voda)

23 – 29 Neobsazeno


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracoviště zkušební laboratoře:

5 oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod Papírenská 6, 160 00 Praha 6

List 28 z 36

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

180* Stanovení teploty

SOP A.7

(ČSN 75 7342)

odpadní voda, kaly,

venkovní ovzduší

1)

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 180

Typ 2 –

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 29 z 36

Protokoly o odběrech vzorků podepisuje (pro pracoviště č. 5):

Ing. Karel Vondra

vedoucí oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod

Jaroslav Brabec

technik VH kontroly – vzorkař

Vzorkování:

Pořadové

číslo

Přesný název

postupu odběru vzorku

Identifikace

postupu odběru vzorku

Předmět odběru

30

Odběry směsných a

prostých vzorků odpadních

a povrchových vod a kalů

– manuální odběr a odběr

automatickým

vzorkovačem

SOP O-1,

vyjma kap. 8.2 a 8.3

(ČSN ISO 5667-10,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN EN ISO 5667-1)

odpadní voda

31

Odběry směsných a

prostých vzorků odpadních

a povrchových vod a kalů

– manuální odběr a odběr

automatickým

vzorkovačem

SOP O-1,

vyjma kap. 8.1 a 8.3

(ČSN EN ISO 5667-13,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 5667-15,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN EN ISO 5667-1)

kaly

32

Odběry směsných a

prostých vzorků odpadních

a povrchových vod a kalů

– manuální odběr

SOP O-1,

vyjma kap. 8.1 a 8.2

(ČSN ISO 5667-6,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN EN ISO 5667-1)

povrchová voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 30 z 36

Pořadové

číslo

Přesný název

postupu odběru vzorku

Identifikace

postupu odběru vzorku

Předmět odběru

SOP OD-1

33

Odběry směsných a

prostých vzorků odpadů

– manuální odběr

(ČSN EN 14899 ,

TNI CEN/TR 15310-1,

TNI CEN/TR 15310-2,

TNI CEN/TR 15310-3,

TNI CEN/TR 15310-4,

TNI CEN/TR 15310-5,

ČSN EN ISO 5667-13,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN 01 5111,

Metodický pokyn MŽP č. 6

ke vzorkování odpadů,

Věstník MŽP, částka 4,

duben 2008)

odpady:

zemina, stavební materiál,

odpady z technologie

ČOV

SOP OD-2

34

Odběry směsných a

prostých vzorků kalů

z čistíren a úpraven vod

– manuální odběr

(ČSN EN 14899 ,

TNI CEN/TR 15310-1,

TNI CEN/TR 15310-2,

TNI CEN/TR 15310-3,

TNI CEN/TR 15310-4,

TNI CEN/TR 15310-5,

ČSN EN ISO 5667-13,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN 01 5111,

Metodický pokyn MŽP č. 6

ke vzorkování odpadů,

Věstník MŽP, částka 4,

duben 2008)

kaly z čistíren a úpraven

vod


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracoviště zkušební laboratoře:

6 oddělení laboratorní kontroly odpadních vod Papírenská 6, 160 00 Praha 6

Protokoly o zkouškách podepisuje:

Ing. Jan Vilímec

Ing. Irena Fojtášková

List 31 z 36

vedoucí oddělení laboratorní kontroly odpadních vod

vedoucí laboratorní skupiny

Zkoušky:

Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici

v laboratoři u manažera kvality ÚKKV.

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

150

Stanovení chemické spotřeby

kyslíku dichromanem

(CHSK Cr ) odměrnou metodou

po oxidaci

SOP A.1

(ČSN ISO 6060

včetně změny Z1)

odpadní voda, kaly

151

Stanovení biochemické

spotřeby kyslíku (BSK 5 )

elektrochemicky

SOP A.2

(ČSN EN 1899-1)

odpadní voda

152

Stanovení rozpuštěných látek

(RL, RAS) sušených při 105 °C

a žíhaných při 550 °C

gravimetricky a dopočet ztráty

žíháním

SOP A.3

(ČSN 75 7346,

ČSN 75 7347)

odpadní voda, kaly

153

Stanovení nerozpuštěných látek

(NL) sušených při 105 °C a

žíhaných při 550 °C

gravimetricky a dopočet ztráty

žíháním a veškerých látek (VL)

SOP A.4

(ČSN EN 872,

ČSN 75 7350)

odpadní voda, kaly

154

Stanovení ortofosforečnanů

spektrofotometricky

SOP A.5

(ČSN EN ISO 6878)

odpadní voda

155

Stanovení celkového fosforu

spektrofotometricky

SOP A.6

(ČSN EN ISO 6878)

odpadní voda, kaly

156

Stanovení amonných iontů

odměrnou metodou po

destilaci

SOP A.9

(ČSN ISO 5664)

odpadní voda, kaly

157

Stanovení amonných iontů

manuální

spektrofotometrickou

metodou

SOP A.10

(ČSN ISO 7150-1)

odpadní voda, kaly


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 32 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

158

Stanovení amoniakálního

dusíku (N-NH 4 ),

dusitanového dusíku

(N-NO 2 ), dusičnanového

dusíku (N-NO 3 ),

o-fosforečnanového fosforu

(P-PO 4 ) a celkového fosforu

(P) průtokovou analýzou a

dopočet forem dusíku

SOP A.12

(ČSN EN ISO 11732,

ČSN EN ISO 13395,

ČSN EN ISO 15681-

2)

odpadní voda, kaly

159

Stanovení dusitanů

molekulární absorpč

spektrofotometrickou

metodou

SOP A.13

(ČSN EN 26777)

odpadní voda, kaly

160

Stanovení dusičnanů

spektrofotometrickou

metodou s kyselinou

sulfosalicylovou

SOP A.14

(ČSN ISO 7890-3)

odpadní voda, kaly

161

Stanovení dusíku podle

Kjeldahla odměrnou metodou

po destilaci

SOP A.15

(ČSN EN 25663)

povrchová a odpadní

voda, kaly

162

Stanovení pH

potenciometricky

SOP A.16

(ČSN ISO 10523)

odpadní voda, kaly

163

Stanovení elektrické

konduktivity

konduktometricky

SOP A.17

(ČSN EN 27888)

odpadní voda

164

Stanovení kyselinové

neutralizační kapacity

(KNK 4,5 a KNK 8,3 )

acidobazickou titrací

SOP A.18

(ČSN EN ISO 9963-1)

odpadní voda

165

Stanovení chloridů

argentometrickou titrací

SOP A.19

(ČSN ISO 9297)

odpadní voda

166

Stanovení celkových kyanidů

spektrofotometricky po

destilaci

SOP A.20

(ČSN 75 7415)

odpadní voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 33 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

167

Stanovení aniontových

tenzidů (MBAS)

spektrofotometricky po

extrakci

SOP A.21

(ČSN EN 903)

odpadní voda

168 Neobsazeno

169

Stanovení celkové sušiny a

ztráty žíháním v kalech

gravimetricky – manuální

metoda a metoda s využitím

analyzátoru PrepASH

SOP A.8

(ČSN EN 12880)

kaly

170

Stanovení tuků a olejů

gravimetricky po extrakci

SOP A.27

(ČSN 75 7509)

odpadní voda

171

Stanovení celkového dusíku

(TN) a celkového

organického uhlíku (TOC) ve

vzorcích vod metodou

termické oxidace

s chemiluminiscenčním

detektorem a

spektrometrickým stanovením

v infračervené oblasti

SOP A.31

(ČSN EN 12260,

ČSN EN 1484)

povrchová a odpadní

voda

172

Stanovení extrahovatelných

látek (EL IR ) ve vodě metodou

infračervené spektrometrie

SOP A.11

(ČSN 75 7506

včetně změny Z1)

pitná, povrchová a

odpadní voda

173

Stanovení nepolárních

extrahovatelných látek

(NEL IR ) ve vodě metodou

infračervené spektrometrie

SOP A.23

(ČSN 75 7505)

pitná, povrchová a

odpadní voda

174

Stanovení uhlovodíků

C 10 až C 40 (nepolárních

extrahovatelných látek –

NEL GC ) ve vodě metodou

GC/FID po extrakci

rozpouštědlem

SOP A.32

(ČSN EN ISO 9377-2

včetně změny Z1)

povrchová a odpadní

voda


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 34 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

175

Stanovení adsorbovatelných

organicky vázaných halogenů

(AOX) ve vodě

mikrocoulometrickou titrací

SOP A.24

(ČSN EN ISO 9562)

povrchová a odpadní

voda

176 Neobsazeno

177 A

Stanovení prvků

hliník, stříbro, arsen,

kadmium, chrom, měď,

železo, mangan, nikl, olovo,

zinek v odpadní vodě

metodou ICP-OES

SOP A.25 – část A)

(ČSN EN ISO 11885)

odpadní voda

177 B

Stanovení prvků

hliník, arsen, vápník,

kadmium, kobalt, chrom,

měď, železo, draslík, mangan,

nikl, fosfor, olovo, zinek

v kalu

metodou ICP-OES

SOP A.25 – část B)

(ČSN EN ISO 11885)

kaly

177 C

Stanovení prvků

mangan, železo, arsen,

antimon, kadmium, chrom,

nikl, olovo v provozních

chemikáliích

metodou ICP-OES

SOP A.25 – část C)

(ČSN EN ISO 11885,

ČSN EN 890,

ČSN EN 1302)

provozní chemikálie P7

178

Stanovení rtuti

jednoúčelovým AAS

metodou atomové absorpce

(AMA)

SOP A.28

(ČSN 75 7440,

ČSN EN 890,

ČSN EN 1302)

odpadní voda, kaly,

provozní chemikálie P7

179 Neobsazeno

180* Stanovení teploty

SOP A.7

(ČSN 75 7342)

odpadní voda, kaly,

venkovní ovzduší


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 35 z 36

Pořadové

1)

číslo

Přesný název

zkušebního postupu/metody

Identifikace

zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

181

Biologický rozbor

aktivovaného kalu

SOP A.30

(Sládečková A. a kol.

(2003): Biologická

kontrola čistíren odpadních

vod a jejich vliv na

recipienty. Technické

doporučení.

Hydroprojekt CZ a.s.,

Wanner J. a kol. (2000):

Biologická kontrola

odpadních vod. Technické

doporučení. AČE ČR a

Vodní hospodářství s.r.o.)

kaly

1)

hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře

P7 síran železitý, síran hlinitý, síran hlinito-železitý, polyaluminiumchlorid (chlorid-hydroxid hlinitý - polymer)

Dodatek:

Typ flexibility:

dle MPA 30-04-07

Typ 1 150 – 167, 169 – 175, 178, 180, 181

Typ 2 177

Typ 3 –

Pořadová čísla zkoušek

Typ 1 – laboratoř může zařazovat aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení v dané oblasti akreditace

v případě, že princip měření je zachován,

Typ 2 – zahrnuje typ 1, dále laboratoř může modifikovat existující zkušební metody (normované i vlastní vyvinuté postupy) a/nebo rozšířit

rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován,

Typ 3 – zahrnuje typ 1 a 2, dále laboratoř může vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř provádět žádné změny (pevný rozsah akreditace)


Příloha č.: 4 ze dne: 4.1.2011

je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 357/2009 ze dne: 11.06.2009

Příloha nahrazuje přílohu č.: 3 ze dne: 17.6.2010

Akreditovaný subjekt:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – útvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

List 36 z 36

Protokoly o odběrech vzorků podepisuje (pro pracoviště č. 6):

Ing. Jan Vilímec

vedoucí oddělení laboratorní kontroly odpadních vod

Ing. Irena Fojtášková vedoucí laboratorní skupiny

Vzorkování:

Pořadové

číslo

Přesný název

postupu odběru vzorku

Identifikace

postupu odběru vzorku

Předmět odběru

30

Odběry směsných a

prostých vzorků odpadních

a povrchových vod a kalů

– odběr automatickým

vzorkovačem

SOP O-1,

vyjma kap. 8.2 a 8.3

(ČSN ISO 5667-10,

ČSN ISO 5667-14,

ČSN EN ISO 5667-3,

ČSN EN ISO 5667-1)

odpadní voda

(odběry na ÚČOV)

Vysvětlivky:

AAS – atomová absorpční spektrometrie

AČE – Asociace čistírenských expertů

AMA – Advanced Mercury Analyser

ČOV – čištění odpadních vod

EPA – Agentura pro životní prostředí (USA)

ICP-OES – optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

ISE – iontově selektivní elektroda

JAM – Jednotné metody chemického rozboru vody, 1965

SOP Analytik Jena – příručka výrobce AAS, kde jsou definovány parametry metody

SOP GBC – příručka výrobce AAS, kde jsou definovány parametry metody

SOP RMI – aplikační metoda firmy RMI

TNV – Technická norma vodního hospodářství

ÚKKV – útvar kontroly kvality vody

VH – vodohospodářský

VÚV T.G.M. – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i

Similar magazines