Zpráva o činnosti společnosti 2011

smv.cz
  • No tags were found...

Zpráva o činnosti společnosti - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, as

Zpráva o činnosti společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Obsah

3 Základní údaje

4 Statutární orgány společnosti

5 Klíčové údaje

6 Úvodní slovo generálního ředitele

7 Organizační struktura

8 NAŠE SLUŽBY

Pitná voda: Výroba pitné vody; Distribuce pitné vody; Vodoměry

Odpadní voda: Kanalizace; Odvádění a čištění odpadních vod

Kontrola kvality vod

Zákazníci; Zákaznické centrum v číslech; Ostatní služby;

Informační brožury a magazíny

17 ODPOVĚDNOST

Zaměstnanci; Vzdělávání zaměstnanců; Bezpečnost práce

Veřejnost: Interní komunikace; Firemní dobrovolnictví; Kulturní, sociální a ekologické

akce; Komunikace s veřejností; Exkurze; Soutěže pro školy; Vodní kufřík

Nejlepší laborant; MiniGranty a BioGranty; Ochrana biodiverzity; Uhlíková stopa

23 INOVACE

Pitná a odpadní voda; Nové technologie: Technický úsek GIS; Doprava

Ochrana životního prostředí; Odpadové hospodářství; Ovzduší; Outsourcing;

Informatika; Integrovaný systém managementu

2 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

DATUM VZNIKU: 11. listopadu 1994

PRÁVNÍ FORMA:

VZNIK:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:

Akciová společnost

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., vznikla fúzí společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

a Zlínská vodárenská, a.s. k 1. 1. 2007. Je dlouhodobým partnerem měst a obcí pro provozování

vodohospodářské infrastruktury:

- Od 1. 4. 2000 provozuje společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vodohospodářskou infrastrukturu

statutárního města Olomouce, města Uničova a dalších měst a obcí Olomouckého kraje.

- Od 1. 3. 2006 provozuje společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vodohospodářskou infrastrukturu města

Prostějova a přilehlých obcí.

- Od 1. 1. 2007 provozuje společnost nyní již MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vodohospodářskou infrastrukturu měst

a obcí ve Zlínském okrese.

61 85 95 75, Společnost zapsána v OR vedeném Krajským

soudem v Ostravě – oddíl B, vložka 1943

115 901 000 Kč

AKCIONÁŘ: Veolia Voda S.A. 100 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11

3


Statutární orgány společnosti

k 31. 12. 2011

PŘEDSTAVENSTVO

předseda: Ing. Rostislav Čáp

člen: Etienne Petit

člen: Ing. Martin Bernard

člen: Ing. Petr Tejchman

člen: Ing. Robert Tencer

DOZORČÍ RADA

předseda: RNDr. Ivan Kosatík

člen: Ing. Martin Tesařík

člen: Ing. Jan Abrahámek

člen: Ing. Petr Schinneck

člen: Philippe Guitard

člen: RNDr. Tomáš Paclík

člen: Ing. Jaroslav Faltýnek

člen: Eva Dudová

člen: Ing. Josef Šverma

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Martin Bernard, MBA – generální ředitel

Ing. Miroslav Marčík – provozně technický ředitel

Ing. Petr Tejchman – obchodně finančně ředitel

Ing. Jiří Suchánek – manažer oblasti Prostějov

Ing. Petr Schinneck – manažer oblasti Olomouc

Ing. Vladimír Vašička – manažer oblasti Zlín

4 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Klíčové údaje

Obrat společnosti: 1 266 miliardy Kč

Počet zaměstnanců: 478

Počet obsluhovaných obyvatel: 400 tis. obyvatel

Provozuje vodovodní sítě o délce 2 093 km sítě

bez přípojek a 2 802 km s přípojkami

Počet vodovodních přípojek: 65 639

Počet úpraven vod: 31

Výroba vody: 24 333 tis. m 3

Ztráty vody: 20,41 %

Provozuje kanalizační sítě o délce 1 198 km sítě

bez přípojek a 1 671 km s přípojkami

Počet kanalizačních přípojek: 45 719

Počet čistíren odpadních vod: 25

Množství vyčištěné vody: 45 719 tis. m 3

Počet havárií na vodovodní síti: 1 260

Počet havárií na stokové síti: 553

Počet smluvních zákazníků: 64 737

Počet fakturačních vodoměrů: 68 079

5


Úvodní slovo generálního ředitele

Editorial generálního ředitele

Vážení obchodní přátelé,

předkládám Vám výroční zprávu společnosti MORAV-

SKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen „Společnost“). Tato

zpráva Vám přináší ucelený přehled o činnosti Společnosti

za rok 2011.

Kromě hlavních provozních a nájemních smluv se společnostmi

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

Statutární město Olomouc, Vodovody a kanalizace Prostějov,

a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Městem

Uničov má Společnost další smlouvy na nájem a provozování

vodohospodářského majetku s obcemi a svazky

obcí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku a smlouvy

na provozování menších vodohospodářských děl.

Rok 2011 nebyl z hlediska plnění ročního plánu rokem

jednoduchým. Díky stabilitě Společnosti a především

díky spolehlivé práci našich zaměstnanců jsme všechny

úkoly zvládli a splnili. I když spotřeba vody našich odběratel

stále klesá, podařilo se nám dosáhnout požadovaného

hospodářského výsledku. Dovolte mi tímto poděkovat

všem zaměstnancům, kteří se letos zasloužili

o splnění hospodářského výsledku Společnosti.

Po celý rok pokračovala snaha na zvyšování efektivity a

produktivity práce, hledání rezerv a odstraňování nadbytečných

aktiv.

I nadále naší snahou zůstává, aby Společnost byla synonymem

pokroku a vyspělosti. O to se snažíme nejen

v oblasti inovací a zlepšování technologií, ale i závazků

vůči zákazníkům, v oblasti ekologické, ale i v oblasti

bezpečnosti práce. Jsme si vědomi toho, že naše činnost

má dopad na životní prostředí, proto se ho snažíme

minimalizovat. Stále hledáme nové způsoby,

jak zvýšit efektivitu práce a své úsilí zaměřujeme na

zlepšování výkonů ve všech oblastech. V roce 2011 byl

ve Společnosti zaveden tzv. rezervační systém pro zákazníky,

který jim umožňuje sjednat si schůzku na v zákaznickém

centru na konkrétní den a hodinu. Rezervace

probíhá přes webové stránky Společnosti.

Své úsilí zaměřujeme na plnění závazků vůči zákazníkům,

ale podmínky pro dobrou a kvalitní práci vytváříme

také svým zaměstnancům. Prioritou je bezpečnost

našich zaměstnanců. Naše přístupy jsou oceňovány, jak

ukazují průzkumy spokojenosti prováděné externí firmou,

téměř 95 % zákazníků je s našimi službami spokojeno.

Jsme si vědomi toho, že tato důvěra nás zavazuje, proto

i naše strategie bude do budoucna zaměřena tímto

směrem. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval

všem spolupracovníkům, představenstvu i dozorčí radě

a obchodním partnerům za spolupráci. Děkuji za důvěru

také smluvním partnerům z řad měst a obcí a věřím,

že si tuto důvěru zasloužíme i v příštích letech.

Ing. Martin Bernard, MBA

generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

ředitel VEOLIA VODA Česká republika

6 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Organizační struktura

Úsek GŘ

k 31. 12. 2011

Komunikace, PR

Sekretariát GŘ

Personální oddělení

ISM

Úsek OFŘ

Úsek PTŘ

Útvar Inženýrské čin.

Oblast Zlín Oblast Olomouc

Oblast Prostějov Útvar Správa a spec.

útvar Finance

provoz Zlín pitná voda

provoz Olomouc pitná voda

provoz Prostějov

odd. Energetika

útvar Zákazníci

středisko Výroba vody

středisko Výroba vody

středisko Výroba vody

odd. Kontroly kvality vody

oddělení Back Office

oddělení Front Office

středisko Rozvod vody Zlín

středisko Rozvod vody

Slavičin

středisko Rozvod vody

středisko Rozvod vody

středisko Kanalizace

BOZP a PO

oddělení GIS

útvar Plán

útvar IT

provoz Zlín odpadní voda

středisko ČOV

středisko kanalizace

provoz Olomouc odpadní voda

středisko ČOV

středisko Kanalizace

útvar provozně technický

Olomouc

středisko ČOV

oddělení TPČ

útvar Nákup

oddělení TPČ

oddělení TPČ

oddělení Dispečink

oddělení Dispečink

7


Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., (dále jen MOVO) provozuje vodohospodářskou infrastrukturu

v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadní vody.

Zaměřuje se na zákaznické služby, které zlepšují a zjednodušují kontakt zákazníků. MOVO dodržuje závazky

zákaznických služeb, které odpovídají evropským standardům mateřské skupiny Veolia Voda. Vedle hlavní činnosti

MOVO nabízí služby pro externí zákazníky, jako např. vyhledávání skrytých poruch, průzkum a měření na stokové

síti, laboratorní analýzy, realizaci vodovodních přípojek atd. Společnost má certifikován jednotný systém řízení

pro oblast kvality ISO 9001, ochrany životního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS

18001.

NAŠE SLUŽBY

ZAJIŠŤUJEME PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY

KOMPLEXNÍ SERVIS

8 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Pitná voda

Společnost poskytuje své služby celkem pro 400 tis. obyvatel okresů Olomouc, Prostějov a Zlín

a provozuje služby v oblasti pitných vod konkrétně pro 380 344 obyvatel a v oblasti odkanalizování

odpadních vod konkrétně pro 307 041 obyvatel a v těchto regionech.

Výroba pitné vody

Pitná voda, kterou MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vyrábí,

je distribuována pro 380 344 obyvatel v regionu působení.

Společnost v roce 2011 provozovala 31 úpraven vod,

spravovala 2093 km vodovodních sítí (bez přípojek) a vyrobila

24 333 tis. m 3 pitné vody.

Na výrobě pitné vody se podílí především tyto úpravny vody a

vodní zdroje:

• Úpravna vody Černovír odebírá surovou vodu z jímacích

území Černovír, Štěpánov, Chomoutov a Moravská Huzová. ÚV

Černovír zásobuje Skupinový vodovod Olomouc.

• Úpravna vody Příkazy odebírá surovou vodu z jímacích

území Pňovice I, II a III a z jímacího území Březová. ÚV Příkazy

zásobuje Skupinový vodovod Olomouc.

• Vodní zdroje Litovel a Senice jsou vodními zdroji bez úpravy,

které zásobují Skupinový vodovod Olomouc.

• Úpravna vody Hrdibořice odebírá surovou vodu z jímacího

území Hrdibořice a zásobuje Skupinový vodovod Prostějov.

• Vodní zdroj Smržice zásobuje

Skupinový vodovod Prostějov.

• Úpravna vody Tlumačov odebírá

surovou vodu z jímacích území

Tlumačovský les a Kvasice. ÚV

Tlumačov zásobuje západní část

Skupinového vodovodu Zlín.

• Úpravna vody Klečůvka, jejímž

zdrojem surové vody je vodárenská

nádrž Slušovice. ÚV Klečůvka

zásobuje východní část Skupinového

vodovodu Zlín.

• Ostatní menší skupinové vodovody

využívají menší úpravny vody a místní

zdroje, případně vodu převzatou.

9


Distribuce pitné vody

Péče o vodoměry

K postupnému snižování ztrát vody přispívá mj. celoroční systematický

průzkum a pravidelná údržba vodovodní sítě. V roce 2011 bylo preventivně

prověřeno 1 598 km provozované vodovodní sítě (z toho: na Zlínsku

609 km, 668 km na Olomoucku, a 321 km na Prostějovsku).

Na provozovaném území odstranili zaměstnanci společnosti v roce 2011

celkem 1 260 poruch a havárií vodovodních sítích a vodovodních přípojkách

(z toho: 511 na Olomoucku, 247 na Prostějovsku a 502 na Zlínsku).

V rámci preventivní činnosti vodovodní sítě bylo v roce 2011 obnoveno

3 913 m vodovodních řadů.

Výroba vody v roce 2011 (v tis.m 3 )

Zlínsko tis. m 3 Olomoucko tis. m 3 Prostějovsko tis. m 3

ÚV Tlumačov 3 652 ÚV Černovír 3 082 VZ Smržice 1 644

ÚV Klečůvka 4 041 ÚV Příkazy 2 773 ÚV Hrdibořice 1 072

VZ Litovel 3 106

Ostatní ÚV a VZ 1 878

Ostatní ÚV a VZ 926

Ostatní ÚV a VZ 2 171

Celkem 9 571 Celkem 11 132 Celkem 3 642

Celkem za společnost 24 333

V roce 2011 bylo ve Společnosti evidováno

celkem 68 079 fakturačních vodoměrů.

Stejně jako v minulých letech byly opravy a

ověřování vodoměrů centralizovány do jednoho

autorizovaného metrologického střediska

a opravny vodoměrů. V roce 2011 to bylo do

společnosti RENOVA, s.r.o., Solnice.

10 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011

Hospodaření s vodou v roce 2011

Zlínsko Olomoucko Prostějovsko Celkem

Voda vyrobená (v tis. m 3 ) 9 571 11 132 3 642 24 333

Voda předaná (v tis. m 3 ) 216 1 921 302 2 439

Voda převzatá (v tis. m 3 ) 817 27,6 40 885

Voda k realizaci (v tis. m 3 ) 10 172 9 238,8 3 368 22 778

Voda fakturovaná (v tis. m 3 ) 9 859 7 103 2 624 17 586

Voda nefakturovaná (v tis. m 3 ) 2 313 2 135 744 5 192

Ztráty vody (v tis. m 3 /km/rok) 2,27 3,446 2,054 2,19

Ztráty vody (v %) 19,62 21,22 20,57 20,41

Délka vodovodní sítě s přivaděči (km) 1060 711 435 2 093

Délka přípojek (km) 341 203 147 709

Počet vodovodních přípojek 34 496 17 370 14 700 66 639

Počet vodoměrů 33 160 21 335 14 084 68 447

Počet vodojemů 104 24 30 158

Kapacita vodojemů (v m 3 ) 68 337 68 418 18 930 155 685

Počet čerpacích stanic včetně ATS 75 29 29 104


ODPADNÍ VODA

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. odvádí a čistí odpadní vody pro 307 041 obyvatel v regionu

působení. Kanalizační sítí bylo v roce 2011 celkem odvedeno a na čistírnách odpadních vod vyčištěno

45 719 tis. m 3 odpadní vody. V roce 2011 Společnost provozovala 25 čistíren odpadních vod a 1 198 km

kanalizačních sítí (bez přípojek).

Kanalizace

Zlínsko Olomoucko Prostějovsko Celkem

Celková délka kanalizační sítě (v km) 632 382 184 1 198

Délka kanalizačních přípojek (v km) 267 111 95 473

Počet kanalizačních přípojek 24 392 13 669 7658 45 719

Počet provozovaných čerpacích stanic 35 70 27 132

Počet zařízení na čištění odpadních vod 10 9 6 25

11


Odvádění a čištění odpadních vod

Zlepšování kvality odpadních vod je v souladu s citlivým přístupem Společnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

V rámci preventivní činnosti na stokové síti je průběžně prováděn její systematický průzkum a obnova.

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2011 v tis. m 3 /rok

Zlínsko tis. m 3 /rok Olomoucko tis. m 3 /rok Prostějovsko tis. m 3 /rok

ČOV Zlín 7 845 ČOV Olomouc 12 979 ČOV Prostějov 6 013

ČOV Napajedla 610 ČOV Uničov 1 153 ČOV Nezamyslice 95

ČOV Vizovice 319 ČOV Mariánské Údolí 876 ČOV Doloplazy 79

ČOV Kašava 345 Ostatní ČOV 844 ČOV Bohuslavice 55

ČOV Slavičín 577 ČOV Žešov 23

ČOV Valašské Klobouky 520

ČOV Brumov- Bylnice 604

ČOV Luhačovice 1 183

Ostatní ČOV 115

CELKEM za oblasti 12 118 15 852 6 265

Celkem za společnost 34 235

V rámci preventivní činnosti na stokové síti je průběžně prováděn její průzkum a obnova:

Olomoucko Prostějovsko Zlínsko Celkem MOVO

Vyčištěno kanalizace (km) 92,440 32,06 97,715 222,215

Prohlédnuto kanalizace (km) 34,978 15,1 22,557 72,635

Počet havárií na kanalizaci (ks) 304 136 113 553

12 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Kontrola kvality vod

Oddělení kontroly kvality vody

Oddělení kontroly kvality vody (OKKV) je držitelem osvědčení o akreditaci

vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/

IEC 17025:2005 pro zkušební laboratoř č. 1446. Platnost osvědčení

o akreditaci je do 31. 1. 2013. Zkušební laboratoř komerčně využívá kombinovanou

značku ILAC MRA.

OKKV provádí odběry vzorků vod a kalů, chemickou a speciální anorganickou

a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiologickou, biologickou a

senzorickou analýzu vod.

OKKV v zavedeném systému managementu

splnilo stanovené cíle pro rok 2011:

- zpracování fotodokumentace odběrových

míst,

- realizace investic: obnova termostatů

v mikrobiologických laboratořích,

nákup vzorkovačů a obnova vozidla

pro odběr vzorků,

- zdokonalování laboratorního informačního

a řídicího systému.

Oddělení kontroly kvality vody zahrnuje tři pracoviště:

• pracoviště 1: „Laboratoř Olomouc“ sídlící na ČOV Olomouc

• pracoviště 2: „Laboratoř Prostějov“ na ČOV Kralický Háj

• pracoviště 3: „Laboratoř Zlín“ na ÚV Klečůvka

Celkový přehled prováděných prací v OKKV za rok 2011

Zpracovatel OKKV SUBDODÁVKY

Počet stanovení Počet vzorků Počet stanovení

CELKEM 198 343 21 405 15 301

Kontrola kvality pitných, surových, podzemních a povrchových vod

V lednu 2012 proběhla pravidelná dozorová

návštěva ČIA, která se konala na pracovišti 2

v laboratoři Prostějov. V rámci časového programu

posuzování, byly na místě posouzeny

zkušební postupy z oblasti chemie a postupy

odběru vzorků. Byla hodnocena účast v programech

zkoušení způsobilosti v roce 2011.

Do přílohy osvědčení o akreditaci bylo

zapracováno uplatnění flexibilního rozsahu

akreditace. Během posuzování nebyly zjištěny

neshody a zkušební laboratoři bylo dne

13. 2. 2012 vydáno nové osvědčení o akreditaci

č. 96/2012 s přílohou č. 1. V roce 2012

bude zkušební laboratoř žádat a realizovat

opakovanou akreditaci dle správního řádu.

Akreditované laboratoře OKKV mikrobiolog. a biolog. vzorky a stanovení

chemické vzorky a stanovení

MOVO, a.s.

zdroje + ÚV VDJ + síť zdroje + ÚV VDJ + síť

celkem vzorků 1 205 1 085 2 046 1 318

vyhovující vzorky 1 198 1 073 2 020 1 289

nevyhovující vzorky 7 12 26 29

Procento vyhovujících vzorků 98,98 98,23 98,18 98,05

celkem analýz 7 042 8 127 24 751 22 230

vyhovující analýzy 7 027 8 107 24 721 22 195

nevyhovující analýzy 15 20 30 35

Procento vyhovujících analýz 95,00 99,33 99,89 99,85

13


Kontrola kvality odpadních vod a kalů

ČOV Kanalizace ČOV+kanalizace

Počet odběrů - vzorků dle VH rozhodnutí 797 178 975

Počet překročení - vzorků dle VH rozhodnutí 12 45 57

Procento překročení 1,51% 25,28% 5,85%

Počet analýz dle VH rozhodnutí 3 623 880 4 503

Počet překročení z analýz dle VH rozhodnutí 37 105 142

Procento překročení 1,02% 11,93% 3,15%

14 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


NASLOUCHÁME POŽADAVKŮM

NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

15


Zákazníci

INFO VEOLIA VODA

Vazeny zakazniku,

z duvodu planovane

opravy vodovodu

bude dne 8. 12. 2011

prerusena dodavka

vody v lokalite

Olomouc

od 8.00 do 12.00 hod.

Dekujeme za

pochopeni.

Rok 2011 byl druhým rokem, kdy byly plněny „Závazky zákaznických

služeb“, které přispěly ke zkvalitnění služeb pro zákazníky. Začátkem roku

byly vytvořeny kontrolní mechanismy, které pravidelně, měsíčně plnění

těchto závazků vyhodnocovaly. Celý rok také fungoval nový zákaznický

informační systém na technologii .net, díky kterému byla zavedena nová

kategorie pro jednodušší identifikaci plateb – zákaznický účet, detailnější

evidence uzavřených smluv a byla rozšířena identifikace zákazníka.

Dodržování závazků se také odrazilo ve vysoké spokojenosti zákazníků při

pravidelném průzkumu spokojenosti zákazníků, který v říjnu 2011 provedla

společnost IBRS. Z 1 000 oslovených respondentů na Moravě 93,6

% odpovědělo, že je celkově spokojeno se službami MOVO. Tato vysoká

čísla jsou pro Společnost zavazující a jejím cílem je služby nadále zlepšovat.

Také spokojenost s kvalitou pitné vody je celkově vysoká.

Celkem 94,6 % lidí bylo spokojeno s kvalitou

dodávané vody. Na otázku, zda používají

vodu z kohoutku na pití, odpovědělo 92,7 %

respondentů ano, což bylo o 4,3 % více než

v roce 2010. Výzkum se uskutečnil již po

sedmé s cílem zhodnotit výsledky z jednotlivých

let z hlediska toho, jak se spokojenost

zákazníků vyvíjí v čase. Jako metoda byly

použity telefonické rozhovory. Cílové skupiny

výzkumu byly stanoveny tři, a to individuální

zákazníci, správci bytových domů a firmy.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je

vnímána jako tradiční, důvěryhodná, spolehlivá

a dobré služby nabízející společnost.

Používáte vy osobně vodu z kohoutku také na pití?

92,7 %

Vysvětlivky ke grafu:

ANO

NE

7,3 %

Služby zákaznického centra v číslech

• Za rok 2011 bylo zaznamenáno více než 13 tisíc osobních, 11 tisíc telefonických

a 10 tisíc korespondenčních a elektronických kontaktů se zákazníky.

• Ke konci roku 2011 evidovala Společnost ve své databázi 72 762

odběrných míst, která byla odečítána a fakturována v pravidelných

měsíčních, pololetních a ročních cyklech.

• Z toho je 95,2 % odběrných míst s dodávkou pitné vody, 61,4 %

s odváděním odpadních vod .

• Za rok 2011 bylo uzavřeno 716 nových smluv na dodávku pitné vody

a 471 smluv na odvádění odpadních vod. Celkově bylo uzavřeno 7 820

smluv (nové přípojky + změny smluv).

• V průběhu roku 2011 bylo provedeno 130 tis. pravidelných odečtů

odběrných míst.

• Bylo vystaveno a odesláno 135 tis. faktur za vodné a stočné.

• Na konci roku společnost evidovala 64 737 smluvních zákazníků,

z toho 56 964 obyvatelstvo, 2 930 bytové domy a družstva a 4 843

ostatní odběratelé (podniky, živnostníci, státní správy apod.).

Na zákaznické lince 840 668 668 bylo měsíčně

obslouženo přes 900 volajících. Dotazy se

týkaly zejména problematiky fakturace

(35 %), smluvních vztahů (10 %), vodoměrů

(6 %) a přípojek (5%).

Call centrum má nyní kvalitnější a profesionálnější

služby, zákazníci jsou odbavováni

rychleji. V roce 2011 fungovalo call centrum

v době od 7 do 17 ve všední den a od 7 do 15

hodin v sobotu, kdy poskytovaly operátorky

obchodní a zákaznické informace. Hlášení havárií

je přepojováno 24 hodin denně na dva

dispečinky; v Olomouci a ve Zlíně. Operátoři

call centra také během roku 2011 nabízeli a

prováděli registraci zákazníků ke službě SMS

INFO a zasílání faktur v pdf.

16 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Novinky v zákaznických vztazích

V roce 2011 byl ve Společnosti zaveden tzv. rezervační systém, který

umožňuje zákazníkům sjednat si schůzku na v zákaznickém centru na

konkrétní den a hodinu. Rezervace probíhá přes webové stránky Společnosti

www.smv.cz. Cílem řízení smluvních vztahů je uzavření a dodržování

formálně platné smlouvy dle standardu. Veškeré smlouvy musí od 1. 1.

2011 obsahovat náležitosti podle § 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb., absence

náležitostí je stižena neplatností smlouvy.

Ostatní služby

Rok 2011 byl rokem, kdy již plně fungovaly faktury zasílané elektronickou

poštou. Faktura je zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako

příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. V roce 2011 bylo možné platit

bankovním převodem (78,4 %), prostřednictvím služby SIPO (18 %), složenkou

(2,5 %) a hotově v pokladně společnosti (1,1 %). V roce 2011 byly

díky situaci v SAZCE, a.s., zastaveny platby přes terminály SAZKY. Služba

by měla být obnovena opět v druhém čtvrtletí roku 2012.

Informační brožury

a magazíny

Během roku vydala společnost MORAVSKÁ

VODÁRENSKÁ, a.s. řadu informačních materiálů

a brožur pro zákazníky – jednalo se např.

o brožuru Kapku po kapce, kde najde budoucí

i stávající zákazník všechny potřebné informace,

brožury informující o závazcích MOVO

pro zákazníky a službách společnosti. Dále

byly pro zastupitelstva obcí vydány informační

letáky k vodohospodářským investicím

v jednotlivých oblastech.

Nově byl v červnu rozeslán elektronický

newsletter pro zákazníky, který informoval

o všech nabízených službách. V prosinci byl

také vydán zákaznický magazín Voda pro

Vás, který byl distribuován spolu se všemi

hlavními deníky. K propagaci služeb společnosti

sloužily také PR kampaně v denících,

inzerce a pravidelná komunikace s médii.

Také se zvýšil zájem o službu SMS INFO – zasílání informací

o dodávkách vody, haváriích, odstávkách vody včetně

předpokládaného termínu ukončení odstávky. Již – 3 551

Moravanů se přihlásilo k této službě, kterou MOVO nabízí

od konce roku 2007. Zaregistrovaní zákazníci tak zdarma

dostávají důležité informace o vodě pomocí SMS zpráv na

mobilní telefon.

V roce 2011 bylo rozesláno 51 142 SMS zpráv, celkem od

počátku zavedení služby bylo již rozesláno 134 796 SMS

zpráv.

Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných služeb

Vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele kanalizace?

Vysvětlivky ke grafu:

velice spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

zcela nespokojen/a

30,5 %

63,1 %

0,3 % 6,2 %

17


Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., rozvíjí své aktivity, jako společensky odpovědná firma tzn., že do své

firemní strategie zahrnuje takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k udržitelnému rozvoji a napomáhají

k celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které MOVO působí. Dbáme na dobré vztahy se všemi zákazníky

a také s dodavateli a akcionáři. Etický rámec jednání všech zaměstnanců společnosti stanovuje kodex Etika,

přesvědčení a odpovědnost.

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost vůči zaměstnancům

a zákazníkům

18 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Zaměstnanci:

Jak vypadaly lidské zdroje ve Společnosti v roce 2011?

K 31. 12. 2011 byl fyzický stav zaměstnanců 477, což představuje proti

výchozímu stavu v roce 2009 úsporu jednoho pracovníka. V průběhu roku

2011 bylo přijato 23 zaměstnanců a rozvázáno bylo celkem 24 pracovních

poměrů. Nejvíce výstupu z pracovního poměru se týkalo skončení

smluv na dobu neurčitou – 10 a odchodů do starobního nebo invalidního

důchodu – celkem 8. Po dvou výstupech se jednalo o organizační důvody,

odchod na mateřskou dovolenou a rozvázání pracovního poměru dohodou

z iniciativy zaměstnavatele.

Z hlediska věkové struktury převažují ve Společnosti vyšší věkové kategorie.

Průměrný věk pracovníků v roce 2010 činil 46 roků. Stárnutí zaměstnanců

bude pro příští období důležitým aspektem, se kterým se bude

Společnost nucena vyrovnávat, zejména s ohledem na předávání provozního

know-how. Využívání sociálních výhod umožňuje čerpání sociálních

nákladů Společnosti. V roce 2011 bylo čerpáno z těchto nákladů 3 495 tis.

Kč, což je v průměru téměř 7 330 Kč na jednoho zaměstnance.

Čerpaná částka byla použita zejména na rehabilitaci zaměstnanců, příspěvky

na stravování, dále na rodinnou a dětskou rekreaci a zbývající část

pokryla příspěvky na sportovní a kulturní vyžití a na dary při životních a

pracovních jubileích.

Vzdělávání zaměstnanců

K důležité oblasti péče o lidské zdroje Společnosti

patřilo i v tomto roce vzdělávání. Různorodých

vzdělávacích akcí nebo periodických

školení se zúčastnili téměř všichni pracovníci

Společnosti. V roce 2011 dosáhly náklady na

vzdělávání a zároveň tedy na celkové zvyšování

kvalifikace zaměstnanců 2 319 tis. Kč.

Z těchto výdajů bylo věnováno 30 % ze zákona

povinným školením, 15 % jazykovým kurzům

a zbývajících 55 % na zvyšování odborné

kvalifikace.

Zaměstnanci absolvovali celkem 2 290

školení, odborných konferencí a seminářů.

Návštěvy těchto akcí jsou Společností podporovány,

poněvadž prohlubují odborné znalosti

a profesionální rozhled pracovníků. Celkový

počet proškolených hodin činil 18 323, z toho

4 057 hodin bylo věnováno BOZP.

Struktura nákladů na vzdělávání zaměstnanců

30 %

Všem, kteří měli penzijní připojištění a projevili zájem, Společnost přispívala,

jednalo se o téměř 90 % zaměstnanců. V roce 2011 byla vyplacena

částka přes 4 200 tis. Kč a průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele

tedy činil 735 Kč, což v ročním objemu představuje téměř 8 820 Kč na

pracovníka.

Struktura zaměstnanců MOVO

Vysvětlivky ke grafu:

povinná školení

jazykové kurzy

zvyšování odborné

kvalifikace

15 %

Vysvětlivky ke grafu:

muži

ženy

74 %

55 %

26 %

19


Kolektivní smlouva

Veškeré závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy (dále jen KS) na rok 2011 Společnost splnila. Ve vazbě na uzavřenou Kolektivní

smlouvu vyššího stupně (KSVS) na rok 2012 proběhlo ve společnosti kolektivní vyjednávání o nové KS Společnosti, do které byly

zahrnuty všechny závazky vyplývající z uvedené KSVS. Kolektivní smlouva pro rok 2012 byla uzavřena a k podpisu došlo dne

14. 12. 2011. Jejímu podpisu předcházela jednání mezi vedením Společnosti a zástupci tří odborových organizací, které působí

samostatně při společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

600

500

400

300

200

100

0

596

538

488

479

471

2007 2008 2009 2010 2011

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Struktura zaměstnanců dle věku v roce 2011

29

122

152

do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 55 let 56 - 60 let více než

60 let

83

69

22

Vzdělanostní struktura zaměstnanců Společnosti

252

Vysvětlivky ke grafu:

Vyučen

ÚS


Základní vzdělání

156

200

150

100

50

0

Délka zaměstnání ve Společnosti

93

65

190

129

do 5 let 6 až 10let 11 až 20 let více než

20 let

11

58

20 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Veřejnost

INTERNÍ KOMUNIKACE

Interní komunikace má ve Společnosti zásadní vliv na celé její fungování,

pozitivně ovlivňuje její partnerství se zaměstnanci i s veřejností.

Důležitým nástrojem komunikace mezi zaměstnanci je intranet. Další

informace se k zaměstnancům dostávají elektronickou poštou. Klasickým

nástrojem komunikace se zaměstnanci bez přístupu na intranet a mailu

jsou i nadále nástěnky. Společnost čtyřikrát vydala interní časopis Voda je

život, který pravidelně informoval o aktuálním dění ve Společnosti

i akcích pro veřejnost a školy.

Zaměstnanci získávali informace i z magazínů, které několikrát do roka vydává

společnost Veolia Voda. Šlo o magazíny Voda je život, Planeta Veolia

a La Lettre. Účinným nástrojem interní komunikace byly také porady na

všech úrovních, pravidelná školení, ale i setkání zaměstnanců na různých

společenských akcích. V červnu se konala Výměnná exkurze, kdy si zaměstnanci

prohlédli provozy v jiném okrese (oblasti) než pracují. Následně

se všechny tři oblasti sešly na společné posezení. Odborové organizace

samy nebo ve spolupráci s komunikací uspořádaly zábavné akce pro děti

zaměstnanců.

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

V roce 2011 se uskutečnilo Firemní dobrovolnictví ve všech třech oblastech

a celkem 31 dobrovolníků řad zaměstnanců pomohlo ekologům v

Prostějově a postiženým v Olomouci a ve Zlíně. Důležitým nástrojem interní

komunikace se staly i projekty MiNiGranty a Biogranty, které MOVO

organizovala spolu se svým Nadačním fondem Veolia a akcionářem společností

Veolia Voda. Tyto projekty umožňují zaměstnancům, kteří

ve svém volném čase pomáhají v sociální nebo ekologické oblasti, získat

peníze pro organizaci, které aktivně pomáhají. MiNiGranty i BioGranty

mají velký význam při budování vztahů zaměstnanců ke své firmě.

Kulturní, sociální

a ekologické akce

V roce 2011 podpořila společnost na Moravě

řadu kulturních, sociálních a ekologických

akcí. Tyto akce přispěly ke zlepšení života

obyvatel Olomoucka, Prostějovska a Zlínska.

Jsou to například mezinárodní hudební festival

Dvořákova Olomouc, Podzimní festival

duchovní hudby v Olomouci, nebo Akademie

Václava Hudečka v Luhačovicích.

Dále byl sponzorsky podpořen Nadační fond

J. Neffa pro Střední stavební školu Lipník nad

Bečvou a sociální automobily pro Naději

v Otrokovicích a Podané ruce v Prostějově.

Co se týče ekologických aktivit, podpořili jsme

projekt „Od pramene k Vám“, který zorganizovala

IRIS ČSOP Prostějov a Eko-olympiádu pro

žáky základních škol ve Zlínském kraji ve Štípě

u Zlína.

Eko - olympiáda se koná v Ekoškole ZŠ Zlín

Nová cesta ve Štípě. Společnost MOVO je

tradičně hlavním sponzorem soutěže a věnuje

i ceny. Jednotlivci soutěžili ve čtyřech částech:

test z ekologie, test z ochrany území a živých

organismů, poznávací část zoologie a botanika

a vstupní písemný úkol. Zpestřením byla

ochutnávka pokrmů z hmyzu podle různých

receptů.

21


Komunikace s veřejností

Pokračoval projekt pro restaurace „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“, který

podporuje pití vody z kohoutku v restauračních zařízeních. V rámci toho

také informuje veřejnost o kvalitě pitné vody z kohoutku, vhodnosti tohoto

nápoje pro zdravý životní styl a apeluje na snižování odpadu

z plastových lahví. V roce 2011 se do projektu přihlásilo dalších 9 provozoven

na Olomoucku a na Zlínsku (ke 47 restauracím a kavárnám z roku

2009 a 2010). Restaurace získávají od Společnosti zdarma karafy na vodu

z kohoutku a rozbor vody. Projekt je podporován webovými stránkami

www.kohoutkova.cz, kde lze nalézt kromě řady informací k projektu také

seznam registrovaných restaurací. Pro uživatele iPhonů byla připravena

aplikace, která je zavede do nejbližší restaurace s kohoutkovou v nabídce.

V roce 2010 získal projekt ocenění od Mezinárodní asociace IWA v Montrealu

v kategorii zákaznické služby a v roce 2011 se umístila na 2. místě

v soutěži TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA v kategorii Odpovědný produkt a

marketing.

Společnost se zapojila do sbírkové akce Voda pro Afriku tím, že zakoupila

africké karafy každému ze svých téměř 500 zaměstnanců. Charitativní

projekt realizovaly společnost Veolia Voda a Nadační fond Veolia společně

se svými partnery ve prospěch veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti

- Člověk v tísni. Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf druhé edice činil 385

tisíc a v lednu byl předán na konto veřejné sbírky. Během první poloviny

roku bude použit na opravu vodního vrtu v etiopské vesnici v regionu Jižních

národů. Loňský výtěžek projektu Voda pro Afriku ve výši 450 tisíc korun

byl využit na stavby a opravy vodních zdrojů ve školách téhož regionu.

Důležitým nástrojem byly i webové stránky

Společnosti, které v průměru měsíčně navštěvovalo

přes 11.000 návštěvníků.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

uspořádala již XVI. mezinárodní konferenci

VODA ZLÍN 2011 pro více než 120 účastníků.

Vodní bar se představil hned na několika

akcích. Tradičně to byl Den Země ve Zlíně a

Prostějově, a také na Floře Olomouc. Během

těchto akcí nabízí VODNÍ BAR nealko drinky

z vody z kohoutku pro zajištění pitného režimu

návštěvníků, informační materiály

o vodě a letáčky vyzývající spotřebitele, aby

se zaregistrovali do systému SMS INFO.

Dvě nová pítka na vodu z kohoutku naše společnost v roce 2011 umístila

v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně na úrazovém a interním oddělení.

22 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


MiNiGranty a BioGranty

Nadační fond Veolia a společnost Veolia Voda ČR věnovaly v loňském

roce celkem 240 tisíc korun na dobré skutky v sociální a ekologické sféře.

Zaměstnanci obdrželi finanční podporu v osmi ze 14 navržených projektů

formou tzv. MiNiGrantů a BioGrantů. Mohli tak doporučit akce a skutky,

kterých se sami aktivně zúčastnili zpravidla jako dobrovolníci.

Ve čtvrtém ročníku MiNiGrantů bylo podpořeno těchto pět Minigrantů:

Výukový projekt pro dospělé z obcí Paseka a Nová Hradečná: První pomoc

pro rodiče aneb kdo je připraven, není zaskočen - žádalo Občanské

sdružení Zvoneček – Paseka. Týdenní rekondiční, rehabilitační a vzdělávací

pobyt pro své klienty, pacienty s roztroušenou sklerózou požádala

příspěvková organizace Roska Olomouc.

Projekt pro základní školy Studánky a prameny na Prostějovsku zorganizoval

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris Prostějov.

Na projekt Atd. 2011, který se snaží o integraci mladých lidí z dětských

domovů do společnosti, obdržela finanční podporu Nadace Jana Pivečky

– Slavičín. A rodina Dědkova zakoupila speciálně upravené kolo pro

postiženého Filipa.

Ve druhém ročníku Biograntů byly podpořeny tyto tři organizace: Mysliveckého

sdružení Kopec z obce Mistřice získalo grant na nákup, odchov

a vypuštění koroptve polní do přírody. A Myslivecké sdružení Nevšová

zase na podporu a obnovení populace zajíce polního.

Oba tyto granty slouží k zachování živočišných druhů, které se v naší přírodě

či daném regionu vyskytují čím dál méně. Podpořena byla také ZŠ a

MŠ Babice, p.o. na Olomoucku k podpoře projektu na zlepšení životního

prostředí okolí školy a místa, kde děti tráví volnočasové aktivity.

Ochrana biodiverzity a

environmentální projekty

Nadačního fondu Veolia

Vraťme přírodě, co jí patří. S cílem přispět ke

zlepšení našeho životního prostředí navázal

Nadační fond Veolia před lety spolupráci s

Českým rybářským svazem a podpořil jeho

projekty zaměřené na návrat úhořů a lososů

do našich řek. Aktuálně také spolupracujeme

se světově známým rybářským odborníkem

Jakubem Vágnerem.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se

aktivně zapojila do projektu Podpora zvýšení

biodiverzity v zařízeních Veolia Voda.

Na ČOV Uničov sledujeme možnosti zvýšení

biodiverzity ve spolupráci s Českým svazem

ochránců přírody, který navrhuje aktivity

k tomu sloužící například doplnit areál o různé

umělé dutiny (budky pro ptáky

nebo netopýry, čmelákovníky, domečky pro

hmyz …), vybudovat napajedla, krmítka, vysadit

dřeviny a rostliny pro motýly apod.

Clean-up the World! Ukliďme svět! je mezinárodní

kampaň, v rámci které se organizují

skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí

černé skládky, parky, cesty, lesy, břehy řek

apod. Akce se v ČR koná ve dvou termínech

(na jaře a na podzim) už od roku 1993 a

zapojují se do ní každoročně na tisíce dobrovolníků.

Nadační fond podporuje Český svaz

ochránců přírody, který je koordinátorem

kampaně na území České republiky.

23


Exkurze pro veřejnost

Po celý rok pořádala Společnost exkurze pro veřejnost, žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Exkurze

probíhaly na téměř desítce vodárenských objektů a více než pětistovka návštěvníků měla možnost seznámit

se s technologickými procesy a v diskusi s odbornými pracovníky získat zajímavé informace. Šedesátku z nich

tvořili žáci a učitelé olomouckých škol, kteří díky Magistrátu města Olomouce v dubnu navštívili úpravnu pitných

a čistírnu odpadních vod v Olomouci v rámci projektu „Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných

předmětů na ZŠ“. Den otevřených dveří se konal v březnu v rámci Světového dne vody a 8 zpřístupněných

objektů navštívilo 571 návštěvníků.

Uhlíková stopa

Na celosvětové úrovni je mateřská firma Veolia Water leaderem

mezi společnostmi, které dávají zelenou posuzování své činnosti

metodikou uhlíkové stopy. Společnost disponuje kompletním

posouzením dodávaných vodárenských technologií touto metodikou.

V analýzách, které pro nás provádí technické ředitelství Veolia

Voda ČR jsou sledovány odděleně procesy výroby pitné vody,

distribuce, odvádění odpadních vod a jejich čištění.

Voda z kohoutku je 1000 x šetrnější

k našemu životnímu prostředí

1 litr vody

v PET láhvi

1 litr vody

z kohoutku

v karafě

Emise CO 2

0,299 kg CO 2

0,000384 kg CO 2

Zdroje informací: LCA nápojových obalů, projek Věda a výzkum,

MŽP, SP/II/2f1/16/07, Vyhodnocení hospodaření společností

skupiny Veolia Voda ČR metodou uhlíkové stopy, 2010.

V MOVO dosáhly celkové emise v roce 2011 výše 23 379 g CO 2

.

Emise CO 2

, vztažené k objemu vyrobené vody, byly za rok 2011 vyčísleny na 348 g CO 2

/m 3 vyrobené vody.

V roce 2011 byly emise CO 2

, vztažené k čištění odpadních vod, vyčísleny na 36 g CO 2

/skutečně připojeného EO.

Hlavním zdrojem emisí CO 2

u čistíren je spotřeba energie. Tyto emise jsou úměrně sníženy o vlastní kombinovanou

produkci tepla a elektřiny z bioplynu, která do atmosféry nepřispívá fosilními emisemi. Další emise mají

původ v odvozu odpadu a v chemikáliích.

24 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Soutěže pro školy

Vzdělávací a osvětová činnost, které se MOVO dlouhodobě věnuje, je

zaměřena především na žáky základních škol. V roce 2011 se uskutečnily

dvě soutěže. První soutěž pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ „Hledá se maskot“ byla

vyhlášena v dubnu a zúčastnilo se jí 11 družstev z 9 škol z Moravy.

Jejich úkolem bylo vymyslet a vypracovat návrh, jméno a heslo maskota,

který by se stal představitelem vodárenské společnosti. Maskot Vodáček

zajistil vítězství kolektivu třídy IV. C ze ZŠ a MŠ Demlova v Olomouci a ze

zaslaných maskotů měl také nejlepší heslo: „Šetřit vodou musí každý, ať jí

máme dosti navždy!“.

Druhá soutěž „Dobrodružství lososa Lukáše“ začala v listopadu. Jednalo

se o výtvarně ekologickou soutěž pro žáky 5. – 7. tříd, která nabádala žáky

k zamyšlení nad životním prostředím a přibližovala jim životní podmínky

lososů v českých řekách.

Výsledkem soutěže byl komiks o cestě lososa Lukáše z říčky Kamenice do

Labe v Německu za největším dobrodružstvím svého života. Na Moravě

se soutěže zúčastnilo 20 družstev a vítěz regionálního kola komis žáků

sekundy A z Wolkerova gymnázia v Prostějově se stal také vítězem celorepublikovým.

Gratulujeme!

Vodní kufřík a Nejlepší

laborant

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. předala od

začátku svého působení v regionech až do

konce roku 2011 školám a ekologickým sdružením

dohromady 138 metodických pomůcek

„Vodní kufřík - Tajemství vody“. Doplňování

materiálů do kufříků probíhá pravidelně

jednou za dva až tři roky a nákup i distribuce

pomůcek je pro školy zcela zdarma. Společnost

tak vyjadřuje svou podporu ekologickému

vzdělávání žáků v regionu.

V červnu roku 2011 proběhla potřetí Soutěž

o Nejlepšího laboranta na Olomoucku a

již tradičně, tedy po sedmé, v listopadu na

Zlínsku. Soutěž s vodními kufříky je určena

pro žáky II. stupně základních škol a odpovídajících

ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící

si losují ze 40 pokusů souvisejících s vodou a

prezentují je porotě.

Na Olomoucku zvítězilo družstvo 2.E/1

z Gymnázia Olomouc – Čajkovského. Na

Zlínsku zvítězily v obou kategoriích družstva

7. a 9. třídy ze ZŠ Velký Ořechov. Byly rozdány

také druhé a třetí ceny v obou kategoriích a

několik cen poroty. Mezi cenami byly nástěnné

koloběhy vody v přírodě a ve městě a další

drobné ceny.

25


Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se zaměřuje na nové příležitosti a řešení, které jim

umožní udržovat a zvyšovat výkonnost a efektivitu ve všech směrech. Hledá rezervy a provádí řadu

opatření v oblastech šetření energie. Investice a rekonstrukce pomáhají zlepšovat technologie

s cílem zdokonalit služby zákazníkům.

INOVACE

NOVINKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE

REKONSTRUKCE, TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ

26 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Pitná voda

V oblasti Olomouc byla dokončena cementace ocelového potrubí zásobovacího řádu z vodojemu Křelov

do Olomouce. Proběhlo náročné obnovení ochranných nátěrů potrubí na věžovém vodojemu v Olomouci.

Dále byla provedena rekonstrukce a modernizace mnoha dalších objektů.

V oblasti Prostějov byly zahájeny projekční práce na modernizaci ÚV Hrdibořice, pokračovalo se v pracích

spojených s rekonstrukcí vodovodních řadů. Na síti byly osazeny prvky k monitoringu průtoků ve vodovodní

síti s ohledem na měření ztrát.

V oblasti Zlín byly na vodovodní síti zrekonstruovány a opraveny vodovody a provedeny stavební opravy objektů.

V rámci zkvalitnění výroby pitné vody byly provedeny sanace a opravy na úpravnách. Pro zkvalitnění

čerpání a dodávky pitné vody byla zrekonstruovaná elektroinstalace v objektech čerpacích stanic.

27


Odpadní voda

V oblasti Olomouc: byly na kanalizaci provedeny rekonstrukce kanalizací v ulicích města Olomouce, byla započata rekonstrukce

a přeložka hlavního sběrače, a to v rámci projektu zkapacitnění koryta řeky Moravy. Také na kanalizaci v obci Troubelice byla

provedena na části kmenové stoky sanace pro zamezení nátoků balastních vod na kanalizaci.

Na ČOV Olomouc – Nové Sady proběhla i poloprovozní zkouška zařízení BioCrack na desintegraci kalu. V městě Uničově byla

v roce 2011 z důvodů odhalování nátoků balastních vod a tím i snížení zatěžování kanalizační sítě a ČOV, provedena měřičská

kampaň včetně měření srážek. Na většině čistíren odpadních vod (Olomouc, Mariánské údolí, Uničov, Troubelice, Přáslavice)

nebo na jejich částech, byly provedeny četné opravy na zařízeních a technologiích.

V oblasti Prostějov pokračovaly práce na rekonstrukci kanalizace dle generelu odvodnění města Prostějova.

V oblasti Zlín byla v roce 2011 zahájena na ČOV Luhačovice první etapa intenzifikace. Jinou větší stavbou byla instalace šroubového

dmýchadla pro novou aktivační nádrž ČOV Zlín a oprava pojezdového mostu u dosazovací nádrže ČOV Brumov. Na

kanalizační síti byla v největší investiční akcí stavba kanalizačního sběrače Zlín Lužkovice - Želechovice - Lípa. Další akcí bylo

podchycení dvou kanalizačních stok, rovněž s vyústěním do recipientu (lokality Zlín Mladcová a Růžová) a jejich přepojení na

kanalizační systém města Zlín. Významnou obnovou stokových sítí byla rekonstrukce stok v lokalitách Zlín, Otrokovice, Brumov-Bylnice

a Tlumačov.

28 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Outsourcing

Aktivitám v oblasti průmyslového outsourcingu věnuje Společnost významnou

pozornost. Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2011

zabezpečovali služby v rámci šesti ousourcingových projektů pro pět

smluvních partnerů.

Jednalo se o firmy Setuza (likvidace znečištěných odpadních vod z výroby

zubních past), Farmak (provozování vnitropodnikových rozvodů pitné a užitkové

vody), Farmak (zajišťování vybraných činností spojených s provozováním

KOMPLEXu – odpadní voda), Mafra (provozování předčisticího zařízení

odpadních vod a čerpací stanice), NESTLE Česko (provozování vnitroareálové

kanalizace) a TS Zlín (likvidace skládkových vod). Tržby z těchto projektů

činily cca 1.904 tis. Kč. Pokles tržeb oproti roku 2010 souvisí se změnou

smlouvy se společností NESTLE Česko. Od poloviny roku 2011 byl odstaven

provoz podnikové ČOV a odpadní vody produkované v areálu společnosti

NESTLE Česko jsou vypouštěny přímo do

veřejné kanalizace. Společnost MORAVSKÁ

VODÁRENSKÁ, a.s., nadále zajišťuje a rámci

outsourcingu služby související s provozem

vnitroareálové kanalizace.

Tradičně dobrých výsledků bylo dosaženo

i v sortimentu doplňkových služeb, které společnost

poskytuje širokému spektru drobných zákazníků.

Z významnějších služeb lze uvést například likvidaci

odpadních vod a průsakových vod ze skládek na

provozovaných čistírnách odpadních vod, laboratorní

rozbory, diagnostiku vodovodů, čištění a monitoring

kanalizací a montážní práce vodovodů.

Informatika

Centrální poštovní server (MS Exchange 2010)

V datovém centru Veolia Voda v Praze byl spuštěn provoz centrálního poštovního serveru pro všechny subjekty VEOLIA VODA.

E-mailové schránky uživatelů MOVO byly přemístěny na tento server. Uživatelé nyní mohou ke svým e-mailovým schránkám

přistupovat nejen z vnitřní sítě MOVO, ale i odkudkoliv přes internet buď z poštovního klienta MS Outlook nebo internetového

prohlížeče na adrese https://mail.veoliavoda.cz. Přístup k e-mailovým schránkám je možné realizovat i prostřednictvím mobilních

zařízení např. mobilní telefony, I-pady a synchronizovat e-maily, kalendáře, kontakty, složky.

Centrální tiskové řešení (MOVO Zlín)

V MOVO na lokalitě Tř. T. Bati 383, Zlín jsme realizovali centrální tiskové řešení. Stávající tiskárny této lokality byly nahrazeny

barevnými velkokapacitními multifunkčními tiskárnami formátu A3. Uživatelé využívají síťový tisk autentifikovaný prostřednictvím

karty na docházku, a síťové skenování dokumentů, které jsou doručovány přes e-mail.

Centrální Helpdesk IT

Všechny lokální Helpdesky IT byly konsolidovány do centrálního Helpdesku v datovém centru Veolia Voda. Helpdesk má nové

uživatelské rozhraní.

Elektronický oběh dokumentů (FIS - Helios Green)

V rámci elektronického oběhu dokumentů byla realizována 1. etapa – elektronická evidence a schvalování objednávek. Tímto

byla nahrazena evidence a schvalování objednávek v papírové formě formou elektronickou. Ve 2. etapě bychom měli realizovat

elektronické schvalování faktur a jejich ukládání v PDF formátu.

29


Nové technologie:

Technický úsek – GIS

Do systému GIS MOVO byla zapracována průběžně geodetická zaměření,

doplňovány popisné informace, upřesňuje se vlastnictví a provozování

sítí. Systém GIS byl otevřen pro společnost Vodohospodářská společnost,

a.s. Olomouc. Do prohlížeče GIS byly implementovány vrstevnice z dat

ČUZK. Na provoze Prostějov bylo zavedeno pořizování dat o hydrantové

síti v terénu s přenosem dat do GIS.

Doprava

Činnosti spojené s provozováním vodovodů a kanalizací zajišťují zaměstnanci

MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., na území oblastí Olomouc, Prostějov

a Zlín s použitím 186 vozidel a mechanizačních prostředků.

Odpadové hospodářství

V oblasti odpadového hospodářství došlo

k dalším významným krokům vedoucím

především ke snížení produkce odpadů celé

Společnosti, která v rámci akčních programů

pro Olomouckou a Zlínskou oblast zvýšila

množství vytříděného papírového a plastového

odpadu. Toto vytříděné množství

bylo předáno k recyklaci. Veškeré množství

vyprodukovaných kalů bylo předáno k využití

např. kompostováním nebo ukládáním na

zemědělské půdě.

Struktura vyprodukovaných odpadů v roce 2011

40,1217 t

V roce 2011 se podařilo obměnit 13 vozidel do 3,5 tuny. Výrazné investiční

prostředky byly věnovány do nákupu speciálních vozidel jak v oblasti pitné

vody, tak v oblasti odpadní. Na provoz odpadní voda Olomouc byl pořízen

jeden tlakový vůz a jeden nosič kontejneru. Na provoz pitná voda Olomouc

jedno cisternové vozidlo.

Celkem: 32 343,5 t

Vysvětlivky ke grafu:

nebezpečné odpady

kal

23 092,76 t

V roce 2011 byly osazeny elektronickou klávesnicí i vozidla oblasti Zlín pro

vykazování elektronické knihy jízd. Současně s osazením zbylých vozidel

klávesnicemi se začalo pracovat na propojení elektronických výstupů

ze sledování vozidel GPS do finančního informačního systému Helios –

měsíční uzávěrka dopravy. V závěru roku se začalo s testováním datových

souborů získaných z GPS jednotek a nahrávaných do modulu doprava ve

FIS Helios.

Ochrana životního prostředí

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., na sebe klade v oblasti

ochrany životního prostředí vysoké nároky. Rok 2011 byl zaměřen na další

zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany bezpečnosti a

zdraví lidí.

Ovzduší

V roce 2011 byl uveden do zkušebního

provozu nový spalovací zdroj – kogenerační

jednotka na ČOV Zlín-Malenovice. Kogenerační

jednotkou ČOV Zlín zabezpečí nejen

vlastní výrobu elektřiny, ale bude i důležitým

tepelným zdrojem a ušetří spotřebu fosilního

paliva (zemního plynu). Nová jednotka tedy

výrazně přispívá k ekologickému provozu

a zároveň se stává alternativním zdrojem

energie.

30 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2011


Integrovaný systém managementu - ISM

Od roku 2009 má společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen

MOVO) celoplošně zaveden a od 19. 5. 2009 certifikován jednotný systém

řízení pro oblast kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (ISM).

V souladu s běžnou praxí jsou certifikáty uděleny pro každou normu a

oblast (QMS, EMS a BOZP) zvlášť a jsou platné po dobu tří let, tj.

do 19. 5. 2012.

V dubnu roku 2011 proběhl v MOVO druhý dozorový audit ISM. Externí

auditoři ze společnosti ITC Zlín, a.s. prověřovali shodu s požadavky systému

managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního

managementu dle ČSN EN ISO 14001 (EMS) a systému BOZP

dle OHSAS 18001.

Požadavky těchto norem byly kontrolovány v rámci celé organizační

struktury MOVO, včetně všech tří oblastí, tj. oblasti Zlín, oblasti Olomouc

a oblasti Prostějov. Nebyly shledány žádné neshody ani nedostatky.

Systém integrovaného managementu v MOVO je v souladu s uvedenými

standardy.

31


KONTAKTY

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41, 772 11 Olomouc

Tel: 585 536 111

Fax: 585 536 233

Zákaznická linka:

840 668 668

Zpracoval a vytisknul: Corpus, spol. s.r.o.

E-mail: smv@smv.cz

Web: www.smv.cz

Olin papír je vyráběn výrobním

procesem, který je šetrný

k životnímu prostředí s využitím

celulózy.

Olin je prémiový nenatíraný papír,

odstín Absolute white (vysoce bílá).

MIX

Olin Regular a Smooth jsou

From responsible

vyráběny ze 100% ECF

sources

(Elementary Chlorine Free)

FSC ® C101533 buničiny.

More magazines by this user
Similar magazines