gewijzigde kapreglement voor het grondgebied van de gemeente ...

oosterzele.be

gewijzigde kapreglement voor het grondgebied van de gemeente ...

GEWIJZIGDE KAPREGLEMENT VOOR HET GRONDGEBIED VAN DE

GEMEENTE OOSTERZELE. Gemeenteraad 5/09/1995

Art. 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1 Hoogstammige bomen: houtachtige, overblijvende gewassen die van nature een of

enkele stammen vormen, waarbij in geval van meerstammigheid de stammen zich

bovengronds moeten vertakken. De dwarsdoorsnede van de stam moet minimaal 10

cm op 1,3 m boven maaiveld hebben, waarbij in geval van meerstammigheid deze

maat geldt voor de dikste stam. Ook bomen die in het kader van de herplantplicht,

zoals vermeld in art. 6 van dit besluit, werden aangeplant, vallen onder dit besluit.

2 Knotbomen: bomen die met een interval van één of meerdere jaren van hun

topscheut en zijtakken worden ontdaan, zonder dat de vitaliteit van de boom hierdoor

in het gedrang komt.

3 Houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds en beekoevers, welke met bomen,

struiken en kruiden begroeid is; de exploitatie bestaat uit een periodiek kappen van

de houtige gewassen aan de grond, door het natuurlijk opslagvermogen van

bepaalde loofhoutsoorten worden dan opnieuw op de stronk nieuwe loten gevormd.

4 Haag: een lijnvormige aanplanting van houtachtige gewassen met een compacte

structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm worden gehouden.

5 Hakhout: begroeiing bestaande uit houtachtige gewassen dat men niet hoog laat

opschieten maar voordien dicht bij de grond afzet om de stronken weer te laten

opslaan en de zich aldus gevormde opslag periodiek te oogsten.

Art. 2: Het is verboden in de fusiegemeente Oosterzele hoogstammige bomen en

knotbomen te vellen of af te zagen, houtkanten, hagen of hakhout geheel of

gedeeltelijk te rooien, dit is bedoelde groenelementen inclusief het wortelstelsel

verwijderen, zonder een voorafgaandelijke vergunning, die moet afgeleverd worden

door het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 3: Het is eveneens verboden in de fusiegemeente Oosterzele de in art. 2 aangeduide

groenelementen door om het even welk procédé te vernietigen zoals inkervingen

maken, afsluitingen bevestigen, benagelen, ontschorsen, verschroeien, enz. Een

periodiek onderhoud om een bepaalde snoeivorm in stand te houden voor knotbomen

wordt niet als ontoelaatbaar beschouwd.

Art. 4: Er is geen vergunning vereist in het kader van dit reglement voor het vellen of rooien

van:

a productiebeplantingen in boomkwekerijen en laagstamboomgaarden, voor zover zij

niet gelegen zijn in natuur-of reservaatgebieden;

b bossen waarop het Bosdecreet van toepassing is;

c

groenelementen waarop het vegetatiebesluit van toepassing is;

d gebieden waarvoor een beheersplan werd goedgekeurd in uitvoering van hetzij de

wet van 12 juni 1973 op het natuurbehoud, hetzij op de wet van 7 augustus 1931 op

het behoud van monumenten en landschappen, hetzij het decreet van 3 maart 1976

tot bescherming van monumenten en stads-en dorpsgezichten, hetzij het Bosdecreet

van 13 juni 1990.


Art. 5.1: De vergunning voor het vellen, afzagen of rooien van de in art. 2 bedoelde

groenelementen dient te worden aangevraagd per gewone brief, gericht aan het

College van Burgemeester en Schepenen, met opgave van de redenen vergezeld

van een duidelijk situatieplan op schaal 1/2500, vergezeld van de kadastrale

gegevens en straatnaam, en indien het een bebouwd perceel betreft, van het

huisnummer.

Verder dienen volgende gegevens te worden vermeld:

a voor hoogstammige bomen: het aantal bomen, de soort(en), de stamomtrek op 1,3 m

hoogte boven het maaiveld en een schatting van de hoogte van de bo(o)m(en).

b voor andere groenelementen (houtkanten, hagen, hakhout): de aard en de

oppervlakte of lengte die de groenelementen op het perceel innemen. Indien bomen

deel uitmaken van de groenelementen, worden de voor de bomen te vermelde

gegevens vermeld.

c voor knotbomen: het aantal bomen, de soort(en), de stamomtrek onmiddellijk boven

het maaiveld en een schatting van de hoogte van de knotbo(o)m(en).

Art. 5.2: Het College van Burgemeester en Schepenen dient het advies van de Gemeentelijke

Adviesraad voor Milieu en Natuur in te winnen.

Art. 5.3: Het College van Burgemeester en Schepenen kan zich door een deskundige laten

voorlichten.

Art. 5.4: De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt aan de

aanvrager per gewone brief medegedeeld binnen de drie maanden, te rekenen vanaf

de datum dat de aanvraag werd ontvangen. Indien het College van Burgemeester en

Schepenen geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van drie maanden, mag

de aanvrager tot het vellen of afzagen van de bomen of het rooien van de overige

groenelementen overgaan voor zover de andere wetgeving zoals het Bosdecreet van

13 juni 1990 of het Vegetatie-besluit van 24 april 1993 niet van toepassing is.

Art. 6: Binnen het jaar na het vellen, afzagen of rooien van de groenelementen, zelfs indien

deze groenelementen spontaan zijn afgestorven of door overmacht werden geveld,

dient tot heraanplanting te worden overgegaan van gelijkaardige boomsoorten, tenzij

het College van Burgemeester en Schepenen hiervan heeft vrijgesteld.

Indien de heraanplant binnen de vrijgestelde termijn niet heeft plaatsgehad, zal de

gemeente zelf, of opdracht geven aan derden, tot heraanplanting overgaan op kosten

van diegene die de groenelementen zelf geveld, omgezaagd of gerooid heeft of door

derden in zijn opdracht heeft laten vellen, omzagen of rooien.

Art. 7: Elke inbreuk op de bepalingen van de artikelen 2,3 en 6 van dit reglement wordt

gestraft overeenkomstig art. 64 en volgende van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

en de Stedenbouw.

Art. 8 : Dit reglement zal betekend worden overeenkomstig art. 102 van de Gemeentewet.

Art. 9: Het reglement van 4 april 1978 betreffende het vellen van hoogstammige bomen

wordt opgeheven.

Art. 10: Deze beslissing wordt aan het advies van de Bestendige Deputatie en aan de

goedkeuring van de Vlaamse Executieve onderworpen.

More magazines by this user
Similar magazines